QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Dosar p.s.i.

D O S A R

P. S. I.Nr. ____ din ________
DECIZIE nr. 1


Subsemnatul, ______________, director al _____ _______ ______ ____________

in baza prevederilor O.G.R. nr. 60/1997 numesc pe ________________ in functia de cadru tehnic cu atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor.

Obligatiile acestuia sunt stabilite si prevazute in CAPITOLUL 3 din Dosarul privind autoapararea impotriva incendiilor.


Director,
CAPITOLUL 1Obligatiile cadrului tehnic cu atributii privind

punerea in aplicare, controlul si supravegherea

masurilor de aparare impotriva incendiilor.


Principalele obligatii ale acestuia sunt:

a)     verifica in teren,cel putin o data pe semestru, respectarea normelor P.S.I. si de dotare, indeplinirea la termen a masurilor de aparare impotriva incendiilor;

b)     actioneaza pentru inlaturarea pe loc a neajunsurilor constatate in respectarea normelor;

c)     aduce la cunostinta institutiei situatiile deosebite si propune masuri pentru solutionarea lor;

d)     verifica modul de intretinere si functionare a stingatoarelor si celorlalte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor existente in dotarea institutiei, precum si cunoasterea modului de folosire a acestora de catre personalul desemnat;

e)     executa exercitii de interventie in caz de incendiu si de evacuare a persoanelor si bunurilor materiale. Prezinta concluziile desprinse conducerii institutiei, facand propuneri concrete si masuri de aparare impotriva incendiilor, cu termene si responsabilitati;

f)      intocmeste in proiect planul de interventie pentru stingerea incendiilor si planul de alarmare-evacuare in caz de incendiu si il supune spre aprobare conducerii institutiei;

g)     elaboreaza tematica anuala de instruire periodica a personalului angajat, dupa aprobarea ei executa instructajul cu personalul nou angajat, face propuneri pentru materiale si actiuni intructiv-educative, pentru prevenirea si stingerea incendiilor si participa la testarea periodica a personalului asupra regulilor, atributiilor, masurilor, sarcinilor ce-i revin pe linie de PSI.

h)     participa la actiunile de stingere a incendiilor in institutie si la inlaturarea urmarilor avariilor, exploziilor, calamitatilor naturale, la stabilirea masurilor de securitate P.S.I ce trebuie luate pentru repunerea in functiune in cel mai scurt timp.

i)      face propuneri pentru sanctionarea salariatilor vinovati de nerespectarea masurilor si reglementarilor P.S.I.

j)      colaboreaza cu organele de pompieri in domeniul apararii impotriva incendiilor.      

k)     duce la indeplinire intocmai si la timp, deciziile si hotararile date de catre conducerea institutiei.Cadru tehnic,

CAPITOLUL 2OBLIGATIILE GENERALE ALE PERSONALULUI


Obligatiile legale ce decurg din O.G.R. nr. 60/1997, aprobata prin Legea 212/1997, modificata prin O.G.R. nr.114/2000.


Art. 23. – Fiecare salariat indiferent de natura angajarii, are in procesul muncii urmatoarele obligatii principale:

a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de patron sau de persoanele desemnate de acesta;

b) sa utilizeze, potrivit instructiunilor date de patron sau de persoanele desemnate de acesta, substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;

c) sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;

d) sa comunice, imediat patronului ori persoanelor imputernicite de acesta orice situatie pe care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;

e) sa coopereze cu salariatii desemnati de patron, atat cat ii permit cunostintele si sarcinile sale, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

f) sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol.

Salariatii raspund potrivit legii pentru cunoasterea si aplicarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, fiind obligati:

a)     sa participe la instructajele, exercitiile si aplicatiile practice de interventie in caz de incendiu, avarii, accidente, calamitati naturale si catastrofe pentru salvarea oamenilor, stingerea incendiilor si limitarea pagubelor;

b)     sa respecte regulile stabilite cu privire la fumat (sa nu fumeze si sa nu introduca tigari, chibrituri, brichete, alte materiale sau produse care ar putea produce incendii ori explozii), folosirea focului deschis si la executarea lucrarilor cu pericol.

c)     sa indeplineasca la termen masurile din planul de aparare impotriva incendiilor si sa anunte de indata sefii ierarhici in cazul sesizarii unei urgente de incendiu, explozii ori alte asemenea evenimente.
Cadru tehnic,

CAPITOLUL 3

TEMATICA ORIENTATIVA PENTRU CONTROLUL

RESPECTARII NORMELOR DE PREVENIRE SI STINGERE

A INCENDIILOR


Controlul, ca modalitate principala si eficienta care asigura verificarea respectarii normelor de P.S.I., va viza:

a)     depistarea si inlaturarea operativa a pericolelor si cauzelor de incendiu, precum si a conditiilor care le genereaza.

b)     stabilirea si luarea de masuri concrete pentru inlaturarea neajunsurilor constatate si respectarea normelor, normativelor si a altor prescriptii tehnice si dispozitii referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor;

c)     acordarea de sprijin si asistenta tehnica de specialitate in solutionarea unor probleme de prevenire si stingere a incendiilor sau conexe cu acestea.

d)     tragerea la raspundere a celor vinovati de abaterile si neajunsurile manifestate in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor.

e)     Cunoasterea nemijlocita a gradului real de protectie impotriva incendiilor asigurat in institutii si adoptarea celor mai corespunzatoare masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor .


Functie de modul de verificare a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, de problematica urmarita sau de participanti, controalele de prevenire a incendiilor pot fi: de fond (totale, prin sondaj, prin actiune, tematice, de verificare, operative, individuale, colective), comune (mixte) si complexe.

In acest scop, in cadrul problematicii de control, se vor include:

problemele tehnologice, instalatii, utilaje si aparate electrice;

aparatura de automatizare, masura si control;

masuri P.S.I. la noile investitii, modernizari, transformari, dezvoltari sau schimbari de destinatie;

organizarea P.S.I. pe locurile de munca;

echiparea cu instalatii, masini, utilaje si alte mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si starea de intretinere si functionare a acestora;

nivelul de pregatire al salariatilor pe linia activitatii de P.S.I..
Cadru tehnic,
CAPITOLUL 4


PRINCIPALELE PROBLEME

care trebuie avute in vedere la organizarea apararii

impotriva incendiilor la locurile de munca


Stabilirea regulilor si masurilor generale si a celor specifice de prevenire si stingere a incendiilor .

Sarcinile si obligatiile ce revin salariatilor (sefi si subordonati) pentru recomandarea si respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor .

Precizarea ordinii in care se va face alarmarea salariatilor, anuntarea incendiilor la serviciile publice de pompieri civili, companii de pompieri militari si a mijloacelor folosite in acest scop.Variantele adoptate vor avea in vedere schimburile in care se lucreaza, prezenta salariatilor in care se lucreaza cu personal redus sau cu intregul personal.

Indicarea masurilor ce necesita a fi intreprinse pentru :
a) evacuarea oamenilor si bunurilor materiale;

b) limitarea propagarii incendiilor;

c) punerea in functiune a mijloacelor de stingere.

Intocmirea planurilor de evacuare, schemelor si dispozitivelor de interventie,din care sa rezulte:
- caile de evacuare;

depozitarea produselor;

amplasarea mijloacelor de protectie la foc;

Stabilirea masurilor ce necesita a fi luate de catre factorii de conducere, ceilalti salariati la producerea evenimentului, dupa alarmare, la sosirea fortelor chemate;

In zilele nelucratoare, cu program redus ori alte situatii, in functie de specificul fiecarei unitati, masurile operative ce necesita a fi luate vor fi stabilite la nivelul fiecarei unitati, acestea fiind analizate in prealabil si cu organele de pompieri si de specialitate.
Cadru tehnic,CAPITOLUL 4PLAN ANUAL DE MASURI PENTRU PREVENIREA

SI STINGEREA INCENDIILOR  1. Intocmirea planului de autoaparare impotriva incendiilor pe anul in curs.Verificarea stingatoarelor si a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor;

Termen –____________

Raspunde – _____________


  1. Verificarea instalatiilor utilitare (electrice, sanitare, termice, gaze, etc.)

Termen –____________

Raspunde – _____________

  1. Verificarea intocmirii organizarii apararii impotriva incendiilor pe locul de munca;

Termen –____________

Raspunde – _____________


  1. Verificarea respectarii normelor de p.s.i.de catre  salariati;

Termen –____________

Raspunde – _____________


  1. Verificarea modului de efectuare a instructajului periodic si a consemnarii acestora in fisele individuale ;

Termen –____________

Raspunde – _____________

Cadru tehnic,


Anexa nr. 1

Nr. __________din __________Decizia nr. 2In baza prevederilor art.4 lit.a si art.46 din Dispozitii Generale de Ordine Interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor – D.G. P.S.I. – 001 se reglementeaza lucrarile cu foc deschis in spatiile apartinand __________________ astfel :

A). Se stabilesc urmatoarele locuri unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc deschis ( topirea bitumului, arderea reziduurilor combustibile, curatiri prin ardere, operatiuni de sudura prin lipire, etc. )

A1) Magazia de langa pichetul PSI

A2) Se stabilesc urmatoarele persoane pentru supravegherea lucrarilor cu foc deschis in locurile prevazute la A1.


_________________

B). Se stabilesc urmatoarele locuri ( zone) cu pericol de incendiu in care este interzisa utilizarea focului deschis

- ________________

C). Au dreptul sa emita permis de lucru cu foc urmatoarele persoane:

- _____ _______ ______ _____________


D).Procedura de emitere, semnarea, aducerea la cunostinta si pastrare a permisului de lucru cu foc:


Permisul de lucru cu foc se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care executa operatiunile cu foc deschis, iar celalalt ramane la emitent. Se va utiliza formularul de Permis de lucru cu foc aprobat prin Normele Generale de PSI emise de M.I. cu ord. 775/98. ( se anexeaza prezentei decizii )

Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant emitentului.


E). Se vor prelucra cu executantul lucrarii de lucru cu foc inainte de inceperea lucrarii, urmatoarele instructiuni specifice de PSI la astfel de lucrari:


Seful sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie, in care se executa operatiuni cu foc deschis, are obligatia sa asigure masuri pentru :


Pregatirea locului, numai dupa ce s-au luat, dupa caz, masuri pentru evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor; aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor de munca cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu

Instruirea personalului

Controlul dupa terminarea lucrarii

In cazul lucrarilor cu foc deschis care se executa in instalatii si in alte zone cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, persoana cu atributii de conducere va dispune luarea si altor masuri de protectie specifice.

Echipamentul si aparatele utilizate pentru executarea lucrarilor cu foc deschis trebuie sa fie in buna stare de functionare. De indeplinirea acestei cerinte raspunde executantul.

Toate echipamentele si aparatele de sudura se intretin si se verifica in conformitate cu instructiunile furnizorului, proprietarul acestora trebuie sa faca dovada efectuarii intretinerii si verificarii lor la termen.


Pregatirea locului unde urmeaza sa se execute operatia de sudare sau taiere cu flacara oxiacetilenica presupune:


Inconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu inaltimea de minim 2 m si bine ancorate de podea

Protectia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip de 2 cm grosime, cu tabla sau placi din materiale necombustibile

Indepartarea materialelor si substantelor combustibile transportabile la o distanta de ce cel putin 10 m de locul sudarii sau taierii

Curatarea pieselor vopsite pe o portiune de cel putin 100 mm de o parte si de alta in jurul punctului de lucru

Umezirea cu apa sau protejarea cu panouri incombustibile a materialelor si elementelor de constructie combustibile fixe pentru a fi ferite de contact cu scantei sau brocuri de sudura, etc


Inlaturarea posibilitatilor ca sursele de foc sa intre in contact cu materialele care se afla in incaperile adiacente sau la cota inferioara, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseala si pereti cu placi sau dopuri incombustibile.

Amplasarea la distante de siguranta a generatorului de acetilena transportabil si a buteliei de oxigen, astfel: cel putin 10 m intre acestea si locul de sudura sau orice sursa de foc deschis si respectiv 5 m intre ele.

Dotarea cu mijloace de prima interventie

Asigurarea prezentei persoanei desemnate sa supravegheze lucrarile cu foc deschis

Generatoarele de acetilena transportabile se instaleaza, de regula in aer liber, in afara incaperii unde se sudeaza si ferite de razele solare sau de sursele de foc deschis


In mod exceptional, se admite instalarea unui singur generator de acetilena transportabil numai in incaperi in care se executa lucrari de reparatii, montaj sau intretinere cu caracter temporar, cu respectarea urmatoarelor conditii:


Debitul maxim de acetilena sa nu depaseasca 3,2 m3/hGeneratorul sa fie verificat si sa posede marca de timbru

Incarcatura de carbid sa nu fie mai mare de 4 kg

Incaperea sa aiba un volum minim de 350 m 3 si sa fie bine ventilata

Sa existe posibilitatea asigurarii distantelor de sigurantelor

Sa se realizeze pe toata durata amplasarii generatorului in incapere, oprirea functionarii eventualelor utilaje care lucreaza cu flacara sau produc scantei

Lucrarile de sudare la instalatii, rezervoare, recipiente si conducte prin care s-au vehiculat si in care s-au depozitat substante combustibile sau vapori inflamabili, se vor executa numai dupa golirea, aerisirea, spalarea, umplerea cu apa sau gaz inert, izolarea acestora prin flanse oarbe de restul instalatiilor si dupa efectuarea analizelor de laborator.

Piesele, instalatiile si materialele la care se vor executa operatiuni de sudare sau taiere se vor curata in prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele, etc.


In timpul executarii lucrarii trebuie sa se asigure:


Supravegherea permanenta si cu atentie a flacarii, a dispersiei si a traiectoriilor scanteilor sau particulelor de materiale incandescente si a intensitatii fluxului de caldura

Strangerea si depozitarea resturilor de electrozi in vase speciale cu nisip sau apa

Inchiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilena, daca durata intreruperii este de 10 minute

Interzicerea agatarii arzatoarelor ( chiar stinse ) de buteliile de oxigen sau de generatorul de acetilena

Neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse in afara zonei de lucru sau urcari pe schele, scari, etc.

Evacuarea carbidului din generator in cazul intreruperii lucrului pe o perioada mai indelungata


Dupa terminarea lucrarii, trebuie sa se asigure urmatoarele:


Verificarea minutioasa a locului unde s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata daca nu s-au creat focare de incendiu


Descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se daca starea lor este intacta, si luarea de masuri in consecinta

Verificarea la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si in timpul noptii, a situatiei existente la locul unde s-a efectuat lucrarea si in imediata apropiere

Depozitarea in conditii de siguranta a echipamentelor si materialelor folosite

Reamplasarea pe pozitii initiale a elementelor si materialelor combustibile la cel putin 6 ore de la terminarea lucrarilor

Colectarea slamului de carbid in containere destinate acestui scop si depozitarea acestora intr-un loc special amenajatAceste instructiuni vor fi tinute de executant asupra lui impreuna cu permisul de lucru cu foc pe timpul executarii lucrarii cu foc.


Director,
Permis de lucru cu foc


Nr ________din_____ _______ ______ ______

Se elibereaza prezentul permis de lucru cu foc d-lui ____________________ajutat de dl.___________________, care urmeaza sa execute _____ _______ ______ _______folosind __________ ______ ____ la (in)________________. Lucrarile incep la data de ____________________, ora ______si se incheie la data de _____________ora____.

Premergator, pe timpul si la terminarea lucrarilor cu foc se vor lua urmatoarele masuri:


Indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, instalatiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor si a recipientelor din zona de executare a lucrarilor si din apropierea acestora, pe o raza de _______metri, astfel:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________________

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________


Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatiilor prin:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________________

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________


Ventilarea spatiilor in care se executa lucrarile se realizeaza:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________________

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________


Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, inlaturarea surselor de aprindere si a

conditiilor care favorizeaza producerea incendiilor si exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona. Inceperea lucrarilor cu foc s-a facut in baza buletinului de analiza nr _________din ____________ eliberat de__________ ______ ____ ___________


Respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de

lucru__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ _____________

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________


Asigurarea in zona de lucru a mijloacelor de stingere a

incendiilor__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________


Anuntarea sefului sectorului in care se executa lucrarea despre inceperea, intreruperea si incheierea acestuiaControlul masurilor de prevenire si stingere a incendiilor se asigura de catre dl._____ _______ ______ ___________


Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de catre dl. _____ _______ ______ _______________


Incendiul sau orice alt eveniment se va anunta la _________________prin __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____________


Alte masuri PSI specifice__________ ______ ____ _____ _______ ______ ________

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________

__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________________

__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________________


Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor PSIResponsabili

Numele si prenumele

Semnatura
EmitentSeful sectorului in care se executa lucrarileExecutantii lucrarilor cu focServiciul de pompieri civili
Anexa nr.

Nr. __________ din _______________
Decizia nr. 3In baza prevederilor art.4 lit.b si art.60 din Dispozitii Generale de Ordine Interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor – D.G. P.S.I. –001 se reglementeaza fumatul in spatiile apartinand astfel:


A1 ) Se interzice fumatul si accesul cu tigari, chibrituri sau brichete la:

_____ _______ ______ _______________


A2 ) Se interzice fumatul :


B). Se amenajeaza locuri pentru fumat:

__________ ______ ____

C). Raspund de supravegherea respectarii reglementarilor privind fumatul, in sectoarele:

- __________ ______ ____ _Director,

_____ _______ ______ ____________

Anexa nr. 3

_____ _______ ______ __________

Nr. ____ Din ______________DECIZIE nr. 4

Subsemnatul __________________, director___________________, in baza OMAI 712/2005 stabilesc urmatoarele masuri obligatorii privind instruirea pe linie de PSI:


I. Executantul instructajelor

Se desemneaza pentru executarea instructajelor: __________________

A. Instructajul introductiv general

Cadrul tehnic PSI ( persoana stabilita pentru controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor, potrivit art. 19 litera g din OGR 60/97).

B. Instructajul specific locului de munca

Cadrul tehnic PSI

C. Instructajul periodic

Instructajul periodic se executa:

- pentru personalul _____________- de catre cadrul tehnic PSI

D. Instructajul special pentru lucrari periculoase

Instructajul se executa:

- privind tehnologia de executie de catre conducatorul formatiei de lucru

- privind conditiile tehnologice de catre conducatorul locului de munca.

Efectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza, dupa caz, in permisul (autorizatia) de executie a lucrarii, registrul de tura sau in fisele individuale.

E. Instructajul pentru personalul din afara unitatii

Se executa de catre personalul tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.


II. Instruirea

Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se va executa astfel:

A. Instructajul introductiv general

1. Durata instructajului-minim 8 ore

2. Categorii de personal ce participa:

a) noii angajati la munca( contract de munca, conventie civila, etc.)

b) salariati transferati sau detasati de la o unitate la alta

c) lucratori sezonieri, temporari sau zilieri

d) elevi, studenti aflati in practica

3. Continutul instructajului:

a) acte normative generale:

- OGR 60/97 art.1 la 11, art 23

- D.G.P.S.I.- 001 cele 5 decizii de reglementarea ordinii interioare pe linie de     P.S.I.

-Norme Generale de PSI ord. 775/98 MI.- cap. III

b) acte normative specifice:

- normele PSI si de dotare valabile in unitate, capitolul corespunzator obligatiilor PSI pentru personalul din categoria instruita.

c) modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor

- plan de interventie

- plan de evacuare

- plan de depozitare

- exemplul de organizare a interventiei la locul de munca

d) forme si metode specifice de PSI

- controale PSI ( interne din societate si externe, exemplul pompierii militari)

- modul de sanctionare al incalcarilor la normele PSI (contraventionale sau infractionale).

- masuri de imbunatatire a PSI, cu termene si responsabilitati

- forte de interventie: personalul de la locul de munca, SPC (propriu sau conventie),

pompieri militari

e) mijloacele tehnice de PSI existente si modul de utilizare a acestora:

- instalatii speciale de: semnalizare incendii, stingere incendii

- instalatii de stingere cu hidranti ( interiori, exteriori ) si modul de echipare a

acestora (teoretic si practic).

- stingatoare portabile si transportabile, descriere sumara a constructiei si

substantelor de stingere utilizate si descrierea amanuntita a modului de punere in functiune.

f) modul de actiune in cazul observarii unui incendiu si anuntarea lui:

- data si ora observarii incendiului

- locul evenimentului

- mijloace de anuntare (telefon, sonerie )

- persoana care a anuntat incendiu

- alarmare forte proprii

- anuntare pompieri militari

- alarmarea conducerii societatii

- alarmare alte forte (daca este cazul)

g) actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmei de incendiu:

- evacuarea persoanelor din constructia, instalatia incendiata si alarmarea persoanelor din constructiile vecine.

- evacuarea materialelor periculoase (explozibile, recipiente sub presiune, recipiente cu gaze sau lichide inflamabile)

- evacuarea materialelor ce inglobeaza valori mari.

- evacuarea materialelor combustibile din calea de propagare a incendiului.

Atentie: Evacuarile atat de personal cat si de materiale se vor face in locuri special stabilite, in afara spatiilor unde s-ar putea propaga incendiul, dar si in afara spatiilor rezervate fortelor de interventie.

Actionarea cu mijloace initiale de combatere a incendiului (stingatoare, hidranti, instalatii speciale) din dotarea spatiilor afectate.

Atentie: Actiunile se pot efectua simultan (ex.: evacuare persoane si interventie folosind mijloacele de prima interventie), ordinea inscrisa este cea a prioritatilor.

4. Instructajul se finalizeaza cu un test grila de minimum 10 intrebari, la care sunt necesare 70% din raspunsuri sa fie corecte. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu indeplinesc criteriile de cunostinte minime. Se va repeta testul de cate ori va fi nevoie.


B. Instructajul specific locului de munca

1. Durata instructajului: minim 8 ore

2. Categorii de personal ce participa:

a) noii angajati la munca( contract de munca, conventie civila, etc.)

b) salariati transferati sau detasati de la o unitate la alta

c) lucratori sezonieri, temporari sau zilieri

d) elevi, studenti aflati in practica

3. Continutul instructajului:

a) caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate ale substantelor, materialelor si produselor utilizate la locul de munca.

b) cauzele potentiale si riscurile (pericolele) de incendiu si/sau explozie               specifice locului de munca, masuri de prevenire a acestora.

c) descrierea, functionarea si modul de urmarire si de interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca, inclusiv la cele de prevenire a incidentelor si avariilor tehnologice.

d) continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planurilor de interventie specifice.

e) descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor.

f) sarcinile specifice care ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.

4. Instructajul se finalizeaza cu un test grila de minimum 10 intrebari, la care sunt necesare 70% din raspunsuri sa fie corecte. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu indeplinesc criteriile de cunostinte minime. Se va repeta testul de cate ori va fi nevoie.


C. Instructajul periodic:

1. Durata instructajului: minim 2 ore

2. Intervalul intre doua instructaje periodice:

a) lunar - pentru personalul muncitor cu functii de executie sau operative

b) la trei luni - personalul cu lucreaza direct si nemijlocit la aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice si avand pregatirea: tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri, cercetatori, specialisti, personal din laboratoare, etc.

c) la 6 luni - restul personalului (directori, personal TESA, functionari, personal muncitor fara functii de executie sau operative).

d) instructajul periodic se va face obligatoriu in urmatoarele cazuri:

- cand un salariat a lipsit mai mult de treizeci de zile calendaristice de la locul de munca.

- cand sau adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii.

- la reluarea activitatii dupa producerea unui eveniment negativ (incendiu, explozie, calamitate naturala, avarie).

- cand au aparut modificari ale legislatiei specifice domeniului apararii impotriva incendiilor sau conexe acesteia.


D. Instructajul special pentru lucrari periculoase.

1.Durata: minim 15 min.

2. Instructajul se executa la:

- lucrari de sudare

- lucrari de taiere sau lipire cu flacara

- lucrari care pot provoca scantei mecanice

- lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurt circuite

- lucrari de topire a bitumului sau asfaltului.

- lucrari de curatare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice.

- lucrari pentru distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri nerecuperabile sau neutilizabile.

- lucrari la care se utilizeaza foc deschis (dezghetari, decongelari, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor, etc.)

- punerea ori repunerea in functiune a instalatiilor si utilajelor tehnologice care prezinta risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora.

- aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta   vapori si gaze inflamabile sau explozive.

- curatarea interioara a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare in care au fost stocate, prelucrate sau vehiculate produse combustibile, etc.prelevarea de probe din recipiente sau instalatii care contin substante

periculoase.


E. Instructajul pentru personalul din afara societatii

1. Durata: minim 15 minute

2. Persoanele care participa:

a) personalul societatilor comerciale de constructii-montaj si instalatii

b) personalul societatilor comerciale de reparatii, revizii, intretinere si de            service.

c) conducatorii auto si personalul apartinand cailor ferate

d) personalul de paza apartinand altor societati comerciale sau firme specializate.

e) vizitatori in grup de minim 5 persoane

3. Se stabilesc, prin act de autoritate al patronului, locurile cu risc de incendiu si/sau de explozie din incinta pentru care se executa instructajul.

4. Problematica instructajului:

- prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru persoanele prevazute la pct. 2 litera a) si b).

- prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca pentru

persoanele prevazute la pct. 2, litera c) si d).

- prezentarea unei proceduri special intocmite pentru persoanele prevazute la pct. 2

litera e), prin care, acestea sunt instruite sumar ( max. 15 minute), asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie sa le            respecte si sunt atentionate asupra unor pericole existente in anumite locuri de pe traseul parcurs.

5. Consemnarea efectuarii instructajului se face intr-un proces verbal intocmit in acest scop, care sa contina problematica prezentata, insotit de tabele cuprinzand numele, prenumele si semnatura persoanelor instruite.


III. Finalizarea instructajelor

A. Consemnarea instructajelor:

a) Fisa individuala de instructaj PSI

- instructajul introductiv general

- instructajul la locul de munca

- instructajul periodic

- instructajul special pentru lucrari periculoase (dupa caz)

- instructaj la conversia profesionala

b) Registru de predare-primire a schimbului

- instructaj pe schimb

- instructajul special pentru lucrari periculoase (dupa caz)

c) Procese verbale de instruire:

- instructaj pentru persoanele din afara societatii

d) Permis de executie a lucrarilor periculoase:

- instructajul special pentru lucrari periculoase (dupa caz)


B. Testele impuse de OMAI 712/2005se pastreaza de catre persoanele desemnate pentru efectuarea instructajelor. Se pastreaza pe o perioada de 24 luni.Director ,

_____ _______ ______ _______
TEMATICA ANUALA DE INSTRUIRE PERIODICA

A PERSONALULUI ANGAJATTematica si graficele anuale de instruire:

a) Instructaj lunar


Nr.

Crt.

Luna

Tematica

Bibliografie

Durata

in ore

0

1

2

3

4

1

Ianuarie

a) Tematica generala : art. 1 la art. 11 si art. 23 OGR 60/97, DGPSI 001 (cele cinci decizii) si cap I si II din Norme Generale PSI ord. 775/98


b) Tematici specifice: obligatiile generale si specifice ce revin categoriilor de salariati instruiti


c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima interventie din dotarea locului de munca (hidranti, stingatoare portabile si cand este cazul instalatii speciale de PSI ).

- OGR 60/97

- DGPSI 001

- ord.MI 775/98


- Norme PSI depar-  tamentale ( specifi-ce)


- Instructiunile de folosire a tehnicii respective

Februarie

a) Tematica generala: evacuare persoane, depozite materiale, interventii la incendii

b) Tematica specifica: evaluarea riscului de incendiu, cauze potentiale de incendiu la locul de munca. Norme, reguli si masuri de prevenire si inlaturare a acestora.


- Plan de evacuare

Plan de depozitare

Plan de interventii


-Plan de inter-ventie

-Instructiuni teh-nice interne (ITI)

- Organizarea auto-apararii impotriva incendiilor

Martie

a) Tematica generala: evacuarea fumului in caz de incendii. Pericole pentru oameni.

b)Tematica specifica: reguli specifice de pre- venire a incendiului pentru locul de munca utilizat.

- Norme Generale PSI art 19 ord. 775/98 MI

- P 118-99 cap. aferent


- Norme PSI depar-

tamentale specifice
0,5.


1,5

4

Aprilie

a) Tematica generala: stabilirea si sanctionarea contraventiilor PSI


b) Tematica specifica: cai de acces, planul de evacuare a locului de munca, interventie la locul de munca (cunoastere, protejare, masuri PSI specifice)


c) Activitate practica: echiparea si utilizarea unui hidrant de incendiu interior (fiecare participant va executa minim o echipare)

- OGR 60/91

HGR 678/98


- Sectiunea 4 din Norme Generale PSI

- Ord. 775/98 MI

Mai

a) Tematica generala: protectia golurilor la propagarea incendiilor (usi rezistente la foc, instalatii speciale, etc.)


b) Tematica specifica: instalatii electrice de forta si iluminat specifice locului de munca (cunostinte tehnice generale si concrete)


c) Activitate practica: echiparea si utilizarea unui hidrant de incendiu exterior (fiecare participant va executa minim o echipare).


- P 118 - 99


Iunie

a) Tematica generala: norme de PSI la exploatarea constructiilor, instalatiilor si altor amenajari.


b) Tematica specifica: modul concret de alarmare in caz de incendiu (sarcini pe functii sau persoane).


c) Exercitiu de evacuare a locului de munca

- Cap. III din Norme Generale PSI ord.775/98 MI


- vezi cap. A pct. 3, litera f din prezentul material.
Iulie

a) Tematica generala: instructiuni pentru utilizarea gazelor naturale.


b) Activitate practica: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri si intoxicatii cu fum

Anexa 17 din Normativ I 6-98August

a) Tematica generala: diminuarea riscului de incendiu.(ex. control PSI, masuri in urma controlului, responsabilitati, termene, rezol-vare sau sanctionare).b) Tematica specifica: mijloace de protejare a oamenilor in caz de incendiu( a corpului, a capului, a cailor respiratorii, maini ši picioare).

c) Activitate practica: mod de utilizare a mijloacelor de protectie enumerate la litera b.

- OGR 60/97

- HGR 678/98

- Norme departa-mentale specificeSeptembrie

a) Tematica generala: tipuri de focare in caz de incendiu si modul de combatere in faza incipienta cu stingatoare portabile de incendiu
b) Tematica specifica: obligativitatea instruirii PSI a personalului, raspunderi ce revin diver-selor categorii de personal.

- Instructiuni de folosire a stingatoa-

relor portabile

- Manualul pompi-

erului, cap. aferent


- OGR 60/97

- Ordin 712/2005


Octombrie

a) Tematica generala: mijloace de incalzire (locale si centrale)


b) Tematica specifica: concret modul de incal-

zire a spatiilor utilizate de personalul instruit.


c) Activitate practica: enumerare, masuri concrete la spatiul utilizat.Noiembrie

a) Tematica generala: cauze de incendiu (mij-loacele care le produc, imprejurarile deter-minante si sursa de producere a incendiului).


b) Tematica specifica: cunoastere concreta a fortelor de interventie in caz de incendiu la locul de munca. Cine conduce stingerea incendiilor, modalitati de cooperare.

- Cercetarea cauze-lor incendiilor de I. Craciun. S. Calota


- Plan de interven- tie.
Decembrie

Test tip grila: minim 10 intrebari, obligatoriu raspuns corect la 70% din intrebari. La nevoie se repeta testul in termen de 3 zile.Nota: Se vor stabili concret zilele de instructaj pe lunile anului (exemplu luna ianuarie, ziua X), la sfarsitul fiecarui an pentru anul urmator.


b) pentru instructaj la 3 luni ( trimestrial).

Nr.

crt.

Trimestrul

Tematica

Bibliografia

Durata

in ore

1

I

Martie

a) Tematica generala : art. 1 la art. 11 si art. 23 OGR 60/97, DGPSI 001 (cele cinci decizii) si cap I si II din Norme Generale PSI ord. 775/98


b) Tematici specifice: obligatiile generale si specifice ce revin categoriilor de salariati instruiti


c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima interventie din dotarea locului de munca (hidranti, stingatoare portabile si cand este cazul instalatii speciale PSI).


- OGR 60/97

- DGPSI 001

- ord.MI 775/98


- Norme PSI de-partamentale (specifice)


- Instructiunile de folosire a teh -nicii respective


II

Iunie

a) Tematica generala: norme de PSI la exploatarea constructiilor, instalatiilor si altor amenajari.b) Tematica specifica: modul concret de alarmare in caz de incendiu (sarcini pe functii sau persoane).c) Exercitiu de evacuare a locului de munca

- Cap. III din Norme Generale PSI ord.775/98 MI


- vezi cap. A pct. 3, litera f din prezentul material.1..


0,5..

0,5

3

III

Septembrie

a) Tematica generala:

- diminuarea riscului de incendiu.(ex. control PSI, masuri in urma controlului, responsa-bilitati, termene, rezolvare sau sanctionare.

- tipuri de focare in caz de incendiu si modul de combatere in faza incipienta cu stingatoare portabile de incendiu.

b) Tematica specifica:

- mijloace de protejare a oamenilor in caz de incendiu( a corpului, a capului, a cailor respiratorii, maini si picioare).

- obligativitatea instruirii PSI a personalului, raspunderi ce revin diverselor categorii de personal.


c) Activitate practica: mod de utilizare a mijloacelor de protectie enumerate la litera b.

- OGR 60/97

- HGR 678/98

- Norme departa-mentale specifice

- Instructiuni de folosire a stinga-toarelor portabile

- Manualul pompi

erului, cap. afe-rent.


- OGR 60/97

- ordin 712/2005IV

Decembrie

Test tip grila: minim 10 intrebari, obligatoriu raspuns corect la 70% din intrebari. La nevoie se repeta testul in termen de 3 zile.

c) Pentru instructaj la 6 luni (semestrial):


Nr.

crt.

Semestrul

Tematica

Bibliografie

Durata

in ore

0

1

2

3

4

1

I

Iunie

a) Tematica generala : art. 1 la art. 11 si art. 23 OGR 60/97, DGPSI 001 (cele cinci decizii) ši cap I si II din Norme Generale PSI ord. 775/98

..

b) Tematici specifice: obligatiile generale si specifice ce revin categoriilor de salariati instruiti

.

c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima interventie din dotarea locului de munca (hidranti, stingatoare portabile si cand este cazul instalatii speciale PSI).

- OGR 60/97

- DGPSI 001

- ord.MI 775/98


- Norme PSI de-partamentale (specifice)


- Instructiunile de folosire a teh -nicii respective


II

Decembrie

Test tip grila: minim 10 intrebari, obligatoriu raspuns corect la 70% din intrebari. La nevoie se repeta testul in termen de 3 zile.

MODEL FISA DE INSTRUIRE

Pagina 1

Date personale

Data si locul nasterii .

Studii .

Calificarea (specialitatea, meseria) ..

Locul de munca .

Functia . 

Instructaj la angajare

1. Instructajul introductiv general 

Instructajul a fost efectuat la data de .., timp de ore de

catre ., avand functia de . .

Continutul instructajului .. .

Semnatura salariatului (persoanei care a verificat insusirea cunostintelor) ..

Semnatura persoanei instruite


2. Instructajul la locul de munca

 Instructajul a fost efectuat la data de . pentru locul de munca ..,

specialitatea (meseria) .., timp de .. ore de catre .., avand

functia de .

Continutul instructajului .. .

Semnatura salariatului (persoanei care a verificat insusirea cunostintelor) ..

Semnatura persoanei instruite .


3. Admis la lucru

Data

Numele si prenumele ..

Functia (sef sectie, atelier, santier etc.) ..


Pagina 2 si urmatoarele


Instructaj periodic


Nr.

crt

Specialitatea

Materialul

predat

Durata

(ore)

Semnatura persoanei

instruite

Semnatura

celui care a instruit

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }