QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente drept

Ajutorul social si cantinele de ajutor socialAJUTORUL SOCIAL SI CANTINELE  DE AJUTOR SOCIAL


Sectiunea I-a

Notiuni introductive

Ajutorul social este reglementat prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat[2]. Se acorda familiilor si persoanelor cetateni romani cu venituri mici sau fara venituri, in situatiile si pentru perioadele in care acestea nu pot sa-si asigure prin propriile eforturi nivelul de trai.Ajutorul social este definit ca fiind "o forma de asistenta sociala ce se intemeiaza pe principiul solidaritatii sociale si care se concretizeaza in acordarea unor sume de bani diferentiate in raport de numarul de persoane din familie, precum si persoanelor singure cu venituri scazute, sub un prag considerat ca minim garantat, finantate din bugetele locale si din unele venituri ale bugetului de stat."[3]

Analiza definitiei de mai sus conduce la stabilirea caracteristicilor ajutorului social, si anume:

este o  forma de asistenta sociala care se intemeiaza pe principiul solidaritatii sociale;

consta in plata lunara a unei sume de bani ce se suporta din bugetele locale si din sumele platite de la bugetul de stat;

principalii beneficiari sunt familiile, precum si persoanele singure, fara venituri sau cu venituri mici;

scopul acordarii este acela de a asigura beneficiarilor un venit minim garantat care sa asigura existenta persoanelor respective.

Sectiunea a II-a

Beneficiarii ajutorului social


Potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, beneficiarii ajutorului social sunt:

familiile si persoanele singure, cetateni romani, fara venituri sau cu venituri mici[4];

familiile sau persoanele singure, cetateni straini sau apatrizi, daca se afla in una din situatiile urmatoare:

a) cetateni straini, pe perioada in care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania;

b) cetatenii straini care au dobandit, in conditiile legii, statutul de refugiat in Romania sau carora li s-a acordat o alta forma de protectie prevazuta de lege;

c) apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii[5];

sotii despartiti in fapt, daca ancheta sociala justifica acordarea acestuia[6].

Termenul de familie[7] cuprinde sotul si sotia, sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti care au domiciliul ori resedinta comuna prevazuta in actele de identitate si gospodaresc impreuna.

Se considera familie si persoana care locuieste impreuna cu copii aflati in intretinerea sa si se afla in una din urmatoarele situatii:

a) este necasatorita;

b) este vaduva;

c) este divortata;

d) al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;

e) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a-d

Se considera familie si fratii care gospodaresc impreuna si care nu au domiciliul sau resedinta comuna cu parintii.

Se asimileaza termenului de familie, barbatul si femeia, necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.

Prin termenul de copil se intelege copilul provenit din casatoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul dat in plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.

Persoana singura desemneaza persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuieste si se gospodareste singura.

Au dreptul la venitul minim garantat si sotii despartiti in fapt, daca ancheta sociala atesta situatia existenta si justifica acordarea acestuia.

In categoria persoanelor care beneficiaza de ajutorul social sunt incluse si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, aflate in situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria raspundere care nu au solicitat ajutorul social de la alte primarii.

Persoanele fara locuinta beneficiaza de ajutor social numai in perioada in care afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale in care traiesc.

Persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri din salarii sau din activitati se iau in considerare la stabilirea numarului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie, numai daca fac dovada faptului ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca pentru incadrare in munca si nu a refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii[8].

Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca va transmite primariilor, in prima luna a fiecarui trimestru tabelul nominal cu persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca ori au participat la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii.

Prin persoana apta de munca se intelege persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;

b)    nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazute de lege;

c)    are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru profesarea unei munci.

Fac exceptie de la prevederile de mai sus persoana apta de munca care se afla in una din urmatoarele situatii:

a) asigura cresterea si ingrijirea a unuia sau mai multor copii in varsta de pana la 7 ani si pana la 16 ani in cazul copilului cu handicap mediu, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;

b) asigura cresterea si ingrijirea a uneia sau mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului sau dupa caz de Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti;

c) participa la un program de pregatire profesionala;

d) este incadrat in munca.[9]

2.2. Conditiile necesare pentru atribuirea ajutorului social

Acordarea ajutorului social este legata de pragul de saracie, care difera in functie de nivelul veniturilor si componenta familiei.

Nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit potrivit art. 4 din Legea nr. 416/2001 si indexat prin Hotararea Guvernului nr. 5/2007[10] a fost de:

a) 173 lei pentru familiile formate din 2 persoane;

b) 241 lei pentru familiile formate din 3 persoane;

c) 300 lei pentru familiile formate din 4 persoane;

d) 356 lei pentru familiile formate din 5 persoane;

e) cate 24 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile prezentei legi.

In situatia persoanelor singure, nivelul lunar al venitului minim garantat este de 96 lei, incepand cu luna ianuarie 2007.

Nivelul minim garantat se indexeaza anual, prin hotarare a Guvernului, in raport cu evolutia preturilor de consum.

Familiile si persoanele singure cu venituri nete lunare pana la nivelul garantat beneficiaza de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie in cazul in care cel putin un membru al femiliei face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca, are statut de functionar public sau presteaza o activitate, realizand venituri cu caracter salarial.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, una din presoanle majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar la solicitarea primarului actiuni sau lucrari de interes local, fara a se depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.

Exceptie de la aceasta prevedere fac familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de pana la 50 lei/luna, pentru acestea orele de munca se stabilesc trimestrial si se efectueaza in prima luna de plata.

Orele de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata raportat la durata medie lunara a timpului de munca.

Numarul zilelor de lucru, limitate la norma lunara de 21,25 se stabilesc prin impartirea orelor de munca calculate la 8 ore/zi.

Obligatia de a presta actiunile sau lucrarile de interes local poate fi transferata altor persoane din familie, cu acordul primarului, in situatia in care persoana nominalizata sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local se afla in incapacitatea temporara de munca sau si-a pierdut total ori partial capacitatea de munca.[11]

2.3. Primirea si solutionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social

Ajutorul social se acorda pe baza de cerere insotita de acte doveditoare privind veniturile membrilor de familie.

Cererea se completeaza, dupa caz, de catre persoana singura sau de unul din membrii familiei, desemnat de aceasta, care are capacitatea deplina de exercitiu a drepturilor civile sau, in cazurile prevazute de lege, de catre curatorul sau tutorele persoanei indreptatite sa beneficieze de ajutor social.

Cererile pentru acordarea ajutorului social se inregistreaza intr-un registru special la primarul localitatii in a carei raza teritoriala locuieste titularul.

Pentru fiecare solicitant se intocmeste o documentatie distincta.

Pentru solutionarea cererii pentru acordarea ajutorului social, primarul dispune efectuarea anchetei sociale, in mod obligatoriu, la domiciliu sau, dupa caz, la resedinta solicitantului ajutorului social.

Verificarea prezentata mai sus se realizeaza de catre personalul din cadrul aparatului de lucru al consiliului local, care intocmeste ancheta sociala[12] si care isi asuma raspunderea asupra continutului acesteia.

2.4. Stabilirea cuantumului si plata ajutorului social

Titularul ajutorului social este persoana care a facut cererea, iar beneficiarul ajutorului social este familia.

Stabilirea dreptului de ajutor social, a cuantumului, precum si plata acestuia se fac prin dispozitia scrisa a primarului, pe baza documentatiei prezentate de personalul din serviciul de asistenta sociala de primarie.

Dispozitia primarului se comunica titularului ajutorului social in termen de 5 zile de la data emiterii.

Plata ajutorului social se face incepand cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat cererea la primarul localitatii[13].

Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre veniturile prevazute la art. 4 si venitul net lunar al familei sau al persoanei singure.

La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale.

In situatia in care familia sau persoana singura are in proprietate numai categoriile de bunuri cuprinse in lista bunurilor considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale, aceasta beneficiaza de ajutor social, luandu-se in calcul veniturile prevazute mai sus.

Daca familia sau persoana singura are in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse in lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale aceasta nu beneficiaza de ajutor social.

In cazul in care familia sau persoana singura are in proprietate bunuri ce depasesc cantitativ bunurile cuprinse in lista, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure se iau in considerare veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit unor limite minime si maxime, aprobate la nivel national.

Listele la care am facut referire mai sus precum si limitele stabilite in acest sens sunt cele prevazute in Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, modificata si completata ulterior.

In cazul familiei sau al persoanei singure care locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii sau persoane singure si contribuie impreuna la achizitionarea sau realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori consumul acestora la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau in considerare atat veniturile nete lunare proprii cat si partea ce ii revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in comun de persoanele din gospodarie[14].

Plata ajutorului social in bani se face lunar, pe baza de stat de plata, mandat postal sau in cont curent personal.

In vederea urmaririi respectarii conditiilor care au stat la baza acordarii dreptului de ajutor social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale, la un interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie.

Atunci cand sunt constatate situatii care conduc la modificarea cuantumului sau la incetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o noua decizie iar modificarea cuantumului sau incetarea dreptului se stabileste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a efectuat ancheta sociala.[15]

2.5. Obligatiile titularilor si al beneficiarilor de ajutor social

Titularii ajutorului social au obligatia sa comunice primarului, in scris, orice modificare intervenita cu privire la veniturile si la numarul membrilor de familie, in 15 de zile de la data survenirii modificarii.

Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social au obligatia de a efectua, lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local fara a se putea depasi regimul normal de lucru.

Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa dovedeasca cu acte, din 3 in 3 luni, ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, adica:

a) sunt luate in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca pentru incadrarea in munca;

b) nu au refuzat nejustificat un loc de munca, ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii.

c) nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregatire profesionala.

Fac exceptie de la obligatiile de mai sus persoanele prevazute la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 416/2001.

In sensul prevederilor Normelor metodologice "persoane apte de munca" sunt:

a) persoanele cu varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta stabilita de lege pentru pensionare;

b) persoanele care nu urmeaza o forma de invatamant cursuri zi, prevazute de lege;

c) persoanele cu starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica care le fac apte pentru prestarea unei munca.

2.6. Suspendarea, modificarea si incetarea platii ajutorului social

Titularul ajutorului social are obligatia sa comunice primarului, in scris,  orice modificare intervenita cu privire la veniturile si la nivelul membrilor familiei, in termen de 15 de zile de la data cand a intervenit modificarea.

In situatiile in care modificarile survenite nu au ca efect majorari sau diminuari ale ajutorului social mai mari de 5 de lei pe familie, ajutorul solicitat anterior nu se modifica[16].

Neindeplinirea obligatiilor de mai sus atrage, dupa caz:

a) suspendarea platii ajutorului social in cazul unei persoane singure;

b) modificarea cuantumului ajutorului social prin excluderea din numarul membrilor de familie a persoanelor care nu indeplinesc obligatiile prevazute la art. 15 alin. 1.

Neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 6 alin. 2 atrage, dupa caz[17]:

a) suspendarea platii ajutorului social in cazul unei persoane singure

b) modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei prin excluderea din numarul membrilor acesteia a persoanelor care refuza nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes local.

Suspendarea ajutorului social sau modificarea cuantumului acestuia se fac prin dispozitia scrisa a primarului, fiind comunicata titularului in 15 zile de la data emiterii acesteia.

Prezentarea de catre titular a dovezilor prevazute, in termen de 3 luni de la data suspendarii efective a platii ori a modificarii cuantumului ajutorului social are ca efect reluarea platii drepturilor incepand cu luna urmatoare.

Titularul dreptului de ajutor social  va primi drepturile corespunzatoare perioadei in care plata a fost suspendata sau modificata .

Plata ajutorului social inceteaza in urmatoarele situatii[19]:

a) in cazul in care beneficiarii ajutorului social nu mai indeplinesc conditiile prevazute de lege;

b) in cazul in care plata ajutorului social a fost suspendata si in termen de 3 luni de la data suspendarii efective a platii nu au fost depuse dovezi ca sunt intrunite cerintele legale.

Sectiunea a III-a

Alte categorii de prestatie familiale[20]

3.1. Ajutorul pentru incalzirea locuintei

Potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 416/2001, persoanele singure si familiile beneficiare de ajutor social primesc odata cu acesta si un ajutor pentru incalzirea locuintei, in perioada sezonului rece (1 noiembrie - 31 martie).

Ajutorul social pentru incalzirea locuintei se cuprinde in ajutorul social, prin majorarea nivelului lunar al venitului garantat, pentru perioada prevazuta mai sus, dupa cum urmeaza:

a) cu 500.000 lei/familie sau persoana singura, in cazul in care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energia termica furnizata prin sisteme centralizate;

b) cu 250.000 lei/familie sau persoana singura, in cazul in care utilizeaza pentru incalzirea locuintei sisteme de incalzire cu lemne, carbuni, gaze naturale si combustibili petrolieri;

Cuantumurile prevazute mai sus se indexeaza anual prin hotarare de Guvern.[21]

Sumele necesare pentru majorarea nivelului minim garantat pentru perioada sezonului rece se suporta din aceleasi surse ca si ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat.

3.2. Alocatia pentru copiii nou-nascuti[22]

Mamele au dreptul la o alocatie pentru fiecare dintre primii 4 copii nascuti, in cuantum de 1.860.000 lei[23].

Acordarea dreptului si plata alocatiei pentru copiii nou-nascuti se realizeaza pe baza de cerere si acte doveditoare, prin dispozitie a primarului localitatii in a carei raza domiciliaza mama sau, dupa caz, unde a fost inregistrata nasterea copilului.

Alocatia prevazuta mai sus se acorda o singura data pentru fiecare copil nascut viu, in termen de maxim 12 luni de la nasterea copilului.

Alocatia in cuantum de 1.860.000 lei se poate acorda reprezentantului legal al copilului, atunci cand mama nu este in situatia de a beneficia de acest drept.

Cuantumul alocatiei se indexeaza prin hotarare de Guvern, iar fondurile necesare pentru plata alocatiilor pentru copiii nou-nascuti se suporta din bugetul de stat[24].

Acordarea de trusouri pentru nou-nascuti

Acordarea de trusouri pentru nou-nascuti este reglementata prin Legea nr. 482/2006[25] si consta in acordarea incepand cu 1 ianuarie 2007 pentru fiecare copil nou-nascut, a cate un trusou care sa cuprinda haine, lenjerie si produse pentru ingrijire, in valoare de 150 lei.

Valoarea in lei a trusoului se actualizeaza se indexeaza anual prin hotarare a Guvernului in functie de rata inflatiei.

Criteriile de repartizarea si utilizare a sumelor defalcate, cu aceasta destinatie de la bugetul de stat se stabilesc anual prin hotarare a Guvernului prin Ministerul Finantelor Publice.

Autoritatile administratiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale comunelor, oraselor si municipiilor au obligatia de a contracta produsele transportul si distributia acestora.

Autoritatea nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului monitorizeaza si evalueaza aplicarea prevederilor legale in materie.

Primarii au obligatia sa comunice, semestrial pana la data de 20 a lunii urmatoare expirarii semestrului, Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor copilului date privind numarul copiilor beneficiari si sumele platite cu acest titlu.

3.4. Ajutoarele de urgenta[26]

Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, precum si primarii pot acorda ajutoare de urgenta, in limita fondurilor existente, pentru persoanele si familiile care se afla in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si a altor situatii deosebite, stabilite prin lege[27].

3.5. Cantinele de ajutor social

"Cantinele de ajutor social sunt unitati publice de asistenta sociala, cu personalitate juridica, care functioneaza in subordinea consiliilor locale si presteaza servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situatii economico-sociale sau medicale deosebite."[28]

Beneficiarii[29] serviciilor cantinelor de ajutor social sunt:

a) copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acelor familii al caror venit net mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul venitului lunar pentru o singura persoana, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;

b) tinerii care urmeaza cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza in conditiile legii, pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani, in cazul  celor care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla in situatia prevazuta la lit. a;

c) persoanele care beneficiaza de ajutor social sau de alte ajutoare banesti, acordate in conditiile legii, si al caror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura luat in calcul la stabilirea ajutorului social;

d) pensionarii;

e) persoanele care au implinit varsta de pensionare, intr-una din urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;

f)  invalizii si bolnavii cronici;

g) orice persoana care, temporar, nu realizeaza venituri.

Persoanele prevazute mai sus beneficiaza de serviciile cantinelor de ajutor social, pe o perioada de cel mult 90 de zile pe an.

Serviciile pe care le presteaza cantinele de ajutor social sunt:

a) pregatirea si servirea a doua mese zilnic, de persoana, pranzul si cina, in limita alocatiei de hrana prevazuta de reglementarile legale;

b) aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse agroalimentare de baza, la preturile la care acestea au fost achizitionate;

c) transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiaza de distribuirea hranei la domiciliu;

d) pregatirea si distribuirea hranei prin centrale mobile pentru situatii deosebite[30].

Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe baza de ancheta sociala, potrivit dispozitiei primarului[31].
Pentru detalii ase vedea: Alexandru Ticlea, Constantin Tufan, op. cit., pp. 292-322; Ioan Ciochina-Barbu - op. cit., p. 232 si urm.

Publicata in Monitorul Oficial nr. 410/20.07.2001. A intrat in vigoare la 1.01.2002. Prin acest act a fost abrogata Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social. Prin Hotararea Guvernului nr. 1010/9.08.2006 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (publicate in Monitorul Oficial nr. 690/11.08.2006); Legea nr. 416/2001 a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2001 (publicata in Monitorul Oficial nr. 116/11.12.2002), modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2002 (publicata in Monitorul Oficial nr. 724/3.10.2002), Legea nr. 2/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2002 (publicata in Monitorul Oficial nr. 26/20.01.2003), Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare sociale pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, (publicata in Monitorul Oficial nr. 119/25.02.2003), Hotararea Guvernului nr. 1431/2003 privind nivelul lunar al venitului minim garantat, (publicata in Monitorul Oficial nr. 894/13.12.2003); Hotararea Guvernului nr. 2302/2004 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum si a alocatiei pentru copiii nou-nascuti, prevazute in Legea nr. 416/2001 (publicata in Monitorul Oficial nr. 1271/29.12.2004); Hotararea Guvernului nr. 5/10.01.2007 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou nascuti, prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (publicata in Monitorul Oficial nr. 21/2007); Legea nr. 416/2001 a mai fost modificata si completata si prin Legea nr. 115/2006 (publicata in Monitorul Oficial nr. 408/2006).

Alexandru Ticlea, Constantin Tufan, op. cit., pp. 292-293; Ioan Ciochina-Barbu - op. cit., p. 232

Art. 1 alin. 1 din Legea nr. 416/2001.

Art. 1 din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1099/2001.

Art. 3 alin. 1 din Legea nr. 416/2001, modificata si completata ulterior.

Art. 2 din Legea nr. 416/2001, modificata si completata ulterior.

Art. 7 din Legea nr. 416/2001, a fost modificat si completat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 115/2006.

Art. 71 si 72 din Legea nr. 416/2001, au fost introduse prin art. I pct. 5 din Legea nr. 115/2006.

Privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou nascuti prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (publicata in Monitorul Oficial nr. 27/2007).

Art. 6 alin. (1) si (8) din Legea nr. 416/2001, a fost modificat prin art. I pct. 4 din Legea nr. 115/2006.

A se vedea Anexa nr. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1010/2006.

Art. 12 din Legea nr. 416/2001.

Art. 8 din Legea nr. 416/2001 a fost modificat prin art. I pct. 7 din Legea nr. 115/2006.

Art. 141 a fost introdus prin art. I pct. 14 din Legea nr. 115/2006.

Pentru detalii a se vedea si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001,aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1010/2006.

Art. 16 din Legea nr. 416/2001, a fost modificat  prin art. I pct. 16 din Legea nr. 115/2006.

Art. 18 din Legea nr. 416/2001, , a fost modificat  prin art. I pct. 18 din Legea nr. 115/2006.

Art. 20 din Legea nr. 416/2001, a fost modificat  prin art. I pct. 20 din Legea nr. 115/2006.

Detalii cu privire la modul de acordare a acestor "alte categorii de prestatii familiale" se gasesc in "Normele metodologice" de aplicare a Legii nr. 416/2001, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1010/2006.

A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1197/2007, art. 3 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a nivelului acestuia in perioada sezonului rece noiembrie 2007 - martie 2008 (publicata in Monitorul Oficial nr. 687/2007).

Detalii cu privire la acordarea acestui drept se gasesc in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1010/2006.

Art. 25 din Legea nr. 416/2001. Nivelul sumei prezentate la art. 25 este reprodus asa cum a fost indexat prin Hotararea Guvernului nr. 2302/2004 si s-a aplicat incepand cu 1.01.2006.

Art. 26 din Legea nr. 416/2001, a fost modificat prin art. I pct. 25 din Legea nr. 115/2006. A se vedea si art. 2 al Hotararii Guvernului nr. 5/2007 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-nascuti, prevazute de Legea nr. 416/2001, care a stabilit pentru anul 2007 cuantumul alocatiei pentru copii nou-nascuti la suma de 204 lei.

Privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti (publicata in Monitorul Oficial nr. 1028/2006).

Detalii cu privire la acordarea acestor ajutoare de urgenta se gasesc in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1099/2001

Art. 28 din Legea nr. 416/2001, a fost modificat prin art. I pct. 27 din Legea nr. 115/2006.

Art. 1 din Legea nr. 208/1997, publicata in Monitorul Oficial nr. 363/17.12.1997.

Art. 2 din Legea nr. 208/1997, publicata in Monitorul Oficial nr. 363/17.12.1997.

Art. 3 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.

Art. 4 din Legea nr. 208/1997.

Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }