QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate stiinte politice

Reglementari comunitare pentru Instrumentele Structurale ale U.E.Reglementari comunitare pentru Instrumentele Structurale ale U.E.


Programarea F.S.C. presupune, in afara documentelor specifice, o serie de alte proceduri si reglementari privitoare la relatiile dintre principalii parteneri. Aceste proceduri si reglementari se refera la urmatoarele aspecte: stabilirea responsabilitatilor si a domeniilor de negociere, managementul financiar si conditiile de finantare, etapele procesului de monitorizare, procedurile de evaluare si control, modalitatile de informare sa realizare a publicitatii.

Pentru perioada 2007-2013, baza legala a instrumentelor structurale este reprezentata de un pachet de cinci regulamente adoptate de Comisia Europeana si de Parlamentul European in anul 2006.
Regulamentul CE nr.1083/2006 din 11 iulie 2006 contine prevederile generale aplicabile Fondului European pentru Dezvoltare Regionala, Fondului Social European si Fondului de Coeziune;

Regulamentul CE nr.1080/2006 din 5 iulie 2006, contine prevederile referitoare la Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (abrogare a Regulamentului CE nr.1783/1999);

Regulamentul CE nr.1081/2006 din 5 iulie 2006, contine prevederile referitoare la Fondul Social European (abroga Regulamentul CE nr.1784/1999);

Regulamentul CE nr.1084/2006 din 11 iulie 2006 defineste conditiile de infiintare si functionare ale Fondului de Coeziune (abroga Regulamentul CE nr.1164/94);

Regulamentul CE nr.1082/2006 din 5 iulie 2006, constituie baza legala a infiintarii unei Grupari Europene pentru Cooperare Teritoriala (EGTC).

Fondul European de Dezvoltare Regionala (F.E.D.R.) este reglementat de Regulamentul CE nr.1083/2006 si Regulamentul CE nr.1080/2006. Regulamentul CE nr.1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 stabileste atributiile Fondului European de Dezvoltare Regionala, extinderea interventiei sale cu privire la obiectivele de convergenta, de competitivitate regionala si de ocupare a fortei de munca si de cooperare teritoriala europeana, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul CE nr.1083/2006, precum si normele de eligibilitate pentru aceasta interventie.

F.E.D.R. contribuie la finantarea:

investitiilor productive care contribuie la crearea si salvgardarea locurilor de munca durabile, in special prin intermediul unor ajutoare directe pentru investitiile efectuate indeosebi in IMM-uri;

investitiilor in infrastructuri;

dezvoltarii potentialului endogen prin masuri de sustinere a dezvoltarii regionale si locale;

asistentei tehnice prevazute la articolele 45 si 46 din Regulamentul CE nr.1083/2006.

Pentru Obiectivul Convergenta, F.E.D.R. isi concentreaza interventia asupra sustinerii dezvoltarii economice durabile integrate la nivel regional si local si a ocuparii fortei de munca, mobilizand si consolidand capacitatea endogena prin intermediul unor programe operationale care urmaresc modernizarea si diversificarea structurilor economice si crearea si salvgardarea locurilor de munca durabile.

Domenii de interventie pentru Obiectivul Convergenta prin sustinerea dezvoltarii economice integrate la nivel regional si local si durabile prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice, vizeaza urmatoarele:

1. Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, sprijinirea cercetarii si dezvoltarii in IMM-uri, transferul tehnologic, imbunatatirea legaturilor dintre IMM-uri si universitati si centre de cercetare, dezvoltarea retelelor si centrelor de afaceri, sprijin pentru furnizorii de servicii dedicate IMM-urilor prin noi instrumente de finantare dedicate stimularii

antreprenoriatului si inovatiei;

2. Societatea informationala, inclusiv dezvoltarea serviciilor si aplicatiilor locale, imbunatatirea accesului la internet, sprijin pentru IMM-uri pentru utilizarea eficienta a tehnologiei informatiei si comunicatiilor;

3. Protectia mediului, inclusiv investitii legate de managementul deseurilor, aprovizionarea cu apa, tratarea apelor uzate, calitatea aerului, prevenirea poluarii, reabilitarea zonelor contaminate, promovarea biodiversitatii si protejarea naturii, sprijin pentru IMM-uri pentru a promova metode durabile de productie prin introducerea managementului de mediu eficient si adoptarea tehnologiilor de prevenire a poluarii;

4. Sustinerea dezvoltarii economice integrate la nivel regional si local si durabile prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice, in special in domeniile:

Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, sprijinirea cercetarii si dezvoltarii in IMM-uri, transferul tehnologic, imbunatatirea legaturilor dintre IMM-uri si universitati si centre de cercetare, dezvoltarea retelelor si centrelor de afaceri, sprijin pentru furnizorii de servicii dedicate IMM-urilor prin noi instrumente de finantare dedicate stimularii antreprenoriatului si inovatiei;Societatea informationala, inclusiv dezvoltarea serviciilor si aplicatiilor locale, imbunatatirea accesului la internet, sprijin pentru IMM-uri pentru utilizarea eficienta a tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

Domenii de interventie pentru Obiectivul Cooperare teritoriala europeana sunt:

1. Dezvoltarea activitatilor economice si sociale transfrontaliere, prin strategii comune pentru dezvoltarea teritoriala durabila (ex.: dezvoltarea IMM, turismului, culturii, infrastructurii pentru sanatate, protectia mediului);

2. Stabilirea si dezvoltarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala intre regiuni maritime, prin finantarea retelelor si a activitatilor ce conduc la dezvoltarea teritoriala integrata (managementul apelor, accesibilitate, prevenirea riscurilor, retele de cooperare stiintifica si tehnologica);

3. Promovarea lucrului in retea (networking) si a schimbului de experienta intre autoritatile locale si regionale, inclusiv programele de cooperare si actiuni ce implica studii, culegere de date, monitorizarea si analiza tendintelor de dezvoltare in comunitate.

Fondul Social European (F.S.E.) este reglementat de Regulamentul CE nr.1083/2006 si de Regulamentul CE nr.1081/2006. Regulamentul CE nr.1081/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 defineste misiunea Fondul Social European si domeniul de aplicare a interventiei sale, cuprinde dispozitii specifice si stabileste cheltuielile eligibile pentru interventie.

F.S.E. contribuie la prioritatile Comunitatii in ceea ce priveste intensificarea coeziunii economice si sociale prin imbunatatirea ocuparii fortei de munca si a posibilitatilor de angajare, prin incurajarea unui nivel ridicat de ocupare a fortei de munca si o imbunatatire cantitativa si calitativa a ocuparii fortei de munca. In acest scop, FSE sprijina politicile statelor membre al caror scop este de a realiza ocuparea intregii forte de munca, precum si calitatea si productivitatea muncii, de a promova asimilarea sociala, in special accesul persoanelor defavorizate la angajare si de a reduce disparitatile nationale, regionale si locale in domeniul ocuparii fortei de munca.

F.S.E. sustine actiunile conforme cu masurile pe care statele membre le adopta pe baza orientarilor din cadrul strategiei europene pentru ocuparea fortei de munca, astfel cum au fost incorporate in orientarile integrate pentru ocuparea si cresterea gradului de ocupare a fortei de munca, precum si al recomandarilor care le insotesc.

F.S.E. sustine prioritatile Comunitatii in ceea ce priveste necesitatea consolidarii coeziunii sociale, a cresterii productivitatii si competitivitatii si incurajarii cresterii economice si a dezvoltarii durabile. In acest proces, F.S.E. tine seama de prioritatile si obiectivele pertinente ale Comunitasii din domeniul educatiei si formarii profesionale, al cresterii participarii persoanelor inactive din punct de vedere economic la piata muncii, al combaterii excluderii sociale (in special aceea a categoriilor defavorizate, precum persoanele handicapate), al promovarii egalitasii intre barbasi si femei si al nediscriminarii.

Domenii de interventie pentru Obiectivul Convergenta:

1. Sporirea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor;

2. Cresterea accesului pe piata fortei de munca a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si a persoanelor inactive, prevenirea somajului, prelungirea vietii active si cresterea gradului de participare pe piata muncii a femeilor si migrantilor;

3. Sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate si combaterea discriminarii;

4. Reforma in domeniile ocuparii si incluziunii sociale, in particular prin promovarea dezvoltarii parteneriatelor si a conventiilor prin lucrul in retea al actorilor relevanti la nivel national, regional si local;

5. Extinderea si imbunatatirea investitiilor in capitalul uman (educatie si formare profesionala);

6. Intarirea capacitatii institutionale si a eficientei administratiilor publice si serviciilor publice la nivel national, regional si local, pentru a putea implementa reforme, in special in domeniul economic, social, al ocuparii fortei de munca, protectiei mediului si judiciar.

Fondul de Coeziune (F.C.) este reglementat de Regulamentul CE nr.1083/2006 si Regulamentul CE nr.1080/2006. Regulamentul CE nr.1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 instituie un Fond de coeziune in scopul intensificarii coeziunii economice si sociale in cadrul Comunitatii, in perspectiva promovarii unei dezvoltari durabile. Fondul de coeziune intervine pentru actiuni in urmatoarele domeniile, respectand un echilibru corect si tinand seama de necesitatile de investitie si de infrastructura specifice fiecarui stat membru beneficiar:

retelele transeuropene de transport, in special proiectele prioritare de interes comun;

proiecte majore de infrastructura de mediu; mediul face parte din prioritatile politicii comunitare de protectie a mediului, astfel cum au fost definite in programul de politica si de actiune din domeniul mediului;domenii legate de dezvoltarea durabila care prezinta avantaje clare pentru mediu, precum eficacitatea energetica si energiile regenerabile, iar in ceea ce priveste transportul care nu are legatura cu retelele transeuropene, transportul feroviar, transportul pe caile navigabile interne, transportul maritim, sistemele de transport intermodal si interoperabilitatea lor, gestiunea traficului rutier, maritim si aerian, transporturile urbane specifice si transporturile publice.

Echilibrul corect al asistentei se defineste prin parteneriat intre statele membre si Comisie. Asistenta Fondului de Coeziune este conditionata de urmatoarele: in cazul in care Consiliul a hotarat ca exista un deficit public excesiv intr-un stat membru beneficiar si a constatat ca statul membru in cauza nu a intreprins nici o actiune urmata de consecinte ca raspuns la o recomandare a Consiliului, se poate hotari suspendarea totala sau partiala a angajamentelor Fondului de Coeziune de care beneficiaza statul membru in cauza, cu efect de la 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a adoptat decizia de suspendare.

In cazul in care Consiliul constata ca statul membru in cauza a adoptat masurile corective necesare, acesta hotaraste, de indata, sa anuleze suspendarea angajamentelor in cauza. Consiliul hotaraste de indata, la propunerea Comisiei, reinscrierea in buget a angajamentelor care au facut obiectul unei suspendari, in conformitate cu procedura stabilita in Acordul interinstitutional din 17 mai 2006 intre Parlamentul European, Consiliu si Comisie privind disciplina bugetara si buna gestiune financiara.

Regulamentul CE nr.1082/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 constituie baza legala a infiintarii unei Grupari Europene pentru Cooperare Teritoriala (G.E.C.T.). Gruparea Europeana de Cooperare Teritoriala poate fi constituita pe teritoriul Comunitatii in conditiile si in conformitate cu modalitatile prevazute de prezentul regulament.

Obiectivul unui G.E.C.T. este de a facilita si de a promova cooperarea transfrontaliera, transnationala si/sau interregionala intre membrii sai exclusiv in scopul de a consolida coeziunea economica si sociala.

G.E.C.T. are personalitate juridica si detine, in toate statele membre, capacitatea juridica cea mai extinsa recunoscuta persoanelor juridice de dreptul intern al statului membru. In special, G.E.C.T. poate dobandi sau instraina imobilizari corporale sau necorporale, poate angaja personal si poate sta in justitie.

G.E.C.T. este alcatuit din membri care, in limitele competentelor lor in conformitate cu dreptul intern, apartin uneia sau mai multor categorii enumerate in continuare:

statele membre;

colectivitatile regionale;

colectivitatile locale;

organismele de drept public.

De asemenea, pot fi membre si asociatiile compuse din organisme care apartin uneia sau mai multor categorii enumerate anterior. Membrii unui G.E.C.T. au sedii cel putin pe teritoriul a doua state membre.

Decizia de a constitui un G.E.C.T. se adopta la initiativa membrilor potentiali ai acestuia. Fiecare membru potential:

notifica statului membru in conformitate cu a carui legislatie este infiintat intentia sa de a participa la un G.E.C.T.;

transmite statului membru respectiv o copie a proiectului de conventie si a statului.

In urma notificarii de catre un membru potential, in conformitate cu alineatul (2), statul membru in cauza isi exprima acordul, tinand seama de structura sa constitutionala, cu privire la participarea membrului potential la G.E.C.T., cu exceptia cazului in care considera ca aceasta participare nu respecta prezentul regulament sau dreptul intern, inclusiv drepturile si obligatiile membrului potential sau ca aceasta participare nu este motivata nici de interesul general, nici de interesul pentru ordinea publica a statului membru respectiv. In acest caz, statul membru expune motivele refuzului sau. Statul membru hotaraste, de regula, in termen de trei luni de la data primirii unei cereri admisibile. Atunci cand adopta o decizie cu privire la participarea membrului potential la un G.E.C.T., statele membre pot aplica normele nationale.

Statele membre desemneaza autoritatile competente pentru primirea notificarilor si a documentelor. Membrii aproba conventia si statutul asigurand coerenta cu acordul din partea statelor membre. Orice modificare a conventiei si orice modificare importanta a statutului trebuie aprobate de statele membre in conformitate cu procedura prevazuta la prezentul articol. Modificarile importante ale statutului sunt cele care determina, direct sau indirect, o modificare a conventiei.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }