QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Cadrul juridic si institutional al administratiei publice locale din romaniaCADRUL JURIDIC SI INSTITUTIONAL AL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE DIN ROMANIA


Constitutia Romaniei (art. 119) statueaza principiile de baza privind modul de constituire si functionare a administratiei publice locale: "ADMINISTRATIA publica locala din unitatile administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiul autonomiei locale si pe cel al descentralizarii serviciilor publice." In aceeasi ordine de idei, art. 20 din Legea fundamentala a Romaniei stabileste ca "autoritatile administratiei publice locale sunt consiliile locale alese si primarii alesi conform legii." Ele "functioneaza ca autoritati administrative autonome si rezolva treburile publice din comune si orase".

Legea administratiei publice locale, Legea nr. 215/2001, reprezinta pentru colectivitatile locale legea de baza, "Constitutia" acestora. Potrivit acestei legi, prin "colectivitate locala" se intelege totalitatea cetatenilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.Trei sunt principiile constitutionale care stau la baza constituirii si functionarii administratiei publice locale: eligibilitatea autoritatilor, autonomia locala si descentralizarea serviciilor publice.

Autoritati ale administratiei publice locale sunt consiliile locale si consiliile judetene (ca autoritati deliberative) si primarii (ca autoritati executive). Consiliile locale sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de legea privind alegerile locale. Numarul membrilor fiecarui consiliu local sau judetean se stabileste prin ordin al prefectului in functie de numarul de locuitori al comunei sau judetului. Constituirea consiliilor locale si judetene se face in termen de 20 zile de la data alegerilor, urmare a convocarii facute de prefect.2.2. ASPECTE GENERALE FUNCTIONARII PRIMARIEI ORASULUI TOPOLOVENI


Conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare, primaria orasului Topoloveni este institutie publica cu activitate permanenta care duce la indeplinirea efectiva hotararile consiliului local al orasului si solutioneaza problemele curente ale colectivitatii locale.

Primaria orasului Topoloveni are un primar si un viceprimar alesi in conditiile legii pe o perioada de 4 ani.

Primarul, viceprimarul, secretarul impreuna cu serviciile din subordinea ierarhica constituie Primaria orasului Topoloveni.

Primarul conduce serviciile si birourile aparatului propriu al primariei orasului Topoloveni in problemele activitatii curente emitand dispozitii care devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta factorilor desemnati cu aplicarea lor. Prin delegarea de competenta, primarul poate trece exercitarea unora din atributiile sale viceprimarului, secretarului sau altor functionari din serviciile primariei.

Viceprimarul il inlocuieste pe primar in lipsa acestuia si coordoneaza, indruma si controleaza, prin delegare de competenta, unele compartimente ale primariei si servicii publice de sub autoritatea consiliului local al orasului Topoloveni.

Secretarul indeplineste atributiile prevazute de lege privind ADMINISTRATIA publica locala. Prin delegare de competenta coordoneaza, indruma si controleaza unele compartimente ale primariei.

Sefii serviciilor si birourilor raspund in fata primarului de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin si colaboreaza permanent in vederea indeplinirii in termen legal a lucrarilor ce intra in competenta lor, precum si a altor sarcini potrivit nevoilor institutiei. Totodata, au obligatia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii si de a lua masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea acestor activitati.

Sefii de servicii si birouri studiaza, analizeaza si propun masuri pentru imbunatatirea permanenta a activitatii, simplificarea evidentei, reducerea timpului de circulatie a documentelor, urmarirea cresterii operativitatii in obtinerea informatiilor necesare fundamentarii dispozitiilor emise de primar.Tot ei sunt aceeia care propun masuri de perfectionare a pregatirii profesionale a salariatilor din subordine, intocmind totodata si aprecierile anuale ale acestor salariati.

O alta sarcina a sefilor de servicii si birouri prevazuta dealtfel in regulamentul de ordine interioara este de a asigura securitatea materialelor cu continut secret, in cazul unor  scurgeri de informatii sau de documente din cadrul serviciilor si birourilor, ei raspunzand direct in fata primarului

Furnizarea oricaror date  in afara administratiei publice locale si participarea la lucrari organizate de alte autoritati publice se face numai cu acordul Primarului.

Atributiile principale ale primarului:

asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor precum si a hotararilor consiliului local;

prezinta consiliului local, ori de cate ori este necesar, informari cu privire la starea economica si sociala a sectorului pe care il administreaza;

intocmeste proiectul de buget si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

exercita functia de ordonator principal de credite;

verifica incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local

ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor.

asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila;

ia masuri cu privire la desfasurarea adunarilor publice;

ia masuri de interzicere sau suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept;

controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si a produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie;

ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic;

asigura repartizarea locuintelor sociale

asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului;

exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie;

conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;

indeplineste functia de ofiter al starii civile;

raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al sectorului;

organizeaza evidenta lucrarilor de constructii ;

In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publicului.

Atributiile viceprimarului

Viceprimarul exercita unele dintre atributiile prevazute de lege pentru primar, conform delegarilor de competente stabilite de catre acesta prin dispozitie.

Atributiile secretarului

Secretarul primariei orasului Topoloveni este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice. Functia de secretar a fost ocupata prin concurs, numirea facandu-se de catre prefect.

Secretarul Primariei orasului Topoloveni indeplineste urmatoarele atributii:

participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului;

coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala;

avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local;

avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;

urmareste rezolvarea corespondentei;

asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;

asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate, a actelor emise  de consiliul local sau de primar in termen de cel mult 10 zile;

asigura aducerea la cunostinta publicului a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;

elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret;

legalizeaza semnaturi, confirma autenticitatea copiilor cu originale.

Secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate de catre consiliul local sau de catre primar.

Principalele activitati pe care trebuie sa le indeplineasca Primaria  orasului Topoloveni sunt urmatoarele:

asigura realizarea controlului activitatilor de comert si prestari servicii pe raza de intindere a orasului;

autorizeaza desfasurarea in temeiul legii a activitatilor economice din zona;

asigura calculul si evidenta, impunerea si urmarirea incasarilor din impozitele si taxele locale, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare;

cunoastera si rezolvarea problemelor specifice in domeniile : invatamant, sanatate, cultura si mass-media din oras;

mentinerea aspectului urban si modernizarea arhitecturala a orasului prin controlul asupra exectarii constructiilor din zona;

derularea activitatilor edilitar-gospodaresti de intretinere a orasului;

activitati de protectia mediului ;

coordoneaza activitatea de distribuire a spatiilor locative disponibile din zona;

asigura legatura organizatiilor guvernamentale, neguvernamentale sau culturale cu organismele administratiei publice la nivelul orasului Topoloveni;

asigura protectia persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa din diverse motive;

asigura asistenta si protectie sociala cetatenilor rezidenti in raza de actiune a orasului in conformitate cu atributiile legale in domeniu;

inregistreaza actele si faptele de stare civila petrecute pe  raza orasului Topoloveni;

rezolva problemele de natura fondului  funciar si cadastru rezultate din aplicarea legislatiei in vigoare;

pastreaza o legatura permanenta cu cetatenii orasului;

desfasoara activitatea de ordonator de credite pentru institutiile statului aflate in subordine;

desfasoara activitati economice specifice, fiind un pricipal furnizor de servicii de interes local;

Ca orice primarie si ca orice institutie publica, si Primaria orasului Topoloveni are ca obiectiv fundamental  satisfacerea interesului public.

Pe lista obiectivelor derivate se regasesc:

cresterea investitiilor publice;

imbunatatirea calitatii tuturor serviciilor si aducerea lor la standarde europene;

cresterea gradului de pregatire profesionala;

cresterea motivarii personalului;

informatizarea tuturor serviciilor existente;

cresterea randamentului muncii prin modernizarea tuturor compartimentelor institutiei;

crearea fondului de investitii la nivel de institutie;

cresterea gradului de colaborare cu institutiile neguvernamentale pentru rezolvarea problemelor de ordin social (sport, cultura, invatamant, ecologie ).

Finantarea activitatilor din primarie se face de la bugetul statului si din sumele atrase sub forma de taxe, impozite.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }