QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate pedagogie

Rolul dirigintelui in activitatea educativǍ
ROLUL DIRIGINTELUI IN ACTIVITATEA EDUCATIVǍ

Practica educativǎ indelungatǎ a demonstrat necesitatea de a incredinta unui diriginte o intreagǎ activitate de coordonare a tuturor influentelor educative ce se exercitǎ asupra unei clase. Dirigintele este un nembru al colectivului pedagogic, desemnat in aceasta functie dupǎ anumite criterii: o vasta experientǎ educativǎ, o evidenta autoritate moralǎ si profesionalǎ, activitate de predare la clasa respectiva, etc. El este numit de cǎtre director si rǎspunde in faǎa conducerii de intreaga activitate educativǎ a clasei ce i s-a incredintat.

Functia de diriginte a devenit necesarǎ, incepand cu clasa a v - a, datoritǎ faptului cǎ:
- de la aceastǎ clasǎ inceteazǎ activitatea invǎtǎtorului, ca singurul conducator al vietii clasei, iar munca educativǎ este luatǎ de profesori.

- planul de invataǎtǎmant nu contine activiti sau obiecte de invǎtǎmant care sǎ permitǎ elevilor sǎ punǎ si sǎ-si rezolve si anumite probleme educative (sau de alt gen) personale.
- varietatea influentelor si complexitatea problemelor educative pretind un coordonator si indrumator, un specialist care sǎ imbrǎtiseze si sǎ conducǎ intreaga operǎ de formare a personalitatii elevilor.
- se impune realizarea unor cerinte si actiuni unitare care sǎ ducǎ, in decursul scolaritǎtii la atingerea obiectivelor urmǎrite.

Dirigintele reprezintǎ un model de conduitǎ pentru elevi, demn de a fi urmat in activitatea si viata lor ulterioarǎ. Fǎrǎ a prelua sau a se suprapune sarcinilor celorlalti profesori, dirigintele are totusi functii specifice si complementare fatǎ de toti ceilalti. El este pentru clasa sa ceea ce este directorul pentru scoala: organizatorul, indrumatorul si coordonatorul intregii activitǎti instructiv - educative si a vietii colectivului de care rǎspunde.
Rǎspunderile sale fiind atat de mari el trebuie sǎ aibǎ un profil moral deosebit si sǎ dispunǎ de alese calitǎti psihice si pedagogice. Ca principal educator al clasei el orienteazǎ intreaga activitate a acesteia in asa fel, incat sarcinile scolii sǎ fie realizate cu succes. In calitatea pe care o are el trebuie sa fie permanent preocupat de sistematizarea adancirea si sporirea eficientei influentelor exercitate de toti factorii educativi (profesori, familie, mass -; media ) asupra elevilor.

Obiectivele muncii dirigintelui

a) educarea elevilor, ca problemǎ centralǎ a activitǎtii sale. Organizarea si indrumarea vietii colectivului reprezintǎ nu numai o sarcinǎ, ci si o conditie esentiala a succesului muncii educative. De felul in care dirigintele stie sǎ sudeze colectivul, sǎ-l antreneze in realizarea unor perspective atragatoare, sǎ stabileasca relatii de apropiere si de sprijin reciproc intre el si clasǎ, sǎ-l integreze in colectivul scolar, sǎ-l mobilizeze si sǎ-i insufle entuziasmul unei munci creatoare depinde reusita sa.

Indrumarea si educarea colectivului presupune nu numai cunoasterea temeinicǎ a particularitǎtilor de viatǎ ale acestuia, a legilor psihologiei de grup, ci si a modului in care se constituie si functioneazamicro grupele, a influientei lor asupra grupului, a legilor dupǎ care liderii sunt alesi si urmati, etc. Cunoasterea microstructurii grupurilor, pǎtrunderea in intimitatea relatiilor existente intre membrii ei, dialogul permanent cu clasa sunt conditii ale succesului in activitatea cu toate categoriile de elevi.

b) cunoasterea psihologiei clasei, a particularitǎtior de varstǎ ale elevilor, studierea profilului spiritual al fiecǎrui elev in parte, a aptitudinilor si trǎsǎturilor sale morale etc. constituie o sarcinǎ si o conditie, in acelasi timp, a organizǎrii rationale a intregii activitǎti instructiv - edu cative a clasei. Dirigintele este veriga intermediarǎ intre elev si profesori, pe de o parte, intre acesta si familie, pe de altǎ parte. El este cel care concentrand si sistematizand datele despre fiecare elev le ofera celor interesati, utilizandu-le in acelasi timp in scopul influentǎrii poziti ve a dezvoltǎrii fiecarui elev. Fǎrǎ a se transforma in biograful elevilor el se ingrijeste ca treptat imaginea despre fiecare elev, despre perspectivele sale de dezvoltare, despre tinuta sa morala sǎ devinǎ cat mai completǎ si mai realǎ;

c) asigurarea succesului la invǎtǎtura al tuturor elevilor, mobilizarea lor pentru ridicarea continuǎ a performantelor, urmǎrirea progresului pe care il face fiecare elev si sprijinirea reusitei sale, la toate obiectele si activitǎtile. In conditiile in care lupta impotriva abandonului scolar are un caracter social si national, la toate nivelele invǎtǎmatului, dirigintele trebuie sǎ contribuie la prevenirea unor asfel de situatii;

d) organizarea si sprijinirea activitǎtii extrascolare si a timpului liber al elevilor, trebuie sa-l preocupe pe diriginte deoarece aceste activitati vin sǎ completeze si sǎ consolideze pregǎtirea primitǎ in scoala. Cat priveste organizarea timpului liber, dirigintele va urmari nu numai initierea elevilor in folosirea rationalǎ a acestuia pentru invǎtǎturǎ ci si organizarea unor activitǎti (excursii, tabere etc.) dorite de elevi care au rol de refacere, dar si de stabilire a unei relatii de apropiere intre el si clasǎ;

e) coordonarea si indrumarea muncii tuturor factorilor care actioneazǎ asupra clasei sale (profesori, familie etc.) este o alta obligatie a dirigintelui. Orientand ansamblul influentelor exercitate asupra clasei spre realizarea acelorasi obiective, dandu-le o directie unica si asigu randu-le un caracter unitar, convergent si activ, dirigintele este factorul polarizator al acestora. Cunoscand specificul activitǎtii fiecarui factor, avand imaginea clara a ceea ce trebuie sa se realizeze, si dispunand de experienta necesarǎ pentru a-i mobiliza intr-o actiune eficientǎ el va spori sansele de succes ale activitǎtii didactico educative;

f) impreunǎ cu ceilalti profesori ai clasei sale el organizeazǎ si indrumǎ actiunea de orientare scolarǎ si profesionalǎ a elevilor. Pregǎtirea elevilor pentru a-si putea alege in mod constient si independent tipul de studii sau profesiunea viitoare reprezintǎ o actiune complexǎ si de lungǎ duratǎ, la realizarea cǎreia se cer antrenati mai multi factori. Actiunea de orientare scolarǎ si profesionalǎ reprezintǎ un indiciu al trǎiniciei sistemului de invǎtǎmant si o forma de finalizare a pregǎtirii tineretului pentru viatǎ.

Metodica activitǎtii dirigintelui

Activitatea dirigintelui este foarte complexǎ si de mare responsabilitate, pretinzand un inalt grad de organizare si planificare, el trebuind sǎ cuprindǎ in raza sa de actiune toate laturile dezvoltǎrii personalitǎtii elevilor ( fizica, intelectuala, morala etc.). El trebuie sǎ utilizeze un ansamblu de metode si procedee didactico - educative , generale si speciale, prin care sǎ le formeze elevilor priceperi si deprinderi de muncǎ independentǎ, dandu-le incredere in fortele proprii, ajutandu-i in toate problemele pe care le au.

Aceste lucruri se pot realiza prin: convorbirile cu elevii si cu profesorii care predau la clasa respectivǎ, analiza rezultatelor la invǎtǎtura si a celor din activitǎtiile extrascolare, chestionare, asistentele la lectii, contactul permanent cu familiile elevilor, excursii si vizite, organizarea unor intalniri cu reprezentanti ai diferitelor profesiuni, organizarea unor schimburi de experientǎ intre elevii clasei pe diferite teme (studiul individual, folosirea timpului liber etc.), organizarea unor dezbateri, concursuri etc.

Din toate posibilitǎtile dirigintele trebuie sǎ aleagǎ pe acelea care corespund mai bine obiectivelor urmǎrite, particularitǎtilor de viatǎ ale clasei, natura activitǎtii desfǎsurate etc., in asa fel incat ele sǎ dea muncii sale o notǎ activǎ si creatoare. De asemenea, el va tine seama si de faptul ca actiuni asemanǎtoare cu clasa pot organiza si alti profesori de specialitate si de aceea va urmǎri sǎ evite paralelismul, supraincarcarea si sǎ dea o nota de varietate actiunilor respective.
Un rol deosebit in ansamblul activitǎtii dirigintelui il ocupa ora de dirigintie, care prin functiile si caracterul ei organizat si sistematic, ii permite dirigintelui un contact mai consistent si o urmǎrire periodicǎ a progreselor obtinute de colectivul clasei. Prin continutul orelor de dirigintie, prin metodica acestora si prin legǎtura lor cu restul activitǎti lor desfǎsurate de diriginte, acesta poate tine un permanent contact cu clasa.
Ora de dirigintie poate avea un continut variat, care sǎ acopere in linii generale aproape toate sarcinile educatiei (morale, intelectuale, estetice, orientare profesionala etc.).Temele adecvate nivelului de dezvoltare al elevilor si particularitǎtile de viatǎ ale clasei, stabilite uneori cu consultarea clasei, pot prilejui dezbaterea unor teme fundamentale ale societǎtii.
Metodica desfasurǎrii acestor ore poate fi de asemenea foarte variatǎ, incepand cu expuneri si explicatii stiintifice si sfarsind cu demonstratii practice sau cu utilizarea unor mijloace audio-vizuale moderne. Metodele didactice, in special cele ale educatiei morale (convorbirea etica, exemplificarea) sunt folosite deopotriva. Caracterul activ al acestor ore este obtinut prin utilizarea dialogului, al dezbaterilor, al intalnirilor, referatelor, al analizelor de cazuri, al analizei muncii etc., care dau orelor de dirigintie o nota antrenanta, diferita de cea a lectiilor obisnuite.

Fǎrǎ a avea o structura rigidǎ ora de dirigintie se desfǎsoarǎ in linii generale dupa urmǎtorul plan: pregǎtirea psihologica a clasei si anuntarea subiectului orei, analiza cu ajutorul elevilor a exemplelor, a materialului faptic, a situatiei concrete etc.,generalizarea, raportarea si aplicarea concluziilor la situatia clasei sau a elevilor si recomandari sfaturi, sugestii pentru traducerea in practica a invatamintelor extrase. Ora de dirigentie este un punct de convergenta a intregii acti vitati comune a dirigintelui cu clasa si ea poate fi continuata, largita si consolidata prin activitatile din afara clasei, organizate si conduse de diriginte sau de catre un alt factor educativ.
In cazul convorbirilor cu clasa folosind informatiile cu pricepere si dand acestora un caracter sistematic, de apropiere si incredere reciproca, dirigintele poate exercita prin intermediul lor o influenta pozitiva, continua asupra activitatii clasei. El poate cunoaste opinia clasei, o poate influenta, poate solicita ajutorul clasei, sugestii, initiati ve etc., poate mobiliza colectivul si poate crea o atmosfera de lucru si entuziasm, de calm si optimism, un climat propice formarii trasaturilor morale ale fiecarui elev. Un dialog permanent cu clasa reprezinta un puternic instrument formativ, daca dirigintele stie sa sa-i exploateze toate resursele de care dispune aceasta metoda.In calitate de prieten si indrumator al elevilor, dirigintele devine un modelator perseverent si priceput al personalitatii fiecarui elev numai daca stie sa dea fiecarei actiuni si fiecarei metode nota sa specifica, personala si creatoare, sporind in felul acesta succesele si bucuriile elevilor sai.O atentie speciala trebuie sǎ acorde dirigintele calitatii actiunilor pe care le intreprinde, pregatirii si evaluarii acestora. Combaterea formalismului, a rigiditatii, a sablonului si a rutinei sunt cerinte esentiale si permanente ale activitatii dirigintelui.Factorului afectiv i se va rezerva un loc deosebit in cadrul relatiilor profesor - elev, deoarece adeseori acesta e cel care conditioneaza succesul actiunilor intreprinse cu clasa.

Eficienta muncii dirigintelui depinde intre altele si de respectarea unor cerinte pedagogice generale cum sunt: a) alegerea, pregatirea si organizarea unor actiuni variate si interesante la nivelul clasei respective; b) stabilirea unor obiective clare,cuprinzatoare si realizabile,precum si adecvarea actiunilor intreprinse in mod planificat; c) imbinarea actiunilor colective cu cele individuale si folosirea unor metode si procedee variate, active si eficiente; d) mobilizarea tuturor factorilor educativi care lucreaza cu clasa si asigurarea unei conlucrari sistematice si rodnice a acestora pe tot parcursul anilor, realizandu-se o actiune unitara si coordonata; e) evaluarea sistematica a rezultatelor obtinute si transformarea acestora in puncte de sprijin ale actiunilor viitoare; f) asigurarea unui dialog permanent cu clasa si crearea unui climat favorabil oricarei actiuni educative;

Sistemul muncii dirigintelui cuprinde principalele coordonate ale activitatii instructiv - educative utilizabile la clasa respectiva. El face parte din sistemul actiunilor educative intreprinse in scoala in vederea pregatirii tinerei generatii pentru munca si o viata activa, adaptand si concretizand obiectivele generale la nivelul si particulari tatile fiecarei clase de care raspunde dirigintele. Dificultatea, dar si meritul dirigintelui consta in a sti sa organizeze activitatea tuturor factorilor intr-o actiune convergenta si sistematica, potrivit unui plan elaborat cu multa grija, pentru a realiza tot ceea ce si-a propus.
Dand un sens creator activitatii sale dirigintele se va folosi de orice prilej aparut in viata scolii prin care ar putea accentua si consolida influentele pozitive exercitate asupra clasei pe care o conduce. El va recurge la o serie de instrumente verificate si eficiente de natura sa sporeasca valoarea formativa a actiunilor intreprinse: discutii,dezbate ri, chestionare, compuneri etc., si in special se va folosi de unele documente de natura sa-i usureze si sistematizeze munca: caietul dirigintelui, fise psiho - pedagogice de cunoastere si caracterizare a elevilor, planificari ale actiunilor educative etc. Fara a face din acestea un scop in sine el va avea grija ca ele sa-i ajute sa-si concre tizeze rezultatele actiunilor si sa poata oferi colegilor, si in special profesorilor care predau la clasa sa, un ajutor efectiv in perfectiona rea muncii educative cu elevii. Rezulta asadar ca numai pe baza unui plan de perspectiva urmarit si realizat metodic dirigintele va putea deveni principalul educator si modeltor al personalitatii elevilor ce i-au fost incredintati.

CONSILIUL PROFESORILOR CLASEI

Acesta isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase, contribuind la orientarea si consilierea elevilor si parintilor, la elaborarea fiselor de observare a fiecarui elev. El se intruneste de cate ori dirigintele considera necesar, pentru armonizarea cerintelor educationale ale cadrelor didactice, evaluarea progresului scolar si al comportamentului fiecarui elev, analizeaza volumul temelor pentru acasa, pentru stabilirea de masuri educationale comune si propunerea de recompense sau sanctiuni.

Presedintele Consiliului profesorilor clasei este dirigintele.

Consiliul profesorilor clasei stabileste :

Notele la purtare pentru fiecare elev

Recompense pentru elevii cu rezultate deosebite

Sanctiuni prevazute prin regulamentul scolar

Masuri recuperatorii pentru elevii cu ritm mai lent de invatare precum si activitati

suplimentare pentru elevii cu rezultate deosebite

Colaboreaza cu Comitetul de parinti ai clasei.


COMITETELE DE PARINTI SI CONSILIUL REPREZENTATIV AL PARINTILOR

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Comitetele de parinti se aleg la nivelul fiecarei clase si au in componenta:1 presedinte

1 casier

1 membru

Consiliul reprezentativ al parintilor se alege in Adunarea Generala a Comitetelor de parinti

de la nivelul claselor. Este format din:

1 presedinte

1 casier

3 membri

Comitetele de parinti si Consiliul reprezentativ al parintilor au urmatoarele atributii:

Incheie cu scoala un acord de parteneriat conform model anexat

Sprijina conducerea scolii in intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale, atat

pentru activitati curriculare cat si extracurriculare

Sprijina profesorii diriginti in activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor inscrisi si

de imbunatatire a frecventei

Sprijina conducerea scolii in activitatea de consiliere si orientare socio-profesionala sau de

integrare sociala a absolventilor

Sprijina dirigintii si conducerea scolii in organizarea consultatiilor si dezbaterilor pedagogice

Sprijina clasa in organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare

Au initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu si viata din scoala

Atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin

programe de modernizare a instructiei, educatiei si bazei materiale din scoala.

Activitatea financiara a comitetelor de parinti va respecta Regulamentul de organizare si

functionare a unitatilor de invatamant din invatamantul preuniversitar.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }