QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente administratie

FormulareFORMULARE
Sectiunea III contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator, semnate de persoanele autorizate si stampilate.

Formular nr. 1

Operator economic ofertant


(denumirea societatii)


DECLARATIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA1. Subsemnatul, (numele si prenumele reprezentantului legal) reprezentant imputernicit al S.C (denumirea operatorului economic ofertant), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica . (se mentioneaza procedura), avand ca obiect (denumirea produselor si codul CPV), din data de .. (zi/luna/an), organizata de S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, particip si depun oferta:

[ ] in nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociatiei ;

[ ] ca subcontractant al .;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)


2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)


3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.


4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.


5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea societatii noastre.Data completarii  (numele si prenumele reprezentantului legal)

.

( semnatura reprezentantului legal)


(stampila societatii)

Formular nr. 2

Operator economic ofertant


(denumirea societatii)DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul . (numele si prenumele reprezentantului legal), reprezentant imputernicit al ________________(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic ofertant), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.


Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, cu privire la orice aspect in legatura cu activitatea societatii noastre.Data completarii (numele si prenumele reprezentantului legal)

.

( semnatura reprezentantului legal)


(stampila societatii)

Formular nr. 3

Operator economic ofertant


(denumirea societatii)


DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 actualizataSubsemnatul . (numele si prenumele reprezentantului legal), reprezentant imputernicit al ________________(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic ofertant), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect (denumirea produselor si codul CPV), din data de .. (zi/luna/an), organizata de S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca societatea pe care o reprezint nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:


a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;

b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;

c) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, cu privire la orice aspect in legatura cu activitatea societatii noastre.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.Data completarii    (numele si prenumele reprezentantului legal)

.

( semnatura reprezentantului legal)


(stampila societatii)

Formular nr. 4

Operator economic ofertant


(denumirea societatii)


INFORMATII GENERALESubsemnatul . (numele si prenumele reprezentantului legal), reprezentant imputernicit al ________________(denumirea/numele operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, urmatoarele informatii:

Denumirea societatii ofertante :

Cod Unic de Inregistrare (sau echivalent, in cazul societatilor cu sediul in alta tara): (numarul, data si locul inregistrarii)

Adresa completa sediului social:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Certificatul de inregistrare fiscala (sau echivalent, in cazul societatilor cu sediul in alta tara): (numarul, data si locul inregistrarii)

6. Cont bancar (cod IBAN, Banca)

Obiectul de activitate principal: (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Sediile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inregistrare)

Reprezentantul legal: : (numele si prenumele, functia)


Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (curs de referinta 1 Euro = 4,22 Lei):


Anul

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie
(mii lei)

Cifra de afaceri anuala

la 31 decembrie
(echivalent euro)

Media 

anuala:

Data completarii  (numele si prenumele reprezentantului legal)

.

( semnatura reprezentantului legal)


(stampila societatii)

Formular nr. 5

Operator economic ofertant


(denumirea societatii)DECLARATIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

FURNIZARI DE PRODUSE SIMILARE IN ULTIMII 3 ANI


Subsemnatul . (numele si prenumele reprezentantului legal), reprezentant imputernicit al ________________(denumirea/numele operatorului economic ofertant), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate sunt reale, complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.Anul

Denumire/Tip produs

Cantitatea

livrata

Denumire

beneficiar

Valoare totala contract*
*Exprimat in Lei si echivalent Euro (curs de referinta 1 Euro = 4,22 Lei)


Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, cu privire la orice aspect in legatura cu activitatea, contractele si modul de indeplinire al obligatiilor contractuale privind societatea noastra.Data completarii    (numele si prenumele reprezentantului legal)

.

( semnatura reprezentantului legal)


(stampila societatii)Formular nr. 6

Operator economic

_____ _______ ______ __________

(denumirea societatii ce emite recomandarea)Nr. inreg data
R E C O M A N D A R ENoi, S.C. (denumirea societatii ce emite recomandarea), avand sediul social in . . . . . . . . . . . . .(adresa completa), cod unic de inregistrare . . . . . . . . . . . . ., ca beneficiari ai produselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . furnizate de S.C . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea societatii ofertante), apreciem calitatea acestora ca fiind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (foarte buna/buna/satisfacatoare/nesatisfacatoare).

In cadrul relatiilor noastre comerciale firma S.C . . . . . . . . . . (denumirea societatii ofertante) a dovedit/nu a dovedit profesionalism si seriozitate in activitate.

In cursul desfasurarii contractelor au fost/nu au fost inregistrate neconformitati, respectandu-se clauzele contractuale.

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

Eliberam aceasta recomandare firmei S.C. . . . . . . . . . . . . . (denumirea societatii ofertante) pentru a-i servi in scopul participarii la procedura de licitatie deschisa in vederea achizitiei publice de . . . . . . . . .., procedura organizata de S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, conform O.U.G. nr.34/2006 actualizata.Data completarii    (numele si prenumele reprezentantului legal)

.

( semnatura reprezentantului legal)


(stampila societatii ce emite recomandarea)


Formular nr. 7

Operator economic ofertant


(denumirea societatii)


DECLARATIE PRIVIND INSUSIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE SI A CONTRACTULUI ATASATCatre,

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

Calea Victoriei nr.35b-37, AradCa urmare a anuntului de participare publicat de dumneavoastra in SEAP/JOUE cu nr. . in data de , noi . . . . .. . . . . .. (denumirea/numele societatii ofertante) depunem prezenta oferta/candidatura in scopul atribuirii contractului de furnizare .., (denumirea contractului de achizitie publica) si declaram ca NE INSUSIM IN TOTALITATE documentatia de atribuire (Fisa de date a achizitiei, Caietele de sarcini, formularele si clauzele contractului de furnizare atasat), oferta si documentatia de calificare depusa de noi respectand intru totul cerintele dumneavoastra.Data completarii (numele si prenumele reprezentantului legal)

.

( semnatura reprezentantului legal)


(stampila societatii)

Formular nr. 8


INSTITUTIE EMITENTA

___________________

(denumirea)


SCRISOARE DE GARANTIE

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica


Catre,

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

Calea Victoriei nr.35b-37, Arad


Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare______________

(denumirea contractului de achizitie publica) noi _________________ (denumirea institutiei), avand sediul inregistrat la _____ _______ ______ ______________ (adresa institutiei), ne obligam fata de S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad sa platim suma de .. Lei (.. lei), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:


a) ofertantul _____ _______ ______ ____________ (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____ _______ ______ __________ (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;


c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____ _______ ______ ____________ (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.


Prezenta garantie este valabila pana la data de _____ _______ ______ _____________.


Parafata de Institutia ______(semnatura autorizata) in ziua ___ luna ___ anul ____.
Formular nr. 9

Operator economic ofertant


(denumirea societatii)


FORMULAR DE OFERTACatre,

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

Calea Victoriei nr.35b-37, Arad


Domnilor,


1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul . (numele si prenumele reprezentantului legal), reprezentant imputernicit al S.C. _____ _______ ______ ______(denumirea/numele si sediul/adresa societatii ofertante), in calitate de ofertant/candidat la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect (denumirea produselor si codul CPV), din data de .. (zi/luna/an), organizata de S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, ne angajam ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam .. (denumirea produselor si codul CPV), pentru suma totala de ________________ Lei (suma in cifre si litere, fara TVA), echivalentul a _____________ Euro (suma in cifre si litere, fara TVA), platibila in termen de .. (in cifre si litere) zile calendaristice, calculate de la data efectuarii receptiei produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _____________ Lei (suma in cifre si litere), echivalentul a _____________ Euro (suma in cifre si litere).


2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa livram la sediul S.C. Compania de Transport Public S.A., Calea Victoriei nr.35b-37, Arad, produsele ofertate in termen de . . . . . . . (in cifre si litere) zile calendaristice, calculate de la data emiterii comenzii, conform prezentei oferte si Anexei 1


3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de . . . . zile, (durata in cifre si litere), respectiv pana la data de ____________(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.


4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este declarata castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.


5. Precizam ca:


|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar 'alternativa';

|_| nu depunem oferta alternativa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)


6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.


Data completarii    (numele si prenumele reprezentantului legal)

.

( semnatura reprezentantului legal)


(stampila societatii ofertante)
Formular nr. 10

Operator economic ofertant Anexa 1 la formularul nr.9


(denumirea societatii)ANEXA nr.1 la

FORMULAR DE OFERTACatre,

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

Calea Victoriei nr.35b-37, Arad


Domnilor,


1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul . (numele si prenumele reprezentantului legal), reprezentant imputernicit al S.C. _____ _______ ______ ______(denumirea/numele si sediul/adresa societatii ofertante), in calitate de ofertant/candidat la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect (denumirea produselor si codul CPV), din data de .. (zi/luna/an), organizata de S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad ne angajam ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam produsele solicitate dupa cum urmeaza:


Nr.

Crt.

Denumire produs


Unitate de masura


Ambalaj

Marca


Caracteristici

Pret unitar

Lei

(fara TVA)

VALOARE  TOTALA (Lei, fara TVA - pret unitar x cantitate)


Declaram pe proprie raspundere ca producatorul produselor ofertate este:

(denumirea/numele societatii producatoare), avand sediul social in . adresa completa a sediului societatii producatoare si datele de identificare ale acesteia)Data completarii (numele si prenumele reprezentantului legal)

.

( semnatura reprezentantului legal)


(stampila societatii ofertante)

Formular nr. 11

Operator economic ofertant


(denumirea societatii)


FORMULAR DE OFERTA TEHNICA


Catre,

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

Calea Victoriei nr.35b-37, Arad


Domnilor,


1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul . (numele si prenumele reprezentantului legal), reprezentant legal al S.C. _____ _______ ______ ______ (denumirea/numele si sediul/adresa societatii ofertante), in calitate de ofertant/candidat la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect (denumirea produselor si codul CPV), din data de .. (zi/luna/an), organizata de S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, ne angajam ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam produsele solicitate conform cerintelor Caietului de Sarcini, avand urmatoarele caracteristici :Denumire produsMarca/TipCaracteristici tehnice(NOTA: Caracteristicile enumerate in tabelul de mai sus sunt exemplificative. Ofertentii vor consemna TOATE caracteristicile solicitate prin Caietul de Sarcini si orice alte caracteristici suplimentare ce pot fi considerate relevante in cadrul evaluarii.)

Declaram pe proprie raspundere ca producatorul produselor ofertate este:

(denumirea/numele societatii producatoare), avand sediul social in . adresa completa a sediului societatii producatoare si datele de identificare ale acesteia)


Data completarii  (numele si prenumele reprezentantului legal)

.

( semnatura reprezentantului legal)


(stampila societatii ofertante)

Formular nr. 12


Operator economic ofertant
..
(denumirea societatii)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. ../SCRISOARE DE INAINTARE


Catre,

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

Calea Victoriei nr.35b-37, Arad


Ca urmare a anuntului de participare aparut in S.E.A.P. cu nr. . din data de.. (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii de . (felul procedurii: licitatie, dialog competitiv, negociere, cerere de oferte, concurs de solutii) pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achizitie publica), noi, (denumirea/numele ofertantului), va transmitem alaturat urmatoarele:


Documentul .. (tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;


2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de 1 copie:

a) documentele de calificare;

b) oferta financiara;

c) oferta tehnica.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si satisface cerintele dvs..

Data completarii  (numele si prenumele reprezentantului legal)

.

( semnatura reprezentantului legal)


(stampila societatii ofertante)


Formular nr.13IMPUTERNICIRESubscrisa, _____ _______ ______ ______________, cu sediul in _______________, telefon _______________, fax _______________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ___________________, Cod de Inregistrare Fiscala _______________, reprezentata

legal prin in calitate de __________ ______ ____ _, imputernicim prin prezenta pe ______________ _______________, domiciliat in , identificat cu B.I./C.I. seria ___ nr. ____________, CNP _____ _______ ______ ______________, eliberat de _________________, la data de ___________, avand functia de __________________ , sa ne reprezinte la procedura de _____ _______ ______ ______, organizata de S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad in scopul atribuirii contractului de __________ ______ ____ __________.


In indeplinirea mandatului sau, mandatarul va avea urmatoarele drepturi:


Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea la procedura de __________ ______ ____ _______;

Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul si/sau in urma desfasurarii procedurii.

Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul desfasurarii procedurii.

Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura.

Prin prezenta imputernicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.


Nota: imputernicirea va fi insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).   


Denumirea mandantuluiData completarii  (numele si prenumele reprezentantului legal)

.

( semnatura reprezentantului legal)

..

(stampila societatii ofertante)


Formular nr. 14

Operator economic ofertant


(denumirea societatii)


CERTIFICAT

de participare la licitatie cu oferta independenta


I. Subsemnatul/Subsemnatii, (numele si prenumele reprezentantului legal) reprezentant/reprezentanti legali al/ai .. intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA, in calitate de autoritate contractanta, cu nr. . . . . . . din data de . . . . . .

Certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele . . . . . . . . urmatoarele:

am citit si am inteles continutul prezentului certificat;

consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;

fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;

in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;

oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;

oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor ofertate;

detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforma cu realitatea.Data completarii    (numele si prenumele reprezentantului legal)

.

( semnatura reprezentantului legal)


(stampila societatii)


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }