QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate management

Contract cadru de Vanzare-Cumparare Produse Petroliere
Contract cadru de Vanzare-Cumparare Produse Petroliere


Astazi, intre subscrisele:

S.C. SRL, cu sediul administrativ in
Str. , nr. , bl. , ap. , Judet

GSM: tel. , fax

inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J / /

avand Codul Unic de inregistrare nr RO , Cap.Soc. RON

si contul IBAN RO deschis la

AGENTIA _____ _______ ______ ______ __, reprezentata prin Adm.

astfel denumita in continuare„VANZATOR'

Si

S.C. SRL, cu sediul administrativ in

, Str. nr.

Sector/Judet , nr. telefon , fax

, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr

J / / , avand Codul Unic de inregistrare nr RO si contul

bancar nr RO deschis la

BANCA AGENTIA

reprezentata prin Dl , in calitate de „CUMPARATOR', astfel

denumita in continuare,

s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare in urmatoarele conditii:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. VANZATORUL se obliga sa vanda si CUMPARATORUL se obliga sa cumpere .tone/luna motorina EURO 5, in cantitatile mentionate in comenzile-tip emise de CUMPARATOR si confirmate expres de VANZATOR in conditiile Cap. III: „Conditiile Livrarii'.

II. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti contractante, iar data limita pentru efectuarea ultimei livrari a marfii ce fac obiectul prezentului contract, este 30.04.2011.

(semnatura si stampila)
VANZATOR CUMPARATOR

III. CONDITIILE LIVRARII

Art. 3.1. CUMPARATORUL va transmite VANZATORULUI comenzi-tip ferme pentru fiecare livrare ce se doreste a fi realizata, intre 2.500 - 5000 tone/transa, in care se vor mentiona cantitatile solicitate a fi livrate din

Cantitatile solicitate a fi livrate intr-o luna , nu le pot depasi pe cele mentionate la cap. I.art.1 din prezentul contract, decat in cazul incheierii unui Act Aditional la prezentul Contract pentru suplimentarea cantitatilor respective, semnat de ambele parti.

Art. 3.2. In termen de maxim 12 (doisprezece) zile lucratoare de la primirea comenzi si confirmarea SGS irevocabila, transferabila, simultan cu Garantia de buna executie sub forma unui depozit bancar in corttul si banca vanzatorului, VANZATORUL trebuie sa efectueze livrarea in conditiile Art. 3.3.

Art. 3.3. Momentul livrarii se considera a fi momentul receptiei calitative si cantitative confirmate de urmatoarele documente:

Factura Fiscala emisa de vanzator cumparatorului.

Certificatul de calitate SGS.

Certificatul de cantitate SGS.

Certificatul de origine.

Riscurile se transmit CUMPARATORULUI la momentul si locul livrarii. Dreptul de proprietate asupra produsului livrat se transmite de la VANZATOR la CUMPARATOR in momentul confirrrtarii de catre banca vanzatorului in contul vanzatorului a c/v facturii fiscale corespunzatoare intregului lot (transe, spot) livrate.

Art. 3.4. In cazul aparitiei unor perturbari prjvind livrarea (defectiuni tehnice din cadrul antrepozitului, defectiuni ale mijloacelor de transport etc), VANZATORUL este obligat a-i comunica CUMPARATORULUI situatia reala exacat^ a intarzierilor referitoare la cantitatile solicitate a fi livrate in termenul prevazut la Art. 3.2. din prezentul contract.
Art. 3.5. CUMPARATORULUI ii revine obligatia de a instrui lunar pe conducatorii auto si/ sau

pe delegatii CUMPARATORULUI care patrund cu ocazia efectuarii operatiilor de livrare/

receptie in unitatile VANZATORULUI, pe linie de protectia muncii si PSI, pe raspunderea si

cheltuiala sa. CUMPARATORUL este responsabil de acoperirea oricarui prejudiciu cauzat din

culpa conducatorilor auto si/ sau delegatilor sai ca urmare a nerespectarii normelor de protectie

a muncii si/sau PSI.

IV. RECEPTIA

Art. 4.1. Receptia cantitativa si calitativa se efectueaza la rampa de livrare a VANZATORULUI,

imediat dupa incheierea operatiilor de receptie a mijloacelor de transport cu marfa si va fi

considerata finala si obligatorie pentru ambele parti.

Fiecare lot de marfa va fi prevazut cu un certificat de calitate.

Fiecare marfa e considerata livrata de catre vanzator si acceptata de comparator daca:

a)    in ceea ce priveste cantitatea - conform cu cantitatea indicata pe factura de la VANZATOR.

b)    in ceea ce priveste calitatea - conform cu calitatea din certificatul de calitate

La incheierea receptiei, reprezentantii partilor trebuie sa semneze un Protocol de preluare la statia de frontiera Halmeu dupa primirea:

Factura Fiscala emisa de vanzator cumparatorului.

Certificatul de calitate SGS Romania.

VANZATOR

(semnatura si stampila)

CUMPARATOR

Certificatul de cantitate SGS Romania.

Certificatul de origine.

Protocolul de preluare trebuie sa contita confirmarea de preluare a documentelor mentionate mai sus de partea vanzatorului si a marfii de partea cumparatorului in concordanta cu prevederile prezentului contract.

Art. 4.2. CUMPARATORUL are obligatia sa asigure prezenta delegatului sau la locul livrarii la data programata pentru efectuarea acesteia, in baza unei delegatii de ridicare a marfii. CUMPARATORUL accepta ca valabila si opozabila receptia efectuata de VANZATOR daca la receptie nu a participat delegatul sau, fara a mai fi necesara prezenta unui delegat neutru.

Art. 4.3.1. In cazul in care transportul marfii livrate se face cu mijloace de transport auto, orice reclamatie de natura cantitativa ulterioara momentului livrarii nu va fi admisa.

Art. 4.3.2. in cazul in care transportul produselor petroliere livrate se face pe calea ferata, iar VANZATORUL a livrat marfa in conformitate cu prevederile prezentului contract, emitand documentele de livrare prevazute la Art. 4.1. si in plus, mentionand in scrisoarea de trasura seria si numarul sigiliilor aplicate pe fiecare vagon cisterna (certificandu-se astfel livrarea cantitatilor inscrise in documentele de livrare), orice reclamatie ulterioara de natura cantitativa ulterioara momentului livrarii nu va fi admisa, CUMPARATORUL urmand a-si indrepta eventualele pretentii impotriva carausului.

V. PRETUL- MODALITATILE DE PLATA

Art. 5.1. Pretul produsului este de 3,75.. ron/litru cu toate taxele incluse si predare in, Romania.

Anterior initierii de livrare a fiecarei transe, banca cumparatorului emite garantia bancara pentru valoarea fiecarui lot de marfa. Acesta garantie bancara va fi sub forma unei SGB irevocabila, transferabila, la dispozitia neconditionata a vanzatorului din momentul incheierii receptiei conf. Art. 4.1. din prezentul contract. Cumparatorul este obligat sa plateasca vanzatorului prin transfer bancar contravaloarea fiecarui lot livrat, acceptat calitativ si cantitativ, imediat dupa receptia lotului de marfa respectiv.

Vanzatorul este obligat sa confirme in scris cumparatorului ca, contravaloarea marfii acceptate a intrat in contul sau, moment in care va psrirplje cumparatorului sa preia marfa si sa dispuna de aceasta. In acelasi moment se considera ca dreptul de proprietate asupra marfii a fost pe deplin transferat cumparatorului.

Art. 5.1.2. Simultan cu SGB, va fi initiat c|e CUMPARATQR si o Garantie de buna executie de 2%(doi%) din valoarea fiecarej transe, sub forma unui depozjt bancar in contul si banca VANZATORULUI. Aceast P.B. va fi garantat de vanzator cu o fila CEC de aceeasi valoare care va include si cheltuielile cu emiterea a SGB, cu scadenta la data finalizarii intregului contract, dar nu mai de vreme, de un an de zile calendaristice ds la data initierii primei transe.

Art. 5.2. CUMPARATORUL va face p|ata marfii cprrtandate si acceptate a fi livrate de VANZATOR, prin transfer bancar in contul VANZATORULUI pentru marfa receptionata conf. Art. 4.1. din prezentul contract la pretul de .. ron/litru, considerat ferm pentru fiecare transe, in momentul confirmarii bancii vanzatorului de constituire de catre cumparator a SGB si P.B. conform art. 5.1 si a art. 5.1.2. djn prezentul contract. Instrumentul de plata al CUMPARATORULUI va fi ordjnuj de plata. Momentul efectuarii platii se considera a fi momentul creditarii contului bancar al VANZATORULUI

(semnatura si stampila)
VANZATOR CUMPARATOR


Partile stabilesc ca in cazul in care CUMPARATORUL are obligatii de plata restante fata de VANZATOR, izvorate atat din prezentul contract, cat si din orice alte acte contractuale semnate intre CUMPARATOR si VANZATOR, ulterioare sau anterioare semnarii prezentului contract, orice plata efectuata de cumparator va stinge mai intai aceste obligatii restante si apoi celelalte obligatii, in conformitate cu prevederile aliniatului precedent.

Art. 5.3. In functie de conjunctura pietei interne sau internationale, VANZATORUL poate modifica unilateral si oricand preturile de vanzare a marfii ce face obiectul prezentului contract, cu informarea prealabila pentru fiecare transe a CUMPARATORULUI, acesta din urma nefiind obligat sa cumpere marfa la noile preturi.VI. TRANSPORTUL

Art. 6.1. Partile stabilesc, de principiu, ca transportul produselor petroliere livrate conform prezentului contract se poata face fie cu mijloace auto, fie pe cale ferata, la optiunea CUMPARATORULUI.

Art. 6.2. CUMPARATORUL este obligat sa trimita la incarcare mijloace de transport auto sau CFR corespunzatoare din punct de vedere tehnic si functional, care sa indeplineasca toate prevederile normelor de protectie a muncii, PSI si care sunt calibrate de organele autorizate. In acest sens, delegatul CUMPARATORULUI care ridica marfa trebuie sa prezinte certificatul de calibrare volumetrica, valabil la data incarcarii.

VANZATORUL poate refuza la incarcare mijloacele auto considerate necorespunzatoare, in acest caz raspunderea si cheltuielile revenind CUMPARATORULUI.

VII FORTA MAJORA

i

Art. 7.1. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.

Prin caz de forta majora se inteleg imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului,

ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute, inevitabile si insurmontabile pentru

una din parti.

Pot fi retinute ca forta majora, cu titlu exemplificativ, urmatoarele situatii: conflicte de munca

prelungite, incendii, calamitati naturale, insurectia, starea de razboi.

Art. 7.2. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maxim 5 zile de la aparitie, iar dovada fortei majore certificata de Camera de Comert si Industrie a Romaniei se va comunica in maxim 15 zile de la aparitie.

Art. 7.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti

incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. Daca aceste imprejurari de forta

majora si consecintele lor dureaza mai mult de 30 de zile, fiecare parte poate renunta la

executarea contractului in continuare, contractul putand fi reziliat de plin drept.

In acest caz nici una din parti nu are dreptul de a pretinde despagubiri de la cealalta parte, dar

ele au indatorirea indeplinirii obligatiilor devenite scadente anterior aparitiei cazului de forta

majora.

VIII. LITIGII

Art. 8. Orice neintelegeri vor fi solutionate pe cale amiabila.

In caz contrar, orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la

incheierea, executarea ori desfiintarea lui, insa cu exceptia celor referitoare la creante certe,

VANZATOR

(semnatura si stampila)

CUMPARATOR


lichide si exigibile care vor face obiectul procedurii somatiei de plata in fata instantelor judecatoresti competente, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti. Hotararea arbitrara este definitiva si obligatorie.

IX. DISPOZITII FINALE

Art. 9.1. Faptul ca VANZATORUL sau CUMPARATORUL nu insista pentru indeplinirea exacta si intocmai a prezentului contract sau nu isi exercita oricare din optiunile pe care le au in baza prezentului contract, nu inseamna ca respectiva parte renunta la drepturile care ii revin in baza oricareia din clauzele acestui contract.

Art. 9.2. In cazul in care o parte/clauza a acestui contract este declarata nula, anulabila sau nu poate fi pusa in executare, partea/clauzele care au ramas valide vor continua sa-si produca efectele, cu exceptia cazurilor in care partea/clauza anulata va contine o obligatie esentiala.

Art. 9.3. CUMPARATORUL nu va cesiona drepturile si obligatiile sale rezultate din acest contract unei terte persoane fara acordul scris al VANZATORULUI.

Art. 9.4. Orice modificare adusa prezentului contract se va face prin semnarea unui Act Aditional de catre reprezentantii legali ai ambelor parti.

Art. 9.5. Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept de VANZATOR, fara a mai fi necesara interventia instantei judecatoresti, in situatia modificarii pretului de cartre Vanzator si a neacceptarii acestuia de Cumparator, sau la neprezentarea la receptie sau refuzul receptiei de catre Cumparator marfii in conditiile prezentului contract, rezilierea operand de la data scurgerii unui termen de 5 zile de la transmiterea unei notificari obligatorii prealabile adresate CUMPARATORULUI.

Art. 9.6. Orice modificari intervenite in Actul Constitutiv al CUMPARATORULUI, dar in special cele privitoare la modificarea asociatilor, administratorilor societatii, a sediului, capitalului social, dar ne|imitandu-se la acestea, se vor comunica de catre CUMPARATOR VANZATORULUI, de indata ce au fost inregistrate la Registrul Comertului.

Art. 9J. Se constituie parte integranta la prezentul contract:

Contractul a fost incheiat la sediull central al VANZATORULUI irj 2 doua exemplare originale, cu aceeasi valabilitate, semnate de reprezentantfj legali ai celor doua parti contractante, unul pentru CUMPARATOR si unul pentru VANZATOR.

VANZATOR

(semnatura si stampila)

CUMPARATOR
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }