QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Documente privind autorizarea executarii investitiilor publice

Documente privind autorizarea executarii investitiilor publiceIn conformitate cu dispozitiile legii, lucrarile de constructii sunt operatiunile specifice prin care se realizeaza constructii de orice fel sau se desfiinteaza constructii sau amenajari asimilabile

constructiilor.
Autorizatia de construire sau de desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil (teren, constructii) ori a altui act care confera deptul de construire sau de desfiintare, in conditiile legii.

Documentele necesare autorizarii sunt: certificatul de urbanism; autorizatia de construire/desfiintare; avize si acorduri; documentatii tehnice.

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile publice, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

Certificatul de urbanism se emite de urmatoarele autoritati publice:

a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru:

1) investitiile care se aproba de Guvern;

2) investitiile care se realizeaza in extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole;

3) investitiile care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita a doua sau mai multor unitati administrativ-teritoriale;

b) de primarii municipiilor si oraselor, pentru constructiile si lucrarile de orice fel din intravilanul si extravilanul acestora, cu exceptia celor prevazute la litera a);

c) de primarul general al municipiului Bucuresti si primarii de sectoare in conditiile prevazute la lit.a) si b);

d) de primarii comunelor, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene, pentru constructiile si lucrarile care se executa in intravilanul localitatilor, cu exceptia celor prevazute la lit.a).

Intravilanul localitatii reprezinta teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate. Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (P.U.Z.), legal aprobate, integrandu-se ulterior in Planul general urbanistic (P.U.G.) al localitatii.

Extravilanul localitatii reprezinta teritoriul cuprins intre limita intravilanului si limita teritorial-administrativa a localitatii.

Pentru elaborarea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au urmatoarele atributii specifice:

a) solicitarea avizului primarului unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla imobilul, in situatia in care emitentul este presedintele consiliului judetean;

b) verificarea continutului documentelor depuse, respectiv a propunerii (proiectului) de certificat de urbanism, intocmita de persoana cu responsabilitate in domeniul urbanismului din cadrul primariei de comuna si inaintata de primar spre avizare;

c) determinarea reglementarilor din documentatiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul (teren, constructii) pentru care se solicita certificatul de urbanism;

d) analizarea compatibilitatii scopului declarat pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism cu reglementarile din documentatiile urbanistice legal aprobate;

e) formularea conditiilor si restrictiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investitiei;

f) stabilirea avizelor si acordurilor legale necesare autorizarii;

g) verificarea existentei documentului de plata a taxei de

eliberare a certificatului de urbanism;

h) redactarea si emiterea certificatului de urbanism;


Certificatul de urbarnism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul sa detina un titlu asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare, cu exceptia cazului cand se solicita certificat de urbanism pentru instrainari.

In lipsa cadastrului general, respectiv a informatiilor de Carte funciara, prin certificatul de urbanism emitentul garanteaza numai cu privire la informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, rezultate din P.U.G.-ui aprobat, in conditiile legii.

Pentru aceeasi parcela (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanti, indiferent de calitatea acestora in raport cu proprietatea asupra parcelei (imobilului). In aceasta situatie certificatele de urbanism urmeaza a avea acelasi continut cu caracter de informare pentru toti solicitantii.

Certificatul de urbanism se emite in urmatoarele scopuri:

1. pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora, precum si in vederea desfiintarii constructiilor;

2. concesionarea de terenuri;3. adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de 'studiu de fezabilitate';

4. cereri in justitie;

5. pentru operatiuni juridice avand ca obiect dezmembrarea prin lotizare, alipirea sau dezlipirea de parcele, constituirea unei servituti de trecere, precum si instrainarea unui teren destinat constructiilor;

6. alte scopuri.

In vederea emiterii certificatului de urbanism, solicitantul va depune o cerere tip (alaturi de documentatia necesara) si totodata va achita o taxa, conform legii.

Organul emitent verifica documentatia depusa de solicitant, iar in conditiile in care aceasta este incompleta ori nerelevanta sub aspectul elementelor de identificare sau al scopului declarat se returneaza solicitantului in vederea refacerii, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, cu mentiunea in scris a elementelor necesare completarii.

In certificatul de urbanism se vor inscrie informatiile cunoscute de emitent, la data elaborarii, privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, dupa cum urmeaza:

a) Regimul juridic

situarea imobilului in intravilan sau in afara acestuia;

natura proprietatii sau titlul asupra imobilului;

servitutile care greveaza asupra imobilului, dreptul de preemtiune, zona de utilitate publica;

includerea imobilului in listele monumentelor istorice sau ale naturii ori in zona de protectie a acestora, dupa caz;

b) Regimul economic

folosinta actuala;

destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate;

reglementari ale administratiei publice centrale sau locale cu privire la obligatiile fiscale ale investitorului;

alte prevederi rezultate din hotararile consiliului local sau judetean asupra zonei in care se afla imobilul.

c) Regimul tehnic

informatii extrase din documentatiile de urbanism sau din regulamentele aferente ori din planurile de amenajare a teritoriului, dupa caz, precum si in situatia in care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zona protejata, interdictii temporare sau definitive de construire); in functie de complexitatea si de volumul informatiilor, acestea se vor putea prezenta si in anexa la certificatul de urbanism;

regimul de aliniere a terenului si constructiilor fata de drumurile publice adiacente;

retragerile si distantele obligatorii la amplasarea constructiilor fata de proprietatile vecine;

inaltimea maxima a constructiilor (totala, la cornisa, la coama, dupa caz) si caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atat in numar de niveluri, cat si in dimensiuni reale (metri);

procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) si coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T.), raportate la suprafata de teren corespunzatoare zonei din parcela care face obiectul solicitarii;

echiparea cu utilitati existente si necesare (apa, canalizare, gaze, energie electrica, energie termica, telecomunicatii, transport urban etc.);

circulatia pietonilor si a autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare;

dimensiunile si suprafetele minime sau maxime ale parcelelor (in cazul proiectelor de parcelare);elemente privind volumetria sau aspectul general al cladirilor in raport cu imobilele invecinate, precum si alte prevederi extrase din documentatii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul general de urbanism, dupa caz;

necesitatea elaborarii unei documentatii de urbanism de tip P.U.Z. sau P.U.D., in conditiile legii.Emitentul certificatului de urbanism are obligatia de a inscrie scopul utilizarii actului, in conformitate cu declaratia solicitantului.

Certificatul de urbanism se semneaza (din partea autoritatii emitente) de catre:

1) presedintele consiliului judetean, primarul general al municipiului Bucuresti sau de primar, dupa caz;

2) secretarul general, respectiv secretar;

3) arhitectul-sef sau persoana cu atributiuni de arhitect in cadrul institutiei respective.

Daca certificatul de urbanism este emis de presedintele consiliului judetean, o copie a acestuia va fi transmisa spre stiinta primariei interesate. Daca acesta este emis de primar (in baza avizului consiliului judetean), o copie va fi transmisa spre stiinta consiliului judetean.

Emitentul certificatului de urbanism stabileste termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins, de regula intre 6 si 24 de luni de la data emiterii, in functie de:

a) complexitatea investitiei si caracteristicile urbanistice ale zonei in care se afla imobilul;

b) scopul pentru care a fost solicitat;

c) mentinerea valabilitatii prevederilor documentatiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate, pentru imobilul solicitat. Emitentul poate prelungi valabilitatea certificatului de urbanism, o singura data, cu maximum 12 luni, dupa care va fi necesar un nou certificat de urbanism.

Lista certificatelor de urbanism este publicata, la sediul emitentului, pentru a asigura caracterul public al acestora.

2. Autorizatia de construire/desfiintare este actul de autoritate al administratiei publice locale (judetene, municipale, orasenesti si comunale) in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor de investitii, respectiv pentru dezafectarea constructiilor si amenajarilor.

Ea se elaboreaza in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si a planurilor de amenajarea a teritoriului, aprobate potrivit legii, a cerintelor impuse prin certificatul de urbanism, precum si de avizele/ acordurile exprimate.

Emitentul autorizatiei de construire/desfiintare este acelasi ca si in cazul certificatului de urbanism.

La depunerea documentatiei organul emitent va verifica urmatoarele.

cererea sa fie adresata autoritatii administratiei publice locale abilitate, potrivit legii, sa emita autorizatii;

formularul cererii si anexa sa fie completate corespunzator;

certificatul de urbanism sa fie valabil, iar scopul eliberarii sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;

existenta dovezii titlului solicitantului asupra terenului sau constructiilor;

existenta declaratiei privind inexistenta pe rolul instantei de judecata a unui litigiu privind imobilul;

proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C. sau de desfiintare - P.A.D., dupa caz, sa fie complet si conform cu normele metodologice;

existenta fiselor tehnice completate si documentatiile necesare emiterii avizelor si acordurilor din competenta de obtinere a emitentului;

existenta avizelor si acordurilor favorabile sau studiilor, dupa caz, cerute prin certificatul de urbanism, altele decat cele necesare emiterii acordului unic;

existenta referatelor de verificare a proiectului si, dupa caz, referatelor de expertizare tehnica;

daca se face dovada achitarii taxelor legale necesare emiterii avizelor si acordurilor constituente ale acordului unic, cerute prin certificatul de urbanism, precum si a taxei de eliberare a autorizatiei de construire/desfiintare.In cazul in care documentatia depusa este incompleta, ea se restituie solicitantului in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a deficientelor si a elementelor necesare completarii acesteia.

Autorizatia de construire/desfiintare se elibereaza pentru:

a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora;

b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;

c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de producere, de transport, de distributie a energiei electrice sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;

d) imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;

f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;

g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan.

In vederea simplificarii procedurii de autorizare emitentul autorizatiei are obligatia sa organizeze structuri de specialitate in vederea emiterii acordului unic, respectiv a obtinerii, in numele solicitantului, a avizelor legale necesare in vederea autorizarii, pentru:

a) racordarea la retelele de utilitati;

b) influentele lor asupra retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament;

c) racordarea la reteaua cailor de comunicatii;

d) prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, precum si protectia mediului si a sanatatii populatiei;

e) satisfacere exigentelor specifice zonelor speciale sau protejate.

Avizarea documentatiei se face de catre Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) condusa de arhitectul sef sau un inlocuitor al acestuia, in termen de maxim 15 zile de la primirea documentatiei.

Autorizatia de construire/desfiintare se elibereaza solicitantului in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, avand ca termen de valabilitate 12 luni de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru cel mult 12 luni. Solicitarea de prelungire se va face cu cel putin 15 zile inainte de data expirarii termenului de valabilitate si isi poate pierde valabilitatea in urmatoarele conditii:

a) prin neinceperea lucrarilor in termenul de valabilitate stabilit prin autorizatia de construire/desfiintare ori nefinalizarea acestora conform duratei de executie stabilite prin autorizatie, daca nu a fost solicitata prelungirea valabilitatii autorizatiei;

b) nefinalizarea lucrarilor in termenul acordat ca prelungire a valabilitatii autorizatiei;

c) modificarea conditiilor, datelor sau continutului documentatiei care a stat la baza emiterii autorizatiei.

Autorizatiile de construire/desfiintare au caracter public si se afiseaza lunar la sediul emitentului.

In cazul lucrarilor in regim de urgenta (in caz de avarii, accidente tehnice, calamitati, stare avansata de degradare care pun in pericol siguranta publica, etc) se emite imediat autorizatia de construire/desfiintare, urmand ca documentatia necesara, intocmita conform legii sa fie definitivata pe parcursul sau la incheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor si acordurilor legale.

Toate autorizatiile emise de autoritatile publice se considera acordate sau, dupa caz, reinnoite daca autoritatea administratiei Publice nu raspunde solicitantului in termenul prevazut de lege. Aceasta masura are ca punct de plecare urmatoarele motive:

a) inlaturarea barierelor administrative din mediul de afaceri;

b) responsabilizarea autoritatilor administratiei publice in vederea respectarii termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizatiilor;

c) impulsionarea dezvoltarii economice prin oferirea unor conditii cat mai favorabile intreprinzatorilor;

d) combaterea coruptiei prin diminuarea arbitrariului in decizia administratiei;

e) promovarea calitatii serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative.Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }