QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente administratie

Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termiceCOMPANIA NATIONALA DE ELECTRICITATE


C O N E L


NORME DE PREVENIRE, STINGERE

SI DOTARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

PENTRU PRODUCEREA, TRANSPORTUL

SI DISTRIBUTIA ENERGIEI

ELECTRICE SI TERMICE


Volumul INORME DE PREVENIRE SI STINGERE A

INCENDIILORCOMPANIA NATIONALA DE ELECTRICITATE

C O N E LDECIZIA NR. 25


Presedintele - director general al Companiei Nationale de Electricitate CONEL,

Vazand avizul nr. /199_ al .

In temeiul Hotararii nr. /199_ a Guvernului Romaniei de infiintare a CONEL, al Ordinului nr. /199 al ministrului Industriilor ,emite urmatoarea


D E C I Z I E:


Se aproba prescriptia "Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice" - PE 009/99.

Prescriptia de la pct.1 se aplica de la data de .. Pe aceeasi data inceteaza aplicabilitatea editiei anterioare a normelor, care a fost aprobata cu Ordinul RENEL nr.135/1993. De asemenea, inceteaza aplicabilitatea modificarilor si completarilor aprobate cu OrdineleData la


PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL,


DOMENIUL DE APLICARE, OBLIGATII SI RESPONSABILITATIDOMENIUL DE APLICARE


1.1. Prezentele norme sunt intocmite in conformitate cu legislatia specifica in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) si reglemnteaza organizarea si desfasurarea acestei activitati in cadrul CONEL.


1.2.Normele P.S.I. se aplica obligatoriu in toate domeniile de activitate din CONEL, referitoare la:

a) intretinerea, exploatarea si repararea constructiilor, instalatiilor,

utilajelor si aparaturii din dotarea unitatilor;

b) executarea in unitati a lucrarilor de constructii-montaj pentru realizarea noilor investitii, modernizarilor, retehnologizarilor,schimbarilor de destinatie, transformarilor sau extinderilor;

c) depozitarea, transportul si manipularea materialelor si substantelor combustibile;

d) dotarea obiectivelor in exploatare si a celor ce se vor realiza cu masini, instalatii, utilaje, aparatura, echipament de protectie si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor conform nivelului de risc pentru mentinerea acestora in stare de functionare si utilizare.


1.3. Normele se aplica cumulativ pentru fiecare caz in parte (constructie, instalatie, atelier, depozit, loc de munca etc.), indiferent de capitolul la care sunt prevazute, avand in vedere si prevederile celorlalte acte normative (anexa 7, partea a II-a) care contin reglementari referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor necuprinse in prezentele norme.


1.4. La introducerea unor noi tehnologii sau procese de productie ori la modernizarea acestora, unitatile de cercetare, proiectare si cele ale beneficiarului, dupa caz, vor stabili regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace de protectie impotriva incendiilor specifice activitatilor respective.


1.5. In unitatile CONEL se aplica si prevederile specifice ale normelor de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare emise de alte ministere si organe centrale, in cazul in care in prezentele norme nu sunt reglementate unele activitati ce se desfasoara in unitati.


1.6. Personalul din afara CONEL, care desfasoara activitati temporare sau permanente pe teritoriul unitatilor CONEL, este obligat sa respecte normele si masurile P.S.I. specifice CONEL, cu aplicabilitate la activitatile pe care le executa, de care vor lua cunostinta sub semnaturi - ca obligatie de serviciu. In acest sens se vor incheia conventii scrise intre executanti si beneficiar, constituind anexa la contract.(vezi conf.cadru in anexa nr. 4 ).


1.7. Cunoasterea si aplicarea normelor P.S.I. specifice locului de munca de catre tot personalul incadrat in CONEL constituie sarcina de serviciu si se inscriu in fisa postului.


1.8. In fiecare unitate se vor intocmi instructiuni interne (sau proceduri) pentru prevenirea si stingerea incendiilor la locurile de munca, aprobate de conducerea unitatii, care vor contine, obligatoriu urmatoarele: adaptarea si concretizarea prezentelor norme la specificul locului de munca; prevederi referitoare la functionarea, utilizarea si verificarea instalatiilor de prevenire si stingere, de avertizare si semnalizare, a celorlalte mijloace tehnice din dotare; prevederi referitoare la efectuarea manevrelor in caz de incendiu, la agregate si instalatii, in vederea limitarii (propagarii si lichidarii) incendiilor, a protejarii instalatiilor; prevederi referitoare la anuntarea incendiilor. La elaborarea acestor instructiuni sau proceduri se va tine seama, dupa caz, de prevederile din proiecte, de instructiunile tehnice ale furnizorilor echipamentelor, de prevederile altor acte normative specifice.

Instructiunile sau procedurile vor fi avizate ori de cate ori se reactualizeaza datoritaa modificarilor sau completarilor in instalatii.


1.9. Prezentele norme P.S.I. nu sunt limitative. Acestea se aplica impreuna cu normativele (prescriptiile) de proiectare si de executie a constructiilor si instalatiilor, cu normele de dotare, precum si cu prevederile din cartile tehnice (prospectele) sau instructiunile de exploatare ale instalatiilor respective.


1.10. In cazuri deosebite, temeinic justificate din punct de vedere tehnic sau economic, in care nu se pot respecta prevederile normelor sau normativelor, se pot cere derogari.

Cererile de derogari trebuie sa cuprinda articole din norme sau normative care nu pot fi respectate, justificarea tehnico-economica a cererii si masurile compensatorii de prevenire a incendiilor prevazute a fi luate in aceasta situatie,cu mentinerea nivelului de risc asumat. Cererile se adreseaza conducerii CONEL si derogarile se aproba de aceasta.

OBLIGATII PENTRU REALIZAREA MASURILOR DE P.S.I.


Obligatiile pentru realizarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, conform prezentelor norme si a celorlalte acte care reglementeaza aceasta activitate le au, potrivit atributiilor si sarcinilor ce le revin, cei ce conduc, organizeaza si controleaza activitatea din sectorul de activitate respectiv.


B1. Obligatiile conducerii CONEL


1.12. Conducerea CONEL are in activitatea de P.S.I. urmatoarele obligatii:

a) organizeaza, indruma si controleaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, in cadrul competentei ce ii revine potrivit dispozitiilor legale. Indrumarea si controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se exercita prin cadre tehnice special incadrate pentru indeplinirea acestor atributii;

b) coordoneaza elaborarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor obligatorii in ramura de activitate, avizeaza,propune completarea sau reactualizarea la nevoie;

c) emite norma de dotare a unitatilor subordonate functie de nivelul de risc si asigura dotarea acestora cu masini, aparatura, echipament de protectie si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor, pe care le completeaza sau reactualizeaza la nevoie;

d) verifica prin organe specializate avizarea documentatiilor tehnico-economice, modul in care au fost respectate prevederile normelor, normativelor, standardelor si prescriptiile tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;

e) urmareste includerea in planurile economice anuale si de perspectiva ale filialelor si sucursalelor, a fondurilor necesare dotarii cu masini, instalatii, utilaje, aparatura, echipament de protectie si substante chimice, precum si pentru realizarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;

f)  urmareste ca in planurile anuale si de perspectiva ale unitatilor sa se prevada teme de cercetare-proiectare privind noi metode si mijloace de prevenire si stingere a incendiilor si verifica realizarea acestora;

g) stabileste modul de organizare si functionare a comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor organizate in sucursale;

h) reglementeaza organizarea si functionarea Serviciilor de Pompieri Civili din sucursale, potrivit prevederilor legale;

i) organizeaza in colaborare cu filialele din subordine si cu avizul Inspectoratului General al Pompierilor militari, formarea, specializarea si atestarea pompierilor civili si a cadrelor tehnice cu atributii de P.S.I.;

j) acorda sprijin unitatilor din subordine in organizarea si desfasurarea actiunilor de interventie pentru stingerea unor incendii de proportii si pentru inlaturarea consecintelor unor incendii de proportii; reglementeaza activitatea de cercetare a incendiilor si a altor evenimente produse in unitati;

k) analizeaza cauzele incendiilor si a altor evenimente urmate de incendii produse in unitatile din subordine sau in obiective similare si asigura generalizarea rezultatelor;

l) colaboreaza cu Ministerul de Interne - Inspectoratul General al Corpului de Pompieri - Politie si cu alte ministere si organe centrale in indeplinirea atributiilor ce ii revin privind prevenirea si stingerea incendiilor;

m) analizeaza anual si ori de cate ori este cazul activitatea P.S.I. si ia masuri pentru inlaturarea deficientelor si imbunatatirea activitatii;


1.13. Conducerea CONEL stabileste Cadrele de specialitate din subordine, care coordoneaza activitatea P.S.I., precum si pe cele care indeplinesc obligatiile prevazute de norme.


1.14. Filialele din subordinea CONEL, in activitatea P.S.I., au in cadrul competentelor ce le revin, potrivit dispozitiilor legale, obligatii similare celor prevazute la pct.1.12.


1.15. Coordonarea activitatii P.S.I. la nivelul organelor centrale CONEL se asigura prin cadre tehnice special incadrate.B2. Obligatiile conducatorilor de sucursale


1.16. Conducatorii de sucursale raspund pentru luarea masurilor P.S.I. in unitatile pe care le conduc, in care scop au urmatoarele obligatii:a)         sa stabileasca prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricarei persoane interesate;


b)         sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa justifice autoritatilor competente ca masurile de aparare impotriva incendiilor sunt corelate cu natura si nivelul riscurilor;


c)         sa obtina avizele si autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de lege;


d)         sa intocmeasca si sa actualizeze permanent lista cu substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metode de prim-ajutor, substanta pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;


e)         sa eleboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de munca;


f)          sa verifice ca, atat salariatii, cat si persoanele din exterior, care au acces in unitatea sa, primesc, cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor;


g)         sa stabileasca un numar de persoane cu atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor;


h)         sa asigure mijloacele tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de incendiu, precum si conditiile de pregatire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitatii si marimea unitatii;


i)          sa asigure intocmirea planurilor de interventie si conditiile pentru ca acestea sa fie operationale in orice moment;


j)          sa asigure contactele, intelegerile, angajamentele, conventiile si planurile necesare corelarii, in caz de incendiu, a actiunii fortelor si mijloacelor proprii cu cele ale unitatilor de pompieri militari si cu ale serviciilor de urgenta ce pot fi solicitate in ajutor; sa permita accesul acestora in unitatea sa in scop de recunoastere, de instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate;


k)         sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protectie individuala, substantele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si medicamentele si antidotul necesare acordarii primului ajutor;


l)          sa prevada fondurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor si sa asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor in unitatea sa;


m)       sa stabileasca si sa transmita, catre utilizatorii produselor rezultate din activitatea unitatii sale, precum si catre tertii interesati, regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor respective.


n) stabilesc (organizeaza, verifica si aproba) pe baza prezentelor norme si a reglementarilor specifice, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si sarcinile, atributiile si obligatiile ce revin personalului la locurile de munca, la masini, utilaje, aparate, instalatii, procese tehnologice; stabilesc atributii si raspunderi privind prevenirea si stingerea incendiilor pentru personalul subordonat nemijlocit;


o) numesc, indruma si controleaza activitatea comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, a formatiunilor civile de pompieri si cadrelor tehnice incadrate pentru indeplinirea atributiilor de prevenire si stingere a incendiilor; analizeaza semestrial si in caz de necesitate modul de indeplinire de catre comisiile tehnice, serviciile de pompieri civili si cadrele tehnice incadrate pentru P.S.I. a obligatiilor si sarcinilor ce le revin;


p) asigura conditiile necesare pentru indeplinirea la timp a masurilor si sarcinilor de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace de protectie impotriva incendiilor rezultate din dispozitiile legale si verifica realizarea lor;


q) asigura instruirea si controlul periodic al intregului personal asupra cunoasterii si respectarii normelor, masurilor si obligatiilor ce le revin in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, in conformitate cu reglementarile specifice;


r) solicita si urmaresc cuprinderea in proiectele planurilor economice, financiare si de aprovizionare ale unitatilor a fondurilor si mijloacelor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor si iau masuri pentru realizarea integrala a prevederilor existente in acest scop in planurile aprobate;


s) asigura verificarea, din punctul de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, a documentatiilor tehnice pentru noile investitii elaborate sau avizate de unitati si iau masuri pentru realizarea la termen a tuturor instalatiilor, dispozitivelor si masurilor de protectie impotriva incendiilor prevazute in documentatiile tehnice ale investitiilor aprobate;


t) organizeaza prevenirea si stingerea incendiilor pe durata intreruperii activitatii in unitati, pe timpul situatiilor speciale, precum si in cazul unor calamitati naturale sau catastrofe, verifica indeplinirea masurilor stabilite pentru astfel de situatii;


t) asigura participarea personalului comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, serviciilor de pompieri civili si a cadrelor tehnice special incadrate la actiunile de controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienta, consfatuiri etc;


u) asigura, in caz de incendiu, calamitati naturale sau catastrofe, concentrarea tuturor fortelor si mijloacelor necesare, acordarea asistentei tehnice si a sprijinului solicitat precum si informarea forurilor in drept asupra consecintelor si masurilor luate; asigura prin conventii si planuri de aparare, participarea serviciilor de pompieri civili si a mijloacelor din dotarea unitatilor, la exercitiile, aplicatiile si actiunile de stingere a incendiilor, precum si la inlaturarea urmarilor calamitatilor naturale si catastrofelor din alte unitati;


w) analizeaza semestrial si ori de cate ori este cazul activitatea P.S.I. din unitate.


B3 Obligatiile conducatorilor sectoarelor de activitate din unitati


1.17. Conducatorii sectoarelor de activitate din unitati (sefi de compartimente, servicii functionale, sectii, ateliere, laboratoare, depozite, inclusiv conducatorii subunitatilor dispersate) asigura si raspund de organizarea, desfasurarea si conducerea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de respectarea normelor P.S.I. in sectoarele si compartimentele de munca, avand in acest scop urmatoarele obligatii:


a)          organizeaza, asigura si controleaza realizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca din sectorul de activitate pe care il conduc, in conformitate cu normele si reglementarile specifice, stabilesc modul de evacuare a personalului si a bunurilor materiale in caz de incendiu; stabilesc prin instructiuni interne si prin atributii, pe baza prezentelor norme si a reglementarilor specifice, masurile de prevenire si stingere a incendiilor la locurile de munca, precum si normele ce trebuiesc cunoscute,obligatiile si raspunderile ce revin personalului din subordine in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, pe care le supun spre aprobare conducerii unitatii; asigura punerea acestora la dispozitia personalului din subordine, verificarea insusirii si aplicarii lor, reactualizarea in cazul unor modificari tehnice sau organizatorice;


b) pregatirea si instruirea personalului, precum si examinarea acestuia se vor face in conformitate cu normele (PE 024) si reglementarile specifice, conducatorii de sectoare avand obligatia cunoasterii si aplicarii acestora in cadrul sectoarelor pe care le conduc; in cazul in care se considera necesara instruirea suplimentara, aceasta se va realiza dupa un program aprobat de conducerea unitatii;


c) organizeaza controlul sistematic al respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice sectorului de activitate, asigura conditiile necesare pentru respectarea normelor si iau masuri pentru prevenirea si inlaturarea operativa a cauzelor de incendiu, a starilor de pericol si a deficientelor constatate privind respectarea atributiilor, normelor, instructiunilor si reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor din sectorul lor de activitate; controleaza modul cum sunt pregatite si se executa lucrarile de revizii, intretinere,reparatii si interventii la constructiile si instalatiile din compartimentul pe care il conduc sau, dupa caz, la lucrarile executate de personalul din subordine, din punctul de vedere al respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor si al normelor de dotare,luand masuri pentru asigurarea protectiei impotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor, precum si la repunerea in functiune a instalatiilor si agregatelor; controleaza modul cum se respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor la pregatirea si executarea lucrarilor cu foc deschis, luand masuri de inlaturare a oricaror abateri sau nereguli.


d) actioneaza si asigura, in limitele competentei, dotarea conform normelor, a tuturor locurilor de munca din sectorul de activitate cu instalatii, echipamente, utilaje si mijloace de protectie si interventie, cu substante si materiale necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor, solicitand in scris si urmarind procurarea lor; asigura mentinerea permanenta a acestor dotari in stare de functionare sau de utilizare conform normelor, precum si efectuarea intocmai si la termen a intretinerii si reparatiilor, a reviziilor si verificarilor conform normelor, instructiunilor si reglementarilor; tin evidenta verificarii mijloacelor de protectie impotriva incendiilor din sectorul lor de activitate, precum si a intretinerii, reparatiilor, reviziilor si verificarilor profilactice efectuate la instalatiile tehnologice din sectorul lor de activitate; elaboreaza instructiuni interne privind functionarea, utilizarea, intretinerea si verificarea instalatiilor, echipamentelor, utilajelor, mijloacelor si materialelor de prevenire si stingere a incendiilor din sectorul lor de activitate, stabilind responsabilitati privind efectuarea si evidenta acestora, instructiuni ce vor fi prezentate conducerii unitatii pentru verificare si aprobare;


d) emit, in conditiile prevazute de normele generale "Permisul de lucru cu foc" (anexa nr.3), stabilesc masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuie luate la utilizarea focului deschis, instruiesc personalul care executa si supravegheaza lucrarile cu foc si verifica respectarea normelor si masurilor stabilite;

e) asigura pregatirea corespunzatoare a intregului personal pentru a actiona in caz de incendiu, in care scop organizeaza si conduc, cu aprobarea conducatorului unitatii, exercitii si aplicatii practice de stingere a incendiilor si de evacuare a persoanelor si bunurilor, cu participarea tuturor fortelor si mijloacelor de interventie de care dispune sectorul de activitate sau subunitatea respectiva; coordoneaza in caz de incendiu actiunile de interventie ale fortelor si mijloacelor din subordine, coopereaza cu celelalte forte sosite la locul incendiului din afara sectorului de activitate sau a subunitatii, si le acorda acestora sprijin si asistenta tehnica;


f) indeplinesc la termen obligatiile si masurile ce le revin din planul de interventie impotriva incendiilor, precum si a altor sarcini privind prevenirea si stingerea incendiilor stabilite de conducerea unitatii;


g) actioneaza pentru asigurarea ordinii interioare si a disciplinei la locurile de munca si iau masuri, potrivit competentei si dispozitiilor legale, pentru recompensarea sau, dupa caz, sanctionarea personalului din subordine privind respectarea normelor si indeplinirea masurilor si sarcinilor de prevenire si stingere a incendiilor.


B4. Obligatiile sefilor turelor de exploatare si

sefilor formatiilor de lucru


1.18. Sefii tuturor turelor de exploatare si sefii formatiilor de lucru (formatii, echipe de intretinere, reparatii) au urmatoarele obligatii si raspunderi principale in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, corespunzatoare specificului activitatii si atributiilor ce le revin:

a)           inainte de inceperea activitatii (a schimbului) sefii turelor de exploatare verifica:

existenta si starea normala a instalatiilor, echipamentelor, mijloacelor si materialelor de prevenire si stingere a incendiilor, de avertizare si alarmare din zona de activitate (locuri de munca), conform normelor si instructiunilor specifice, luand masuri in baza atributiilor si competentei pentru completarea sau, dupa caz, repararea, inlocuirea sau remedierea deficientelor. Aceasta obligatie revine si pe durata exercitarii serviciului;

starea tehnica a instalatiilor, echipamentelor, utilajelor si constructiilor, a celorlalte bunuri aflate in zona sa de activitate (locuri de munca), sub aspectul indeplinirii cerintelor normelor tehnice, normelor de prevenire si stingere a incendiilor, existenta unor eventuale situatii anormale sau defectiuni care pot genera incendii, actionand operativ conform atributiilor si competentei pentru rezolvarea si remedierea acestora. Aceasta obligatie revine si pe durata executarii serviciului;

prezenta si starea personalului cu sarcini privind stingerea incendiilor, luand masuri de inlocuire a persoanelor care lipsesc, inlocuirea admitandu-se numai cu persoane instruite corespunzator;

existenta instructiunilor interne, a celorlalte reglementari, sarcini si norme privind activitatea de prevenire si stingere a incendiilor specifice zonei de activitate;

solutionarea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor aparute in zona sa de activitate in schimbul anterior (deficiente, situatii anormale, abateri de la normele tehnice, de la normele de prevenire si stingere a incendiilor, de la alte prescriptii si instructiuni), actionand in limita atributiilor si competentei, pentru rezolvarea operativa a acestora;


a)           verifica modul in care personalul din subordine si-a insusit normele de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatii, instructiunile interne , reglementarile, sarcinile si atributiile ce le revin, neadmitand la lucru persoane care nu cunosc normele, reglementarile, instructiunile, sarcinile sau atributiile ce le revin sau nu la respecta;

b)          asigura instruirea personalului ce executa lucrari, inainte de inceperea lucrarilor, privind normele de prevenire si stingere a incendiilor specifice zonei de lucru si, respectiv, executiei lucrarilor; asupra pericolelor ce le prezinta instalatiile la care se lucreaza sau cele invecinate, din punctul de vedere al pericolului de incendiu sau explozii, asupra altor masuri ce trebuie luate in zona de lucru si pe timpul executiei lucrarilor, pentru desfasurarea in deplina siguranta si fara pericol a acestora;


c)           sefii turelor de exploatare controleaza direct, pe intreaga durata a schimbului, modul in care personalul din subordine respecta normele, masurile si sarcinile de prevenire si stingere a incendiilor, controleaza, de asemenea, direct si prin personalul din subordine modul an care personalul echipelor sau formatiilor de lucru ce executa lucrari in zona sa de activitate respecta normele si masurile de prevenire si stingere a incendiilor; in toate situatiile ia masuri pentru inlaturarea imediata a cauzelor care pot genera incendii, a altor abateri sau nereguli informand, dupa caz, conducatorii ierarhici;asigura respectarea normelor si indeplinirea intocmai a masurilor si sarcinilor stabilite pentru prevenirea incendiilor sau a exploziilor la executarea lucrarilor cu foc deschis in zona sa de activitate; asigura, de asemenea, controlul direct si prin personalul de exploatare din subordine, atat pe timpul executiei lucrarilor cu foc deschis sau cele cu pericol de incendiu si explozii, cat si la terminarea sau intreruperea lucrului, in astfel de situatii, luand masuri imediate in cazul constatarii oricaror abateri sau nereguli; interzic in zonele sau locurile de munca pe care la au in exploatare; folosirea focului deschis, a fumatului sau executarea oricaror operatii si lucrari periculoase, daca nu se respecta intocmai (atat de catre personalul din subordine, cat si de catre personalul altor formatii de lucru) prevederile normelor, masurilor sau reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor;


d)          sefii formatiilor de lucru supravegheaza permanent formatia (echipa), conduc nemijlocit activitatea acesteia, asigura si raspund de respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor la locul de munca, in activitatea pe care o desfasoara, a sarcinilor, masurilor si celorlalte reglementari pe linie de prevenire si stingere a incendiilor de catre intreaga formatie de lucru; anunta imediat personalul de exploatare sau, dupa caz, personalul ierarhic superior despre orice situatie anormala aparuta, despre orice incendiu sau inceput de incendiu constatat; asigura si intervine imediat, impreuna cu intreaga formatie, la stingerea si limitarea incendiilor ce apar in zona sau locul de munca, conform normelor; executa intocmai dispozitiile conducatorilor ierarhici in cazul producerii unor incendii; asigura supravegherea permanenta a lucrarilor cu foc deschis sau cu pericol de incendii si explozii pe timpul executiei lucrarilor, precum si controlul la terminarea sau intreruperea lucrului, respectand si indeplinind intocmai prevederile normelor, a masurilor stabilite in cazul executarii lucrarilor cu foc deschis sau cu pericol de incendii si explozii; permit folosirea focului deschis, fumatul sau executarea unor operatii sau lucrari periculoase, numai daca se respecta intocmai masurile si reglementarile interne de prevenire si stingere a incendiilor;


e)           asigura mentinerea permanenta in stare de utilizare a cailor de evacuare si de acces in caz de incendiu si interzic folosirea in alte scopuri a mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;


f)           verifica la terminarea programului de lucru, daca s-au luat toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice locului de munca;


g)          asigura, potrivit organizarii activitatii pe locul de munca, anuntarea incendiilor, alarmarea personalului si conducerea operatiilor de lucru si de stingere, precum si evacuarea persoanelor si bunurilor;


h)          realizeaza masurile si executa sarcinile ce le sunt stabilite pentru prevenirea si stingerea incendiilor la locurile de munca pe care le conduc;


i)       asigura la locurile de munca pe care le conduc respectarea regulilor de ordine interioara si de disciplina a muncii si interzic intrarea la lucru a persoanelor inapte sa-si indeplineasca in mod corespunzator sarcinile de serviciu.


B5 Obligatiile persoanelor incadrate in munca


1.19. Toate persoanele incadrate in CONEL raspund de respectarea masurilor P.S.I. si au urmatoarele obligatii:


a) cunoasterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor pentru unitati si a celor specifice locului de munca, a regulilor de prevenire si stingere a incendiilor prevazute in instructiunile tehnice interne si a modului de functionare si utilizare a instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor si a altor mijloace de protectie impotriva incendiilor din dotarea locului de munca, precum si indeplinirea la termen a masurilor si sarcinilor ce le sunt stabilite;

b) participarea la exercitiile si aplicatiile de stingere a incendiilor si de evacuare a persoanelor si bunurilor;

c) anuntarea imediata a sefilor ierarhici despre existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii, precum si asupra oricaror abateri sau nerespectari ale normelor, instructiunilor si reglementarilor P.S.I.;

d) respectarea in unitate a regulilor stabilite privind fumatul, precum si a celor referitoare la executarea unor operatii ori lucrari sau la folosirea unor mijloace care pot provoca incendii (sudura, foc deschis, modificari sau manevre neautorizate, precum improvizatii la instalatiile, utilajele si aparatele tehnologice, electrice si de incalzire, scule necorespunzatoare etc.);

e) indeplinirea sarcinilor stabilite privind supravegherea permanenta si controlul instalatiilor constructiilor celorlalte bunuri de la locul de munca sau din zona de activitate, din punctul de vedere al respectarii cerintelor, normelor, instructiunilor si reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor si de prevenire a exploziilor;

f)  verificarea obligatorie a locurilor de munca la inceperea programului de lucru, precum si la terminarea acestuia, in vederea depistarii si inlaturarii unor eventuale pericole si cauze de incendiu; mentinerea permanenta a curateniei si ordinii pe locurile de munca;

g) intretinerea in buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de munca si neutilizarea acestora in alte scopuri;

h) respectarea regulilor de ordine interioara si de disciplina a muncii;

i)  cunoasterea instructiunilor de alarmare si anuntare a incendiilor, in conformitate cu instructiunile, reglementarile si dispozitiile specifice;

j)  participarea, potrivit organizarii activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe locul de munca, la stingerea incendiilor si la evacuarea persoanelor si bunurilor, precum si la inlaturarea urmarilor incendiilor, calamitatilor naturale si a catastrofelor.


B6 Obligatiile serviciilor proprii de proiectare si cercetare


1.20. Stabilesc si cuprind in documentatiile tehnico-economice pe care le intocmesc, masurile si mijloacele de protectie impotriva incendiilor specifice utilajelor, tehnologiilor, instalatiilor, constructiilor si destinatiilor proiectate, atat pentru perioada de executie, probe, punere in functiune, cat si pe durata de exploatare, asigurand aplicarea prevederilor actelor normative in vigoare;


a) prevad in documentatii, dotarile cu masini, instalatii, utilaje, aparatura, echipament de protectie, substante de prevenire si stingere ti rezervele pentru acestea, conform normelor de dotare, precum si componenta si dotarea derviciilor de pompieri civili;


b) precizeaza, in documentatiile tehnice, caracteristicile privind comportarea la foc pentru noile materiale si elemente de constructii realizate, pe baza determinarilor efectuate in laboratoarele autorizate.B7. Obligatiile societatilor de executie a lucrarilor de

constructii-montaj, angajate in unitatile CONEL


1.21. Societatile de executie a lucrarilor de constructii, instalatii si de montaj vor fi obligate (conform pct.1.6.) prin clauze contractuale de luarea si indeplinirea masurilor P.S.I. preprii, cumulate cu cele prevazute de prezenta prescriptie.

In scopul reducerii la minimum a riscurilor de producere a incendiilor in instalatiile CONEL, organizatiile (societatile) angajate in lucrari vor avea urmatoarele obligatii si raspunderi principale:


a)         asigura cunoasterea si respectarea de catre intregul personal care participa la executia lucrarilor de constructii, instalatii si de montaj a normelor si masurilor de prevenire si stingere specifice acestor activitati, precum si a celor specifice unitatilor sau locurilor de munca din aceste unitati, in care se executa astfel de lucrari;

b)         iau toate masurile necesare pentru protectia contra incendiilor la organizarea santierelor si pe parcursul executarii lucrarilor, stabilesc, impreuna cu beneficiarul, in cazul lucrarilor ce se executa in incinta unitatilor in exploatare, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace de interventie, precum si modul de realizare a acestora;

c)         realizeaza concomitent cu lucrarile de baza si predau integral la timp si in buna stare de functionare sau utilizare, toate lucrarile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor prevazute in documentatiile tehnice; aduc la cunostinta beneficiarului si proiectaantului solutiile necorespunzatoare de protectie contra incnediilor constatate, precum si omisiunile sau incalcarile de norme sesizate, solicitand acestora rezolvarea lor in cel mai scurt timp;

d)         solicita proiectantului, daca e cazul, completarea documentatiei sau modificarea acesteia privind instructiunile de functionare, intretinere, revizii si reparatii ale instalatiilor, utilajelor, aparatelor si dispozitivelor de P.S.I., inclusiv pentru cele de import;

e)         asigura efectuarea probelor de punere in functiune a lucrarilor executate, a rodajului, precum si a altor probe mecanice care le revin, in conditii de deplina securitate impotriva incendiilor, cu respectarea normelor, regulamentelor si instrunctiunilor de prevenire si stingere a incendiilor.


B8. Obligatiile comisiilor tehnice de avizare a documentatiilor


1.22. Comisiile tehnice de avizare raspund de modul in care, in documentatiile investitiilor avizate, sunt respectate reglementarile de P.S.I. in vigoare, avand in acest scop urmatoarele obligatii:


a)         verifica daca investitia a fost incadrata conform reglementarilor in vigoare privind marimea, timpul si gradul de rezistenta la foc, categoria pericolului de incendiu al procesului tehnologic si daca s-au prevazut masuri suplimentare de siguranta la obiectivele care pot, in caz de incendiu, polua grav zona sau produce emisii de gaze toxice;

b)         verifica daca modul de realizare a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a celor utilizate(electrice, de incalzire, de ventilatie, de transport etc.) , precum si materialele utilizate asigura protectia contra incendiilor necesara si corespund cerintelor prescriptiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;

c)         verifica daca s-au prevazut toate dotarile necesare cu masini, instalatii, utilaje, aparatura, echipament de protectie si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor, conform normelor specifice, existenta instructiunilor de functionare si intretinere a acestora, asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor, precum si necesarul de personal pentru serviciile de pompieri civili;

d)         verifica daca totalitatea masurilor prevazute in documentatiile tehnico-economice asigura cele mai bune conditii de siguranta impotriva incendiilor pentru persoane si bunuri, precum si evacuarea acestora in caz de incendiu;

e)         verifica existenta, conform legii, a avizelor P.S.I.;

f)          analizeaza propunerile si observatiile privind prevenirea si stingerea incendiilor facute de organele de specialitate sau de alti specialisti care au studiat si verificat documentatiile tehnice respective inainte de avizare, precum si cele facute ulterior avizarii, luand masuri pentru solutionarea acestora;

g)         solicita proiectantului completarile sau modificarile necesare, iar in cazul neasigurarii conditiilor de siguranta resping documentatiile tehnico-economice respective;

h)         verifica existenta schemelor si instructiunilor de functionare la parametrii proiectati, ale dispozitivelor si instalatiilor P.S.I. care au fost prevazute in documentatii, precum si a regulilor necesare de verificare si intretinere in exploatare a acestora.


B9. Obligatiile comisiilor de receptie a lucrarilor de investitii


1.23. Comisiile de receptie a lucrarilor de investitii raspund si de asigurarea conditiilor de siguranta impotriva incendiilor la investitiile pe care le receptioneaza, avand in acest sens urmatoarele obligatii principale;


a)         verifica daca s-au realizat integral si de calitate toate lucrarile si masurile de protectie impotriva incendiilor, prevazute in documentatiile tehnico-economice ale investitiilor la care se efectueaza receptia;

b)         verifica daca s-au executat integral si corect si sunt in stare de functionare, la parametrii proiectati, toate instalatiile, utilajele, aparatele, echipamentele si dispozitivele de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute in documentatie si daca s-a instruit personalul de deservire a acestora pe baza instructiunilor de functionare si intretinere;

c)         verifica daca s-au procurat toate mijloacele mobile de protectie impotriva incendiilor (masini, utilaje, echipament de protectie, stingatoare, substante chimice etc.) ;

d)         verifica daca s-au inlaturat toate neajunsurile in aplicarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor sesizate anterior receptiei, de catre unitatile militare de pompieri sau de catre alte organe de specialitate si daca s-au indeplinit masurile stabilite de acestea;

e)         iau masuri pentru efectuarea completarilor necesare privind prevenirea si stingerea incendiilor rezultate cu prilejul receptiei, facand mentiuni despre acestea in documentele de receptie, iar in cazul in care nu s-au asigurat conditiile de siguranta prevazute impotriva incendiilor amana receptia lucrarilor respective, actionand pentru solutionarea in cel mai scurt timp a problemelor constatate;

f)          verifica schemele si durata de functionare la parametrii proiectati ale dispozitivelor si instalatiilor care au fost realizate precum si a regulilor necesare de verificare si intretinere in exploatare a acestora .
C. Sanctiuni


1.24. Incalcarea dispozitiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala sau penala, dupa caz.


1.25. Neluarea masurilor prevazute de lege pentru inlaturarea unui pericol de incendiu, de catre cei carora le revin aceste sarcini, daca prin aceasta s-ar fi putut produce o paguba importanta, constituie infractiune si se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.


1.26. Contraventiile la normele P.S.I. se definesc si se sanctioneaza conform prevenderilor legale.


1.27. Sanctionarea administrativap se aplica in cazul neindeplinirii normelor de prevenire si stingere. Daca insarcinarile scrise referitoare la aplicarea acestor norme nu au fost date, desi erau necesare, sanctiunea se aplica celui care a avut obligatia sa le dea.

Delegarea de competenta privind aplicarea prevederilor P.S.I., nu absolva de raspundere conducatorul unitatii.ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE P.S.I.


A. PREVEDERI GENERALE


2.1. Activitatea de P.S.I este o componenta a functiei de productie a unitatii.


2.2.In toate unitatile este obligatorie organizarea si desfasurarea activitatii P.S.I., conform reglementarilor in vigoare.


2.3. Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor intr-o unitate consta, in principal, in urmatoarele:


a)         constituirea comisiei tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, stabilirea obligatiilor ce revin acesteia, intocmirea planurilor de protectie impotriva incendiilor;

b)         constituirea, incadrarea cu personal si dotarea cu materiale si mijloace a serviciului de pompieri civili, stabilirea atributiilor ce revin membrilor serviciului, intocmirea programului de instruire a echipajului de interventie;

c)         organizarea activitatii de instruire pentru prevenirea si stingerea incendiilor cu intregul personal incadrat in munca;

d)         organizarea controlului privind respectarea normelor, a instructiunilor si reglementarilor, a realizarii masurilor si a indeplinirii obligatiilor si sarcinilor ce revin personalului privind prevenirea si stingerea incendiilor, in conformitate cu normele si reglementarile specifice;

e)         stabilirea atributiilor si raspunderilor privind prevenirea si stingerea incendiilor ce revin personalului;

f)          incadrarea cu personal tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare in domeniul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor (inspector P.S.I.) CONEL, filiale si sucursale;

g)         dotarea unitatii cu masini, instalatii, utilaje, aparatura, mijloace de protectie, substante si materiale pentru prevenirea si stingerea incendiilor si de intretinere in stare de functionare a acestor dotari, in conformitate cu normele de dotare corespunzatoare nivelurilor de risc;


2.4. Raspunderea pentru organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor din unitate revine, potrivit competentelor ce le au, conducatorilor de unitate, conducatorilor sectoarelor de activitate, conducatorilor locurilor si ai formatiilor de munca, celorlalte persoane din unitate, in conformitate cu obligatiile, sarcinile si raspunderile stabilite prin prezentele norme si prin reglementarile specifice.B. ORGANIZAREA COMISIILOR TEHNICE DE PREVENIRE

SI STINGERE A INCENDIILOR SI OBLIGATIILE CE REVIN ACESTORAB1. Organizarea comisiilor tehnice P.S.I.


2.5. Comisiile tehnice P.S.I. se constituie in sucursalele din unitatile de producere, transport si distributie a energiei electrice si termice din filialele CONEL.

Comisiile tehnice P.S.I. se constituie conform pct.1.19,litera c, de catre conducatorii unitatilor, prin decizii de constituire.


2.6. Comisiile tehnice P.S.I. se vor constitui din maximum 9 persoane, avand urmatoarea componenta :


presedinte - conducatorul tehnic al unitatii, al subunitatii sau al organului central CONEL;

secretar - inspector P.S.I. (cadru tehnic special incadrat, cu atributiuni de indrumare, control si constatare in cadrul activitatii de P.S.I.);

maximum 7 membrii care vor fi, de regula, conducatorii principalelor sectoare cu grad ridicat de risc.


B2. Atributiile comisiilor tehnice P.S.I.


2.7 Comisiile P.S.I. la nivelul organelor centrale CONEL au urmatoarele obligatii:


a)         intocmesc anual, pana la 30 ianuarie, planul de aparare impotriva incendiilor pe baza cerintelor actelor normative si in conformitate cu structura de principiu a planului de aparare redata in anexa 2; asigura realizarea masurilor prevazute in planul de aparare: indrumarea si controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in unitatile subordonate, inlaturarea unor stari de pericol si solutionarea unor probleme deosebite de prevenire si stingere a incendiilor cu care se confrunta unitatile, asigurarea dotarii unitatilor din subordine cu masini, instalatii, utilaje, aparatura, echipament de protectie si substante chimice, pentru a caror aprovizionare sau realizare sunt necesare acordul si sprijinul organului tutelar, realizarea sau procurarea centralizata a unor materiale si mijloace necesare unitatilor pentru activitatea instructiv-educativa, perfectionarea pregatirii din punctul de vedere al activitatii de prevenire si stingere a incendiilor a conducatorilor de unitati, presedintilor comisiilor-tehnice, sefilor serviciilor de pompieri civili, altor cadre; asigura completarea si reactualizarea planurilor de aparare in urma hotararilor, dispozitiilor, masurilor stabilite sau dispuse, precum si in cazul modificarii situatiei din obiectiv;

b)         indruma si controleaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor in unitatile subordonate si informeaza conducerea asupra coinstatarilor rezultate;

c)         fac propuneri pentru completarea si reactualizarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor si a normelor de dotare cu masini, instalatii, utilaje, aparatura, echipament de protectie si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor, precum si a altor prescriptii tehnice;

d)         urmaresc ca in planurile economice si financiare, anuale si de perspectiva, sa se propuna fondurile necesare dotarii cu masini, instalatii, utilaje, aparatura, echipament de protectie si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor, precum si realizarea masurilor stabilite in acest scop;

e)         propun analizarea in organul de conducere colectiva a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor si participa sau intocmesc materialele necesare;

f)          fac propuneri privind materialele si mijloacele necesare desfasurarii activitatii instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor in unitatile subordonate;

g)         verifica ca, la proiectarea si executarea constructiilor si a instalatiilor care se avizeaza la nivel de unitate, directie generala sau societate comerciala de constructii-montaj, sa se prevada masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor stabilite in norme, normative, standarde si alte prescriptii tehnice si urmaresc realizarea lor;

h)         fac propuneri de teme referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor care sa se includa in programele pentru invatamant, manualele si cursurile pentru invatamantul de toate gradele si urmaresc introducerea lor in programele respective;

i)          urmaresc ca in planurile anuale si de perspectiva sa se prevada teme de cercetare-proiectare privind noi metode si mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, sprijina si verifica realizarea lor;

j)          analizeaza semestrial si ori de cate ori este nevoie activitatea P.S.I. si informeaza organele centrale CONEL privind rezultatele analizei;

k)         verifica prin sondaj modul de intretinere si functionare a instalatiilor de semnalizare si stingere a incendiilor in unitatile subordonate, solutionand problemele ce depasesc nivelul acestora;

l)          acorda sprijinul cerut conducatorilor compartimentelor privind instruirea personalului; organizarea si desfasurarea activitatii de P.S.I.2.8 Comisiile tehnice P.S.I. au urmatoarele atributii:


a)         intocmesc anual, pana la 30 ianuarie, planul de aparare impotriva incendiilor, pe baza cerintelor actelor normative si a situatiei din unitate, in conformitate cu structura de principiu a planului de aparare redata in anexa 2, si il supune aprobarii conducatorului unitatii; asigura completarea planului de aparare cu planurile de masuri trimestriale ale comisiei tehnice, cu hotararile, dispozitiile si masurile dispuse sau stabilite de organele superioare sau de organele de control, la termenele stabilite prin acestea; asigura participarea membrilor comisiei tehnice atat la elaborarea planului de aparare, cat si la realizarea masurilor stabilite; solicita cuprinderea in planurile de aparare ale organului ierarhic superior a masurilor a caror rezolvare depinde de acesta;


b)         avizeaza scenariile de protectie la incendiu;


c) stabileste punctele vulnerabile la incendiu pentru care se stabilesc fise de rond , in care personalul cu atributiuni de prevenire din cadrul SPC va consemna controalele preventive;

- asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitate;

- propune obtinerea, dupa caz, a avizelor si a autorizatiilor de PSI prevazute de lege;

- intocmeste lista cu substantele periculoase;

- aproba instructiunile de aparare impotriva incendiilor pe locurile de munca si sarcinile ce revin salariatilor;

- elaboreaza regulamentul de organizare si functionare a SPC si il supune spre aprobare conducerii unitatii;

- propune spre aprobare conducerii unitatii constituirea de subcomisii PSI pentru obiective dispersate si cu grad ridicat de risc, coordonate de catre CT-PSI a unitatii;

-analizeaza orice eveniment tehnic urmat de incendiu sau explozie, stabilind masurile ce se impun pentru prevenirea unor situatii similare si urmaresc realizarea acestora;


d) controleaza aplicarea normelor, normativelor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, facand propuneri conducerii unitatii pentru inlaturarea cauzelor care prezinta pericol de incendiu, in care scop:

efectueaza trimestrial controlul tehnic de specialitate in toate sectoarele de activitate ale obiectivului, la locurile de munca, privind respectarea normelor si normativelor de prevenire si stingere a incendiilor, a dotarilor si organizarii activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;

efectueaza controale de verificare a respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor inaintea punerii in functiune a noilor obiective de investitii sau dezvoltari in timpul si dupa calamitati naturale, catastrofe sau accidente tehnice grave, precum si in alte situatii dispuse sau stabilite;

asigura organizarea controalelor, analiza constatarilor rezultate in urma acestora, stabilirea masurilor, a modului de rezolvare a acestora, a responsabilitatilor si a termenelor de rezolvare; asigura prin secretarul comisiei tehnice intocmirea procesului verbal cu inscrierea constatarilor si elaborarea masurilor necesare si, dupa caz, completarea planului tehnic de aparare, comunica prin grija secretarului masurile stabilite factorilor sau persoanelor interesate sau responsabile de realizare;

asigura in perioada controlului inlaturarea cauzelor generatoare de incendii sau explozii, luand masuri operative de inlaturare a unor astfel de situatii grave;

fac propuneri pentru completarea, reactualizarea si imbunatatirea normelor de prevenire si stingere a incendiilor si a normelor de dotare, precum si a altor prescriptii tehnice de specialitate;

verifica prin sondaj modul cum se respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor la pregatirea si executarea lucrarilor cu foc deschis; fac propuneri pentru locurile in care este admis fumatul in obiectiv si supun aceste propuneri aprobarii conducerii unitatii, modul cum sunt pregatite si se executa lucrarile de revizii, intretinere si reparatii la constructiile si instalatiile din obiectiv, sub aspectul respectarii cerintelor normelor de prevenire si stingere a incendiilor;


a) verifica respectarea normelor, normativelor de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare pe parcursul executarii si la darea in folosinta a unor lucrari de investitii, modernizari, dezvoltari; la punerea in functiune a instalatiilor, dispozitivelor, a celorlalte dotari de prevenire si stingere a incendiilor, astfel incat la inceperea probelor sau darea in folosinta a lucrarilor acestea sa fie in stare normala de functionare; sprijina organizarea activitatii de prevenire si stingere si instruirea personalului pentru noile obiective sau lucrari de investitii ce urmeaza a fi puse in functiune;


f) controleaza aplicarea normelor, normativelor si masurilor de PSI, facand propuneri conducerii unitatii pentru inlaturarea cauzelor care prezinta pericol de incendiu,.


g) verifica modul de intretinere si de functionare a instalatiilor de semnalizare si de stingere a incendiilor, in care scop:

stabilesc impreuna cu conducatorii sectoarelor de activitate necesarul de dotari cu instalatii de semnalizare si de stingere, in conformitate cu normele de dotare; urmaresc procurarea, montarea si punerea in functiune a acestora;

verifica daca sunt elaborate instructiunile tehnice privind functionarea, utilizarea si intretinerea acestor instalatii, precum si stabilirea responsabilitatilor privind verificarea functionarii si intretinerii acestora;

verifica modul de intretinere si efectuare a probelor si incercarilor functionale, in baza instructiunilor si prescriptiilor specifice;


h) analizeaza, avizeaza si coordoneaza pregatirea tehnica si instruirea echipelor de interventie, in care scop:


analizeaza planul tematic de pregatire a SPC;

analizeaza prin grija sefului SPC, planificarea anuala, pe luni, a temelor de pregatire si o supune aprobarii presedintelui comisiei tehnice;

participa periodic prin membrii sai, la efectuarea exercitiilor practice de stingere ale SPC;


I)in cazul unor calamitati naturale sau catastrofe iau masuri pentru prevenirea riscului de incendiu la repunerea in functiune a instalatiilor de productie si a celor auxiliare,precum si pentru inlaturarea defectiunilor survenite la instalatiile de alarmare, prevenire si stingere a incendiilor;


j) intocmesc si prezinta semestrial materiale de analiza asupra activitatii de prevenire si stingere a incendiilor desfasurate de catre comisia tehnica, vizand in principal: modul si stadiul de indeplinire a masurilor si sarcinilor pe linie de P.S.I., respectarea normelor, situatia incendiilor, activitatea comisiei tehnice si a SPC, propuneri de masuri pentru imbunatatirea activitatii;


k) participa prin membrii sai la analizarea oricarui eveniment (avarie, incident) urmat de inceput de incendiu, explozie si care a necesitat interventia cu mijloace de stingere, stabilind cauzele si masurile ce se impun pentru inlaturarea unor situatii similare si urmaresc realizarea acestora;ORGANIZAREA SI ATRIBUTIILE SERVICIILOR DE POMPIERI CIVILI


C1 Organizarea S.P.C.


2.9. Serviciile de pompieri civili se constituie in unitattile si subunitatile CONEL, avand ca obligatie principala organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor din unitatea (subunitatea respectiva).

SPC se const ituie prin dispozitia scrisa a conducatorului unitatii, cu acordul unitatii militare de pompieri, si se reactualizeaza in caz de necesitate.


NOTA: Structura de incadrare cu personal, pe tura, a grupelor din formatiile de interventie, salvare si prim ajutor este redata in ANEXA 5.


Seful SPC va fi atestat de catre organul ierarhic superior, iar prin avizul de constituire al serviciului, implicit si de unitatea militara de pompieri.


2.10. La organizarea SPC se va tine seama de importanta unitatii, de riscul de incendiu al procesului tehnologic, de criteriile minime de performanta (ANEXA 6) stabilite conform legilor in vigoare si reglementarilor tehnice.


2.11. Unitatile cu pericol redus de incendiu la care, potrivit normelor, nu se impune dotarea cu masini si utilaje mobile de stingere a incendiilor, dar care dispun de instalatii de apa cu pompe fixe, capabile sa asigure debitul si presiunea necesara stingerii incendiilor direct de la hidranti, constituie SPC fara personal incadrat pe functii operative de pompieri.


2.12. Unitatile cu mai multe subunitati dispersate in aceeasi localitate pot constitui, in functie de importanta, vulnerabilitatea, amplasarea si dotarea lor cu masini si utilaje de stingere a incendiilor, SPC independente.

Pentru unitatile sau subunitatile dispersate in alte localitati se constituie SPC independente.


2.13. Serviciile de pompieri civili isi organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza documentelor operative prezentate in ANEXA 5.


Toate documentele operative ale SPC, precum si materialele necesare pregatirii de specialitate (norme, manuale, instructiuni, publicatii de specialitate etc.) se pastreaza in sediul (remiza) SPC prin grija sefului , astfel incat acestea sa poata fi utilizate in permanenta.C2. Atributiile Serviciilor de Pompieri Civili


2.14. Serviciile de pompieri civili desfasoara activitatea pentru cunoasterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, in care scop prin seful SPC :

a)          organizeaza si asigura studierea si dezbaterea cu pompierii din SPC a riscurilor si cauzelor de incendiu specifice unitatii, a masurilor de prevenire si inlaturare a acestora, precum si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace de interventie;

b)          executa instructajul introductiv-general, potrivit tematicii stabilite de comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor si, dupa caz, instructajul pentru personalul din alte unitati, care isi desfasoara activitatea temporar in unitate;

c)          executa impreuna cu personalul de la locurile de munca exercitii si aplicatii practice de stingere a incendiilor; organizeaza si participa direct la efectuarea exercitiilor de alarmare si interventie a SPC, informand conducerea unitatii si comisia tehnica asupra rezultatelor;

d)          Intocmeste Planul de interventie in caz de incendiu (ANEXA 7).


2.15. Personalul pentru prevenirea incendiilor din cadrul SPC efectueaza controale asupra modului in care se aplica normele de prevenire si stingere a incendiilor in unitate, fac propuneri pentru inlaturarea neregulilor constatate si urmaresc rezolvarea operativa a acestora. In acest scop seful SPC si personalul incadrat au urmatoarele atributii:

a)         asigura si executa cu regularitate controlul periodic al respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor prin serviciul de rond, potrivit programului orar, tematicii si a itinerariilor stabilite; actioneaza pentru inlaturarea operativa a neregulilor constatate in respectarea normelor;

b)         controleaza respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor si indeplinirea masurilor stabilite pentru executarea lucrarilor cu foc deschis sau a altor operatii periculoase ce se efectueaza in unitate; asigura, dupa caz, supravegherea respectarii normelor pe timpul unor astfel de lucrari sau operatii;

c)         asigura, conform legii, controlul si supravegherea respectarii normelor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor in sectiile si instalatiile cu pericol deosebit de incendiu;

d)         verifica indeplinirea in termen a masurilor din planul de aparare impotriva incendiilor si din alte programe de masuri; seful SPC informeaza presedintele comisiei tehnice sau conducerea unitatii asupra neregulilor constatate in respectarea normelor si realizarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor; asupra instruirii personalului si asupra activitatii desfasurate de SPC.


2.16. Serviciile de pompieri civili intervin cu operativitate pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor li a bunurilor materiale ce se afla in pericol in caz de incendiu, accident sau dezastru, in care scop:

a)          executa, potrivit programului lunar de pregatire de specialitate, exercitii si aplicatii practice pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor si a bunurilor materiale ce se afla in pericol, conform scenariilor de interventie;

b)          participa la exercitii si aplicatii organizate de unitate in cooperare cu subunitatile militare de pompieri, cu alte SPC sau cu subunitatile de aparare;

c)          verifica starea surselor de apa si a cailor de acces din unitate si ia masuri pentru mentinerea permanenta a acestora in stare de utilizare;

d)          repartizeaza, dupa caz, o parte din personalul si mijloacele de interventie, in apropierea instalatiilor cu pericol de incendiu si explozie ce se dau in exploatare sau se repun in functiune, precum si in alte locuri in care se executa unele activitati sau operatii periculoase.


2.17. Serviciile de pompieri civili participa la actiunile pentru apararea impotriva calamitatilor naturale sau catastrofelor (inundatii, inzapeziri, seisme), la efectuarea deblocarilor si inlaturarea daramaturilor provocate de acestea si in cazuri speciale de inundari accidentale, care pun in situatie de avarie instalatii sau parti de instalatii tehnologice.


2.18. Serviciile de pompieri civili executa masurile stabilite de conducerile unitatilor pentru prevenirea incendiilor pe timpul repunerii in functiune a instalatiilor tehnologice avariate, accidente sau dezastre.D. PERSONALUL TEHNIC CU ATRIBUTIUNI DE INDRUMARE,

CONTROL SI CONSTATARE IN CADRUL ACTIVITATII DE

PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

(INSPECTORI P.S.I.)


2.19. Indrumarea, controlul si constatarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor la nivelul filialelor si sucursalelor, precum si la nivelul organelor centrale CONEL se exercita prin personal tehnic incadrat pentru indeplinirea acestor atributii, denumit inspector P.S.I.

Personalul tehnic de specialitate se atesteaza de catre organul ierarhic superior conform legii.


2.20. Personalul tehnic insarcinat cu indrumarea, controlul tehnic de specialitate a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor din unitati (sucursale) are urmatoarele atributii principale:

a)       studiaza actele normative care reglementeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor in unitatile pe care le controleaza, verifica aplicarea lor in practica .si fac propuneri pentru completarea, reactualizarea si imbunatatirea acestora;

b)       asigura consultanta tehnica de specialitate conducatorilor de unitati in organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor si verifica indeplinirea masurilor stabilite de acestia pentru apararea impotriva incendiilor, a vietii oamenilor si a bunurilor detinute de unitati;

c)       acorda consultanta tehnica de specialiate la intocmirea, completarea si reactualizarea planurilor de aparare impotriva incendiilor si urmaresc indeplinirea masurilor stabilite;

d)       indruma si controleaza activitatea SPC, acorda sprijin la intocmirea si pregatirea programului de instruire a acestora;

e)       executa si participa cu drept de reprezentare la controale tehnice de specialitate la obiectivele in exploatare si in curs de executie din unitati, verificand respectarea normelor, normativelor si altor prescriptii tehnice, precum si indeplinirea masurilor de protectie impotriva incendiilor, stabilind masuri pentru inlaturarea deficientelor si aplicarea intocmai a prevederilor legale;

f)         controleaza modul de intretinere si functionare a masinilor, instalatiilor, utilajelor, aparatelor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si cunoasterea de catre personalul incadrat in munca a modului de utilizare a acestora;

g)       verifica respectarea normelor, normativelor si a altor prescriptii tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, la avizarea documentatiilor tehnice ale noilor investitii, controleaza din acest punct de vedere executarea acestora si darea lor in exploatare;

h)       acorda consultanta de specialitate pe parcursul inlaturarii unor stari de pericol de incendiu;

i)         participa la organizarea si desfasurarea in unitati a activitatii de instruire de specialitate ;

j)         participa la actiunile de stingere a incendiilor produse in unitati, precum si la cercetarea acestora. Tin evidenta incendiilor si a altor evenimente urmate de incendii;

k)       participa la analizele activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, facand propuneri, cand este cazul, pentru inlaturarea deficientelor si imbunatatirea activitatii;

l)         participa la actiunile specifice (controale, cursuri, instructaje, analize, consfatuiri, concursuri, schimburi de experienta, etc.), organizate in cadrul CONEL de catre organe imputernicite prin lege, si fac propuneri pentru organizarea unor astfel de actiuni;

m)          propun si urmaresc includerea in planurile economice si financiare anuale si de perspectiva a fondurilor necesare dotarii unitatilor cu masini, instalatii, utilaje, aparatura, echipament de protectie si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor, precum si pentru realizarea masurilor de protectie impotriva incendiilor, stabilite;

n)       indeplinesc tehnic atributiile ce le revin in calitate de secretar al comisiei tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;

o)       urmaresc procurarea mijloacelor si materialelor necesare desfasurarii activitatii de instruire pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor la unitati si pe locurile de munca;

p)       fac propuneri, potrivit prevederilor legale si a competentelor stabilite pentru recompense ori sanctiuni in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.


2.21. Cadrele tehnice special incadrate la nivelul conducerii CONEL, pe langa activitatile prevazute la pct. 2.20, au si urmatoarele obligatii:

a)          intocmesc impreuna cu organele Comandamentului trupelor de pompieri planurile tematice de instruire a SPC si asigura difuzarea lor in unitati;

b)          organizeaza si pregatesc impreuna cu organele Comandamentului trupelor de pompieri cursurile periodice de instruire a sefilor SPC pe ramuri de productie si asigura conducerea acestor cursuri;

c)          fac propuneri pentru organizarea anuala a concursurilor intre SPC din unitatile CONEL si participa la verificarea pregatirii SPC in cadrul acestor concursuri;

d)          fac propuneri ca pe functia de sef SPC din obiectivele importante si cu procese tehnologice care prezinta pericol deosebit de incendiu sa fie incadrati tehnicieni principali, tehnicieni sau maistri;

e)          participa la actiunile comune de prevenire si stingere a incendiilor organizate in unitatile subordonate CONEL impreuna cu organele Ministerului de Interne;

f)           asigura informarea operativa reciproca intre CONEL si Comandamentul trupelor de pompieri asupra problemelor de P.S.I.;

g)          fac propuneri si coordoneaza elaborarea normelor, normativelor si a altor prescriptii tehnice de prevenire si stingere a incendiilor.


2.22. Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, personalul tehnic special incadrat la nivelul filialelor CONEL este obligat:

a)         sa-si planifice, potrivit metodologiei stabilite, intreaga activitate pe care o desfasoara;

b)         sa afecteze cel putin 1/2 din timpul de lucru pentru indrumarea si controlul efectiv in teren, a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor din unitati;

c)         sa intocmeasca, urmare a controalelor efectuate, documente de control, pe care le prezinta conducerii filialei;

d)         sa colaboreze cu celelalte compartimente, unitati si cu specialisti pentru indeplinirea atributiilor si solutionarea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor din unitati;

e)         sa informeze operativ factorii interesati asupra modului de solutionare a problemelor de prevenire si stingere a incendiilor si sa urmareasca indeplinirea masurilor stabilite in acest scop.


E. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII INSTRUCTIV-EDUCATIVE

PENTRU P.S.I.


2.23. Unitatile din cadrul CONEL si filiale, au obligatia prin conducatorii acestora si ai compartimentelor din subordine, sa organizeze si sa desfasoare activitatea instructiv-educativa pentru prevenirea incendiilor.

2.24. Organizarea si desfasurarea activitatii intructiv-educative pentru P.S.I. intra in atributiile conducatorului de unitate si se realizeaza prin:

a)         comisiile tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;

b)         serviciile de pompieri civili;

c)         personalul tehnic cu atributiuni de indrumare si control a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;

d)         conducatorii sectoarelor de activitate de pe locurile de munca.


Pentru desfasurarea activitatii de instruire se vor utiliza incaperi special amenajate care vor fi dotate cu materiale specifice activitatii de instruire pe linie de P.S.I.


2.25. In toate unitatile CONEL este obligatorie instruirea personalului din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, in conformitate cu reglementarile sau normele specifice.

Participarea la instructaj este obligatorie, fiind interzisa admiterea la lucru a persoanelor care nu au instructajul efectuat la termen si conform reglementarilor.


2.26. Pentru activitatile din cadrul CONEL, organizarea si desfasurarea activitatii de instruire si examinare a personalului pe linie de P.S.I. se vor face in conformitate cu prevederile "Regulamentului pentru pregatirea, instructajul si perfectionarea personalului din industria energiei electrice si termice" (PE 024) si cu prevederile prezentelor norme.


2.27. Instructajul de prevenire si stingere a incendiilor cuprinde urmatoarele forme:

a)         instructajul introductiv-general;

b)         instructajul specific locului de munca;

c)         instructajul periodic;

d)         instructajul special pentru lucrari periculoase;

e)         instructajul pentru personalul din alte unitati.


Toate formele de instructaj trebuie sa aiba un pronuntat caracter practic-aplicativ, sa vizeze, in principal, cunoasterea regulilor de prevenire si inlaturare a cauzelor si pericolelor de incendiu, precum si a modului de actionare in caz de incendiu cu mijloacele de interventie din dotare si sa fie adaptate specificului unitatii si locului de munca.


2.28. Instructajul introductiv-general are o durata de 2-4 ore si se executa obligatoriu cu:

a)         persoanele ce urmeaza a fi incadrate in munca;

b)         persoanele care au intrerupt activitatea in unitate mai mult de trei luni;

c)         persoanele care au comis abateri fata de normele de prevenire si stingere a incendiilor;

d)         persoanele transferate sau detasate din alte unitati;

e)         elevii si studentii repartizati in unitate pentru efectuarea practicii de productie.


Instructajul se efectueaza pe baza unei tematici elaborate de catre unitate si care, in general va cuprinde principiile de organizare a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in unitate, obligatiile ce revin din actele normative persoanlului incadrat in munca, principalele cauze de incendii si masurile de prevenire ale acestora, functionarea si utilizarea mijloacelor de prima interventie in caz de incendiu si efectuarea de exercitii practice de folosire a acestora.


2.29. Instructajul introductiv-general se executa, de regula, de catre seful SPC, putand fi efectuat si de catre alte persoane (de un membru al comisiei tehnice, de cadrul tehnic pentru indrumarea si controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, de alte persoane stabilite de conducerea unitatii).

Efectuarea instructajului introductiv-general se consemneaza in registrul special destinat acestui scop, prin grija persoanelor care au efectuat instruirea.


2.30. Instructajul specific locului de munca are o durata de 2-4 ore si se executa cu aceleasi categorii de personal cu care se face si instructajul introductiv-general, precum si cu persoanele care isi schimba locul de munca in cadrul unitatii sau cu cele care vor lucra in sectoarele de munca unde au avut loc schimbari, modernizari ori retehnologizari.

Instructajul se executa de catre instuctori din cadrul compartimentului pregatire personal sau conducatorul locului de munca si cuprinde, in principal: riscurile de incendiu specifice locului de munca, masurile de prevenire a acestora, descrierea, functionarea, amplasarea si modul de utilizare a instalatiilor, utilajelor, apartatelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor, sarcinile specifice ce ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor si bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.


2.31. Instructajul periodic are o durata de minim doua ore si se executa pe baza tematicii anuale si a programului de instruire intocmite de conducatorii sectoarelor de activitate si aprobate de conducatorul unitatii.

Tematica anuala de instruire cuprinde, in principal, teme referitoare la: actele normative care reglementeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, obligatiilor generale ce revin persoanelor incadrate in munca, pericolele si cauzele de incendiu specifice locului de munca, normele si masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice, obligatiile si sarcinile specifice ce revin personalului pe locul de munca, cunoasterea functionarii, intretinerii si a modului de utilizare a sistemelor de protectie impotriva incendiilor de pe locul de munca, actiunea personalului pentru evacuarea persoanelor si bunurilor si pentru stingerea incendiilor, antrenamentele si exercitiile practice.


2.32. Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inainte de inceperea unor lucrari in locuri cu pericol de incendiu sau explozie si se efectueaza de catre seful locului de munca respectiv.


2.33. Instructajul pentru persoanele din alte unitati se efectueaza pentru acele persoane care isi desfasoara temporar activitatea in zona cu pericol de incendiu si explozie din obiectiv, cum sunt:

a)         personalul unitatilor de constructii-instalatii montaj;

b)         personalul care efectueaza reparatii, revizii, intretinere si service;

c)         conducatorii auto si insotitorii mijloacelor de transport;

d)         personalul societatii nationale de cai ferate;

e)         personalul de paza (unde este cazul);

f)          personalul imputernicit sa efectueze controale.


Cu personalul prevazut la alineatele a, b, c, d si e se executa intructaje asemanatoare cu instructajul specific locului de munca, iar cu personalul prevazut la alineatul f se efectueaza instructaje sumare asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie sa le respecte in unitate. Organizarea si efectuarea acestor instructaje se vor face prin grija sefilor de compartimente.


2.34. In toate unitatile, anual, se va face examinarea personalului asupra cunostintelor teoretice si practice privind normele, sarcinile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatii; rezultatele necorespunzatoare la aceste examinari pot fi sanctionate.


2.35. Personalul ce urmeaza a fi promovat in munca in cadrul unitatii va fi verificat si asupra cunostintelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice noilor locuri de munca.


F. ORGANIZAREA PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR LA

LOCUL DE MUNCA SI A EVACUARII PERSOANELOR SI

BUNURILOR IN CAZ DE INCENDIU2.36. Pentru toate locurile de munca este obligatorie organizarea prevenirii si stingerii incendiilor, precum si a evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu, care consta din urmatoarele:

a)         stabilirea principalelor obligatii si masuri care sa cuprinda extrase, adaptate si concretizate la conditiile specifice locului de munca, din normele de prevenire si stingere a incendiilor, aducerea acestora la cunostinta personalului si afisarea lor la locurile stabilite de catre conducerea compartimentului (sectie, atelier); marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate a locurilor periculoase a altor instalatii si locuri, conform reglementarilor specifice.


In ANEXA 1 se prezinta modele de continut privind "Principalele obligatii si masuri ce revin personalului de la locul de munca.


b)         organizarea activitatii personalului pe schimburi sau ture, in vederea actionarii in cazul producerii incendiilor si stabilirea sarcinilor personalului pe locurile de munca privind:


efectuarea operatiilor (sau manevrelor) in instalatii, la agregate, in vederea limitarii (sau opririi), extinderii incendiilor, a protejarii instalatiilor;

anuntarea aparitiei incendiilor, alarmarea in caz de incendiu;

modul de conducere a operatiilor de stingere;

utilizarea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor (instalatii, hidranti, stingatoare, alte mijloace din dotare);

punerea in conditiile cerute (corespunzator situatiei create) a unor aparate si dispozitive (trape de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, usi antifoc sau de evacuare, clapete de obturare, ventilatie, etc.);

intreruperea alimentarii cu energie electrica sau, dupa caz, si a alimentarii cu combustibil (lichid sau gazos) a incaperilor afectate de incendiu;

asigurarea golirii rapide (conform normelor si reglementarilor specifice) a unor rezervoare, instalatii, recipiente continand substante combustibile care prezinta pericol de incendiu;

organizarea evacuarii persoanelor si a bunurilor materiale (in functie de specificul si natura instalatiilor, a locului de munca, a incaperilor, a bunurilor), in baza unor schite, pe care se vor marca: traseele de evacuare, ordinea evacuarii, mijloacele de evacuare si zona de protectie in care se face evacuarea;

protectia unor instalatii, aparaturi, materiale, etc. impotriva efectelor incendiilor;

luarea altor masuri de protectie impotriva incendiilor specifice locului de munca.


Pentru organizarea activitatii personalului stabilita in baza celor de mai sus si adaptata conditiilor si specificului locurilor de munca, precum si pentru interventii la instalatii cu nivel mare de risc de incendiu sau explozie, se vor intocmi instructiuni care se vor pune la dispozitia personalului pentru cunoastere si aplicare. Principalele obligatii si masuri in ceea ce priveste stingerea incendiilor si evacuarea se vor afisa conform lit.a de mai sus.


2.37. Pentru obiectivele cu sali aglomerate sau cu aglomerari de persoane ori bunuri (cladiri administrative, depozite,garaje) se intocmesc planuri de evacuare in caz de incendiu, care vor contine:

a)         desemnarea unui responsabil cu evacuarea in caz de incendiu;

b)         indicarea traseelor de evacuare, cu precizarea ordinii evacuarii persoanelor si bunurilor, modului de evacuare (numar de fluxuri de evacuare), a locului de evacuare si a mijloacelor utilizate pentru evacuare;

c)         masurile de protectie pentru persoane si bunuri pe timpul evacuarii si dupa evacuarea acestora;

d)         schite de evacuare, pe care se marcheaza traseele de evacuare.


2.38. Pentru spatiile inchise in care se depoziteaza mari cantitati de bunuri ce prezinta pericol de incendiu, mai ales pentru incaperile in care se pastreaza materiale si substante cu comportari diferite in caz de incendiu sau cu o valoare deosebita se intocmesc planuri de depozitare a acestora.

La intocmirea planurilor de depozitare se va tine seama de prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice fiecarei categorii de material sau substanta depozitata.


2.39. Personalul de la locul de munca este obligat sa-si insuseasca toate cunostintele teoretice si deprinderile practice necesare executarii corecte si la timp a tuturor operatiunilor si sarcinilor ce ii sunt stabilite sau ii revin pentru interventii in caz de incendiu si pentru evacuarea persoanelor si bunurilor.


2.40. Persoanele stabilite pentru conducerea operatiunilor de stingere sunt obligate sa verifice la inceperea lucrului prezenta personalului din subordine cu sarcini privind stingerea incendiilor la la locul de munca, luand masuri de completare a celor absenti.


2.41. Personalul cu sarcini privind stingerea incendiilor la locul de munca va fi incadrat in SPC.


G. REGLEMENTAREA UTILIZARII FOCULUI DESCHIS


2.42. Prin foc deschis, in sensul prezentelor norme, se intelege arderea cu flacara in aer liber ori producerea de scantei cu arcuri electrice (sudura, polizare, lovirea obiectelor metalice, incercari de cabluri ori masini electrice etc.).


2.43. In toate spatiile in care se pastreaza, se prelucreaza sau se utilizeaza materiale solide, lichide si gaze combustibile sau unde exista posibilitatea (chiar accidentala) de formare sau de degajare de vapori inflamabili sau gaze cu pericol de explozie, precum si in alte locuri cu pericol de incendiu se interzice fumatul sau folosirea focului deschis, fara realizarea masurilor de prevenire, conform prezentului normativ.


2.44. Se admite utilizarea focului deschis in locurile cu pericol de incendiu sau explozie numai in baza unui permis de lucru cu foc, conform modelului din anexa 3, cu luarea masurilor prevazute in permisul de foc si cu respectarea prezentelor norme.


2.45. Permisul de lucru cu foc trebuie eliberat pentru urmatoarele lucrari cu foc executate in locuri cu pericol de incendiu sau explozii:

a)         de sudura oxiacetilenica sau electrica;

b)         de taiere sau de incalzire a materialelor, cu acetilena, cu gaze sau cu alt combustibil;

c)         de lipit cu flacara;

d)         de forjat sau de cazangerie;

e)         de topire a bitumului sau a altor materiale;

f)          care pot provoca scantei sau arcuri electrice (in locuri cu pericol de explozie).


2.46. In cadrul obiectivelor energetice, locurile periculoase in care folosirea focului si fumatul pot crea pericole de incendiu sau explozii si la care executia lucrarilor cu foc se va face obligatoriu pe baza permisului de lucru cu foc, in conformitate cu prezentele norme, sunt urmatoarele:

a)           statiile de reducere-reglare, puturile si caminele de vizitare ale instalatiilor de gaze combustibile;

b)          incaperile bateriilor de acumulatoare;

c)           statiile si gospodariile de pacura sau alti combustibili lichizi;

d)          incaperile in care se folosesc hidrazina sau amoniacul;

e)           depozitele, magaziile si laboratoarele in care se depoziteaza sau se prelucreaza materiale combustibile;

f)           incaperile in care se produc sau se depoziteaza hidrogenul sau acetilena (statii de producere si imbuteliere, boxe, depozite de butelii etc.);

g)          podurile, canalele, tunelurile si puturile de cabluri;

h)          camerele de telecomunicatii;

i)       zona panourilor de comanda si control nesupravegheate continuu;

j)       turnurile de decuvare ale transformatoarelor;

k)          ateliere de tamplarie;

l)       garajele;

m)   zona rezervoarelor si circuitelor de ulei ale turbinelor si instalatiilor auxiliare ale acestora, care utilizeaza ulei, precum si zona generatoarelor racite cu hidrogen, pe o distanta de 5 m fata de acestea;

n)          statiile de alimentare cu combustibili ale autovehiculelor;

o)          benzile transportoare de carbune si incaperile adiacente, buncarele de carbune praf;

p)          turnurile de racire cu sistemul de racire si/sau retinere a stropilor din materiale combustibile;

q)          alte locuri nominalizate de comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor.


2.47. Locul stabilit pentru lucrul cu foc in locurile cu pericol de incendiu si explozie va fi astfel pregatit, iar lucrarile astfel executate, incat sa fie exclusa posibilitatea generarii unui incendiu sau a unei explozii, atat la incaperea, cat si pe parcursul executarii lucrului cu foc.

Pentru pregatirea locului unde se va lucra cu foc, se vor lua urmatoarele masuri principale:

a)         stabilirea amplasamentului, a zonei sau a locului de lucru;

b)         indepartarea sau protejarea prin paravane, perdele de apa etc. a materialelor combustibile din apropiere;

c)         aducerea la fata locului a mijloacelor de stingere;

d)         instruirea lucratorilor;

e)         asigurarea supravegherii si a controlului obligatoriu la terminarea lucrarilor, etc.


2.48. In fiecare unitate se vor stabili prin decizie interna, in conformitate cu prezentele norme, locurile periculoase, la care executarea lucrarilor cu foc se va face pe baza permisului de lucru cu foc, precum si persoanele care au dreptul sa emita permisul de lucru cu foc,

Aceste persoane vor fi, de regula, sefii sectoarelor (sectie,atelier, etc.) sau ai locului de munca unde se executa lucrarea.

Unitatea va stabili totodata si sefii sau conducatorii de lucrari care au dreptul de a executa lucrari cu foc in locurile stabilite ca fiind periculoase si care vor fi instruiti si examinati in acest scop, prin grija conducatorilor de compartimente din care fac parte.


2.49. Permisul de lucru cu foc se emite pentru o singura lucrare si pe o durata de maximum 24 de ore. Pentru lucrarile a caror executie dureaza mai mult de 24 de ore, se pot admite permise de lucru cu foc pentru sapte zile, cu conditia obligatorie ca la reluarea executiei lucrarilor, dupa fiecare intrerupere a acestora, sa fie indeplinite intocmai conditiile si masurile stabilite prin permisul de foc si prin normele de prevenire si stingere a incendiilor, obligatii ce revin conducatorului formatiei de exploatare si sefului de echipa (lucrare). In cazul in care conditiile s-au modificat, nu sunt indeplinite masurile stabilite prin permisul de foc sau nu sunt respectate normele specifice de prevenire si stingere a incendiilor, nu se admite reluarea lucrarilor.

Permisul de lucru cu foc poate face parte integranta din "Autorizatia de lucru" atunci cand lucrarea se executa in baza unei asemenea autorizatii. In aceste cazuri, cerintele si obligatiile privitoare la "Intreruperea si reluarea executiei lucrarilor" si "Incheierea lucrarilor" se considera indeplinite, prin completarea si semnarea autorizatiei de lucru la capitolele corespunzatoare.

Unitatile vor asigura evidenta permiselor de lucru cu foc, care se va tine, dupa caz, la emitent sau la formatiile de exploatare. Permisul se va intocmi in doua exemplare, din care unul se va pastra asupra sefului de echipa (lucrare) pe toata durata de executie a lucrarii.


2.50. Dezghetarea instalatiilor, a conductelor, a aparatelor de orice fel prin care circula materiale sau substante combustibile sau care au o astfel de pozitie, incat in timpul desfasurarii unei astfel de operatuini pot fi incendiate materialele combustibile din jur, se face cu ajutorul jeturilor de abur, apa calda, nisip fierbinte sau cu alte mijloace care nu prezinta pericol de incendiu.

Este interzisa utilizarea in acest scop a focului deschis sau a oricarei surse de flacara (torte, facle de gaze, etc.).


2.51. In locurile care prezinta pericol deosebit de incendii si explozie (de exemplu, statii de electroliza, acetilena, statii de reducere, reglare a gazelor combustibile,etc.) sunt interzise:

a)         folosirea flacarii deschise pentru iluminat sau a altor asemenea surse (lumanari, chibrituri, facle, lampi de petrol,etc.);

b)         utilizarea sculelor, uneltelor din metale care produc scantei prin lovire;

c)         folosirea de catre persoanele care au acces in asemenea locuri a incaltamintei cu tinte, blacheuri, executate din materiale care pot provoca scantei prin lovire.


2.52. In incaperile in care se executa curatirea cu lichide inflamabile a masinilor sau a unor piese, este interzis lucrul cu foc deschis, exceptie facand incaperile cu volum mare (de exemplu: sala masinilor, a cazanelor, statiile de pompe, statiile electrice de distributie etc.), cu conditia ca pe timpul executarii lucrarilor de curatare cu substante inflamabile, in zona de lucru sa se ia masurile specifice pentru prevenirea incendiilor, respectandu-se prevederile pct. 5.132.


2.53. Fumatul in unitate este admis numai in locurile stabilite de catre comisia tehnica si aprobate de conducerea unitatii. Aceste locuri vor fi marcate prin inscriptii vizibile, conform standardelor (297/2) si vor fi prevazute cu vase cu apa, nisip pentru stingerea chibriturilor si a tigarilor aprinse.


3. LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER


a.         PROIECTAREA LUCRARILOR DE ORGANIZARE DE SANTIER3.1. Prin graficul de executie a lucrarilor se vor realiza, inca din prima etapa, caile de circulatie si acces, sursele de alimentare cu energie si apa pentru interventia in caz de incendiu, atat la constructiile provizorii pentru organizarea de santier, cat si pentru lucrari de baza.

Asigurarea alimentarii cu apa, pentru stingerea incendiilor in faze de santier, se va realiza prin executarea instalatiilor de alimentare in solutie definitiva inaintea inceperii lucrarilor de baza, iar atunci cand nu este posibil acest lucru, alimentarea va fi asigurata printr-un sistem provizoriu.


3.2. Caile de circulatie si acces vor fi asigurate prin drumuri sau fasii de teren amenajate, capabile sa asigure in orice anotimp circulatia masinilor grele de interventie in caz de incendiu.


3.3. Peste santurile facute pe drumurile de circulatie se vor asigura podete de trecere sau se vor asigura cai de circulatie auxiliare pentru ocolirea santurilor. La intersectia liniilor de cale ferata cu drumurile din interioul santierului nivelul superior al partii carosabile a drumului se va executa la acelasi nivel cu partea superioara a sinelor.


3.4. Graficele de executie a lucrarilor vor contine obligatoriu si termenele de realizare si punere in functiune a instalatiilor de prevenire si de stingere a incendiilor, care vor fi corelate in asa fel, incat acestea sa fie in stare de functionare la parametrii prevazuti in proiecte, odata cu darea in exploatare a obiectivelor pe care le deservesc.


3.5. In cazul in care lucrarile de investitii (de baza) se dau in exploatare in devans, se vor lua masuri ca si instalatiile, masinile, utilajele si aparatele de prevenire si stingere a incendiilor, care le deservesc, sa fie date in folosinta la parametrii prevazuti in documentatiile tehnice odata cu acestea.


A.   MONTAREA SI DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR PROVIZORII

DE ORGANIZARE DE SANTIER3.6. Montarea si demontarea constructiilor provizorii pentru organizarea de santier se fac conform proiectelor de organizare.


3.7. Depozitarea subansamblurilor si a materialelor din constructiile provizorii, in vederea transportului pe alt amplasament, se va face in functie de comportarea la foc a acestora, in conformitate cu normele in vigoare, cu conditia de a nu bloca caile de acces la sursele de apa de incendiu, mijloacele de stingere si spatiile de siguranta dintre cladiri.


3.8. Ordinea operatiilor de montare si demontare se va stabili in conformitate cu caracteristicile constructiilor provizorii respective, astfel incat diverse operatii de taiere sau sudare a unor asamblari demontabile sa nu creeze pericol de aprindere a elementelor combustibile ale constructiei.

3.9. Incalzirea constructiilor provizorii de santier se poate face cu sobe cu energie electrica sau cu o instalatie de incalzire ce se va alege in functie de categoria pericolului de incendiu a constructiei si activitatii ce se desfasoara in interiorul acesteia.


3.10. Instalatiile electrice executate la constructiile provizorii de santier trebuie sa respecte normativele si normele de prevenire si stingere a incendiilor in vigoare. Nu sunt admise instalatiile electrice improvizate.


3.11. Acolo unde exista surse naturale de apa, ca rauri, iazuri, etc., acestea vor fi amenajate pentru a fi folosite in caz de incendiu. La amenajarea cailor de acces si a platformelor de alimentare la aceste surse se vor respecta prevederile cuprinse la pct.3.1.


B.   SECTORUL DE PRODUCTIE SECUNDARA


3.12. La dimensionarea si montarea materialelor de constructii (placi, blocuri, covoare,etc.) din mase plastice (poliester expandat, poliuretan expandat, linoleum, tapete, etc.) se vor inlatura sursele de foc din apropiere.


3.13. La prelucrarea si montarea placajelor din mase plastice (poliesteri):

a)         se interzice amestecarea peroxidului cu naftenatul de cobalt, precum si depozitarea acestor doua substante impreuna sau in recipiente deschise;

b)         se interzice utilizarea lor in apropierea focului deschis si a sudurii;

c)         se va asigura ventilarea spatiilor inchise;

d)         stingerea maselor plastice se face cu apa sau spuma.


3.14. La realizarea betonului celular autoclavizat prin folosirea pulberii de aluminiu, se vor respecta urmatoarele:

a)         pulberea de aluminiu se va introduce in malaxor cu deosebita atentie si numai in ordinea stricta stabilita a operatiilor tehnologice (dupa introducerea apei, asigurarea racirii mantalei malaxorului si pornirea agitatorului);

b)         la manipularea pulberii (golirea din butoi, incarcarea malaxorului etc.) nu se vor utiliza scule si unelte care pot produce scantei. Este interzisa lovirea cu diverse obiecte a corpului malaxorului;

c)         pulberea de aluminiu depusa pe malaxor, pardoseala, alte instalatii si utilaje se va colecta numai cu matura de paie si se va evacua in locuri fara pericol de incendiu. Este interzis sa se introduca aceasta pulbere in malaxor;

d)         este interzisa introducerea in malaxor a substantelor alcaline (pulbere de var sau ciment, solutie de parazin, soda, apa cu pH>7 etc.);

e)         depozitarea pulberii de aluminiu se face in butoaie originale, inchise ermentic, pastrate in constructii rezistente la foc, fara umiditate si temperatura ridicata (sub +200 C), ferite de razele solare si bine ventilate;

f)          in spatiile de depozitare si de prelucrare a pulberii de aluminiu, precum si in apropierea acestora se interzice folosirea focului deschis si fumatul;

g)         pentru stingerea pulberii de aluminiu se foloseste numai nisip fin si uscat in cantitati mari, prin acoperirea suprafetei aprinse, precum si alte mase pulverulente adecvate.


3.15. Se interzice manipularea (transportul cu macaraua) recipientelor cu lichide si gaze combustibile si a explozibililor.


D. SECTORUL CAZARE - CANTINE


3.16. In incaperile de cazare comuna (dormitoare, vestiare, vagoane-dormitor etc.) se interzic:

utilizarea resourilor, masinilor de calcat si radiatoarelor electrice, precum si a altor aparate si mijloace electrice de incalzit si iluminat defecte, improvizate ori nesupravegheate;

lasarea nesupravegheata a focului in sobe;

fumatul.


3.17. Corpurile electrice de iluminat incandescente din incaperile de cazare comuna vor fi mentinute in buna stare de functionare, cu globurile de protectie montate.


3.18. Prepararea hranei, servitul mesei, spalarea, uscarea si calcarea lenjeriei si imbracamintei se vor face in incaperi special destinate.


3.19.Se interzice utilizarea focului deschis la o distanta mai mica de 10 m fata de vagoanele-dormitor sau de baracile cu pereti combustibili.


3.20. La amplasarea paturilor se vor asigura culoare de evacuare, in raport de numarul persoanelor cazate.


3.21. Stingerea incendiilor in spatiile de cazare comuna se face cu apa sau spuma.


3.22. In caz de incendiu se evacueaza in primul rand persoanele si apoi bunurile materiale.


3.23. In timpul stingerii incendiilor se asigura eliberarea,cu prioritate,a cailor de acces si de evacuare din cladiri.4. EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR


A.   SCHELE, ESAFODAJE SI COFRAJE


4.1. La executarea si utilizarea schelelor, esafodajelor si cofrajelor din materiale combustibile se interzice utilizarea focului deschis si fumatul; in cazul in care este strict necesara utilizarea focului deschis, lucrarea se va executa pe baza de permis de foc ("Permis de lucru cu foc") si se vor respecta prevederile cap.2, lit.G.


4.2. La cladirile in constructie se admite folosirea de scari mobile de lemn, numai pana la etajul 3. La cladirile mai inalte de trei etaje este obligatorie executarea scarilor definitive, concomitent cu realizarea cladirii. Schelele constructiilor vor avea scari fixe sau mobile la fiecare 40 m distanta.


4.3. Dupa terminarea lucrarilor, schelele, esafodajele si cofrajele se evacueaza din cladire sau din jurul ei si se depoziteaza pe sorturi in locurile amenajate in acest scop.


B.   COFRAJE GLISANTE


4.4. Instalatia electrica de semnalizare acustica si optica a cofrajului glisant va asigura si posibilitatea anuntarii (alarmarii) izbucnirii unor incendii. In acest scop se stabileste un cod de semnale, care va fi adus la cunostinta personalului. Anuntarea incendiilor se poate face si prin telefoane, radio-telefoane sau alte mijloace.


4.5. Tablourile electrice generale ale cofrajelor glisante se instaleaza langa constructia in executie, iar de la aceasta pana la platforma superioara se foloseste cablul electric trifazic cu manta din cauciuc.

Tablourile electrice intermediare se monteaza pe platforma superioara a cofrajului, in locuri vizibile, usor accesibile si izolate fata de materialele combustibile.


4.6. Instalatia de alimentare cu apa va fi prevazuta cu posibilitati de utilizare in caz de incendiu in oricare punct al cofrajului glisant cu cel putin un jet (hidrant, racorduri, tevi, furtunuri, robinete).


4.7. Accesul la cofrajul glisant se asigura prin scari definitive sau provizorii, incombustibile, montate concomitent cu glisarea, amplasate in interiorul sau exteriorul constructiei. Scarile trebuie sa permita in timp util, atat evacuarea persoanelor in caz de incendiu, cat si accesul pentru stingere in conditii de siguranta.


4.8. Cofrajele si podinele din lemn reutilizabile se trateaza cu substante ignifuge.


4.9. Dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor se realizeaza din faza de montare a cofrajului glisant.


4.10. Conductorii electrici nu trebuie sa vina in contact cu materialele combustibile (lemn, rogojini, folii de polietilena, foi de cort etc.), cu conductele de incalzire si cu dispozitivele de stropire cu apa a betonului.


4.11. Tablourile electrice de distributie se protejeaza in cutii metalice, se marcheaza, iar sigurantele fuzibile utilizate trebuie sa fie corect dimensionate.

Intreruptoarele electrice se protejeaza impotriva socurilor mecanice.

Corpurile de iluminat se protejeaza cu globuri de sticla, pentru a le feri de intemperii si apa rezultata din tehnologia de executie, precum si pentru a evita aprinderea materialelor combustibile (folii de polietilena, rogojini etc.).


4.12. Foliile de polietilena vor fi departate de radiantii cu raze infrarosii sau alte instalatii calde.


4.13. Se interzice improvizarea unor mijloace de incalzire pe platformele cofrajului glisant (rezistente electrice, cocserii de carbune etc.).


4.14. Hidrantii de incendiu de pe cofrajul glisant trebuie sa aiba o presiune de cel putin 1 atm la cota cea mai inalta prevazuta in proiect.


4.15. Scarile interioare de evacuare trebuie sa fie iluminate in permanenta, instalatia de iluminat putandu-se alimenta in scurt timp si de la a doua sursa de energie electrica.


4.16. Scarile trebuie protejate, pentru a nu cadea diverse materiale pe ele in caz de incendiu.


4.17. In caz de incendiu, concomitent cu stingerea focarului (zona care arde), se vor lua masuri de protectie a zonelor vecine, in special a punctelor (instalatiilor) care asigura sustinerea cofrajelor glisante, precum si de evacuare a personalului.

4.18. Substantele stingatoare destinate interventiei pentru stingere se utilizeaza in raport cu materialul care arde, dupa cum urmeaza:

pentru material lemnos: apa,spuma;

pentru ulei: spuma, abur,pulberi stingatoare;

pentru electromotoare si instalatii electrice: bioxid de carbon, praf si haloni.A.   INSTALATII HIDROFUGE CU BITUM SI LUCRARI DE ASFALTARE


4.19. Instalatiile si utilajele pentru topit bitum si de preparat mixturi asfaltice se vor amplasa la distante de siguranta fata de materialele combustibile (constructii, schele, esafodaje, cofraje, depozite etc.) si fata de conductele si recipientele cu gaze sau lichide combustibile, astfel incat sa se inlature posibilitatea aprinderii acestor materiale.

Pentru utilajele mobile de topit bitum sau preparat asfalt, aceste distante nu vor fi mai mici de 10 m fata de materialele combustibile si de 40 m fata de lichide si gaze combustibile.


4.20. Transportul bitumului pe teritoriul santierului de constructii in curs de executie, in boburi pentru materiale, pe schele etc. se face in vase inchise, umplute numai pana la 2/3 din capacitatea lor.


4.21. La terminarea lucrului, focul din focarele instalatiilor si utilajelor de topit bitum se va stinge, iar cazanele se vor acoperi cu capace metalice; in cazul folosirii bitumului lichid, restul ramas neconsumat se va evacua din rezervor si se va depozita in magazia pentru lichide combustibile.


4.22. Se interzice sa se lase nesupravegheate cazanele pentru topit bitum in functiune.


4.23. Instalatiile si utilajele pentru topit bitum si preparat mixturi asfaltice se vor amplasa pe platforme din pamant, nivelate, acoperite cu un strat de balast, avand grosimea de minim 10 cm.


4.24. Utilajele pentru topit bitum pe santier vor fi montate pe focare inchise, prevazute cu usite de alimentare.

Dimensiunile platformei amenajate pentru montarea acestora trebuie sa depaseasca in toate directiile pe cele ale focarului, cu cel putin 1 m.


4.25. Topitoarele de bitum si malaxoarele de mixturi se vor umple intr-o proportie de maximum 2/3 din volumul lor.


4.26. Se interzice depozitarea la o distanta mai mica de 10 m fata de focarele instalatiilor si utilajelor a bitumului si a lemnelor de foc. Lemnele de foc nu vor fi mai lungi ca focarul.


4.27. In cazul incalzirii cazanelor prin arderea combustibilului lichid, rezervorul de alimentare a injectoarelor se va amplasa la minimum 1,5 m de focar si pe alta directie decat cea pe care se pot produce rabufniri sau rateuri.


4.28. In locurile in care exista izolatii cu bitum, carton asfaltic si panza asfaltica, precum si in cele in care se toarna mixturi asfaltice, folosirea focului deschis si a fumatului sunt interzise.


4.29. In caz de incendiu bitumul se stinge cu apa pulverizata sub presiune, abur sau spuma in afara cazului in care se utilizeaza topitoarele electrice, la care se vor folosi: nisip, patura, praf sau bioxid de carbon.


B.   LIPIREA PARDOSELILOR SI TAPETELOR


4.30. La lipirea linoleumului, covoarelor din PVC, tapetelor etc. cu ajutorul adezivilor inflamabili, se vor respecta si urmatoarele masuri:

a)         cantitatile de materiale folosite (linoleum, covoare din PVC, adezivi, diluanti etc.) nu vor depasi necesarul pentru incaperea respectiva; evacuarea la terminarea lucrului din incaperile in care se lucreaza a lichidelor combustibile si depozitarea lor in locurile amenajate;

b)         asigurarea mijloacelor de stingere a incendiilor in raport cu natura si cantitatea de materiale si substante (lichide) combustibile;

c)         instruirea personalului care executa operatii de lipire;

d)         in timpul executarii acestei lucrari, se va organiza supravegherea locului de munca, interzicandu-se accesul persoanelor care nu au legatura cu aceasta operatie si se vor afisa placi avertizoare: "Pericol de incendiu si explozie";

e)         ventilarea permanenta a incaperii in care se executa astfel de lucrari;

f)          interzicerea utilizarii focului deschis si a instalatiilor electrice neprotejate antiexploziv.A.   LUCRARI DE CONSTRUCTII IN SUBTERAN


4.31. Folosirea focului deschis in subteran este admisa numai pentru executarea operatiilor tehnologice stabilite in documentatiile tehnice, cu respectarea masurilor de siguranta precizate de proiectant.


4.32. In cazul in care se constata prezenta gazelor combustibile in lucrarile din subteran se va interzice focul deschis si se va asigura evacuarea gazelor.


4.33. Caile de acces si de evacuare trebuie sa fie in permanenta libere, iluminate si consolidate, astfel incat sa se asigure accesul si evacuarea personalului in conditiile de siguranta in caz de incendiu, avarie sau alta necesitate. Se vor respecta instructiunile de armare.


4.34. Pastrarea materialelor si substantelor combustibile sau explozive se va face in conformitate cu "Normele de protectie a muncii la lucrarile hidroenergetice in subteran" - PE 705.


4.35. In subteran materialele si substantele combustibile se vor introduce ritmic numai in cantitati strict necesare procesului tehnologic si fara sa se depaseasca necesarul pentru un schimb de lucru.


4.36. Se admite depozitarea materialelor si substantelor combustibile si explozive in subteran numai in spatii special amenajate si cu respectarea normativelor, normelor, prescriptiilor tehnice si instructiunilor emise in acest sens prin proiect.


4.37. Instalatia electrica de iluminat si forta va fi executata in raport de conditiile specifice existente in subteran, in conformitate cu normativele de specialitate in vigoare. Lunar se va face controlul instalatiei electrice.


4.38. Materialele de constructii din lemn care se utilizeaza in subteran ca elemente portante, precum si cele reutilizabile in locurile unde se lucreaza cu foc vor ti tratate cu substante ignifuge sau termospumante.


4.39. La locurile de munca din subteran se va asigura posibilitatea anuntarii operative a incendiilor intre fronturile de lucru si exterior.

Functionarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor se va verifica zilnic.


4.40. Conductele de apa si de aer comprimat din subteran se vor verifica lunar.


4.41. La sistemul de aeraj se va inlatura posibilitatea ca un eventual incendiu produs in apropierea gurii de absorbtie a aerului proaspat sa se propage in subteran.


B.   LUCRARI CU EXPLOZIVI4.42. La manipularea, transportul, depozitarea si utilizarea explozibilor se vor respecta prevederile prescriptiilor tehnice stabilite in acest sens.


4.43. Materialele explozive nitroglicerinice, cu un continut de peste 10% nitroglicerina, vor fi ferite de socuri, frecare, scantei de foc, precum si de influenta temperaturilor joase (sub +120 C) sau ridicate (peste +250 C).


4.44. Este interzisa taierea materialelor explozive sau scoaterea lor in invelis, precum si armarea explozibilului cu capse in alt loc decat cel de puscare. Pentru deschiderea lazilor cu materiale explozive, precum si pentru efectuarea eventualelor lucrari mici de reparatii la rafturile de depozitare din camerele de pastrare a materialelor explozive, se permite folosirea numai a uneltelor din lemn, cupru, alama sau bronz.


4.45. Este interzis a se fuma sau a se umbla cu foc deschis pe teritoriul depozitului.


4.46. Nu este admisa pastrarea in incaperile depozitului decat a cantitatilor si tipurilor de explozibili pentru care a fost proiectat si executat depozitul. In depozitul de explozivi nu se permite pastrarea altor materiale. Eliberarea materialelor explozive si a materialelor de aprindere si initiere trebuie sa se faca in anticamere separate.


4.47. Incalzirea camerelor in care se depoziteaza materialele explozive de tipul dinamitei se va face cu apa calda sau electric. Aerotermele, bateriile sau sobele electrice prevazute cu carcase de protectie se aseaza in camere, ce vor fi separate de cele de pastrare a materialelor explozive printr-un perete rezistent la explozie, termoizolator si incombustibil, iar deschizatura pentru circulatia aerului trebuie sa fie inchisa cu o plasa metalica.


4.48. Pentru iluminatul depozitelor de explozivi se admite folosirea lampilor electrice de tip antiexploziv sau a lampilor portative tip miner. Sursele de lumina electrica vor fi asezate in exteriorul camerei de depozitare.

Ca lampi electrice se vor folosi lampi de siguranta cu acumulator (antiexploziv, de tipul celor folosite in mina).

In cazuri speciale, la depozitele mici ale santierelor izolate, unde nu exista pericol de acumulare a gazelor explozive, se pot folosi lanterne de buzunar alimentate cu baterii de maximum 4,5 V. Aceste baterii vor avea cutia sigilata, pentru ca deschiderea ei sa nu poata fi facuta decat de catre personalul autorizat de unitate.


4.49. In camera de pastrare este interzisa orice operatie asupra materialelor depozitate sau a ambalajelor. La manipularea ambalajelor nu sunt permise alunecarea, rostolgolirea, baterea sau impingerea lazilor. Camerele de pastrare trebuie sa fie aerisite in mod permanent.


4.50. In cazul in care ferestrele magaziilor sunt spre soare, geamurile acestora vor fi mate sau vopsite in alb prin interior, iar gaurile de ventilare vor fi prevazute cu grile metalice duble.


4.51. Deseurile de la despachetarea lazilor si cutiilor, precum si materialele explozive murdare se aduna in lazi de lemn si se distrug la locul de ardere special amenajat.

Este interzisa pastrarea in camerele de depozitare a deseurilor provenite de la curatirea camerelor de depozitare a materialelor explozive murdare, precum si a uneltelor folosite pentru curatatul si deschiderea lazilor. Acestea pot fi pastrate in anticamera magaziilor, in perfecta ordine, in lazi inchise. Distrugerea prin ardere a deseurilor, a ambalajelor si a materialelor explozive, murdare sau alterate se face de catre artificierul instruit special in acest scop, in tranlse si in cantitati mici, conform normelor de tehnica securitatii.


4.52. In anticamerele pentru eliberarea capselor si amorselor electrice trebuie sa existe o masa cu borduri captusita cu pasla, panza de cort sau cu o placa de cauciuc groasa de cel putin 3 mm.


4.53. Transportul, manipularea si depozitarea materialelor explozive si de initiere se vor face in conformitate cu prevederile Decretului nr. 297/1988 si a "Normelor tehnice privind regimul materialelor explozive".


G. LUCRARI CU CAPSE PENTRU PISTOALE DE

IMPLANTAT BOLTURI4.54. La lucrarile cu capse pentru pistoale de implantat bolturi se vor respecta prevederile urmatoare:

a)          depozitarea a maximum 100.000 buc. se va realiza in fisete, dulapuri metalice sau lazi metalice prevazute cu incuietori, amplasate in incaperi construite din materiale incombustibile si prevazute cu usi metalice, uscate, ferite de surse de caldura si vapori. Se interzice depozitarea in aceaste incaperi a substantelor inflamabile sau explozibile. In jurul dulapului sau lazii, pe o raza de 3 m, se interzice depozitarea altor materiale;

b)          pentru cantitati cuprinse intre 100.000 si 750.000 bucati capse, depozitarea se va realiza obligatoriu in baraci metalice, care sa nu aiba elemente (pardoseala, izolatie termica, rafturi, tavane etc.) din materiale combustibile, iar instalatia electrica de iluminat si sistemul de incalzire vor fi cele prevazute la pct.4.47, 4.48;

c)          depozitarea unor cantitati mai mari de 750.000 buc se va realiza in depozitele de explozivi construite si amenajate conform Decretului nr. 297/1977;

d)          baraca va fi amplasata la distanta de siguranta de minimum 20 m fata de alte constructii sau fata de sursele de lucru cu foc deschis si va fi legata obligatoriu la priza de impamantare;

e)          baraca va fi marcata cu inscriptia: "STRICT INTERZISA PREZENTA SURSELOR DE FOC SUB 20 m", "FUMATUL STRICT OPRIT".'

f)           depozitarea altor materiale, utilaje, scule sau alte echipamente in aceasi baraca cu capsele pistoalelor de implantat bolturi este strict interzisa;

g)          operatiile de intretinere periodica a fisetului, lazii, dulapului sau baracii metalice, cum sunt: vopsirea, revizia instalatiei electrice, lucrarile de sudura etc. nu se vor executa decat dupa ce materialul exploziv va fi evacuat in intregime;

h)          pastrarea capselor se va face in ambalajul original, iar lazile cu capse se aseaza pe rafturi incombustibile, avand o distanta de 4 cm intre ele; in nici un caz nu se va admite suprapunerea lazilor;

i)           capsele care au dat nastere la rateuri se vor pastra separat de celelalte lazi sau pe rafturi separate pana la returnarea lor;

j)           la terminarea programului de lucru, materialele explozive ramase neutilizate vor fi predate la magazie;

k)          stingerea incendiilor in aceste incaperi se va realiza cu apa, spuma chimica sau mecanica, nisip etc.


A.   MASURI SUPLIMENTARE DE PREVENIRE SI STINGERE A

INCENDIILOR LA EXECUTAREA LUCRARILOR DE INVESTITII,

EXTINDERI, MODERNIZARI, REPARATII DE CATRE PERSONAL

APARTINAND UNOR UNITATI DIN AFARA BENEFICARULUI


4.55. In cazul lucrarilor de investitii pentru extinderi, modernizari si reparatii executate de alte unitati care lucreaza in incinta unitattii beneficiare sau la instalatiile in functiune ale acesteia, asigurarea masurilor suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor va constitui o conventie P.S.I. anexa la contract si parte integranta din acesta, prin care, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, se vor stabili urmatoarele:

a)       delimitarea teritoriala, prin proces-verbal, a santierelor sau a punctelor de lucru in care antreprenorul sau subantreprenorul acestora isi desfasoara activitatea si in care asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor revine in intregime antreprenorului si, ca atare, si raspunderea pentru deficiente si urmarile acestora;

b)           delimitarea cailor de acces si de circulatie (sosele, drumuri, alei, cai ferate uzinale) in incinta unitatii beneficiare pe care antreprenorul si subantreprenorii au acces; pe aceste cai asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, respectarea prevederilor legale privind circulatia vehiculelor, starea tehnica si respectarea regulilor de circulatie privesc pe conducatorii de vehicule si pe antreprenorul posesor de vehicule si, deci raspunde pentru evenimentele cauzate de acestea;

c)       delimitarea sarcinilor privind instruirea si instructajul antreprenorului si subantreprenorilor care au acces pe teritoriul beneficiarului in cadrul contractului; in general, aceste sarcini revin antreprenorului, iar pentru situatii speciale, unitatii beneficiare.

d)           respectarea intocmai de catre executant a conventiei P.S.I. incheiata cu beneficiarul (Anexa nr.4).
5. NORME GENERALE DE PREVENIRE SI STINGERE A

INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR

SI INSTALATIILOR DE UTILIZARE GENERALA


A.   CONSTRUCTII, INSTALATII SI SPATII AUXILIARE


A1. Prevederi generale


5.1. In salile aglomerate (sali de sedinta, cluburi etc), in care suprafata ocupata de o persoana este mai mica de 1 m2 , cu exceptia cantinelor, scaunelor si bancilor se fixeaza pe pardoseala. In salile cu o capacitate de maximum 200 de locuri, scaunele si bancile pot fi nefixate de pardoseala.


5.2. Foaierele vor fi dotate cu scrumiere, amplasate la minim 1,5 m distanta de draperii si perdele.


5.3. In salile in care incalzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va intrerupe inainte de accesul persoanelor in sala.


5.4. Pentru asigurarea evacuarii persoanelor din sala, se vor respecta urmatoarele:

a)         se va intocmi un plan de evacuare a salii;

b)         in timpul desfasurarii activitatii in salile de sedinte, cinematografe, precum si in cantine, cluburi, usile de pe toate traseele de evacuare vor fi descuiate, ele trebuind sa se deschida la simpla apasare pe maner in afara;

c)         se va controla si asigura buna functionare in permanenta a iluminatului de siguranta al salii;

d)         se vor numi persoane care sa asigure organizarea si supravegherea persoanelor care se evacueaza, precum si a obiectelor.


5.5. Se interzice a se amplasa pe caile de evacuare usi false, draperii, oglinzi, care pot deruta persoanele la evacuare in caz de incendiu.


5.6. Instalatiile electrice, de incalzire, de siguranta, ventilatie, conditionare a mediului si de semnalizare si stingere a incendiilor, gurile de evacuare a fumului si gazelor fierbinti vor fi exploatate conform normelor si intretinute in perfecta stare de functionare.


5.7. In salile dotate cu cabine de proiectie se vor respecta urmatoarele reguli:

a)         inainte de inceperea proiectarii se va verifica starea aparatelor de proiectie, a mecanismelor de proiectie, a mecanismelor de derulare, functionarea obloanelor, a vizoarelor de proiectie si control, inlaturandu-se eventualele defectiuni (lipituri, ingrosari, perforatii etc.);

b)         pe tot timpul proiectarii filmului, operatorul este obligat sa stea in permanenta langa aparatul de proiectie;

c)         in cabina destinata aparatului de proiectie se pot pastra cel mult doua bobine de film, restul pastrandu-se in camerele de derulare sau in dulapuri metalice inchise;

d)         capetele de film se vor strange in cutii metalice inchise, care se vor goli dupa proiectie;


5.8. In salile in care proiectia filmelor se face cu aparate de proiectie portabile, pe langa normele stabilite pentru cabinele de proiectie se vor respecta urmatoarele:

a)         cablurile de alimentare cu curent electric, precum si cele pentru difuzare vor fi amplasate, astfel incat sa nu impiedice evacuarea rapida a spectatorilor;

b)         amplasarea aparatelor se va face in asa fel incat sa nu blocheze caile de acces si de evacuare;

c)         inainte de a efectua racordarea aparatului la sursa de curent, operatorul este obligat sa ia legatura cu electricianul salii pentru a stabili conditiile de folosire a energiei electrice in raport cu sarcinile solicitate de aparatele de proiectie;

d)         derularea filmelor se va efectua inainte de inceperea spectacolului, iar bobinele de film se vor pastra in cutii inchise, asezate intr-o lada metalica, aflata la o distanta de cel putin 1 m fata de aparatele de proiectie si de caile de evacuare.


5.9. Este interzisa iluminarea cu flacara deschisa (lumanari, chibrituri, festile etc.) in poduri, magazii, precum si in orice alt loc care prezinta pericol de incendiu.


5.10. In cladirile administrative, lichidele combustibile nu vor depasi cantitatea de 25 l. Acestea vor fi pastrate in bidoane ermetic inchise si in locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui incendiu.


5.11. Nu se admite depozitarea pe culoare, in casele de scari si pe alte trasee de evacuare ale cladirii, a materialelor care impiedica evacuarea sau mareste pericolul de incendiu.


5.12. Traseele cailor de evacuare se vor marca conform STAS 297/2 si vor fi prevazute cu instalatii de iluminat de siguranta, conform normativului I7.


5.13. Este interzisa curatirea pardoselii (parchet, dusumea) cu lichide combustibile (benzina, neofalina etc.).

Aceasta operatie se poate face cu parchetin, la lumina zilei, cu respectarea urmatoarelor reguli:

a)         scoaterea de sub tensiune a tururor aparatelor electrice;

b)         stingerea tuturor corpurilor de iluminat electric, a lampilor, felinarelor si a focului in sobe, masini si aparate de gatit etc.;

c)         asigurarea ventilatiei incaperilor respective prin deschiderea ferestrelor;

d)         interzicerea folosirii ustensilelor (galeata, lighean, perie etc.) din material plastic sau a carpelor din fibre sintetice;

e)         interzicerea fumatului.


5.14. Pulverizarea insecticidelor inflamabile se va efectua la lumina zilei si numai dupa intreruperea curentului de la tabloul de alimentare a retelei electrice existente in incaperile respective si dupa verificarea inexistentei altor surse de foc sau scantei.


5.15. Se interzice pastrarea in birouri a materialelor inflamabile, a carpelor de sters din bumbac, imbibate cu ulei, lac, ceara etc.


5.16. Arderea gunoaielor se face, de regula, in crematorii; in cazul in care nu exista crematorii, se va face numai sub supraveghere, intr-un loc stabilit pentru aceasta, in locuile fara pericol de incendiu si numai pe timp de vant.

Dupa terminarea operatiei de ardere, cenusa si carbunii vor fi stinsi cu apa si acoperiti cu pamant sau nisip, verificandu-se cu mare atentie stingerea completa a focului.


Materialele textile folosite pentru curatenie si care sunt imbibate cu substante combustibile si inflamabile (ulei, ceara, lacuri etc.) se vor colecta in cutii metalice prevazute cu capace si se vor evacua la sfarsitul zilei de lucru in locuri stabilite pentru aceasta, fara pericol de incendiu si se vor arde, dupa cum este prevazut la pct.5.16.


La lipirea covoarelor din PVC, a tapetelor sau a altor materiale plastice la care se folosesc adezivi inflamabili, se vor respecta prevederile de la pct.5.13 (a-e) si pct. 4.30.


A2. Protectia golurilor din elementele de compartimentare si

dispozitive de siguranta la constructii


5.19. Usile, obloanele, cortinele de siguranta si copertinele speciale care protejeaza golurile din elementele de compartimentare impotriva propagarii incendiilor trebuie sa asigure limitarea extinderii incendiilor si sa fie in stare de utilizare.


5.20. Se interzice practicarea unor goluri pentru instalatii de incalzire, sanitare, ventilatie, tehnologice etc. in elementele de constructii de compartimentare impotriva propagarii incendiilor, fara ca aceste goluri sa fie protejate corespunzator.


5.21. Practicarea de goluri in peretii rezistenti la explozie nu se permite decat in cazuri exceptionale, impuse de necesitati tehnologice sau functionale si numai daca sunt protejate prin incaperi tampon sau tamburi inchisi.


5.22. Se interzice depozitarea materialelor combustibile in zonele antifoc. Se admite prezenta materialelor strict necesare in fluxul tehnologic, in miscare, pe benzi transportoare, mijloace de transport mobile sau in utilaje si instalatii.


5.23. In peretii incaperilor tampon antifoc nu se admite practicarea de goluri, cu exceptia celor strict necesare pentru circulatie si a celor necesare pentru instalatiile de ventilatie a acestor incaperi. Usile acestor incaperi vor fi prevazute cu dispozitive de autoinchidere, care sa se poata manevra usor.


5.24. Finisajele elementelor de constructii din spatiile cu degajari de praf sau de lichide combustibile pulverizate se vor curata periodic de depunerile combustibile.


Stratul de uzura al pardoselilor din spatiile in care se pot produce amestecuri explozive de aer cu gaze, cu vapori sau cu praf trebuie sa fie executat din materiale care prin lovire nu produc scantei capabile sa initieze aprinderea acestor amestecuri.


5.26. Se interzice montarea la ferestre si luminatoare cu rol de decompensare prin spargere in caz de explozie a unor geamuri armate sau simple cu o grosime mai mare decat cea prevazuta in proiect.


In dreptul usilor de evacuare nu se admit praguri. in cazul in care este necesar sa se impiedice scurgerea lichidelor combustibile pe sub usi, se pot prevedea praguri racordate la pardoseala prin pante.


5.28. Trapele de evacuare a fumului si gazelor fierbinti trebuie sa fie in stare de functionare in permanenta, astfel incat sa se deschida in caz de incendiu (automat sau manual).A3. Ignifugarea materialelor combustibile si tratamentele

termospumante la constructii


5.29. Ignifugarea materialelor combustibile se realizeaza conform prevederilor normativului de specialitate (C-58).


5.30. La receptia lucrarilor de ignifugare si periodic (la sase luni, un an si dupa doi ani) se solicita laboratoarelor dotate cu utilajul necesar (al Comandamentului Pompierilor, intreprinderilor producatoare de materiale ignifuge etc.), efecutarea incercarilor asupra materialelor ignifuge si eliberarea bulentinelor de analiza (STAS 652).


5.31. La efectuarea ignifugarii se vor asigura si trei-patru epruvete sub forma de cutii, de sipci sau placi, in cazul pardoselilor din lemn sau bucati de materiale textile cu dimensiunea de 25 x 25cm. Aceste epruvete se trateaza cu substante ignifuge si se pastreaza in aceleasi conditii cu materialele de baza si se eticheteaza.


5.32. In documentele de insotire a epruvetelor trimise la laborator se vor mentiona:

a)         produsul ignifug utilizat;

b)         intreprinderile producatoare si de executie a ignifugarii;

c)         metode folosite;

d)         data ignifugarii.


5.33. Pentru imbunatatirea protectiei impotriva incendiilor a unor elemente de constructii si a materialelor (lemn, mase plastice, metal, beton, finisaje etc.) acestea se trateaza cu substante termospumante care se aplica conform prescriptiilor stabilite in acest sens de furnizor.


A4. Circulatia pe teritoriul unitatii, cai de acces si evacuare


5.34. Intrarile in incinta unitatilor sau la cladirile social - administrative si drumurile din interiorul acestora, inclusiv accesele la cladiri, prizele de apa din bazine, rauri etc., culoarele de circulatie dintre stive sau depozite exterioare, traversarile de cale ferata etc. vor fi bine intretinute, indiferent de sezon, curate si libere de orice obstacole (materiale, utilaje, ambalaje, zapada etrc.), care ar putea impiedica interventia pentru stingerea incendiilor.


5.35. Pentru santurile si sapaturile facute pe caile de circulatie in cadrul unor lucrari, se vor executa podete provizorii bine consolidate sau se vor asigura cai de acces ocolitoare.


5.36. Liniile de cale ferata de pe teritoriul unitatilor nu trebuie sa impiedice accesul liber si rapid al masinilor si utilajelor pentru stingerea incendiilor. Daca se intersecteaza drumul de acces stabilit pentru acestea, se vor amenaja treceri bine consolidate.

Este interzisa gararea vagoanelor de cale ferata in intersectiile cu caile de acces rutiere.


Atunci cand nu este posibil, se va stabili din timp modul in care se asigura degajarea rapida a intersectiei, precum si locul prin care, in prima urgenta, poate fi ocolita o astfel de intersectie. In acest sens, prin placi avertizoare adecvate la asemenea intersectii se vor planta semnale cu inscriptii clare pentru masinile pompierilor.


Caile de acces si de evacuare din cladiri, limitele zonelor periculoase de orice natura (incendiu, explozie, electrocutare, radiatii etc.) locul in care sunt amplasate utilajele si instalatiile pentru stingerea incendiilor si orice alte instalatii care, in caz de incendiu, presupun manevre obligatorii (in vederea micsorarii pericolului de incendiu, a limitarii intinderii acestuia, a semnalizarii incendiului sau a unor operatii periculoase ce urmeaza a se executa etc.) vor fi clar si vizibil marcate, conform prevederilor si semnelor indicate de STAS 297/2, astfel incat persoanele care se evacueaza sa recunoasca cu usurinta traseul spre exterior.

La proiectarea cailor de acces si evacuare din incinta amenajarilor hidroenergetice se vor respecta prevederile normativului specific PE304.


Culoarele de circulatie si scarile prevazute pentru evacuare in caz de incendiu vor fi pastrate, tot timpul cat se lucreaza, libere pentru circulatie, nefiind permisa blocarea lor cu materiale, echipamente si utilaje de orice fel.


Accesul la: hidranti, stingatoare de incendiu, mijloace speciale de stingere, vanele principale ale conductelor de apa, gaze, combustibil lichid, lichide inflamabile, tablouri electrice de distributie etc. trebuie lasat liber pentru ca, in caz de pericol, sa se poata interveni nestanjenit.


5.41.Usile de evacuare catre exterior, in caz de incendiu, trebuie sa fie prevazute cu inscriptii corespunzatoare, descuiate tot timpul cat se lucreaza si astfel intretinute, incat deschiderea lor sa fie asigurata si usoara. Cheile incaperilor care stau incuiate in tot timpul lucrului trebuie tinute de catre responsabilul acestor incaperi, iar dupa incetarea lucrului toate cheile vor fi predate la poarta, unde se depun in ordine pe un panou anume amenajat in acest scop. Cheile vor fi prevazute cu marca de recunoastere.


5.42. Este interzisa depozitarea de materiale combustibile langa cladirile si instalatiile din incinta sau din vecinatate la distante mai mici decat cele admise de normele in vigoare.


5.43. Pe culoarele de evacuare, in caz de incendiu, pe scarile de acces sau in punctele importante, este obligatoriu sa se indice, prin inscriptii sau placi indicatoare, locul in care se gasesc avertizoarele de incendiu, directia spre usile de evacuare etc., conform STAS 297/2.

In interiorul locurilor de productie se vor prevedea inscriptii pe lazile de colectare a deseurilor inflamabile, pe dulapurile cu materiale inflamabile, pe usile rezistente la foc, care, in caz de pericol, trebuie inchise.


5.44. Este interzisa blocarea in pozitie deschisa a usilor caselor de scari de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoinchidere sau a altor usi care, in caz de incendiu, au rolul de a opri patrunderea fumului pe caile de evacuare si propagare a incendiilor pe verticala sau orizontala.


5.45. Dispozitivele care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a usilor si obloanelor antifoc, precum si dispozitivele care mentin in permanenta in pozitie inchisa usile incaperilor-tampon vor fi verificate periodic si corespunzator intretinute. In cazul defectarii lor inlocuirea se va face in cel mai scurt timp, iar dispozitivele noi sau partile din acestea care se inlocuiesc vor fi astfel alese, incat sa fie in buna stare de functionare.


5.46. In imediata vecinatate a elementelor care asigura inchiderea golurilor din peretii antifoc, precum si in zonele antifoc, se admite prezenta materialelor combustibile si a lichidelor inflamabile numai in cantitatile strict necesare fluxuluu tehnologic pe benzi transportoare sau utilaje.


5.47. Atunci cand necesitati strict tehnologice sau de alta natura impun practicarea unor goluri in peretii antifoc, prin care urmeaza sa traverseze conducte ale instalatiilor sanitare de incalzire sau calburi electrice, se vor lua masuri corespunzatoare pentru impiedicarea propagarii incendiului prin perete (etansarea golurilor dintre conducte si zidarie, impiedicarea dislocarilor ce ar putea fi provocate de dilatarea conductelor etc.).


5.48. Usile folosite pe caile de evacuare trebuie sa fie de tip obisnuit, pe balamale sau pivoti si nu va fi admisa utilizarea unor mecanisme care se pot bloca in timpul functionarii. Deschiderea usilor trebuie sa se faca cu usurinta si in sensul fluxurilor de evacuare. La usile exterioare se permite folosirea unor dispozitive (sisteme, mecanisme) de zavoare actionabile cu usurinta in conditiile aglomerarii persoanelor in fata lor.

Nu se admite placarea usilor cu oglinzi, intru-cat acestea pot crea confuzii in parcurgerea cailor de evacuare, inducand in eroare persoanele evacuate si creand panica.


5.49. In casele de scari, pe coridoare sau alte cai de evacuare a cladirilor, nu este admisa amenajarea incaperilor ori locurilor de lucru, a depozitelor, care pot impiedica evacuarea persoanelor si a bunurilor din cladire, precum si accesul pompierilor in caz de incendiu. Nu se admite reducerea latimii cailor de evacuare prin asezarea pe acestea a dulapurilor, fisetelor, mobilierului etc.


5.50. Iesirile catre exterior vor fi marcate prin indicatoare corespunzatoare, conform STAS 297/2. La nivelul iesirii spre exterior din casele de scari, atunci cand rampa scarii se continua spre demisol si subsol, se vor afisa, de asemenea, semne indicatoare.

Caile de evacuare ale cladirilor (usi, coridoare, scari, etc.) nu trebuie sa conduca spre spatii din care evacuarea nu poate fi continuata. Ramificatiile din caile de evacuare, care conduc catre asemenea spatii, vor fi marcate astfel incat evacuarea persoanelor sa poata fi orientata catre alte cai de evacuare corespunzatoare care conduc prin usi, coridoare sau incaperi, fie direct in exterior, la nivelul terenului, fie intr-o casa de scari de evacuare, fie pe trasee de evacuare prin curti interioare, prin care se asigura accesul la nivelul terenului.


5.51. In vederea asigurarii folosirii nestingherite in orice moment si in orice anotimp a scarilor exterioare de evacuare din cladiri, precum si a scarilor exterioare de incendiu, se va asigura curatirea lor pe timp friguros de zapada ori gheata.


5.52. Pentru asigurarea evacuarii rapide a persoanelor si a bunurilor din cladiri (sali si sectii de productie aglomerate, depozite si alte asemenea locuri), se vor intocmi planuri (schite) de evacuare care trebuie sa cuprinda urmatoarele:

a)         mijloacele prin care se face anuntarea persoanelor ce raspund de executarea si dirijarea evacuarii;

b)         numele si prenumele, precum si locul de munca al acestor persoane;

c)         ordinea in care urmeaza sa se faca evacuarea persoanelor si bunurilor, in functie de valoarea lor si de vulnerabilitatea la incendiu, pentru fiecare incapere;

d)         traseele pe care se face evacuarea materialelor, urmarindu-se pe cat posibil ca aceasta operatie sa se faca pe alte cai decat pe cele destinate evacuarii persoanelor, astfel incat sa nu ingreuneze interventia pompierilor la stingere;

e)         locurile in care urmeaza sa fie evacuate persoanele (adapostite) si bunurile, precum si persoanele insarcinate cu paza lor;

f)          masurile de securitate care trebuie luate la efectuarea evacuarii persoanelor si a materialelor care prezinta pericol deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune sau care prin ardere degaja substante nocive, a ambalajelor care contin lichide inflamabile, a materialelor de deosebita valoare si care se deterioreaza usor sub efectele temperaturii (aparate de precizie etc.);

g)         numarul si locul in care se afla mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum si alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacuarii;

h)         responsabilii pentru efectuarea operatiilor de evacuare atunci cand in intreprindere se lucreaza cu mai multe schimburi.

5.53. Planurile (schitele) de evacuare vor fi intocmite de seful serviciului, al sectiei sau al depozitului respectiv si se aproba de conducatorul unitatii prin comisia tehnica PSI, dupa care vor fi afisate in locurile pentru care au fost intocmite. Ele vor fi prelucrate, in vederea insusirii lor, cu toate persoanele interesate, in partile care le privesc. De cunoasterea si aplicarea lor raspunde seful locului de munca respectiv.

Conducatorul unitatii si comisia tehnica vor controla modul in care planul de evacuare este insusit si cunoscut de catre cei numiti sa participe la evacuarea persoanelor si a bunurilor, prin executarea periodica de exercitii practice, astfel incat in permanenta sa fie asigurat succesul operatiilor de evacuare.


A5. Laboratoare


5.54. In laboratoare se vor executa lucrari de analize, incercari etc., specifice profilului fiecarui laborator, numai de catre un personal instruit in acest scop.


5.55. Executarea lucrarilor de laborator cu ajutorul instalatiilor sau al aparatelor care functioneaza la presiuni si temperaturi inalte, precum si a substantelor explozive, se va face in incaperi separate, special destinate unor astfel de lucrari. Aparatele care lucreaza la presiuni si temperaturi inalte vor fi prevazute cu manometre sigilate, termometre, ventile de siguranta etc, si vor fi intretinute in perfecta stare de functionare.


5.56. Toate laboratoarele in care se utilizeaza substante combustibile inflamabile sau toxice vor fi asigurate cu un sistem de ventilatie mecanica sau naturala in perfecta stare de functionare. Se interzice spalarea in laborator a obiectelor de imbracaminte cu solventi sau lichide combustibile.


5.56. Inainte de inceperea lucrului in laboratoarele in care se folosesc substante inflamabile sau in care se afla instalatii de gaze, se va pune in functiune sistemul de ventilatie pentru evacuarea eventulalelor concentratii periculoase de vapori si gaze din atmosfera acestor incaperi.


5.58. Lucrarile cu sulfura de carbon, fosfor alb, precum si alte operatii din care rezulta degajari de hidrogen sulfurat, hidrocarburi sau alte gaze inflamabile, se vor executa sub o nisa special amenajata sau luand masuri de securitate prevazute pentru astfel de materiale; in prealabil, se va incerca instalatia de ventilatie a nisei, verificandu-se totodata daca supapa de evacuare a gazelor din plafonul nisei este deschisa.


5.59. Utilizarea furtunurilor defecte sau care au depasit gradul admisibil de uzura, pentru racordurile becurilor de gaz, este interzisa. De asemenea, se va evita amplasarea furtunurilor de cauciuc ale instalatiilor de gaze in apropierea surselor de caldura.


5.60. Becurile de gaz si lampile cu spirt se vor amplasa numai pe mese din material incombustibil, avand o buna stabilitate. In jurul acestor surse de foc, pe o raza de minim 1 m, nu se vor depozita lichide sau materiale combustibile.


5.61. In cazul folosirii lampilor cu spirt denaturat, benzina, etc. in lucrarile de laborator, se va evita rasturnarea lor sau incalzirea puternica a rezervorului acestora cu lichid combustibil.

5.62. Este interzisa lasarea fara supraveghere a becurilor de gaz, a lampilor sau a altor aparate pentru incalzire (cuptoare, etuve, resouri etc.) in timpul functionarii lor.


5.63. Se va controla periodic, cu o solutie de sapun, etanseitatea conductelor de gaze si a robinetelor, remediindu-se defectiunile constatate, inainte de inceperea lucrului. Este interzisa folosirea flacarii pentru asemenea verificari.


5.64. Substantele toxice, caustice sau inflamabile se vor pastra numai in depozit, in locuri special amenajate. Reactivii se vor transvaza in vase de maximum 10 l si numai acestea vor fi aduse in laborator.


5.65. Este interzisa depozitarea in incaperile laboratorului de produse inflamabile sau combustibile in cantitati mai mari decat cele necesare lucrarilor zilnice. Acestea vor fi pastrate inchise si ferite de surse de foc. Se va evita pastrarea in acelasi loc a substantelor care prin amestec pot da nastere la reactii violente si care pot forma amestecuri explozive.


5.66. Toate buteliile de sticla si vasele in care se pastreaza diverse substante trebuie etichetate, cu indicarea continutului lor. Inainte de utilizare se vor citi cu atentie etichetele, pentru a se evita erorile. Este interzisa pastrarea in laborator a substantelor neidentificate, ale caror ambalaje nu poseda eticheta de recunoastere. Aceste substante vor fi distruse, luandu-se masurile de securitate necesare.


5.67. Agitarea lichidelor usor volatile se va face cu grija, in vase inchise, evacuandu-se presiunea formata, prin scoaterea dopului, pentru a se evita aruncarea lui fortata si imprastierea lichidului.


5.68. Incalzirea vaselor de sticla care contin substante combustibile se va efectua numai cu bai de apa, ulei sau de nisip, precum si pe site metalice acoperite cu azbest.


5.69. Sticlaria de laborator va fi verificata cu atentie inainte de intrebuintare. Pentru efectuarea lucrarilor care prezinta pericol de incendiu sau explozie, se va folosi numai sticla termorezistenta, care nu prezinta zgarieturi, crapaturi, bule de aer sau alte defectiuni.


5.70. Inainte de incalzirea vaselor cu lichid sub presiune, in vase se vor introduce bucatile de piatra ponce sau portelan poros. La operatiile de distilare se va asigura continuitatea apei de racire in refrigeratoare.


5.71. Pentru accelerarea reactiilor chimice se vor utiliza agitatoare mecanice bine centrate sau, in cazul agitarii manuale, baghete de sticla rotunjite la un capat, iar pentru protectie, la celalalt capat, avand o portiune de tub de cauciuc.


5.72. Este interzis ca, in timpul turnarii lichidelor combustibile dintr-un vas in altul, sa se foloseasca palnii lungi de sticla.


5.73. In cazul producerii unor scapari masive de gaze sau vapori inflamabili, se vor stinge imediat sursele de foc, se vor indeparta cauzele emanatiilor si se vor aerisi incaperile respective.


5.74. In timpul lucrarilor de laborator, buteliile de sticla care contin lichide combustibile se vor aseza pe tavi (cu marginile ridicate).

Cand se executa incercari la care nu se cunoaste modul de desfasurare a reactiei, se vor lua masuri de protectie impotriva exploziei, aprinderii sau intoxicarii si se va lucra cu cantitati minime de substante.


5.75. Buteliile cu gaze comprimate vor fi marcate vizibil si fixate in pozitie verticala de pereti sau pe mese cu bratari metalice, pentru a preveni rasturnarea lor. Ele vor fi amplasate la o distanta de minim 1 m de corpurile de incalzire centrala sau de alte surse de caldura. Buteliile de rezerva vor fi pastrate in locuri special amenajate, in afara laboratorului. In cazul utilizarii buteliilor de oxigen sau a altor gaze oxidante, se interzice ungerea ventilelor si manometrelor cu grasimi, uleiuri sau glicerina, precum si manipularea acestora cu mainile unse cu aceste substante.


5.76. Deseurile combustibile vor fi colectate in vase incombustibile inchise si vor fi evacuate dupa terminarea lucrului din laborator.


5.77. Este interzisa varsarea resturilor de lichide combustibile in interiorul instalatiei de canalizare, pentru a nu se forma amestecuri ce prezinta pericol de incendiu sau explozie. Acestea vor fi colectate in vase inchise si se vor evacua zilnic in locurile destinate pentru depozitare sau distrugere fara pericol de incendiu.


5.78. Instalatiile electrice, de gaze naturale, incalzire, ventilatie, precum si mijloacele de stins incendii vor fi revizuite periodic din punct de vedere tehnic, iar defectiunile constatate vor fi remediate.


5.79. La terminarea programului de lucru se vor strange substantele utilizate, se vor curati mesele si pardoselile incaperilor, se vor intrerupe instalatiile de alimentare cu gaze, se vor deconecta instalatiile si aparatele electrice, se vor inchide buteliile cu gaze si aparatele de incalzire etc.

In acest scop se va numi o persoana care sa verifice zilnic indeplinirea acestor instructiuni.


A6. Ateliere pentru prelucrarea lemnului


5.80. Utilajele si dispozitivele folosite pentru ascutirea panzelor de ferastraie si a cutitelor masinilor de prelucrare a lemnului, polizoarele si alte utilaje care pot provoca scantei vor fi amplasate in incaperi separate de cele pentru prelucrarea materialului lemnos.


5.81. Se interzice incalzirea cleiului cu foc deschis, cu lampi cu benzina sau petrol in sectiile pentru prelucrarea lemnului. Aceasta operatie se va executa in recipiente cu abur sau cu apa supraincalzita.


5.82. Se admite folosirea focului deschis pentru incalzirea cleiului numai in atelierele mici, cu o suprafata mai mica de 300 m2, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a)         daca incalzirea se face cu resouri electrice, acestea vor fi fixate rigid pe un suport din material incombustibil, cu inaltimea de minimum 0,80 m. Este interzisa utilizarea pentru racordarea la retea a cablurilor neizolate sau a altor conductoare electrice improvizate;

b)         daca incalzire se face cu gaze naturale sau lichefiate arzatoarele vor fi fixate si protejate conform instructiunilor de la alineatul precedent. Ele vor fi racordate prin conducte din otel si asigurate impotriva loviturilor. Amplasarea buteliilor se va face intr-un loc ferit de caldura, lovituri si, pe cat posibil, ventilat;

c)         amplasarea resourilor electrice sau a arzatoarelor cu gaz se face la o distanta de minimum 1,5 m de orice material combustibil.


5.83. Inainte de a fi introduse in masini pentru prelucrare, materialele lemnoase vor fi examinate cu grija, pentru inlaturarea eventualelor bucati de metal inglobate (span, cuie, sarma etc.).


5.84. Este interzis fumatul in atelierele pentru prelucrarea lemnului.


5.85. Instalatiile electrice de forta si lumina vor fi executate in conformitate cu prevederile normativului I 7. Verificarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor electrice se vor face numai de catre personal calificat.


5.86. Incalzirea in atelierele de prelucrare a lemnului (tamplarie, modelarie etc.) se va face cu instalatii de incalzire centrala (apa calda, abur, aer cald etc.) cu respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor in vigoare, privind executarea lor si asezarea materialelor combustibile fata de elementele instalatiei.

In atelierele mici, cu o suprafata de maximum 300 m2, pot fi utilizate si sobe obisnuite cu acumulare de caldura (de exemplu, de teracota), executate astfel incat usitele de alimentare sa fie amplasate in afara acestor incaperi.


5.87. Se interzice folosirea sobelor fara acumulare de caldura (sobe metalice) si a radiatoarelor electrice, indiferent de tipul lor.


5.88. Sunt interzise asezarea si uscarea materialelor combustibile pe sobe sau pe corpuri de incalzire.


5.89. Materialul lemnos nu va fi introdus in ateliere decat in cantitatile strict necesare ce urmeaza a fi prelucrate in ziua respectiva. Acesta va fi stivuit in mod ordonat, lasandu-se libere caile de acces si de evacuare.


5.90. Depozitarea si stivuirea materialului lemnos se vor face in conformitate cu normele specifice, cu repectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.


5.91. La sfarsitul fiecarui schimb, deseurile de material lemnos (praf de lemn, rumegus, talas etc.) vor fi colectate si evacuate in afara atelierului, in locuri ce se vor stabili in acest scop.

Cand cantitatile acumulate devin prea mari si blocheaza caile de acces, evacuarea trebuie facuta de mai multe ori intr-un schimb.

Praful de lemn se va colecta si depozita separat de celelalte deseuri.


5.92. In sectiile de prelucrare a lemnului (tamplarie, modelarie, calapoade, reparat lazi etc.) sunt interzise depozitarea, transportul si manipularea lichidelor inflamabile sau explozive, cu exceptia celor strict necesare procesului de lucru si nu mai mult decat o zi de lucru, luandu-se masurile de prevenire a incendiilor. Lichidele combustibile utilizate se vor pastra in ambalaje inchise etans.


5.93. Lubrifiantii necesari ungerii utilajelor se vor aduce in ateliere in cantitati pentru maximum trei zile de lucru. Pastrarea acestora se va face in locuri special amenajate, ferite de orice surse de foc sau de incalzire.


5.94. Executarea in ateliere de tamplarie a unor lucrari de reparatii cu foc deschis (sudura, lipire) nu se admite decat pe baza unui "Pernis de lucru cu foc".


5.95. La terminarea lucrului, seful de atelier nu va parasi atelierul pana nu va asigura:

a)         curatirea tuturor locurilor de munca si, in special, a utilajelor;

b)         evacuarea tututor deseurilor;

c)         oprirea tuturor utilajelor;

d)         scoaterea de sub tensiune a tuturor masinilor si aparatelor electrice;

e)         punerea in functiune, acolo unde exista, a iluminatului de siguranta;

f)          intreruperea instalatiei electrice de forta si de iluminat de la tabloul principal al atelierului;

g)         inchiderea tuturor geamurilor si usilor.


. 5.96.La executarea operatiilor de prelucrare a lemnului cu scule aschietoare se vor evita incalzirea excesiva a masinilor unelte si aruncarea spanului sau a aschiilor incinse pe materiale combustibile.


5.97. Pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit in acest sector, se vor lua masurile urmatoare:

a)         se va opri sistemul de ventilatie existent si se va scoate de sub tensiune instalatia electrica de iluminat si forta cu exceptia iluminatului de siguranta si evacuare;

b)         se va actiona asupra materialelor incendiate folosind stingatoarele existente in atelier si apa;

c)         pe timpul actiunii se vor lua masuri pentru a se evita degradarea utilajelor si a materialelor.


A7. Ateliere de prelucrari mecanice, electrice, galvanizare


5.98. Prelucrarea metalelor si a aliajelor cu continut de magneziu, aluminiu, titan etc. ale caror pulberi sunt pirofore se va efectua cu multa atentie. Deseurile rezultate de la prelucrarea acestor aliaje vor fi colectate in recipiente inchise si distruse prin ardere, in locuri special destinate.


5.99. Bumbacul, carpele, caltii si, in general, materialele textile ce s-au folosit la curatarea pieselor si care, fiind imbibate cu ulei, prezinta pericol de autoaprindere, vor fi colectate in cutii metalice si evacuate la sfarsitul lucrului in locuri stabilite pentru aceasta.


5.100. Se interzice folosirea abajururilor improvizate din hartie sau din alte materiale, combustibile.


5.101. Se interzice supraincalzirea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decat cei prevazuti pentru instalatia respectiva.


5.102. La controlul cutiilor de viteze ale angrenajelor etc. vor fi utilizate numai lampi electrice portative armate, colectate la tensiuni reduse (24 V).


5.103. Se interzice instalarea polizoarelor si a altor masini care produc scantei la locurile unde se pot degaja gaze sau vapori combustibili ori in imediata vecinatate a acestora.


5.104. Ciocanele de lipit utilizate in ateliere, cand sunt incinse, se vor pastra pe suporturi incombustibile.

Se interzice folosirea sau lasarea ciocanului de lipit in apropierea materialelor combustibile.


5.105. Ciocanele de lipit ce se incalzesc la foc trebuie asigurate in asa fel incat sa nu cada pe pardoseala, iar cele electrice se vor tine in priza numai atat timp cat se folosesc.


5.106. In atelierele de galvanizare, in apropierea barelor de alimentare cu curent a bailor galvanice, in camerele grupurilor convertizoare si redresoarelor nu se vor depozita materiale bune conducatoare de electricitate sau materiale combustibile.


5.107. Prepararea solutiilor diluate din acizi concentrati se va face numai de catre personal calificat, evitandu-se contactul acizilor cu materiale combustibile care se pot aprinde.


5.108. Lampile cu benzina, sobitele pentru ciocanele de lipit, resourile sau alte aparate cu foc deschis nu vor fi lasate in functiune fara a fi supravegheate. Se vor respecta instructiunile de folosire a acestora.


5.109. Degresarea, curatarea sau spalarea pieselor pregatite pentru lipire se fac cu lichide prevazute in tehnologiile de lucru, ferindu-se de surse de caldura sau de surse de incendii. Ca regula, acolo unde este posibil, se vor utiliza lichide incombustibile in locul benzinei, petrolului sau a altor substante inflamabile.


5.110. Decaparea cu acid azotic a metalelor neferoase se face numai in nise de decapare cu ventilatie fortata.


5.111. Prepararea solutiilor diluate de acizi concentrati pentru decapari se va face numai de catre personal calificat, evitandu-se contactul acizilor cu materiale combustibile.


5.112. La folosirea lampilor de benzina se vor respecta urmatoarele reguli:

a)         alimentarea cu benzina se va face numai dupa ce arzatorul s-a racit complet, iar rezervorul se va umple numai din volumul sau:

b)         dopul orificiului de alimentare va fi bine insurubat (cel putin patru ture), fiind prevazut cu o garnitura corespunzatoare, livrata de fabrica constructoare, care face si verificarea, daca este sau nu corespunzator;

c)         aprinderea unei lampi cu benzina se va face la cel putin 5 m de orice material combustibil;

d)         lampile de lipit vor fi prevazute cu un sistem de siguranta reglat la presiunea de lucru, iar cele cu rezervorul de 3 l trebuie prevazute cu manometre;

e)         este interzisa reducerea presiunii prin surubul pentru aer si prin orificiul de alimentare, atunci cand lampa este aprinsa; scaderea presiunii gazelor din rezervorul lampii se face prin desurubarea dopului de umplere, fiind permisa numai dupa ce lampa a fost atinsa si arzatorul s-a racit complet;

f)          lampile de benzina nu trebuie demontate si reparate langa surse de foc deschis. Se interzice golirea combustibilului din rezervor langa sursa de foc;

g)         se interzice folosirea lampii de benzina in incaperi in care se afla lichide combustibile, substante explozive sau surse de gaze combustibile.


A8. Ateliere de vulcanizare sau de cauciucari


5.113. Atelierele de vulcanizare sau cauciucari vor fi prevazute cu instalatii de ventilatie corespunzatoare, iar acolo unde se lucreaza cu solventi ce emana vapori inflamabili, instalatiile electrice vor fi de tip antiexploziv, luandu-se masuri si pentru evitarea producerii de scantei prin loviri mecanice.

Cazanul de abur va fi montat intr-o incapere separata de atelierul de lucru.


5.114. Incalzirea atelierelor de vulcanizare sau de cauciucare se va face cu instalatii de apa calda sau cu abur de joasa presiune.

Radiatoarele si conductele instalatiei de incalzire vor fi curatate de praf, scame sau alte materiale combustibile, in fiecare zi, dupa terminarea programului de lucru.


5.115. Tablourile de distributie a curentului electric trebuie sa fie amplasate in exteriorul atelierului de vulcanizare.


5.116. In incaperile in care se degaja praf la operatiile de vulcanizare sau cauciucare, instalatia electrica de iluminat si de forta trebuie sa fie de constructie etansa la praf.


5.117. Materialele inflamabile necesare procesului tehnologic vor fi aduse in atelier numai in cantitati necesare unui schimb de lucru. Acestea se vor depozita la o distanta de minimum 1 m de instalatiile de incalzire sau de tratament termic.

Depozitarea camerelor sau a anvelopelor in atelierele de vulcanizare este interzisa.


5.118. In cazul izbucnirii unui incendiu este necesar:

a)         sa se ia masuri de intrerupere a fluxului tehnologic si a sistemului de ventilatie din spatiul incendiat;

b)         sa se realizeze stingere folosind spuma, apa pulverizata, pulberi stingatoare sau gaze inerte;

c)         concomitent se vor proteja prin racire cu apa deschiderile, instalatiile si elementele de constructie.


A9. Ateliere de vopsitorie


5.119. Depozitarea materialelor de vopsitorii se va face conform prevederilor de la cap.5, lit.A19.


5.120. Transportul si folosirea materialelor de vopsitorii in vase deschise sunt strict interzise. Transportul se va face in recipiente metalice sau din materiale incasabile. Imediat dupa golire, recipientele vor fi evacuate din atelier in locuri speciale de spalare si depozitare.


5.121. In cazul in care in cursul lucrului se schimba felul materialului de lacuire, toate instalatiile si utilajele de preparare, aplicare, uscare, ventilatie etc. vor fi in prealabil, perfect spalate si curatite de orice depuneri anterioare.


5.122. Materialele in curs de prelucrare vor fi stivuite in mod ordonat pe carucioare, palete, platforme, pardoseala, etc.


5.123. In atelierele de vopsitorie se vor folosi numai lampi antiexplozive.


5.124. Personalul care deserveste utilajele si indeplineste munci in atelierele de vopsitorie va purta incaltaminte cu talpa din cauciuc sau lemn, iar imbracamintea de lucru si de protectie va fi mentinuta curata. Este interzisa imbracamintea din fire sintetice sau matase.


5.125. Se interzice intrarea in ateliere cu brichete, chibrituri sau alte obiecte similare, iar personalul de serviciu, avand atributii pe linie de prevenire si stingere a incendiilor, va face un control riguros in toate atelierele.


5.126. Prepararea materialelor de lacuit se va face in incaperi situate separat de restul atelierelor si cu cel putin o usa de acces direct din exterior.


5.127. Acolo unde lacuirea se face prin pulverizare, cabinele respective vor fi prevazute in mod obligatoriu cu perdele de apa si filtru umed.

Aceasta operatie se face numai cu ajutorul aerului comprimat, in prealabil curatit de impuritati prin filtre, interzicandu-se cu desavarsire folosirea oxigenului sau a altor gaze. Atat compresorul de aer cat si aspiratia acestuia nu se vor afla in acelasi spatiu inchis, in care se executa lacuirea.

In cazul pulverizarii nitrolacului la cald, aerul comprimat va fi incalzit la o temperatura de cel mult + 500 C.


5.128. La uscatorii se vor utiliza ca fluid termic numai aburul sau apa calda, in instalatii cu registre din teava fara nervuri, pentru eliminarea depunerilor de praf si se vor prevedea in mod obligatoriu urmatoarele aparate si instalatii:

a)         termometrul pentru controlul temperaturii;

b)         instalatia de semnalizare optico-acustica la atingerea temperaturii maxime;

c)         instalatia de automatizare pentru reglare, in functie de temperatura spatiului incalzit, a debitului de abur sau apa calda.


A10. Ateliere de intretinere si reparatii auto si utilaje auto


5.129. In atelierele de intretinere se va introduce numai numarul de autovehicule prevazute in proiect. Numarul de autovehicule admis a se introduce in statiile de intretinere amenajate in cladiri, care initial au avut alta destinatie, se va stabili astfel incat:

a)          intre autovehicule sa existe spatiile minime impuse de procesul tehnologic respectiv:

b)          sa se asigure evacuarea rapida a autovehiculelor din interiorul atelierului de intretinere in caz de incendiu.


5.130. Spatiile minime prevazute intre autovehicule sunt:

a)         1,2 m intre doua autovehicule asezate alaturi (paralel),precum si intre autovehicul si perete (autovehiculul paralel cu peretele);

b)         1,2 m intre doua autovehicule asezate unul in spatele celuilalt. Distanta se masoara de la planul oblonului din spate al autovehiculului din fata pana la bara de protectie a autovehiculului din spate;

c)         1,5 m de la spatele autovehiculului la perete;

d)         1 m de la partea dinainte a autovehiculului la un banc de lucru asezat la perete.


5.131. La autovehiculele introduse in atelierele de reparatii combustibilul din rezervoare trebuie sa fie evacuat, iar legaturile de la acumulator desfacute.


5.132. Degresarea, curatirea si spalarea pieselor in atelierele de intretinere se vor face numai in bai cu o solutie de soda caustica incalzita.

Petrolul lampant sau white-spirtul se poate folosi numai in cantitati mici la spalarea pieselor si numai in bai speciale, prevazute cu capac, amenajate in locuri ferite de pericolul incendierii sau aprinderii. Baile care folosesc cantitati mari trebuie amplasate in incaperi separate, respectandu-se cu strictete normele de prevenire si stingere a incendiilor (interzicerea fumatului, a sudurii, a folosirii lampilor de benzina etc.). In aceste incaperi se va asigura o buna aerisire (hote de aspiratie montate deasupra baii, instalatii mecanice de ventilatie etc.).


5.133. Deseurile combustibile (uleiuri, unguenti etc.), provenite de la mecanismele autovehiculelor aflate in revizie sau reparatii vor fi colectate in vane speciale, acoperite cu capace, care vor fi evacuate din atelier. In cazul in care aceste reziduuri nu se mai pot utiliza sau valorifica, vor fi distruse prin ardere in locuri special amenajate pentru acest scop.


5.134. Carpele imbibate cu ulei, unsori etc se vor depune in cutii metalice, care, la sfarsitul zilei de lucru, se vor evacua in locuri stabilite si amenajate pentru aceasta. Reziduurile de pe pardoseala se absorb cu nisip, care se aduna si se evacueaza din atelier.


5.135. Este interzis a se depozita in interiorul atelierului de intretinere si reparatii auto bidoane care contin carbid, vopsele sau diluanti, cauciucuri, cherestea si, in general, orice material combustibil.


5.136. Efectuarea lucrarilor de sudura la autovehicule se va face numai dupa inlaturarea uleiului si curatirea pieselor. Operatia de sudura a rezervorului de benzina se va face numai dupa purjarea acestuia cu aburi, apa calda, etc.


5.137. Motorul, instalatia de franare si circuitele electrice vor fi curatite de scurgerile de ulei, praf etc.


5.138. Sunt interzise urmatoarele:

a)         sudura sub autovehicul inainte de curatirea acestuia de ulei;

b)         sudura caroseriei, fara a se lua masuri de indepartare a materialelor combustibile;

c)         folosirea canistrelor necorespunzatoare pentru benzina (fara capac etans, din material pastic), precum si sudarea lor.


5.139. Pentru asigurarea unei interventii imediate in caz de incendiu, atelierele vor fi dotate cu mijloace de stingere, iar pentru evacuarea rapida a autovehiculelor se va intocmi un plan de evacuare, cu indicarea precisa a operatiilor ce trebuie efectuate si a utilajelor ce vor fi folosite in acest scop. Pentru evacuare se vor asigura mijloacele de tractare necesare.


A11 Garaje si platforme pentru parcare


5.140. La cladirile si constructiile destinate gararii autovehiculelor, se va respecta capacitatea de garare stabilita in functie de gradul de rezistenta la foc a constructiei si de tipul autovehiculelor. Este interzisa construirea garajelor improvizate.


5.141. Garajele trebuie prevazute cu sisteme de ventilatie si aerisire naturala sau mecanica pentru evacuarea vaporilor de benzina si a gazelor de ardere, care prezinta pericol de explozie, incendiu si intoxicare.


5.142. Iluminarea se va face electric, cu instalatii adecvate. Lampile electrice portative vor fi armate, iar cablul nu va fi asezat pe caile de acces.


5.143. Incalzirea garajelor se va face cu instalatii de incalzire centrala cu apa calda sau aer cald; incalzirea cu sobe cu acumulare de caldura cel mult cinci autovehicule sau zece autoturisme. In acest caz, usitele de alimentare a sobelor trebuie situate in exteriorul garajului.


5.144. In interiorul garajelor nu este admisa utilizarea sobelor metalice, a resourilor electrice de constructie obisnuita neprotejate, precum si executarea de improvizatii la acestea.


5.145. Este interzisa introducerea in garaje a autovehiculelor:

a)         incarcate cu materiale explozive, combustile sau usor inflamabile;

b)         cu rezervoare de benzina fisurate, sparte, cu capace lipsa sau neetanse;

c)         care prezinta scurgeri de combustibil;

d)         care au instalatia electrica defecta.


5.146. In interiorul garajelor nu este permisa pastrarea in bidoane cu combustibili lichizi, unguenti sau alte materiale combustibile, precum si depozitarea, chiar temporara, a altor obiecte sau materiale care nu fac parte din inventarul garajelor sau autovehiculelor.


5.147. Alimentarea cu carburanti a mijloacelor auto se va face numai in locuri special amenajate, ziua si numai in cazuri exceptionale noaptea, la lumina lampilor electrice protejate. In timpul alimentarii, motorul va fi oprit. Nu este admisa alimentarea rezervorului autovehiculelor in interiorul garajelor.


5.148. In cazul revarsarii carburantilor sau lubrifiantilor pe pardoselile garajelor, petele se vor acoperi imediat cu nisip, care dupa imbibare va fi evacuat in locuri ce nu prezinta pericol de incendiu.


5.149. Este interzisa evacuarea reziduurilor combustibile la gurile de canalizare. Aceasta se va face in camine de separare.


5.150. Carpele, caltii si alte materiale textile folosite la curatirea-stergerea mainilor sau a unor piese care sunt imbibate cu carburanti sau ulei vor fi depuse in lazi metalice prevazute cu capace de inchidere sau in alte lazi, de lemn, captusite in interior cu tabla si vor fi evacuate la sfarsitul zilei de lucru in locuri stabilite pentru acest scop.


5.151. Acumulatoarele autovehiculelor se vor incarca numai la instalatii special amenajate. Incarcarea acumulatorului in garaj este interzisa.


5.152. Folosirea focului deschis (lampi cu benzina etc.) pentru incalzirea motorului sau la executarea unor lucrari de sudura, lipire etc. in interiorul garajului este interzisa.


5.153. Punerea motorului in functiune in scopul scoaterii autovehiculului din garaj se va face numai dupa aerisire, in prealabil, a garajului.


5.154. Este interzisa incercarea functionarii motoarelor in timp mai indelungat in garajele lipsite de ventilatie.


5.155. Folosirea benzinei si a petrolului pentru curatirea pardoselilor, a mainilor, a imbracamintei sau a pieselor in garaje este interzisa.


5.156. Asezarea autovehiculelor in garaje se va face astfel, incat sa se pastreze spatii intre ele si pereti, care sa asigure o evacuare rapida in caz de incendiu. In acest sens, se recomanda marcarea pe pardoseala atat a spatiilor pentru garare, cat si a celor ce trebuie sa fie libere, in functie de pozitia usilor de evacuare.


5.157. Pe langa normele de prevenire si stingere a incendiilor specifice, orice garaj va avea si un plan de evacuare privind indicarea precisa a operatiilor de efectuat in caz de incendiu a mijloacelor ce vor fi folosite pentru evacuare rapida.

Normele de prevenire si stingere a incendiilor si planul de evacuare se vor afisa la locuri vizibile, bine iluminate, si vor fi prelucrate cu personalul. Planul de evacuare va fi verificat practic prin exercitii periodice.

In afara programului, cheile de contact ale autovehiculului se vor pastra la poarta.


5.158. Platformele exterioare de parcare se vor amplasa fata de constructiile vecine in functie de pericolul si de gradul de rezistenta la foc al acestor constructii, la distantele de siguranta prevazute de norme.


5.159. Platformele de parcare se intretin in perfecta stare de curatenie. Este interzisa parcarea pe platforma a autovehiculelor care prezinta scurgeri de combustibil.

Se interzice utilizarea focului deschis pentru incalzirea motoarelor autovehiculelor sau in vederea mentinerii in stare calda a motoarelor aflate pe platforma de parcare.


5.160. Pentru localizarea si lichidarea incendiului este necesar:

a)         sa se actioneze la stingere folosind, in cazul autovehiculelor, spuma, apa pulverizata si pulberile stingatoarelor;

b)         sa se evacueze autovehiculele periclitate conform planului de evacuare;

c)         la arderea simultana a unei parti din constructie sau a autovehiculelor din interiorul garajului, actiunea va fi indreptata pentru stingerea focarului principal cu spuma sau apa, concomitent cu protejarea prin racire a elementelor de constructie sau a masinilor expuse efectului termic.


A12. Autovehicule care pleaca in cursa


5.161. Inainte de a pleca in cursa se vor verifica toate autovehiculele si din punctul de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor (starea tehnica a masinii, instalatia de alimentare, de aprindere, de esapare, instalatia electrica, lipsa scurgerilor de ulei sau de carburanti, existenta stingatoarelor si starea lor etc.), luandu-se masuri imediate pentru remedierea deficientelor constatate.


5.162. La autovehiculele aflate in parcurs sunt interzise:

a)         stationarea in apropierea focurilor deschise, a materialelor, lichidelor si gazelor combustibile, precum si a lanurilor de cereale paioase;

b)         parasirea autovehiculului lasand motorul in functiune;

c)         permiterea ca autovehiculul sa fie condus, chiar numai temporar, de persoane straine;

d)         transportul de persoane in caroseria cu materiale combustibile sau explozive.


5.163. Este interzisa alimentarea carburatorului cu benzina prin turnare libera (cu sticle, furtun racordat la bidoane sau prin alte sisteme improvizate), deoarece exista pericol de aprindere prin rateuri.


5.164. Este interzisa folosirea focului deschis in cabine, autobuze, microbuze si autocamioane.

5.165. Este interzis a se transporta in interiorul autoturismelor sau in cabinele autocamioanelor butelii de gaze si lichide inflamabile sub presiune.


5.166. La incarcarea-descarcarea autocisternelor cu lichide combustibile se va asigura legarea acestora la pamant, pentru scurgerea electricitatii statice. In acest scop, autocisternele vor avea sudate cate un surub cu piulita fluture si un conductor funie de circa 8 m, prevazut cu papuci pentru legare la pamant.


5.167. La autocisternele de transportat lichide combustibile si substante combustibile se vor evita scurgerile care pot produce incendierea autovehiculului. Autocisternele vor purta inscriptii avertizoare de pericol, iar tobele de esapament vor fi montate in fata autovehiculului.


5.168. Autovehiculele vor fi dotate cu mijloace de stingere adecvate materialelor si substantelor pe care le transporta.


A13. Electrocare, autostivuitoare si electrostivuitoare


5.169. Intretinerea si exploatarea electrocarelor, a autostivuitoarelor si electrostivuitoarelor se face cu respectarea stricta a instructiunilor furnizorului.


5.170. Conducerea electrocarelor, a autostivuitoarelor si a electrostivuitoarelor se va incredinta personalului calificat si instruit (autorizat de conducerea unitatii), atat in privinta intretinerii si exploatarii conform documentatiei primite de la furnizor, cat si a regulamentului de circulatie.


5.171. Nu este permisa conducerea acestor mijloace de transport decat persoanei careia i s-a incredintat electrocarul, electrostivuitorul sau autostivuitorul, pe baza permisului de conducere.


5.172. In timpul stationarii se va evita blocarea drumului sau a culoarului de circulatie, precum si oprirea in panta.


5.173. Cand se paraseste mijlocul de transport se va intrerupe contactul electric de pornire si se va scoate cheia de contact, asigurandu-se totodata si blocajul rotilor.


5.174. Sunt interzise supraincarcarea vehiculului sau transportarea, fara a se lua masuri de siguranta, a materialelor periculoase (lichide combustibile, explozive etc.).


5.175. Intretinerea vehiculului se va face astfel incat franele sa functioneze normal, sa nu prezinte sucrgeri de ulei sau carburanti, conductele electrice sa fie in stare buna, inlocuindu-se imediat cele avariate, legaturile sa aiba contact fix etc.

Este interzisa folosirea in medii cu pericol de explozie a electrocarelor, a electrostivuitoarelor si a autostivuitoarelor care au partea electrica necapsulata sau prezinta defectiuni.


5.176. Utilizarea electrocarelor, a autostivuitoarelor si a electrostovuitoarelor se va face astfel incat sa se evite supraincalzirea rezistentelor electrice, a cutiei de viteze, a franelor, sa nu se produca scantei de la motor sau de la rezistenta electrica, iar franele sa functioneze normal.


5.177. Curatirea contactelor de la tabloul electric de comanda al electrostivuitorului sau electrocarului nu se va efectua decat dupa desfacerea legaturilor de contact de la acumulator.

5.178. Este interzisa gararea electrocarelor, a electrostivuitoarelor si a autostivuitoarelor in incaperile de productie in care se depoziteaza materii prime textile (bumbac, lana, in, canepa etc.) si in incaperile in care se depoziteaza ori se prelucreaza alte materiale combustibile,


A14. Statii de compresoare de aer


5.179. Aparatele de masura si control trebuie sa fie bine luminate, iar parametrii de functionare limita (presiune maxima, temperatura maxima) sa fie marcati vizibil.


5.180. Este interzisa cu desavarsire exploatarea unor instalatii avand aparatura de masura si control defecta.


5.181. Usile si ferestrele statiei de compresoare trebuie sa se deschida in exterior.


5.182. Prizele de aer proaspat pentru alimentarea compresoarelor vor fi ferite de surse de gaze combustibile sau de vapori inflamabili.


5.183. In cazul instalatiilor cu doua sau mai multe trepte de comprimare, se va monta un manometru pentru fiecare cilindru al carui volum depaseste 5000 cm3, precum si dispozitive de siguranta pentru limitarea presiunii.


5.184. Inainte de pornire sau la punerea in stare de functionare, cu pornire automata a compresorului, se va verifica functionarea corecta a racitorului intermediar.

Ungerea compresoarelor de aer se va efectua in cantitati prevazute de proiectant si constructor, cu uleiuri care au vascozitatea si punctul de aprindere cerute. Nu se admite ungerea excesiva cu ulei.


5.185. In cazul evitarii patrunderii uleiului in instalatia de aer comprimat, a cocsificarii si, respectiv, a autoaprinderii, este necesara evitarea uzurii marite a pistoanelor si supapelor compresoarelor, eliminarea, pe cat posibil, a coturilor si locasurilor in conducte, unde s-ar putea depozita si cocsifica uleiul. De asemenea, se va raci continuu aerul comprimat.


5.186. Intretinerea si verificarea conductelor si a rezervoarelor de aer comprimat se vor face conform instructiunilor fabricii furnizoare. Este interzisa curatirea partilor interioare ale tevilor si rezervoarelor cu benzina sau produse similare si care pot produce incendii sau explozii la pornirea instalatiei.

Este interzisa dezghetarea conductelor de aer cu sursa de caldura cu foc deschis.


5.187. Se va asigura legarea la pamant a tuturor partilor metalice ale instalatiilor de comprimare a aerului.


5.188. Este interzisa amplasarea conductelor din reteaua de aer comprimat in vecinatatea focurilor deschise sau langa sursele de caldura.

Temperatura aerului din reteaua de distributie trebuie sa fie cu cel putin 750 C mai scazuta decat cea de aprindere a uleiului folosit pentru ungerea instalatiei.


5.189. Fiecare compresor va fi prevazut cu o instalatie corespunzatoare de captare si dirijare a produselor de purjare catre un lac special, care sa nu prezinte pericol de incendiu.


5.190. Se va efecuta periodic purjarea instalatiilor, conform prevederilor instructiunilor tehnice interne.

A15. Statii de reglare a gazelor


5.191. In interiorul statiilor de reglare a gazelor este interzisa montarea instalatiilor electrice, inclusiv a celor de curenti slabi (telefonice, semnalizare etc.).


5.192. Conductele care pornesc de la statie vor fi marcate vizibil pentru a cunoaste directiile catre consumator.


5.193. In incaperile statiei de reglare a gazelor, precum si in jurul ei, pe o distanta de 50 m, sunt interzise executarea lucrarilor cu foc deschis (sudura, fumat etc.), precum si depozitarea oricarui fel de material.


5.194. La executarea reparatiilor, in caz de avarie sau de lucrari in interiorul statiei, se vor folosi scule si unelte care nu provoaca scantei prin lovire.

Lucrarile vor fi executate numai de catre lucratori calificati si instruiti in acest scop.


5.195. Exploatarea statiilor, verificarea si reparatiile periodice necesare se vor efectua in conformitate cu instructiunile speciale privind folosirea gazului metan, emise de furnizorul de gaz metan.


5.196. In incaperile statiilor de reglare a gazelor este interzisa incalzirea cu sobe. In cazul in care incalzirea este necesara, se admit sistemele de incalzire cu apa calda de maximum 1000 C sau cu aer cald.


5.197. In statiile de reglare a gazelor sunt interzise depozitarea materialelor combustibile, precum si accesul persoanelor straine.


A16. Depozite si magazii (norme generale)


5.198. Constructia si amenajarea depozitelor si magaziilor se vor face cu respectarea prevederilor normelor PSI specifice in vigoare.


5.199. Se interzice depozitarea materialelor combustibile utilizate in procesul tehnologic in incaperi de productie.

In aceste incaperi se pot depozita numai cantitati necesare procesului tehnologic, evitandu-se stocurile-tampon. Materialele combustibile se vor depozita, pe cat posibil, in incaperi proprii amenajate in acest scop, conform normelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor.


5.200. Este interzisa depozitarea materialelor in spatiile libere de siguranta dintre constructii si instalatii pe caile de acces si de evacuare si in podurile cladirilor.


5.201. In spatiile de depozitare a materialelor combustibile nu se admite amenajarea de spatii pentru birouri, pentru finisarea sau repararea materialelor depozitate, precum si pentru distribuirea lichidelor combustibile. Astfel de spatii se vor amenaja in incaperi separate de cele pentru depozitare prin pereti necombustibili, cu o limita de rezistenta la foc de minimum 3 ore si plansee incombustibile cu o limita de rezistenta la foc de o ora.

Usile de comunicatie dintre aceste incaperi si cele de depozitare trebuie sa aiba o limita de rezistenta la foc de minimum o ora.


5.202. La birourile de receptie-expeditie se pot prevedea ferestre fixe cu tamplarie incombustibila, protejate cu obloane rezistente la foc timp de o ora si inchidere automata in caz de incendiu.


5.203. Depozitele principale si cele de baza pentru materiale combustibile vor fi amenajate in cladiri independente sau in incaperi separate prin pereti antifoc fata de restul constructiei.


5.204. La depozitarea si gruparea materialelor se va tine seama de proprietatile fizico-chimice ale acestora (gradul de periculozitate, sensibilitate la caldura, la fum sau la umezire, reactia fata de alte materiale, posibilitatea de aprindere, substanta ce poate fi utilizata la stingerea incendiului etc.).


5.205. Documentele de insotire sosite odata cu materialele respective, semnele distinctive, placile indicatoare si inscriptiile de pe acestea vor fi confruntate cu comenzile date si cu produsele primite, pentru a se vedea daca corespund si din punctul de vedere al gradului de periculozitate la incendiu si explozie.


5.206. In momentul sosirii la rampa a vagonului sau a autocamionului cu materiale, se va controla daca incarcatura prezinta un focar ascuns de incendiu.


5.207. Manevrarea vagoanelor in depozite se va face, de regula, cu locomotive Diesel sau electrice.


5.208. In cazul in care se face manevrarea cu locomotive cu abur, se vor lua urmatoarele masuri:

a)         locomotivele vor fi prevazute cu dispozitive parascantei;

b)         pe teritoriul intreprinderii se va interzice functionarea suflatorului locomotivei;

c)         locomotivele vor circula cu cenusarele inchise;

d)         descarcarea cenusii sau curatirea gratarului se va face in afara teritoriului depozitului, in locuri amenajate.


5.209. Se interzice parcarea locomotivelor (indiferent de tipul lor) pe liniile de cale ferata din depozit.

Pentru adapostirea locomotivei proprii a depozitului se va asigura o remiza sau un loc amenajat conform normelor PSI specifice in vigoare.

Nu se admite blocarea drumurilor cu vagoane.


5.210. Cand transportul materialelor combustibile in depozite se evacueaza cu mijloace auto (autocamioane, tractoare, autostivuitoare etc.), inainte de intrarea pe teritoriul depozitului, acestea vor fi verificate minutios, interzicandu-se accesul celor care prezinta scurgeri de carburanti sau lubrifianti, precum si al celor care nu au tobe de esapament sau au tobe necorespunzatoare.

Sunt interzise executarea reparatiilor auto si parcarea mijloacelor auto in depozite.


5.211. Motoarele vehiculelor auto vor fi oprite pe tot timpul cat se executa operatiile de incarcare-descarcare a materialelor combustibile.


5.212. Teritoriul depozitului, inclusiv terenul din jurul sau, vor fi curatate periodic de deseuri, de vegetatie uscata etc. Acestea vor fi adunate si evacuate la locuri amplasate si amenajate special in acest scop.


5.213. Descarcarea, manipularea si aranjarea coletelor, lazilor, baloturilor etc. se vor face cu atentie si cu mijloace adecvate.


5.214. Daca se folosesc mijloace mecanice de manipulare si ridicare, acestea vor fi de tipul celor care nu produc scantei si sunt in perfecta stare de functionare.


5.215. Materialele cu forme geometrice regulate, precum si cele ambalate in lazi, saci si baloturi, care nu sunt explozive, inflamabile, caustice sau corozive, se pot depozita in stive ordonat aranjate, pentru a nu se prabusi, inaltimea stivei trebuind sa nu fie mai mare de 1,5 ori latura mica a bazei.

In incaperile inchise vor fi respectate distantele de siguranta fata de elementele de incalzire, corpurile de iluminat, capetele de sprinklere si detectoarele de incendiu. De asemenea, vor fi lasate libere caile de acces la hidranti, vane, tablouri electrice si stingatoare.


5.216. Se vor delimita si marca cu banda de vopsea alba caile de acces si de evacuare fata de spatiile de depozitare.


5.217. Stivuirea se va face fara deterioarea ambalajului (prin manipularea necorespunzatoare sau depasirea rezistentei lui), iar stivele vor fi constituite din materiale cu aceleasi forme si dimensiuni si cu ambalaje de acelasi tip si dimensiuni.


5.218. Rafturile pe care se depoziteaza vor fi, pe cat posibil, din materiale incombustibile. In cazul in care acestea sunt din lemn, ele trebuie ifnifugate.


5.219. Nu este admis sa se incarce depozitul sau spatiile de depozitare peste capacitatea prevazuta.


5.220. In spatiul de depozitare este interzis accesul persoanelor care nu lucreaza in magazie. Spatiul de depozitare va fi delimitat fata de spatiul de receptie si distributie, in care au acces persoanele participante la aceste operatii.


5.221. Este interzis sa se lase depozitul in absenta personalului de deservire a acestuia.


5.222. Se interzice utilizarea in depozite a lampilor electrice portative care prezinta defectiuni, carora le lipsesc globurile de sticla si gratarele de protectie, precum si a oricarui aparat electric portativ, care se incalzeste peste temperatura normala, producand scantei sau prezentand defectiuni de izolatie la cabluri.


5.223.Se interzice pastrarea diferitelor lichide combustibile destinate curateniei, ca: motorina, petrol lampant, petrosin etc. in depozite sau in incaperi unde existe pericol de incendiu.


5.224. Manipularea materialelor sau a ambalajelor feroase in depozite sau transportarea dintr-un loc in altul se vor face cu atentie, luandu-se masuri pentru a se evita lovirea intre ele sau lovirea de alte corpuri tari, care ar putea provoca incendii.


5.225. Este interzis sa se pastreze in depozite, chiar si numai temporar, motociclete, biciclete, geamantane sau alte obiecte combustibile straine de inventarul magaziei.


5.226. Personalul magaziei va supraveghea permanent, conform instructiunilor furnizorului, materialele periculoase, care prezinta sensibilitate la incalzire sau la reactii cu alte materiale.


5.227. Aprinderea si incalzirea focurilor de orice natura, precum si fumatul sunt strict interzise pe intreg teritoriul depozitului.


5.228. Lucrarile de sudura se vor executa numai in cazuri exceptionale, pe baza de permis de foc.


5.229. Pentru lucratorii din depozit se vor amenaja locuri speciale pentru fumat. Aceste locuri vor fi prevazute cu vase cu nisip sau cu apa pentru aruncarea chibriturilor si resturilor de tigari si vor fi marcate cu inscriptia "LOC PENTRU FUMAT".

Locurile pentru fumat se vor amenaja numai in spatii libere, fara pericol de incendiu si vor fi amplasate la o distanta de minimum 10 m de cea mai apropiata stiva sau constructie.


5.230. Aerisirea depozitelor si evacuarea gazelor din incaperile care prezinta pericol de incendiu se vor asigura prin instalatii speciale de ventilatie. Acolo unde nu exista asemenea instalatii, aerisirea se va face prin ventilatie naturala.


5.231. Personalul din depozite si magazii este obligat sa mentina in permanenta curatenia la locul de munca.


5.232. Materialele provenite din ambalaje (lazi, capace, stelaje, talas, paie, hartie, carpe, bumbac etc.) vor fi evacuate zilnic din depozite in locurile stabilite in acest acop.


5.233. Sigilarea cu ceara rosie a coletelor se va face numai in locurile stabilite pentru aceasta.


5.234. Instalatiile electrice de forta si lumina interioare si exterioare ale depozitelor de materiale vor fi executate conform normativului I 7.

Ele trebuie verificate periodic si bine intretinute de catre personalul autorizat. La terminarea lucrului este obligatorie deconectarea instalatiilor electrice existente de la tabloul de alimentare cu energie electrica. In acest scop, seful depozitului sau magaziei va asigura masurile necesare.


5.235. Corpurile de iluminat din depozitele de materiale combustibile vor fi prevazute cu globuri de protectie, iar cele care pot fi lovite cu aparatori (gratare) metalice.


5.236. Este interzis sa se depoziteze in magaziile de materiale tehnice substante si reactivi chimici inflamabili sau explozivi ori butelii sub presiune.


5.237. Fiecare depozit sau magazie trebuie sa aiba afisat un plan de evacuare, depozitare si de interventie in caz de incendiu, precum si norme specifice de prevenire si stingere a incendiilor.


A17. Depozite de materiale la santierele de constructii-montaj

(norme generale)


5.238. Materialele din constructii combustibile utilizate in procesul de executie a lucrarilor de constructii-montaj pot fi amplasate langa sau in interiorul constructiei in curs de executie numai in cantitati minime, strict necesare desfasurarii fluxului tehnologic la obiectivul respectiv, fara a se depasi necesarul pentru un schimb de lucru. Amplasarea materialelor nu se va face pe caile de acces si in apropierea surselor de foc.

Depozitarea in ambalaje a maximum 5000 litri lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 280 C sau a 10.000 litri lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor intre 28-1000 C, se admite sa se faca in:

a)          constructii independente, executate din materiale incombustibile, indiferent de limita de rezistenta la foc a acestora;

b)          constructii independente, executate din materiale combustibile ignifuge si protejate;


5.239. La depozitele de mase plastice care in caz de incendiu, se topesc si curg se vor realiza praguri la golurile usilor.


5.240. Se interzice depozitarea lichidelor si gazelor combustibile in subsolurile constructiilor, inclusiv ale constructiilor provizorii.


5.241. La stingerea incendiilor in depozite, in functie de caracteristicile fizico-chimice ale materialelor, se vor folosi:

a)         apa sau spuma pentru materiale din lemn, produse din cauciuc, policlorura de vinil, polietilena, linoleum, tapete, carton si panza asfaltica;

b)         spuma, abur, gaze inerte, pulberi, nisip pentru adezivi sau solventi inflamabili, lichide combustibile;

c)         apa sub forma de jeturi puternice, pulberi stingatoare, gaze inerte, nisip si spuma pentru bitum;

d)         apa pulverizata, spuma si pulberi stingatoare pentru produsele din pluta;

e)         nisip pentru pulberea de aluminiu, intr-un raport de cel putin 2 kg nisip la 1 kg pulbere de aluminiu;

f)          apa pulverizata, spuma si gaze inerte pentru produsele din mase platice (polistiren, poliuretan etc.).


Personalul de interventie va fi echipat cu mijloace de protectie a cailor respiratorii si, dupa caz, si impotriva temperaturii.


5.242. La incendiile la care se produc cantitati mari de fum si gaze fierbinti se va asigura evacuarea acestora (masa plastica, bitum, produse petroliere etc.).


A18. Depozite pentru material lemnos


5.243. Materialul lemnos (cherestea, busteni, sortimente scurte de lemn etc.) se depoziteaza in stive, grupe, sectii sau sectoare, cu distanta de siguranta intre ele in conformitate cu prevederile normelor specifice.


5.244. Drumurile si spatiile de siguranta din depozite nu vor fi blocate cu materiale; ele vor fi astfel intretinute, incat sa asigure accesul masinilor de interventie pentru stingerea incendiilor in orice anotimp.


5.245. Teritoriul depozitului va fi curatat periodic de deseuri, vegetatie uscata sau alte materiale combustibile. Solul nebetonat sau nepietruit din incinta depozitelor se va stropi cu var pentru a se impiedica cresterea vegetatiei.


5.246. Teritoriul depozitului va fi imprejmuit. Accesul altor persoane in depozit este interzis.

5.247. Fumatul este interzis pe intregul teritoriu al depozitelor, precum si la distante de cel putin 10 m fata de cea mai apropiata stiva a depozitului sau constructie vecina.

Pentru fumat se vor amenaja locuri speciale, in afara acestor spatii. In toate punctele de acces ale persoanelor si vehiculelor in depozit, se vor monta indicatoare vizibile pentru a atrage atentia asupra acestor interdictii.


5.248. Se interzice executarea pe teritoriul depozitului a lucrarilor cu foc deschis (sudura, lipire la cald a metalului, topirea bitumului sau asfaltului, incalzirea cu flacara a conductelor etc.).

In cazuri exceptionale, se vor admite astfel de lucrari in depozite numai pe baza de permis de foc cu luarea masurilor de prevenire a incendiilor pe toate durata lucrarii (stabilirea razei de lucru, indepartarea sau protejarea materialelor combustibile din apropiere, asigurarea locului respectiv cu mijloace initiale de stingere, instruirea lucratorilor, supravegherea, controlul la terminarea lucrarilor etc.).


5.249. Se interzice accesul in depozite a mijloacelor de transport cu ardere interna (locomotiva, autocamioane, autocare, tractoare etc.) care prezinta scurgeri de carburanti sau cu tobele de esapament defecte sau fara dispozitive de parascantei.


5.250. Se interzice folosirea in depozite a iluminatului cu flacara deschisa. Se va folosi numai iluminatul electric.


5.251. Se vor controla periodic legaturile electrice ale motoarelor si instalatiilor existente in incinta depozitelor, inlaturandu-se toate defectiunile, scantei electrice (ca de exemplu, contacte si legaturi defecte, deteriorari ale izolatiei conductoarelor, supraincalzirea accidentala a circuitelor, acoperirea conductoarelor cu deseuri etc.).


5.252. Este interzisa pastrarea in depozite a deseurilor de lemn (aschii, rumegus, prag etc.), imbibate cu ulei, lacuri sau alte substante usor oxidabile, precum si a altor materiale imbibate cu ulei (calti, bumbac, carpe de sters). Aceste materiale vor fi evacuate zilnic din depozite in locuri special stabilite.


5.253. Pe teritoriul depozitelor (inclusiv pe spatiile de siguranta) sunt interzise descarcarea, manipularea si depozitarea lichidelor combustibile.


5.254. Stingerea incendiilor izbucnite la depozitele de material lemnos se realizeaza prin folosirea apei sub forma de jet compact sau pulverizat.


A19. Depozite si magazii de lichide combustibile (carburanti,

lubrifianti, vopsele, lacuri etc.)


Amplasarea depozitelor si magaziilor pentru lichide combustibile se va face conform prevederilor normelor specifice in vigoare.


5.256. La lichidele combustibile (din clasele I si a II-a) se vor lua masuri de protectie impotriva radiatiilor solare.


5.257. Depozitarea butoaielor si a bidoanelor se va face in ordine si in conditii care sa nu provoace deterioarea acestora (lovire, rostolgolire, cadere etc.)


5.258. Rastele metalice pe care se depoziteaza butoaiele sau bidoanele, autocisternele si vagoanele-cisterne, ca si vasele in care se face transvazarea, vor fi legate la pamant pentru scurgerea electricitatii statice.


5.259. La fiecare depozit se va afisa schema de amplasare a mijloacelor de stingere si a instalatiilor de stingere, acolo unde acestea exista.

Se vor asigura cai de acces libere si practicabile, in tot timpul anului, pentru masinile de stingere a incendiilor.


5.260. Se interzice circulatia persoanelor pe rezervoare, pe podete, pe pardoseala caselor de pompe cu incaltaminte care, prin izbire, poate provoca scantei.


5.261. Pentru lucrul cu foc, la rezervoarele de depozitare a produselor combustibile, se emite "PERMISUL DE FOC", luandu-se, in prealabil, urmatoarele masuri:

a)         se goleste complet rezervorul;

b)         se inchid si se blocheaza robinetele de pe toate conductele de legatura ale rezervorului;

c)         se decupleaza rezervorul de toate conductele de legatura;

d)         se deschid gurile de vizitare de pe mantaua rezervorului si gurile de lumina de pe capacul rezervorului;

e)         se efectueaza aburirea (purjarea) si aerisirea rezervorului;

f)          se iau probe de gaze pentru analize;

g)         se incepe lucrul dupa confirmarea analizelor.


5.262. Masurarea nivelului lichidelor in rezervoare, cisterne etc. se va face numai cu dispozitive executate din materiale care nu produc scantei prin lovire. Este interzisa folosirea indicatoarelor de nivel plutitor, pentru masurarea nivelului produsului din rezervor, daca acesta nu este legat la pamant.


5.263. Se interzice montarea pe mantalele rezervoarelor a robintelor de luat probe si a stivelor de nivel, din materiale combustibile (de exemplu, mase plastice).


5.264. Curatirea rezervoarelor de reziduuri se va face periodic. Reziduurile colectate vor fi evacuate in afara digurilor rtezervoarelor, in locuri special destinate, care nu prezinta pericol de incendiu si vor fi apoi distruse prin ardere supravegheata.


5.265. Se interzice colectarea oricaror reziduuri de lichide combustibile in bazine (gropi) deschise, improvizate pe teritoriul depozitului.


5.266. Se interzice folosirea ambalajelor din material plastic pentru pastrarea, manipularea sau transportarea produselor petroliere.


5.267. Depozitarea ambalajelor lichidelor combustibile pe platforme sau magazii se va face pe sorturi de produse, in stive si etichetate, asigurandu-se spatii de circulatie intre ele.


5.268. La ambalajele metalice pentru produsele petroliere se interzice executarea oricarui fel de reparatii cu foc sau cu ajutorul sculelor care produc prin lovire scantei.


5.269. Ambalajele vor fi evacuate din magazie, platforme etc. Reparatiile la acestea se executa in locurile stabilite in acest scop.


5.270. Inainte de reparare, ambalajele vor fi complet golite, bine spalate, aerisite si depozitate la un loc ferit de razele de soare, amplasate la cel putin 5 m de cladiri.


5.271. Se interzice pastrarea in magazii pentru produse petroliere a obiectelor de imbracaminte si a altor materiale. De asemenea, este interzisa spalarea obiectelor de orice fel in aceste depozite.


5.272. Se interzice executarea oricarei lucrari la instalatiile electrice, in timpul manevrarii lichidelor combustibile in incaperi, in rezervorare, rampe etc.


5.273. Canalizarea apelor cu reziduuri inflamabile trebuie sa se faca separat fata de canalizarea apelor menajere ale cladirilor cu alte destinatii. Inchiderile hidraulice de pe traseul acestora vor fi verificate periodic si intretinute corespunzator.


5.274. Deschiderea si inchiderea ambalajelor ce contin lichide combustibile se vor face numai cu scule neferoase, pentru a se evita producerea unor scantei. In cazuri extreme, ambalajele se pot gauri cu burghie racite cu apa, insa numai in afara depozitului.


5.275. Este interzisa folosirea sculelor care pot produc scantei prin frecare sau lovire, la executarea lucrarilor de demontari, montari sau reparatii, in locurile unde exista pericolul aprinderii produselor inflamabile.

In locurile care vin in contact cu acetilena se vor folosi scule neferoase care nu produc scantei.


5.276. In locurile in care exista emanatii sau concentratii mari de vapori si gaze inflamabile, este interzisa folosirea imbracamintei, a lenjeriei sau a puloverelor confectionate din fire sintetice, care se incarca electrostatic. Se interzice, de asemenea, utilizarea pieptenilor din material plastic sau purtarea incaltaminetei cu blacheruri sau potcoave din materiale care pot produse scantei prin lovire sau frecare.


5.277. Se interzice lucrul cu foc deschis la o distanta mai mica de 40 m de orice instalatie sau rezervor al depozitului de lichide combustibile.


5.278. Pentru depozitarea vopselelor, a lacurilor si a altor materiale inflamabile, este obligatoriu sa se respecte instructiunile furnizorilor.

Este interzisa depozitarea acestora in apropierea corpurilor de iluminat si de incalzit.


5.279. Vopselele si lacurile pe baza de nitroceluloza se depoziteaza in compartimente separate fata de lacurile poliesterice.


5.280. Nitrolacul se poate depozita impreuna cu dilantii si white-spirtul.


5.281. Lacul poliesteric se poate depozita impreuna cu bidoanele (de tabla) in care vine ambalat lichidul de spalare.


5.282. Intaritorul si grundul se vor depozita separat de acceleratorul de poliesteri.


5.283. Lacurile poliesterice, grundul activ, intaritorul si acceleratorul se pastreaza la intuneric si la o temperatura redusa a mediului ambiant, iar lichidele inflamabile, in general, trebuie ferite de actiunea razelor solare.


5.284, Daca la un butoi se constata ca poliesterul s-a gelificat, lacul va fi evacuat imediat in exterior si distrus prin ardere intr-un loc anume destinat pentru aceasta.


5.285. Pentru a se evita gelificarea lacului poliesteric, bidoanele sau butoaiele vor fi folosite in ordinea intrarii lor in depozit.


5.286. Orice urma de lichid combustibil pe pardoseala sau prelingerea pe rastel, butoi etc. va fi indepartata imediat prin acoperirea cu nisip sau prin stergerea cu carpe (care vor fi depozitate imediat in locuri bine stabilite).


5.287. Scurgerile de produse sau nisipul si pamantul imbibate cu produse rezultate din curatiri in parcurile de rezervoare sau rampe se vor colecta si se vor depozita in gropi acoperite cu pamant. Se interzice distribuirea oricaror produse petroliere in vase fara capac sau neinchise. Distribuirea se va face de catre magazioner, numai pentru sectiile sau atelierele care au voie sa foloseasca asemenea produse.


5.288. Stingerea incendiilor se realizeaza folosind spuma chimica, gaze inerte, abur, apa pulverizata sau mase pulverulente, in functie de natura produsului combustibil care arde si de modul de manifestare a incendiului.

In caz de incendiu se vor pune imediat in functiune instalatii fixe de stingere, acolo unde exista. La rezervoare, concomitent cu stingerea, se va asigura racirea celor vecine celui incendiat.


5.289. Personalul statiei de lichide combustibile este obligat sa pastreze curatenia si sa respecte cu strictete instructiunile proiectantului sau ale furnizorului cu privire la buna deservire a statiei.


5.290. Agregatele folosite la transvazarea lichidelor combustibile (pompe, motoare etc.) vor fi mentinute curate si in buna stare de functionare.

Carpele folosite pentru curatenie vor fi colectate in cutii metalice cu capac si evacuate la sfarsitul fiecarei zile de lucru in locuri stabilite pentru aceasta.


5.291. Lagarele si piesele de miscare ale pompelor vor fi in permanenta unse, pentru evitarea supraincalzirilor.


5.292. Pompele actionate de motoare cu combustie interna sau de electromotoare neasigurate contra exploziilor vor fi instalate in incaperi separate prin pereti antifoc.

Tevile de esapament ale motoarelor vor fi scoase in exterior in directiile unde nu exista pericol de incendiere si vor fi prevazute cu dispozitive de parascantei.

Conductele de alimentare cu combustibil a motoarelor termice vor fi prevazute cu robinete de inchidere in exteriorul casei de pompe, in locuri usor accesibile si vizibil marcate.


5.293. Dezghetarea armaturilor, a ventilelor, a lagarelor, a pompelor etc. se va face numai cu apa calda etc.

Este interzisa folosirea, in acest scop a focului deschis (facle, lampi cu benzina etc.).


5.294. Demontarile, inlocurile, reparatiile si alte operatii similare la pompe, ventile, conducte, rezervoare etc., care necesita folosirea focului deschis (sudura etc.) se vor efectua numai dupa oprirea instalatiei respective si numai pe baza de permis de foc. pe cat posibil, repararea pieselor se va executa in atelierele de intretinere.


5.295. Lucrul cu foc deschis la conductele pentru produse petroliere se va efectua numai dupa ce acestea au fost golite de produsul respectiv, dupa izolarea fata de rezervoare, canalizari si dupa ce s-au inlaturat gazele ramase in interior,

Golirea, demontarea, izolarea si alte operatii similare la conducte se vor executa de catre organul care elibereaza permisul de foc (personalul de exploatare al instalatiei).


5.296. Lucrul cu foc la conductele montate in canale se va putea efectua numai dupa ce:

a)         s-a curata canalul pentru conducte pe o raza de minim 10 m de la locul unde se va lucra cu foc;

b)         s-a golit si s-a aburit conducta la care se va lucra cu foc;

c)         s-au folit conductele vecine din imediata apropierea a conductei la care se va lucra cu foc;

d)         se sectioneaza conducta la care se va lucra cu foc la primele flanse care incadreaza zona de lucru si se vor blinda capetele de conducte ale restului de instalatii.


5.297. La instalatiile de pompare actionare manuale se vor respecta urmatoarele reguli:

a)       armaturile instalatiilor, conductele etc. vor fi etanse; nu se admit furtunuri flexibile cu fisuri;

b)       incarcatoarele de alimentare a cisternelor, vaselor, butoaielor cu lichide combustibile vor fi prevazute cu mansoane confectionate din metale care nu produc scantei;

c)       autovehiculele vor fi alimentate cu motorul oprit;

d)       autovehiculele sau cisternele pentru transportul lichidelor combustibile la incarcare vor avea asigurata legatura la pamant pentru scurgerea electricitatii statice; in acest sens vor fi dotate cu conductori si accesorii de legare la pamant;

e)       se va asigura stabilitatea vaselor in tot timpul operatiei de incarcare-descarcare.


5.298. Statiile de alimentare cu carburanti trebuie sa fie astfel amenajate, incat autovehiculele care intra in instalatie sa nu loveasca instalatia de pompare.


5.299. Alimentarea autovehiculelor trebuie facuta cu motorul oprit, cu ajutajul facand contact cu buza rezervorului (din metal neferos), fara lovire si cu atentie, pentru a se evita deversarea lichidului. Eventualele scurgeri de lichide combustibile se vor indeparta inainte de pornirea autovehiculului, prin acoperire cu nisip; dupa imbibare, nisipul se va ridica si se va duce in locuri stabilite in acest scop. Inainte de inceperea incarcarii sau descarcarii produselor inflamabile din autocisterne, acestea vor fi legate la pamant.


5.300. Este interzis sa se foloseasca benzina pentru operatii de curatire.


5.301. Conductele si rezervoarele vor fi controlate permanent in ceea ce priveste etanseitatea.


5.302. In apropiere de statie, pe o distanta de 100 m, nu se va umbla cu foc deschis si nu se va fuma.


5.303. Pentru asigurarea iluminarii la dirijarea si supravegherea operatiilor in depozit, la rampe etc. este intezisa folosirea felinarelor obisnuite, a faclelor. In acest scop, se vor utiliza lumina naturala sau electrica si lampi mobile, asigurate impotriva exploziei.

5.304. Digurile rezervorarelor sau platformelor pentru depozitele de ambalaje (butoaie, bidoane etc.), caminele si caile de acces etc., care, eventual, au fost deteriorate, vor fi reparate, iar produsele scurse vor fi colectate si evacuate in locuri fara pericol de incendiu.


5.305. Sistemele de masurare a nivelului in rezervoare vor fi mentinute in buna stare.

Mecanicii de pompe sunt obligati sa cunoasca si sa respecte graficul operatiilor de pompare, capacitatea rezervoarelor, caracteristicile instalatiei de pompare (debit, presiune etc.).


5.306. Platformele betonate ale depozitelor, rampelor etc. vor fi prevazute cu posibilitati de spalare, pentru a putea fi mentinute in stare de curatenie. Platformele nebetonate vor fi curatate periodic.


5.307. Descarcarea din vagoane sau autovehicule a produselor petroliere ambalate se va efectua cu mare atentie; sunt interzise rasturnarea sau lovirea ambalajelor metalice intre ele, precum si lovirea lor de alte corpuri metalice.


5.308. Trecerea locomotivelor pe rampele de cale ferata de incarcare-descarcare a produselor combustibile lichide este cu desavarsire interzisa.


5.309. Locomotivele de cale ferata cu abur nu se vor apropia la mai putin de 30 m de capatul rampei pe care se manipuleaza produsele combustibile lichide.

Pentru respectarea acestei distante minime, se vor intercala intre locomotive si vagoanele-cisterna, care se introduc la incarcare-descarcare, sau se vor scoate pe rampa, un numar de 3-4 vagoane platforma goale, ca tampon. Tractarea vagoanelor cisterna se poate face prin cablu.


5.310. Locomotivele cu abur, care servesc pentru manevrarea vagoanelor-cisterna la rampa, vor fi prevazute cu dispozitive de parascantei la cos si vor avea cenusarele inchise.


5.311. Locomotivele Diesel, care servesc pentru manevrarea vagoanelor-cisterna la rampa, vor fi prevazute cu dispozitive de parascantei la toba de esapament.


5.312. Viteza de miscare a vagoanelor-cisterna manevrate pe rampele de incarcare-descarcare nu trebuie sa fie mai mare de 5 km/h. Se vor evita tamponarile bruste, precum si folosirea piedicilor improvizate din pietre, bucati metalice etc.


A20. Depozite pentru recipiente transportabile, cu gaze

comprimate sau lichefiate


5.313. Recipientele-butelii folosite pentru gaze comprimate vor fi verificate, manipulate, depozitate si exploatate conform prescriptiilor tehnice elaborate de Inspectoratul de Stat pentru cazane si instalatii de ridicat (ISCIR)-C5.


5.314. La ridicarea de la furnizor a buteliilor de oxigen, hidrogen etc. de la fabricile producatoare se va verifica ca acestea sa fie in buna stare, pentru a putea fi folosite.


5.315. Nu se vor primi in depozite recipiente butelii la care:

a)           lipsesc poansonarile reglementare (data verificarii si scadenta, capacitatea, presiunea de incarcare, greutatea totala a buteliei, poansonul organului de verificare etc.);

b)          a expirat termenul reviziei periodice;

c)           robinetul cu ventil este defect;

d)          se constata deteriorari, vizibile pe corp (fisuri, urme de lovituri, coroziune pronuntata etc.);

e)           lipseste vopseaua de protectie si marcarea gazului, conform prevederilor in vigoare (STAT 5189);

f)           lipsesc capacele de protectie si inelele de cauciuc trase pe corp.


5.316. Depozitarea recipientelor transportabile cu gaze comprimate sau lichefiate se face la parter, in cladiri fara etaj, partial sau total inchise, ori sub soproane, in functie de permanenta deservirii si de natura gazelor, astfel incat aceste recipiente sa fie protejate impotriva razelor solare, a intemperiilor si, in general, a actiunilor termice si a interventiei persoanelor straine.


5.317. Este interzisa depozitarea buteliilor incarcate cu oxigen in aceeasi incapere cu buteliile incarcate cu alte gaze combustibile sau a recipientelor-butelii incarcate cu gaze, care pot produce in amestec reactii periculoase (din punctul de vedere al prevenirii incendiilor sau al exploziilor).


5.318. Buteliile care poseda postament vor fi pastrate in pozitie verticala, asezate pe boxe sau in stelaje in numar de cate 20-25 de butelii, asigurate cu lanturi sau cu alte dispozitive, dispuse in grupuri cu spatii de acces libere intre ele, cel putin pe o parte, de minimum 1,5 m. Buteliile pline vor fi depozitate in zone separate de buteliile goale; zonele respective vor fi prevazute cu inscriptii care sa indice: "BUTELII DE OXIGEN PLINE", respectiv "BUTELII DE OXIGEN GOALE".


5.319. Buteliile fara postament vor fi pastrate in pozitie orizontala, pe rame sau stelaje din lemn, dar fara ca buteliile sa se sprijine intre ele. Inaltimea stivei nu poate fi mai mare de 1,5 m, iar robinetele vor fi indreptate intr-o singura directie.


5.320. Depozitarea recipientelor-butelii incarcate sau cu incarcatura consumata se va face numai cu capacele de protectie insurubate.


5.321. Depozitarea recipientelor-butelii intr-un numar mai mic (cel mult 20 de butelii a 40 l) se poate face lipit de cladirile industriale (cu exceptia sectiilor din categoriile A si B de pericol de incendiu, la care nu se poate permite alipirea), cu conditia ca acestea sa fie amplasate in incaperi separate de restul cladirii prin pereti rezistenti la explozie sau in boxele exterioare situate in dreptul unui panou de perete plin. In aceste incaperi sau boxe se va asigura dirijarea exploziei spre exterior prin panouri de explozie.


5.322. Este interzisa depozitarea buteliilor in locuri umede sau in mediu cu actiune coroziva asupra materialului din care este construita butelia.


5.323. Este interzisa depozitarea si pastrarea recipientelor-butelii in spatii de protectie de siguranta si pe caile de acces.


5.324. Temperatura in depozite nu trebuie sa depaseasca +400 C. Incalzirea se va face cu instalatii de incalzire centrala cu apa calda sau abur de joasa presiune, iar buteliile vor fi plasate la o distanta de cel putin 1 m fata de elementele de incalzire. Sunt interzise focurile deschise in astfel de incaperi.


5.325. Pe o raza de 10 m in jurul depozitului cu butelii se interzice pastrarea oricaror materiale combustibile si executarea de lucrari cu foc deschis, daca intre acestea nu exista ziduri sau pereti incombustibili.


5.326. Instalatiile electrice din interiorul depozitelor vor fi executate, verificate si intretinute conform normativului I 7, nefiind admise improvizatii.


5.327. In timpul transportarii sau depozitarii, toate recipientele-butelii trebuie sa fie ferite de loviri sau murdarii si sa fie asigurate impotriva rasturnarii si caderii.


5.328. Este interzis sa se transporte butelii incarcate impreuna cu alte materiale combustibile, materii grase sau personal.


5.329. Transportul buteliilor se va face prin mijloace de transport prevazute cu suspensii; intre butelii se va interpune un material despartitor. In acest scop se pot intrebuinta scanduri din lemn, inele de franghie sau cauciuc etc. Pe distante mai mici, transportul se face pe carucioare special construite in acest scop.


5.330. In timpul transportului buteliilor incarcate, se vor lua masuri pentru evitarea incalzirii acestora sub actiunea razelor solare sau a altor surse de caldura, peste temperatura de +400 C.


5.331. Personalul care manipuleaza buteliile incarcate cu gaze oxidante va avea mainile curate si va utiliza scule complet lipsite de urme de ulei sau alte materii grase.

Personalul depozitului sau cel care transporta si manipuleaza recipiente-butelii va fi instruit asupra pericolului si a modului de manipulare a acestora.


5.332. Usile depozitului pentru recipientele-butelii vor fi inscriptionate cu indicatoare de securitate, conform prevederilor in vigoare (STAS 297/2).


5.333. Pentru stingerea incendiilor in faza initiala, la depozitele pentru recipiente transportabile cu gaze comprimate sau lichefiate, se va interveni cu mijloacele prevazute in normele de dotare.

Simultan se va face racirea cu jeturi de apa pulverizata a recipientelor din apropierea incendiilor. Concomitent, personalul de deservire va lua masuri de evacuare a buteliilor pline, amplasandu-le la distante cat mai mari de locul incendiului. Evacuarea buteliilor se va face cu luarea masurilor de precautie, in scopul de a se evita accidentari ca urmare a eventualelor explozii.


A21. Depozite de carbid si de var


5.334. Depozitarea carbidului se va face in conformitate cu normele in vigoare (Normativul CD40).


5.335. Butoaiele metalice in care se pastreaza carbidul vor fi inchise ermetic, avand inscriptia: "CARBID - A SE FERI DE UMEZEALA".

In depozitele mecanizate, pastrarea butoaielor se poate face in stive suprapuse pe trei scanduri, iar in cazul depozitelor nemecanizate, pe cel mult doua randuri separate cu scanduri cu grosimea de 4 - 5 cm, astfel incat butoaiele sa aiba stabilitate si sa se evite rostologirea lor.


5.336. Pardoseala incaperilor pentru depozitarea butoaielor cu carbid va fi cu 0,20 m mai ridicata decat cota incaperilor vecine. Daca pardoseala nu va putea fi ridicata la aceasta cota, butoaiele vor fi instalate pe un esafodaj la cota minima de plus 0,20 m fata de pardoseala acestor incaperi, iar fata de sol la o inaltime de minim 0,5 m.


5.337. Este interzis a se depozita buteliile de oxigen impreuna cu butoaiele de carbid.


5.336. Se interzice trecerea conductelor de apa de canalizare sau de incalzire prin incaperea depozitului de carbid prin peretii si planseele acestuia.


5.339. Este interzis a se deschide butoiul cu flacara sau cu scule care pot produce prin ciocnire scantei (dalti, ciocane etc.). Pentru aceasta operatie se vor folosi numai scule din metale neferoase si care sa nu contina cupru in aliaj mai mult de 65%. Deschiderea butoiului cu carbid se va efectua in spatiul de dezambalare al depozitului. Nu este permis a se deschide deodata mai mult de un butoi de carbid.


5.340. Se interzice manipularea brusca a butoaielor cu carbid.


5.341. Butoaiele avariate in timpul transportului trebuie golite imediat in alte ambalaje care se pot inchide ermetic.


5.342. Nu este permisa depozitarea carbidului la locul de sudura, in subsoluri sau demisoluri.


5.343. Se interzice introducerea oricarui fel de lichid, fie combustibil, fie incombustibil, in magaziile destinate depozitarii carbidului.


5.344. Usa depozitului va fi marcata prin inscriptii care interzic folosirea focului deschis si a apei, precum si cu un indicator de avertizare in ceea ce priveste pericolul de explozie, conform standardelor in vigoare (STAS 297/2).


5.345. Butoaiele golite vor fi curatate perfect de praf de carbid, dupa care se vor umple cu apa, se vor spala bine si numai dupa efectuarea acestor operatii vor fi depozitate in locurile stabilite.


5.346. Se interzice utilizarea flacarilor, a corpurilor incandescente sau a celor care produc scantei in apropierea depozitului de carbid.


5.347. Depozitarea varului nestins se va face in cladiri acoperite si se va feri de apa sau de umezeala, avand nivelul pardoselii la minimum 20 cm deasupra terenului inconjurator.

Elementele de constructie (stalpi, pereti, pardoseala etc.), care vin in contact cu varul nestins, vor fi din materiale incombustibile.


A22. Instalatii electrice de forta si iluminat, aferente

constructiilor


5.348. Instalatiile electrice de forta si iluminat normal si de siguranta vor fi proiectate, executate si exploatate cu respectarea prevederilor normelor in vigoare (I7, ID-17, ID15, PE101, PE 107 etc.).


5.349. Instalatiile electrice de orice natura vor fi executate numai de catre unitati autorizate si care vor utiliza numai personal calificat.

5.350. La folosirea instalatiilor electrice de forta si iluminat se va asigura o buna functionare a utilajelor si a aparatelor respective, prin revizii inainte de intrarea in functiune si prin inlaturarea imediata a defectiunilor constatate.


5.351. Tablourile electrice, releele, contactoarele etc. vor fi prevazute cu carcase de protectie, iar la tablouri se vor intrebuinta numai sigurante calibrate, conform proiectelor. Se interzice inlocuirea fuzibilelor arse cu fir de lita, staniol sau alte materiale.

Clemele sigurantelor lamelare nu se fixeaza pe lemn, carton sau alte materiale combustibile.


5.352. Se interzice supraincarcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decat cei prevazuti pentru instalatia respectiva.


5.353. Instalatiile pentru iluminatul de siguranta, evacuare, continuarea lucrului, garda vor fi mentinute in permanenta stare de functionare.

Bateriile de acumulatoare si celelalte surse de energie de rezerva pentru alimentarea iluminatului de siguranta vor fi verificate periodic si bine intretinute.


5.354. Reostatele de pornire sau de reglare a turatiei diferitelor masini electrice vor fi protejate cu carcase metalice prevazute cu orificii de racire. Acestea vor fi curate de praf si scame cel putin o data de saptamana.

Se interzice acoperirea lor cu materiale conbustibile (hartie, carpe, lemn etc.) sau curatirea lor cu lichide inflamabile (benzina, petrol etc.).


5.355. Aparatele electrice portative se vor folosi numai cu fise si conductoare izolate.


5.356. La terminarea lucrului, intregul utilaj electric se scoate de sub tensiune.

In incaperi va ramane sub tensiune numai instalatia de iluminat de siguranta.


5.357. Revizia, repararea sau inlocuirea diverselor elemente ale instalatiilor electrice de iluminat, forta sau curenti slabi, in medii explozive, se vor face numai dupa scoaterea lor de sub tensiune.


5.358. Se interzice:

a)         folosirea in stare defecta a instalatiilor electrice si a receptoarelor de energie electrica, orice fel, precum si a celor deteriorate sau improvizate;

b)         incarcarea instalatiilor electrice (conducte, cabluri, transformatoare, intreruptoare, comutatoare, prize etc.) peste sarcina admisa;

c)         suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare;

d)         agatarea sau introducerea pe si in interiorul panourilor, niselor, tablourilor electrice etc. a obiectelor de orice fel, precum si adapostirea de obiecte sau materiale in posturile de transformare sau de distributie;

e)         folosirea instalatiilor electrice neprotejate in medii de vapori explozivi si degajari de praf combustibil;

f)          executarea lucrarilor de intretinere si reparatii a instalatiilor electrice de catre personal necalificat sau neautorizat;

g)         utilizarea lampilor mobile portative, alimentate prin cordoane improvizate sau dezizolate;

h)         folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina (abajururi) improvizate din carton, hartie sau alte materiale combustibile;

i)          intrebuintarea radiatoarelor si a resourilor electrice in alte locuri decat cele stabilite si in conditii care prezinta pericol de incendiu. Cele care se folosesc in conditiile admise vor fi scoase de sub tensiune si vor fi depuse la terminarea programului in locurile stabilite in acest scop;

j)  folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice fara fise, direct in priza;

k) utilizarea receptoarelor de energie electrica (masini de calcat, radiatoare, resouri, ciocane de lipit etc.), fara luarea masurilor de izolare fata de elementele cmbustibile din incaperi;

l)  asezarea pe motoare electrice a materialelor combustibile (carpe, hartie, lemne, etc.);

m)   lasarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice, in cazzul demontarii partiale a unei instalatii;


5.359. Tablourile generale de distributie din spatiile de productie vor fi inchise in permanenta cu cheia, accesul la ele fiind permis numai electricianului de serviciu, precum si organelor de control si verificare. Incaperea si elementele tabloului vor fi in perfecta stare de curatenie (fara praf, scame etc.);


5.360. La toate tipurile de tablouri, legaturile trebuie facute conform normelor. In apropierea teblourilor sunt interzise pastrarea materialelor si a substantelor combustibile, precum si blocarea accesului; se va pastra curatenia. La tablourile capsulate, garniturile de etansare vor fi in buna stare si bine stranse, garniturile de etansare vor fi in buna stare si bine stranse (fixate). Se interzice legarea directa la bornele tabloului de distributie a lampilor de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrica.


5.361. Toate utilajele si aparatele electrice vor fi prevazute cu placute indicatoare pe care sunt trecute caracteristicile lor si schema de conexiuni.

5.362. Periodic, pe baza unui grafic, se vor face revizia si repararea instalatiilor electrice de iluminat de forta sau de curenti slabi (tablouri de distributie, sigurante, starea conducatoarelor, deozelor, prizelor, intrerupatoarelor, corpurile de iluminat, conexiunilor, legaturilor la pamant etc.).

In cadrul lucrarilor de intretinere si reparatie se va urmari ca instalatiile electrice de iluminat si forta sa se mentina in concordanta cu proiectul de executie si prevederile din normativul I7

Revizia completa a instalatiilor electrice montate in medii explozive se va face conform graficului de revizie, de catre personalul calificat si cu respectarea normelor specifice de prvenire si stingere a incendiilor.


5.363. Montarea conducatoarelor aeriene exterioare se va executa numai pe suporturi izolatoare. Utilizarea arborilor cu suporturi pentru conducatoarele aeriene este interzisa.


5.364.Se interzice monmtarea directa pe elementele de constructie combistibile a conducatoarelor si cablurilor cu manta din materiale combistibile sau greu combustibile, a tuburilor dein P.V.C. , a aparatelor si echipamentelor electrice.

Montarea conducatoarelor si a cablurilor mentionate mai sus pe elemente de constructie combustibile se poate face numai prin introducerea lor in tuburi de protectie, iar a celorlalte elemente (tuburi P.V.C. , aparate si echipamente electrice) numai pe suporturi incombustibile (zidarie, beton, foi de azbest, etc.) sau pe console incompatibile.

Fac exceptie instalatiile electrice protejate in carcase metalice cu grad de protectie minimum IP54.


5.365. Legarea conductoarelor izolate se va face numai in cutii de legatura, doze, mansoane, respectandu-se prevederile normativului I7.


5.366. Aparatele, tablourile de distributie si utilajele electrice, precum si racordurile acestora trebuie sa aiba gradul de protectie impotriva incendiilor si exploziilor corespunzator categoriei de pericol de incendiu al incaperilor in care se monteaza.


5.367. nu este admisa folosirea motoarelor si aparatelor electrice cu carcasele si capacele demontate sau in conditii care nu asigura racirea lor printr-o buna circulatie a aerului din jur.


5.368. Corpurile metalice ale aparatelor, utilajelor si a masinilor electrice vor fi legate la pamant; sectiunea conductoarelor de legare trebuie sa fie corespunzatoare normativului I7.

De asemenea, se vor lega la pamant conductele, rezervoarele metalice si pompele folosite in instalatiile metalice si pompele folosite in instalatiile de transport al combustibililor lichizi.


5.369. Proiectarea, executia si verificarea instalatiilor de protectie prin legare la pamant se vor face conform normelor in vigoare si STAT 12604/5.


5.370. Montarea, receptia, verificarea si intretinerea instalatiilor de paratrasnet vor fi efectuate numai de personal specializat si conform normelor in vigoare.


5.731. Instalatiile de paratrasnet se vor controla periodic, conform unui grafic stabilit in baza nbormativelor existente, urmarindu-se integritatea si buna functionare a elementelor componente (dispozitive de captare, conductoare de coborare, prize de pamant etc.), conform normativului PE 116.


5.372. Montarea cablurilor prin tuneluri sau canale, pe portiuni unde s-ar varsa metale topite, fluide, avand o temperatura ridicata sau substante care au actiune distrugatoare asupra invelisurilor cablurilor, este interzisa.


5.373. Intrarile si iesirile, cablurilor din dulapuri, sectii electrice, canale, tuneluri,precum si la trecerea lor prin plansee sau pereti despartitori vor fi obturate cu materiale incombustibile.


5.374. In toate canalele, tunelurile si puturile de cabluri se va pastra curetenia. In acest sens se va asigura controlul la toate locurile ascunse si posibilitatea executarii curateniei in mod curent in aceste spatii.


5.375. Stingerea incendiilor in faza incipienta la instalatiile de iluminat si forta se va face cu stingatoare portative cu CO2, cu stingatoare portative cu praf si CO2.


A23. Instalatii si utilaje care produc electricitate statica


5.376. Este interzisa exploatarea instaltiilor cu elemente metalice nelegate la pamant pentru scurgerea electricitatii statice sau cu instalatii de punere la pamant incomplete, defecte sau necorespunzatoare din punctul de vedere al rezistentei chimice.

Motoarele, echipamentul electric aferent tablourilor de distributie sau tablourilor de comanda vor fi obligatoriu legate la pamant.


5.377. Comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor este obligata sa depisteze acele utilaje care in timpul functionarii produc electricitate statica si vor lua masuri pentru asigurarea descarcarii la pamant a acesteia.

Verificarea instalatiilor de punere la pamant a acestor utilaje si, in general, a tuturor echipamentelor electrice, se va face periodic, conform normativului PE 116.


5.378. Este interzisa introducerea sub forma de jet de apa necesare pentru spalarea interioara a cazanelor, cisternelor, rezervoarelor si a altor recipiente care au continut produse volatile si care mai contin vapori ai acestor produse.


5.379. Este interzisa omogenizarea in rezervoare a produselor combustibile prin agitare cu aer, gaze sau dispozitive mecanice.


5.380. Inainte de inceperea incarcarii sau descarcarii produselor inflamabile din cisterne sau autocisterne, acestea vor fi legate la pamant.

5.381. Vasele metalice de mana, buteliile si butoaiele pentru gaze lichefiate vor fi asezate, in timpul incarcarii lor cu produse, pe o placa metalica legata la pamant si vor fi conectate prin mijlocirea unei legaturi (cablu) la recipientul din care se face incarcarea.


5.382. este interzisa folosirea imbracamintei de corp confectionate din matase, fibre sintetice sau artificiale in locurile in care sunt acumulari de gaze inflamabile.


5.383. este interzisa vopsirea cu pistolul de pulverizare a recipientelor care contin produse volatile si din care pot emana gaze combustibile.


5.384. In locurile cu pericol de incendiu sau explozie se interzice tratarea cu colofoniu (sacaz) a curelelor de transmisie, pentru a preveni patinarea lor. In acest caz, se vor prevedea dispozitive mecanice (glisiere, role de intindere etc.)


A24. Sisteme si instalatii de incalzire

Norme generale


5.385. La proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de incalzire centrala (cu abur, apa calda, aer cald) si locala (cu sobe, radiatoare etc.), precum si a masinilor si aparatelor de gatit se vor respecta prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor in vigoare (normative, standarde, instructiuni de folosire etc.).


5.386. In incaperile in care exista pericol de explozie sau incendiu nu se vor utiliza sisteme de incalzire cu foc deschis, cu suprafete radiante sau incandescente, a caror temperatura este mai mare decat temperatura de autoaprindere a substantelor inflamabile din incapere.


5.387. Nu se admite utilizarea unor instalatii, aparate, amsini, sobe nestandardizate, neomologate sau improvizate.


5.388. Se interzice folosirea instalatiilor de incalzire (cazane, calorifere, sobe, radiatoare, aparate si masini de gatit etc.).


5.389. Toate cazanele, masinile si aparate;e cu foc deschis, folosite pentru incalzire sau gatit vorfi supravegheate pe timpul functionarii lor, iar la terminarea programului de lucru se vor opri.


5.390. Intre corpurile de incalzire sau conductele neizolate si elementele de constructie din materiale combustibile invecinate se vor asigura distantele minime indicate in normele specifice in vigoare, in functie de natura agentului incalzitor. In cazuri speciale, intre conductele neizolate si elementele de constructie combustibile care nu satisfac distantele cerute se vor introduce materiale izolante incombustibile ( vata minerala etc.).


5.391. la trecerea conductelor instalatiilor de incalzire prin pereti sau prin plansee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse in tuburi de protectie si vor fi izolate cu materiale izolante incombustibile. Izolarea termica va fi astfel executatu, incat in orice regim de functionare a instalatiilor sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile.


A25. Instalatii de incalzire centrala


5.392. La instalatiile de incalzire centrala din cladirile si incaperile cu pericol de explozie sau incendiu, agentul termic (abur, apa calda sau apa supraincalzita, aer cald) se va alege in functie de temperatura de aprindere a substantelor din incaperile respective. Temperatura conductelor si corpurilor de incalzire se va situa sub limitele care ar putea provoca aprinderea substantelor cu care pot veni in contact.


5.393. In sectiile cu degajari de praf combustibil sau cu mediu de gaze combustibile, conductele si radiatoarele vor fi netede, inlaturandu-se periodic orice depuneri de pe acestea si din jurul lor.


5.394. La izolarea conductelor cu abur sau de apa supraincalzita se vor utiliza materiale incombustibile.


5.395. Este interzisa depunerea pe radiatoare si pe conducetele termice a vaselor cu lochide inflamabile, a imbracamineti si a altor materiale combustibile.


5.396. Este interzisa trecerea conductelor de termoficare pentru incalzire prin canale sau prin spatii inchise in care pot aparea vapori inflamabili sau gaze combustibile.


5.397. Toate conductele si armaturile instalatiilor de incalzire centrala vor fi vopsire in culorile standardizate.


5.398. La instalatiile de incalzire cu aer cald, conductele, aerotermele si bateriile de incalzire vor fi curatate periodic de depunerile de praf combustibil.


5.399. Nu se va permite existenta in apropierea prizelor de aer a unor surse de gaze sau de praf combustibil, precum si executarea de lucrari cu foc deschis.


5.400. Nu se vor depozita lichide si materiale combustibile si recipiente cu gaze sub presiune in jurul bateriilor de incalzire sau al aerotermelor la distante mai mici de 1m.


A26. Mijloace de incalzire locala


5.401.Constructia, amplasarea si exploatarea mijloacelor de incalzire locala (sobe de orice tip, cazane de spalatorie, masini si aparate de gatit etc.) se vor face conform prevederilor standardelor in vigoare (STAS 9072) si a instructiunilor de folosire emise de unitatea producatoare.


5.402. La exploatarea sobelor cu sau fara acumulare de caldura si a masinilor si aparatelor de gatit se vor respecta urmatoarele reguli:


a)         materialele sau elementele cobistibile situate in fata focarelor si cenusarelor sa fie la o distanta de acestea de minimum 1,25 m, iar cele greu combustibile la 1 m;


b)         in incaperile in care sunt amplasate sobele nu se admite depozitarea materialului combustibil care sa depaseasca consumul pentru 24 de ore;


c)         depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distanta mai mare de 1 m fata de sobele fara acumulare de caldura si de 0,5 m la sobele cu acumulare de caldura;


d)         masinile si aparatele de gatit cu combustibili solizi sau gaze, precum si rezervoarele de consum ale sobelor care utilizeaza combustibili lichizi (a caror protectie termica a fost asigurata de producator pe baza incercarilor efectuate si acceptata la omologarea produsului) pot fi amplasate la distante mai mici decat cele prevazute la punctul c), daca acest lucru este mentionat in instructiuni de folosire;


e)         este interzisa depozitarea materialului combustibil deasupra sobei;


f)          in fata usitei de alimentare, pardoseala combustibila se protejeaza cu o bucata de tabla metalica cu dimensiunile de 70 x 50 cm;


g)         inainte de utilizarea sobelor si cosurilor de fum, acestea trebuie verificate amanuntit, separate, curatate si date in exploatare in perfecta stare de functionare;


h)         nu se utilizeaza sobe fara usite la focare si cenusare, defecte sau izolate necorespunzator fata de elementele combustibile ale cladirilor;


i)          in timpul functionarii sobelor usitele focarului si cenusarului trebuie mentinute inchise si zavorate;


j)          se interzice aprinderea focului in sobe prin stropire cu benzina, petrol sau alte lichide combustibile;


k)         se interzice uscarea hainelor sau a altor matyeriale combistibile pe sobe sau in imediata apropiere a lor;


l)          nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decat vatra focarului sobei sau carbuni cu o putere calorifica mai mare decat cea stabilita (cocs de furnal);


m)       nu se vor numi persoane care sa raspunda de aprinderea si stingerea focului;


n)         cenusa se va evacua peridoci intr-un loc stabilit si amenajat in acest scop, fara pericol de incendiu, si numai dupa ce se vor stinge resturile de jar;


o)         se interzice supraincalzirea sobelor;


p)         se interzice montarea dispozitivelor si a clapetelor de reglare a tirajului.NOTA: Prin sobe cu acumulare de caldura se inteleg sobele care nu au un

volum activ (masivul incalzit) mai mare de 0,2 m3, pereti exteriori cu

o grosime de cel putin 6 cm in zona focarului si de 4 cm in celelalte

portiuni.

Prin sobe fara acumulare de caldura se inteleg sobele metalice,

precum si sobele de zidarie (caramida sau alte materiale), care au

volum activ sub 0,2 m3 sau pereti cu grosimi mai mici decat cele

prevazute pentru sobele cu acumulare de caldura.


5.403. Utilizarea sobelor fara acumulare de caldura se va face respectand urmatoarele norme:


a)           distanta dintre sobe sau burlane si materialele combustibile invecinate sa fie de cel putin 1 m, iar fata de cele greu combustibile de 0,70 m;


b)           la sobele cu inaltimea picioarelor de cel putin 25 cm pardoseala de sub acestea se protejeaza astfel: printr-un strat izolator de caramida plina, avand grosimea de 6 cm, cu mortar de argila, prin doua straturi de pasla imbibata cu solutie de argila, printr-un strat de azbest ori prin alt material incombustibil cu aceeasi capacitate termoizolatoare.

Peste aceste izolatii se pune tabla metalica; postamentul termic Izolator trebuie sa depaseasca perimetrul sobei cu 25 cm, iar in fata focarului cu 50 cm.


c)           cand sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 25 cm, pardoseliile combustibile se protejeaza printr-un postament format din: doua randuri de vata minerala si unul de tabla metalica; patru randuri de caramida (pe lat) cu mortar de argila, dintre care ultimele doua randuri pot fi executate pe goluri sau inlocuite cu un strat de nisip, avand aceeasi grosime. Postamentul poate fi alcatuit si din alte materiale incombustibile termoizolatoare cu aceeasi grosime si aceeasi echivalenta termica. La masinile si aparatele de gatit de uz casnic, izolarea pardoselii se va face conform normelor stabilite de fabricant;


d)           in cazul sobelor din incaperile cu pereti din materiale combustibile, portiunea de perete de langa soba se executa din materiale incombustibile, care sa depaseasca marginile sobei in toate directiile cu minimum 0,5 m. In situatia in care lucrul nu este posibil, amplasarea sobei, a masinilor si a aparatelor de gatit si protejarea peretilor combustibili se vor face conform prevederilor standardelor in vigoare si instructiunilor de folosire emise de fabricant.


5.404. Constructia, amplasarea, protectia termica si exploatarea cosurilor si a canalelor de fum pentru focarele care servesc la incalziri curente se vor efectua in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare (STAT 6793).


5.405. Cosurile de fum vor fi curatate periodic, in functie de calitatea si de cantitatea combustibilului folosit, iar usile pentru curatare vor fi bine etansate.


5.406. Zidaria si tencuiala cosurilor vor fi verificate periodic si bine intretinute, astfel incat sa se evite orice crapatura care ar permite iesirea in incaperi sau in poduri a gazelor calde, a fumului sau a scanteilor.


5.407. erste interzisa racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care deservesc focare alimentate cu astfel de combustibil (lemn, pacura, carbune etc.).

5.408. este interzisa montarea de clapete (saibare) sau capace de obturare in canale sau racorduri, limitarea, respectiv reglarea tirajului, urmand sa fie facuta exclusiv prin usile (prizele) de aer sau prin regulatoarele de tiraj ale focarelor.


5.409. pentru instalatiile de alimentare cu gaze naturale a sobelor se vor respecta prevederile "Normativului pentru distribuirea si utilizarea gazelor naturale" (I 6), la care se vor respecta si urmatoarele reguli:


a)         verificarea si intretinerea in buna stare de functionare a instalatiei (conducte, robinete, arzatoare etc.), inlaturandu-se orice posibilitate de scurgere a gazelor;


b)         in cazul in care se constata miros de gaze inainte de a se aprinde focul, se va aerisi incaperea respectiva si se vor depista si inlatura defectele care au provocat scaparile de gaze;


c)         aprinderea si stingerea focului se vor executa numai de catre personal instruit in acest scop. Pentru aceasta, la fiecare soba sau aparat de gatit se va pune cate o eticheta pe care se va mentiona, pe langa ora de aprindere si stingere, urmatorul text: "Pentru aprinderea si stingerea focului raspunde . . . . . . ;


d)         inainte de aprinderea arzatorului de gaze, robinetul trebuie sa fie inchis; cand arzatorul este in functiune, usa cenusarului va fi deschisa;


e)         aprinderea focului se face prin apropierea unei torte aprinse (aprinzator) de arzatorul de gaze, dupa care se deschide incet robinetul pana cand gazele se aprind (principiul "gaz pe flacara");


f)          este strict interzisa aprinderea "flacara pe gaz" , adica a se deschide mai intai robinetul si apoi a se apropia flacara de arzator;


g)         este interzisa aprinderea arzatorului de gaze cvu materiale sau deseuri sombustibile;


h)         atat la aprinderea cat si la stingerea focului, gazele vor fi inchise si deschise mai intati de la robinetul principal, apoi de la cel al arzatorului;


i)          persoana stabilita pentru aprinderea si stingerea focului va controla periodic daca tirajul sobei este bun cu ajutorul unei lumanari aprinse, apropiate de usa intredeschisa a cenusarului, ingrijindu-se insa ca robinetul de gaz sa fie inchis. Daca flacara lumanarii nu se indreapta spre interiorul sobei, tirajul este defectuos, urmand a nu se mai face focul pana dupa verificarea si remedierea defectiunilor;


j)          se interzice folosirea gazelor in sobele nereparate si a caror etanseitate nu este asigurata;


k)         depistarea scaparilor de gaze se va face numai cu spuma de apa si sapun si in nici un caz cu flacara.


5.410. Efectuarea lucrarilor de montaj, reparatii, revizii sau a modificarilor la instalatiile de gaze, de catre persoane neautorizate si fara avizul prealabil al intrerpinderii distribuitoare, este interzisa.


5.411. In cazul utilizarii buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzic:


a)         folosirea de butelii defecte, improvizate sau neomologate;

b)         amplasarea buteliilor in apropierea surselor care radiaza caldura;

c)         activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau incalzirea acesteia;

d)         racordarea buteliei, fara reductor de presiune;

e)         utilizarea furtunului de racordare nefixat corespunzator, uzat sau in stare defecta;

f)          folosirea furtunurilor executate din materiale plastice.


A27. Centrale termice de incalzire

si pornire


5.412. Exploatarea centralelor termice, precum si a instalatiilor de cazane aferente se va efectua numai de catre persoane calificate si instruite in ceea ce priveste prescriptiile tehnice de exploatare a acestora si normele de prevenire a incendiilor.


5.413. Punerea in functiune si exploatarea centralelor termice se vor face numai pe baza autorizatiei de exploatare, eliberata de Inspectoratul de stat pentru cazane si instalatii de ridicat, cu respectarea instructiunilor in vigoare.


5.414. Este interzisa depozitarea in centrala termica a unor utilaje sau materiale care nu au legatura cu exploatarea acesteia.


5.415. Aparatele pentru controlul temperaturii si presiunii din cazane si conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil sau pentru agentul de incalzire, supapele de siguranta etc. vor fi mentinute in perfecta stare de functionare. Verificarea lor se va efectua la inceperea fiecarui schimb.


5.416. In cazul centralelor termice care folosesc drept combustibil carbunele macinat, instalatia de pulverizare a prafului de carbune trebuie controlata zilnic si curatata de depunerile de praf de pe suprafetele calde ale instalatiilor aferente cazanelor.


5.417. Evacuarea zgurei si a cenusii cu carucioare, vagonete se va face numai in locuri special destinate, care nu prezinta pericol de incendiu. In prealabil, cenusa si zgura vor fi stropite cu apa, in scopul stingerii particulelor incandescente.


5.418. In cazul intreruperii flacarii (rezultata din arderea prafului de carbune) se va opri imediat alimentarea cu combustibil si se va efectua aerisirea cazanului, pornindu-se din nou instalatia, folosind injectoarele de pornire cu combustibil lichid.


5.419. La centralele termice in care se folosesc drept combustibil deseurile de lemn, puzderie de in si canepa, se vor respecta urmatoarele reguli:


a)         transportul si manipularea combustibilului se fac in asa fel, in asa fel,incat acesta sa nu fie imprastiat in incinta unitatii;

b)         in jurul centralei termice terenul va fi neted, curat permanent de deseuri, puzderie si alte materiale combustibile, pe o raza de 30 m;

c)         silozul pentru depozitarea combustibilului va fi construit in conformitate cu prevederile normelor de prevenire a incendiilor, iar usa de comunicatie dintre acestea si sala cazanelor va fi metalica, cu rezistenta la foc de 45 minute;

d)         cantitatile combustibilului care se depoziteaza in siloz nu vot depasi necesarul pentru consumul zilnic;

e)         se interzice depozitarea combustibilului in sala cazanelor;

f)          ventilatia (mecanica sau naturala) trebuie folosita in asa fel, incat sa nu provoace amestecuri de praf si aer;

g)         cosurile de evacuare a fumului vor fi prevazute cu sisteme de retinere a scanteilor (parascantei);

h)         exploatarea, controlul si repararea instalatiilor din aceste centrale se vor face in conformitate cu instructiunile ISCIR.


5.420. La cazanele alimentate cu combustibil lichid se va asigura in permanenta etanseitatea tuturor traseelor de alimentare, rezervoare, conducte pentru transport, pompe, indeosebi racordurile la arzatoare.


5.421. Izolatia conductelor pentru combustibil si izolatia cazanului, in special in jurul arzatoarelor, trebuie sa fie in perfecta stare si ferita de a fi imbubata cu combustibil.


5.422. Cazanele alimentate cu combustibil lichid vor fi prevazute in fata focarelor, sub injectoare, cu tavi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea scurgetilor provenite din instalatii. Scurgerile accidentale de combustibil de pe toate utilajele, scarile si platformele cazanului se colecteaza si se inlatura.


5.423. Rezervoarele pentru consum zilnic vor fi prevazute cu conducte de preaplin, conducte de aerisire si indicatoare de nivel, intretinute in bune conditii. La aceste rezervoare nu se vor instala indicatoare de nivel de sticla.


5.424. Pentru fluidificarea combustibilului din rezervoare prin incalzire, se va folosi numai aburul de joasa presiune sau apa calda. Este interzisa utilizarea focului deschis pentru aceasta operatie.


5.425. Inainte de aprinderea combustibilului la injectoare se va verifica focarul, se vor indeparta eventualele scurgeri de combustibil si se vor inlatura cauzele acestora.

Focarele si canalele de fum vor fi ventilate timp de 10 minute, folosindu-se instalatia prevazuta pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor de ardere.


5.426. Aprinderea combustibilului pulverizat in focarele cazanelor se va efectua fie electric,fie cu ajutorul unei torte fixate pe o vergea metalica.

Nu sunt admise improvizatii ca: bat de chibrit, ziar aprins etc.. Pentru stingerea faclei se va prevedea o lada cu nisip sau un vas cu apa in apropierea cazanului.


5.427. Se interzice reaprinderea focului de la zidaria incandescenta a focarului sau de la flacara altui arzator.


5.428. Centralele termice care folosesc combustibil gazos se vor pune in functiune numai dupa verificarea arzatoarelor si a presiunii in conductele de gaze, in limitele prevazute de normativul I 6.


5.429. Controlul etanseitatii instalatiei de gaze combustibile se va face conform normativelor si reglementarilor in vigoare, folosindu-se emulsie de apa si sapun sau alte procedee cu aparatura de detectare. Se interzice efectuarea acestui control cu flacara.


5.430. Aprinderea arzatorului cu gaze, in focarele cazanelor centralelor termice, se va afectua prin respectarea stricta a principiului "gaz pe flacara".


5.431. Circuitul de alimentare a arzatoarelor cu gaze de la cazanele ale caror instalatii functioneaza cu o presiune de lucru de peste 5000 mm coloana de apa va fi prevazut cu un sistem de protectie care sa intrerupa rapid debitul de gaze, atunci cand presiunea scade sub limita la care flacara poate deveni instabila in cazul in care flacara de control se stinge.


5.432. Circuitul de alimentare al fiecarui arzator va fi prevazut cu doua ventile montate in serie, dintre care unul cu actionare manuala. Pozitia ventilelor "inchis" sau "deschis" trebuie marcata vizibil.


5.433. La aparitia unei neetanseitati sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor se va inchide robinetul de pe conducta principala din exteriorul cladirii si se vor deschide ferestrele si isile pentru aerisirea intensa a salii.


5.434. Este interzisa exploatarea centralelor termice fara o supraveghere permanenta sau, eventual, incredintarea urmaririi functionarii cazanelor unor persoane fara calitatea corespunzatoare.


Fiecare cazan va fi revizuit si reparat in termenele prevazute de normativele in vigoare, verificarea periodica a acestora facandu-se conform normelor ISCIR.


Oprirea functionarii cazanelor este obligatorie atunci cand se constata:


a)         cresterea sau scaderea nivelului apei in afara limitelor admise, fara a putea fi readus la nivel normal;

b)         defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranta;

c)         spargerea unor tevi in interiorul cazanului;

d)         aprinderea depunerilor de funingine si cocs in canalele de fum etc.


Oprirea functionarii cazanelor se va face respectand ordinea de inchidere a circuitelor, si anume:

se inchid robinetele de alimentare cu combustibil;

se inchid robinetele de alimentare cu aer;

se inchide circuitul de alimentare cu apa.


5.438.Supravegherea cazanelor poate inceta numai dupa inchiderea circuitelor de alimentare cu combustibil si scaderea presiunii aburului la zero.


A 28. Instalatii de ventilatie si de transport pneumatic5.439. Incaperile in atmosfera carora se degaja substantele volatile si explozive trebuie sa fie prevazute cu ventilatie naturala sau cu un sistem de ventilatie mecanica, care sa permita evacuarea gazelor, a vaporilor, a prafului, a pulberilor si a deseurilor combustibile, astfel incat in exploatarea normala sa se evite posibilitatea de acumulare a acestora, precum si pericolul de incendiere a acestora, precum si pericolul de incendiere sau explozie.


5.440. Prizele de ventilatie cu aer vor fi prevazute cu plase de sarma sau gratare care sa impiedice patrunderea diferitelor corpuri straine in canalele de ventilatie.


Amplasarea in incaperi a gurilor de absorbtie trebuie sa se faca in functie de greutatea specifica gazelor sau vaporilor de evacuat. La ventilatiile locale, aceste guri vor fi amplasate cat mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a deseurilor combustibili.


Peretii interiori si canalelor de ventilatie trebuie sa fie netezi, iar coturile sa aiba o raza de racordare suficienta, pentru a se evita depunerea prafului.


Montajul instalatiilor de ventilare si exhuastare se va face conform prevederilor normativului I 5.


Ventilatoarele aferente instalatiilor de ventilare pentru incaperile cu vapori sau gaze combustibile vor fi de constructie corespunzatoare mediilor respective.


Se interzice evacuarea prin instalatia de ventilatie a substantelor care pot provoca in amestec o aprindere sau explozie.


La instalatiile de ventilatie si transport pneumatic, care prezinta pericol de incendiu sau explozie, se vor mai respecta urmatoarele:


a)         diametrul tubulaturii de aspiratie va fi astfel dimensionat, incat sa se poata asigura curatirea ei fara dificultate;

b)         conductele de ventilatie vor fi bine executate, pentru a nu permite scapari de particule si de vapori inflamabili;

c)         in cazul in care canalele de aspiratie sunt dispuse sub podea, gratarele aflate deasupra acestora se vor executa din materiale ce nu produc scantei la lovire.


In sectiile deosebit de periculoase, instalatiile de ventilatie vor fi prevazute cu dispozitive corespunzatoare de blocare in caz de incendiu si de semnalizare a incetarii functionarii acestora.


La exploatarea instalatiilor de ventilatie se vor lua masuri pentru:


a)         inlaturarea posibilitatilor de formare a amestecurilor explozive, prin mentinerea unei exhaustari continue si a vitezei constante de circulatie a aerului in conducte;

b)         suprimarea si izolarea diferitelor surse de caldura sau scantei la instalatiile amplasate in medii in care exista praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;

c)         intretinerea, verificarea si curatirea periodica a canalelor, tubulaturii, ventilatoarelor, filtrelor, cicloanelor etc. de depuneri, praf, scame, alte materiale combustibile;

d)         limitarea posibilitatilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilatie, prin alegerea unor trasee judicioase, prin intretinerea in bune conditii a clapetelor de obturare manuala sau automata;

e)         asigurarea unei izolatii termice corespunzatoare a canalelor prin care circula gazele calde, fata de materialele sau elementele combustibile ale cladirilor;


Se interzice montarea in interiorul canalelor de ventilatie a conductelor de lichide sau de gaze combustibile. De semenea, se interzice montarea in interiorul canalelor prin care se transporta praf, vapori sau gaze combustibile a conductoarelor de incalzire, precum si a conductelor electrice.

Pentru retinerea prafului si a deseurilor combustibile, instalatiile de ventilatie cu absorbtie vor fi prevazute cu filtre, camere de desprafuire si cicloane executate din materiale incombustibile, evitandu-se imprastierea acestor deseuri in atmosfera sau pe teritoriul unitatilor. Sacii de filtre vor fi greu combustibili sau ignifugati.


Ventilatoarele si motoarele elctrice ale instalatiilor de ventilatie vor fi astfel montate si exploatate, incat sa se evite producerea scanteilor sau producerea unor scurtcircuite.


Gurile de evacuare a aerului viciat al instalatiilor de ventilatie vor fi amplasate fata de prizele de aer curat la minimum 8 m distanta pe orizontala sau la minimum 5 m diferenta de nivel (verticala).


Instalatiile de exhaustare si de transport pneumatic al deseurilor de materiale combustibile (lemn, carbune etc.) vor fi perfect etanse, iar clapetele de separatie si obturatoarele de pe canalele si conductele de transport vor fi mentinute in buna stare de functionare.


Nu se vor utiliza instalatii comune pentru exhaustarea prafului de materiale combustibile sau a vaporilor inflamabili cu cele pentru evacuarea prafului de la utilajele de slefuit, polizat etc., care produc scantei


La instalatiile de ventilatie si de transport prin care se vehiculeaza substante combustibile sau inflamabile nu se vor executa lucrari cu foc deschis (sudura, lipire etc.) decat dupa curatirea si spalarea acestora de depunerile respective.


Nu se permite functionarea instalatiilor de transport pneumatic fara asigurarea legaturii la pamant a carcaselor metalice a ventilatoarelor, conductelor (tubulaturii) si a cicloanelor pentru scurgerea electricitatii statice.


Instalatiile de ventilatie si de transport pneumatic se vor revizui si curata periodic conform unui grafic intocmit, asigurandu-se totodata ungerea tolelor si a lagarelor bventilatoarelor pentru evitarea supraincalzirii acestora.


Conductele de exhaustare ce traverseaza peretii despartitori vor fi prevazute (in locul respectiv) intr-o parte si alta a zidului cu clapeta de separatie (saibare) omologate, actionate automat sau manual in caz de incendiu. Pozitiile mat sau manual in caz de incendiu. Pozitiile "INCHIS - DESCHIS" ale clapetelor vor fi marcate astfel, incat sa fie vizibile si sa se poata controla usor.


In caz de izbucnire a unui incendiu la utilajul de la care se face exhaustarea, se opres ventilatorul si masinile racordate la acest sistem de ventilatie.


Pornirea instaltiilor de ventilatie in incaperile cu pericol de explozie se va efectua intotdeauna inainte cu 10 minute de punerea in functiune a instalatiilor tehnologice si se vor opri dupa 15 minute de la terminarea lucrului.


Inainte de pornire, se va controla, in prealabil, starea ventilatorului, iar eventualele defectiuni (lagare defecte, frecare intre rotor si carcasa etc.)- se remediaza.


Ventilatoarele se monteaza pe fundatii (suporturi) elastice, iar legaturile la tubulatura se fac flexibile.

La terminarea lucrului si la oprirea ventilatorului, clapetele de separare cu actionare manuala din interiorul conductelor vor fi puse in pozitia "INCHIS", avandu-se in vedere ca la reinceperea lucrului sa fie redeschise.


A29. Instalatii de anuntare si alarmare

in caz de incendiu


Pentru anuntarea incendiilor pe tritoriul unitatilor se vor instala mijloace de semnalizare (acustica, optica), care sa asigure mobilizarea intregului personal ce poate participa la stingerea incendiului si a serviciului de pompieri civili in caz de incendiu.

Se va asigura posibilitatea de anuntare in cel mai scurt timp si a celei mai apropiate subunitati militare de pompieri (telefon, radiotelefon, etc.).


5.465. Personalul incadrat in munca va fi instruit pentru a cunoaste mijloacele de alarmare si semnalizare in caz de incendiu, precum si codul stabilit.


5.466.Unitatile economice importante si vulnerabile la incendiu vor avea asigurata legatura directa cu subunitatea militara de pompieri cea mai apropiata, sistemul de legatura stabilindu-se de comun acord (telefon, radiotelefon, legatura de la instalatia de semnalizare a incendiului etc.).


5.467.La cladirile serviciului de pompieri civili, la centralele si posturile telefonice, se vor afisa la loc vizibil numarul de telefon al subunitatii de pompieri militari, precum si numarul telefoanelor personalului de conducere din unitatea respectiva.


5.468.Pentru orice inceput de incendiu, concomitent cu darea alarmei de la cel mai apropiat post, se vor anunta in prima urgenta serviciul de pompieri civili din unitate, conducerea unitatii si subunitatea militara de pompieri care are in raza de interventie obiectivul respectiv.


5.669.Se interzice ca posturile telefonice de la care se anunta pompierii in caz de incendiu sa fie inchise sau incuiate, astfel incat sa nu se poata realiza legatura.


5.470.Unitatile vor stabili impreuna cu subunitatile militare de pompieri modul de interventie a acestora in cazurile de izbucnire a incendiilor in diverse situatii si le vor pune la dispozitie elementele de cunoastere a instalatiilot, pentru a le permite interventia operativa si eficienta in caz de incendiu.


B. EXECUTAREA UNOR LUCRARI CE PREZINTA

PERICOL DE INCENDIU


B1. Sudarea si taierea metalelor

Norme generale


5.471.Atelierele de sudura si de taiere a metalelor vor fi amenajare si exploatate conform normelor specifice si a instructiunilor tehnice interne.


5.472.Perdoseala trebuie sa fie din material incombustibil si cu conductibilitate termica mica, iar latimea cailor de circulatie sa aiba minimum 1 m.


5.473.Generatorul de acetilena si tubul de oxigen (ce au destinatia de a alimenta un singur post de lucru) pentru sudura se vor amplasa in boxe incombustibile separate, despartite prin perete plin cu usi spre exterior si prevazute cu posibilitati de aerisire. In aceste incaperi nu se vor depozita nici un fel de materiale. Atunci cand aceste boxe sunt lipite de atelierele pe care le deservesc, peretii despartitori nu vor avea goluri si vor fi rezistenti la explozii, iar generatorul respectiv nu va depasi cantitatea de 20 m3/h.


5.474.Boxele pentru generatorul de acetilena si tuburile de oxigen trebuie sa aiba in peretii exteriori sau in acoperis panouri de explozie (decompresare), care sa poata ceda usor in caz de explozie, cu o suprafata totala de minimum 0,05 m3 de panou, la 1m3 din volumul incaperii.


5.475.Panourile de explozie se executa sub forma de ferestre cu geamuri nearmate, luminatoare, acoperis de tip sburator sau panouri din azbociment ondulat etc. Se recomanda ca panourile de exploaize sa fie amplasate in vecinatatea surselor de explozie (deasupra sau alaturi de ele).


5.476.Incaperea boxei generatorului de acetilena va fi asigurata cu ventilatie naturala.


5.477.Usile boxei generatorului sau ale statiilor de acetilena vor fi marcate cu inscriptii de securitate si cu indicatoare de avertizare a pericolului de explozie, conform standardelor in vigoare (STAS 297).


5.478.La sudura oxiacetilenica, generatoarele de acetilena transportabile se vor instala in aer liber, in afara incaperii in care se sudeaza


5.479.Se admite instalarea tuburilor de acetilena sau a unui singur generator de acetilena transportabil cu debit maxim de 3,2 m3/h acetilena, numai in incaperi sau in hale in care se executa lucrari de reparatii-montaj sau de intretinere cu caracter temporar, cu respectarea urmatoarelor conditii:


a)         tuburile si generatorul sa fie verificate si sa posede placa de timbru;


b)         incarcatura de carbid a generatorului sa nu depaseasca 4 kg.;


c)         incaperea sa aiba un volum de minimum 300 m3 si sa fie bine ventilata;


d)         distanta de la generatorul de acetilena si butelia de oxigen la flacara de sudura sau la orice sursa de caldura sau de scantei sa fie de minimum 10 m, iar intre generator si butelia de oxigen sa existe o distanta de minimum 5 m;


e)         deservirea generatorului sa se faca de catre personal calificat;


f)          locurile de amplasare a generatorului de sudura se vor marca cu vopsea alba pe pardoseala.


5.480.Se interzice instalarea generatoarelor de acetilena transportabile in locuriin care exista surse puternice de caldurasi foc deschis (turnatorie, forja, etc.).


5.481.Atelierele de sudura vor fi dotate cu dispozitive de aprindere, vase cu apa rece, curata, pentru racirea becului arzatorului in caz de supraincalzire, precum si cu suporturi cu carlig pentru agatarea arzatorului in timpul intreruperii lucrului.


5.482.Nu sunt admise in aceste ateliere recipiente sau vase care contin substante combustibile sau inflamabile.


5.483.Arzatoarele (suflaiurile) de sudura se vor controla inainte de inceperea si terminarea lucrului, pentru ca robinetele de oxigen si acetilena sa se inchida perfect.


5.484.Este interzisa agatarea arzatoarelor (chiar stinse) de recipientele-butelii sau de generatoarele de acetilena.


5.485.Sunt interzise deplasarea cu arzatorul aprins in afara zonei de lucru, urcarea pe scari, schele, etc.


5.486.Se vor inchide robinetele tubului de oxigen si ale generatorului de acetilena la intreruperi care depasesc 10 minute din cadrul unui schimb. Daca alimentarea cu gaze se face de la conducte, se inchid robinetele de la punctele de distributie. Generatorul incarcat nu va fi lasat fara supraveghere.


5.487.In cazul intreruperii lucrului pe o perioada mai indelungata (o noapte sau o zi de repaus) se va evacua carbidul din generator.


5.488.In cazul socurilor produse de intoarcerea flacarii se vor lua urmatoarele masuri:


a)         se vor inchide imediat robinetele pentru acetilena si oxigen;

b)         se va introduce becul intr-un vas cu apa rece, curata;


c)         se va purja furtunul pentru acetilena;


d)         se va desfunda becul cu sarma din metal moale sau se va schimba;


e)         se va controla daca nivelul din supapa de siguranta este la inaltimea robinetului de control.


5.489.Lucrarile de sudura in locurile cu pericol de incendiu si explozie se vor executa numai cu permis de foc, conform cu modelul din ANEXA nr. 3.


5.490.Lucrarile de sudura la instalatii, rezervoare, recipiente, conducte, prin care s-au vehiculat si in care s-au depozitat substante combustibile sau vapori inflamabili nu se vor efectua decat dupa golirea, aerisirea, umplerea cu apa sau gaz inert, izolarea acestora prin flanse oarbe de restul instalatiilor si dupa efectuarea analizelor de laborator.


5.491.Locurile unde se sudeaza sau se taie cu oxigen si care prezinta pericol de incendiu vor fi inconjurate de paravane de protectie din material rezistent la foc, cu ialtimea de minimum 2 m., avand peretii pana la nivelul pardoselii, si vor fi bine consolidate. Lungimea lor va depasi zona in care pot sa ajunga scanteile sau particulele incandescente.


5.492.Daca pardoseala este din material combustibil, se vor lua masuri de protejare a acestuia, prin intermediul unui strat de nisip cu grosimea de 2 cm., prin acoperirea cu placi incombustibile sau prin umectare.


5.493. Materialele si substantele combustibile transportabile vor fi indepartate la o distanta de cel putin 10 m. de locul sudarii.


5.494. Materialele care nu pot fi indepartate de locul sudarii, ca si elementele de constructie combustibile, vor fi umezite cu apa sau protejate cu panouri incombustibile, pentru a fi ferite de actiunea scanteilor, a flacarilor si a particulelor de material incandescent.


5.495. Se vor verifica si se vor lua masuri ca sursele de foc (scantei, granule incandescente) sa nu poata patrunde prin deschiderile existente in pereti sau pe pardoseala, la materialele combustibile ce se pot aflain incaperea alaturata sau in cea de la cota inferioara.


5.496. Periodic si dupa terminarea lucrului se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de incendiu. In acest sens se vor descoperi toate elementele ce au fost protejate si se va verifica daca starea lor este intacta, luandu-se masuri in consecinta.


5.497. Este interzisa sudarea efectuata pe mese improvizate din butoaie goale de carbid sau de lichide combustibile, pe alte obiecte combustibile.


5.498. Lucrarile de sudura si de taiere in spatii inchise (tuneluri, puturi, rezervoare, etc.) nu se vor executa decat dupa efectuarea analizei aerului si asigurarea ventilarii acestor spatii de lucru.


5.499. La sudarea conductelor sau a profilelor inchise se va verifica ca la capetele acestora sa nu apara amestecuri de gaze combustibile.


5.500. In cazul executarii lucrarilor de sudura si de taiere pe schele sau pe platforma, elementele de constructii, cofrajele, precum si celelalte materile combustibile din apropiere vor fi protejate impotriva aprinderii prin stropire cu apa, paravane incombustibile, etc.


5.501. La executarea lucrarilor de sudura sau de taiere oxiacetilenica la piesele vopsite, acestea se vor curata de vopsea pe o portiune de cel putin 100 mm. In jurul punctului de lucru.


5.502. Operatia de sudura si de taiere oxiacetilenica la instalatiile electrice se executa dupa scoaterea de sub tensiune a acestora si luarea masurii impotriva conectarii accidentale la retea.


5.503. Piesele, instalatiile, etc. la care se vor executa operatii de sudura sau de taiere se vor curati, in prealabil, de urme de uleiuri, ramasite de bumbac, de calti, etc.


5.504. In atelierele de sudura este interzisa executarea concomitenta a lucrarilor de sudura electrica si de sudura sau taiere cu flacara oxiacetilenica.


5.505. La sudarea si taierea metalelor cu aparate si instalatii speciale, altele decat cele electrice sau oxiacetilenice, vor fi respectate atat normele de mai sus, cat si cele stabilite de unitatea producatoare.


B2. Statii si generatoare de acetilena


5.506.Proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor si instalatiilor care produc sau folosesc acetilena se vor face conform normelor de prevenire si stingere a incendiilor (Normativul departamental pentru proiectarea si executarea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor si exploziilor la instalatiile care produc sau utilizeaza acetilena - elaborat de Ministerul Industriei Chimice-CD 40).

Pentru generatoarele de acetilena se vor respecta prescriptiile ISCIR si standardele in vigoare (STAS 6306 si STAS 6307).


5.507.In cazul folosirii covoarelor de cauciuc sau materiale plastice, in incaperile generatoarelor de acetilena se interzice purtarea incaltamintei de cauciuc sau din material plastic, care prin frecare poate da nastere la scantei electrostatice.


5.508.Statiile de acetilena vor fi prevazute cu incalzire centrala cu abur de joasa presiune si apa calda. Elementele (radiatoarele) de incalzire vor fi fara nervuri sau aripioare si se vor curata periodic.


5.509.Pe timp friguros, temperatura incaperii unde se afla unul sau mai multe generatoare de acetilena trebuie mentinuta la cel putin +5o C.


5.510.In incaperile statiilor sau ale generatoarelor de acetilena se va asigura ventilarea necesara.


5.511.In incaperile statiei de acetilena si in incaperile in care sunt folosite generatoarele mobile sau generatoarele stationare este interzisa efectuarea altor lucrari.


5.512.Statiile de acetilena cu mai multe generatoare vor avea registre de evidenta, care vor contine, pe langa cartea tehnica a statiei, evidenta reviziilor si a reparatiilor si a normelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor.


5.513.Iluminarea statiei de acetilena se va face din exterior, natural sau electric, cu o executie sigura contra exploziilor, conform prevederilor normelor in vigoare (Normativul departamental al Ministerului Industriei Chimice-ID 17 privind proiectarea, executarea si receptionarea instalatiilor electrice in medii cu pericol de explozie).


5.514.Piesele pentru instalatiile statiei de acetilena vor fi executate din materiale care nu formeaza combinatii periculoase cu acetilena. Sculele de deservire nu vor fi executate din cupru si aliaje cu peste 65% Cu.


5.515.In incaperile statiei de acetilenasi, in general, in locurile in care sunt instalate generatoare de acetilena, se interzic folosirea focului deschis si fumatul. Aceste incaperi vor fi marcate cu placute indicatoare de avertizare (STAS 297/2).


5.516.Statiile de acetilena care au un debit de peste 20 m3/h, vor fi prevazute cu instalatii de purjare cu gaz inert (azot). La statiile cu o capacitate mai mica, se admit recipiente cu gaze inerte.


5.517.Debitarea acetilenei din conducta principala se face numai prin intermediul supapei hidraulice de siguranta. Se interzice sa se alimenteze de la o supapa de siguranta mai mult de un post de sudura.


5.518.Este interzisa construirea sau folosirea generatoarelor de acetilena cu carbid, suspendate de un clopot mobil.


5.519.Generatoarele de acetilena vor fi prevazute cu supape hidraulice de siguranta. La instalatiile mari se va amenaja un aparat central, care va servi ca supapa hidraulica de siguranta pe langa generator si supape hidraulice de control la fiecare post de sudura. Nu este admisa amenajarea unei singure supape de siguranta la doua posturi de sudura.

5.520.La incarcarea si golirea generatoarelor de acetilena se vor respecta instructiunile de deservire elaborate de societatea comerciala constructoare si datele caracteristice referitoare la calitatea si cantitatea incarcaturii de carbid, debitul orar si presiunea de regim a gazului, etc., indicate pe placa de timbru.


5.521.Generatoarele de acetilena trebuie sa asigure reglarea automata a productiei de acetilena, in functie de consumul de acetilena.

Presiunea maxima admisa pentru acetilena in generator si pe conducte va fi de 1,5 bari. In acest scop, instalatia va fi prevazuta cu dispozitiv de siguranta si manometru, pe care se va marca cu o linie rosie presiunea maxima de regim.


5.522.Se interzice incarcarea generatoarelor (statiilor) cu praf de carbid sau carbid cu granulatie mica.


5.523.Este interzisa impingerea in generator cu vergele de otel.


5.524.Generatorul va fi reincarcat numai dupa descompunerea completa a carbidului, dupa indepartarea namolului, spalarea si uscarea cosului de incarcare. Ultima incarcare in generator va fi determinata astfel, incat cantitatea de carbid sa poata fi complet descompusa pana la sfarsitul lucrului.


5.525.In cazul in care generatorul se opreste pe o perioada mai indelungata, se va evacua carbidul din generator.


5.526.Curatarea generatorului de namol de carbid se va efectua cu ajutorul uneltelor de lemn sau de alama.

Inainte de curatarea generatorului si a altor aparate se vor deschide toate orificiile, robinetele, etc. pentru aerisire.


5.527.Evacuarea namolului din generator se va efectua cu grija si pe trasee stabilite. Se interzice evacuarea namolului si resturilor descompuse de carbid la canalizare.


5.528.Namolul de carbid scos din generatorul de acetilena se evacueaza din incapere in containere destinate acestui scop si se depoziteaza intr-o groapa amenajata la 25 m. de generator si marcata conform STAS 297/2.


5.529.De doua ori pe schimb, la intoarcerea flacarii si incarcarea carbidului in generator, se verifica nivelul apei in supapa hidraulica si de siguranta.


5.530.Incarcarea cu carbid si apa trebuie sa se faca cat mai repede, pentru a nu se produce scapari de gaze si patrunderi de aer in generator.

Dupa incarcare, inainte de folosire se va evacua in atmosfera prima acetilena produsa si se va verifica daca supapa hidraulica de siguranta are apa, prin deschiderea robinetului de control.


5.531.In timpul exploatarii generatoarelor de acetilena se va verifica etanseitatea intregii instalatii, folosindu-se in acest scop o emulsie de apa si sapun.


5.532.Daca se constata la aparatura o crestere prea rapida a presiunii, a neetanseitatii, precum si scapari de gaze, generatorul se va opri, intrerupandu-se mai intai alimentarea cu acetilena, dupa care se va evacua namolul, cu respectarea masurilor de siguranta prescrise acestei operatii

5.533.Imainte de reparatie, generatorul se va spala de trei ori cu apa, dupa care se usuca si se purjeaza cu gaze inerte.


5.534.Temperatura apei din generatorul de acetilena nu va depasi 80 oC. Daca s-a depasit aceasta limita, generatorul de acetilena se va opri din functiune si se va raci prin stropire cu apa, indepartandu-se, in prealabil, eventualele resturi de carbid din apropiere.


5.535.La utilizarea generatoarelor de acetilena pe timp de iarna, se vor lua masuri impotriva inghetului, iar vara-de protejare impotriva incalzirii excesive.


5.536.Generatorul de acetilena inghetat se dezgheata numai cu apa calda sau cu abur, interzicandu-se folosirea altor metode (de exemplu, spargerea ghetii sau folosirea focului).


5.537.Transportarea generatoarelor de acetilena se va efectua numai in stare demontata (neincarcata), dupa ce, in prealabil, au fost golite si curatate.


B3. Manipularea si exploatarea recipientelor si a reductoarelor de presiune

5.538. Recipientele-butelii vor fi date in folosinta numai in conditiile respectarii prescriptiilot tehnice elaborate de Inspectoratul de Stat pentru cazane si instalatii de ridicat (C 5).


5.539. Scoaterea capacului si montarea reductorului de presiune la recipiente se vor face numai in momentul inceperii lucrului.


5.540. Este interzisa folosirea sau depozitarea recipientelor in conditii in care se pot produce loviri (socuri) mecanice sau supraincalzirii ale acestora.


5.541. Este interzisa folosirea capacelor de protectie a recipientelor-butelii pentru alte scopuri ( de ex: cutii pentru ulei, vaselina, etc.).


5.542. Recipientele-buteliiincarcate vor fi amplasate la o distanta de cel putin 1 m. de corpurile (elementele) conductelor neizolate de incalzire centrala. Fata de sobe sau alte surse cu foc deschis, scantei, etc. recipientul va fi amplasat la cel putin 10 m. distanta.


5.543. Se interzice introducerea recipientelor-butelii ce contin oxigen in zonele in care se lucreaza cu ulei sau cu grasimi.


5.544. Buteliile de oxigen vor fi deservite de personal cu echipament curat, fara pete de ulei sau de unsoare si cu mainile curate.


5.545. In timpul depozitarii, cat si al transportului, buteliile vor fi asigurate cu inele de cauciuc si cu capace de protec'ie.


5.546. Se interzice depozitarea buteliilor in aer liber, in bataia soarelui sau in locuri umede ori cu actiune coroziva.


5.547. Este interzis transportul buteliei de oxigen pe umar, cu reductorul montat, prin tarare, sau tinandu-se de robinet ori de reductorul de presiune.


5.548. Transportul buteliilor pline sau goale pe distan'e mici se va efectua cu ajutorul unui carucior construit in acest scop cu bandajul rotilor din cauciuc.

5.549. La lucrarile de sudura de scurta durata, efectuate in aer liber (in exteriorul incaperii) butelia de oxigen se va aseza in pozitie orizontala. Pentru alimentarea posturilor fixe de sudura, buteliile de oxigen se vor aseza in pozitie verticala, fixate in bratari speciale.


5.550. Deschiderea robinetelor cu ajutorul carpelor imbibate in ulei este interzisa. Deschiderea se va efectua lent, progresiv si partial.


5.551. Nu este permisa manevrarea rozetei robinetului cu chei, cleste sau alte obiecte.


5.552. Nu se admite repararea robinetelor cu ventil si a reductoarelor de presiune de catre persoane fara autorizatie pentru acest lucru.

La robinetele cu ventil defecte ale recipientilor-buteliilor, se vor insuruba capacele de protectie, se va scrie pe capacul recipientului "DEFECT", urmand a se trimite la reparat.


5.553. Incercarea etanseitatilor robinetelor cu ventil se va efectua la unitatile de incarcare.


5.554. Robinetele inghetate ale buteliilor de oxigen se vor dezgheta cu carpe curate, udate cu apa fierbinte sau cu saculete cu nisip incalzit, fiind interzisa utilizarea surselor de foc.


5.555. Reductoarele de presiune vor fi verificate inainte de folosire. Ele trebuie sa fie complet etanse. Nu se admite folosirea reductoarelor de presiune, daca:


a)         prezinta urme de ulei sau de grasime;

b)         au garnitura de etansare defecta;


c)         filetul piulitei olandeze de racordare este deteriorat;


d)         manometrele lipsesc sau sunt defecte.


5.556. Manometrele vor fi verificate de catre organele autorizate si vor avea sigiliile intacte.


5.557. Nu este permisa strangerea piulitei de racordare a reductorului de presiune in timpul in care robinetul cu ventil este deschis.


5.558. Se interzice folosirea alternativa a unui reductor de presiune pentru gaze diferite.


5.559. Daca se constata ca reductorul de presiune este inghetat, el se va dezgheta numai cu apa calda, care sa nu aiba urme de ulei sau de grasimi.


5.560. Se interzice folosirea recipientelor fara reductoare de presiune.


5.561. In cazul unor intreruperi mai indelungate ale lucrului, reductoarele de presiune trebuie pastrate sub cheie in locuri uscate, ferite de praf si izolate de substantele uleioase sau grase.


5.562. Se interzice folosirea reductoarelor de presiune de la buteliile de gaze combustibile la cele cu oxigen si invers.


B4. Conducte din metal si furnituri de cauciuc pentru buteliile de acetilena si

oxigen


5.563. Nu se permite utilizarea materialelor care contin grasimi sau ulei pentru etansarea imbinarilor demontabile (flanse, filete) ale conductelor de oxigen. Pentru etansare se pot utiliza foite de staniol, litarga de plumb (ocru de plumb) dizolvata in apa distilata amestecata cu 10% glicerina sau in apa curata sau se va cositori filetul robinetului.


5.564. Nu se admite ca muncitorii sa lucreze la conductele pentru oxigen si la armaturi cu mainile murdare de ulei sau avand pe imbracaminte si pe scule urme de ulei.


5.565. Este interzisa montarea conductelor de acetilena in canale de fum, canale de ventilatie, tuneluri si canale de cabluri electrice, precum si in imediata apropiere a suprafetelor incalzite la temperaturi de peste 50 oC..


5.566. Este interzisa montarea conductelor de acetilena prin pereti (se va face prin tuburi de protectie cu diametrul cu cel putin 20 mm. mai mare decat diametrul conductei). In acetse locuri conductele nu vor avea imbinari.


5.567. Conductele de acetilena se vor lega la centura de impamantare. Ele nu trebuie sa vina in contact cu conductele de gaze sau cu cablurile electrice.


5.568. In ateiierul de sudura se admite montarea conductelor de acetilena si de oxigen de-a lungul aceluiasi perete, cu conditiile ca sa se foloseasca reazeme (supoturi separate), iar conducta de acetilena sa fie amplasata deasupra celei de oxigen, la o distanta de 0,5 m.


5.569. Se interzice folosirea focului deschis la o distanta mai mica de 3 m. fata de conductele pentru acetilena si oxigen sau sub acestea.


5.570. Se va verifica etanseitatea armaturilor cel putin o data pe luna, prin pensulare cu apa si sapun.


5.571. Daca se constata scapari de gaze ale conductelor sau la punctele de distributie, se va opri zona de lucru respectiva, incaperea se va ventila imediat, dupa care se va remedia defectiunea.


5.572. Repararea conductelor de gaze sub presiune se executa dupa terminarea lucrarilor de reparatii la constructii si celelate instalatii. Conductele vor fi suflate, in prealabil, cu azot sau cu alt gaz inert.


5.573. Conductele de gaze si de oxigen vor fi inscriptionate si vopsite in culori conventionale, prevazute in standardele in vigoare (STAS 5189).


5.574. Transportul acetilenei nu este admis prin furtunuri de cauciuc decat la aparatele de sudura autogena mobile.


5.575. Furtunurile de cauciuc se vor folosi in mod corespunzator destinatiei lor.


5.576. Este interzisa folosirea furtunurilor defecte, precum si infasurarea acestora cu banda izolatoare sau cu alte materiale.


5.577. Fixarea capetelor furtunurilor la aparatele de sudura si recipiente se face etans, prin coliere metalice bine stranse.


5.578. Controlul etanseitatii la furtunurile pentru acetilena este obligatorie si se va face cu apa si sapun. Se interzice folosirea flacarii pentru asemenea verificari.


5.579. Se interzice folosirea furtunului din cauciuc de la buteliile de oxigen la acetilena si invers.


5.580. Furtunurile nu vor fi deformate, rasucite sau indoite. Acestea vor fi astfel plasate, incat sa fie ferite de scantei, stropi de metal topit, piese incalzite sau de materiale care pot sa cada pe ele. Trecerea peste furtunuri cu mijloace de transport este interzisa.


5.581. Inainte de folosire, furtunurile trebuie purjate pentru indepartarea eventualelor impuritati interioare, probate sub presiune si trecut peintr-un vas cu apa rece, pentru a se asigura ca nu prezinta pori sau crapaturi (fisuri).


5.582. Se interzice folosirea furtunurilor murdare de ulei sau de grasime.


5.583. Nu se permite sa se racordeze la un furtun derivatii pentru alimentarea mai multor arzatoare.


5.584. Se interzice amplasarea furtunurilor de alimentare peste cablurile sau conductoarele electrice.


5.585. Se interzice ca in timpul lucrulrui furtunurile sa fie tinute sub brat sau sa fie incolacite peste picioare.


B5. Sudarea si taierea electrica


5.586. Corpurile agregatelor pentru sudare si ale transformatoarelor, carcasele tablourilor de distributie, mesele pentru sudare si piesele supuse sudarii trebuie legate electric la pamant.


5.587. Punerea la pamant a instalatiilor transportabile de sudura se executa inainte de inceperea lucrului, iar contactul la locul de fixare trebuie bine realizat.


5.588. Se interzice lucrul cu agregate care au cablurile electrice si clestele portelectrod defecte sau cu izolatia deteriorata.


5.589. Este interzisa asezarea cablurilor in locuri umede, langa sau impreuna cu alte conducte sau tuburi prin care se transporta gaze si lichide combustibile sau oxigen. Cablurile flexibile vor fi ferite de stropi de metal topit, surse de caldura si de lovituri. Cand nu se sudeaza, acestea se pastreaza incolacite.


5.590. Sursele de curent pentru sudura electrica nu vor fi instalate in raza de actiune a utilajelor destinate ridicarii sau transportului.


5.591. Transformatoarele si aparatele de sudura montate in aer liber se vor proteja de actiunea precipitatiilor atmosferice.


5.592. Pentru protectia instalatiei electrice de sudura impotriva suprasarcinilor si a scurtcircuitelor se vor folosi sigurante fuzibile la intensitatea nominala maxima admisibila.


5.593. Legarea cablurilor electrice la utilajele si aparatele electrice se va efectua numai prin capete lipite sau papuci. La trecerea prin pereti si plansee, cablurile se introduc in tuburi izolatoare de protectie.


5.594. Tablourile de distributie si intreruptoarele se monteaza pe placi izolatoare.


5.595. Montajul intregii instalatii de sudura trebuie sa corespunda intensitatii nominale a curentului electric.


5.596. Pe santiere, fixarea cablurilor pe schele de lucru se va efectua prin intermediul izolatoarelor, iar imbinarile numai prin cleme sau prin sudura.


5.597. Capetele electrozilor in stare calda se vor depune in vase metalice sau pe platforme incombustibile. In cazul sudarii efectuate la inaltime, se vor lua masuri ca acestea sa nu cada pe materiale combustibile.


5.598. La sudarea electrica cu arc deschis se vor lua masuri ca scanteile sa nu ajunga pe materiale combustibile, acestea protejandu-se pe o distanta de 10 m.


5.599. La intreruperea operatiei de sudura, aparatele se scot de sub tensiune.


B6. Intretinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice


5.600. Instalatiile tehnologice, masinile-unelte, utilajele si aparatura din sectiile unitatilor industriale vor fi intretinute si exploatate conform prevederilor instructiunilor furnizorului, cartilor tehnice ale acestora si regulamentelor de fabricatie. Ele se vor controla si revizui periodic in termenele stabilite, inlaturandu-se totodata defectiunile ce ar putea provoca pericol de incendiu sau de explozie.


5.601. In exploatarea masinilor si utilajelor trebuie respectate graficele privind ungerea si curatirea periodica de praf si scame a acestora.


5.602. Sistemele de ungere ale agregatelor tehnologice si ale liniilor automate de productie vor fi permanent supravegheate, pentru evitarea pierderilor de lubrifianti din lagare, cuzineti, angrenaje, transmisii etc, si a supraincalzirii lor. Orice defectiune va fi remediata numai de catre personal calificat.

Eventualele scurgeri accidentale se vor colecta in tevi destinate in acest scop sau se vor inlatura prin folosirea unor materiale absorbante (rumegus, nisip etc.), care se vor colecta imediat in vase metalice cu capac. Acestea vor fi evacuate la sfarsitul zilei de lucru, in locuri stabilite pentru acest scop si fara pericol de incendiu.


5.603.Se interzice introducerea in zona de lucru a lubrifiantilor destinati ungerii masinilor si utilajelor in cantitati mai mari decat necesarul pentru maximum trei zile de lucru, fara a se depasi cantitatea de 25 l. Pastrarea acestora se va face in locuri special amenajate, ferite de orice surse de foc sau de incalzire si marcate cu indicatoare (pentru sala cazanelor si masinilor din centralele electrice se aplicat pct. 6.106 si pct. 6.164, iar in centralele hidroelectrice se aplica pct. 6.170).


5.604. Nu se admite ca lichidele combustibile sa fie utilizate drept combustibil in procesul tehnologic in cantitati mai mari decat necesarul unui schimb (pentru grupurile Diesel se aplica pct. 679).


5.605. In timpul functionarii utilajelor si masinilor din sectiile de fabricatie, acestea vor fi supravegheate pentru a se inlatura orice defectiune ca: frecari, deformari, ruperi de piese etc., care ar putea produce scantei sau flame.


5.606. Periodic se va face verificarea izolatiei conductelor termice, pentru a se impiedica contactul cu materialele combustibile pe portiuni deteriorate.


5.607. La executarea operatiilor de curatare cu motorina sau cu petrol a utilajelor sau a unor piese componente ale acestora, se va respecta pct. 2.64, iar la locul une se efectueaza asemenea operatii se va folosi inscriptia: "ATENTIE! SE LUCREAZA CU SUBSTANTE INFLAMABILE".


5.608. Daca se utilizeaza carpe sau calti la curatarea pieselor sau a utilajelor, acestea trebuie colectate in cutii metalice cu capac si evacuate zilnic, la terminarea lucrului.


5.609. Masinile-unelte si mijloacele fixe, de orice fel, vor fi prevazute cu instalatii de legare la pament, pentru scurgerea sarcinilor electrostatice.


5.610. Utilajele actionate de electromotoare vor fi exploatate in limita sarcinilor admise, fara suprasolicitarea lor.


5.611. La terminarea lucrului, conducatorii compartimentelor de lucru (ateliere, depozite, birouri administrative, laboratoare etc.) vor verifica locurile de munca si vor lua masuri pentru:

a)         oprirea tuturor masinilor si utilajelor;

b)         curatarea locului de munca, in special a motoarelor electrice;

c)         evacuarea tututor deseurilor;

d)         scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri flexibile;

e)         punerea in functiune (acolo unde exista) a iluminatului de garda;

f)          intreruperea instalatiei electrice de forta si lumina de la tablou;

g)         stingerea focurilor din sube (acolo unde exista).

Prevederile acestui articol nu se refera la instalatiile tehnologice cu regim de functionare continuu.


C. EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR SI

MIJLOACELOR DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR


C1. Instalatii de semnalizare a incendiilor


5.612. Instalatiile de semnalizare a incendiilor se vor mentine in permanenta in stare de functionare. Executia, exploatarea, intretinerea, revizia si repararea acestora se vor face de catre personal autorizat, respectandu-se prevederile de executie, instructiunile furnizorului si normele de prevenire si stingere a incendiilor (partea a II-a, anexa 2).


5.613. La fiecare centrala de avertizare a incendiilor se vor afisa schema circuitelor si avertizoarelor (detectoarelor), precum si instructiunile de folosire.


5.614. Centralele de avertizare a incendiilor vor fi in permanenta supravegheate. Se va asigura posibilitatea de anuntare a incendiilor de la centrala, la pompieri.


5.615. Pentru fiecare tip de instalatie este obligatoriu sa se asigure avertizoare si detectoare de rezerva.


5.616. Este interzisa blocarea accesului la avertizoare si a zonei de actiune a detectoarelor cu diferite materiale.


5.617. In cazul unor defectiuni (semnalizari accidentale, scurtcircuite, lipsa de alimentare cu energie etc.), se vor lua masuri imediate pentru inlaturarea urgenta a acestora si a cauzelor care le-au generat. Pe timpul cat, din cauza unor defectiuni, instalatia este scoasa partial din functiune, se vor lua masuri suplimentare de securitate.


5.618. Toate instalatiile de semnalizare a incendiilor vor fi date in primire unor cadre tehnice de specialitate autorizate pentru executarea verificarilor, intretinerilor, reviziilor si reparatiilor conform normelor specifice.


Constatarile facute cu prilejul acestor operatii, masurile luate, semnalizarile si cauzele acestora vor fi mentionate in caietul (registrul) instalatiilor de semnalizare a incendiilor.


C2. Instalatiile si mijloacele de stingere a incendiilor


Prevederi generale


5.619. Toate instalatiile fixe, semifixe sau mobile pentru stingerea incendiilor cu apa, spuma, bioxid de carbon etc. vor fi intretinute in buna stare de functionare, conform anexei 2 din partea a II-a, asigurandu-se in mod permanent debitele si presiunile necesare pentru stingere si dotare corespunzatoare cu accesorii de interventie, in caz de incendiu.


5.620. Intretinerea si repararea instalatiilor speciale de stingere a incendiilor se vor face de catre echipele de revizie specializate, care vor face verificari periodice pe baza unui grafic stabilit, consemnandu-se intr-un registru toate defectiunile ivite si remedierile efectuate.


5.621. Este interzis a se face modificari in constructia instalatiilor de catre persoane necalificate si fara acordul proiectantului.


5.622. Utilajele si materialele din dotarea formatiei civile de pompieri vor fi mentinute permanent in buna stare de folosire si vor fi echipate cu accesoriile necesare.


5.623. Este interzisa utilizarea in alte scopuri a instalatiilor, utilajelor, mijloacelor si materialelor pentru stingerea incendiilor.


5.624. La sursele naturale de apa (rauri, lacuri, iazuri etc.) din apropierea unitatilor se vor amenaja rampe pentru alimentarea masinilor si utilajelor de lupta contra incendiilor.


5.625. In timpul iernii, la punctele de alimentare cu apa din rauri, lacuri, iazuri, bazine descoperite, se vor amenja copci. Ele vor fi verificate periodic si mentinute in stare corespunzatoare.


5.626. Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor, care se pastreaza in rezervoare si castele de apa, nu va fi utilizata in alte scopuri. Rezervoarele si castele de apa trebuie sa fie prevazute cu indicatoare de nivel.


5.627. Se va asigura in permanenta accesul la sursele de alimentare cu apa (rezervoare, bazine, hidranti interiori si exteriori, copci etc.), precum si la celelalte instalatii si mijloace pentru stingerea incendiilor. Locul acestora va fi marcat cu indicatoare, conform STAS 297.


5.628. Rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor, care se pastreaza in rezervoare si castele de apa, nu va fi utilizata in alte scopuri. Aceste rezervoare si castele de apa trebuie sa fie prevazute cu indicatoare de nivel, precum si cu posibilitati de racordare a masinilor de interventie pentru stingerea incendiilor; ele trebuie mentinute in stare buna de functionare, in vederea controlarii permanente a existentei rezervei de apa pentru incendii.

Pe rezervorul de apa pentru incendiu se va fixa inscriptia "REZERVOR DE APA PENTRU INCENDIU".


5.629. Sursele si retelele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor trebuie astfel intretinute si exploatate, incat sa fie ferite de inghet, iar reviziile si eventualele reparatii sa se poata face cu usurinta si in cel mai scurt timp, fara se se scoata din functiune intreaga instalatie.

Pentru evitarea inghetarii apei in rezervoarele de apa pentru incendiu, in timpul iernii se va proceda la recircularea apei la rezervoare, controlandu-se in permanenta aceasta recirculare.


5.630. Elementele instalatiilor de apa de incendiu, ca guri de apa, hidranti etc., care contin apa si sunt expuse inghetului in timpul iernii si care nu sunt prevazute cu posibilitate de incalzire cu abur sau cu apa calda, vor fi protejate impotriva inghetului, asezate in cutii special amenajate pentru acest scop.


5.631. Caminele in care sunt montate robinetele de inchidere de la instalatiile de apa vor fi protejate, de asemenea, cu materiale izolatoare termice.


5.632. Pe conductele instalatiilor de stingere a incendiilor nu se vor suspenda sau rezema diverse obiecte, materiale si dispozitive. In apropierea acestor instalatii nu se vor monta conductoare sau cabluri electrice care vin in contact cu conductele de apa.


5.633. Pompele si hidrofoarele instalatiilor de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor precum si agregatele de actionare (electromotoare, motoare cu ardere interna etc.) vor fi intretinute in perfecta stare de functionare, avand asigurate atat alimentarea continua cu energie sau carburanti, cat si incalzirea incaperilor in care sunt adapostite pe timp de iarna.


5.634. Apa folosita pentru stingerea incendiilor trebuie sa nu continua produse combustibile.


5.635. Se vor intocmi instructiuni cu privire la modul de functionare, utilizare si intretinere a instalatiilor, aparatelor, materialelor etc. pentru stingerea incendiilor, din dotarea unitatii. In instructiuni se va include si schema de functionare a diverselor instalatii de interventie in caz de incendiu, pe sectii si instalatii tehnologice. Ele vor fi cunoscute de catre personalul de intretinere al instalatiei.


5.636. Se va verifica in fiecare saptamana modul de functionare a pompelor care refuleaza apa de incendiu in retele, ca si a conductelor respective, prin ridicarea presiunii in sistem la presiunea necesara. In cazul in care se constata anumite defectiuni la pompe, manometre, conducte etc. se vor lua masuri pentru repararea lor. Daca se va constata la manometre o pierdere de presiune in timpul efectuarii probei, se vor lua masuri de remediere a cauzelor care au provocat pierderea de presiune respectiva.


5.637. Conductele instalatiilor fixe de stins incendiu, prin care se transporta solutii spumogene corozive, vor fi golite de solutie si spalate cu apa imediat dupa intrebuintare.


5.638. Se va face trimestrial verificarea substantelor chimice destinate stingerii incendiilor, luandu-se masuri de inlocuire a celor alterate. Pastrarea substantelor chimice pentru combaterea incendiilor se va face in conditii care sa nu permita alterarea lor.


5.639. Pentru accesul la bazine si la rezervoare a masinilor de interventie la stingerea incendiilor trebuie sa se asigre drumuri si platforme de acces, astfel incat distantele de la marginea carosabila pana la sursa de alimentare cu apa sa fie de maximim 2m.


Hidranti de incendiu


5.640. Accesul la hidranti nu va fi blocat cu materiale, mobilier sau utilaje, iar cutiile hidrantilor trebuie sa se deschisa usor.


5.641. Persoanele care lucreaza in sectiile prevazute cu hidranti interiori trebuie sa cunoasca pozitia si modul de folosire a acestora.


5.642. Hidrantii exteriori vor fi dotati complet cu accesorii si materiale necesare, in functie de ipotezele de stingere stabilite.

Hidrantii retelelor de inalta presiune vor fi dotati cu furtun B (f 70 mm) in role de 20 m, cu racorduri si garnituri de asamblare, tevi de refulare tip B cu orificii de refulare de f 20 mm, chei pentru hidranti si hidranti portativi tip B.

Aceste materiale vor fi pastrate in cutii fixate pe stalpi langa hidranti, pe peretii constructiilor sau pe carucioare mobile adapostite de intemperii.


5.643. Amplasamentul hidrantilor exteriori va fi marcat prin indicatoare, conform STAS 297.


5.644. Hidrantii trebuie sa fie vopsiti in culoare rosie si feriti de lovituri, iar locul din jurul lor trebuie sa fie liber pentru a fi accesibil in caz de nevoie. Capacele si flansele hidrantilor vor fi gresate cu regularitate. Filetul trebuie sa pasuiasca etans.


5.645. Hidrantii exteriori se vor pastra in stare de curatenie, iar pe timp friguros se vor proteja impotriva inghetului, fiind goliti de apa dupa intrebuintare. Este interzisa mentinerea apei in acesti hidranti, mai ales in timp de iarna.

In cazul in care golirea hidrantului nu se produce dupa inchiderea robinetului sau, se va proceda la desfundarea orificiului de golire, de la partea inferioara a hidrantului, precum si la eliminarea cauzei care a produs infundarea orificiului de golire respectiv.


5.646. Inainte de inceperea perioadei de inghet se va controla si asigura buna functionare a robinetului interior si a orificiului de golire de la baza hidrantului.

Nu este permisa folosirea solutiei de apa sarata pentru a impiedica inghetul la hidrant, din cauza efectului coroziv al acestei solutii.

5.647. Retelele de conducte prin care sunt alimentati cu apa hidrantii interiori si exteriori vor fi mentinute in permanta pline cu apa la presiunea de regim a retelei de apa pentru incendiu.


5.648. Vanele (robinetele) de pe conductele care alimenteaza hidrantii de incendiu vor fi sigilate in pozitie deschisa, pentru asigurarea in permanenta a debitului de apa si a presiunii necesare la stingerea incendiilor. In caz de avarii, cand este necesara inchiderea acestor vane, se va scoate din circuit un numar cat mai mic de hidranti de incendiu.


5.649. Periodic se va face verificarea modului de functionare a robinetelor de inchidere si de golire a hidrantilor exteriori, luandu-se masuri de reparare sau inlocuire a celor defecte.


Instalatii de stingere cu apa pulverizata


5.650. Instalatiile de stingere a incendiilor cu apa pulverizata si echipmentele aferente trebuie controlate conform anexei 3 din partea a II-a a prezentelor norme, de catre persoane desemnate de conducerea unitatii, care sa cunoasca intregul sistem, defectiunile curente si sa fie in masura a stabili fara intarziere cauza acestora, luand, in consecinta, masuri de remediere. Controlul va fi planificat si executat riguros, constatarile respective si masurile luate consemnandu-se in scris in evidentele destinate verificarilor profilactice.


5.651. Vanele instalatiilor vor fi sigilate in pozitie normala in functionare prevazuta in schema.


5.652. In cazul in care sigiliul este rupt, vana trebuie sa fie controlata si sigilata in pozitie normala. Pentru sigilare se va folosi sarma subtire (f 1 mm).


5.653. Pe vane trebuie sa fie marcat clar sensul in care ele se deschid. La vanele subterane acest semn trebuie marcat in caminul de vizitare sau pe placa indicatoare.


5.654. Toate vanele trebuie sa fie numerotate pentru identificarea si pentru facilitarea inspectarii si marcate cu indicarea tronsonului sau a instalatiei pe care o deservesc.


5.655. Vanele instalatiilor trebuie sa fie accesibile in orice moment.

5.656. Daca vanele sunt montate la inaltime, trebuie prevazute scari de acces.


Instalatii de stingere cu abur


5.657. Orificiile de refulare a aburului de pe conductele pentru stingerea incendiului vor fi verificate lunar, pentru a nu fi obturate sau blocate cu diferite materiale.


5.658. Robinetele de actionare ale acestor instalatii vor fi usor accesibile si prevazute cu tablite pentru indicarea locului in care se distribuie aburul prin robinetele si conductele respective.

Conductele de abur pentru incendiu si robinetele de pe acestea vor fi vopsite in rosu si inscriptionate.


5.659. Robinetele de actionare vor avea roti de manevra montate in locuri usor accesibile.


5.660. La instalatiile de stingere cu abur, furtunurile flexibile vor fi racordate permanent la robinetele de actionare si mentinute in buna stare de utilizare, iar tevile de difuzare a aburului vor fi prevazute cu manere izolate termic.


5.661. Furtunurile flexibile trebuie astfel racordate la robinete, pentru a asigura jeturi de abur la toate punctele vulnerabile, in caz de incendiu. Ele vor fi pastrate pe suporturi.


5.662. Este interzisa punerea in functiune a instalatiilor tehnologice, daca dispozitivele de abur pentru prevenirea si stingerea incendiilor sunt descompletate sau defecte.


5.663. Inainte de folosirea aburului pentru stingerea incendiului se va proceda la scurgerea condensului din conductele de abur respectiv.


Instalatii de stingere cu bioxid de carbon


5.664. Instalatiile de stingere cu bioxid de carbon se vor verifica la darea in folosinta de catre constructor, in prezenta proiectantului, furnizorului si a beneficiarului.

Se vor verifica toate elementele instalatiei, pentru a se asigura etanseitatea acestora si actionarea elementelor de comanda din timpii prevazuti in documentatia respectiva.

Proba se va face numai cu o singura butelie cu bioxid de carbon, urmarindu-se daca elementul detector automat de incendiu actioneaza asupra dispozitivului de deschidere a buteliei pilot. Descarcarea trebuie sa asigure in distribuitor suficienta presiune, pentru a se putea actiona butelia din pozitia cea mai departata in raport cu distribuitorul.


5.665. Pentru sistemele multiple, probele trebuie facute pentru fiecare ramura in parte, pentru a controla functionarea buna a vanelor selectoare si a dispozitivelor de interblocare.

In afara de elementele detectoare automate se vor mai proba si dispozitivele manuale de declansare.


5.666. Probele de concentratie cu descarcarea intregii cantitati de gaze trebuie sa asigure, dupa un minut de la inceperea descarcarii, o concentratie de 30% pe timp de 20 minute.


5.667. Probele de concentratie mai sunt necesare la sistemul de inundare totala cu gaze si acolo unde necesarul de gaze nu este sigur. concentratia necesara se va determina pe baza continutului de oxigen maxim permis pentru materialul care creeaza pericol de incendiu. Mostrele de gaz trebuie luate la cel putin 60 cm deasupra celui mai inalt punct al spatiului cu pericol de incendiu.


5.668. Zilnic, sistemul se va verifica vizual, daca toate comenzile sunt in pozitie de actionare si daca nu a aparut un defect fizic evident la nici o parte a sistemului.

Orice defect constatat va fi imediat remediat.


5.669. Periodic, conform graficului de verificari, buteliile vor fi cantarite si, in cazul in care se constata o scadere neta a continutului mai mare de 10% vor fi inlocuite.


5.670.Periodic, conform anexei 3 din partea a II-a, sistemul va fi controlat in amanunt, facandu-se proba tututor dispozitivelor de comanda si control.


5.671. Sistemul va fi prevazut cu un mijloc de alarmare acustica, care intra in functiune inaintea sistemului de stingere si are ca scop instiintarea personalului ce trebuie evacuat si a celui care supravegheaza functionarea sistemului.

Acest sistem se va controla saptamanal.


5.672. Buteliile vor fi amplasate cat mai aproape de zona care trebuie protejata, intr-un loc usor accesibil in timpul incendiului.

Se va pastra in depozit un numar de 30% din totalul buteliilor bateriei, pline cu bioxid de carbon rezerva.


5.673. La darea in folosinta a acestor instalatii, intreprinderea executanta si beneficiarul vor face instructajul personalului de deservire pe baza "Instructiunilor de functionare", care se intocmesc de catre proiectant si se predau odata cu proiectul de executie.


Instalatii de stingere cu spuma


5.674. Instalatiile de stingere cu spuma trebuie sa fie mentinute in stare etansa si sa asigure conducerea spumei pana la luciul lichidelor combustibile. Pentru aceasta se vor asigura accesoriile necesare (tuburi prelungitoare, deversoare etc.).


5.675. Substantele stingatoare sub forma de praf se vor pastra in incaperi uscate si in conditii care sa nu duca la degradarea acestora.

Substantele stingatoare degradate se vor inlocui.


5.676. Presiunea si debitul de apa pentru instalatiile de stingere cu spuma trebuie sa asigure realizarea spumei corespunzatoare si cu coeficientul de infoiere stabilit.


5.677. Electrogeneratoarele si motogeneratoarele pentru spuma cu coeficient mare de infoiere trebuie sa fie in permanenta stare de functionare. Verificarea functionarii lor se face conform instructiunilor de folosire.


5.678. Incaperile deservite de instalatii cu spuma cu coeficient mare de infoiere trebuie sa aiba in permanenta usile, ferestrele si alte goluri inchise. Inainte de declansarea instalatiilor se va verifica inchiderea tuturor golurilor.


Mijloace de stingere


5.680. Mijloacele de stingere a incendiilor (stingatoare, lopeti, tarnacoape, cangi, vase cu apa etc.) trebuie sa fie in stare permanenta de utilizare, amplasate in locuri vizibile, usor accesibile, la indemana personalului care le foloseste si ferite de intemperii.


5.681. Se interzice amplasarea mijlocelor de stingere a incendiilor in locuri in care pot fi cuprinse de incendiu imediat dupa izbucnirea acestuia.


5.682. Stingatoarele si rezervoarele cu apa trebuie ferite de inghet.


5.683. Incarcatura stingatoarelor se verifica periodic, conform instructiunilor fabricantului. Pe ele sau pe etichete se marcheaza data verificarii, cine a executat-o si tipul incarcaturii.


5.684. Se interzice utilizarea unor stingatoare deteriorate, corodate, fara supapa de siguranta, cu supapa sparta, precum si cu incarcatura necorespunzatoare.


5.685. Substantele pulverulente din stingatoare nu trebuie sa fie intarite.

5.686. Buteliile cu gaze inerte comprimate trebuie sa fie incarcate in permanenta si bine inchise, iar ventilele acestora sigilate.


5.687. Nisipul destinat pentru stingerea incendiilor trebuie sa nu fie umed sau sa nu contina materiale cu dimensiuni mari (balast, pietris etc.).

Lazile cu nisip se vor acoperi cu capace.


Mijloace de protectie a personalului care participa la control si la interventie


5.688. Mijloacele de protectie a personalului pe timpul interventiei la incendii (aparate izolante, masti contra gazelor sau fumatul, costume de protectie impotriva temperaturii etc.) trebuie sa fie in stare de utilizare si sa asigure securitatea celor care le folosesc.


5.689. Pentru corecta utilizare a mijloacelor de protectie, personalul respectiv va fi instruit asupra modului de folosire a acestora.


D. MASURI PENTRU SEZONUL RECE


5.690. Inainte de sezonul rece se vor controla, se vor remedia defectiunile constatate si se va asigura buna functionare a:

a)         instalatiilor si sistemelor de incalzire existente in unitate (surse de caldura, conducte, corpuri si elemente de incalzire, sobe, cosuri si canale de fum etc.);

b)         instalatiilor de incalzire din incaperile in care sunt montate instalatiile spinkler apa-apa si hidrantii inferiori sub presiune;

c)         serpentinele de incalzire cu abur sau cu apa calda, caminele rezervoarelor de depozitare a lichidelor si gazelor combustibile sau de apa pentru incendiu;

d)         dispozitivelor de incalzire a armaturilor de siguranta de la rezervoarele de lichide combustibile sau gaze lichefiate;

e)         conductelor si furtunurilor de abur de la instalatiile de stingere, precum si a celor din diverse instalatii de productie si auxiliare.


5.691. Elementele instalatiilor de apa si incendiu, ca: guri de apa, hidranti etc. care contin apa si care sunt expuse inghetului iernii si nu sunt prevazute cu dispozitive fixe de incalzire cu abur sau cu apa calda, vor fi protejate impotriva inghetului prin acoperirea lor cu materiale izolatoare termic, in cutii special amenajate pentru acest scop.


5.692. Caminele in care sunt montate robinetele de inchidere de la instalatiile de apa vor fi protejate, de asemenea, cu materiale izolatoare termic.


5.693. Se vor lua masuri de dotare cu materiale perntru curatirea zapezii de pe drumurile si caile de acces, de pe platforme si scari.


6. NORME SPECIFICE DE PREVENIRE SI STINGERE

A INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR

SI INSTALATIILOR ENERGETICE


A. INSTALATII DE DESCARCARE A COMBUSTIBILULUI SOLID


6.1. In instalatiile de descarcare a combustibilului solid vor fi luate masuri pentru inlaturarea cauzelor care ar putea provoca incendii prin :


- inflamarea substantelor volatile pe care le degaja combustibilii solizi ;

- contactul prafului sau substantelor volatile, provenite din combustibilii solizi, cu scantei sau foc deschis.


6.2. Pentru a se preintampina aparitia de incendii la instalatiile de descarcare a combustibililor solizi, trebuie respectate urmatoarele reguli :


a) deplasarea convoaielor de vagoane spre statiile de descarcare se va face cu astfel de viteze, incat la franari buste sa nu apara scantei care pot provoca incendii sau explozii ;

b) statiile de descarcare, buncarele, benzile de transport si subsolurile vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie, pentru a se evita astfel aglomerarile de praf de carbune ;

c) motoarele electrice, instalatiile de iluminat, precum si celelalte echipamente electrice (tablouri de distributie, de control, reostate, etc.) vor fi supuse periodic, dupa un grafic dinainte stabilit, unui control minutios si curatirii de praf.


B. INSTALATII DE DEPOZITARE A COMBUSTIBILULUI SOLID


6.3. La amenajarea depozitelor de carbune se vor respecta instructiunile tehnice pentru depozitarea carbunilor PE 225.


Stivele de carbune vor fi tinute sub observatie permanenta, efectuandu-se (de preferinta in primele ore ale diminetii) un control sistematic al temperaturilor din interiorul stivelor cladite in depozitul de carbuni.


Prin observarea zilnica a stivelor de carbuni se vor putea identifica in timp util portiunile din stiva care au o tendinta mai accentuata la auteincalzire si autoaprindere; acest lucru se poate constata prin faptul ca, pe portiunile mai calde, bruma si roua dispar mai repede decat pe portiunile inconjuratoare, zapada se topeste mai usor, iar dupa ploaie, aceste parti din stive se usuca inaintea celorlalte.


Controlul temperaturilor carbunilor pentru identificarea zonelor amenintate de autoaprindere se face de catre personal cu calificare profesionala corespunzatoare, sub directa supraveghere a responsabilului depozitului de carbuni, care raspunde direct de efecutarea in mod corect a controlului.


Stivele de carbuni sau anumite parti din aceste stive, care ating temperatura interioara de 65 oC, vor fi desfacute imediat si imprastiate intr-un strat de cca.50 cm. grosime, pentru racire prin aerisire, urmand sa se refaca dupa racire sau sa se dea imediat la consum in cazul centralelor termoelectrice.


Vagoanele S.C.F.R. incarcate cu carbuni autoincalziti, observate de lucratori la sosirea lor in depozite, vor fi descarcate separat pe platforma de rezerva, iar incarcatura de carbuni va fi intinsa intr-un strat de cca. 50 cm. grosime si numai dupa racirea prin aerisire, carbunii se vor stivui.


Daca temperatura stivei respective va continua sa creasca in acele puncte, in asa fel incat pe anumite portiuni atingerea cu mana a vergelei de masurat temperatura nu va mai putea fi suportata, atunci intreaga stiva sau partile respective din ea vor fi imediat desfacute si carbunii se vor raspandi prin imprastiere, pentru racire si pentru aerisire.


Variatiile de temperatura din interiorul stivelor de carbuni, apreciate conform pct.6.9. corespund temperaturilor aratate mai jos :

a) temperatura vergelei metalice neschimbata, adica identica cu temperatura ei dinaintea implantarii in masa de carbune, se poate considera ca este sub valoarea de 40 oC ;

b) usoara incalzire a vergelei se considera ca este o temperatura cu o valoare cuprinsa in intervalul de la 45 o la 50 o C ;

c) temperatura mai ridicata decat o simpla incalzire, din care poate fi usor suportata la atingerea vergelei cu mana, se considera ca are o valoare cuprinsa in intervalul de la 50 oC la 55 oC;

d) temperatura care nu permite atingerea vergelei cu mana, decat un timp relativ scurt de atingere a vergelei, se va considera ca are o valoare cuprinsa in intervalul de la 60 oC la 65 0C;

e) temperatura care nu permite atingerea cu mana a unor portiuni de pe vergeaua metalica se poate considera ca a depasit valoarea critica de 70 oC, fenomenul de autoaprindere este prezent si, in consecinta, trebuie sa se procedeze la luarea masurilor corespunzatoare din prezentele instructiuni.


6.11. Temperaturile vor fi consemnate intr-un registru de control si evidenta a temperaturilor ; toate rubricile din acest registru vor fi completate in mod obligatoriu dupa efectuarea masurilor temperaturilor din stivele de carbuni, fie ca operatiile respective s-au facut cu ajutorul termometrelor, fie ca s-au facut cu ajutorul vergelelor metalice.


Valorile comparative ale temperaturilor controlate cu ajutorul vergelelor metalice si comparate cu valorile corespunzatoare vor fi evidentiate in registrele de control al temperaturilor, specificandu-se insa la ultima coloana modul in care s-a efectuat masurarea temperaturii (manual, comparativ, cu vergeaua metalica sau cu termometrele).


Registrul de control va fi prezentat la cererea organelor de control, care il vor verifica si viza cu ocazia inspectiilor ce le fac pe teren, la depozitele de carbuni.


Masurile tehnico-organizatorice care trebuie sa fie luate in cazul procedurii autoaprinderii stivelor de carbuni sunt in functie de :


a) marimea depozitului de carbuni ;

b) destinatia consumului de carbuni ;

c) cantitatea de carbuni aprinsi (autoaprinsi);

d) pericolul de extindere la cladirile si instalatiile invecinate.


In acest sens, de indata ce se va constata producerea autoaprinderii unei stive de carbuni, se va proceda conform instructiunilor de mai jos.


Prima operatie in cazul declansarii incendiului, ca urmare a fenomenului de autoaprindere a unei stive de carbuni, va fi determinarea zonei in care se afla focarele de ardere. Limitele focarelor de ardere din stiva de carbuni se stabilesc astfel :


a) dupa semne exterioare, ca : mirosul produs de arderea carbunilor (se simte mirosul caracteristic si patrunzator de bioxid de sulf), norii de gaze si fum alburiu care se degaja din stiva de carbuni autoaprinsi, zapada care se topeste din cauza temperaturii ridicate si petele albe produse de cenusa carbunilor arsi, precum si uscarea mai repede dupa ploi in zona de extindere a focarului, a partilor din stiva respectiva ;

b) cu ajutorul unei sonde speciale, care se introduce in stivele de carbuni; in cazul in care nu se dispune de astfel de sonde, se deschid cratere, prin santuri, in vecinatatea focarelor de ardere.

In cazul in care se constata numai autoincalzirea, adica atunci cand temperatura unei portiuni din stiva de carbuni depaseste valoarea de 50 oC, pentru lignit si carbune brun si respectiv, 70 oC pentru huile si antracit, carbunii se vor muta din locul lor initial de stocare si se vor da imediat pentru consum.


Micile focare de incendiere identificate pe fetele exterioare ale stivelor de carbuni vor fi indata eliminate cu ajutorul lopetilor, prin scoaterea carbunilor aprinsi si prin stropirea abundenta cu apa, precum si prin raspandirea carbunelui din portiunile invecinate ale stivei cu focarele identificate, pentru racire prin imprastiere si prin aerisire.

Masurile tehnico-organizatorice pentru stingerea incendiilor declarate la stivele de carbuni trebuie sa fie urmatoarele :


In cazul unor incendii de proportii mici se va proceda la izolarea si indepartarea focarelor, iar carbunii vor fi dati imediat in consum, dupa o prealabila racire, prin imprastierea lor intr-un strat de cca.30 cm. grosime.


Pentru limitarea incendiilor de proportii mai mari, operatiile de stingere a focarelor se pot face fie prin inundarea lor cu apa, fie prin evacuarea carbunelui cu inceput de autoaprindere pe platforme de rezerva, pentru racire prin aerisire si apoi darea lui imediata in consum. Pentru operatia de stingere a incendiilor prin inundarea focarelor, se introduce in stiva autoaprinsa, in imediata apropriere a focarelor, pe locurile neincendiate, tevi de otel perforate pe toata suprafata lor, daca nu se dispune de astfel de tevi, se sapa in stive gropi cu diametrul si adancimea de aproximativ 0,5 m una fata de alta la o distanta de 1-1,5 m; in aceste tevi perforate sau in gropi se introduce, cu ajutorul furtunurilor, apa imbunatatita chimic cu detergenti.


Pe perimetrul exterior al depozitului de carbune se prevad hidranti exteriori, astfel incat sa se asigure debitele si presiunile necesare pentru incendiu, in functie de dimensiunile depozitului. Stingerea incendiilor se va putea face si cu apa industriala, cu suspensii mecanice, care sa fie refulata in cantitati mari prin tevi perforate sau prin gropile sapate, in acest scop, in zona incendiata (autoaprinsa), producandu-se o inundatie totala a stivei. Sectorul arderii astfel localizat va fi apoi dezgropat si carbunii care mai ard vor fi stropiti cu apa, mai indicat cu spumanti sau apa imbunatatita cu detergenti.


6.21. Pentru stingerea incendiilor prin metoda evacuarii carbunelui se procedeaza dupa cum urmeaza :


a) se izoleaza locul arderii din stiva prin santuri adanci de 1,5-2 m. (care pot sa ajunga pana la sol), care se fac, de obicei, la o distanta de 2-2,5 m. de limita zonei in care se afla focarele ;

b) aceste santuri se fac transversal in stiva, adica perpendicular pe axa principala-longitudinala a stivei de carbuni ;

c) operatiile de executare a santurilor se pot face mecanizat sau manual.


Dupa izolarea incendiilor prin aceste santuri, carbunii aprinsi se stropesc cu un amestec de argila in proportie de 5-7% in apa sau apa imbunatatita chimic, dupa caz, iar carbunii incalziti se racesc prin imprastierea lor in straturi de 0,50 m. grosime si apoi vor fi dati in consum.


Pentru stingerea incendiilor din stivele de carbuni de mari proportii, se poate utiliza spumogen sau solutii chimice pe baza de bioxid de sulf si bioxid de carbon (sulfat de amoniu, bicarbonat de sodiu). Aceste spume au avantajul ca realizeaza o racire a focarelor de incendiu si in acelasi timp, dezvolta o cantitate de gaze inerte, care inabusa focul.


In cazul incendiilor declarate, la stivele formate din brighete de carbuni de orice fel, precum si la buncarele inchise sau deschise, se va proceda la desfacerea focarului si la localizarea lui.

La buncarele cu carbuni, pentru stingerea carbunilor aprinsi se va folosi aburul ; se interzice utilizarea apei.


In cazul in care nu exista posibilitatea de racordare la conductele retelelor de apa industriala sau potabila ale depozitului de carbuni, se vor lua masuri pentru amenajarea de puncte de alimentare cu apa din bazine si rezervoare de apa.


In timpul actiunii de stingere a focarelor din interiorul stivelor de carbuni, se va avea in vedere ca, prin arderea carbunilor, se formeaza in mod inerent goluri, astfel incat carbunii aflati deasupra lor se pot prabusi provocand accidente.

De asemenea, se va avea in vedere faptul ca, prin arderea carbunilor, se degaja cantitati insemnate de bioxid de carbon si bioxid de sulf, care sunt gaze toxice (nocive), pe care le inhaleaza lucratorii care muncesc la izolarea si stingerea incendiilor.


Pentru evitarea producerii accidentelor cu urmari grave, se vor lua masuri ca personalul de interventie directa, de indrumare, supraveghere si control, sa-si desfasoare activitatea respectiva in asa fel, incat :


a) desfacerea stivelor de carbuni si spalarea santurilor de izolare a focarelor de incendii sa se faca, de regula, cu ajutorul mijloacelor mecanizate, iar atunci cand aceste operatii se executa manual, lucrarile sa se inceapa de la marginea stivelor ingnifugate, lucratorii de interventie sa circule pe scanduri legati cu cordoane de salvare ;

b) desfasurarea operatiilor de stingere a focarelor de incendii sa se faca tinand seama de directia vantului predominant, iar muncitorii sa fie schimbati cat mai des, pentru a-i feri de actiunea gazelor vatamatoare ; daca este necesar, sa se foloseasca si masti de gaze.


6.28. Stivele sau portiunile din stivele de carbuni care au suferit in urma actiunii fenomenului de autoaprindere a carbunilor sa fie date neintarziat in consum.


C. INCAPERI CU INSTALATII PENTRU PREPARAREA PRAFULUI DE CARBUNE


6.29. Incaperile cu instalatii pentru prepararea prafului de carbune trebuie sa fie dotate cu instalatii de desprafuire. Cand se constata praf de carbune sau gaze in incaperi, se pornesc ventilatoarele instalatiei de desprafuire si se efectueaza o aerisire termica a incaperii. Este indicat ca instalatiile de desprafuire sa functioneze tot timpul cat este in functiune instalatia de transport si macinare.


Cladirea instalatiilor de preparare a prafului de carbune trebuie sa fie bine iluminata.

Pentru aceasta se impune o supraveghere continua a intregii instalatii electrice, curatindu-se zilnic praful de carbune. De asemenea, tablourile electrice de distributie, dupa scoaterea de sub tensiune, se vor sufla cu aer comprimat in interior, cel putin o data la trei luni, de catre echipa de electricieni instruiti in acest scop.


Fata de marele pericol de incendiu si de explozie pe care il prezinta incaperile de macinare a carbunelui, se va acorda o atentie deosebita curateniei, in acest sens, se va indeparta praful depus pe pereti, pervazuri, scari, precum si pe fetele exterioare ale instalatiilor.


Se interzic fumatul si focul deschis in cladirile (incaperile) pentru prepararea prafului de carbune. Se vor respecta in acest sens prevederile cap.2, .it.G. De asemenea, nu sunt admise instalatiile de gaze combustibile sau depozitarea de combustibil lichid sau lubrifianti, carpe, lemne, etc.


Lucrarile de sudura in incaperile instalatiilor de macinare a carbunelui sunt permise numai pentru piesele grele si voluminoase, care nu pot fi transportate in ateliere, si numai respectand prevederile cap.2, lit.G si cap.2, lit.B.


Usile salii buncarelor spre sala cazanelor vor fi tinute in permanenta inchise.


D. INSTALATII DE PREPARARE A PRAFULUI DE CARBUNE


6.35. Instalatiile de preparare a prafului de carbune cu buncar intermediar trebuie sa aiba permanent in functiune regulatoarele de temperatura a agentului de uscare si protectie contra cresterii exagerate a temperaturii dupa moara.


In exploatarea instalatiilor de preparare a prafului de carbune este necesar sa se supravegheze :


a) temperatura prafului in buncar, neadmitandu-se ridicarea acesteia peste valorile maxime stabilite ;

b) temperatura amestecului la iesirea din moara ;

c) buna stare a clapetelor de explozie ;

d) etanseitatea instalatiei.


6.37. Starea clapetelor de explozie de pe traseele concasoarelor si morilor de carbune se verifica cel putin o data in timpul fiecarui schimb.

6.38. Inainte de pornirea morilor si pe timpul functionarii trebuie sa se inlature depunerile de praf de carbune.


La revizia instalatiei oprite, gurile de vizitare, vanele si obturatoarele se deschid incet si cu precautie, spre a se evita aprinderea prafului de carbune si accidentarile.

Inainte de demontarea instalatiilor este necesar sa se verifice daca nu au ramas depuneri care ar putea arde mocnit.


Este interzisa deschiderea gurilor de vizitare la instalatiile in care amestecul de praf de carbune este in circulatie.


In procesul de exploatare a instalatiilor de preparare a prafului de carbune este absolut necesar ca sa se urmareasca temperatura din interiorul buncarelor si al snecurilor la interval de zece zile, pentru toate calitatile de carbune (cu exceptia antracitului).

Praful de carbune din buncare va fi consumat pana la nivelul minim posibil, procedandu-se sistematic la curatirea tevilor cu gaze sau cu abur pentru uscare, in scopul evitarii aprinderii prafului depus pe ele. De asemenea, se vor mentine in buna stare aparatele de masurat, dispozitivele de reglare, obturatoarele si dispozitivele de stins incendiile.


Toate conductele instalatiilor de preparare a prafului de carbune trebuie sa fie etanse, iar izolatia termica a conductelor de gaze si de aer, precum si flansele sa fie incombustibile.


Pentru intreaga instalatie electrica aferenta prepararii prafului de carbune trebuie sa se verifice periodic legatura la pamant.


Pentru revizia intregului sistem de preparare a prafului de carbune (cicloane, separatoare, mori, conducte pentru praf, etc.) este permisa folosirea lampilor portative, armate, etanse, de tensiune redusa (12 V).


Motoarele electrice ale sistemului de preparare a prafului de carbune trebuie curatite periodic de praf cu ajutorul aspiratoarelor de praf si suflate cu aer comprimat.


Lucrarile de sudura se executa numai la elementele sistemului care nu sunt in functiune si ale caror piese de sudat sunt bine curatite de praf in interior si exterior. Locul de sudura trebuie asigurat pe deplin, astfel ca brocurile de sudura sa nu poata ajunge in zona aglomerarilor posibile de praf. Lucrarile de sudura in instalatiile de combustibil solid se vor face respectand prevederile cap.2, lit.G si cap.5, lit.B.


In cazul aparitiei intr-un sector a mirosului de ars, a focarelor care mocnesc, a ridicarii bruste a temperaturii, a exploziilor, precum si a altor simptome de ardere a prafului de carbune sau in cazul spargerii supapelor de siguranta ale conductelor de praf se recomanda sa se ia masuri de evacuare a carbunilor din buncar.


Se interzice maturarea sau turbionarea prafului care arde mocnit in interiorul sau in afara instalatiei de preparare a carbunelui.


In cazul unei explozii in sistemul de preparare a prafului de carbune, urmata de deschiderea supapelor de siguranta, sistemul poate fi pus in functiune numai dupa ce cauzele exploziei sau ale incendiului vor fi complet inlaturate, sistemul complet curatit si placile supapelor de siguranta, care s-au spart, au fost inlocuite.


In cursul exploatarii va fi acordata o atentie deosebita suprafetei interioare a buncarelor, care nu trebuie sa permita lipirea si aglomerarea carbunilor pe pereti. De aceea, buncarele trebuie sa aiba suprafetele interioare netede si colturile rotunjite, ca sa asigure alunecarea perfecta a combustibilului. In cazul in care, datorita umiditatii prea mari, se formeaza puturi din cauza lipirii carbunelui pe peretii buncarului, se vor darama aceste aglomerari (maluri), incepand cu partea superioara, pana la dislocarea completa a carbunilor lipiti de pereti.


La opririle de lunga durata (peste sapte zile) a cazanelor si a instalatiilor de uscare si macinare, se va consuma, in prealabil, tot praful de carbune din buncare si se vor goli toate elementele instalatiilor de praful pe care il contin.


In cazul opririi cazanelor pe carbune in conditii de avarii se vor lua masuri pentru evitarea fenomenului de autoaprindere si evolutie a combustiei la carbunele brut, stocat in buncare.

Prin conditie de avarie se intelege o oprire a cazanului, cu blocarea unei cantitati de carbune in buncarele de alimentare a morilor de carbune, fara posibilitatea constructiva, rezultata din proiectul de executie, de a dirija carbunele in afara buncarelor. Masurile constau in urmatoarele :

a) izolarea buncarului de carbune prin inchiderea sibarului de la gura de evacuare ;

b) nivelarea stratului superior in buncar, tasarea lui si pulverizarea cu clorura de var. Masura nu se aplica in cazul unor carbuni cu periculozitate redusa, la care este putin probabil ca in perioada de stocare de avarie preconizata, temperatura carbunelui stocat sa atinga valoarea de 100 oC ;

c) in cazul, putin probabil, in care termocuplele indica valori ridicate ale temperaturii, de ordinul a peste 600 oC, se va anunta centrala industriala tutelara, pentru confirmarea deciziei de inundare a masei de carbune cu solutie apoasa DERO 73 ;

d) pe toata perioada stocarii carbunelui in buncare, in conditii de avarie, se vor nota periodic datele privind evolutia temperaturii in buncare si evenimentele legate de aceasta situatie.


6.54. In cazul lucrarilor in buncare si la controlul buncarelor, daca este necesara iluminarea suplimentara, se va utiliza in mod exclusiv o lampa electrica portativa de tensiune mica (12 V), bine armata si protejata impotriva patruderii prafului.


La aparitia focului in buncar este necesar sa se inchida ermetic toate orificiile de comunicatie cu exteriorul, sa se deschida robinetele de admisie in bucar a aburului sau a CO2 si sa se intrerupa alimentarea acestuia cu combustibil. Praful de carbune va fi ars in cazan pana la consumarea intregii cantitati aflate in buncarul respectiv.

Se interzice interventia cu apa pentru stingerea incendiilor in buncare.


Dupa golirea buncarului de praf, acesta se poate alimenta din nou cu praf proaspat.


Se va supraveghea in permanenta ca. odata cu carbunele, sa nu patrunda in buncar lemne, fiare, piatra, carpe, bumbac de sters sau orice alte materiale straine.E. INSTALATII DE DESCARCARE SI DEPOZITARE A COMBUSTIBILULUI LICHID


6.58. Rezervoarele si instalatiile anexe pentru depozitarea combustibilului lichid vor fi etanse si mentinute in stare de curatenie. Dupa descarcarea combustibilului, scurgerile se vor colecta.


Pe liniile de cale ferata destinate introducerii vagoanelor la descarcare, trebuie sa fie marcata zona de acces a locomotivelor.


Operatiile de manevrare si descarcare a vagoanelor trebuie sa fie supravegheate pe toata perioada de la introducerea pana la retragerea convoiului de pe rampa de descarcare.


Introducerea vagoanelor-cisterna pe rampele de descarcare a combustibilului lichid se va face la vitezele stabilite prin normele S.N.C.F.R.; locomotivele vor fi prevazute cu posibilitatea de inchidere a cenusarului si cu dispozitivul de parascantei la cosul de fum in perfecta stare.


Inainte de inceperea operatiei de descarcare a lichidelor inflamabile de categoriile A si B pericol de incendiu, vagoanele vor fi legate la pamant (la sinele de cale ferata, conductele de descarcare, etc.).


Decongelarea combustibilului lichid, pentru a se asigura fluiditatea, se va face cu ajutorul instalatiilor de incalzire cu abur (serpentine).

Nu este permisa introducerea directa a aburului in cisternele de combustibil lichid, decat in cazul in care serpentinele de incalzire respective sunt deteriorate.

Se interzice cu desavarsire decongelarea combustibilului lichid prin foc deschis, facut sub cisterna.


Se interzice executarea lucrarilor de remediere a vagoanelor aflate pe rampa de descarcare, cu exceptia interventiilor strict necesare in situatii de avarie.


In cazul unui incendiu la unul sau mai multe vagoane cisterna, la rampa de incarcare-descarcare se vor lua urmatoarele masuri :


a) se opreste descarcarea vagoanelor-cisterna ;

b) se izoleaza rampa prin inchiderea robinetelor de golire ;

c) se asigura racirea vagoanelor-cisterna, vecine celor incendiate. In cazul in care incendiul nu a fost localizat, se incearca decuplarea vagoanelor-cisterna incendiate si evacuare lor in afara platformelor de descarcare ;

d) pentru stingere se actioneaza cu jet de abur de la reteaua de pe rampa, precum si cu masinile de lupta din dotare, folosind ca agent de stingere spuma chimica sau aeromecanica.


F. INSTALATII DE ALIMENTARE A CAZANELOR CU COMBUSTIBIL LICHID


6.66. Conductele de combustibil lichid, precum si toate ramificatiile vor avea izolatia termica si invelisurile de protectie ale acestora in buna stare.

6.67. Se vor lua masuri pentru inlaturarea scurgerilor si a infiltratiilor de apa subterane si de pacura.


Stingerea incendiilor se va face prin inabusirea cu abur, conform ITI (instructiunile furnizorului instalatiei de ardere a cazanului).


In exploatare se va urmari starea de etanseitate a instalatiei de alimentare cu combustibil lichid (in special la imbinarile cu flanse) si se vor elimina operativ eventualele neetanseitati.


Daca statia de pompare a pacurii nu este prevazuta cu personal permanent de exploatare, usile acesteia vor fi in permanenta inchise, iar cheile tinute la seful de tura al salii de cazane. Periodic se vor executa controale asupra intregii instalatii aferenta gospodariei de combustibil lichid.


Se interzice depozitarea de materiale combustibile in statia de pompare a combustibilului lichid. De asemenea, materialele utilizate la intretinerea curateniei in statie vor fi depozitate in lazi metalice inchise.


Se interzice cu desavarsire fumatul in statia de pompare a combustibilului. Lucrarile de sudura vor fi executate numai pe baza de permis de foc, respectandu-se prevederile cap.2, lit.G si cap.5, lit.B. In plus, inainte si in timpul lucrarilor de sudura, este obligatoriu controlul lipsei amestecului exploziv.


In cazul rezervoarelor de combustibil subterane, se va urmari starea etanseitatii peretilor bazinelor in locurile de racordare cu conductele de aspiratie a combustibilului si la scurgerea din bazine, luandu-se masuri de lichidare a oricaror scapari.


Se interzice amplasarea standurilor de probe ale injectoarelor de combustibil lichid in statia de pompare a pacurii.

Aceste standuri se vor amplasa in incaperi separate de statia de pompare a pacurii si vor fi prevazute cu instalatii de ventilatie si stins incendiile.


Pentru impiedicarea accesului persoanelor straine la suprafata rezervoarelor subterane (unde se afla aerisirile), acestea se vor ingradi corespunzator. In timpul exploatarii se va asigura si controlul extern al tuturor depozitelor de combustibil lichid.


La curatirea rezervoarelor de cobustibil lichid se vor lua toate masurile de preintampinare a exploziilor sau incendiilor. Lucrarile in rezervoare se vor efectua tinandu-se seama de urmatoarele :


a) se va goli rezervorul de combustibil ;

b) se va izola de restul instalatiei ;

c) se va asigura o ventilatie buna si continua a rezervoarelor inainte de inceperea lucrului si pe tot timpul cat se lucreaza in rezervor ;

d) ventilatoarele folosite vor fi omologate pentru medii explozive ;

e) se vor utiliza pentru curatire detergenti incombustibili ;

f) iluminatul se va asigura la tensiunea de 12 V si in constructie antiexploziva ;

g) sculele folosite vor fi din metale neferoase sau din lemn, pentru a nu provoca scantei ;

h) inainte de inceperea lucrului si pe timpul lucrarilor se vor asigura mijloacele de stingere a incendiilor necesare ;

i) echipamentele de protectie, care intra in dotarea echipei ce lucreaza in rezervor, vor fi specifice mediului in care se lucreaza.


6.77. Rezervoarele de combustibil lichid vor fi legate la pamant si protejate impotriva loviturilor directe, de trasnet, conform normelor in vigoare. Verificarea instalatiilor respective se va face conform normativului I 20.


A.   INSTALATII DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL LICHID A MOTOARELOR

DIESEL


6.78. Prepararea combustibilului lichid pentru motoarele Desel trebuie facuta intr-o instalatie separata pentru toate motoarele din centrala electrica in cauza, conform normativelor in vigoare.


Rezervoarele de combustibil vor fi, de regula, situate intr-o incapere separata de sala masinilor, unde se va pastra o curatenie desavarsita. Fac exceptie agregatele Diesel, pentru alimentarea in caz de avarie a serviciilor interne vitale, caz in care rezervorul de zi va putea fi instalat in aceeasi incapere cu agregatul, cu conditia ca sa fie dotat cu mijloace adecvate de aerisire, prea plin si golire in exteriorul incaperii, iar volumul rezervorului sa nu depaseasca 2 m3.


Se interzice cu desavarsire fumatul si focul deschis in sala masinilor si in incaperea pentru prepararea combustibilului. Lucrarile de sudura sau cu alte focuri deschise se vor face conform cap.2, lit.G si cap.5, lit.B.


Se interzice cu desavarsire depozitarea de materiale combustibile, precum si a altor materiale in sala masinilor si in incaperile de preparare a combustibilului, care pot bloca accesul in cazul interventiei la stingerea focarelor de incendii.


Toate conductele fierbinti care trec prin apropierea rezervoarelor de combustibil si prin aproprierea grupurilor (conductele de abur, apa calda, gaze de ardere, etc.) vor avea izolatia termica bine intretinuta, astfel incat temperatura la suprafata izolatiei sa nu fie mai mare de 50 oC, la temperatura mediului ambiant de 25 oC.


Se interzice incalzirea cu flacara a conductelor, a armaturilor si a rezervoarelor de combustibil. In cazul in care este necesara incalzirea acestora, se va folosi apa incalzita sau abur.


H. INSTALATII DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL GAZOS


6.84. Gazele naturale, la o anumita concentratie (3-15%) in aer, in contact cu sursa de foc, formeaza amestecuri explozibile. Centralele electrice trebuia sa posede evidenta locurilor care prezinta pericol din punctul de vedere al acumularii de gaze (sub tava, deasupra conductelor de gaze, intre grinzile planseelor).


Toate constructiile subterane, care nu au legatura cu conductele de gaze, dar care se gasesc la o distanta de pana la 3 m. de conductele de gaze, se vor controla periodic, la un interval de cel putin 72 de ore. In aceasta categorie se incadreaza puturile telefonice, caminele si puturile de pe canalele de apa, de evacuare a apelor uzate etc., colectoarele subterane si, in general, orice constructie subterana, in care este posibila acumularea de gaze.

Controlul prezentei gazelor se va face cu ajutorul detectoarelor de gaze, cu care vor fi inzestrate toate centralele si va cuprinde intregul traseu al constructiilor subterane din zona mentionata.

La depistarea prezentei gazelor se vor lua masuri imediate de intrerupere a lucrarilor din zona respectiva, aerisirea spatiului afectat si anuntarea factorilor raspunzatori pentru repararea conductelor de gaze neetanse.


Statiile de reglare a gazelor, fara personal de deservire, precum si puturile de vizitare a conductelor subterane si alte locuri periculoase vor fi in permanenta incuiate, iar cheile se vor pastra la seful de tura al salii cazanelor.


Cu ajutorul detectoarelor de gaze, sectiile cazane vor verifica, dupa un grafic stabilit, scaparile de gaze in sala cazanelor, in spatiile in care pot avea loc acumulari de gaze. Rezultatul verificarilor se va consemna in registrul de control al sectiei.


Este strict interzisa verificarea prezentei gazelor cu ajutorul flacarii.


Este interzisa exploatarea conductelor care prezinta scapari de gaze. Atunci cand se constatascapari de gaze, instalatia va fi scoasa din functiune pentru refacerea etanseitatii ei.


La pornirea instalatiei de gaze se vor aerisi cu grija conductele respective, lasand aerisirile deschise in atmosfera pana la eliminarea completa a aerului.

Se interzice aerisirea conductelor de gaze combustibile prin arzatoare in focatul cazanelor.

De asemenea, se interzice evacuarea conductelor de gaze combustibile in reteaua de canalizare a centralei.


Se interzice depasirea presiunii in conductele de gaze.


In locurile periculoase din punctul de vedere al acumularii gazelor combustibile se vor folosi unelte care nu provoaca scantei (din metale neferoase). Se permite folosirea sculelor din otel (chei pentru piulite, dalti, ciocane, etc.) unse cu unsoare consistenta, dupa controlul prealabil al lipsei acumularii de gaze, efectuat cu aparate de detectare si cu asigurarea ventilatiei prevazute.


Ca sursa mobila de lumina, in locurile cu pericol de explozie (categ.A), este permisa folosirea lampii electrice tip miner, antideflagranta si in buna stare, cu acumulator alcalin. Se interzice folosirea altor surse de lumina.


In locurile care prezinta pericol din punctul de vedere al acumularii gazelor este interzis accesul persoanelor avand incaltaminte cu accesorii metalice, cuie, plachiuri, potcoave, etc.


Lucrarile de reparatii la conductele de gaze combustibile, pentru restabilirea etanseitatii lor, etc., se admit numai dupa ce tronsoanele care urmeaza sa fie reparate au fost izolate de conductele aflate sub presiune printr-o flansa oarba. Cu ajutorul unei suflari intense cu aer comprimat, se vor elimina gazele din ace4asta conducta. Lucrarea se va incepe numai dupa ce, in prealabil, s-a facut controlul de gaze sau cu emulsie de apa si sapun la imbinarile cu flanse si la armaturile din zona de lucru.


Dezghetarea conductelor de gaze se va efectua folosind abur sau apa calda. Se interzice categoric incalzirea conductei cu foc deschis.


Se interzice executarea unor racorduri la conductele de gaze aflate in functiune. De asemenea, lucrarile de sudura la conductele de gaze se vor executa in conditiile normelor de tehnica a securitatii muncii si numai dupa ce, cu ajutorul detectoarelor de gaze, se constata lipsa acumularilor in spatiul respectiv. Aceste lucrari se vor face conform cap.2, lit.G si cap.5, lit.B.


Se interzice prinderea de conductele magistrale de gaze din interiorul salii cazanelor a unor sarcini mecanice care pot afecta rezistenta conductei.


Nu este permisa amplasarea impreuna a conductelor de incalzire si a retelelor de cabluri electric in canale si tuneluri prin care trec conductele de gaze combustibile.


Gazele de sonda dezbenzinate sau gazele provenite din instalatiile de cracare ale rafinariilor nu trebuie sa contina lichide inflamabile. Se vor efectua verificari periodice, dupa grafic, a lipsei antrenarilor de lichide in conductele de gaze.

In cazul in care se constata prezenta lichidelor in gaze, se vor anunta intreprinderile furnizoare, pentru a lua masuri de drenare corespunzatoare la punctul de injectie a gazelor in reteaua de consum aferenta centralei.


In exploatare se va controla periodic, cu solutie apoasa de sapun, la imbinari, etanseitatea conductelor magistrale de gaz pentru alimentarea cazanelor, inlaturandu-se orice scapari constatate.

Periodicitatea va fi stabilita printr-o instructiune tehnica interna sau un grafic.

Rezultatele controlului se vor consemna intr-un registru destinat acestui scop.


Pentru evitarea acumularii de gaze explozive in sala cazanelor se va efectua un control periodic, utilizandu-se in acest scop detectorul de gaz metan. Periodicitatea controlului se va stabili printr-o instructiune interna aprobata de conducerea unitatii.


Se interzice incalzirea conductelor de gaze sau pacura utilizand flacara deschisa. Lucrarile de sudura sau cu foc deschis se vor face numai cu respectarea prevederilor cap.2, lit.G si cap.5, lit.B.


I. INSTALATII DE CAZANE


6.104. Pentru a preintiampina incendiile este necesar sa fie urmate cu strictete regimurile stabilite pentru focar, moara, evacuarea zgurei, sulfarea suprafetelor convective.


Se va mentine etanseitatea traseului de alimentare cu combustibil pana la intrarea in focar si a traseelor de gaze de ardere.


Se interzice depozitarea combustibilulor in sala cazanelor.

De asemenea, nu se va pastra ulei in sala cazanelor mai mult decat necesarul pentru 24 de ore ; cantitatea maxima este de 20 l., pastrata intr-un vas metalic inchis.


Inainte de aprinderea focului in cazan, se vor respecta urmatoarele reguli, independent de sistemul de focar si de natura combustibilului :


a) se vor evacua reziduurile combustibile de pe platforme, scari si de pe utilaje ;

b) agregatul de cazan va fi ventilat cu ajutorul ventilatoarelor de aer si de gaze de ardere cel putin timp de 10 minute.


6.108. La focarele cu praf de carbune, arderea trebuie controlata si dirijata astfel, incat la sfarsitul focarului cantitatea de particule nearse, antrenate de gaze, sa fie minima. Prin aceasta se vor evita aprinderea si arderea particulelor in canalele de gaze.

La cazanele care ard combustibil solid, se va evita ca pe timpul pornirii cazanului, cand se ard gaze naturale, de sonda, de furnal sau pacura, sa se cupleze filtrele electrostatice la tensiune inalta.


In timpul functionarii cazanului trebuie respectate urmatoarele reguli :


a) se interzice folosirea focului deschis in locurile periculoase din sala cazanelor ;

b) se interzice fumatul ;

c) se va controla de catre electricianul de serviciu iluminatul de siguranta din cadrul serviciilor interne, la periodicitatea stabilita ;

d) se va asigura o rezerva de lampi transportabile cu acumulatoare in locuri dinainte stabilite.


6.110. Racordurile metalice ale buncarelor vor fi tinute permanent curate si in ordine si vor fi curatate periodic de murdarie si de praful aglomerat (nu este indicata sulfarea).

Periodic vor fi controlate canalele de gaze ale agregatelor de cazane si starea supapelor de explozie.


In cazul in care flacara de praf de carbune se rupe, va fi oprita imediat alimentarea cu carbune. Se va proceda la aerisirea minutioasa (a focarului si a canalelor de gaze) cu instalatiile de insuflare si tiraj, iar apoi vor fi introduse injectoarele de pacura sau arzatoarele de gaz.

Numai dupa efectuarea acestor operatii se permite revenirea la arderea prafului de carbune.

6.113. Cazanul trebuie oprit imediat (cu intreruperea alimentari cu combustibil si a insuflarii de aer) in urmatoarele cazuri :


a) in cazul producerii unui incendiu la cazan sau in aproprierea acestuia, care pune in pericol cazanul ;

b) aparitia de crapaturi, care pot duce la daramarea zidariei cazanului ;

c) dezgolirea scheletului metalic al cazanului ;

d) incalzirea pana la rosu a scheletului si a preincalzitorului de aer al cazanului ;

e) aparitia arderii combustibilului in canalele de gaze.


6.114. In timpul functionarii motoarelor electrice, a vibratoarelor scuturatoare, transportoarelor, etc., se vor asigura ungerea lagarelor si curatirea de praf de carbune.


Suprafetele de imbinare a carcaselor exaustoarelor, precum si capetelor gurilor de vizitare vor fi bine etansate, astfel incat in carcasa sa nu existe nici un orificiu prin care sa poata iesi in exterior gazele fierbinti si particolele de cenusa incandescenta.


La toate palniile de zgura si la gurile de evacuare a cenusii din cazane vor fi racordate conducte de apa pentru stropire, la nevoie, a cenusii si a zgurii.


Daca in sala cazanelor a aparut un inceput de incendiu, vor fi folosite stingatoarele din dotare, tinand seama de indicatiile de mai jos :


a) pentru stingerea incendiului provenit din pacura sau lubrefianti vor fi utilizate stingatoare cu spuma, iar la incendii mai mari, stingatoare carosabile cu spuma ;

b) pentru stingerea scurgerilor de pacrua si ulei vor fi utilizate nisipul si spuma chimica ;

c) stingerea incendiilor la motoarele electrice si la alte echipamente electrice se face cu stingatoare cu CO2 si praf si CO2 ;

d) pentru stingerea incendiilor provenite din carbune se va utiliza instalatia de stins incendii cu apa.


6.118. In cazul declansarii unui incendiu in aproprierea salii cazanelor, se va stabili de indata si precis daca incendiul ameninta si sala cazanelor sau daca incendiul se dezvolta in directia salii cazanelor. Daca amenintarea directa a salii cazanelor este evidenta, se va proceda la oprirea cazanelor.

Daca integritata cazanului este amenintata din cauza incendiului care se dezvolta rapid si nu este timp suficient pentru a se consuma combustibilul aflat in buncare, acesta va fi stropit cu apa in exterior pentru racire de la hidrantii situati in apropriere sau de la instalatia proprie de stingere cu apa, evitandu-se astfel extinderea incendiului. Totodata se va stropi intens cu apa traseul prafului de carbune.

Concomitent cu masurile de mai sus, este necesar sa se controleze iluminatul de siguranta si sa se pregateasca utilizarea lampilor cu acumulare din dotarea sectiei.


Se interzice punerea in functiune sau functionarea unui cazan cu izolatie termica in zona arzatoarelor, imbinata cu pacura. Numai dupa schimbarea izolatiei termice respective cu izolatie curata si protejarea acesteia se admite punerea in functiune sau functionarea in continuare a agregatului.


Se interzice aprinderea focului la un cazan avand scurgeri de pacura la imbinarile injectoarelor si la flansele de pe colectoarele de distributie ale pacurii. Daca apar scurgeri de pacura in timpul functionarii cazanului, se procedeaza la colectarea acestora (in tavi cu nisip, etc.) si eliminarea cauzelor, la nevoie prin scoaterea din functiune a partii respective de instalatie (injector, etc.).


Pentru evitarea aparitiei incendiilor la preincalzitoarele de aer este necesar sa se mentina in buna stare de functionare aparatele de masura si semnalizare a temperaturilor pe trseul gazelor de ardere.

In cazul cresterii temperaturii peste limitele admise de functionare normala, se va controla situatia la fata locului. La aparitia incediului se va proceda la oprirea cazanului si la stingerea preincalzitoarelor de aer cu ajutorul instalatiei de stingere, cu apa sau abur, conform ITI.


J. INSTALATII DE TURBINE CU ABUR


6.122. In vederea prevenirii incendiilor in instalatiile turbinelor cu abur, se vor aplica intocmai instructiunile de exploatare si intretinere pentru prevenirea incendiilor la circuitul de ulei.


Se vor afisa in locurile periculoase din punctul de vedere al P.S.I. indicatoare de securitate usor vizibile, conform STAS 297/2.


Instalatiile destinate, prin constructia turbinelor, pentru colectarea scaparilor accidentale de ulei prin etansarile lagarelor si amenajarile prevazute pentru a evita ajungerea uleiului pe suprafetele calde, cum sunt :


a) jgheaburile drenate din jurul batiurilor lagarelor ;

b) scuturilor termice din dreptul labirintilor de ulei pe carcasa, etc.


Vor fi mentinute in permanenta intr-o stare perfecta de curatenie si controlate zilnic, in fiecare schimb, in conformitate cu ITI.


La termocentralele existente, la care sunt executate instalatii de golire rapida a rezervoarelor de ulei ale turbogeneratoarelor, ventilul va fi asigurat in pozitia "inchis", iar golirea rezervorului turbinei in caz de incendiu se permite numai dupa incetarea rotirii turboagregatelor, la dispozitia sefului de tura.


In timpul exploatarii se vor supraveghea riguros etanseitatea circuitului de ulei si turboagregatului si al pompelor de alimentare, lipsa scurgerilor de ulei (de exemplu, de la flanse) pe fundatii, in canalele de conducte, subsol, precum si :


a) temperatura uleiului la lagare ;

b) circulatia uleiului la lagare.


Cresterea temperaturii uleiului la lagare peste valoarea nominala va impune oprirea grupului, in vederea indepartarii cauzei respective. In cazul aparitiei scurgerilor de ulei, pana la oprirea grupului, se vor lua masuri de colectare si localizare.


Materialul de sers se va pastra exclusiv in cutii metalice inchise si se va evacua zilnic.


La toate cotele de deservire a turbogeneratoarelor se va mentine curatenia, luandu-se masuri de lichidare a oricaror scapari de ulei.


Pentru a reduce vibratiile, conductele de ulei vor fi bine fixate. Periodic se va controla starea suporturilor rezemate.


Se interzice functionarea sau pornirea unei turbine dupa o revizie, daca se constata ca izolatia termica este imbibata de ulei, ceea ce ar putea duce la incendii. Numai dupa inlocuirea acestei izolatii, cu o izolatie curata, se permite repornirea turbinei.


In timpul centrifugarii uleiului de turbina se va pastra curatenie in limita instalatiei de centrifugare si la instalatia insasi.

Intreaga instalatie trebuie sa fie perfect etansa si sa fie prevazuta cu tavi pentru colectarea eventualelor scapari.

Inainte de inceperea operatiei de centrifugare se va verifica daca materialul de P.S.I. este complet si in stare buna.


In caz de incendiu, pentru asigurarea circulatiei uleiului la lagare, se va lasa in functiune numai pompa auxiliara de ungere, pompele pentru ulei-reglaj oprindu-se.


Stingerea incendiilor la rezervoarele de ulei se face utilizand instalatia fixa de stingere cu apa pulverizata. La aparitia incendiilor in rezervorul de ulei sau in aproprierea acestuia se vor utiliza, de asemenea :


a) stingatoare (manuale si/sau carosabile) cu spuma chimica sau cu praf ; jetul de spuma va fi dirijat tangetial cu suprafata arzanda a uleiului ;

b) nisip ; utilizarea nisipului se va face cu atentie, astfel incat acesta sa nu patrunda in lagarele turbinelor sau ale altor masini rotative ;

c) tunuri mobile cu spuma aeromecanica.


6.134. Se interzice folosirea nisipului la stingerea incendiilor de la lagarele turbogeneratoarelor.

Pentru stingerea acestor incendii s vor folosi stingatoare cu praf, CO2 si cu spuma.


K. INSTALATII DE EPURARE A APEI


6.135. Descarcarea buteliilor cu hidrat de hidrazina din vagoanele sosite pe rampa sectiei de epurare a centralei se va face cu atentie, interzicandu-se trepidatiile, ciocnirile, precum si prezenta oricaror surse de foc in aproprierea buteliilor de hidrazina.


Nu se permite depozitarea hidrazinei si a amoniacului decat in spatiile special destinate. Incaperile de depozitare vor fi ferite de razele solare.

Spatiile de depozitare (pastrare) si de preparare a solutiei de hidrazina vor fi ventilate in mod corespunzator. Se va asigura starea de buna functionare a instalatiilor de ventilare.


Pe timpul si dupa fiecare operatie de preparare a solutiilor de hidrazina si de amoniac se va asigura spalarea cu apa a pardoselii incaperilor.


Se interzice pastrarea libera de reactivi inflamabili in laboratoarele de analiza chimica a sectiei de epurare a apei din centrale. Acestia vor fi pastrati in dulapuri metalice inchise.


Se interzice punerea in functiune a calorimetrului pentru determinarea puterii calorifice a combustibililor gazosi, inainte de a se verifica lipsa gazelor in incaperea in cauza si de a se proceda la aerisirea temeinica a acelei incaperi.


L. INSTALATII SI RETELE DE TERMOFICARE


6.141. Se interzice pornirea instalatiilor si a boilerelor de termoficare cu izolatia termica imbibata cu materiale combustibile (ulei combustibil).


Se interzice in interiorul constructiilor si pe o portiune de 10 m. in exteriorul acestora aplicarea unui invelis de protectie din carton asfaltat peste izolatia termica a conductelor de termoficare.


Se interzice efectuarea de lucrari de sudura in tunelurile de retele de termoficare, fara o prealabila ventilatie a acestora, pentru eliminarea eventualelor gaze explozive acumulate. Astfel de lucrari se vor face respectand prevederile cap.2, lit.G si cap.5, lit.B.


M. INSTALATII DE MOTOARE DIESEL


6.144. La agregatele Diesel trebuie asigurata ungerea perfecta, respectandu-se prescriptiile constructorului in ceea ce priveste temperaturile maxime admisibile la lagare.


Se interzice turnarea de petrol, bezina sau alte lichide inflamabile in cilindri, pe supape sau in conductele de aspiratie, pentru usurarea pornirii.


In sala motoarelor Diesel se va mentine curatenia exemplara si se vor indeparta din sala toate materialele combustibile sau care pot intretine arderea.

Salile motoarelor Diesel vor avea in functiune instalatiile de ventilatie, astfel incat sa se asigure evacuarea continua in exteriorul salii a scaparilor de gaze de ardere si a substantelor volatile inflamabile, acumulate in timpul exploatarii.


Se interzice folosirea flacarii deschise in sala motoarelor Diesel si la lucrarile de sudura, inainte de a se fi luat masurile de siguranta, care constau in aerisirea temeinica si inlaturarea materialelor combustibile din sala etc.

Astfel de lucrari se vor face respectand prevederile cap.2, lit.G si cap.5, lit.B.


Materialele utilizate la stersul pieselor si al pardoselii de reziduurile de ulei sau combustibil vor fi pastrate in lazi metalice inchise.


Se interzice introducerea in sala grupurilor Diesel a tuburilor de oxigen folosite la lucrarile de sudura autogena.


N. INSTALATII DE TURBINE CU GAZE


6.150. detectarea prezentei gazului metan in sala compresoarelor si a turbinelor se va face astfel :

a) din ora in ora, cu trecerea rezultatelor in foile de date de catre operatorul de serviciu ;

b) din doua in doua zile, de catre seful de tura.


Orice scapari de gaze vor fi semnalate imediat pentru luarea masurilor corespunzatoare.


In timpul lucrarilor de reparatii, se va face un control cat mai des pentru detectarea prezentei gazului metan.


In sala compresoarelor si a turbinelor cu gaze este interzisa purtarea incaltamintei cu tinte sau blancheuri.


Se va afisa in instalatii tabelul cu locurile periculoase din punctul de vedere al acumularilor de gaze.


Se interzice fumatul in incaperile aferente instalatiilor de turbine cu gaze.


La orice lucrare de sudura in sala compresoarelor, aceste vor fi oprite si se vor aerisi conductele si incaperile, verificandu-se apoi concentratia de gaze.

Orice lucrare de sudura se executa in prezenta pompierilor angajati, conform prevederilor cap.2, lit.G si cap.5, lit.B.

6.156. Sculele folosite la reparatii in sala compresoarelor vor fi din cele care nu provoaca scantei (din materiale neferoase sau acoperite cu cupru). Cheile pentru piulite, dalti, burghiile vor fi unse gros, cu unsoare consistenta. se interzic loviturile care pot provoca scantei.


Se va supraveghea in mod riguros buna functionare a instalatiei de ventilatie. Oprirea ventilatiei va fi semnalizata optic si acurstic; se interzice functionarea turbinelor, fara a se asigura ventilatia intregii instalatii.


O. GOSPODARII DE ULEI


6.158. Pentru prevenirea incendiilor la rezervoarele de ulei, accesul la rezervoarele exterioare va fi interzisa persoanelor straine. Imprejmuirile acestora vor fi prevazute cu usi incuiate.

De asemenea, instalatiile de distributie si centrifugare se vor mentine in perfecta stare de curatenie si vor fi izolate de conductele fierbinti si de cablurile electrice, prin ecrane termice.


Toate instalatiile gospodaresti de ulei vor fi prevazute cu indicatoare de securitate asupra pericolului de incendiu.


Flansele de pe circuitele de ulei, care se afla in zonele cu conducte si instalatii fierbinti, vor fi prevazute cu carcase (capote) din tabla, amenajate cu scurgere, pentru a preveni improscarea uleiului (in cazul spargerii garniturii) pe suprafetele fierbinti din zona.


Lucrarile de sudura in zonele care prezinta urme de ulei se vor executa numai pebaza de permis de foc, dupa ingradirea spatiilor de lucru si luarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, specifice acelui loc de munca.


Se interzice folosirea focului deschis la incalzirea conductelor de ulei.


Se interzice introducerea uleiului in rezervoarele turbinelor, inainte de a se executa un control riguros al etanseitatii armaturilor de pe racordurile la aceste rezervoare.


Se interzice depozitarea butoaielor de ulei in sala turbinelor din centralele termo si hidroelectrice sau in alte incaperi, in comun cu alte substante combustibile.

Se admite patrarea in locuri special stabilite in sala masinilor (la cota zero) a maximum 200 Kg. de ulei pentru completarea pierderilor si a instalatiei mobile de centrifugare a uleiului, asigurandu-se masuri suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor.


Pentru prevenirea incendiilor, pastrarea butoaielor de ulei si a lubrefiantilor din centrale se va face in depozite adecvate, care vor fi dotate cu materialele de prevenire si stingere a incendiilor.


6.165.bis. Gospodariile de ulei se vor realiza in cazurile si conditiile indicate detaliat in normativele tehnologice specifice.


P. INSTALATII DE TURBINE HIDRAULICE


6.166. La turbinele hidraulice, pericole de incendii pot exista la instalatiile de ulei pentru reglaj si ungere.

In timpul exploatarii turbinelor se va supraveghea etanseitatea circuitului de ulei, precum si:

a) temperatura uleiului la lagare ;

b) circulatia uleiului la lagare ;

c) functionarea racitoarelor de ulei.


Cresterea temperaturii uleiului la lagare peste valoarea normala va fi mai intai semnalizata (treapta I) si apoi depasirea limitei stabilite de furnizor (treapta a II-a) va da impuls de oprire a grupului.

La turbinele cu dublu reglaj se va urmari etanseitatea capului de distributie si se vor lua masuri pentru alimentarea oricaror pierderi de ulei.


Recipientele de ulei-aer (hidrofoarele) si bateriile de azot din instalatiile de reglaj vor fi date in folosinta numai in conditiile respectarii prescriptiilor tehnice elaborate de ISCIR.


pentru prevenirea incendiilor se va evita trecerea traseelor de cabluri pe deasupra instalatiilor de ulei.


pentru inalturarea pericolului de incendiu se vor lua urmatoarele masuri :


a) lucrarile cu foc deschis se vor executa numai pe baza permisului de foc ;

b) remedierea imediata a neetanseitatilor prin care apar scurgeri accidentale de ulei ;

c) interzicerea efectului lucrarilor de reparatii la instalatiile de ulei, inainte ca acestea sa fie golite, izolate si curatite de urme de ulei ; conductele si armaturile for fi, de asemenea, sterse de ulei ;

d) mentinerea unei curatenii desavarsite in instalatii, luandu-se masuri de lichidare a oricaror scapari de ulei ;

e) pastrarea materialului de sters numai in cutii metalice inchise, care se vor evacua zilnic ;

f) afisarea in locurile periculoase, din punctul de vedere al P.S.I. , a unor indicatoare de securitate usor vizibile, conform STAS 297.

6.170. In sala masinilor a CHE subterane se admite amenajarea unei gospodarii de ulei pentru ungere si reglaj de maximum 2000 Kg. (amenajate intr-o incapere separata), cu luarea masurilor prevazute de prevenire, stingere a incendiilor si dotare.


In cazul aparitiei unui incendiu in aceste instalatii, se vor lua urmatoarele masuri :

a) se va da impuls de oprire a grupului afectat de incendiu ;

b) dupa oprirea grupului se va inchide accesul aerului comprimat la instalatia de ulei pentru reglaj (daca incediul a aparut la aceasta instalatie) ;

c) se va intrerupe alimentarea cu energie electrica a electro-pompelor instalatiei afectate de incendiu ;

d) pentru stingerea uleiului scrus se va proceda la aruncarea cu nisip, acoperirea cu paturi sau folosirea stingatoarelor cu spuma ; este interzis a se arunca cu nisip in zona lagarelor ;

e) in cazul aprinderii uleiului in rezervoare, stingerea se face cu spuma sau cu praf si CO2. In acest caz spuma va fi dirijata astfel, incat sa lunece pe suprafata arzanda a uleiului.


6.172. In timpul centrifugarii uleiului de turbina se va pastra curatenia in limita instalatiei de centrifugare, precum si la instalatia proprie a turbinei, astfel incat pericolul unui incendiu sa fie exclus. Se interzice orice fel de lucrare de sudura sau cu foc deschis in zona instalatiei de centrifugare. Intreaga instalatie trbuie sa fie etansa. Inaintea inceperii operatiei de centrifugare se va verifica daca materialul P.S.I. este complet si in buna stare de functionare.


R. INSTALATIILE MECANICE ALE CONSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE


Pericolele de incendiu pot aparea numai la rezervoarele de ulei ale acestor instalatii sau la dispozitivele de incalzire cu ulei ale instalatiilor hidrotehnice.


Pentru evitarea incendiilor se interzic :


a) incalzirea uleiului prin rezistente electrice introduse in baia de ulei ;

b) depasirea temperaturii de regim admisibila a uleiului pentru incalzirea ghidajelor stavilelor.

Acolo unde nu sunt posibilitati de incalzire cu apa, abur, etc. se permite incalzirea uleiului cu rezistente electrice, cu conditia de a se prevedea termostate, care sa declanseze alimentarea electrica la depasirea temperaturii de 60 oC a uleiului.


In exploatare si la intretinere se vor lua urmatoarele masuri :


a) la folosirea instalatiei de incalzire se vor supraveghea instalatiile pe tot timpul functionarii. In cazul defectarii termostatului la atingerea temperaturii de regim se intrerupe alimentarea cu energie electrica a rezistentelor ;

b) temperatura maxima de regim se va inscrie in tabelul cu valorile parametrilor de functionare, existnt in fiecare centrala :

c) admiterea echipelor de lucru (pentru lucrari de sudura) se va permite numai pe baza unui permis de foc si numai dupa ce instalatia este colita de ulei, iar toate scurgerile sterse ;

d) la inchiderea autorizatiilor de lucru se va verifica starea de curatenie lasata de catre echipa (sa nu ramana la locul de lucru carpe, bumbac de sters sau alte materiale combustibile) ;

e) la controlul efectuat de personalul de tura se vor depista pierderile de ulei din instalatii si se vor lua masuri de eliminare a lor, precum si de stergere a uleiului scurs.


6.175.bis. Instalatiile de turbine hidraulice si instalatiile mecanice ale constructiilor hidrotehnice se vor realiza si exploata in conditiile indicate in normativul specific PE 304 (Norme specifice de protectie impotriva incendiilor la proiectarea amenajarilor hidroenergetice).


S. GENERATOARE SI COMPENSATOARE SINCRONE


Prevederi generale


6.176. Verificarile, incercarile si probele privind montajul, punerea in functiune, incepand cu uscarea generatorului si verificarea cu tensiune progresiva a acestuia se vor executa numai cu instalatiile de stins incendiul proprii ale agregatului in stare de functionare.

6.177. Temperatura infasurarilor si fierului statorului, a aerului de racire, a lagarelor si uleiului din lagare se va masura prin detectoare sau traductoare de temperatura si termometre intr-un numar minim de puncte, amplasate in locurile cu temperaturile cele mai ridicate.

Pentru hidrogeneratoarele sincrone se vor respecta prevederile din PE 822.

Toate indicatiile de temperatura, care depasesc limitele de functionare normala, vor fi semnalizate preventiv, acustic si optic, iar la o crestere in continuare peste valorile admise agregatul se va opri.


Generatoarele de 15 MVA si mai mari din centralele termoelectrice, racite cu aer, trebuie sa fie prevazute cu dispozitive speciale pentru stingerea incendiilor cu ajutorul apei sau al bioxidului de carbon, iar generatoarele de putere mai mari, racite cu hidrogen, vor avea posibilitatea inlocuirii rapide a hidrogenului cu bioxid de carbon.

Hidrogeneratoarele vor fi prevazute cu instalatii de detectare si semnalizare a aparitiei unui incendiu si cu instalatii fixe pentru stingerea incediului cu apa prin stropire. Aceste instalatii vor fi mentinute in permanenta in stare de functionare in conditiile indicate detaliat la normativul PE 304.


La orice inceput de incendiu in generator, acesta trebuie deconectat imediat de la retea si dezexcitat.

La generatoarele din centralele termoelectrice se va comanda inchiderea admisiei aburului in turbina, iar la hidrigeneratoare se va comanda reducerea turatiei turbinei.

Pentru a scurta durata de oprire a rotorului la turbinele cu abur se va rupe vidul, iar rotorul va fi invartit in continuare cu virorul pana la stingerea completa a focului sau pana la racirea arborelui turbinei. Daca in sistemul de racire in circuit inchis al generatorului exista un ventilator pentru admisia de aer suplimentar, acesta va fi oprit de indata.

La generatoarele cu racire in circuit deschis se vor inchide registrele de la intrarea si de la iesirea aerului din camera de aer, apoi se va introduce agentul de stingere (apa, CO2) in generator, prin deschiderea ventilelor corespunzatoare, cu actionare mecanica sau manuala.


Focul care mocneste, ca urmare a strapungerii izolatiei de la infasurarea statorica, poate duce la aprinderea infasurarii insasi. Semnele exterioare ale focului mocnit sunt : supraincalzirea locala a peretilor carcasei statorului, distribuirea neuniforma a temperaturii pe stator, mirosul de ars si aparitia fumului la imbinarile carcasei generatorului.


Se va urmari sa nu se umezeasca infasurarea statorului si a rotorului. Nu se admite supraincalzirea infasurarii si supraincarcarea generatorului cu sarcini mai mari pe perioade de timp mai indelungate decat cele prescrise de uzina constructoare.

Trebuie evitata caderea de obiecte straine, ca : pilitura mecanica, ulei, praf de carbune, murdarie sau praf de nisipe pe infasurari, in lagare, pe inelele colectoare ale generatoarelor sau pe colectoarele excitatricelor.


Aprinderea colectorului si a colierului cu perii ale rotorului si ale excitatricei generatorului are loc ca urmare a aprinderilor prafului de carbune sau a altor materiale combustibile acumulate pe colector sau pe inele, in cazul unor scantei intense.

Pentru evitarea aprinderii, praful va fi indepartat cu regularitate.

La aprinderea colectorului si a colierului cu perii ale rotorului si ale excitatricei generatorului se va scadea tensiunea de excitatie si, daca focul nu dispare, generatorul trebuie decuplat si excitatia intrerupta, dupa care se va proceda la stingerea incendiului cu stingatoare cu CO2, sau cu praf si CO2. La aprinderea colectorului excitratricei se va scadea partial sarcina generatorului. Daca focul invartitor nu dispare, generatorul trebuie decuplat si excitatia intrerupta.


La aprinderea lagrelor, in corpul intensificarii circulatiei uleiului in sistemul de ungere, este necesara cuplarea pompei de ulei de rezerva si oprirea turbinei.

Pentru stingerea uleiului aprins din lagare urmeaza sa se utilizeze stingatoare cu CO2 sau cu spuma.


In cazul aprinderii generatorului si a motoarelor electrice, se interzice utilizarea nisipului, deoarece acesta poate distruge partile mobile ale agregatelor.


Inaintea punerii in exploatare a unui generator nou sau iesit din reparatie capitala, trebuie efectuate revizia si controlul protectiei generatorului contra incendiului.


La fiecare oprire a generatorului vor fi suflate cu aer comprimat colectorul si inelele, pentru a se indeparta praful de carbune si uleiul.


O atentie deosebita se va acorda masurilor preventive ce se executa cu ocazia reparatiilor ; masurarea rezistentei de izolatie a infasurarii statorului, rotorului, buloanelor de strangere, lagarelor, masurarea rezistentelor chimice, incarcarea izolatiei dintre spire, etc.


Prevederi specifice masinilor racite cu hidrogen


6.188. Buteliile de hidrogen vor fi amplasate in afara salii masinilor, in boxe inchise si cu ventilatie naturala.


Verificarea etanseitatii generatoarelor racite cu hidrogen se va face conform indicatiilor furnizorului.

In exploatare se vor urmari pierderile de hidrogen in 24 de ore si se vor lua masuri de stabilire si de inlaturare a cauzelor in cazul depasirii pierderilor maxime indicate de furnizor.


Umplerea generatorului cu hidrogen se va face numai dupa evacuarea prealabila a aerului cu ajutorul bioxidului de carbon (puritate CO2 minimum 85%).


In timpul functionarii se va mentine gradul minim de puritate al hidrogenului indicat de fabricantul grupului; scaderea sub aceasta valoare va fi semnalizata.


Golirea de hidrogen a generatorului se va face numai cu CO2, dupa care este permisa patrunderea aerului. Se va asigura o rezerva rece de CO2, suficienta pentru umplerea de trei ori a celei mai mari masini.


6.193. Pe timpul functionarii generatorului, numarul necesar de tuburi de CO2, va fi in permanenta racordat la instalatia de alimentare cu CO2.

Numarul de tuburi de CO2, care trebuie sa asigure cantitatea necesara unei operatii de evacuare completa a hidrogenului, va fi inscris pe placuta indicatoare, amplasata la rampa de CO2.

Conductele de racordare a tuburilor de CO2 la colectorul de alimentare vor fi prevazute cu robinete de separare.

6.194. In zona din jurul generatorului racit cu hidrogen, pe o distanta de 5 m., va fi strict interzisa folosirea flacarilor deschise (sudura, polizarea, aprinderea chibritului, fumatul, etc.).

In cazuri exceptionale se pot executa lucrari in zonele respective, insa numai in baza unui "permis de foc" si cu respectarea cerintelor prevazute la cap.2, lit.G.


Pentru statiile de producere a hidrogenului se vor respecta instructiunile specifice stabilite de furnizorul statiei si cele din proiect.


La oprirea grupului in revizie sau reparatie, la periodicitatile indicate in ITI, se va verifica etanseitatea bornelor generatorului, pentru evitarea patrunderii hidrogenului in barele capsulate. In caz de necesistate, se vor lua masuri pentru evacuarea hidrogenului si refacerea etanseitatii.

Circuitul de etansare cu ulei al generatorului racit cu hidrogen si instalatiile aferente ale acestuia se vor trata ca zone in care se pot produce emanatii de hidrogen, aplicandu-se masurile indicate la pct.6.194.


T. MOTOARE ELECTRICE


6.197. Pentru evitarea pericolelor de incendii datorate incalzirii infasurarilor, a fierului statorului si a rotorului, ca rezultat al scurtcircuitului infasurarilor, al functionarii in suprasarcina a motorului electric, al functionarii motoarelor trifazate in doua faze, al griparii arborelui motorului si al frecarii rotorului de stator si ca urmare a uzarii lagarelor, se va da atentie deosebita respectarii instructiunilor de exploatare si controlului periodic al instalatiilor.


Cand se folosesc sigurante fuzibile, ele se vor monta pe toti conductorii activi. Se vor intrebuinta numai sigurante fuzibile calibrate.


Pentru motoarele mari dotate corespunzator de fabricile furnizoare in exploatare se vor controla periodic curentul absorbit de motor, temperatura lagarelor, temperatura aerului la intrare si la iesire, temperatura fierului si a cuprului infasurarilor. Diferenta dintre temperatura aerului la iesirea din motor si temperatura aerului la intrare nu trebuie sa depaseasca valoarea maxima indicata de fabrica constructoare sau determinata prin incercari. Daca se constata depasiri, trebuie luata masuri pentru verificarea starii motorului electric.


Daca in timpul functionarii se obsrva incalzirea puternica a statorului sau a lagarelor, miros de ars, fum,. flacari, cerc de foc la colector, etc., motorul va fi deconcetat de la retea, iar orificiile de admisie si de refulare a aerului la motor vor fi inchise, pe cat posibil, etans. Pentru stingere se vor utiliza stingatoare portabile cu CO2 sau cu praf si CO2. Nu se admite stingerea motoarelor cu jet de apa compact.


La reostatele de pornire cu ulei, dupa fiecare pornire, reostatul va fi scurticircuitat cu un dispozitiv special sau se va scurtcircuita infasurarea rotorica a motorului si se vor ridica periile printr-un dispozitiv special prevazut pe axul motorului.

La revizii se va controla cu atentie starea contactelor fixe si mobile ale dispozitivelor de scurtcircuitare.


U. TRANSFORMATOARE (AUTOTRANSFORMATOARE, BOBINE DE STINGERE,

BOBINE DE SUNTARE SI REACTOARE)


6.202. La transformatoarele aflate sub tensiune se va urmari respectarea intocmai a instructiunilor de exploatare si a controalelor periodice, tinand seama de faptul ca pericolul de incendiu la transformatoare consta in aceea ca uleiul se descompune la aparitia unui arc electric, iar gazul rezultat in contact cu aerul in proportie de 8-40% este exploziv. Intrucat, in general, incendierea uleiului din transformatoare se datoreaza defectelor interne de izolatie, respectarea regulamentului de exploatare (PE 126) si a normelor privind controalele si intretinerea instalatiilor este de prima importanta.


In exploatare, se vor controla periodic nivelul in conservator, temperatura uleiului in straturile superioare, starea instalatiilor de ventilatie (pompe de ulei, pompe de apa, ventilatoare de aer), starea de curatenie a canalelor de scurgere a uleiului si etanseitatea cuvei. In cazul aparitiei unor defectiuni ale transformatoarelor in exploatare (incalziri anormale, scurgeri de ulei, deficiente la instalatia de racire, semnalizari ale releului de gaze, etc.) se va proceda conform indicatiilor din regulamentul PE 126.


O deosebita atentie se va acorda efectuarii incercarilor periodice, conform normativului PE 116.


In aproprierea transformatoarelor montate in exteriorul sau interiorul incaperilor transformatoarelor trebuie asezate lazi cu nisip.

In caz de scurgeri de ulei in afara cailor de evacuare a uleiului si a patului de balast, special prevazut, uleiul va fi acoperit cu nisip.


Stingerea inceputurilor de incendiu in aproprierea transformatoarelor se va face cu stingatoare manuale cu spuma sau praf (dupa caz), evitandu-se ca jetul de spuma sa atinga parti sub tensiune. La orice inceput de incendiu in aproprierea transformatoarelor, acestea se vor scoate de sub tensiune.


Daca incendiul a cuprins transformatorul (indiferent de cauze, interioare sau exterioare) se va proceda in felul urmator : dupa scoaterea de sub tensiune se localizeaza si se stinge incendiul, folosind toate mijloacele si instalatiile de stingere din dotare. Folosirea apei in jet nu este permisa decat pentru racirea cuvei. Pentru stingere, apa trebuie sa fie sub forma pulverizata.


Se va urmari periodic modul de evacuare al apei care s-ar acumula in cuvele transformatoarelor, destinate colectarii uleiului, in care scop se vor asigura mijloacele necesare (pompe mobile, furtunuri, etc.). Periodic, in exploatare se va proceda la evacuarea apei din colectoarele de ulei cu gratare, de preferinta cu o electropompa mobila.


V. INSTALATII ELECTRICE DE DISTRIBUTIE (CIRCUITE PRIMARE)


6.209. Pericolul de incendiu, la instalatiile electrice de distributie (circuite primare), il constituie echipamentele care contin ulei sau izolatie combustibila (intrerupatoare si transformatoare de masura), care pot provoca explozii urmate de aprinderea substantelor combustibile.


Se interzice mentinerea in functiune a intrerupatoarelor si transformatoarelor de curent, ale caror caracteristici tehnice nu mai corespund conditiilor de functionare in regim de scurtcircuit, ca urmare a dezvoltarii sistemului energetic. Ele vor fi inlocuite cu echipamente corespunzatoare (a se vedea PE 103).

La aparatele cu ulei mult, prevazute cu colectoare de ulei sau praguri de retinere, se vor lua masuri in vederea impiedicarii scurgerii uleiului in canalele de cabluri si spatiile vecine.

Uleiul scurs in colectoarele de ulei va fi inlaturat in mod operativ.


Infasurarile secundare ale transformatoarelor de tensiune vor fi impotriva scurtcircuitelor prin sigurante sau intrerupatoare automate. Se interzice intreruperea circuitelor secundare ale transformatoarelor de curent, cand instalatiile sunt in functiune.


La toate aparatele de ulei, precum si la izolatoarele de trecere umplute cu ulei, se va urmari mentinerea nivelului de ulei prescris.


La instalatiile de distributie de tip interior, la cabinele metalice de distributie montate in exterior, precum si la cutiile de cleme din statiile exterioare, toate orificiile pentru trecerea cablurilor si conductelor dintr-o incapere intr-alta sau spre exterior, in canale de cabluri, vor fi etansate cu materiale incombustibile, conform prescriptiilor in vigoare.

In exploatare se va urmari si se va asigura mentinerea etanseitatii aparatelor electrice de tip etans sau anticirisiv (cutii de borne, tablouri, corpuri de iluminat, etc.).


Ventilatia incaperilor in care se gasesc instalatii de distributie trebuie sa asigure o temperatura care sa nu depaseasca valoarea maxima admisibila (40 oC) a mediului pentru aparatajul montat in aceste incaperi. In cazul in care aceasta temperatura nu se poate asigura cu instalatia de ventilatie existenta, se vor stabili prin instructiuni interne masurile suplimntare ce se impun.


La incaperile statiilor si posturilor de transformare este interzisa depozitarea oricaror materiale sau obiecte care nu au legatura directa cu exploatarea instalatiilor respective. Materialele si echipamentele de exploatare si intretinere din statiile de transformare vor fi depozitate numai in incaperile si spatiile special destinate acestui scop.


Pentru stingerea incendiilor din instalatiile electrice de distributie se vor folosi stingatoare manuale cu CO2, cu praf si CO2, cu spuma (pentru ulei), precum si instalatiile fixe din dotare.

In prealabil se vor scoate de sub tensiune atat partea de instalatie cuprinsa de incendiu, cat si cele vecine periclitate.

Dupa stingerea incendiului se vor lua masuri de aerisire a incaperilor in care acesta a avut loc.

Daca se produc depuneri periculoase de funingine sau substante stingatoare pe izolatoarele partilor de instalatii ramase in functiune, acestea vor fi scoase de sub tensiune si curatate.


W. BATERII DE ACUMULATOARE


6.218. Pentru prevenirea si stingerea incendiilor la bateriile de acumulatoare se aplica prevederile din "instructiunile pentru proiectarea centralelor si statiilor electrice. Servicii proprii in curent continuu"- PE 112; "instructiuni pentru proiectarea instalatiilor de stins incendiul din statiile electrice" - E-Ip - 70.


Concentratia maxima admisibila la acid sulfuric, anhidrida sulfurica si hidroxizi alcalini in aer este de 1 mg. /m3 aer. Aceasta limita se considera respectata, daca se asigura debitul de aer necesar prin ventilatia prevazuta in proiect.


Sistemele de ventilatie ale camerelor de acumulatoare trebuie sa se gaseasca permanent in buna stare de functionare.


Ventilatoarele care deservesc incaperile aferente acumulatoarelor vor fi in mod obligatoriu de tip omologat pentru mediul cu pericol de explozie.


Daca exista ventilatie mecanica trebuie ca sistemul de blocaj, care intrerupe incarcarea ocazionala, cand nu functioneaza instalatia de ventilatie mecanica, sa fie permanent in stare de functionare.

Dispozitivul de semnalizare a intreruperii nedorite a alimentarii cu energie electrica a instalatiei de ventilatie mecanica trebuie sa se afle permanent in stare de functionare.

Defectele pe partea mecanica a instalatiilor de ventilatie (la curelele de antrenare, la burdufurile dintre ventilator si canalele de ventilatie, la lagare, la rotorul ventilatorului, etc.), vor fi inlaturate operativ.


Instalatiile de filtrare a aerului de ventilatie vor fi mentinute in stare permanenta de functionare.


Pe usile camerelor de acumulatoare se prevede un indicator de securitate, conform STAS 297/2 : "NU INTRATI CU FOC !"; in interiorul camerelor de acumulatoare se prevad inscriptii, conform STAS 297/2 : "FUMATUL SI FOCUL STRICT INTERZISE, PERICOL DE EXPLOZIE !".


Cu ocazia incarcarilor ocazionale se va evita depasirea tensiunii de 2,7 V/element, la care incepe degajarea intensa de gaze.


Corpurile de incalzit din camerele de acumulatoare nu vor fi incandescente, nu vor produce scantei si nu vor avea temperaturi proprii mai mari de 200 oC. Distanta minima dintre corpurile de incalzit si vasele acumulatoarelor va fi de 1m.

Se vor utiliza numai receptoare electrice de constructie antiexploziva, intretinute in mod corespunzator.


Se vor scoate din functiune instalatiile de incalzire la atingerea temperaturii de 25 oC a mediului din incapere.


Lucrul cu flacara (cu aparate de sudura) in salile de acumulatoare este permis numai in urmatoarele conditii :


a) lucrul poate incepe dupa cel putin doua ore de la terminarea incarcarii, timp in care ventilatia a functionat fara intrerupere sau in lipsa acesteia s-a asigurat o ventilatie naturala prin deschiderea usilor si ferestrelor ;

b) instalatia de ventilatie ramane in functiune in tot timpul lucrului. Daca nu exista instalatie, se vor deschide ferestrele ;

c) operatiile se executa de catre persoane calificate, in conditiile indicate la cap.2, lit.G si cap.5, lit.B;

d) se scoate din functiune redresorul sau grupul convertizor tampon.


X. INSTALATII DE MASURAT, PROTECTIE, AUTOMATIZARI, COMANDA,

CONTROL SI TELEMECANICA


6.229. Pentru inlaturara pericolului de incendiu, la lucrarile de reparatii si modificari in instalatiile existente, este interzisa utilizarea clemelor de sir si tilelor combustibile.


Se va acorda o deosebita atntie supravegherii si intretinerii instalatiilor pentru detectarea si inlaturarea scurtcircuitelor pe cablurile de comanda si control ale contactelor slabe din clemele de sir. Este interzisa folosira flacarii deschise si introducerea unor surse de caldura, in afara celor prevazute in proiect, in zona cablurilor neprotejate la temperatura.


Se interzice asezarea cablurilor si a aparatelor electrice pe suprafetele ce radiaza caldura, precum si in imediata apropriere a gurilor de vizitare si de observatie.

Fac exceptie traductoarele de masurat, montate pe zidaria agregatelor de cazan.

Conductoarele izolate si cablurile de control se vor dispune la cel putin 1 m. distanta fata de conductele continand fluide si fata de peretii fierbinti sau se vor proteja cu placi de azbest.


Curatirea de praf a aparatelor si a pancurilor se va face in functie de gradul de prafuire, cu o periodicitate ce se va stabili prin instructiunile tehnice interne.


Interventia pentru stingerea incendiului la cabluri, siruri de cleme, relee, aparate se va realiza actionand operativ cu mijloace si instalatiile din dotare, conform prevederilor pct.6.264.


Y. CALCULATOARE ELECTRONICE SI LABORATOARE CU ECHIPAMENTE DE

CALCUL


6.234. Incaperile sau cladirile in care se amplaseaza echipamente cu logica programabila mari si mijlocii vor fi amenajate conform normativelor standardelor si prescriptiilor tehnice specifice in vigoare.


Elementele de protectie ale golurilor pentru circulatie vor fi mentinute cu gradul de rezistenta la foc prevazut in actele normative, cu sistemele lor de inchidere in stare buna.


Se interzice depasirea sarcinii termice de 420 MJ/m2. in spatiile de sub salile de acumulatoare sau efectuarea unor modificari cu inrautatirea situatiei la elementele prevazute pentru impiedicarea transmisiei incendiilor prin golurile in fatede. De asemenea, se interzice depozitarea de materiale cu pericol de incendiu sau explozie sub salile de calculatoare sau in spatiile laterale vecine.


La trecerea prin pereti a canalelor de ventilatie a conductelor si cablurilor electrice, golurile dintre zidarie si acestea se etanseaza cu amateriale incombustibile, asigurandu-se limita de rezistenta la foc egala cu cea a peretelui.

Canalele de ventilatie se prevad in dreptul trecerilor prin pereti rezistenti la foc cu sisteme de obturare, cu inchidere automata in caz de incndiu, avand asigurata functionarea, indiferent de compartiment in care s-ar produce incendiul.


Folosirea in sala calculatoarelor, in laboratoare, in incaperile pentru pastrarea programelor, a finisajelor si elementelor decorative executate din materiale combustibile, este interzisa.


Mobilierul utilizat in salile de calculatoare si incaperile pentru pastrarea programelor si inregistrarilor de date va fi din materiale incombustibile.


Se admite amenajarea in salile calculatoarelor a locurilor de munca pentru supravegherea si comanda echipamentului electronic, cu conditia ca mobilierul utilizat sa fie incombustibil, iar materialele combustibile necesare pentru desfasurarea activitatii (rechizite, programe, inregistrari, etc.) sa fie strict limitate la minimum necesar.

Sala calculatorului si incaperile pentru pastrarea inregistrarilor de date mecanografice, depozitarea hartiei, nu vor fi traversate de fluxuri de cabluri ce nu deservesc echipamente sau consumatori din incaperile respective.


Toate elementele folosite pentru fixarea cablurilor vor fi din materiale incombustibile.


Sub pardoseala falsa nu se vor folosi prize, doze de derivatie si nu se vor executa imbinari de cabluri. Atunci cand sunt absolut necesare, dozele de derivatie vor fi etanse, cu gradul de protectie IP 54, legate la pamant si fixate de pardoseala.


In pardoselile inalte de tip estrada se prevad panouri usor demontabile, amplasate in zone cu aglomerari mari de cabluri si in aproprierea echipamentului, astfel incat spatiul de sub ele sa fie usor accesibil, pentru interventie in caz de incendiu. Aceste panouri vor fi marcate vizibil.


Cantitatile de hartie si cartele necesare functionarii calculatoarelor vor fi reduse la minimum necesar zilnic si repartizate pe echipamente.


In salile calculatorului se pot pastra temporar inregistrari de date (altele decat cele plasate pe masini) in cantitati minime strict necesare functionarii eficiente a calculatorului.


Deseurile de hartie se rezulta din operatiile de lucru in sala calculatorului vor fi colectate in cosuri metalice cu capac si evacuate ritmic din incapere.

In sala calculatoarelor si in incaperile pentru magnetoteci mecanografice, depozite de cartele, incaperi pentru imprimate sunt interzise :


a) fumatul si folosirea focului deschis ;

b) introducerea unor masini si echipamente ce nu conditioneaza direct functionarea calculatoarelor ;

c) executarea lucrarilor de reparatii, cu exceptia celor legate direct de echipamentele care nu pot fi deplasate din camera calculatoarelor ;

d) introducerea oricarui material sau mobilier combustibil ;

e) efectuarea de operatii care pot fi executate in afara incaperii ;

f) acumularea deseurilor de hartie, alte materiale sau substante combustibile sau pardoseala falsa ;

g) folosirea altor sisteme de incalzire (resouri, radiatoare, etc.) in afara celor prevazute prin documentatiile de executie ;

h) executarea lucrarilor de sudura si de lipire a metalelor cu surse termice, fara "permis de lucru cu foc";

i) introducerea sau manipularea lichidelor inflamabile, cu exceptia celor pentru executara operatiilor de intretinere zilnice si care vor fi in cantitati minime strict necesare, fara a depasi cantitatea de 250 g.

Aceste cantitati vor fi introduse in ambalaje metalice cu capac si vor fi evacuate imediat dupa terminarea operatiilor.


Accesul in incaperile in care sunt amplasate instalatiile de climatizare va fi permis numai personalului de exploatare, precum si organelor de control si verificare.

Incaperea va fi mentinuta in perfecta stare de curatenie, fiind interzise introducerea si pastrarea in aceasta a oricarui material sau substanta combustibila in afara celor necesare functionarii normale a echipamentelor respective.


La declansarea unui incendiu in salile de calculatoare, magnetoteca, laboratoare sau in incaperile vecine acestora se va actiona concomitent dupa cum urmeaza :

a) se opreste instalatia de climatizare ;

b) se alarmeaza personalul muncitor din cadrul unitatii si se anunta unitatea de pompieri militari, precum si conducerea ;

c) se scot de sub tensiune echipamentele, dupa care se opreste alimentarea cu energie electrica de la panoul de alimentare din sala calculatorului ;

d) se actioneaza asupra focului cu stingatoare cu CO2, cand acesta se produce la : calculatorul electronic (unitatea centrala), unitatile din discuri sau benzi magnetice, cititoarele de cartele, imprimate, consola, alte echipamente de calcul, precum si sub pardoseala salii calculatorului sau in magnototeca ;

e) in cazul dotarii cu instalatii fixe de stins incendiul (CO2, halon, azot), dupa evacuarea persoanelor ce declanseaza instalatia.

Se vor intocmi instructiuni detaliate si clare privind declansarea acestor instalatii.

In aceste instructiuni se vor indica : evacuarea personalului, actionarea modului de comanda, actionarea directa manuala asupra modulului de serviciu in cazul nefunctionarii modulului de comanda, precum si eventuala actionare asupra modului de rezerva, in conformitate cu instructiunile furnizorului ;

f) in cazul instalatiilor de stins incendiul cu CO2, concepute a fi declansate manual sau trecute de pe comanda automata pe comanda manuala, daca incendiul a aparut in magnetoteca, se verifica daca nu au ramas persoane inauntrul magnetotecii si apoi se declanseaza modulul de comanda ;

g) daca incendiul a aparut in sala calculatorului, se actioneaza in functie de locul aparitiei si intensitatea arderii, prin stingatoare manuale cu bioxid de carbon sau cu instalatia fixa de stingere cu bioxid de carbon ;

h) asupra hartiei si materialelor lemnoase se poate actiona si cu apa pulverizata sau spuma chimica, cand aceste materiale sunt in spatii nedotate cu aparatura electronica de calcul ;

i) echipamentele de calcul alaturate celor la care s-au declansat incendii vor fi acoperite cu paturi antifoc sau ignifugate.


6.251. Pe parcursul interventiei cu instalatiile fixe de stingere cu bioxid de carbon se va urmari permanent eficienta actiunii de catre personalul instruit si echipat corespunzator in acest scop.

6.252. Este interzisa intrarea personalului muncitor in incaperile inundate cu bioxid de carbon fara echipament de protectie (masti cu cartus polivalent sau pentru bioxid de carbon, aparate autonome cu aer comprimat sau oxigen).


Dupa terminarea actiunii de stingere se vor lua imediat masuri de alimentare a agentilor corosivi, rezultati prin ardere si in procesul de stingere, precum si pentru conservarea echipamentelor de calcul.


Toate operatiile, precum si personalul ce le executa vor fi concretizate in ipotezele de stingere prevazute in planul de aparare al obiectivului.


Modul de interventie pentru stingere se va preciza prin instructiuni tehnice interne, in care se vor indica :


a) evacuarea personalului ;

b) modul de scoatere din functiune a echipamentului, inclusiv scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice ;

c) modul de actionare pentru localizarea si stingerea incendiului.


Z. GOSPODARII DE CABLURI IN CENTRALE SI STATII ELECTRICE


6.256. Pentru evitarea pericolului de incendie la gospodariile de cabluri, atentia personalului de exploatare se va indrepta asupra principalelor cauze ale incendiilor : defectele interioare ale cablurilor, supraincalzirea acestora, caderile peste cabluri ale materialelor incandescente, aproprierea de surse exterioare de caldura, etc.

Din punctul de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, toate cablurile normale se considera materiale combustibile.

Lucrarile de intretinere si modificari in gospodaria de cabluri (pozare in tuneluri, poduri sau canale), a cablurilor cu invelis din materiale combustibile (bitum, iuta, etc.) se vor efectua in conditiile si cu respectarea normativului PE 107 si a regulamentului PE 128.


In toate cazurile de montare in interior, cablurile armate protejate cu iuta si cu bitum sau numai cu bitum se vor monta numai dupa indepartarea iutei si a bitumului exterior armaturii.

Se recomanda aplicarea vopselei speciale de protectie contra focului.


In interiorul incaperilor, tunelurilor, puturilor de cabluri este obligatorie pastrarea curateniei exemplare.


Pentru fiecare linie de cabluri, la darea in exploatare, se va preciza sarcina maxima de durata determinata, in functie de portiunea de traseu cu conditiile termice cele mai nefavorabile (lungimea portiunii considerate fiind de cel putin 10 m.) ci in functie de regimul de durata al sarcinii. De asemenea, se vor indica si datele care caracterizeaza stabilitatea la scurtcircuit, durata admisa, in functie de valoarea stabilizata a curentului de scurtcircuit.


Temperatura din canale, tuneluri, puturi si poduri de cabluri trebuie verificata la orele de sarcina din timpul verii. In aceste conditii, valorile masurate nu trebuie sa depaseasca temperatura aerului exterior cu mai mult de 10 oC.

Instalatiile de ventilatie vor fi mentinute in permanenta in stare de functionare.


Este interzis accesul in incaperile de cabluri cu foc deschis sau cu arc electric, in aproprierea cablurilor sau in spatii cu cabluri ; se vor lua masuri pentru protejarea acestora contra efectului flacarilor, arcului sau al particulelor incandescente si al transmisiei de caldura, avand la indemana mijloace pentru stingerea incendiilor, precum si cutii metalice pentru colectarea si evacuarea resturilor de materiale combustibile rezultate din lucru. Aceasta categorie de lucrari se va executa in conformitate cu prevederile cap.2, lit.G si cap.5, lit.B din prezentul normativ.


Toate trecerile de cabluri prin plansee si pereti se vor executa etans si se vor reface ori de cate ori se constata deteriorarea lor sau la pozari de noi cabluri. Etansarea se realizeaza cu dopuri din vata de sticla sau minerala, consolidate lateral prin rame metalice si sclivisite cu tencuiala de ipsos.

Pentru trecerile verticale se admite sclivisirea cu tencuiala de ipsos pe o singura parte (cea superioara), cand situatia din teren nu permite sclivisirea, si pe partea interioara, cu avizul proiectantului.


Dopurile ignifuge pentru limitarea propagarii incendiilor pe fluxurile de cabluri vor fi mentinute in buna stare. Dupa introducerea de noi cabluri sau in caz de deteriorare, acestea vor fi refacute in cel mai scurt timp.


Pentru stingerea incendiilor la gospodariile (fluxurile) de cabluri electrice, se actioneaza cu :

a) stingatoare portabile si transportabile cu bioxid de carbon, haloni, fara a astepta deconectarea cablurilor de sub tensiune ;

b) stingatoare portabile si transportabile cu spuma, apa pulverizata, dupa deconectarea cablurilor de sub tensiune ;

c) materiale pulverulente stingatoare (nisip uscat), aruncate peste cablurile aflate pe pardoseala, fara a astepta deconectarea acestora de sub tensiune ;

d) instalatii fixe si semifixe de stingere, specifice gospodariilor de cabluri (cu apa pulverizata, spuma avand coeficient mare de infoiere, bioxid de carbon, pulberi, gaze inerte, haloni, etc), fara a astepta deconectarea cablurilor de sub tensiune ;

e) spuma cu coeficient mare de infoiere, pulberi si gaze inerte refulate de masinile si utilajele mobile de stingere din dotarea obiectivului, fara a astepta deconectarea cablurilor de sub tensiune ;

f) spuma cu coeficient mic si mediu de infoiere ori apa pulverizata (prin utilizarea tevilor cu ajutaje de pulverizare), refulate de masini si utilaje mobile de stingere ori de instalatii de hidranti interiori si exteriori de incendiu, cu respectarea stricta a masurilor de prevenire a electrocutarii persoanelor, stabilite de "Normele de protectie a muncii pentru activitati in instalatii electrice" - PE 119 si "Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice" - PE 107.

La utilizarea concomitenta, in aceeasi zona, a mai multor substante stingatoare, se va avea in vedere compatibilitatea intre agentii respectivi.

Actiunea de interventie se va realiza operativ, masurile ce se intreprind fiind corelate cu amploarea incendiului in momentul detectarii sau obsrvarii, cu mijloacele si instalatiile existente in dotare, cu posibilitatile de acces in zona afectata, etc.

In paralel cu actiunea de stingere, se va asigura :


- deconectarea, dupa caz, a cablurilor aflate sub tensiune in zona afectata ;

- evacuarea fumului si gazelor fierbinti (prin instalatii special destinate acestui scop, instalatii de ventilare special concepute, trape de evacuare a fumului si a gazelor, spargerea unor ferestre in partea superioara a incaperilor, etc.);

- inchiderea elementelor de limitare a propagarii incendiului, fumului si gazelor fierbinti in spatiile vecine (usi si obloane antifoc, clapete antifoc, instalatii de climatizare si ventilatie, etc.);

- supravegherea tuturor compartimentelor si incaperilor din imediata apropriere ori traversate de fluxurile de cabluri la care s-a produs evenimentul.

Personalul care participa direct la operatiile de stingere va utiliza, dupa caz, masti de fum si gaz, aparate autonome de respirat, manusi si cizme electroizolante, costume de protectie anticalorice, mijloace de iluminat, corzi sau cordite de salvare.

Inaintea inceperii lucrarilor de inlaturare a urmarilor incendiului (taierea cablurilor si a stelajelor, evacuarea cablurilor arse, etc.), este obligatorie verificarea scoaterii de sub tensiune a tuturor cablurilor din zona afectata de incendiu.

Toate masurile si actiunile ce trebuie realizate in caz de incendiu vor fi cuprinse in instructiunile interne privind organizarea stingerii incendiilor, intocmite pe specificul fiecarei incaperi sau zone de cabluri electrice, conform modelului din anexa I. din norme, partea I.


Dupa orice scurtcircuit din reteaua de cabluri se va face imediat un control al traseului de cabluri, pentru a depista un eventual inceput de incendiu.

Se va asigura inlaturarea operativa a defectiunilor ce apar in timpul exploatarii (la mansoane, capete terminale, etc.).


Dupa stingerea unui incendiu intr-o incapere cu cabluri cu izolatie din P.V.C., se va indeparta cat mai repede posibil de pe toate echipamentele si aparatele condensatul de acid clorhidric eventual format. pentru curatare se recomanda spalarea cu apa sau cu substante neutralizante (izolatiile electrice trebuie uscate dupa spalare).

Cablurile de energie, comanda, control si teletransmisii vor fi supuse incercarilor periodice, conform normativului PE 116.


Usile compartimentelor de cabluri vor fi mentinute in pozitia prevazuta in proiect, iar sistemul de inchidere-deschidere va fi tinut in buna stare de functionare.


Q.1. Instalatii de electroliza a apei, transportul si depozitarea hidrogenului


6.269. In instalatiile de electroliza pentru producerea hidrogenului exista pericol de explozie si de incendiu.

Amestecul de hidrogen cu oxigen, care contine de la 4% la 95% hidrogen in oxigen sau de hidrogen cu aer, care contine de la 4% la 75% hidrogen in aer, prezinta pericol de explozie.

Presiunea ce se dezvolta in timpul exploziei amestecului este cu atat mai mare, cu cat sunt mai mari presiunea si temperatura initiale ale amestecului. In prezenta uleiului, a hidrocarburilor usoare si a combinatiilor de peroxizi (rezultati ca urmare oxidarii uleiurilor), limita inferioara de explozibilitate a hidrogenului scade sub 4%.

Explozia acestor amestecuri de gaze poate fi amorsata de la un foc deschis (scanteie), detonatie, incalzire locala, curgere cu viteza mare sau sub actiunea proceselor catalitice.

Totodata, hidrogenul fiind un gaz usor inflamabil, cu putere calorifica ridicata, orice jet de hidrogen cat de neinsemnat, provenit din neetanseitati, in prezenta focului deschis (scanteie) se aprinde usor si reprezinta un pericol potential de incendii.

Pe de alta parte, la refularea brusca si puternica a oxigenului, impuritatile din conducta (scorii de oxid de fier, etc.) pot sa produca scantei, iar fierul intr-un mediu de oxigen se aprinde si arde activ, de aceea, la refularea in atmosfera a gazelor, manevrarea ventilelor trebuie sa se faca in mod lent si continuu. Este, de asemenea, de notat ca oxigenul in contact cu grasimi vegetale, animale si minerale reprezinta o sursa de explozie.


Cauzele care pot conduce la formarea amestecurilor explozive in instalatiile de electroliza sunt :


a) functionarea defectuoasa a unor echipamente de baza (electrolizor, regulatoare, spalatoare);

b) sulfarea (golirea) incompleta a hidrogenului din echipamentele si circuitele instalatiei, respectiv dislocuirea hidrogenului cu ajutorul azotului in instalatiile interioare si dislocuirea cu ajutorul bioxidului de carbon in rezervoarele de stoc si circuitele exterioare ;

c) neetanseitatile la echipamente si circuite in timpul functionarii ;

d) greselile de manevra.


6.271. Pentru evitarea pericolelor de explozie si incendii la statiile de producere a hidrogenului, este necesar sa se respecte cu strictete prevederile privind construirea si dotarea acestor instalatii, cat si regulile de exploatare, intretinere si reparare a echipamentului acestora.

Inainte de numirea pe post, personalul de exploatare va fi instruit in mod special de catre conducerea sectiei de care apartine si, dupa insusirea de catre personal a cunostintelor necesare, se va incheia un proces verbal de luare la cunostinta a instructiunilor postului pe care-l preia.


Constructiile si dotarile prevazute initial la statia de electroliza vor fi pastrate si intretinute in buna stare, astfel :

- se vor imprejmui cu gard statia si platforma cu rezervoarele de hidrogen, rampa de butelii si cadrele de butelii, poarta fiind permanent inchisa cu cheia, aflata in posesia personalului de exploatare ;

- rezervoarele de stoc de hidrogen se vor vopsi in culoare alba, pentru a fi cat mai putin incalzite sub actiunea razelor solare ;

- paratrasnetul cladirii va avea legatura intacta la pamant ;

- conductele de transport a hidrogenului de la statia de electroliza la sala turbinelor, racordurile la rezervoarele de hidrogen, cat si conductele intre compresoare si rampa de imbuteliere a paletelor si buteliilor de hidrogen, vopsite in galben, vor fi in buna stare ;

- vor fi prevazute inscriptiile :

* "HIDROGEN, NU INTRATI CU FOC !", la poarta statiei si usile incaperilor ;

* "HIDROGEN, PERICOL DE INCENDIU !", in incaperi ;

* "PERICOL DE INCENDIU SI EXPLOZIE !", la rezervoarele de hidrogen ;

- la poarta statiei va fi pusa o cutie metalica, pentru depunerea de catre orice persoana care intra in statie a chibriturilor, brichetelor si tigarilor ;

- pardoselile metalice, platformele si treptele scarilor vor fi acoperite cu covoare de cauciuc sau alt material care previne formarea scanteilor ;

- se va asigura protectia impotriva scanteilor la manevrarea tamplariei metalice a statiei (usi, ferestre, luminatoare in buna stare) ;

- starea de etanseitate a instalatiilor electrice din incaperi va fi perfecta, de executie "antiex", la motoarele electrice de actionare a pompelor, compresoarelor, la iluminat, etc. ;

- izolatia suruburilor de fixare si izolatoarele placilor monopolare ale electrolizorului trebuie sa fie in buna stare, pentru prevenirea formarii arcului electric ;

- legaturile echipotentiale intre toate utilajele, aparatele, conductele, imbinarile si armaturile, precum si legatura acestora la pamant trebuie sa fie intacte.


Personalul care are acces in statia de electroliza va fi obligat sa poarte incaltaminte fara blacheuri sau alte accesorii metalice, care pot provoca scantei, si sa nu poarte lenjerie din fibre sintetice sau material plastic, care prin frecare se incarca electrostatic si pot provoca descarcari electrice.


Se interzice punerea in functiune si exploatare a instalatiilor de producere a hidrogenului prin electroliza, daca acestea nu sunt echipate si nu au o buna stare de functionare :


- termocupla pe returul electrolitului spre electrolizor, reglata la temperatura limita, prevazuta cu semnalizare si decuplare automat a instalatiei ;

- manometrele cu contacte prevazute cu semnalizare la atingerea presiunii nominale a instalatiei ;

- supapele de siguranta pe regulatoarele de presiune a hidrogenului si oxigenului ;

- manometrul diferential pe regulatoarele de presiune a hidrogenului si oxigenului, prevazut cu semnalizare si decuplare automata a instalatiei ;

- gazoanalizoarele automate de puritate a hidrogenului si oxigenului, prevazute cu semnalizare si decuplare automata a instalatiei la atingerea, depasirea concentratiilor admise. Nu se permite functionarea instalatiei cu un singur gazoanalizator (de exemplu : cu analizator de hidrogen, dar fara analizator de oxigen);

- detectoarele portabile de hidrogen


6.274. In statiile de electroliza atat in incaperi, cat si in incinta rezervoarelor sunt interzise :

a) lucrul cu foc deschis ;

b) fumatul;

c) folosirea aparatelor electrice de incalzire sau de alta utilitate si a lampilor portative ;

d) folosirea sculelor si a uneltelor care pot provoca scantei sau a sculelor cu maner neinzolat ;

e) blocarea trecerilor spre panoul cu materiale P.S.I.;

f) blocarea iesirilor si a cailor de acces ;

g) depozitarea carpelor, a bumbacului sau a altor materiale de sters ;

h) depozitarea langa peretii cladirii sau in interiorul statiei de electroliza a materialelor, ambalajelor, buteliilor, deseurilor.


Pentru prevenirea formarii amestecurilor de gaze la exploatarea statiei de electroliza a apei se vor lua urmatoarele masuri :

a) inainte de pornirea electrolizorului se va face suflarea intregii instalatii cu azot avand un continut minim de 97%, pana la eliminarea completa a aerului ;

b) dupa punerea in functiune a electrolizorului se va purja intreaga instalatie de hidrogen, pana cand se atinge o concentratie a hidrogenului de minimum 99% cu maximum 1% oxigen ;

c) se interzice realizarea presiunii de lucru in sistem, pana cand nu se obtine in orice punct al instalatiei ; hidrogen de minimum 99% si oxigen de minimum 98,5% puritate ;

d) este strict interzisa exploatarea instalatiilor in prezenta amestecurilor de gaze, intrucat amestecul poate exploda si in lipsa scanteii, ca rezultat al actiunii catalitice a metalului din care este confectionat vasul ; la scaderea puritatii gazului din electrolizor va fi decuplat imediat, evacuand hidrogenul si oxigenul in atmosfera si sufland apoi intraga instalatie cu azot, pana cand toata cantitatea de hidrogen este eliminata din sistem ;

e) deschiderea robinetelor se va efectua prin manevre line si continuu, cu atentie marita, evitandu-se deschiderile bruste care ar putea amorsa incendii ;

f) se interzice oprirea din functiune a electrolizoarelor pe o durata de timp mai lung (2-24 ore), fara reducerea presiunii de lucru la nivelul coloanei de apa de la inchizatorul hidraulic.


6.276. La exploatarea statiilor de de electroliza a apei pentru producera hidrogenului pot interveni urmatoarele incidente :


- scaderea puritatii hidrogenului sub 99,5% ;

- scaderea puritatii oxigenului sub 98,5% ;

- perturbarea echilibrului termic al electroliticului ;

- perturbarea furnctionarii regulatoarelor de presiune ( p> + 100 mm. CA, presiune peste 10 bar., scaderea nivelului in electroliza) ;

- intreruperea alimentarii cu apa demineralizata ;

- cresterea presiunii in sistem peste nivelul presiunii din rezervoarele de hidrogen ;

- cresterea tensiunii pe o celula singulara a electrolizorului.

Semnalizarea optica si acustica din statie va fi actionata in cazurile in care :

- continutul de hidrogen in oxigen este mai mare de 1,6% ;

- continutul de oxigen in hidrogen este mai mare de 0,6% ;

- temperatura electrolitului este mai mare de 85 oC. ;


Protectiile tehnologice vor actiona la cresterea peste urmatoarele valori ale parametrilor:

- continutul de hidrogen in oxigen de 1,9% ;

- continutul de oxigen in hidrogen de 0,9% ;

- presiunea diferentiala intre hidrogen si oxigen de 200 mm. coloana apa ;

- presiunea in sistem de 10 bar.


Se interzice scoaterea din functiune a protectiei tehnologice in timpul exploatarii.

La scaderea puritatii gazelor sub valorile de protectie, electrolizorul va fi decuplat imediat (deci nu a actionat protectia). Dupa decuplarea hidrogenului si oxigenul se evacueaza in atmosfera si se va sufla intreaga instalatie cu azot, pana cand cantitatea de gaze va fi complet evacuata.


Este obligatorie verificarea periodica a functionarii gazoanalizatoarelor automate, cu ajutorul analizei chimice a gazelor. In cazul defectarii gasoanalizatoarelor, controlul puritatii gazelor prin analiza chimica se va efectua din doua in doua ore, pana la repunerea in functiune.

Odata pe schimb se va controla cu interferometrul prezenta hidrogenului in atmosfera incaperilor.

Periodic se vor verifica aparatele termotehnice de masurat, semnalizare si protectie.

Pentru a descoperi din timp scaparile de hidrogen in incaperi, este necesar ca periodic (cel putin saptamanal) sa se efectueze controlul scaparilor la imbinari cu solutie de sapun in apa, dar in nici un caz cu flacara.

Se va controla periodic starea izolatiei suruburilor de fixare si starea izolatoarelor placilor monopolare ale electrolizorului.

Avand in vedere posibilitatea scaparilor de hidrogen prin neetanseitati in exterior, ca regula, lucrarile de interventie si in mod categoric lucrarile cu sudura si cele cu foc deschis se admit numai in baza "permisului de lucru cu foc", dupa scoaterea din functiune a electrolizoarelor, evacuarea hidrogenului din instalatii si dezlocuirea acestuia prin suflare cu azot a recipientilor, conductelor si aparatelor, iar a rezervoarelor de hidrogen prin dezlocuirea cu bioxid de carbon.

La scoaterea din functiune a electrolizoarelor pe durata mai lunga de timp, se va reduce treptat intensitatea curentului electrolizorului, care se va raci uniform si treptat se va scoate electrolizorul de sub presiune, se va reduce presiunea hidrogenului in instalatie, se va sufla intreaga instalatie cu azot de concentratie minima 99% si se vor inchide toate armaturile, suflarea cu azot dupa oprire se va controla atat volmetric, cat si chimic.

La scoaterea de sub presiune a unui rezervor de hidrogen se va reduce presiunea pana la 0,5 bar., dupa care se va face dislocuirea hidrogenului cu bioxid de carbon din butelii, pana cand in partea superioara a rezervorului de hidrogen se stinge o concentratie a bioxidului de carbon de 95%. In continuare se efectueaza suflarea cu aer a rezervorului de hidrogen pana cand concentratia oxigenului din rezervor atinge 20%. Concentratia maxima a hidrogenului in atmosfera astfel pregatita nu va depasi 0,4%. Dupa efectuara acestor operatii racordurile recipientului vor fi izolate de sursele de gaze prin flanse oarbe.

Se interzice repararea electrolizoarelor care se afla sub tensiune.

Se interzice strangerea suruburilor si piulitelor instalatiilor sub presiune.

La lucrari, atat mainile, cat si incaltamintea executantilor trebuie sa fie curate, sa nu fie impregnate in ulei sau grasimi.

In cazurile in care conductele, ventilele, manometrele si celelalte aparate ajung sa fie inghetate, dezghetarea lor se admite a se efectua numai cu abur sau apa calda.

In perioada cand statia de electroliza se afla in reparatie si alimentarea cu hidrogen a generatoarelor se face din butelii, se vor revizui toate armaturile din statie si de pe magistrala de hidrogen.

Proba de functionare a supapelor de siguranta de la rezervoarele de hidrogen se va face numai pe stand, cu aer comprimat sau azot .


La lucrari cu butelii de hidrogen, cadre cu butelii de hidrogen, butelii de azot si bioxid de carbon, precum si la manipularea lor in incinta statiei de electroliza a apei pntru producerea hidrogenului, se vor respecta urmatoarele reguli :


- butelia se va fixa in mod sigur la cadru cu un etrier ;

- buteliile pline nu se vor expune la soare si nu se vor aseza in aproprierea surselor de caldura ;

- se va evita lovirea sau caderea buteliilor.


6.280. Panoul cu materiale P.S.I. va fi dotat si cu urmatoarele materiale specifice :

- paturi din panza de azbest ;

- butelii de azot ;

- stingatoare carosabile cu bioxid de carbon.


La aparitia hidrogenului prin neetanseitati si aprinderea brusca a acestuia, se va acoperi flacara cu panza de azbest si se va sufla un jet de gaz inert, azot sau bioxid de carbon ; in acelasi timp se va decupla electrolizorul, se va reduce presiunea dn instalatie, dar se va mentine o presiune residuala (cca.0,5 bar.), pentru evitarea patrunderii erului si formarea unui amestec exploziv in instalatie, dupa care instalatia se va sufla cu azot.

Pentru partea electrica a instalatiei se vor aplica masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice (pct.6.256-6.263).


Q.2 Regulatoare electrohidraulice la turbinele cu abur (REH)


6.281. Intrucat instalatiile regulatoarelor electrohidraulice in turbinele cu abur cuprind doua parti distincte : instalatii cu ulei in zona turbinei (servomotoare, convertoare s.a.) si instalatii de circuite secundare si comutatie statica la dulapul REH din zona camerei de comanda a blocului, masurile de prevenire si stingere a incendiilor la exploatarea acstor echipamente sunt cele specifice instalatiilor cu ulei pe de o parte si instalatiilor de masurat, protectie, automatizari, comanda, control si telemecanica pe de alta parte.

Pericolul de incendiu la servomotoarele si convertoarele electrohidraulice ale REH il reprezinta neetanseitatile de ulei. Uleiul care este trimis sub presiune sub forma de jet sau cel care se scurge fara presiune, daca ajunge pe o suprafata fierbinte (conducte, flanse, armaturi) cu izolatia deteriorata, fara tabla de protectie, se poate aprinde si daca alimentarea cu ulei continua, se poate produce un incendiu. In lipsa tablei de protectie la izolatia termica, a deteriorarii etanseitatii dintre tablele de protectie la conductele de abur din zona, uleiul se imbina in izolatia din vata minerala si apare astfel un pericol de incendiu.

In timpul functionarii turbinelor se va supraveghea etanseitatea circuitelor de ulei, sesizandu-se orice neetanseitate la elementele cu ulei ale sistemului de reglaj. Personalul de exploatare al turbinei este obligat sa aduca la cunostinta personalului laboratorului termotehnic, compartimentului REH, defectiunile constatate. Totodata, personalul de exploatare al turbinei, in cazul unor scurgeri de ulei neinsemnate, va lua masuri de colectare si drenare a acestora pana la prima oprire a turbinei, urmarind permanent evolutia neetanseitatii. Se interzice efectuarea unor lucrari de interventii la convertoarele sau servomotoarele cu turbine in functiune. In cazul in care neetansetitatile de ulei devin insemnate, se va opri turbina pentru remedierea defectiunii.

O atentie deosbita in exploatare se va acorda mentinerii in buna stare a instalatiilor prevazute pentru colectarea scaparilor accidentale de ulei din zona lagarului frontal al turbinei si a lagarelor dintre corpurile de inalta si medie (joasa) presiune, in care se afla instalatia de ulei de presiune ridicata a sistemului de reglaj.

Dispozitivele de protectie si colectare a uleiului de la flansele conductelor de ulei, acolo unde exista, vor fi intretinute si supravegheate in mod sustinut. O atentie deosebita se va acorda trecerii conductelor de ulei sub presiune de diametru mic prin planseu, nefiind admise atingeri intre acestea si tablele metalice ale olanseului, care in urma vibratiilor pot eroda conducta si slabi peretele acesteia. In cazul constatarii vibratiilor la aceste conducte de ulei, se va interveni la modificarea consolidarii conductei, pentru iesirea din domeniul frecventei proprii de rezonanta.

Portiunile de izolatie termica deteriorata din zona instalatiilor sau circuitelor cu ulei sub presiune de la sistemul de reglaj al turbinei vor fi remediate imediat ce se constata, nefiind permisa repornira turbinei fara a se interveni la izolatie. In acest sens se va inlocui vata minerala imbibata cu ulei, se vor reface tubulaturile tablelor de protectie, etanseitatile dintre ele, cat si compartimentarile cu tabla dintre instalatiile cu ulei si conductele de abur.

6.286. In zona elementelor REH din aproprierea turbinei se va mentine curatenia, personalul de intretinere REH fiind obligat ca, dupa operatiile efectuate la aceste elemente, sa indeparteze toate materialele, sculele, carpele de sters si altele din zona.


Detectorul de fum montat in partea superioara a dulapului REH concectat la statia de alarmare de incendiu de la camera de comanda se va mentine permanent in stare de functionare si se va verifica periodic, conform graficului de incercari profilactice. Nu se admite lasarea supravegherii dulapului REH exclusiv prin detectoarele de fum, care deservesc camera de comanda in general. In caz de nefunctionare a detectorului de fum de la dulapul REH sau in caz de alarmare falsa, acesta se va inlocui imediat.


Periodic, in baza graficului de incercari profilactice, se verifica izolatia cablurilor si a circuitelor din dulapul REH, pentru a se evita strapungerea izolatiei si patrunderea tensiunii ridicate (220 V) in circuitele cu tensiuni scazute, fenomen care poate genera scurtcircuite si inceputuri de incendiu.


La lucrarile de reparatii in dulapul REH se vor folosi numai materiale incombustibile (cleme de sit, tile, cabluri electrice, bare conductoare). In dulap se interzic lucrarile de sudura sau cu foc deschis, precum si utilizarea materialelor care degaja vilatile inflamabile. Lichidele inflamabile strict necesre anumitor operatii de curatire sau decapare se vor folosi in tuburi metalice cu capac, in cantitati minime ce nu vor depasi 250 g., iar la terminarea operatiei la care au fost utilizate se vor indeparta.


Se va supraveghea permanent etansarea trecerii cablurilor prin peretii dulapului REH. periodic se verifica daca planseul si peretii din aproprierea dulapului nu radiaza caldura ingreuind astfel procesul evacuarii caldurii degajate in functionare de catre echipamentul din dulap.

In zona dulapului s interzice utilizarea unor surse de caldura mobile (resouri, radiatoare, etc.) in afara de instalatiile fixe prevazute prin proiect.


Instalatiile din interiorul REH se vor mentine in perfecta stare de curatenie. Atat in dulap, cat si in vecinatatea lui se interzice mentinerea unor materiale marunte (piese de schimb, scule, etc.).

Zona din exteriorul dulapului va fi degajata de mobilier, amenajari, materiale de orice fel, pentru a nu se ingreuia accesul la dulap in caz de incendiu.


In caz de incendiu, la dulapul REH se va actiona dupa cum urmeaza :


a) se declanseaza turbina prin butonul de avarie, in cazul cand nu a declansat automat prin protectie ;

b) se scoate de sub tensiune echipamentul din dulap ;

c) se localizeaza inceputul de incendiu si se intervine cu stingatoarele de bioxid de caron ;

d) se anunta pompieri echipei de interventie si conducerea unitatii.


Q.3. Instalatiile de comutatie statica (USILOG s.a.) din camerele de comanda

ale centralelor si statiilor electrice


6.293. Pentru dulapurile inchise ale instalatiilor de comutatie statica amplasate in camerele de comanda ale centralelor si statiilor electrice, in spatele contorului operativ, pericolul de incendiu il reprezinta in primul rand defectele de izolatie a circuitelor, ca urmare a temperaturii ridicate ce poate aparea in unele puncte favorizate de lipsa posibilitatii de evacuare a caldurii degajate intr-un spatiu inchis. In aceste situatii tensiunea de 220 V poate sa patrunda in circuitele de tensiune redusa (24 V, 48 V, etc.) si sa apara scurtcircuite la aparatajul din dulap. Prin incalzire excesiva izolatia de PVC a conductorilor se descompune, degajand substante volatile din solventii combustibili ce intra in compozitia PVC, care ard provocand fum si pericol de extindere a incendiului.


Pentru limitarea efectelor unui inceput de incendiu intr-unul din dulapuri este necesar sa se utilizeze materiale incombustibile sau greu inflamabile (cleme de sir, cabluri), iar trecerile cablurilor prin peretii dulapurilor trebuia sa fie etansate.

Periodic se va examina starea etansarilor cablurilor de legatura intre dulapuri.

Principalul mijloc de sesizare a unui inceput de incendiu il reprezinta detectoarele de fum, in special acelea care prin constructia dulapului permit amplasarea in partea superioara a acestuia. Intrucat usile dulapurilor nu sunt etanse, aparitia fumului in dulap poate fi sesizata si in exteriorul dulapului, in partea superioara.


Periodic se va verifica daca prin pardoseala sau peretii cu care se invecineaza dulapurile USILOG radiaza caldura, care sa inrautateasca evacuarea caldurii ce se degaja in dulap de catre aparatajul in functiune.

In aproprierea dulapurilor USILOG nu se admit amenajari de lucru, mobilier, standuri, etajere, etc., care ar ingreuia interventia in caz de incendiu.


In zona dulapurilor USILOG se interzice folosirea altor surse de incalzire (resouri, ventilatoare, etc.), in afara celor prevazute prin documentatiile de executie.


Executarea lucrarilor de sursa si de lipire a metalelor cu surse termice in zona dulapurilor USILOG se executa numai pe baza de "permis de lucru cu foc". Se interzice introducerea si manipularea in acste locuri a lichidelor inflamabile, cu exceptia celor pentru executarea operatiilor de intretinere, care vor fi in cantitati minime strict necesare, fara a depasi cantitatea de 250 g.

Aceste cantitati vor fi introduse la ambalaje cu capac si vor fi evacuate imediat dupa terminarea operatiilor.


Interiorul dulapurilor vor fi tinute in perfecta stare de curatenie. Curatirea de praf a aparatelor se va face in functie de gradul de prafuire, cu o periodicitate ce se va stabili prin instructiuni tehnice interne.

In dulapuri nu se admite pastrarea unor materiale marunte, piese de schimb, aparate, scule in afara de cele montate.


La semnalul de alarma al instalatiei de detectare a incendiilor la dulapurile USILOG, se va identifica detectorul de fum care a declansat alarma si se va constata la dulapul respectiv, daca exista o sesizare reala sau o alarma falsa. Detectoarele de fum dereglate vor fi scoase din functiune si remediate sau inlocuite in cel mai scurt timp, timp in care supravegherea de catre personalul de exploatare a zonei respective va fi intensificata.


La declansarea unui incendiu la un dulap de comutare statica (USILOG) se va actiona dupa cum urmeaza :


a) se actioneaza asupra focului cu stingatoare de bioxid de carbon, cautand a localiza zona incendiata ;

b) se verifica efectul scoaterii din functiune a dulapului asupra functionarii instalatiei pe care o deserveste si daca aceasta instalatie nu mai poate fi supravegheata in conditii de siguranta, se va opri din functiune (in cazul and nu a declansat prin protectie) :

c) se anunta echipa de pompieri de interventie si conducerea unitatii.

Dupa terminarea actiunii de stingere se verifica starea echipamentului din dulapul afectat.


Q.4. Dispecerul energetic national (DEN) si dispecerele energetice teritoriale

(DET)


6.302. In camerele de comanda ale dispeceratului energetic pot sa apara incendii in exploatare, cu precadere in afara conturului operativ sau sub pardoseala falsa, zone in care se afla cabluri, conductori, aparate sub tensiune. Surse posibile de incendiu le reprezinta lucrarile de reparatii, completarile sau modificarile pe intregul cuprins al camerei de comanda, in cazurile cand nu se iau masurile de prevenire ce se impun.


Instalatia de alarmare de incendiu si detectoarele de fum vor fi permanent in stare de functionare. Periodic se verifica intreaga instalatie, iar detectoarele de fum necorespunzatoare se inlocuiesc imediat ce s-a constatat nefunctionarea lor sau alarmarea falsa.


La lucrarile de reparatii, complectari sau modificari se vor utiliza cleme de sir si tile din materiale necombustibile si cabluri cu invelis de protectie rezistent la foc. Sub pardoseala falsa nu se vor folosi prize si doze de derivatie si nu se vor executa imbinari de cabluri. Atunci cand sunt absolut necesare, dozele de derivatie vor fi etanse, cu gradul de protectie IP 54, legate la pamant si fixate pe pardoseala de beton.


In camerele de comanda ale dispecerului energetic sunt interzise :


a) fumatul si utilizarea focului deschis ;

b) lucrarile de sudura si de lipire a metalelor cu surse termice, fara "permis de lucru cu foc";

c) introducerea unor masini si echipamente ce nu conditioneaza activitatea conducerii prin dispecer a sistemului energetic ;

d) executarea unor lucrari sau operatii ce nu pot fi efectuate in afara camerei de comanda ;

e) introducerea de materiale sau mobilier combustibil ;

f) depozitarea de materiale, ambalaje, deseuri ;

g) folosirea unor sisteme de incalzire electrice (resouri, radiatoare) si a altor aparate electrice portative cu pericol de incendiu, in afara celor prevazute prin documentatiile de executie ;

h) introducerea si manipularea lichidelor inflamabile, cu exceptia celor necesare operatiilor de intretinere curenta si care vor fi in cantitati minime strict necesare, fara a depasi cantitatea de 250 g.


6.306. Toate trecerile de cabluri prin plansee si pereti se vor executa etans, etansare care se va reface ori de cate ori se constata deteriorarea sau se pozeaza noi cabluri. Etansarea se realizeaza cu dopuri din vata de sticla sau minerala, consolidate prin rame metalice si sclivisite cu tencuiala de ipsos.


Intreaga camera de comanda, atat in interiorul, cat si in afara conturului operativ va fi mentinuta in perfecta stare de curatenie. Curatirea de praf a aparatelor de pe panou si din spatele panourilor se va efectua periodic, in functie de gradul de prafuire. La anumite intervale de timp se va controla spatiul de pozare a cablurilor dintre pardoseala de beton si pardoseala falsa, prin detasarea succesiva a panourilor de pardoseala mobile. Cu aceasta ocazie se va aspira praful depus in acest spatiu si se vor controla detectoarele de fum.


La declansarea unui incendiu in camera de comanda a dispecerului energetic se va actiona dupa cum urmeaza :


a) se opreste instalatia de climatizare ;

b) se actioneaza asupra focului cu stingatoarele de bioxid de carbon pentru localizarea incendiului.

Q.5. Turnuri de racire cu sistemul de dispersie a apei din materiale combustibile


6.309. Turnurile de racire cu sistem de racire si/sau retinere stropi de apa din masa plastica, in perioada de functionare, nu prezinta pericol de incendii.

In timpul opririi functionarii se vor lua urmatoarele masuri :


- usile de accs in turn vor fi asigurate cu lacate ;

- la intrarea in turn, pe scara de accs, se vor afisa tablite avertizoare : "FUMATUL INTERZIS !" "SE INTERZICE LUCRUL CU FOC DESCHIS FARA PERMIS DE LUCRU CU FOC", "PERICOL DE FOC !"


In perioada executarii lucrarilor de reparatii pe baza de proiect se vor prevedea fazele de executie, care sa excluda posibilitatea aparitiei unui incendiu, la lucrarile cu foc deschis.

Instalatiile electrice aferente motoarelor electrice cu care sunt dotate turnurile de racire cu tiraj fortat pot sa devina sursa de incendiu in cazul in care apa recirculata prin turn contine gaze combustibile, provenite prin procesele tehnologice.


La reparatiile care se executa fara proiect, lucrul cu foc deschis in incinta turnurilor de racire, echipate cu umplutura din mase plastice, se va face numai cu aprobare pentru lucrul cu foc deschis, pe baza permisului de lucru cu foc, sub supravegherea echipei de interventie de pompieri.


Personalul insarcinat cu exploatarea turnurilor de racire va asigura blocarea usilor de acces in turn cu lacate si va tine sub observatie starea acestora pe perioada functionarii si a opririlor.


Beneficiarul va respecta instructiunile de exploatare ale turnului de racire intocmite de proiectat, impreuna cu prezentele prevederi P.S.I.


In cazul unui inceput de incendiu in turnurile de racire, avand sistemul de distribuire al apei confectionat din lemn sau din material sintetic combustibil, se va incerca localizarea, inabusirea si stingerea lui, putandu-se utiliza si instalatiile de racire ale turnului.


Q.6. Statii electrice


6.314. Tratarea din punctul de vedere al P.S.I. a statiilor electrice se face conform prezentei prescriptii, pe elementele sale componente, dupa cum urmeaza :


- transformatoarele - conform cap.6.U ;

- circuitele primare - conform cap.6.V. ;

- circuitele si instalatiile de masura, protectie, automatizari, comanda, control si telemecanica - conform cap.6.X. ;

- gospodariile de cabluri - conform cap.6.Z. ;

- statiile de compresoare de aer - conform cap.5.A.14 ;

- instalatiile electrice de forta si iluminat aferente constructiilor - conform cap.5.A.22.


6.315. In functie de importanta statiei electrice in cadrul SEN, de cerintele de continuitate in alimentare ale unor consumatori importanti sau vitali, masurile P.S.I. prevazute de prezenta prescriptie pot fi intarite sau diminuate pe baza de studiu tehnico-economic.


6.316. Nu se admit derogari de la prezenta prescriptie - in ceea ce priveste masurile P.S.I. specifice apararii vietii si integritatii corporale a salariatilor.

6.317. Actele complementare existente in CONEL, care reglementeaza in amanuntime activitatea de proiectare, executie si exploatare din punctul de vedere al P.S.I. In statiile electrice sunt cuprinse in anexa 7.C.


ANEXA 1


MODELE DE CONTINUT PRIVIND "PRINCIPALELE

OBLIGATII SI MASURI CE REVIN PERSOANALULUI

DE LA LOCUL DE MUNCA "


Model 1 - exemplu


CONEL

UNITATEA APROBAT,

(CENTRALA ELECTRICA).. PRESEDINTELE C.T.-P.S.I.

SECTORUL DE ACTIVITATE .. .

LOCUL DE MUNCA .. .


PRINCIPALELE


obligatii si masuri de prevenire si stingere a incendiilor

ce revin personalului Sectiei turbine (sau operatori de

turbine cota 8 si cota 0, bloc 200 MW)

(Se trece locul de munca sau zona de deservire)


I. PREVENIREA INCENDIILORA. Obligatii si masuri cu caracter general


1. Cunoasterea, insusirea si respectarea normelor, a masurilor si a reglementarilor de P.S.I. specifice functiei, activitatii si locului de munca.

2. Verificarea la, preluarea schimbului a existentei si a starii mijloacelor P.S.I. din dotare; raportarea sefului ierarhic in caz de abateri sau nereguli.

3. Pastrarea in bune conditii a mijloacelor de prima interventie, a instalatiilor de stingere, de alarmare si de semnalizare a incendiilor din dotare.

4. Mentinerea libera si in buna stare a cailor de acces, de circulatie si de evacuare.

5. Verificarea respectarii normelor P.S.I. de catre personalul ce-si desfasoara activitatea sau are acces in zona de deservire sau locul sau de munca ; interzicerea incalcarii normelor P.S.I. in astfel de situatii, raportarea sefilor ierarhici in caz de abateri sau nereguli.

6. Raportarea sefilor ierarhici a oricarei situatii ce prezinta pericol de incendiu sau, in caz de nerespectare a normelor, masurilor si reglementarilor P.S.I., situatii ce nu pot fi inlaturate operativ.

7. Pastrarea curateniei si a ordinii la locul de munca si in zona sa de activitate.

8. Interzicerea blocarii accesului liber la sursele de apa, la hidranti, la mijloacele initiale de stingere (stingatoare), la utilaje si la instalatiile de stingere si alarmare a incendiilor de orice fel de materiale sau obiecte.

9. Interzicerea folosirii instalatiilor, a masinilor, a utilajelor si a materialelor de stingere a incendiilor in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate.

10. Inlaturarea neregulilor, situatiilor necorespunzatoare care prezinta risc de incendiu.

11. Executarea masurilor P.S.I. stabilite de catre pompierii din cadrul serviciului de pompieri civili, ca urmare a controlului de rond sau de catre alte persoane autorizate.B. Obligatii si masuri specifice locului de munca


1. Insusirea si respectarea intocmai a instructiunilor tehnice interne de deservire a agregatelor si instalatiilor tehnologice din zona de activitate (loc de munca) si a atributiilor de serviciu specifice functiei (loc de munca).

2. Interzicerea fumatului si a folosirii focului deschis in instalatii (conform cu normele P.S.I. si dispozitiile in vigoare).

3. Executarea lucrarilor cu foc deschis (lucrari de sudura) se va face numai pe baza de "permis de lucru cu foc" (in conformitate si cu respectarea normelor si masurilor PS.I. specifice).

4. In cadrul supravegherii si a controlului in instalatiile si la agregate (control de rond) se vor urmari cu atentie instalatiile, punctele si zonele cu pericol de incendiu (instalatiile si circuitele de ulei aferente turbinei, generatorului si agregatelor auxiliare); starea izolatiei termice; instalatiile de racire cu hidrogen si cu CO2 ; motoarele electrice; cablurile si aparatajul electric si AMC; inelele colectoare ale generatorului si excitatricea.

Se vor controla parametrii de functionare (temperaturile la lagare, vibratii, etc), acordandu-se atentie deosebita oricaror degajari de fum sau a mirosului caracteristic provocat de incalziri sau de inceput de incendiu.

5. Evitarea imbibarii izolatiei termice cu ulei.

Se vor lua masuri de inlaturare a unor astfel de situatii.

6. Eliminarea prin colectare, stergere etc. a scurgerilor sau prelingerilor de ulei din zona circuitului de ulei al turbinei, generatorului, a instalatiilor si a agregatelor auxiliare. Se va evacua periodic uleiul colectat accidental. In cazul unor scurgeri de ulei ce prezinta pericol de incendiu, se va proceda la izolarea sau, dupa caz, la scoatera din functiune (oprire) a instalatiei sau agregatului in cauza.


II. STINGEREA INCENDIILOR


A. Obligatii si sarcini cu caracter general


1. Fiecare salariat, fiecare cetatean, este obligat sa participe cu mijloacele de care dispune la prevenirea si stingerea incendiilor, aceasta constituind o indatorire civica si de serviciu, de aparare a patrimoniului impotriva incendiilor (conform Legii nr.212/1997).

2. Anuntarea imediata a sefului ierarhic despre producerea incendiului in zona de deservire (loc de munca) si alarmarea grupei de interventie a S.P.C., conform reglementarilor specifice stabilite.

3. Actionarea cu mijloacele initiale de stingere din dotare, in conformitate cu normele, instructiunile si reglementarile specifice.

4. Punerea in functiune si urmarirea functionarii instalatiilor de stingere a incendiilor aflate in dotare (dupa caz : instalatiile fixe sau semifixe de stingere cu apa, cu CO2, spuma, hidranti, etc.), cu respectarea normelor si instructiunilor tehnice specifice.

5. Folosirea echipamentelor, aparatelor si dispozitivelor de protectie impotriva temperaturii, a fumului, a gazelor toxice, impotriva electrocutarii sau a altor accidente ( dupa caz : costume de azbest, masti contra fumului sau gazelor toxice, casti de protectie, aparate automate, cizme si manusi electroizolante, etc.), in conformitate cu normele si instructiunile specifice.

6. Respectarea disciplinei si a ordinii in toate actiunile prilejuite de interventii in caz de incendiu, respectarea dispozitiilor sefilor ierarhici.

7. Respectarea instructiunilor tehnice interne privind modul de actionare asupra instalatiilor tehnologice, in caz de incendiu (efectuarea de manevre in instalatii sau alte operatii pentru protectia instalatiilor si oamenilor, pentru limitarea extinderii incendiilor, pentru oprirea sursei generatoare de incendiu - ulei, hidrogen, combustibil, etc.).


B.         Actiuni si masuri principale in caz de incendiu specifice locului de munca (zonei de

deservire). Organizarea stingerii la locul de munca.Nr. Obligatii,sarcini Cine raspunde Precizari (observatii,

crt. (executa) unele detalii)


1. 2. 3.


Anuntarea imediata a Operatori de turbine - Anuntarea directa sau

sefului de tura (bloc) sala masini (cota 8, prin telefon; actionarea

si interventie cu mijloa- cota 0) dispozitivului de alarmare

cele initiale din dotare - Folosirea mijloacelor de

prima interventie din dota-

re (stingatoare,nisip,etc.).


Alarmarea grupei de Seful de tura (bloc), - Anuntarea DSTC prin

interventie a S.P.C. prin dispecerul sef de telefon dispecer sau prin

tura din centrala (DSTC) centrala automata (241,200)

- DSTC porneste sirena de

alarmare si anunta SPC la

telefon 333.


Pornirea pompelor de Seful de tura de la partea Conform instructiunilor si

apa de incendiu si a electrica sau orice alta reglementarilor interne.

pompelor aferente insta- persoana din camera de

latiei de stingere la comanda.

cabluri.


Conducerea operatiei de Seful de tura (bloc) pana -

stingere a incendiului la la sosirea DSTC

locul de munca. Dispecerul sef de tura pe

centrala (DSTC)


Alarmarea pompierilor Dispecer sef de tura pe Conform reglementarii interne

militari din zona si infor - centrala sau alta persoana Se face prin telefon 08 sau

marea conducerii unitatii imputernicita de DSTC 12122.

(centrala,sucursala).


Efectuarea operatiilor si a Operator de turbine la Dupa caz, conform ITI, in

manevrelor tehnologice dispozitia sefului de functie de situatie

(oprirea turbinei, a gru - tura (bloc)

pului, oprirea pompelor

de ulei, izolarea circuite -

lor, oprirea agregatului

incendiat, etc.).


Scoaterea de sub tensiune Operatori la partea Dupa caz, conform ITI, in

a instalatiilor electrice electrica, la dispozitia functie de situatie

afectate de incendiu sefului de tura de la

partea electrica.


Conducerea la locul Dispecer sef de tura pe - Prezentarea situatiei si

incendiului si dirijarea centrala. coordonarea actiunilor.

actiunilor de stingere ce - Atentionarea in cazul unor

se executa de catre situatii deosebite, cu prezen-

grupa de interventie de tarea pericolelor.

pompieri, formatii mili- (Se vor avea in vedere

tare, personalul de la scenarii de stingere a incen-

locul de munca diilor normele P.S.I. si N.P.M.

instructiunile si reglementarile

specifice).


9. Punerea in functiune a Operator de turbine, - In cazul producerii incen-

instalatiei de stingere a impreuna cu seful de tura diului in zona cablurilor

incendiilor de la subso- (bloc). (sau a patrunderii uleiului

lul tehnologic de cabluri Verifica DSTC. arzand).

din zona turbinei (des - - Se vor respecta ITI si

chiderea vanelor, urma- reglementarile specifice.

rirea presiunii apei,

urmarirea functionarii

instalatiei de stropire).


10. Punerea in functiune Operator de turbine In cazul in care incendiul se

(deschiderea vanei) insta- cota 8, operator turbine dezvolta in zona rezervoarelor

latiei de stingere cu apa cota 0. de ulei.

la rezervoarele de ulei

ale T.A. sau E.P.A.


11. Golirea rapida (de avarie) Operator de turbine cota 8, - Cand incendiul se extinde

a uleiului din rezervorul la dispozitia sefului de tura la rezervorul de ulei.

de ulei a T.A. (bloc). - Dupa oprirea fortata din

rotatie a turbinei (cu ruperea

vidului)

- Se vor respecta ITI specifice.


12. Inundarea cu spuma a Operator de turbine cota 0, - Cand incendiul se extinde la

rezervorului de ulei a la dispozitia sefului de rezervorul de ulei.

T.A. sau E.P.A. tura (bloc) - Se vor respecta ITI specifice.

Vor participa si operatorii

de turbine de la grupurile

vecine, neafectate de

incendiu.


13. Evacuarea hidrogenului Operator de turbine cota 0 - In cazul in care incendiul s-a

din generator si inlocuirea la dispozitia sefului de tura produs la generator, la cir -

cu CO2. (bloc) cu participarea si a cuitele de ulei de etansare

operatorilor de turbine de ale acestuia sau cand incendiul

la grupurile vecine neafec- se extinde in zona generatorului

tate. - Se vor respecta ITI specifice.


14. Actionarea instalatiei Operator de turbina cota 8 - Inchiderea, respectiv deschi-

(dispozitivelor) de venti- de la grupurile neafectate, derea obloanelor, ferestrelor,

lare pentru evacuarea la dispozitia DSTC. etc.

fumului. - Pornirea ventilatoarelor.

- Se vor respecta ITI specifice.


NOTA : Prezenta constituie doar un model - cadru de organizare a activitatii P.S.I. la locurile

de munca. Prevederile nu sunt limitative.

Conducerile unitatilor (filiale, sucursalele, centrale electrice) vor elabora asemenea materiale pentru toate categoriile de instalatii si locuri de munca, adaptate la specificul activitatii si a organizarii unitatii.


Model 2 - exemplu


CONEL .. APROBAT,

Sucursala . PRESEDINTELE C.T.-P.S.I

Centrala electrica .

SECTORUL DE ACTIVITATE ..

LOCUL DE MUNCA ..PRINCIPALELE

obligatii si masuri de prevenire si stingere a incendiilor

ce revin personalului de la Depozitul Central

(locul de munca)


I. PREVENIREA INCENDIILOR


A. Obligatii si masuri cu caracter general.


1. Insusirea, cunoasterea si respectarea normelor, masurilor si reglementarilor de P.S.I. specifice activitatii.

2. Verificarea la intrarea in serviciu a existentei si starii mijloacelor P.S.I. din dotare ; raportarea sefului ierarhic in caz de lipsuri sau nereguli.

3. Pastrarea in bune conditii a mijloacelor de prima interventie, de semnalizare-alarmare a incendiilor din dotarea locului de munca, interzicerea folosirii acestora in alte scopuri.

4. Mentinerea libera si in buna stare a cailor de acces, de circulatie si de evacuare, precum si a accesului la hidranti si la mijloacele de interventie.

5. Interzicerea folosirii in stare defecta a instalatiilor, aparatelor de incalzit, iluminat sau forta motrice ; informarea sefilor ierarhici despre abaterile constatate.

6. Mentinerea ordinii si curateniei, inlaturarea neregulilor si situatiilor care prezinta risc de incendiu.

7. Interzicerea depozitarii sau pastrarii tuburilor de oxigen, hidrogen, acetilena (gaze combustibile), a carbidului, a lichidelor combustibile, inflamabile (benzina, vopsele, petrol, uleiuri, etc.) in incaperi cu alte materiale.

8. Interzicerea incalcarii normelor si masurilor de P.S.I. de catre personalul caruia i se permite accesul in depozit.


B. Obligatii si masuri specifice


1. Interzicerea fumatului si a focului deschis in magazii.

2. Materialele, echipamentele, bunurile, etc. vor fi asezate (depozitate) pe rafturi, rastele, etc. asigurandu-se culoare libere de trecere intre acestea.

3. Usile si culoarele de accs si evacuare vor fi mentinute libere (neblocate cu materiale, piese, ambalaje, etc.).

4. Ambalajele combustibile vor fi pastrate numai in spatii special amenajate.

5. Lucrarile cu foc deschis (lucrari de sudura, etc.) se vor putea executa numai pe baza de "permis de foc", conform normelor cuprinse in PE 009.

6. La terminarea programului, instalatiile electrice aferente depozitului vor fi scoase de sub tensiune prin decuplare de la tabloul electric de distributie, amplasat in exterior.


II. STINGEREA INCENDIILOR


A. Obligatii si sarcini cu caracter general.


1. Apararea patrimoniului impotriva incendiilor este o indatorire civica si de serviciu a tuturor persoanelor angajate, care au obligatia sa participe cu mijloacele de care dispun la prevenirea si stingerea incendiilor conform prevederilor Legii nr.212/1997.

2. Actionarea in caz de incendiu cu mijloace din dotare si alarmarea personalului pentru stingere.

3. Respectarea instructiunilor privind modul de folosire a mijloacelor din dotare, la interventiile pentru stingerea incendiilor.

4. Anuntarea imediata a sefului ierarhic sau a conducerii unitatii despre producerea incendiului si actiunile intreprinse.


B. Organizarea stingerii incendiilor la locul de munca.


Obligatii, sarcini Cine raspunde (executa) Observatii, detalii,

precizari.


2. 3.


Anuntarea imediata a sefului Ionescu Ana Prin telefon, dupa orele de program se

ierarhic, a conducerii. anunta ofiterul de serviciu din unitate.


Alarmarea S.P.C. Marinescu M. Prin telefon, toaca sau buton de

a grupei de interventie. alarmare; nr.telefon : 128.


Alarmarea pompierilor militari. Seful de depozit, La telefon 981 sau 12122.

seful de santier

sau alta persoana

din conducere

(ofiter de serviciu).


Conducerea operatiei de stingere Mocanu Gr. La sosirea pompierilor militari,

a incendiului. conducerea operatiei de stingere

revine acestora.


Informarea pompierilor militari

despre cele solicitate in legatura

cu actiunea de stingere,salvare,etc.


Manuirea stingatoarelor portative Georgescu Ana Stingatoare cu spuma chimica, cu

Ionescu Ion praf si CO2 sau cu CO2.


Manuirea stingatoarelor carosabile. Gheorghe Gh., Stingatoare cu spuma chimica, Sandu Stefan cu praf si CO2 sau cu CO2.


Punerea in functiune a hidrantilor Marinescu M., Se va asigura si pornirea

pompelor de incendiu.


Scoaterea de sub tensiune a Badescu N. Deconectarea se face de la tabloul

instalatiilor. din holul


Conducerea operatiei de evacuare Marcu Vasile Stabilirea ordinii in care se face

a bunurilor. evacuarea bunurilor, caile, locul de

evacuare, asigurarea pazei, etc.


Asigurarea evacuarii bunurilor. Ionescu Ana, Ordinea de evacuare se face in functie

Marinescu M., de valoarea si vulnerabilitatea la

Moldovan Ion, incendiu a bunurilor.

Munteanu Gh.


Asigurarea pazei. Badescu N.NOTA : prezenta reprezinta doar un model-cadru de organizare a activitatii de P.S.I. pe locurile de munca. Prevederile nu sunt limitative. Conducerile sucursalelor (obiectivelor) vor elabora asemenea materiale pentru toate categoriile de locuri de munca, adaptate la specificul activitatii si situatiei organizatorice.

ANEXA 2STRUCTURA DE PRINCIPIU

A PLANULUI TEHNIC DE APARARE IMPOTRIVA

INCENDIILOR, INTOCMIT DE COMISIA TEHNICA P.S.I.


Titlu : PLAN TEHNIC DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR AL

SUCURSALEI (CENTRALEI)


Partea I : PREVENIREA INCENDIILOR


1. Decizia de constituire a comisiei tehnice P.S.I.

2. Obligatiile comisiei P.S.I. si metodologia de lucru.

3. Masurile de aparare contra incendiilor privind :

a) Inlaturarea cauzelor de incendii la :

- instalatiile aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice ;

- instalatiile de depozitare si alimentare cu combustibil ;

- instalatiile din sala cazanelor si corpul intermediar (buncare, degazori);

- instalatiile din sala de turbine ;

- instlatiile electrice de forta, iluminat, siguranta, electricitate statica ;

- instalatiile de incalzire ;

- instalatiile de ventilatie ;

- instalatiile tehnologice auxiliare (vopsit, sudura, depozite de lichide si

gaze combustibile, etc.);

- cladiri.

b) Organizarea P.S.I. pe locurile de munca :

- stabilirea zonelor care, in caz de incendiu, pot produce emisie de gaze

foarte periculoase sau poluari majore;

- stabilirea modului de supraveghere a zonelor, cu nominalizarea mijloacelor

tehnice utilizate (acolo unde este cazul);

- stabilirea, reactualizarea sau completarea normelor de P.S.I., specifice

locurilor de munca.

c) Activitatea instructiv-educativa pentru prevenirea incendiilor :

- instructaje ;

- expuneri ;

- filme, afise, fotomontaje ;

- schimburi de experienta.

d) Pregatirea tehnica a grupei de interventie S.P.C. si indeplinirea atributiilor ce ii revin :

- instructaje ;

- exercitii, aplicatii, participarea la concursuri ;

- verificarea respectarii normelor P.S.I. si luarea masurilor pentru inlaturarea

neregulilor.

e) Stabilirea necesarului si asigurarea intretinerii in stare de functionare a mijloacelor tehnice P.S.I.

f) Lista locurilor de munca periculoase din punctul de vedere al incendiilor si exploziilor si lista locurilor unde este interzis fumatul.


Partea a II-a : STINGEREA INCENDIILOR


1. Dispozitia de organizare si incadrare a Serviciului de Pompieri Civili.

2. Scenariile de stingere a incendiilor pentru S.P.C.; scenariul de interventie in caz de calamitati naturale, catastrofe, inundatii, etc., pentru salvarea persoanelor si a bunurilor materiale afectate sau aflate in pericol.

- Alte forte care pot interveni in sprijinul grupei de interventie S.P.C.

- Modul de cooperare cu acestea.

- Obiectivele straine unitatii la care grupele de interventie S.P.C. acorda sprijin si mijloacele cu care participa.

- Mijloacele si agentii chimici folositi pentru stingerea incendiilor.

3. Planul de evacuare a oamenilor si bunurilor.

4. Planurile de situatie a constructiilor.

5. Situatia dotarii cu sisteme de protectie impotriva incendiilor (instalatii speciale, masini, utilaje si accesorii, substante de stingere, mijloace initiale de stingere).

6. Schemele de functionare normala a instalatiilor de alimentare cu apa pentru incendii (inclusiv cele de rezerva) si a instalatiilor fixe de stingere a incendiilor.


NOTA : Planul tehnic de aparare impotriva incendiilor se reactualizeaza ori de cate ori este nevoie si se verifica anual.

ANEXA 3


Unitatea ..

Sectorul de activitate ..

Locul de munca ..PERMIS DE LUCRU CU FOC


Nr..dinSe elibereaza prezentul permis de lucru cu foc d-lui . . ..ajutat de dl.care urmeaza sa execute ..folosind..la (in) . Lucrarile incep de la data de . orasi se incheie la data de ora .

Premergator, pe timpul si la terminarea lucrarilor cu foc se vor lua urmatoarele masuri :

Indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, instalatiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor si a recipientelor din zona de executare a lucrarilor si din aproprierea acesteia, pe o raza de..metri, astfel:.. . . .

Golirea, izolarea, spalarea conductelor, utilajelor sau instalatiilor, prin

Ventilarea spatiilor in care se executa lucrarile se realizeaza .

4. Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, inlaturarea surselor de aprindere si a conditiilor care favorizeaza producerea incendiilor si a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.

Inceperea lucrarilor cu foc s-a facut in baza buletinului de analiza nr. .

din. eliberat de (acolo unde este cazul).

5. Respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru ..

.. 6. Asigurarea in zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor ..

7. Anuntarea sefului sectoruilui in care se executa lucrarea despre inceperea, intreruperea si incheierea acesteia.

8. Controlul masurilor de prevenire si stingere a incendiilor se asigura de catre dl.

9. Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de dl. ..

10. Incendiul sau orice alt incident se va anunta la prin..

11. Alte masuri P.S.I. specifice :

A - Prin grija conducatorului formatiei de exploatare (sef de tura, schimb) se va asigura luarea masurilor de pregatire necesare conform normelor si reglementarilor pe linie tehnica si de P.S.I. la instalatiile si/sau in zonele in care se executa lucrarile indicate, in functie de specificul acestora si de situatia concreta: golirea, aerisirea, curatirea, purjarea si controlul instalatiilor si/sau conductelor care contin fluide combustibile, daca prin specificul acestora si al lucrarilor se pot produce incendii sau explozii; izolarea si asigurarea impotriva ajungerii fluidelor combustibile la instalatiile sau zonele unde se lucreaza; izolarea incaperilor in care se lucreaza de incaperile vecine. Numai dupa indeplinirea conditiilor si masurilor tehnice si organizatorice necesare se va putea admite echipa la lucru.

B - Prin grija sefului de echipa (sef de lucrari) :

a) Se va face instruirea membrilor echipei asupra cerintelor tehnice, organizatorice si de

P.S.I. specifice, conform normelor.

b) Se vor curata si indeparta toate materialele combustibile din zona de lucru ; se vor

respecta distantele limita admise (conform normelor) intre locul de lucru si instalatiile sau zonele care contin materiale sau substante combustibile cu pericol de incendiu sau explozie.

c) Cablurile si aparatajul electric, precum si celelalte elemente combustibile din zona de

lucru se vor proteja impotriva ajungerii focului, scanteilor sau a temperaturii ridicate la acestea, folosind, dupa caz, materiale sau mijloace adecvate incombustibile.

d) Se vor proteja nivelurile si zonele inferioare impotriva caderii metalului topit, a scanteilor, a altor materiale sau obiecte fierbinti cu pericol de incendiu, asigurand totodata si supravegherea nivelurilor si zonelor inferioare pe durata executiei lucrarilor.

e) Inainte de parasirea locului sau zonei de lucru (la sfarsitul executiei lucrarilor, la terminarea zilei de lucru, in orice alte situatii) se vor controla locurile si zonele in care s-au executat lucrari, precum si cele invecinate direct sau situate la niveluri inferioare, in vederea constatarii si indepartarii posibilitatilor ce ar putea produce izbucnirea ulterioara a unui incendiu.

12. Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor P.S.I.:


Responsabilitati Numele si prenumele Semnatura


Emitentul


Seful sectorului in care se executa

lucrarile


Executantii lucrarilor cu foc


Serviciul de Pompieri Civili13. Intreruperea si reluarea executiei lucrarilor


Nr. Intreruperea lucrarilor Reluarea lucrarilor

crt. -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

Data Ora Sef de Sef de Data Ora Sef de Sef de

(min) echipa tura (min) tura echipa

----- ----- ---------------- -------- ----- ------ -

Preda Preia Verifica Verifica

(semna- (semna- si aproba si preia

tura) tura) executia executia

(semnatura) (semnatura)14. Ichiderea permisului de lucru cu foc.


Subsemnatul ..sef de echipa (lucrare) declar :


Lucrarile prevazute in permis s-au terminat, personalul a fost evacuat, materialele, sculele si dispozitivele au fost stranse, locul si zona de lucru au fost controlate, permisul de lucru cu foc se incheie la :

oraminziualunaanul


Sef de echipa (lucrare)

(smnatura)


Am luat la cunostiinta si verificat : sef de tura (schimb) ..

(semnatura)
maria

ANEXA 4CONEL

FILIALA . . . . . . . . .

SUCURSALA . . . . . . .

C.E.T . . . . . . . . . .C O N V E N T I E P . S . I.Incheiata astazi . . . . . . . . . . . intre S.E . . . . . . . . C.E.T . . . . . . .

sectia . . . . . . . . . ..in calitate de beneficiar - reprezentata prin inginer . . . . . . . . . . . . . . sef sectie . . . . . . . .. si . . . . . . . . . . .

reprezentata de . . . . . . . . . . . . in calitate de executant, pentru lucrarea . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..executata in baza contractului

nr . . . .din . . . . . . . . in valoare de . . . . . . . . . ..lei, care se va executa incepand cu data de . . . . . . . . . . . . .si se va termina la data de . . . . . . . . ..

in scopul prevenirii incendiilor si a exploziilor urmate de incendii.

Se stabilesc urmatoarele obligatii reciproce:


A.           SARCINILE EXECUTANTULUI.


Personalul care executa lucrari de intretinere, revizii si reparatii in centralele S.E . . . . . . . . . . . . este considerat personal delegat in conformitate cu prevederile normativelor de protectia muncii PE 205/1981 si Normei 65/1997;


Dupa semnarea contractului de lucrari de reparatii sau investitii, executantul are obligatia de a prezenta conducerii C.E.T. urmatoarele:

lista nominala cu conducatorii lucrarii, sefii de echipa, membrii echipelor, cu numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate, dupa care vor fi intocmite de catre biroul administrativ legitimatii de acces in incinta; aceasta lista trebuie sa fie aprobata in prealabil de catre conducerea unitatii de unde provin lucratorii;

numarul de inmatriculare al tuturor autovehiculelor care vor intra in C.E.T.;

liste cu inventarul sculelor si dispozitivelor cu care executantul vine in C.E.T. (cu numarul de inventar);


Executantul se obliga sa asigure participarea personalului propriu detasat pentru lucrari in C.E.T. la instructajul P.S.I., in prima zi de lucru. La acest instructaj vor fi prelucrate sub semnatura urmatoarele:

instructajul introductiv general;

Decret 400/1981;

PE 009/1993;

Lista locurilor periculoase din C.E.T. din punct de vedere al izbucnirii incendiilor sau exploziilor;

Lista locurilor permise pentru fumat;

Instructiunea privind "ALARMAREA IN CAZ DE INCENDIU";

Lista si schema dotatiilor P.S.I. din zona de lucru;

Instructajul va fi efectuat de catre seful sectiei beneficiare a lucrarii si de catre seful Serviciului de Pompieri Civili cin C.E.T., iar la sfarsitul lui se va incheia un proces-verbal;


Executantul va instrui personalul propriu asupra Normelor de P.S.I. si a tehnologiei specifice lucrarii ce urmeaza a fi executata;


Executantul se obliga sa respecte prevederile Normelor PE 009/1993 refritor la obligatiile ce-I revin sefului de echipa si a membrilor echipelor de lucru;


Executantul se obliga sa doteze personalul propriu cu echipament de lucru si protectie, cu schele, scule, dispozitive, mecanisme de ridicat omologate si in stare buna de functionare;


Executantul se obliga sa autorizeze personalul sau de executie, sefii de echipa, legatorii de sarcina, macaragii, electricienii, sudorii, etc.;


Executantul se obliga sa respecte cu strictete prevederile inscrise in autorizatia de lucru, permisul de lucru cu foc sau procesul-verbal de predare in reparatie; intrarea la lucru fara indeplinirea formalitatilor legale precum si consecintele ce pot decurge din aceasta intand in raspunderea directa a pesonalului executantului;


Se interzice in orice situatii executarea oricaror manevre sau lucrari din proprie initiativa (necuprinse in formalitatile de lucru)precum si recurgerea la improvizatii in instalatiile beneficiarului;


Programul de lucru al executantului se stabileste de comun acord cu beneficiarul pentru zilele lucratoare, iar pentru zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale, accesul in C.E.T. al personalului executant se face pe baza de liste nominale, intocmite saptamanal si aprobate de conducerea C.E.T.;


Accesul pe teritoriul C.E.T. a personalului care executa lucrarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se face pe poarta nr . . . pe baza legitimatiilor eliberate de biroul administrativ, respectandu-se urmatorul traseu pana la organizarea de santier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

Este interzisa circulatia personalului executantului in instalatiile C.E.T., in afara zonei de lucru si a organizarii de santier. In acest caz, persoanelor vinovate l-I se va interzice accesul pe teritoriul C.E.T.

Autovehiculele care au dreptul de acces conform tabelului inaintat de executant si aprobat de conducerea C.E.T., vor avea acces numai intre orele 6,30-16,00. Pentru zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale este permis accesul mijloacelor auto ale executantului numai in situatii deosebite si cu aprobarea conducerii C.E.T. sau a Dispecerului Sef Tura.

Accesul auto este permis numai pe portile convenite de comun acord cu conducerea C.E.T., conducatorilor auto revenindu-le obligatia de a se supune controlului la poarta, atat la intrare a cat si la iesirea din C.E.T.

Este interzisa blocarea cailor de acces uzinale si a cailor de acces catre mijloacele P.S.I. din zona;


Este obligatorie purtarea de semna distinctive (ecusoane), de catre personalul care executa lucrari pe teritoriul C.E.T., cu numele, prenumele si unitatea de unde provine;


Se interzice executantului sa depoziteze materiale, baraci, dispozitive, etc. in afara zonei organizarii de santier aprobate. C.E.T. isi rezerva dreptul de a prelua in gestiune proprie sau de a evacua obiectele aflate in situatia de mai sus si de a desfiinta organizarile de santier nemarcate;

Executantul se obliga sa predea amplasamentul organizarii de santier, spatiile, incintele, dotatiile si accesele legate de reparatia executata si cedate lui pe perioada reparatiei in starea in care le-a primit, conform procesului-verbal de predare in reparatie.

In termen de trei zile de la trecerea cu succes a probei de 72 de ore, executantul va parasi C.E.T., desfiintand organizarea de santier si va preda toate spatiile care I-au fost puse la dispozitie;


Saptamanal, executantul va face curatenie pe caile de acces pe care le folosesc mijloacele sale de transport. In fiecare zi, executantul va efectua curatenie in jurul organizarii de santier si a zonei de lucru proprii, evacuand deseurile metalice si gunoiul din incinta C.E.T. cu mijloace de transport proprii sau inchiriate;

Executantul isi va confectiona lazi separate pentru depozitarea gunoaielor, deseurilo metalice si a carbidului.

Executantul isi va dota organizarea de santier si locul de munca, cu mijloace proprii P.S.I., informand beneficiarul despre amplasarea acestora;


Alimentarea cu energie electrica se va face de catre personalul sectiei electrice C.E.T, numai prin racordarea la tablou electric cu contoar pentru inregistrarea consumului de energie electrica. Sectia electrica va incheia o conventie prin intermediul Serviciului Mecano-Energetic care va reglementa modul de inregistrare a acestui consum.

Sectia electrica raspunde de defectele ce apar pana la intrarea in tabloul electric al executantului.

De asemenea se interzice alimentarea cu energie electrica a baracilor metalice din organizarea de santier cu tensiune mai mare de 24 V.;


Executantul va controla periodic modul in care personalul din subordine respecta normele de P.S.I. si cele prevazute in prezenta conventie, luand masuri operative de eliminare a deficientelor semnalate de beneficiar;


Executantul va raspunde unilateral in fata legii de eventualele consecinte (incendii sau explozii urmate de incendii), ale nerespectarii de catre personalul propriu a normelor de P.S.I. stipulate in prezenta conventie.


A.           SARCINILE BENEFICIARULUI.


Beneficiarul va elibera autorizatii de acces in unitate pe baza tabelului aprobat de conducerea C.E.T.


Beneficiarul va asigura prin seful sectiei si a sefului Serviciului de Pompieri Civili instructajul personalului executant in prima zi de lucru. La acest instructaj vor fi prelucrate sub semnatura urmatoarele:


instructajul introductiv-general;

Decretul 400/1981;

PE 009/1993;

lista locurilor periculoase din punct de vedere al izbucnirii incendiilor si al exploziilor;

lista locurilor permise pentru fumat;

instructiunea privind "ALARMAREA IN CAZ DE INCENDIU";

lista si schema dotatiilor P.S.I. din zona de lucru;

reglementarea privind utilizarea focului dechis;


Beneficiarul va intocmi si inmana executantului documentele de lucru: procesul -verbal de predare a zonei de lucru, autorizatia de lucru si permisul de lucru cu foc;


Beneficiarul va lua masurile tehnice P.S.I. inscris ein documentel de lucru conform PE 009/1983 si va admite efectiv la lucru echipele executantului;


Beneficiarul va pune la dispozitia executantului, gratuit, spatiu pentru organizarea de santier, zona care va fi marcata prin imprejmuire purtand emblema executantului;


Beneficiarul va asigura la cerere alimentarea cu energie electrica (in conditiile de la punctul A 15 din prezenta conventie) si cu energie termica, apa potabila si industriala, gaz metan, aer comprimat;

Alimentarea cu energie electrica, abur, apa si gaz metan se va face numai dupa incheierea unui act aditional de calcul al consumului, act aditional ce va incheiat de executant cu Serviciul Mecano-Energetic prin intermediul sectiei beneficiare;


Beneficiarul va efectua controale P.S.I. la punctele de lucru si in organizarea de santier a executantului. La constatarea unor abateri de la Normele de P.S.I. si a reglementarilor consemnate in aceasta conventie, beneficiarul poate intrerupe lucrarea pana la inlaturarea neregulilor constatate.


A.           REGLEMENTARI FINALE


Cercetarea imprejurarilor in care s-a produs incalcarea Normelor de P.S.I.soldate cu incendii sau explozii urmate de incendii se va face de catre comisii numite prin decizie de catre conducerile unitatilor conform legislatiei in vigoare;


Inregistrarea incendiilor se va face de catre unitatea din a carei vina au fost produse;


Incendiile care se produc din vina persoanlului executantului, in afara zonelor de lucru sau a cailor de acces stabilite se vor inregistra de catre unitatea executanta a lucrarilor;


In cazul in care apar situatii deosebite, neprevazute in reglementarile in vigoare, inregistrarea incendiilor se va stabili de catre Grupurile de Pompieri Judetene (Brigada de Pompieri "Dealul Spirii" a Capitalei).


A.           ANEXE.


La prezenta conventie se anexeaza urmatoarele:


Anexa nr. 1: schita organizarii de santier si a cailor de acces;

- Anexa nr. 2: a) lista dotatiilor P.S.I. din zona de lucru si predate de beneficiar in buna stare la inceputul reparatiei;

b)lista dotatiilor P.S.I. proprii ale executantului si amplasarea lor in organizarea de santier si la punctele de lucru;

Anexa nr. 3: lista locurilor periculoase din punct de vedere al izbucnirii incendiilor sau exploziilor;

Anexa nr. 4: lista locurilor permise pentru fumat;

Anexa nr. 5: instructiunea privind "ALARMAREA IN CAZ DE INCENDIU";

Anexa nr. 6: procesul-verbal de instruire P.S.I. a personalului executantului;

Anexa nr. 7: reglemtarea privind utilizarea focului deschis;

Anexa nr. 8: conventia pentru consum energie electrica;

Anexa nr. 9: conventia pentru consum energie termica;

Anexa nr. 10: conventia pentru consum gaz metan.


Director C.E.T., Director executant,

Ing. Ing.Sef sectie . . . . . . . . ..C.E.T Sef lot executant;


Contabil sef C.E.T.


Sef S.P.C.

ANEXA 5DOCUMENTELE OPERATIVE

DE ORGANIZARE, DESFASURARE SI CONDUCERE

A ACTIVITATII SERVICIULUI DE POMPIERI CIVILI


Dispozitia de constituire cu organigrama si numarulu de personal;

Regulamentul de organizare si functionare;

Lista cu substantele periculoase utilizate in activitatea agentului economic care organizeaza serviciul;

4. Instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor care trebuie cunoscute de salariati cat si de persoanele din exterior;

Tabelul cu numele, prenumele si numerele de zelefon ale persoanelor cu atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor;

Schema legaturilor prin fir si radio cu toate fortele de interventie;

Planurile de interventie la constructiile si instalatiile pentru care s-a stabilit stabilit interventia serviciului;

Contractele si conventiile incheiate cu consiliile locale, institutiile si agentii economici, precum si planurile de interventie ale acestora;

Lista cu mijloacele tehnice, echipamentul de protectie individual, substantele chimice de stingere, medicamentele si antidotul necesare, care se pun la dispozitia pompierilor militari si a serviciilor de urgenta ce sunt chemate in ajutor;

Registrul de evidenta a interventiilor;

Planul de pregatire profesionala, pe luni, teme si exercitii;

Registrul de evidenta a participarii pompierilor la pregatirea de specialitate si calificativele obtinute;

Inventarul patrimoniului serviciului;

Evidenta instalatiilor, aparatelor si dispozitivelor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, precum si a celor de stingere sau de preintampinare a propagarii incendiilor din sectorul de competenta;

Planurile de asistenta tehnica preventiva la mijloacele de interventie din dotare, pe categorii de mijloace;

Organizarea interventiei pe ture de serviciu, pentru fiecare formatie de interventie;

Graficul activitatii de prevenire si itinerariul;

Registrul de constatari din activitatile de prevenire a incendiilor;

Registrul de control privind activitatea serviciului.


ANEXA 6


CRITERII DE PERFORMANTA


privind siguranta la foc si principalii factori de determinare a acestoraNr. Crt.

Criteriile de performanta

Factorii de determinare


Riscul de incendiu

-densitatea sarcinii termice de incendiu;

-clasele de combustibilitate sau de periculozitate a materialelor si substantelor existente;

-conditiile (imprejurarile) preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea;

-masurile stabilite pentru reducerea sau eleiminarea factorilor determinanti.


Rezistenta la foc

-natura, alcatuirea si dimendiunile elementelor de constructie;

-modul de asamblare si geometria elementelor de constructie;

-combustibilitatea si densitatea sarcinii termice de incendiu, date de elementele de constructii;

-compartimentarea antifoc;

-geometria constructiei si comportarea la foc a structurii portante.


Preintampinarea propagarii incendiilor, in functie de:

a)degajarile de fum, gaze fierbinti si de produse nocive;

b)etanseitatea la fum si la flacari;

c)propagarea flacarilor si a fumului;

d)rezistenta fatadelor si a acoperisurilor la propagarea focului

-actiunile si efectele agentilor termici, chimici, electromagnetici si biologici;

-vitezele de ardere si de propagare a flacarii;

-durata arderii;

-performantele elementelor de etansare si ale dispozitivelor antifum;

combustibilitatea si rezistenta la foc a elementelor de fatada si ale acoperisului;

-distanta dintre constructii;

-timpii de siguranta la foc si timpii operativi de interventie;

-conditiile atmosferice.


Comportarea la foc

-contributia la foc data de densitatea sarcinii termice de incendiu (constructiva si utila);

-nivelul rezistentei la foc;

-factorii mentionati la nr. crt. 3.


Stabilitatea la foc

-factorii mentionati la nr. crt. 2,3 si 4;

-instalatii aferente;

-echiparea cu instalatii, dispozitive, aparate si alte mijloace de prevenire si stringere a incendiilor, fiabilitatea si timpii normati de functionare;

-timpii de siguranta la foc si timpii operativi de ineterventie.


Caile de acces, evacuare si ineterventie

-numarul si modul de alcatuire;

-geometria (gabarit, lungime, latime, pante, etc.);

-masurile de siguranta in utilizare;

-fluxul (debitul) global de evacuare;

-timpii de siguranta la foc si timpii operativi de interventie.


ANEXA 7PLANUL DE INTERVENTIE

Structura cadru


1.Date de identificare:

-denumirea agentului economic sau a institutiei;

-sediul, numarul de telefon, fax;

-profilul de activitate.


2.Planul general al unitatii (la scara), pe care se marcheaza:

-amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor in incinta;

-caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia;

-retelele si sursele proprii de alimentare cu apa si alte substante stingatoare;

-rezervele de agenti stingatori si de mijloace de protectie a personalului de interventie;

-retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic, gaze si alte fluide combustibile;

-retelele de canalizare;

-vecinatatile.


3.Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei in caz de incendiu:

-concluzii privind interventia, rezultate din scenariul de siguranta la foc sau din evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

-particularitati tactice de interventie pentru:

-evacuarea utilizatorilor (persoane si, dupa caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor si protejarea bunurilor periclitate;

-localizarea si lichidarea incendiilor;

-protectia personalului de interventie;

-protectia vecinatatilor;

-inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu.


4.Forte de interventie in caz de incendiu:

-serviciul propriu de pompieri civili (dotare, incadrare);

-servicii de pompieri civili cu care se coopereaza (categoria, localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);

-subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);

-alte forte cu care se coopereaza si modul de anuntare (ambulanta, protectia civila; etc.);


5.Surse de alimentare cu apa in caz de incendiu, exterioare unitatii:

-retelele de alimentare cu apa:

-debite;

-presiuni;

-amplasarea hidrantilor si stabilirea distantelor fata de incinta unitatii;

-alte surse artificiale sau naturale de apa:

-felul si capacitatea acestora;

-platforme (puncte) de alimentare si distantele fata de unitate;6. Planul fiecarei constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare (la scara), pe care se marcheaza ori se inscriu date privind:

-destinatia spatiilor (incaperilor);

-suprafata construita si aria desfasurata;

-regimul de inaltime (numarul de niveluri);

-numarul de persoane care utilizeazi constructia, pe niveluri si pe total;

-caile interioare de acces, evacuare si de interventie;

-natura materialelor si a elementelor de constructii;

-nivelurile criteriilor de performanta privind siguranta la foc, asigurate;

-instalatiile utilitare aferente;

-instalatiile, sistemele, dispozitivele si aparatele de prevenire si stingere a incendiilor cu care este echipata;

-dispozitivul de interventie in caz de incendiu.


ANEXA 8STRUCTURA DE INCADRARE CU PERSONAL, PE TURA,

A GRUPELOR DIN FORMATIILE DE INTERVENTIE,

SALVARE SI PRIM AJUTORN U M A R P E R S O A N E

Nr. crt.

TIPUL GRUPEI

Sef grupa

Servanti(1)

Cond. auto

Total


Grupa de prima interventie


Grupa de interventie la autospeciala cu apa si spuma


Grupa de interventie la trenul de stins incendii


Grupa de interventie la nava de stins incendii


Grupa de interventie la autospeciala cu pulberi si gaze inerte sau cu jet de gaze


Grupa de interventie la autospeciala pentru iluminat si descarcerare


Grupa de interventie la autospeciala pentru salvare si lucru la inaltime


Grupa de interventie la motopompa


Grupa de salvare si prim ajutorNOTA:

Numarul de servanti se va stabili in functie de instructiunile de exploatare ale autospecialelor;

Functia se va incadra cu seful de tura;

Functia se va incadra cu mecanic (electromecanic);

Indeplineste si functii de primire a anunturilor de incendiu, de agent si de interventie cu mijloace initiale.Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }