QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate pedagogie

Fisa individuala a postului cadrului didactic de la invatamantul prescolarGRADINITA/SCOALA  AVIZAT IN C.A. DIN DATA DE ..


Nr. _____/ ______________

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI CADRULUI DIDACTIC DE LA INVATAMANTUL PRESCOLAR

Numele si prenumele: __________ ______ ____ ____
Cerinte: a) studii __________ ______ ____ ________

b) studii specifice postului _____ _______ ______ __________

c) vechime __________ ______ ____ ______

d) grad didactic __________ ______ ____ ___

Relatii: a) de subordonare: __________ ______ ____ _

b) de colaborare __________ ______ ____ ___

In temeiul:

a)     Legii invatamantului 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

b)     Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic cu modificarile si completarile ulterioare,

c)     Legii nr. 53/2003-Codul muncii cu completari si modificari ulterioare – art.50, 51 si 52;

d)     OM nr. 4595 din 22.07.2009

e)     Legea nr. 87/2006 cu privire la aprobarea OUG nr. 75/2005, privind asigurarea calitatii educatiei

f)      Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar – art. 19, 21, 31, 43, 44

g) Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant prescolar

h)     Standardele ocupationale pentru „Educatoare”,

i)      Regulamentului intern al institutiei

j)      Contractului individual de munca,

se incheie prezenta fisa individuala a postului, anexa la CIM, a                                  

Doamnei_____ _______ ______ _____________, posesor al contractului individual de munca,  inregistrat sub numarul ____ / _______________ in registrul general de evidenta a salariatilor , prin care se negociaza in conditiile articolului 55 din contractului individual de munca, precum si urmatoarele atributii si sarcini corespunzatoare unitatilor de competenta:

Sarcinile de serviciu obligatorii, stabilite la data de 1.09.2009 reprezinta 25 ore /saptamana, norma didactica de baza, corespunzatoare salariului de baza.

Numarul de copii inscrisi la grupa : __________________

OBIECTIVE GENERALE

Instruirea si educarea copiilor de varsta prescolara in conformitate cu cerintele idealului educational.

OBIECTIVE SPECIFICE

  1. instruieste si educa prin tipuri de activitate specifice, urmarind realizarea unor obiective cognitive, de limbaj, psihomotorii, afective, estetice, ale educatiei pentru societate;
  2. permite fiecarui copil sa-si urmeze drumul sau personal de evolutie, oferindu-i modelul de comportament civilizat, etic, de limbaj si echilibru emotional;
  3. promoveaza respectul in relatiile cu copii, colegii, parintii;
  4. manifesta interes pentru perfectionarea pregatirii profesionale, formarea continua si calitatea procesului instructiv educativ;
  5. promoveaza imaginii institutiei.

2. Domenii de activitate

I. Proiectarea eficienta a curriculumului

Nr. crt.

UNITATI DE COMPETENTA

ATRIBUTII


Fundamentarea proiectarii didactice pe achizitiile anterioare de invatare ale prescolarilor


Coreleaza proiectarea didactica cu:

- evaluarea initiala a prescolarilor;

- particularitatile de varsta si individuale ale prescolarilor;

- obiectivele propuse in conformitate cu prevederile “Curriculum-lui pentru invatamantul prescolar”;


Asigurarea caracterului aplicativ al proiectarii curriculare


Stabileste obiectivele operationale astfel incat sa existe un raport intre dobandirea de cunostinte si formarea de deprinderi;

- Implementeaza in proiectarea didactica aplicatii practice si strategii didactice adecvate;

- Asigura caracterul practic-aplicativ al activitatilor, demonstrand copiilor, in contexte variate, utilitatea cunostintelor si deprinderilor acumulate;


Respectarea reglementarilor legale in vigoare privind continutul si forma documentelor de proiectare


- Intocmeste documentele de proiectare respectand curriculumul national pentru invatamantul prescolar;

- Respecta principiile didactice si nivelul de dezvoltare al copiilor din grupa;

Implementeaza invatarea centrata pe copil;

Proiecteaza instrumentele si a indicatorii de evaluare;

- Elaboreaza proiectului didactic tinand cont de urmatoarele repere:

- rigoare stiintifica

- strategii activ – participative

- obiective operationale corect formulate;


Adaptarea la particularitatile geografice, demografice, etnice, economice, sociale si culturale ale comunitatii in care functioneaza gradinita

- Elaboreaza oferta curriculumului la decizia scolii in concordanta cu  oferta educationala, respectiv proiectul de dezvoltare al unitatii;

-Respecta reglementarile legale privind elaborarea curriculumului la decizia scolii.


II. Realizarea curriculumului

Nr. crt.

UNITATI DE COMPETENTA

ATRIBUTII


Utilizarea metodelor active (care presupun activitatea independenta a prescolarului, individual sau in grup) in activitatile de invatare

- Utilizeaza metode active care presupun activitatea independenta a copilului, individual sau in grup;Adaptarea limbajului la nivelul achizitiilor anterioare ale prescolarului


Utilizeaza un limbaj adecvat in functie de continutul informatiei si particularitatile de varsta si individuale;

Intelege si utilizeaza corect semnificatiile structurilor verbale/orale, semnificatiile mijlocite de limbajul scris;

Utilizeaza creativ si expresiv a limbajului oral;

- Adapteaza continutul informatiilor la nivelul de intelegere al copiilor;


Utilizarea manualelor, a auxiliarelor curriculare autorizate si a bazei logistice existente in unitatea de invatamant


- Utilizeaza auxiliarele didactice avizate de MECI, in diverse tipuri si momente ale activitatii cu copiii, cu scopul facilitarii intelegerii mesajului educational;

- Cere acordul Comitetului de parinti pentru achizitionarea auxiliarelor didactice;

- Selecteaza auxiliarelor curriculare in functie de particularitatile de varsta ale copiilor si de achizitiile anterioare;

- Utilizeaza echipamentele TIC in activitatile instructiv educative.


Utilizarea experientei individuale si a achizitiilor anterioare de invatare ale prescolarilorConstruieste demersul didactic pe baza cunostintelor formale si informale anterioare ale copiilor;

- Coreleaza cunostintele de baza insusite la activitati diferite;


Furnizarea de feed - back si informarea sistematica a parintilor in privinta progresului scolar realizat

Elaboreaza proceduri si documente de informare regulata a parintilor privind progresul realizat si rezultatele copiilor;

Investigheaza interesele copilului in vederea selectarii temelor pentru activitatile liber-alese, pe domenii experientiale si a celor de dezvoltare personala;

Planifica o ora pe saptamana in care educatoarea are program de consiliere cu parintii;

- Desfasoara activitati de suport educational si consiliere.


Realizarea majoritatii obiectivelor curriculare in timpul activitatii scolare a prescolarilor


- Formuleaza obiectivele operationale in termeni de performanta;

- Stabileste obiectivele operationale astfel incat sa existe un raport intre dobandirea de cunostinte si formarea de deprinderi;


Punctualitate si realizarea intocmai si la timp a activitatilor planificate

- Respecta etapele/evenimentele didactice proiectate;

- Finalizeaza pana la sfarsitul anului scolar toate activitatile propuse;


Asigurarea caracterului aplicativ al cunostintelor predate


- Stabileste deprinderile de format in functie de nivelul de dezvoltare a grupei (deprinderi de munca intelectuala, de comportare civilizata, igienico – sanitare);

- Stimuleaza formarea unor comportamente adecvate, de adaptare eficienta si rapida la schimbarile de natura sociala;

- Alege modalitati de formare a deprinderilor (creeaza situatii cat mai variate pentru a permite exersarea deprinderilor);

- Creeaza situatii noi de aplicare a deprinderilor insusite.


Respectarea indicatiilor metodice asociate documentelor curriculare in uz

- Studiaza si aplica in activitatea didactica toate indicatiile metodice asociate documentelor curriculare in vigoare, puse la dispozitie de catre conducerea unitatii, I.S.J. Hunedoara si M.E.C.I.;


Adaptarea metodologiei didactice la particularitatile geografice, demografice, etnice, economice, sociale si culturale ale comunitatii in care functioneaza unitatea de invatamant

- Elaboreaza programe de educatie diferentiata adaptata etosului local;Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului si drepturile omului

- Implementeaza, conform prevederilor legale in vigoare, programele de educatie incluziva;


Acordarea unui respect egal tuturor prescolarilor, indiferent de mediul de provenienta, capacitatea de invatare si rezultatele obtinute

Respecta toti copiii, indiferent de:

mediul de provenienta;

capacitatea de invatare si rezultatele obtinute.

Desfasoara activitati de desegregare.

III. Evaluarea rezultatelor invatarii

Nr. crt.

UNITATI DE COMPETENTA

ATRIBUTII


Evaluarea continua si notarea conform reglementarilor legale si standardelor nationale in vigoare

- Planifica activitatile de evaluare;

- Intocmeste caietul de observare ritmica a copiilor;

- Foloseste instrumente de evaluare;

- Aplica evaluari initiale si sumative valide si fidele;


Asigurarea transparentei criteriilor si a procedurilor de evaluare

- Stabileste criterii si a proceduri de evaluare in conformitate cu principiile docimologice;

Informeaza parintii cu privire la criteriile si procedurile de evaluare;

- Consemneaza in fisa psihopedagogica a copilului, unele date relevante despre dezvoltarea acestuia la sfarsitul prescolaritatii,

- Pune la dispozitia partenerilor educationali (familie, scoala) informatiile necesare;


Evaluarea satisfactiei beneficiarilor de educatie conform procedurilor stabilite la nivelul unitatii de invatamant

- Evalueaza cel putin o data pe an gradul de satisfactie cu referire la calitatea actului de predare prin aplicarea de chestionare parintilor;

- Organizeaza activitati demonstrative/serbari;Inregistrarea activitatilor de evaluare in conformitate cu legislatia in vigoare

- Intocmeste fise de observare pentru fiecare prescolar;

- Consemneaza periodic progresele sau regresele de invatare pe perioada prescolaritatii;


Comunicarea sistematica, catre beneficiarii de educatie, a rezultatelor evaluarii

- Comunica sistematic, in scris si oral, rezultatele activitatii si comportamentul copiilor, conform fiselor de observare;


Promovarea autoevaluarii prescolarilor

- Foloseste sistematic autoevaluarea prescolarilor in activitatile de invatare;


IV. Realizarea activitatilor extracurriculare

Nr. crt.UNITATI DE COMPETENTA

ATRIBUTII


Realizarea de activitati extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltarii personale, institutionale si comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educatie

Planifica activitatile extracurriculare;

Respecta procedurile cu privire la activitatile ca presupun iesirea din institutie;

Selecteaza tipurile de activitati extracurriculare pe baza formarii unor deprinderi, competente si valori (ecologie, comportament in societate etc.)


Realizarea activitatilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unitatii de invatamant

- Coreleaza activitatile extracurriculare cu proiectul de

dezvoltare si cu planul operational / planul managerial;

- Consemneaza dovezile privind impactul activitatilor

extracurriculare asupra participantilor si in comunitate;

- Disemineaza activitatile extracurriculare IN Raportul privind starea invatamantului din unitate;


Asigurarea participarii grupurilor tinta si realizarea activitatilor extracurriculare pe baza planificarii stabilite

- Asigura participarea tuturor categoriilor de copii, pe principiul egalitatii de sanse;

- Face demersuri pentru surmontarea obstacolelor de ordin financiar, material, social etc.


Utilizarea potentialului local pentru cresterea atractivitatii activitatilor extracurriculare si comunitare

Incheie parteneriate cu alte institutii in vederea stimularii participarii copiilor la activitati extracurriculare (Palate/ Cluburi ale Copiilor etc.)

Promoveaza activitatile cu impact in cadrul comunitatii;

Stimuleaza voluntariatul.


V. Dezvoltarea profesionala, activitatea metodica si stiintifica

Nr. crt.

UNITATI DE COMPETENTA

ATRIBUTII


Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel national sau local

- Participa la termenul stabilit la perfectionarea obligatorie la 5 ani sau la examenul de obtinere a unui grad didactic;

- Participa la programe de formare stabilite la nivel local, judetean, national sau international;


Aplicarea in activitatea didactica a rezultatelor participarii la activitatile metodice, stiintifice si de dezvoltare profesionala


Implementeaza la grupa rezultatele cercetarilor stiintifice au fost dobandite pe parcursul formarilor: noi metode si procedee didactice, soft-uri educationale, rezultate ale unor experimente, studii de specialitate, noi manuale si auxiliare curriculare;

- Initiaza lectii demonstrative sau prezinta materiale/teste elaborate pe baza noilor achizitii;

- Adapteaza achizitiile didactice in functie de caracteristicile grupei pe care o conduce;


Participarea la activitatile metodice si stiintifice stabilite la nivel de catedra, unitate de invatamant, localitate

- Participa la activitatile metodice si stiintifice organizate in cadrul consfatuirilor judetene ale educatoarelor, comisiei metodice, cercului pedagogic al educatoarelor;

- Organizeaza activitati metodice la nivel local sau judetean;


Utilizarea resurselor informationale ale bibliotecii/centrului de documentare si informare si a surselor de informatie disponibile

- Utilizeaza resursele informationale ale bibliotecii;

- Utilizeaza internetul ca sursa de informatie;


VI. Contributia la activitatea generala a unitatii de invatamant si la promovarea imaginii acesteia

Nr. crt.

UNITATI DE COMPETENTA

ATRIBUTII


Realizarea integrala si la timp a atributiilor stabilite prin fisa postului

- Respecta termenele pentru indeplinirea sarcinilor date de conducerea unitatii;

- Respecta integral programul de lucru;

- Realizeaza atributiile stabilite in fisa postului.


Realizarea comunicarii formale si a schimbului de date conform legislatiei si procedurilor stabilite la nivelul unitatii de invatamant si completarea documentelor scolare conform prevederilor legale

- Comunica eficient si constructiv cu conducerea unitatii, celelalte cadre didactice, cu copiii, cu parintii, cu alte institutii si parti interesate de la nivelul comunitatii;

- Elaboreaza si completeaza situatiile solicitate si documentele scolare;


Respectarea integrala a regulamentelor interne si a procedurilor stabilite la nivelul unitatii de invatamant (inclusiv din domeniul asigurarii calitatii)

- Respecta regulamentul intern si a procedurile stabilite in gradinita;

- Dezbate propunerile de ameliorare a activitatii gradinitei in Consiliul Profesoral si C.E.A.C.;


Realizarea/participarea la programe/activitati de prevenire si combatere a violentei

si de prevenire si combatere a comportamentelor nesanatoase.

- Realizeaza/participa la programe/activitati de prevenire si combatere a violentei si a comportamentelor nesanatoase in parteneriat cu parintii, politia etc.

Realizarea/participarea la programe/activitati in spiritul integrarii si solidaritatii europene


- Initiaza/ participa la programe/activitati organizate in spiritul integrarii si solidaritatii europene;

- Promoveaza cetatenia europeana, prin programe/activitati in cadrul comunitatii;


Respectarea sistemelor si a procedurilor de sanatate si securitate a muncii si de PSI prevazute de legislatia in vigoare pentru activitatile desfasurate in gradinita

- Respecta sistemele si procedurile de sanatate si securitate a muncii si de PSI prevazute de legislatia in vigoare pentru activitatile desfasurate in gradinita (instruire, planuri de alarmare, etc.);


Promovarea in comunitate a activitatii unitatii de invatamant si a ofertei educationale

- Contribuie la elaborarea ofertei educationale a gradinitei;

- Participa la actiunile de promovare a activitatii gradinitei si a ofertei educationale.


B. ACTIVITATI SUPLIMENTARE


Nr.crt.

Activitatea suplimentara

Observatii


C. SANCTIUNI PRIMITE DE SALARIATA


Nr.crt.

Motivul sanctiunii

Data

Sanctiunea

Director

Observatii


D. RASPUNDEREA DISCIPLINARA

Neindeplinirea sarcinilor de serviciu, sau indeplinirea lor in mod necorespunzator, atrage sanctionarea disciplinara conform prevederilor Regulamentului Intern, a Fisei Postului si a R.O.F.U.I.P.


E. FINAL


a)     In functie de nevoile specifice gradinitei, si de  evolutia bazei legale aplicabile, salariata se obliga sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de catre director in conditiile legii.

b)     Fisa Individuala a Postului a fost discutata in cadrul Consiliului Profesoral la care a fost invitat si salariatul in cauza.

Data: ________________           


Director, Lider  sindical, Am luat la cunostinta,


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nume, prenume, semnatura) (nume, prenume, semnatura) (nume, prenume, semnatura)

Stampila unitatii


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }