QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Actul constitutiv al societatilor comerciale. Forma actului constitutiv.Actul constitutiv al societatilor comerciale. Forma actului constitutiv


Actul constitutiv al societatii in nume colectiv sau al societatii in comandita simpla este contractul de societate, iar al societatii pe actiuni, societatii in comandita pe actiuni sau societatii cu raspundere limitata este contractul de societate si statutul. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui singur inscris, numit "act constitutiv unic". Indiferent de denumirea pe care o are, actul constitutiv inseamna de fapt, contractul care se incheie intre asociati.Regula: Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata. Se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori.

Exceptii: Actul constitutiv se incheie in forma autentica in cazul:

q aportului la capitalul social a unui teren;

q societatii in nume colectiv sau in comandita simpla;

q societatii pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica.

Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la Oficiul registrului comertului (art. 5 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, modificata). In alte conditii, data certa a actului constitutiv intocmit sub forma unui inscris sub semnatura privata se dobandeste pe baza incheierii notarului public sau a unui cabinet de avocatura, potrivit art. 5 din Legea nr. 51/1995, republicata.

La autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, la darea de dare certa se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si declaratia pe proprie raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr‑o societate cu raspundere limitata.

1. Fondatorii

Din punct de vedere teoretic, un aspect comun tuturor formelor de societati comerciale este aceea legata de notiunea de "fondatori ai societatii".

Legea face referire in doua situatii la notiunea de fondator:

sunt fondatori, in temeiul art. 6 din Legea nr. 31/1990, republicata, semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii;   

sunt fondatori persoanele care demareaza constituirea unei societati pe actiuni prin subscriptie publica, intocmind prospectul de emisiune pe care urmeaza sa il dea publicitatii.

Pentru ca o persoana sa poata fi considerata fondator, conform Legii nr. 31/1990, republicata si modificata,ea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

q sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

q sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals si uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare/luare de mita sau pentru orice alta infractiune reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata si modificata pentru infractiunile prevazute la art.143-145 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

Pentru constituirea unei societati comerciale, printre actele necesare ce urmeaza a se depune la Oficiul registrului comertului sunt si declaratiile pe proprie raspundere ale asociatilor, prin care acestia atesta faptul ca indeplinesc conditiile pentru a fi asociat (printre aceste conditii figurand si cea referitoare la faptul ca nu au fost condamnati pentru una din infractiunile enumerate de art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata)

2. Continutul actului constitutiv

Indiferent de forma de societate, actul constitutiv trebuie sa cuprinda unele mentiuni comune, cum ar fi:

identificarea asociatilor;

denumirea societatii si forma acesteia;

sediul principal si eventualele sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, birouri, agentii etc.). In legatura cu sediul, art. 17 din Legea nr. 31/1990, modificata, prevede ca la acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca cel putin o persoana este, in conditiile legii asociat in fiecare dintre aceste societati; daca imobilul, prin structura lui permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau daca, cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii.

obiectul de activitate, cu precizarea domeniului principal de activitate;

capitalul social subscris si dupa caz varsat;

organele de conducere, de administrare si de control ale societatii;

modul de participare la profit si pierderi;

cauzele de dizolvare si modalitatea de lichidare a patrimoniului societatii.

Orice act constitutiv trebuie semnat de fondatori.

In cazul societatilor de persoane si al societatilor cu raspundere limitata, art. 7, 8 si 81 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, stabileste urmatoarele elemente care, in mod obligatoriu, trebuie cuprinse in actul constitutiv, alaturi de cele generale:

numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice;

Daca se constituie o societate in comandita simpla, actul constitutiv trebuie sa prevada notiuni distincte cu privire la cele doua categorii de asociati: comanditati si comanditari.

forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii.

La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de Oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei. Dovada rezervarii firmei si, eventual, a emblemei are o valabilitate de 3 luni, de la momentul inregistrarii cererii. In situatia in care o firma nu cuprinde elemente de deosebire fata de alte firme inregistrate, astfel incat sa existe posibilitatea de a se produce confuzia cu alte firme inregistrate, Oficiul Registrului Comertului va refuza inscrierea acelei firme.

obiectul de activitate al societatii.   

Potrivit art. 7 lit. c din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, in actul constitutiv trebuie sa se precizeze domeniul si activitatea principala a societatii respective, indicandu‑se, totodata, si codul de identificare CAEN.

capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar, in natura si, dupa caz, in creante, precum si data cand se va varsa integral capitalul subscris.

Daca se constituie o societate cu raspundere limitata, se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau.

asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau adminis­tratorii neasociati, persoane fizice sau juridice, puterile ce li s‑au conferit acestora si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi;

sucursalele, agentiile si reprezentantele sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, denumite "sedii secundare" sau dezmem­braminte ale societatii;

durata de functionare a societatii, care poate fi determinata, pentru o anumita perioada de timp sau nedeterminata;

modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

In cazul societatilor de capital, conform art. 8 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, trebuie avute in vedere, in mod obligatoriu, si urmatoarele mentiuni:

identificarea asociatilor potrivit celor aratate pentru societatile de persoane si cu raspundere limitata. Daca se constituie o societate in comandita pe actiuni, se vor identifica separat asociatii coman­ditari si asociatii comanditati;

forma de societate, denumirea si sediul acesteia si, atunci cand este cazul, emblema societatii, cu aceleasi precizari ca si in cazul celorlalte forme de societate;

obiectul de activitate al societatii, precizandu‑se domeniul si activitatea principala;

capitalul social subscris si cel varsat.

La constituire, capitalul social varsat de fiecare actionar nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris , cu exceptia cazului cand prin lege se prevede altfel (de exemplu, in cazul societatilor bancare sau al societatilor pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica). Legea impune insa ca diferenta de capital subscris, sa fie varsat intr‑un termen de 12 luni de la inregistrarea societatii respective, pentru aportul in numerar si de 2 ani pentru aportuls in natura.

In situatia in care actionarul nu‑si respecta obligatia de varsare completa a diferentei de capital social in termenul impus de lege, conform art. 65 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata actionarul culpabil este obligat la plata despagubirilor si dupa caz a dobanzilor legale, care se calculeaza de la momentul in care trebuia sa se faca varsamantul.

valoarea bunurilor ce constituie aport in natura, modul de evaluare a acestora si numarul de actiuni acordate pentru acestea.

Aportul in natura la capital social, trebuie sa fie transmis societatii in constituire din chiar momentul subscrierii acestuia;

numarul si valoarea nominala a actiunilor cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator.

Daca actiunile sunt de mai multe categorii se va stabili in mod distinct pentru fiecare categorie in parte, numarul, valoarea nominala si drepturile conferite actionarilor. Valoarea nominala a unei actiuni nu poate fi mai mica de 0,1 RON.

administratorii societatii, su a directorilor in cazul sistemului dualist de administrare, precizandu‑se daca acestia sunt persoane fizice sau juridice.

In cazul in care administratorii sunt persoane fizice, se va arata numele de familie si prenumele acestora, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia. In cazul in care administratorii sunt persoane juridice, in actul constitutiv se va arata denumirea, sediul si nationalitatea acestora, inclusiv nominalizarea persoanei fizice care, in fapt, va exercita atributiile administratorului persoana juridica.

Totodata, actul constitutiv trebuie sa prevada puterile ce le sunt conferite administratorilor si modul in care acestia urmeaza sa‑si exercite prerogativele (impreuna sau separat). Este posibil ca unii administratori sa se bucure de drepturi speciale de reprezentare si de administrare, caz in care se va face mentiune expresa in acest sens.

In cazul societatilor in comandita pe actiuni, societati in care administrarea si reprezentarea sunt asigurate de actionarii comanditati, se vor mentiona in mod expres:

datele de identificare ale acestora;

cenzorii societatii, daca sunt persoane fizice sau persoane juridice, aratandu‑se datele referitoare la identitatea lor, intocmai ca si in cazul administratorilor.

In cazul societatilor de capital constituite prin subscriptie instan­tanee, desemnarea cenzorilor prin actul constitutiv are caracter obligatoriu; in cazul societatilor pe actiuni constituite prin subscriptie publica, cenzorii sunt numiti in cadrul adunarii constitutive, avand in vedere faptul ca art. 28 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata enumera printre atributiile adunarii constitutive si numirea membrilor consiliului de administratie respectiv ai consiliului de supraveghere, numirea primilor cenzori sau, dupa caz, al primului auditor.

durata societatii, cu aceleasi precizari ca si in cazul celorlalte forme de societati comerciale;

modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;

avantajele specifice rezervate membrilor fondatori persoane fizice;

determinarea actiunilor ce apartin actionarilor comanditari, in cazul societatii in comandita pe actiuni;

operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni;

modul de dizolvare si de lichidare a societatii.VERIFICATI-VA CUNOSTINTELE


S.M. si S.E., soti, au hotarat sa constituie o societate comerciala - S.R.L. in care sa aduca la capitalul social un imobil, respectiv apartamentul situat in imobilul din str. Florilor, nr. 10, apartament cumparat de cei doi soti in timpul casatoriei. In schimbul aportului la capitalul social al imobilului bun comun, fiecare sot, a primit in mod egal parti sociale.

Intrebari

a)  Sotii se pot asocia pentru a constitui o societate comerciala?

b) Este necesara impartirea bunurilor comune pentru a fi aduse la capitalul social? Faptul ca imobilul a fost adus la capitalul social in schimbul caruia sotii au primit parti sociale in procent de 50% fiecare, inseamna o partajare conventionala a bunurilor comune, operatiune interzisa de legiuitor potrivit art. 30 alin.2 din Codul Familiei?


Numitii A.C., M.N. si V.S. au convenit sa constituie societatea cu raspundere limitata cu denumirea S.C. "Humanitas"S.R.L. Potrivit actului constitutiv, care a dobandit data certa la Biroul Notarului Public Dumitru Gheorghe, cei trei asociati au decis urmatoarele:

Capitalul social in valoare totala de 550.000 este constituit din urmatoarele aporturi:

A.C. - aport in bun imobil  compus din teren si constructie in valoare de 440.000 lei;

M.N. - aport in valoare de 60.000 lei reprezentand contravaloarea serviciilor de specialitate, respectiv publicitate comerciala.

V.S. - aport in valoare de 50.000 lei reprezentand 5.000 de actiuni pe care le detine la S.C. MIRAJ S.A.

Din actele anexate cererii de inmatriculare, referentul de specialitate de la Oficiul Registrului Comertului a constatat urmatoarele:

Asociatul A.C. fusese condamnat pentru infractiunea de conducere fara permis si ca exista deja inmatriculata in registrul comertului o alta societate cu denumirea "S.C. Humanitas editura S.A."


Interbare

Avand in vedere aspectele mentionate in actul constitutiv si actele anexate, societatea poate fi inmatriculata in Registrul Comertului? Motivati solutia.Se poate infiinta o societate comerciala declarandu-si sediul intr-un spatiu in care functioneaza mai multe societati?


Trei persoane fizice, SM, FL si NA, au hotarat sa constituie o societate pe actiuni, fiecare obligandu-se sa aduca la capitalul social cate un calculator, evaluate potrivit pretului din factura de achizitie. Asociatul FL s-a obligat sa raspunda cu averea proprie pentru obligatiile societatii.


Intrebare:

Fata de situatia de fapt prezentata, sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru constituirea unei societati pe actiuni? Motivati solutia.


A.P. persoana fizica si SC "MM" SRL (persoana juridica) au hotarat sa constituie societatea in nume colectiv "AP-MM". AP s-a obligat sa aduca la capitalul social suma de 50.000.000 lei, iar SC "MM" SRL un teren in suprafata de 5.000 m2 , in valoare de 100.000.000 lei. In actul constitutiv al societatii, asociatii au prevazut ca asociata SC "MM" SRL fiind o societate cu raspundere limitata, sa raspunda pentru obligatiile societatii numai in limita capitalului social subscris.


Intrebari:

a.  Este valabila clauza inserata in actul constitutiv privind raspunderea asociatilor pentru obligatiile societatii?

b. Fata de situatia de fapt prezentata, sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru constituirea unei societati pe actiuni? Motivati solutia.


M.N. este economist la societatea comerciala "VIAROL" SRL si impreuna cu varul sau FL, in varsta de 16 ani, au hotarat sa constituie o societate pe actiuni la care aportul fiecaruia consta in numerar, respectiv cate 1.500 lei fiecare. In momentul constituirii societatii, asociatii au decis sa efectueze varsaminte in procent de 20%, respectiv 600 lei, urmand ca diferenta sa fie achitata in termen de 12 luni.


Intrebare:

Fata de aceasta situatie de fapt, sunt indeplinite conditiile legale pentru constituirea unei societati pe actiuni? Motivati raspunsul.


B.1. Aporturile in numerar sunt obligatorii:

a) numai in cazul societatii cu raspundere limitata;

b) numai in cazul societatii pe actiuni;

c) la constituirea oricarei forme de societate comerciala;


Pentru o societate pe actiuni, al carei capital social a fost subscris integral in numerar:

a) se poate redacta actul constitutiv sub forma inscrisului sub semnatura privata;

b) nu se poate redacta actul constitutiv sub forma inscrisului autentic;

c) este obligatorie redactarea actului constitutiv sub forma inscrisului sub semnatura privata;

d) este obligatorie redactarea actului constitutiv sub forma inscrisului autentic.


3.In cazul societatii pe actiuni constituite prin subscriptie simultana, capitalul social varsat la constituire:

a)   nu va putea fi mai mic de 70% din cel subscris;

b)   nu va putea fi mai mic de 50% din cel subscris;

c)   nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris;

d)   este obligatoriu sa fie varsat integral capitalul social subscris.


4. Sunt obligate sa verse integral, la data constituirii, capitalul social subscris:

a)  societatea in nume colectiv, societatea in comandita pe actiuni si societatea in comandita simpla;

b) societatea pe actiuni, societatea in comandita pe actiuni si societatea cu raspundere limitata;

c)  societatea in nume colectiv si societatea in comandita simpla;

d) societatea in nume colectiv,  societatea in comandita simpla si societatea cu raspundere limitata.Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }