QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente transporturi

Organizatia aviatiei civile internationaleORGANIZATIA AVIATIEI CIVILE INTERNATIONALE


CAPITOLUL VII- ORGANIZATIA
Art.43 - Denumirea si componenta
Se instituie prin prezenta Conventie o organizatie care va purta denumirea de Organizatia Aviatiei Civile Internationale (ICAO). Ea se compune dintr-o Adunare dintr-un Consiliu si din toate organismele care vor putea isi necesare.
Art.44 - Scopurile
Organizatia are ca scop sa dezvolte principiile si tehnica navigatiei aeriene internationale precum si sa favorizeze stabilirea si dezvoltarea transporturilor aeriene internationale astfel ca:
a). sa asigure dezvoltarea ordenata si sigura a aviatiei civile internationale in lumea intreaga;
b). sa incurajeze in scopuri pasnice tehnica constructiei si exploatarii aeronavelor;
c). sa incurajeze dezvoltarea cailor aeriene, a aeroporturilor si a instalatiilor de navigatie aeriana pentru folosinta aviatiei civile internationale;
d). sa puna la dispozitia popoarelor lumii transporturile aeriene sigure, regulate, eFICace si economice de care au nevoie;
e). sa evite risipa economica provocata de coriceurenta excesiva;
J). sa asigure ca drepturile statelor contractante sa fie integral respectate si ca fiecare stat contractant sa aiba o posibilitate echitabila de a exploata intreprinderi de transport aerian international;
g). sa evite orice discriminare intre statele contractante;
h). sa amelioreze siguranta zborului in navigatia aeriana internationala;
i). sa favorizeze, in general, dezvoltarea aeronauticii internationale sub toate aspectele sale.
Art.45 - Sediul permanent
Organizatia isi are sediul permanent in locul pe care il va hotari, in cursul ultimei sale sesiuni Adunarea interimara a ICAO provizorii, stabilita prin acordul interimar privitor la Aviatia Civila lntemationala, semnat la Chicago, la 7 Docembrie 1944. Acest sediu va putea isi transfèrat provizoriu printr-o hotarare a Adunarii, care trebuie sa intruneasca numarul de voturi fixat de Adunare. Numarul de voturi astfel fixat nu va fi mai mic de 3/5 din numarul total a statelor contractante.
Art.46 - Prima sesiune a Adunarii
Prima sesiune a Adunarii este convocata de Consiliul interimar al Organizatiei provizorii mentionata mai sus, imediat dupa intrarea in vigoare a prezentei Conventii si se tine la data si locul fixate de Consiliul interimar.
Art.47 - Capacitatea juridica
Organizatia se bucura pe teritoriul fiecarui stat contractant de capacitatea juridica necesara pentru a-i exercita functiile. Deplina personalitate juridica si se acorda oriunde ea este coMPatibila cu constitutia si legile statului interesat.CAPITOLUL VIII- ADUNAREA
Art.48 - Sesiunea Adunarii si votarea
a,).
Adunarea se intruneste cel putin odata la ani si este convocata de Consiliul la data si locul potrivite. Ea poate tine o sesiune extraordinara in orice moment, la convocarea Consiliului sau la cererea adresata secaretarului general de catre un numar de state contractante egal cu cel putin 1/5 din numarul total al acestor state.
b). Statele contractante au un drept egal de a isi reprezentate la sesiunile adunarii si fiecare stat contractant are dreptul la un singur vot. Delegatii reprezentanti ai statelor contractante pot isi asistati de consilieri tehnici, care pot participa la sedinte, dar fara drept de vot.
c). Pentru Constituirea Adunarii, se cere prezenta majoritatii statelor contractante. Sub rezerva unor dispozitii contrare ale prezentei Conventii hotararile Adunarii sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate.
Art. 49 -IMPuternicirile si atributiile Adunarii
IMPuternicirile si atributiile Adunarii sunt urmatoarele:
a). sa aleaga la fiecare sesiune pe presedinte si pe ceilalti membri ai biroului:
b). sa aleaga statele contractante care vor isi reprezentate in Consiliu, conform
dispozitiilor cap.IX;
c). sa examineze rapoartele Consiliului si sa ia masurile cuvenite; sa hotarasca asupra
oricarei chestiuni cu care este sesizata de catre Consiliu:
d). sa intocmeasca propriul sau regulament interior si sa instituie comisiile subsidJARe pe
care le-ar socoti necesare sau utile:
e). sa voteze bugetele anuale si sa stabileasca regimul financJAR al Organizatiei conform
dispozitiilor cap.XII;
f). sa verifice cheltuielile si sa aprobe conturile Organizatiei;
g). sa trimita, daca carede de cuviinta, Consiliului sau comisiilor subsidJARe sau oricarui alt
organ, orice chestiune intrand in competenta ei;
h). sa delege Consiliului iMPuternicirile si autoritatea necesara sau utila exercitarii
functiilor organizatiei si sa revoce sau sa modifice in orice moment aceste delegari de
iMPutemicire;
i). sa dea efect dispozitiilor corespunzatoare din cap.XIII;
j). sa examineze propunerile de amendare sau modificare a dispozitiilor prezentei
Conventii si, in cazul in care le aproba, sa recomaride statelor contractante adeptarea lor,
conform dispozitiilor cap.XXI;
k). sa se ocupe de orice chestiune care este de competenta Organizatiei si cu care
Consiliul nu este in mod expres insarcinat.
CAPITOLUL IX - CONSILIUL Art.50 - Componenta si alegerea Consiliului
a). Consiliul este un organ permanent depinzand de Adunare. El se compune din 30 de
state contractante alese de Adunare. Alegerea se face la prima sesiune a Adunarii si apoi, la fiecare 3 ani; membrii Consiliului astfel alesi raman in functie pana la alegerea urmatoare.
b). La alegerea membrilor Consiliului, Adunarea va asigura o reprezentare
corespunzatoare: 1) statelor avand o importanta majora in materie de transport aerian; 2) statelor nereprezentate altfel si care contribuie cel mai mult cu instalatii si servicii pentru navigatia aviatiei civile internationale; 3) statelor nereprezentate altfel a caror desemnare asigura reprezentarea in Consiliu a tuturor regiunilor geografice principale din lume. Orice loc devenit vacant in Consiliu va fi completat in cel mai scurt termen de catre Adunare; oricare stat contractant astfel ales in Consiliu ramane in functiune pana la expirarea maridaunui preDocesorului sau.
c). Nici un reprezentant in Consiliu al unui stat contractant nu poate lua parte activa la
exploatarea unui serviciu aerian international si nu poate isi interesat din punct de vedere
financJAR intr-un asemenea serviciu.
Art.51 - PresedinteIe Consiliului
Consiliul isi alege presedintele pe o perioada de ani. Presedintele poate fi reales: el nu
are drept de vot. Consiliul alege dintre membrii sai unul sau mai multi vicepresedinti care isi pastreaza dreptul de vot in cazul in care indeplinesc functia de presedinte.
Presedintele nu este in mod necesar ales dintre reprezentantiii membrilor Consiliului:
totusi, cand este ales un reprezentant, locul sau este socotit vacant si se ocupa de catre statul pe care isi reprezenta atributiile presedintelui sunt urmatoarele:
a). convoaca Consiliul, Comitetul de transport aerian si Comisia de navigatie aeriana;
b). lucareaza in caiitate de reprezentant al Consiliului;
c). exercita in numele Consiliului functiile pe care acesta si le atribuie.
Art.52 - Votarea in Consiliu
Dociziile Consiliului trebuie aprobate de majoritatea membrilor sai Consiliul isi poate delega autoritatea cu privire la o chestiune determinata, unui comitet ales dintre membrii sai.

Oricare stat contractant interesat poate face apel la Consiliu impotriva Dociziilor luate de un comitet al Consiliului. 

Art - Participarea fara drept de vot
Oricare stat contractant poate participa fara drept de vot la examinarea de catre Consiliu ori de comitetele sau de comisiile sale, a oricarei chestiuni in care este direct interesat. Nici un membru al Consiliului nu poate participa la vot atunci cand Consiliul examineaza un litigiu in care este parte.
Art. 54 - Functiile obligatorii ale Consiliului
Consiliul trebuie:
a). sa supuna Adunarii rapoarte anuale;
b). sa puna in executare directivele date de Adunare si sa indeplineasca toate functiile si obligatiile care ii incuba conform prezentei Conventii;
c). sa-i determine organizarea si sa-i intocmeasca regulamentul interior;
d). sa numeasca un Comitet al TRANSPORTULUI aerian, compus din reprezentanti ai membrilor Consiliului si raspunzator fata de acesta si sa-i deifineasca atributiile:
e). sa instituie o Comfie de navigatie aeriana, conform dispozitiilor cap.X;
f). sa administreze fondurile Organizatiei, conform dispozitiilor cap.XI1 si XV
g). sa fixeze retributia presedintelui Consiliului:
h). sa numeasca un agent executiv principal, care va purta titlul de secaretar general si sa ia masuri pentru numirea oricarui alt personal necesar, conform dispozitiilor cap.XI;
i). sa ceara, sa centralizeze, sa studieze si sa publice informatiile relative la progresele navigatiei aeriene si la exploatarea serviciilor aeriene internationale inclusiv toate informatiile privitoare la cheltuielile de exploatare si la subventiile platite de stat intreprinderilor de transport aerian;
j). sa. comunice statelor contractante orice infaractiune la prezenta Conventie, precum si orice abatere de la recomaridarile sau de la Dociziile Consiliului;
k). sa raporteze Adunarii orice infractiune la prezenta Conventie in cazul cand un stat contractant n-ar fi luat masurile necesare intr-un termen poinivit dupa ce i s-a semnalat infractiunea;
I). sa adepte, conform dispozitiilor cap.VI din prezenta Conventie, normele si practicile internationale recomandate; sa le desemneze, pentru mai multa usurinta, sub numele de anexe la prezenta Conventie, si sa notifice tuturor statelor contractante masurile luate in acest scop;
m). sa examineze recomaridrile formulate de Comisia de navigatie aeriana in vederea amendarii anexelor si sa ia orice masuri utile conform dispozitiilor cap.XX;
n). sa examineze orice chestiune relativa la Conventie de care ar fi sesizat de catre un stat contractant.
Art.55 - Functile facultative ale Consiliului
Consiliul poate:
a). daca este cazul si daca experienta vadeste utilitatea lor, sa careeze comisii subordenate de transport aerian pe plan regional sau in orice alt mod si sa desemneze grupari de state sau de intreprinderi de transport aerian cu care sau prin mijiocirea carora va putea actiona in vederea inlesnirii realizarii scopurilor prezentei Conventii;
b). sa delege Comfiei de navigatie aeriana orice atributii, afara de cele prevazute de prezenta Conventie si sa revoce sau sa modifice oricand aceste delegari;
c). sa intreprind cercetari in toate demeniile TRANSPORTULUI aerian si al navigatiei aeriene care sunt de importanta internationala; sa comunice rezultatul cercetarilor sale statelor contractante si sa inlesneasca schimbul, intre statele contractante de informatii relative la transportul aerian si la navigatia aeriana;
d). sa studieze orice chestiune privitoare la organizarea si exploatarea transporturilor aeriene internationale, inclusiv proprietatea si exploatarea internationala a serviciilor aeriene internationale pe rutele principale si sa supuna Adunarii proiectele respective;

e). sa faca anchete, la cererea oricarui stat contractant, asupra oricarei situatii susceptibile de a carea in calea dezvoltarii navigatiei aeriene internaionale obstacole care pot fi evitate si, dupa efectuarea acestor anchete, sa publice rapoartele care i se par indicate.
CAPITOLUL X - CONFISLA NAVIGATIEI AERIENE
Art. 56
- Candidaturile si numirile Comfiei
Comisia navigatiei aeriene se compune din 12 membri numiti de Consiliu dintre persoanele propuse de statele contractante. Aceste persoane trebuie sa aiba competenta si experienta necesara in materia stiintei si practicii aeronautice. Consiliul va invita toate statele contractante sa-i supuna candidaturii. Presedintele Comfiei navigatiei aeriene este numit de Consiliu.
Art. 57-AtributiiIe Comfiei
Atributiile Comfiei navigatiei aeriene sunt urmatoarele:
a). sa examineze modificarile de adus anexelor prezentei Conventii si sa recomaride Consiliului adeptarea lor;
b). sa instituie subcomisii tehnice, in care oricare stat contractant va putea, la cererea sa, sa fie reprezentat;
c). sa dea devize Consiliului cu privire la centralizarea si la comunicarea catre statele contractante a tuturor informatiilor pe care le socoteste necesare si utile pentru progresul navigatiei aeriene.
CAP ITOLUL Xl- PERSONALUL
Art.58
- Numirea personalului
Sub rezerva regulilor stabilite de Adunare si a dispozitiilor prezentei Conventii, Consiliul determina modul de numire si de coriceediere, formatia profesionala salariile si indemnizatiile, precum si atributiile de serviciu ale secaretarului general si ale celorlalti membri ai personalului
Organizatiei, el poate angaja sau folosi serviciile cetatenilor oricarui stat contractant. Art.59 - Caracterul international al personalului
In exercitarea functiilor lor, presedintele Consiliului, secaretarul general si ceilali membri ai personalului nu vor trebui sa ceara sau sa accepte instructiuni de la nici o autoritate straina Organizatiei. Fiecare stat contractant se obliga sa respecte pe deplin caracterul international al raspunderilor personalului si sa nu caute sa influenteze pe vreun cetatean al sau in exercitarea functiilor sale.
Art. 60 - lmunitatile si privilegiile personalului
Fiecare stat contractant se obliga, pe cat ingaduie regulile sale constitutionale, sa acorde presedintelui Consiliului, secaretarului general si oricarui alt membru al personalului Organizatiei privilegiile si imunitatile acordate personalului corespunzator al altor organizaii internationale publice. In cazul in care se va incheia un acord international general privind imunitatile si privilegiile functionarilor internationali, imunitatile si privilegiile acordate presedintelui Consiliului, secaretarului general si celorlalti membri ai personalului Organizatiei vor fi cele acordate in conformitate cu acest acord international.
CAPITOLUL XII - FINANTELE
Art. 61 - Bugetul si IMPartirea cheltuielilor
Consiliul supune Adunarii bugetele anuale, precum si situatiile de conturi si prevederi privind veniturile si cheltuielile anuale, Adunarea voteaza bugetele aducandu-le modificarile pe care le socoteste potrivite si cu exceptia contributiilor cerute in baza cap.XV statelor care consimt la Aceasta, repartizeaza cheltuielile Organizatiei intre statele contractante in proportiile pe care le fxeaza din timp in timp.
Art. 62 - Suspendarea drepunui de vot
Adunarea poate suspenda dreptul de vot in Adunare si in Consiliu al oricarui stat contractant care nu-i achita intr-un termen rezonabil obligatiile sale financJARe fata de Organizatie.
Art.63 - Cheltuielile delegatilor si ale celorlalti reprezentanti
Fiecare stat contractant suporta cheltuielile propriei sale delegatii la Adunare precum si remuneratia, cheltuielile de deplasare si celelalte cheltuieli ale oricarei persoane numite de el in Consiliu, ori prezentata sau desemnata de el ca reprezentant in oricare dintre comitetele sau comisiile subsidJARe al Organizatiei.
CAPITOLUL XIII - ALTE ARANJAMENTE INTERNATIONALE
Art. 64- Aranjainente privind securitatea
In chestiunile aeriene de competenta sa care afecteaza in mod direct securitatea lumii, Organizatia poate, printr-un vot al Adunarii, sa incheie aranjamente speciale cu oricare organizatie generala, careata de natiunile lumii pentru mentinerea pacii.
Art. 65 - Aranjamente cu alte organisme internationale
Consiliul poate incheia, in numele Organizatiei, acorduri cu alte organisme internationale pentru a mentine servicii comune si a face aranjamente comune cu privire la personal si pentru a incheia cu aprobarea Adunarii orice alte aranjamente care ar putea inlesni sarcina Organizatiei.
Art. 66 - Functiile in Iegatura cu alte acorduri
a). Organizatia exercita de asemenea, functiile conferite de acordul relativ la tranzitul serviciilor internationale si de Acordul relativ la transportul aerian international incheiate la Chicago, la 7 Docembrie 1944, conform prevederilor si conditiilor enuntate in aceste acorduri.
b). Membrii Adunarii si ai Consiliului care nu au acceptat Acordul relativ la tranzitul
serviciilor internationale sau Acordul relativ la transportul aerian international, incheiate la Chicago, la 7 Docemlorie 1944, nu pot vota asupra nici unei chestiuni de care Adunarea sau Consiliul vor fi sesizate privitor la aplicarea dispozitiilor acestor acorduri.


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }