QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente administratie

Continutul si elaborarea documentatiei tehnico-economiceContinutul si elaborarea documentatiei tehnico-economiceInainte de realizarea unei investitii este necesara intocmirea unui ansamblu de studii si proiecte, concretizate intr-o serie de piese scrise si desenate pe baza carora se executa obiectivul de investitii, ansamblu care poarta denumirea de documentatie tehnico-economicaInvestitiile publice de natura constructiilor noi si reconstructiilor, utilaje si instalatii tehnologice, aite dotari de natura constructiva si functionala necesita in mod obligatoriu o documentatie tehnico-economica complexa, elaborata de catre entitatea investitoare prin intermediul unor institute sau societati de proiectare specializate.

Documentatia tehnico-economica cuprinde, in principiu, urmatoarele elemente:

a) Studiul de prefezabilitate;

b) Studiul de fezabilitate;

c) Proiectul tehnic si caietele de sarcini;

d) Detaliile de executie.

Documentatia tehnico-economica aferenta investitiilor nu are un cadru general de continut, obligatoriu, pentru toti investitorii si pentru toate categoriile de investitii.

Caracterul obligatoriu, cu anumite exceptii, se refera doar la sectorul public. Totusi, pentru investitii de natura corporala (constructii, instalatii, modernizari) caracterul obligatoriu se extinde si la investitorii privati, datorita unor restrictii impuse de atestarea regimului juridic al amplasamentului, respectarea normelor de protectie a mediului si de regimul constructiilor.

De asemenea, in cazul investitiilor finantate partial din credite bancare interne sau externe sau cofinantare interna sau externa, pentru toti investitorii de orice natura si pentru orice investitie (corporale sau necorporale), continutul si rigoarea documentatiei tehnico. Ea trebuie sa argumenteze proiectul de investitii sub trei aspecte:

incadrarea de catre investitor a proiectului de investitii in restrictiile impuse pe plan juridic si social (titlu de proprietate sau concesiune pentru terenul folosit ca amplasament, scopul valid al afacerii sau intreprinderii, accesul legal la resurse si utilitati, respectarea restrictiilor cu caracter constructiv, arhitectonic si functional);

2. argumentarea fezabilitatii proiectului, bonitatii investitorului si existenta garantiilor impuse de procesul creditarii, fapt care creeaza certitudinea obtinerii in perspectiva a unor efecte pozitive (profit in cazul investitiilor productive, atingerea parametrilor proiectati in cazul unor investitii sociale (spitale, scoli, biblioteci, cantine etc)).

3. reflectarea, prin documentatia aferenta a oportunitatii si eficientei economice a investitiei, a gradului de cofinantare din resurse proprii si a perspectivei activitatii investitorului. Potrivit Legii finantelor publice nr.500/2002 documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi care se finanteaza din fonduri publice se aproba de catre:

a) Guvern - pentru valori mai mari;

b) Ordonatorii principali de credite, pentru valori medii

c) de ceilalti ordonatori de credite, pentru valori mici, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.

Documentatiile tehnico-economice aferente investitiilor publice ce se realizeaza pe baza de credite externe contractate sau garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun aprobarii Guvernului.

Limitele valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicilor de preturi.

Obiectivele de investitii si celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se cuprind in programele de investitii anuale, anexe la buget, numai daca in prealabil, documentatiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor, au fost elaborate si aprobate potrivit legii.

Prin cheltuieli asimilate investitiilor se inteleg acele lucrari de interventie la obiectivele de investitii, care constau in: reparatii capitale, extinderi, transformari, modificari, modernizari, consolidari, reabilitari la constructii si instalatii existente, efectuate in scopul asigurarii cerintelor de calitate si functionale ale constructiilor, potrivit destinatiei lor.

Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor de investitii incluse in programele de investitii si care se grupeaza astfel:

1. investitii in continuare;

2. investitii noi;

3. alte cheltuieli de investitii pe categorii de investitii.

Pozitia 'alte cheltuieli de investitii' cuprinde urmatoarele categorii de investitii:

a) achizitii de imobile;

b) dotari independente;

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii;

d) cheltuielile de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale (cutremure, inundatii, alunecari, prabusiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice, precum s! cheltuielile legate de realizarea acestor investitii;

e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii.


a) Studiul de prefezabilitate


Studiul de prefezabilitate cuprinde parti scrise si parti desenate.

Partile scrise ale studiului de prefezabilitate se refera la:

1. Date generale si elemente de identificare: denumirea obiectivului, elaboratorul studiului, ordonatorurprincipal de credite, investitorul, amplasamentul, tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

2. Evaluari ale costurilor asociate proiectului:

- costul total de investitii estimat pe ansamblu! proiectului; costul elaborarii studiului de prefezabilitate; costul elaborarii studiului de fezabilitate;

- cheltuieli pentru obtinerea avizelor legale necesare elaborarii celor doua studii (de prefezabilitate si fezabilitate);

- cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind organizarea licitatiei, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii.

3. Caracteristicile tehnice ale proiectului de investitii:

- suprafata de teren ce va fi ocupata si situatia juridica a terenului;

- caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament;

- caracteristicile principale ale cladirilor si constructiilor (numar de nivele, aria construita, aria desfasurata, lungimi si diametre ale retelelor);

- principalele utilaje din dotarea constructiilor;

- modul de asigurare a utilitatilor.

4. Finantarea proiectului, cu indicarea ponderii diferitelor surse, in total cost estimat de investitii.

In continuarea studiului de prefezabilitate se intocmesc

studiile functionale si de suport care sunt studii de specialitate destinate sa clarifice aspectele critice privind fezabilitatea proiectului sau sa adanceasca cercetarea unor probleme specifice ale acestuia. In aceasta categorie intra

- studiile de piata si previziunile privind penetrarea pe noi piete:

- studii referitoare la materiile prime si la aprovizionarea cu resurse;

- studii de amplasament;

- studii de optimizare a capacitatii de productie si servicii sub aspect economic, in functie de variantele de tehnologii, amplasamente, costurile de investitii, preturile pietei si dimensiunea pietelor;

- studii de fundamentare a alegerii echipamentelor de dotare tehnica tinand seama de costurile de investitii si de cele de exploatare.


b)    Studiul de fezabilitate


Prin continutul sau (piese scrise si piese desenate), studiul de fezabilitate trateaza aceleasi probleme si are aceeasi structura ca si studiul de prefezabilitate, cu deosebirea ca, informatiile sunt mai detaliate, mai cuprinzatoare, iar solutiile oferite sunt definitive.

In prima parte, sub titlul 'Date generale', pe langa elementele de identificare, se descriu capacitatile care fac obiectul proiectului.

Partea a 2-a a studiului de fezabilitate se intituleaza, 'Date tehnice ale investitiei' si cuprinde, (in plus fata de studiul de prefezabilitate) informatii privind:

a) structura constructiva, cu descrierea solutiilor tehnice avute in vedere si recomandari referitoare la tehnologia de realizare si conditiile de exploatare pentru fiecare obiect de constructii in parte;

b) instalatiile aferente constructiilor, de iluminat, forta, apa, canalizare, cu descrierea solutiilor adoptate.

A treia parte, denumita 'Date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei', ofera informatii privind personalul total ocupat, din care personal de executie si numarul de locuri de munca nou create.

Partea a 4-a o reprezinta 'Devizul general'.

In partea a 5-a se prezinta principalii indicatori tehnic-economici ai proiectului:

costul total de investitii, din care costul lucrarilor de constructii-montaj;

esalonarea costurilor de investitii pe anii perioadei de executie;

durata de realizare a lucrarilor aferente proiectului;

capacitati de productie, servicii sau de folosinta, exprimate in unitati fizice;

analiza economica si analiza financiara

conditii financiare de realizare a proiectului si anume: rata impozitului, perioada de scutire de impozit, influenta variatiei in timp a preturilor, rata dobanzii la creditele bancare, rata de schimb valutar;

lista principalelor masini si utilaje necesare procesului tehnologic, cu indicarea caracteristicilor tehnice;

lista produselor, pretul unitar pe produs, pretul de vanzare a produselor similare fabricate in tara sau procurate din import;

materiile prime, materialele, combustibilii si energia consumate pentru fiecare produs si preturile de procurare ale acestora;

manopera, cu detalierea pe structura de personal;

cheltuieli generale ale unitatii.


Partea a 6-a se refera la finantarea investitiei pe surse de finantare.

Partea a 7-a cuprinde avizele si acordurile emise de catre organele prevazute de lege:

- avizul ordonatorului principal de credite referitor la necesitatea si oportunitatea realizarii proiectului respectiv de investitii;

- certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, regimul juridic al terenului;

- avizele privind asigurarea utilitatilor (energie electrica, termica, gaz metan, apa, canal, telecomunicatii);

- avizul pentru consumul de combustibil;

- avizele pentru protectia mediului si a apelor;

- alte avize de specialitate (pompieri, politie sanitara etc.).


Partile desenate ale studiului de fezabilitate sunt formate din:

1) planul de amplasare in zona

2) planul general sau plan de situatie (1:500- 1:1.000);

3) planuri si sectiuni de arhitectura pentru principalele obiecte de constructii;

La baza deciziei de investitii stau studiile de fezabilitate aprobate. Odata cu aprobarea studiilor de fezabilitate se incheie etapa de pregatire a decizei de investitie.

Dupa aprobarea studiului de fezabilitate urmeaza faza de contractare a executiei lucrarilor, cu urmatoarele etape.

elaborarea proiectului tehnic si a caietelor de sarcini;

elaborarea detaliilor de executie;

organizarea si desfasurarea procedurilor privind achizitiile publice;

asigurarea surselor de finantare;

obtinerea autorizatiei de construire;

lansarea licitatiei;

desfasurarea licitatiei;

adjudecarea executiei lucrarilor proiectate in favoarea contractantului castigator;

incheierea contractului de executie;

deschiderea finantarii executiei lucrarilor.

c) Devizul generalIn cadrul acestuia, costurile de investitii sunt determinate si structurate in mod unitar in trei parti.

Partea I-a a devizului general cuprinde cheltuieli destinate urmatoarelor actiuni:

- obtinerea si amenajarea terenului;

- realizarea infrastructurii obiectivului de proiectare;

- asistenta tehnica pentru realizarea investitiei de baza

- organizarea de santier;

- pregatirea darii in exploatare.


Aceste cheltuieli reprezinta partea principala a investitiei.

Partea a II-a se refera la valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente, incorporate prin proiectul de investitie, in structura obiectivului ce se construieste (cladiri, utilaje, echipamente, care nu se finanteaza, dar a caror valoare se ia in consideratie pentru calculul amortizarii si stabilirea indicatorilor de eficienta si rentabilitate financiara in cadrul studiului de fezabilitate).

Partea a III-a exprima valoarea fondului de rulment necesar pentru primul ciclu de fabricatie, si anume:

- cheltuieli pentru asigurarea stocului de materiale si materii prime;

- cheltuieli cu energia, transporturi, piese de schimb;

salarii pentru personalul direct productiv.


Partea I a devizului general este sistematizata in sase capitole, si anume:

Capitolul l - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului include urmatoarele costuri:

a) cheltuieli cu obtinerea terenului, si anume:

- cumparari de terenuri;

- plata concesionarii terenului pe durata realizarii lucrarilor prevazute in proiect;

- cheltuieli cu exproprieri, despagubiri si schimbarea naturii terenului.

b) cheltuieli cu amenajarea terenului (demolari, demontari, evacuari, devieri de retele din amplasament, nivelari, defrisari, stramutari de localitati etc.);

c) cheltuieli pentru amenajari de protectie a mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural.


Capitolul II - Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului proiectat, care include urmatoarele cheltuieli:

- cheltuieli cu utilizarea terenului respectiv;

- costurile lucrarilor ce se executa in afara incintei obiectivului pentru retele exterioare de racord apa, canalizare, gaze, energie electrica, termica, drumuri, cai ferate.


Capitolul III - Cheltuieli pentru proiectare si asistent tehnica incluzand:

- cheltuieli cu studiile de teren (geo, topo, hidro);

- cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii certificate de urbanism, autorizatia de construire, de foraje si escavari, avize si acorduri pentru lucrari de racorduri si bransamente la retelele publice);

- cheltuieli de proiectare, inclusiv know-how;

- cheltuieli cu organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor;

- cheltuieli cu consultanta si asistenta tehnicaCapitolul IV - Cheltuieli pentru investitia de baza cuprinzand:

- cheltuieli necesare pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii;

- montajul utilajelor tehnologice;

- cheltuieli pentru procurarea utilajelor si echipamentelor de transport, a utilajelor si echipamentelor tehnologice si functionale cu montaj.

Cheltuielile de la acest capitol se suporta direct de catre unitatea achizitoare din surse de finantare si se defalca pe pozitii: din tara, din import.


Capitolul V-Alte cheltuieli:

cheltuieli privind organizarea de santier, pentru desfasurarea activitatii de constructii-montaj:

- comisioane, taxe (catre: banca finantatoare, Inspectia de stat in constructii, Casa de asigurari de sanatate);

- cheltuieli diverse si neprevazute.


Capitolul VI - Cheltuieli pentru darea in exploatare, cuprinde:

- cheltuieli cu pregatirea personalului de exploatare;

- cheltuieli cu probele tehnologice, incercari, rodaje, expertize de receptie;

- cheltuieli cu licitatiile privind proiectarea si executia lucrarilor.


d) Proiectul tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executie


Proiectul tehnic reprezinta un ansamblu de piese scrise si desenate referitoare la viitoarele capacitati ce se creeaza prin proiectul de investitii.

Caietele de sarcini reprezinta descrierea scrisa a lucrarilor care fac obiectul licitatiei.

Ele se elaboreaza de catre proiectant si fac parte integranta din proiectul tehnic.

Partile scrise ale proiectului tehnic cuprind: 1. Descrierea generala a lucrarilor care fac obiectul sau si anume:

- amplasament;

- topografie;

- clima si fenomenele naturale specifice zonei;

- geologia si seismicitatea zonei;

- prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole;

- organizarea de santier;

- caile de acces provizorii;

- sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon (pentru organizarea de santier si definitive);

- caile de acces si comunicatii;

- programul de executie a lucrarilor;

- protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

- curatenia in santier;

- servicii sanitare;

2. Caietele de sarcini reprezinta documente prin care proiectantul exprima exigentele si performantele lucrarilor ce se executa, descrierea solutiilor tehnice si tehnologice de realizare caracteristicile materialelor folosite, testarea acestora si a lucrarilor' ordinea de executie si montaj, aspectul final.

Ele dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in planse si ofera informatii, precizari si prescriptii complementare planselor.

impreuna cu plansele, caietele de sarcini permit determinarea cantitatilor de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor.

Totodata, caietele de sarcini prevad obligatiile si modul de urmarire a comportarii in timp a obiectivelor de constructii, precum si masurile si actiunile de demontare, demolare si de reintegrare in mediul natural a deseurilor la expirarea duratei de viata a produsului proiectului de investitii.

3. Listele cu cantitatile de lucrari vor trebui sa cuprinda elementele necesare cuantificarii valorice si duratei de executie a investitiei si anume:

- centralizatorul obiectelor, pe obiective;

- centralizatorul categoriilor de lucrari pe obiecte;

- listele cu cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari, cu descrierea in detaliu a acestora;

- listele cu cantitatile de utilaje si echipamentele tehnologice;

- specificatiile tehnice.

4. Graficul general de realizare a investitiei care prezinta esalonarea in ansamblu a activitatilor in vederea realizarii obiectivului de investitii.

Partile desenate ale proiectului tehnic se compun din:

1) planuri generale (de amplasare a reperelor de nivel si planimetrice, topografice, de amplasare a obiectivelor de constructii, de sistematizare pe verticala a terenului, pentru constructiile subterane);

2) plansele principale ale obiectivelor;

3) arhitectura (planse principale cu cote, dimensiuni, distante, arii etc., cu precizarea finisajelor si calitatii acestora);

4) structura (planse cu alcatuirea si executia structurii de rezistenta pentru fiecare obiect de constructii, diferentiat pe infrastructura si suprastructura, cu cote, sectiuni caracteristice, solutii constructive recomandate, tehnologii de executie si montaj, de transport, manipulare, depozitare, montaj);

5) instalatiile (planse pentru executie pe fiecare obiect, planuri de amplasare a utilajelor, schemele principale ale instalatiilor etc.);

6) dotari si instalatii tehnologice etc.;

7) dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii.

Detaliile de executie se elaboreaza dupa licitatia lucrarilor de investitii, respectiv dupa contractarea lor, de catre antreprenori sau proiectanti pentru necesitati de executare a investitiilor. Se bazeaza pe informatiile oferite de proiectul tehnic, caietele de sarcini si antemasuratori, dar tin seama de solutiile tehnice, tehnologice si constructive pe care le adopta antreprenorii in executarea lucrarilor de investitii.

In sinteza, se impun urmatoarele observatii:

1) Piesele componente ale documentatiei tehnico-economice se elaboreaza succesiv;

2) Studiul de prefezabilitate, in fapt, are rolul de a reflecta optiunea de investitii, pe cand studiul de fezabilitate are rolul de a fundamenta optiunea si de incadrare a acesteia, ca oportunitate, in mediul social-economic;

3) Studiul de fezabilitate dupa elaborare comporta analize si expertizare sub aspect financiar din partea organelor financiare care emit acordul corespunzator. Aprobarea acestuia revine ordonatorului de credite. Fiind vorba evident de investitii publice, competentele de aprobare sunt stratificate in functie de natura si valoarea investitiilor;

4) In cazul investitiilor productive, continutul studiilor de prefezabilitate si mai ales de fezabilitate se adapteaza corespunzator pentru a oferi date, informatii si indicatori privind; volumul si valoarea productiei, consumurile de materii prime si utilitati, forta de munca, conditiile financiare care incadreaza realizarea investitiilor, piata si comercializarea produselor;

5) Piesele desenate au rolul de a releva sub aspect tehnic, constructiv, functional si arhitectural incadrarea investitiei in restrictiile impuse de reglementarile legale;

Procesul investitional cuprinde trei etape:

a) etapa de preinvestitii sau de elaborare a deciziei de investitii;

b) etapa de investitii propriu-zisa, pe parcursul careia pe baza deciziei luate, se realizeaza fizic, in natura, obiectivul de investitii;

c) etapa de functionare (exploatare) a obiectivului, care incepe cu darea in folosinta a obiectivului si se incheie cu scoaterea lui din functiune. Ea este perioada recuperarii cheltuielilor facute cu investitia si obtinerea de profit sau atingerea scopului social-economic pentru care a fost facuta investitia (pentru anumite investitii publice de interes socio-demografic).

Studiul de prefezabilitate reprezinta o documentatie 06 cuprinde principalele informatii tehnice, economice si financiare ale proiectului si totodata, identifica principalele elemente generate prin realizarea proiectului respectiv.

Prin studiul de prefezabilitate se aprofundeaza si se argumenteaza necesitatea si oportunitatea noilor proiecte si se da o evalueaza preliminar proiectul.

De regula el este elaborat de autoritatea publica sau se apeleaza, potrivit legii (licitatie sau cerere de oferte) la serviciile unui consultant sau societati comerciale specializate.

Dupa elaborare, studiul de prefezabilitate se aproba de autoritatea publica finantatoare.

Studiul de fezabilitate reprezinta documentatia care cuprinde justificarea tehnica si economica a proiectului, precum sj caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai acestuia. Rezultatele studiului de fezabilitate trebuie sa ofere informatii complete care sa justifice ca

a) proiectul poate fi realizat;

b) au fost luate in considerare toate alternativele de realizarea proiectului;

c) in cazul in care va fi realizat, proiectul raspunde cerintelor si politicilor autoritatii publice respective;

d) proiectul beneficiaza de sustinere financiara, care este sarcina financiara a autoritatii publice, care cofinanteaza proiectul, cu respectarea prevederilor legale.

Devizul general este o componenta a studiului de fezabilitate si instrumentul de dimensionare a costului de investitii generat de realizarea proiectului de investitii.

Devizul general este o antecalculatie de exprimare a valorii totale a investitiilor necesare pentru realizarea lucrarilor aferente proiectului.

Proiectul tehnic si caietele de sarcini se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate si reprezinta documentatia scrisa si desenata pentru care se elibereaza autorizatia de constructie. Totodata, acestea fac parte din documentele de licitatie si ofera antreprenorilor ofertanti la licitatia de executie, informatiile necesare pentru intocmirea ofertei de executie. Ele se anexeaza la contractul de executie a obiectivului de investitii, care se incheie intre finantator (sau beneficiarul proiectului) si antreprenorul care a castigat licitatia de executie a lucrarilor.Intrebari:


Care sunt etapele (fazele) procesului investitional?

Enuntati elementele documentatiei tehnico - economice

Care sunt partile scrise ale studiului de prefezabilitate?

Mentionati caracteristicile studiului de fezabilitate

Enumerati partile devizului general

Definiti continutul si partile componente ale proiectului tehnic


Bibliografie:


1.Romanu, I, s.a., Managementul investitiilor, Editura Margaritar, Bucuresti, 1997

2. Stancu I., Finante, vol. II, Investitii directe si finantarea lor, Editura Economica, Bucuresti, 2003

3. Vasilescu, I, s.a., Investitii, Editura Economica, Bucuresti, 2000


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }