QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Cancelaria prefectului, oficiile prefecturale si Colegiul prefectural

Cancelaria prefectului, oficiile prefecturale si Colegiul prefectural    


1. Cancelaria prefectului


In cadrul institutiei prefectului se organizeaza si functioneaza cancelaria prefectului.

Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care    cuprinde urmatoarele functii de executie de specializare specifice: directorul cancelariei, 2 consilieri, un consultant si secretarul cancelariei.

Functia de secretar al cancelariei se asimileaza din punct de vedere al salarizarii cu functia de sef de cabinet. Pot fi numite in functia de secretar al cancelariei persoane cu studii superioare sau medii, in conditiile legii.

Personalul din cadrul cancelariei prefectului este numit sau eliberat din functie de catre prefect.

Personalul din cadrul cancelariei prefectului isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca incheiat , in conditiile legii, pe care durata exercitarii functiei publice de catre inaltul functionar public.

Activitatea cancelariei prefectului este coordonata de director, care raspunde in fata prefectului in acest sens.

Salarizarea personalului din cadrul cancelariei prefectului se face potrivit anexei nr I-cap.II lit.B-la Ordonanta Guvernului nr .9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalul salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii

de demnitate publica, cu modificarile ulterioare.


Cancelaria prefectului are urmatoarele atributii principale

a) asigura conditiile necesare desfasurarii sedintelor de lucru

ale prefectului;

b) analizarea datelor oferite de sondaje , statistici, studii si informarea prefectului si a subprefectului cu privire la principalele probleme si tendinte ale mediului social si economic din judet, respectiv din

municipiul Bucuresti;

c) organizarea intalnirilor prefectului cu reprezentantii locali ai societatii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor si ai partidelor politice;

d) elaborarea sintezelor mass-media pentru informarea rapida si corecta a prefectului si a subprefectilor;

e) organizarea , la solicitarea prefectului, a evenimentelor de natura sa informeze opinia publica si mass-media cu privire la actiunile prefectului;

f) asigurarea realizarii, intretinerii si actualizarii site-ului oficial al institutiei prefectului;

g) punerea la dispozitia mijloacelor de informare in masa a informatiilor destinate opiniei publice, in vederea cunoasterii exacte a activitatii prefectului, prin informari si conferinte de presa organizate lunar sau ori de cate ori este nevoie;

h) realizarea documentarii necesare in vederea elaborarii raportului semestrial al prefectului referitor la stadiul indeplinirii obiectivelor cuprinse in Strategia guvernamentala de imbunatatire a situatiei romilor.

Prefectul poate stabili prin ordin si alte atributii pentru personalul din cadrul cancelariei prefectului.


Oficiile prefecturale


Prefectul poate organiza, prin ordin, in cadrul numarului de          

posturi si al fondurilor aprobate anual, oficii prefecturale.In municipiul Bucuresti se pot organiza oficii prefecturale in fiecare sector.

Ordinul prefectului de infiintare si organizare a oficiilor prefecturale se emite numai cu avizul conform al Ministerului Administratiei si Internelor.

Oficiile prefecturale fac parte integranta din institutia prefectului.

Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (2) si (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenireasi sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, oficiile prefecturale sunt conduse de catre un sef al oficiului prefectural.

Functia de sef al oficiului prefectural este echivalenta cu functia de director executiv.


Numirea, modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu al sefului prefectural se fac de catre prefect, in conditiile legii.

Colegiul prefectural funtioneaza in temeiul prevederilor art.251 din Legea nr.340-2004 privind prefectul si institutia prefectului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Colegiul prefectural se intruneste la prefectura si este prezidat de catre prefect. In lipsa prefectului, sedintele colegiului prefectural sunt prezidate de catre subprefectul care realizeaza conducerea serviciilor publice deconcentrate.

Colegiul prefectural isi desfasoara activitatea in plen, in prezenta majoritatii membrilor acestuia.

Membri colegiului prefectural, precum si celelalte persoane a caror prezenta la sedintele colegiului este considerata necesara sunt convocate de catre prefect, individual si in scris.                     

Ordinul de convocare trebuie sa cuprinda data, ora, locul unde se d desfasoara sedinta, ordinea de zi si lipsa participantilor.

In mod exceptional, la propunerea unor membri ai colegiului prefectural, se pot introduce pe ordinea de zi probleme aparute ulterior convocarii, cu acordul membrilor colegiului prefectural.

Membrii colegiului prefectural sunt obligati sa participe personal la sedinte, cu exceptia cazurilor temeinic motivate.

Membrul colegiului prefectural aflat in situatia prevayuta la alin.(1) trebuie sa comunice numele inlocuitorului sau de drept.

Secretariatul colegiului prefectural este asigurat de institutia prefectului si are ca atributii redactarea ordinii de zi, luarea masurilor pentru aducerea la cunostinta a convocarii sedintelor, primirea rapoartelor, a insemnarilor, a sintezelor si a celorlalte materiale necesare desfasurarii sedintelor, solicitate de la membrii colegiului prefectural, intocmirea proceselor-verbale si a sintezelor sedintelor, arhivarea si multiplicarea materialelor, precum si asigurarea legaturii cu membrii colegiului prefectural.Procesul-verbal de sedinta se semneaza de catre prefect sau de catre subprefect care a condus sedinta colegiului prefectural si cuprinde dezbaterile care au avut loc.

In exercitarea atributiilor care ii revin colegiului prefectural adopta Hotarari.

Hotararile se adopta prin vot deschis si cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

In caz de paritate de voturi, votul prefecturii decide.

Hotararile colegiului prefectural se aduc la cunostinta institutiilor interesate de catre secretariatul colegiului prefectural.

Hotararile de interes public general se aduc la cunostinta prin oricare mijloace de publicitate.


3 Colegiul prefectural


In fiecare judet, respectiv in municipiul Bucuresti, functioneaza un colegiu.Colegiul prefectural are ca scop asigurarea coordonarii activitatii serviciilor publice deconcentrate din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, si este organul consultativ al prefectului in realizarea atributiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.

In cadrul sedintelor de lucru, membrii colegiului prefectural raporteaza si analizeaza stadiul implementarii programelor, politicilor, strategiilor si planurilor de actiune de la nivelul judetului sau al localitatilor acestuia, respectiv de la nivelul municipiului Bucuresti, nevoile si dificultatile cu care se confrunta serviciile publice deconcentrate, propunand masuri in vederea imbunatatirii activitatii.

Colegiul prefectural are urmatoarele atributii principale:

a.analizeaza activitatea serviciilor publice deconcentrate si propune masuri in vederea imbunatatirii acesteia;

b.stabileste domeniile si sectoarele in care este necesara sau se poate realiza cu eficienta actiunea coordonata a mai multor servicii publice deconcentrate;

c.stabileste masurile necesare implementarii programelor, politicilor, strategiilor si planurilor de actiune adoptate la nivel national.

d.organizeaza actiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate in vederea solutionarii unor situatii deosebite;

e.analizeaza masurile necesare in vederea realizarii unui sistem comun de management al informatiei, al resurselor materiale, financiare ori umane;

f.colegiul prefectural indeplineste si alte atributii prevazute de Lege, precum si sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului ori de catre prefect.

Regulamentul de funtionare a colegiului prefectural se alaboreaza in conformitate cu regulamentul-cadru prevazut in Anexa 3 si prin ordin al prefectului.
4. Atributiile structurilor de specialitate ale

institutiei prefectuluiStructurile de specialitate ale institutiei prefectului indeplinesc urmatoarele atributii principale:

1: cu privire la aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor si a celorlalte acte normative.

a. elaboreaza studii si rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative in vigoare, precum si propuneri privind imbunatatirea starii de legalitate, pe care le inainteaza prefectului;

b. participa alaturi de reprezentanti ai serviciilor publice deconcentrate la actiuni de verificare, potrivit competentelor, a modului de aplicare si respectare a actelor normative la nivelul judetului, respective al municipiului Bucuresti, in cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;

c prezinta prefectului propuneri privind prioritatile de dezvoltare a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, in concordanta cu prevederile planului de dezvoltare regionala si cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale si a conducatorilor serviciilor publice deconcentrate;

d. intocmesc anual planul de actiuni pentru realizarea in judet, respectiv in municipiul Bucuresti, a obiectivelor cuprinse in programul de guvernare;

e. elaboreaza si prezinta prefectului informari periodice cu privire la situatia si evolutia starii economice, sociale, culturale, precum si cu privire la stadiul realizarii obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare, in judet, respectiv in municipiul Bucuresti

f. realizeaza documentarea necesara si elaboreaza pe baza acesteia raportul anual privind starea economico-sociala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, care se inainteaza, potrivit legii, Guvernului, prin Ministerul Administratiei si Internelor

g monitorizeaza modul de aplicare in judet, respectiv in municipiul Bucuresti, a programelor si strategiilor guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectoriala si la alte activitati

cu privire la verificarea legalitatii actelor administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale si contenciosul administrativa tin evidenta actelor administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale si transmise prefectului in vederea verificarii legalitatii, asigura pastrarea, precum si evidenta actiunilor si dosarelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti

b examineaza sub aspectul legalitatii, in termenele prevazute de Lege, actele administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale

c verifica legalitatea contractelor incheiate de autoritatile administratiei publice locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizarii prefectului de catre persoanele care se considera vatamate intr-un drept sau interes legitim

d. propun prefectului sesizarea, dupa caz, a autoritatilor emitente, in vederea reanalizarii actului considerat nelegal, sau a instantei de contecios administrative, cu motivarea corespunzatoare;

e. intocmesc documentatia, formuleaza actiunea pentru sesizarea instantelor judecatoresti si sustin in fata acestora acttiunea formulata, precum si caile de atac, atunci cand este cazul;

f. alaboreaza rapoarte si prezinta informari prefectului cu privire la actele verificate;

g. avizeaza ordinele prefectului din punct de vedere al legalitatii;

h. intocmesc documentatia si reprezinta prefectul si institutia prefectului in fata instantelor judecatoresti de orice grad, precum si a altor autoritati sau institutii publice;

i. actioneaza in vederea indeplinirii, in conditiile legii, a atributiilor ce revin prefectului in domeniul organizarii si desfasurarii alegerilor locale, parlamentare si prezidentiale, precum si a referendumului national ori local;

j. efectueaza, in conditiile legii, verificarile si intocmesc documentatia necesara cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau judetene, respective a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la incetarea de drept a unor mandate de primar, respectiv la incetarea inainte de termen a mandatului presedintelui consiliului judetean sau al presedintelui Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;

k. efectueaza, in conditiile legii, verificari cu privire la masurile intreprinse de primar sau de presedintele consiliului judetean, respective de presedintele Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in calitatea lor de reprezentanti ai statului in unitatea administrativ-teritoriala, inclusiv la sediul autoritatilor administratiei publice locale, si propun prefectului, daca este cazul, sesizarea organelor competente;

l. desfasoara actiuni de indrumare privind modul de exercitare de catre primar a atributiilor delegate si executate de catre acestia in numele statului;

cu privire la realizarea politicilor nationale, acelor de integrare europeana si a planului de masuri pentru integrare europeana si intensificare a relatiilor externe:

a.intocmesc annual planul de actiuni pentru realizarea in judet, respective in municipiul Bucuresti, a politicilor nationale, a politicilor de integrare europeana si intensificare a relatiilor externe, cu consultarea consiliului judetean, respective a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si a conducatorilor serviciilor publice deconcentrate;

b.elaboreaza, in colaborare cu reprezentanti ai consiliului judetean, respectiv ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ai serviciilor publice deconcentrate, ai autoritatilor administratiei publice locale, precum si ai societatii civile, planul de masuri judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, in conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea europeana

c.actioneaza, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate si al structurilor de integrare europeana, pentru cunoasterea documentelor privind integrarea europeana adopatte la nivel central;

d.actioneaza pentru atragerea societatii civile la activitatile care au legatura cu procesul de integrare europeana si participa la programele societatii civile in domeniul integrarii europene;

e.desfasoara activitati menite sa conduca la cunoasterea de catre autoritatile administratiei publice locale si de catre cetateni a programelor cu finantare externa initiate si sustinute de Uniunea Europeana si de alte organisme internationale;

f.intocmesc,gestioneaza prin evidenta centralizata si monitorizeaza activitatea de relatii si de colaboratori internationale a institutiei prefectului;

g.elaboreaza evidenta centralizata a rapoartelor de activitate intocmite obligatoriu pentru orice activitate de relatii internationale;

4:cuprivire la buna organizare si desfasurare a activitatii pentru situatii de urgenta, precum si la pregatirea si ducerea la indeplinire a masurilor de aparare care nu au caracter militar:

a.urmaresc indeplinirea masurilor dispuse de catre prefect, in calitate de presedinte al comitetului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta

b.prezinta prefectului propuneri privind modul de utilizare, in situatii de criza, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat;

c.propun prefectului, in situatiile prevazute de Lege, convocarea consiliilor locale, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz

d.intocmesc rapoarte si informari privind evolutia si desfasurarea evenimentelor in caz de dezastru, precum si masurile intreprinse de autoritatile administratiei publice locale in domeniu, pe care le inainteaza prefectului;

e.asigura informarea prefectului cu privire la iminenta producerii unor fenomene naturale periculoase;

f.asigura informarea prefectului, in perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, cu privire la evaluarea preliminara a efectelor si a pagubelor produse;

g.prezinta prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare in scopul protectiei populatiei afectate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase;

h.verifica modul de distribuire a ajutoarelor umanitare si a sumelor alocate din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului;
5: cu privire la activitatea de eliberare si de evidenta a pasapoartelor simple:

a. solutioneaza cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple in conformitate cu prevederile legii

b. colaboreaza cu serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor pentru asigurarea eliberarii pasapoartelor simple, in sistem de ghiseu unic;

c. administreaza si gestioneaza registrul judetean, respective al municipiului Bucuresti, de evidenta a pasapoartelor simple si valorifica datele cuprinse in acesta;

d. asigura furnizarea permanent, in cadrul Sistemului national informatic de evidenta a persoanelor, a informatiilor necesare actualizarii Registrului national de evidenta a pasapoartelor simple;

e asigura inscrierea de mentiuni in pasapoartele simple, in conditiile legii;

f. organizeaza la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, gestionarea si controlul eliberarii pasapoartelor simple;

g asigura solutionarea contestatiilor depuse la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple;

6:cu privire la regimul permiselor de conducere, al certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor si al placilor cu numere de inmatriculare;

a.constituie si actualizeaza registrul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, de evidenta a permiselor de conducere si a autovehiculelor inmatriculate si valorifica datele cuprinse in acestea;

b.organizeaza examenele pentru obtinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, in conditiile legii;

c. inmatriculare si a placilor cu numere de inmatriculare pentru autovehicule rutiere, in conditiile legii;

d.colaboreaza cu serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor pentru asigurarea eliberarii certificatelor de inmatriculare si a placilor cu numere de inmatriculare pentru autovehicule rutiere, in sistem de ghiseu unic

e.asigura eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor si a placilor cu numere de inmatriculare pentru autovehicule rutiere;

f.monitorizeaza si controleaza modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protectiei datelor cu caracter personal, in domeniul de competenta;

g.asigura solutionarea contestatiilor depuse la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor;

Structurile de specialitate ale institutiei prefectului mai indeplinesc si urmatoarele atributii:

a.intocmirea documentatiei necesare emiterii Ordinelor prefectului;

b.elaborarea proiectului Ordinului prefectului de stabilire a numarului consilierilor locali si judeteni, precum si ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe baza datelor statistice oficiale, si intocmirea graficului de convocare a consiliilor locale si a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in sedinta de constituire;

c.elaborarea proiectului Ordinului prefectului privind numirea sefului oficiului prefectural;

d.elaborarea, cu consultarea conducatorilor serviciilor publice deconcentrate, a proiectelor Ordinelor prefectului avand ca obiect stabilirea de masuri cu caracter tehnic sau de specialitate;

e.asigurarea primirii, inregistrarii si solutionarii petitiilor adresate prefectului, precum si a comunicarii catre petent a raspunsului, in termenul legal;

f.indrumarea cetatenilor care se adreseaza institutiei prefectului in problemele generale sau specifice relatiei cu publicul;

g.organizarea activitatii de primire a cetatenilor in audienta la prefect si subprefecti

h. asigurarea de asistenta de specialitate expertilor locali pentru romi, care isi desfasoara activitatea in cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, pentru indeplinirea sarcinilor prevazute in Planul general de masuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor;

i.urmarirea si aplicarea prevederilor cuprinse in strategiile si programelor pentru sustinerea reformei in administratia publica;

j.realizarea lucrarilor de secretariat pentru colegiul prefectural si prezentarea propunerilor cu privire la programul de activitate al acestuia subprefectului cu atributii in domeniu

k.conlucrarea cu unitatile teritoriale din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii Nationale si a Serviciului Roman de Informatii la elaborarea masurilor care se impun pentru asigurarea respectarii drepturilor individuale, apararea proprietatii publice si a proprietatii private, siguranta cetatenilor si prevenirea infractiunilor;

l.asigurarea organizarii si desfasurarii sedintelor comisiilor sau comitetelor constituite in cadrul institutiei prefectului potrivit legii;

m.realizarea lucrarilor de secretariat pentru comisia judeteana consultativa si comitetul operativ consultativ si prezentarea propunerilor cu privire la programul de activiate al acestora prefectului;

n.conlucrarea cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in vederea elaborarii proiectelor Hotararilor Guvernului care au ca obiect solutionarea unor probleme de interes local ori a initierii, prin Ministerul Administratiei si Internelor, a unor proiecte de acte normative;

o.exercitarea atributiilor rezultate ca urmare a aplicarii actelor normative cu caracter reparatoriu.

Prefectul poate stabili prin ordin si alte atributii pentru structurile de specialitate ale institutiei prefectului, in vederea indeplinirii in cele mai bune conditii a atributiilor care i-au fost conferite prin reglementarile legale.Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }