QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Categoriile de impozite si taxeCategoriile de impozite si taxe


Impozitul pe cladiri
Impozitul se datoreaza de catre contribuabili pentru cladirile aflate in proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate si de destinatia acestora.

Prin cladire se intelege orice constructie care serveste la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii si altele asemenea.

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor admi- nistrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, impozitul pe cladiri reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titula-

rilor dreptului de administrare sau de folosinta.

In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru

spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa.

In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru

cladirea respectiva.


Scutiri


Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru:

1) cladirile institutiilor publice si cladirile care fac parte din domeniul public

si privat al unei unitati administrativ-teritoriale, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

cladirile care, potrivit legislatiei in vigoare, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee sau case memoriale, cu exceptia

incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

3) cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute de lege, si partile lor componente locale, cu exceptia incinte-

lor care sunt folosite pentru activitati economice;

4) cladirile insitutiilor de invatamant preuniversitar sau universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati

economice

5) cladirile unitatilor sanitare de interes national care nu au trecut in patrimo- niul autoritatilor locale;

cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu exceptia incinte- lor care sunt folosite pentru activitati economice;

) cladirile aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei

Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat , atribuite conform legii;

constructiile si amenajarile funerare din cimitire, crematorii;

9) cladirile sau constructiile din parcurile industriale, stiintifice si tehnolo- gice, potrivit legii;

cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-

teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;


11) oricare dintre urmatoarele constructii speciale:

a) sonde de titei, gaze, sare;

b) platforme de foraj marin;

c) orice centrala hidroelectrica, centrala termoelectrica, centrala nuclearoelec- trica, statie de transformare si de conexiuni, cladire si constructie speciala anexa a

acesteia, post de transformare, retea aeriana de transport si distributie a energiei electrice si stalpii aferenti acesteia, cablu subteran de transport, instalatie electrica

de forta;

d) canalizatii si retele de telecomunicatii subterane si aeriene;

e) cai de rulare, de incinta sau exterioare;

f) galerii subterane, planuri inclinate subterane si rampe de put;

g) puturi de mina;

h) cosuri de fum;

i) turnuri de racire;

j) baraje si constructii accesorii;

k) diguri, constructii-anexe si cantoane pentru interventii la apararea impotri- va inundatiilor;

l) constructii hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de imbunatatiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele si statiile de

pompare aferente canalelor;

m) poduri, viaducte, apeducte si tuneluri;

n) retele si conducte pentru transportul sau distributia apei, produselor petro- liere, gazelor si lichidelor industriale, retele si conducte de termoficare si retele de

canalizare

o) terasamente;

p) cheiuri;

q) platforme betonate;

r) imprejmuiri;

s) instalatii tehnologice, rezervoare si bazine pentru depozitare;

t) constructii de natura similara stabilite prin hotarare a consiliului local. Scutirea de impozit se aplica pentru o cladire nou construita timp de 10 ani de

la data dobandirii acesteia.

In cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al cladirii.


Baza de calcul pentru persoane fizice


Pentru persoanele fizice, impozitul pe cladiri, se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabila a cladirii.

Cota de impozitare este de 0 % pentru cladirile situate in mediul urban si de

% pentru cladirile situate in mediul rural

Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii, exprimata in metri patrati, cu valoarea corespun- zatoare tipului de cladire.

Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii cu un coeficient de corectie care tine seama de rangul localitatii  si zona din cadrul

localitatii

Rangul unei localitati este atribuit conform unor criterii stabilite prin lege. Zone din  cadrul localitatii - zone stabilite de consiliul local, in functie de

pozitia terenului fata de centrul localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale, conform documen- tatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor

specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.

In cazul unui apartament amplasat intr un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8

apartamente, coeficientul de corectie se reduce cu 0,1 .

In cazul unei cladiri finalizate inainte de 1 ianuarie 1 51, valoarea impozabila

se reduce cu 15%.

In cazul unei cladiri finalizate dupa 31 decembrie 19 0 si inainte de 1 ianua- rie 1978, valoarea impozabila se reduce cu 5%.

Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe

conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

In cazul contribuabililor care detin mai multe cladiri utilizate ca locuinta,

care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa

cum urmeaza:

a) cu 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;

b cu % pentru cea de a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu; c) cu % pentru cea de a treia cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu; d) cu 100% pentru cea de a patra cladire si urmatoarele, in afara celei de la

adresa de domiciliu.

Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport de anul dobandirii cladirii.


Baza de calcul pentru persoane juridice


Pentru persoanele juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

Cota de impozitare este stabilita prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0 % si 1% inclusiv.

Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimo- niu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale

in vigoare.

In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amorti- zarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.

In cazul unei cladiri care a fost reevaluata conform prevederilor legale in

vigoare, valoarea de inventar a cladirii este valoarea inregistrata in contabilitatea proprietarului imediat dupa reevaluare;

In cazul unei cladiri care a fost dobandita inainte de 1 ianuarie 998 si care dupa aceasta data nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri este stabilita de consiliul local intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii, pana la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice.

In cazul unei cladiri ce face obiectul unui contract de leasing financiar se aplica urmatoarele reguli:

a) impozitul pe cladire se datoreaza de proprietar;

b) valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea cladirii inregistrata in contractul de leasing financiar.

Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana

juridica aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii.


Obligatii de declarare


Orice persoana care dobandeste, construieste sau extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia de a depune o declaratie de impunere la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii sau producerii modificarilor mentionate.

Cladirile dobandite in cursul anului se impun cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite, iar pentru cladirile care au fost instrainate, demolate sau distruse in cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost instrainata, demolata sau distrusa. In aceste situatii, impozitul pe cladiri se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

In cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se recalculeaza incepand cu data

de intai a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata modificarea.

Modelul declaratiei speciale este aprobat prin normele metodologice referitoa- re la impozitele si taxele locale.


Termenul de plata


Impozitul pe cladiri se stabileste anual pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili si se plateste trimestrial, in 4 rate egale, pana la 15 martie,

15 iunie, 15 septembrie si, respectiv, 15 noiembrie.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o

bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.


Impozitul pe teren


Orice persoana care are in proprietate terenuri situate in Romania datoreaza pentru acestea un impozit anual pe teren, care se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situat terenul.

In cazul unui teren, aflat in administrarea sau in folosinta altei persoane si pentru care se datoreaza chirie/arenda in baza unui contract de inchiriere/arendare, impozitul pe teren se datoreaza de catre proprietar.


Scutiri

Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:

a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de

o cladire;

b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a

acestuia, cu personalitate juridica;

c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;

d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar,

autorizata provizoriu sau acreditata;

e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale;

f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu

exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;

g) orice teren aferent unei cladiri a unei institutii publice sau unei cladiri care

face parte din domeniul public sau privat al unei unitati administrativ-teritoriale,

exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;

h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru

perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;

i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de

acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva

inundatiilor gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o

hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;

j) orice terenuri legate de sistemele hidrotehnice sau de navigatie, terenurile

aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare;

k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile

din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;

l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-

teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

n) terenurile aferente cladirilor prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 6 si 7, cu

exceptia celor folosite pentru activitati economice.


Baza de calcul


Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.


Zona din cadrul localitatii

Rangul localitatii (lei m


O

I

II

III

IV

V

A

0

0

0

0B

0

0

0

0C

0

0

0

0D

0

0

0

Pentru un teren amplasat in intravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea numarului de metri patrati ai terenului cu suma corespunzatoare prevazuta pentru rangul localitatii si zona din cadrul localitatii.


In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, la calculul impozitului pe teren se tine seama de categoria de folosinta si se aplica un coeficient de corectie corespunzator rangului localitatii.


Nr. crt.

Categoria de folosinta


Zona (lei/mI

II

III

IV


Teren arabil


Pasune


Faneata


Vie


Livada


Padure  sau alt teren cu vegetatie forestiera


Teren cu apa
X


Drumuri si cai ferate

X

X

X

X


Teren neproductiv

X

X

X

X


Rangul localitatii

Coeficientul de corectie

O


I


II


III


IV


VIn cazul unui teren amplasat in extravilan, indiferent de rangul localitatii, categoria de folosinta si zona unde este situat, impozitul pe teren este acelasi la hectar.


Pentru  terenurile dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite.

Daca, in cursul unui an, in situatia terenului se produce un eveniment care modifica impozitul datorat pe teren, impozitul se modifica incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a intervenit modificarea, cu exceptia cazului cand se modifica rangul localitatii, caz in care impozitul pe teren se modifica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit aceasta modificare.


Obligatii de declarare


Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.

Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia la compartimentul de specialitate al  autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data modificarii folosintei.


Termene de plata


Impozitul pe teren se plateste anual, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.


Taxa asupra mijloacelor de transport


Taxa asupra mijloacelor de transport, se datoreaza de catre persoanele fizice si juridice care detin mijloace de transport inmatriculate in Romania si se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.

In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de locator.


Scutiri


Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:

a)  autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;

b) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;

c) mijloacele de transport ale institutiilor publice;

d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv


transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public.


Baza de calcul


Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului, pentru fiecare 500 cm3 sau fractiune din aceasta.

Capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar.

Mijloacele de transport pentru persoane care se impoziteaza sunt:

1. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 2. 00 cm3 inclusiv

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2.000 cm3

3. Autobuze, autocare, microbuze

4. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

5. Tractoare inmatriculate

6. Motociclete, motorete si scutere

In cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective.

Pentru autovehiculele de transport marfa de peste 12 tone, taxele anuale se stabilesc in functie de numarul axelor, masa totala maxima autorizata si tipul suspensiei pe axa.

Pentru remorci, semiremorci si rulote, taxele anuale se stabilesc in functie de capacitatea acestora.

Mijloacele de transport pe apa care se impoziteaza sunt:

1. Luntre, barci fara motor, scutere de apa, folosite pentru uz

si agrement personal

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri

3. Barci cu motor

4. Bacuri, poduri plutitoare

5. Salupe

6. Iahturi

7. Remorchere si impingatoare a) Pana la 500 CP inclusiv

b) Peste 5 0 CP, dar nu peste 2.000 CP

c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.0 0 CP

d) Peste 4 000 CP

8. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta

9. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

a) Cu capacitatea de incarcare pana la 1.5 0 tone inclusiv

b) Cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone, dar nu peste .000 tone c) Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone

Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa se stabileste anual, pentru fiecare mijloc de transport, in sume fixe conform Codului Fiscal.

Taxa asupra mijloacelor de transport se determina de catre compartimen- tele de  specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, pe baza declaratiei de impunere depuse.

Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza incepand cu data de intai a

lunii in care au fost dobandite, iar in cazul instrainarii sau radierii in timpul anului din evidentele autoritatilor la care sunt inmatriculate, taxa nu se datoreaza incepand cu data de intai a lunii in care a aparut una dintre aceste situatii.

In aceste cazuri, taxa asupra mijloacelor de transport se recalculeaza pentru a

reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.


Obligatii de declarare


Orice persoana care dobandeste/transfera un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/ punctul de lucru in termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenita.

In cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui an, taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de persoana de la data de intai a

lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.

In cazul unui mijloc de transport care este instrainat de o persoana in cursul unui an  sau este radiat din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al

autoritatii  de administratie publica locala, taxa asupra mijlocului de transport

inceteaza sa se mai datoreze de acea persoana incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost instrainat sau radiat din evidenta

fiscala

In aceste cazuri, taxa asupra mijloacelor de transport se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.


Termenul de plata


Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste trimestrial, in patru rate egale, pana la 15 martie, 15 iunie, 5 septembrie si, respectiv, 15 noiembrie.

Pentru plata cu anticipatie a taxei auto, datorata pentru intregul an de catre

persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.

In cazul unui mijloc de transport detinut de un nerezident, taxa asupra

mijlocului de transport se plateste integral in momentul inregistrarii mijlocului de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii de administratie publica locala.


Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor


Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie trebuie sa plateasca o taxa speciala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autori- zatia necesara.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, a autorizatiilor de con- struire si a altor avize asemanatoare in mediul urban, este egala cu suma stabilita de consiliul local in functie de suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita pentru mediul urban.

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu o valoare stabilita de consiliul local de pana la 50.000 lei.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de

santier

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de pana la 50.000 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0 % din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa  pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi demolata.

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de pana la

75.000 lei pentru fiecare racord.

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local in suma de pana la

000 lei.

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de catre consiliile locale in suma de pana la 60. 00 lei.

Pentru taxele mentionate, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica urmatoarele reguli:

a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se plateste inainte de emiterea avizului;

b) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu

mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;

c) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;

d) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.

In cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica, valoa- rea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii.

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate econo- mica si a altor autorizatii similare este stabilita de catre consiliul local in suma de pana la 100. 00 lei, in mediul rural, si de pana la 500 000 lei, in mediul urban.

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste de consiliul local si este de pana la 120 000 lei.

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, se stabileste de catre consiliul local si este de pana la 200 000 lei.

Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator se stabileste de catre consiliile locale si este de pana la 500.0 0 lei.

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza

pentru

a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau constructie anexa;

b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin dome- niului public al statului;

c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrarile de interes public judetean sau local;

d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul cons- tructiei este o institutie publica;

e) autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare.

Aceste taxe se platesc prealabil eliberarii sau vizarii, dupa caz, a certifica- telor, avizelor si autorizatiilor.

Pentru taxele stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica urmatoarele reguli:

a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se plateste inainte de emiterea avizului;

b) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;

c) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autori- tatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;

d) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea adminis- tratiei publice locale.


Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate


Baza de calcul


Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata unei taxei denumita taxa pentru servicii de reclama si publicitate, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate.

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.

Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsa intre 1% si . Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta

sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.

Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata unei taxei anuale denumita taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate catre bugetul local al autoritatii administratiei publice locale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau

structura de afisaj respectiva.

Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului cu suma stabilita de consiliul local, astfel:

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de pana la 200.0 0 lei;

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de pana la 150.0 0 lei.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.

Consiliile locale pot impune persoanelor care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.


Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau

marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.


Termenul de plata


Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 0 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie,

15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.
Contribuabili

Impozitul pe spectacole


Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati un impozit denumit impozit pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ- teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta

activitate distractiva.

Institutiile publice nu datoreaza impozitul pe spectacole.

Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.


Baza de calcul


Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.

Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri

umanitare

Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:

a) in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui

film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala, cota de impozit este egala cu 2%;

b) in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egala cu 5%.

Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, con- form contractului scris intrat in vigoare inaintea vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.


Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole au obligatia de:

a) a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum si in orice alt loc in care se vand bilete de intrare si/sau abonamente;

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;

d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de

la spectatori;

e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole;

f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, inregistrarea, aviza- rea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt preci- zate in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii si Cultelor si Agentia Nationala pentru Sport.

In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc intr-o videoteca sau discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei.

Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de activitate distractiva, prin inmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilita de consiliul local, astfel:

a) in cazul videotecilor, suma este de pana la 1.000 lei;

b) in cazul discotecilor, suma este de pana la 2.0 0 lei.

Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin inmultirea sumei stabilite anterior cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii, astfel:


Rangul localitatii

Coeficient de corectieI


II


III


IV


VPersoanele care datoreaza impozitul pe spectacole au obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice.

Declaratia se depune pana la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei in

care sunt programate spectacolele respective.


Termenul de plata


Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.


Obligatiile platitorilor


Platitorii impozitului pe spectacole sunt obligati:

a) sa respecte normele tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, eviden-

ta si gestionarea abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole;

b) sa elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele incasate si sa

nu practice tarife mai mari decat cele inscrise pe bilete;

c) sa puna la dispozitie organelor de control documentele care atesta calculul

si plata impozitului pe spectacole;

d) sa depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii

administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitu-

lui pe spectacole. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun

de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.


Taxa hoteliera


Consiliul local poate institui o taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare. Taxa  pentru sederea intr-o unitate de cazare, denumita in continuare taxa

hoteliera, se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Unitatea de cazare are obligatia de a varsa taxa colectata la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata aceasta.

Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare.

Cota taxei se stabileste de consiliul local si este cuprinsa intre 0 % si 5%.

In cazul unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune turistica, cota taxei

poate varia in functie de clasa cazarii in hotel.

Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere, cu exceptia

cazului unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune turistica, atunci cand taxa se

datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.

Taxa hoteliera nu se aplica pentru:

a) persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;

b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

c) pensionarii sau studentii;

d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

e) veteranii de razboi;

f) vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;

g) persoanele fizice in baza reglementarii privind acordarea unor drepturi

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la

6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri,

republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local,

lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa

hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.

Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la comparti- mentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabi- lita pentru fiecare plata a taxei hoteliere, inclusiv. Formatul declaratiei se precizea- za in normele  elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.


Taxe speciale


Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoane- lor fizice si juridice, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale.

Domeniile in care consiliile locale, judetene si Consiliul General al Munici- piului Bucuresti pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc in conformitate cu prevederile privind finantele publice locale.


Alte taxe locale


Consiliile locale sau consiliile judetene pot institui o taxa zilnica de pana la

0 lei pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzee- lor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice.

Consiliul local sau consiliul judetean poate institui taxe zilnice de pana la

0 lei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venit. Taxa se aplica claselor de echipamente precizate de consiliul local.

Consiliul local poate stabili o taxa anuala de pana la 300.0 0 lei pentru

fiecare din urmatoarele vehicule lente:

* autocositoare;

* autoexcavator (excavator pe autosasiu);

* autogreder sau autogreper;

* buldozer pe pneuri;

* compactor autopropulsat;

* excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat

santuri sau excavator pe pneuri;

* freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat;

* freza rutiera;

* incarcator cu o cupa pe pneuri;

* instalatie autopropulsata de sortare-concasare;

* macara cu greifer;

* macara mobila pe pneuri;

* macara turn autopropulsata;

* masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele:

a) lucrari de terasamente;

b) constructia si intretinerea drumurilor;

c) decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri;

d) finisarea drumurilor;

e) forat;

f) turnarea asfaltului;

g) inlaturarea zapezii;


* sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne;

* tractor pe pneuri;

* troliu autopropulsat;

* utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor;

* vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa;

* vehicul pentru macinat si compactat deseuri;

* vehicul pentru marcarea drumurilor;

* vehicul pentru taiat si compactat deseuri.

Aceste taxe se calculeaza si se platesc in conformitate cu procedurile elabo- rate de consiliul local.


. Impozitul pe profit la regiile autonome din subordinea consiliilor locale

si consiliilor judetene


Impozitul pe profit, dobanzile, majorarile de intarziere si amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, pre- cum si cele datorate de societatile comerciale in care consiliile locale sau judetene sunt actionari majoritari sunt venituri ale bugetelor locale respective.


. Taxele judiciare de timbru


Obiectul impunerii


Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt  supuse taxelor judiciare de timbru si se taxeaza in mod diferentiat, dupa obiectul acestora, conform prevederilor Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.


Platitorii


Taxele judiciare de timbru sunt datorate bugetelor locale, de catre persoanele fizice sau juridice, catre solicita activitati supuse acestor taxe.


Termen de plata


Taxele judiciare de timbru se platesc anticipat.


Actualizare


Actualizarea periodica in functie de rata inflatiei si majorarea anuala a acestor taxe se supune reglementarilor prevazute de Codul fiscal.


. Taxele de timbru pentru activitatea notariala


Obiectul impunerii


Actele si serviciile notariale care sunt indeplinite de catre notari sunt supuse taxelor de timbru, conform prevederilor din Ordonanta Guvernului nr.1 / 998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala.


In anexa actului normativ mentionat sunt prezentate:

a) lista taxelor de timbru pentru actele si serviciile notariale;

b) lista actelor si serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru.


Platitorii


Taxele de timbru pentru activitatea notariala, stabilite in sume fixe pe tipuri de acte si servicii prestate, sunt datorate bugetelor locale, de catre persoanele fizice sau juridice, care solicita activitati notariale supuse acestor taxe.


Termen de plata


Taxele de timbru pentru activitatea notariala se platesc anticipat sau cu ocazia efectuarii lucrarilor.


Actualizare


Actualizarea periodica in functie de rata inflatiei si majorarea anuala a acestor taxe se supun reglementarilor prevazute de Codul fiscal.


. Taxe extrajudiciare de timbru


Obiectul impunerii


Sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru conform Legii nr. 117/ 999 privind taxele extrajudiciare de timbru urmatoarele:

a) eliberarea certificatelor de orice fel (altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii publici), dupa cum urmeaza:

- eliberarea de certificate de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat,

- eliberarea certificatului de producator agricol;

- eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor;

- certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor;

- eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala;

- eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale folosite in justitie ;

- eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar;

- inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si a sexului;

- inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei;

- transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine ;

- reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila;

- eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate;

b) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, astfel:

- eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate inclusiv a celor provizorii) si a buletinelor de identitate pentru cetatenii romani, eliberarea carnetelor de identitate, precum si eliberarea sau prelungirea valabilitatii legitimatiilor provizorii pentru cetatenii straini si persoanele fara cetatenie;

- inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei;

- viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale persoa- nelor fara cetatenie;

- eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de identitate si legitimatii provi- zorii in locul celor pierdute, furate sau deteriorate;

c) eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit,

d examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permisului de conducere, inmatricularea autovehiculelor si a remorcilor;

e) serviciile prestate de unele institutii publice;

f) taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1 1, republicata, cu modificarile si completa- rile ulterioare.


Platitorii


Taxele extrajudiciare de timbru, stabilite in sume fixe pe tipuri de servicii prestate, sunt datorate bugetelor locale, de catre persoanele fizice sau juridice, precum si de catre alti solicitanti ai serviciilor supuse acestor taxe.


Termen de plata


Taxele extrajudiciare de timbru se platesc anticipat.


Actualizare


Actualizarea periodica in functie de rata inflatiei si majorarea anuala a acestor taxe se supun reglementarilor prevazute de Codul fiscal.


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }