QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate management

Contracte speciale - test
CONTRACTE SPECIALE - TEST


MULTIPLE CHOICE


Care drepturi nu pot forma obiectul contractului de vanzare - cumparare?


a.

drepturile reale
b.

drepturile de creanta

c.

drepturile patrimoniale care au un caracter strict personalANS:  C


Care sunt obiectele contractului care atrag forma solemna ca o conditie de validitate?


a.

bunuri imobile

b.

o mostenire vacanta

c.

terenuriANS:  C


Cine sunt titularii dreptului de preemtiune?


a.

promitentii

b.

vecinii

c.

vanzatorulANS:  B


Care este obiectul dreptului de preemtiune?


a.

terenurile agricole situate in intravilan

b.

terenurile agricole situate in extravilan

c.

padurileANS:  B


Cine poate cumpara si vinde?


a.

persoanele cu capacitate deplina de exercitiu

b.

sotii intre ei

c.

tutorii, bunurile persoanelor aflate sub tutela lorANS:  A


Pentru a fi valabila vanzarea, ce conditii trebuie sa indeplineasca lucrul vandut?


a.

sa fie inalienabil

b.

sa fie proprietatea vanzatorului

c.

sa fie scos din circuitul civil.ANS:  B


In cazul contractului de vanzare cumparare care sunt obligatiile vanzatorului?


a.

sa predea lucrul vandut

b.

sa suporte cheltuielile de ridicare a bunului

c.

sa-l apere pe cumparator impotriva tulburarilor provocate prin fapta unui tert                ( tulburare de fapt)ANS:  A


Pentru ce fapte este angajata obligatia de garantie  pentru evictiunea vanzatorului?


a.

pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai cumparatorului

b.

pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai vanzatorului

c.

pentru viciile ascunse ale bunului vandutANS:  B


Pentru a se antrena garantia vanzatorului pentru viciile lucrului vandut, care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca viciul?


a.

sa fi existat in momentul incheierii contractului

b.

sa apara dupa incheierea contractului

c.

Sa fi fost cunoscut de cumparatorANS:  A


Care este termenul in care se prescrie dreptul la actiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis prin vanzare-cumparare?


a.

de 6 luni, in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie

b.

de 1 an, in cazul in care viciile a fost ascunse cu viclenie

c.

de 1 anANS:  A


In caz de evictiune totala, ce drepturi are cumparatorul?


a.

sa i se restituie o parte din pretul platit

b.

sa i se restituie valoarea fructelor pe care a fost obligat sa le inapoieze tertului evingator

c.

sa dobandeasca pretul platit de tertul evingatorANS:  B


In caz de neplata a pretului de catre cumparator, ce actiuni are la dispozitie vanzatorul?


a.

de a cere obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei

b.

de a cere rezilierea contractului

c.

de a cere predarea bunuluiANS:  A


Care sunt caracterele juridice ale locatiunii?


a.

un contract solemn

b.

un contract sinalagmatic

c.

un act de dispozitieANS:  B


Care este sanctiunea in cazul in care chiria este neserioasa si nesincera?


a.

nulitatea contractului de locatiune

b.

plata de daune-interese

c.

rezilierea contractului de locatiuneANS:  A


Care sunt obligatiile locatorului?


a.

sa efectueze reparatiile necesare mentinerii lucrului in stare de functionare

b.

sa efectueze reparatiile locative

c.

Sa suporte cheltuielile voluptorii facute de locatar care au asigurat un spor de valoare lucrului inchiriatANS:  A


Pentru neefectuarea de catre locator a reparatiilor necesare in cursul locatiunii, ce poate cere locatarul?


a.

autorizarea sa de a le efectua pe cheltuiala locatorului

b.

nulitatea contractului

c.

rezolutiunea contractuluiANS:  A


Pentru ce il garanteaza locatorul pe locatar?


a.

tulburarea de fapt si de drept provenita prin fapta unui tert

b.

tulburarea de fapt  provenita din fapta unui tert

c.

viciile lucruluiANS:  C


Care sunt obligatiile locatarului?


a.

de a-l garanta pe locator contra evictiunii

b.

de a-l apara pe locator contra uzurpatorilor

c.

De a suporta cheltuielile necesare pentru mentinerea lucrului in stare de functionareANS:  B


Cand intervine incetarea contractului de locatiune prin denuntarea unilaterala?


a.

daca s-a prevazut un termen

b.

daca partile nu au stabilit durata locatiunii

c.

daca locatarul nu si-a indeplinit obligatiile stabilite in contractANS:  B


Care este durata termenului de preaviz?


a.

de 1 an

b.

de 15 zile

c.

intervalul de timp dintre manifestarea vointei de a desface contractul si data la care contractul va incetaANS:  C


Cand opereaza tacita relocatiune?


a.

in cazul contractelor incheiate fara termen

b.

daca locatarul ramane in folosinta lucrului dupa expirarea contractului si fara ca locatorul sa-l impiedice

c.

in cazul in care locatarul comunica locatorului ca doreste prelungirea contractuluiANS:  B


In ce situatii inceteaza de drept contractul de locatiune?


a.

prin denuntarea unilaterala

b.

prin pieirea totala a lucrului

c.

prin desfiintarea titlului locatoruluiANS:  B


In ce conditii tertul dobanditor este dator sa respecte locatiunea facuta inainte de vanzare?


a.

Cand este incheiata prin inscris sub semnatura privata

b.

Cand este incheiata prin inscris sub semnatura privata, dar cu data certa

c.

Cand a cunoscut existenta locatiunii inainte de vanzareANS:  B


Care sunt caracterele  juridice ale contractului de mandat?


a.

supus formei autentice numai daca actul juridic ce urmeaza a fi incheiat este supus acestei forme

b.

Este un contract cu titlu gratuit

c.

Este un contract solemnANS:  A


Pentru a fi valabil, mandantul trebuie sa aiba capacitatea de a incheia:


a.

acte de conservare

b.

acte de dispozitie

c.

de a incheia el insusi actul de a carui indeplinire l-a insarcinat pe mandatarANS:  C


In ce conditii actele de dispozitie pot fi incheiate de mandatar in numele si pe seama mandantului?


a.

numai in baza unei procuri generale

b.

numai in baza unei procuri speciale

c.

in baza unui acord tacitANS:  B


In ce conditii mandatarul raspunde in fata mandantului pentru faptele persoanei pe care si-a substituit-o?


a.

daca a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoana, insa a trecut puterile asupra unei persoane incapabile sau de insolvabilitate notorie

b.

daca a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoana

c.

in toate cazurile ori de cate ori s-a produs un prejudiciu mandantuluiANS:  A


Care sunt efectele contractului de mandat fata de terti?


a.

se nasc raporturi juridice intre mandant si terti

b.

se nasc raporturi juridice intre mandatar si terti

c.

mandatarul devine creditorul, respectiv debitorul tertuluiANS:  A


Cand inceteaza mandatul?


a.

prin revocare

b.

prin renuntarea mandantului

c.

cand faptul juridic pentru care a fost incheiat nu se mai poate realizaANS:  A


In caz de incetare a mandatului ce obligatii are mandatarul?


a.

sa aduca la cunostinta tertilor incetarea mandatului

b.

sa predea mandantului toate actele juridice si bunurile primite in cursul executarii mandatului

c.

sa restituie cheltuielile efectuate cu executarea mandatuluiANS:  B


De cine se suporta cheltuielile vanzarii?


a.

vanzator

b.

cumparator

c.

potrivit uzantei locului incheierii contractuluiANS:  B


Care sunt caracterele juridice ale contractului de donatie?


a.

consensual

b.

sinalagmatic ( bilateral)

c.

solemnANS:  C


In cazul in care, donatia nu este incheiata in forma autentica,care este sanctiunea ce intervine?


a.

rezolutiunea

b.

nulitatea absoluta

c.

reziliereaANS:  B


Ce conditii trebuie sa fie indeplinite pentru ca donatia incheiata intre absenti sa fie valabila?
a.

oferta de donatie trebuie sa imbrace forma autentica

b.

acceptarea ofertei de donatie trebuie sa imbrace forma autentica

c.

atat oferta cat si acceptarea ofertei de donatie trebuie sa imbrace forma autenticaANS:  C


Cine nu poate dispune prin donatie?


a.

minorii in favoarea tutorelui cat timp autoritatea tutelara nu a dat tutorelui descarcare de gestiune

b.

persoanele neconcepute

c.

Sotii intre eiANS:  A


Cine nu are capacitatea de a primi donatii?


a.

medicii si farmacistii, care au tratat pe o persoana de o boala de care aceasta moare

b.

sotii

c.

minorii si persoanele puse sub interdictieANS:  A


In cazul in care donatia se incheie intre absenti, cand trebuie sa aiba capacitatea de a dispune donatorul?


a.

in momentul manifestarii vointei de a dona

b.

in momentul acceptarii ei de catre donatar

c.

in momentul facerii ofertei, acceptarii ei de catre donatar si comunicarii actului de acceptareANS:  C


In cazul in care donatia se incheie intre absenti, cand trebuie sa fie capabil donatarul?


a.

in momentul emiterii ofertei de catre donator

b.

in momentul acceptarii

c.

in momentul comunicarii acceptarii oferteiANS:  B


Cand este donatia revocabila?


a.

prevede plata de catre donatar a datoriilor pe care donatarul le va contacta in viitor

b.

cand donatorul isi rezerva dreptul de a dispune de bunul donat

c.

cand donatarul accepta donatia sub beneficiu de inventarANS:  B


Prin ce se caracterizeaza donatia intre soti?


a.

este revocabila

b.

este irevocabila

c.

este lovita de nulitate absolutaANS:  A


In cazul donatiilor indirecte ce conditii trebuie indeplinite pentru existenta ei valabila?


a.

se cere respectarea formei autentice sub sanctiunea nulitatii absolute

b.

se cere existenta intentiei de a gratifica

c.

nu este supusa vreunei conditii de forma si fondANS:  B


Pentru validitatea darului manual ce conditii se cer a fi intrunite?


a.

sa aiba ca obiect doar bunuri mobile corporale

b.

traditiunea

c.

forma autenticaANS:  B


Ce obligatii are donatarul?


a.

de a suporta cheltuielile donatiei

b.

de recunostinta

c.

de a lua in primire bunul donatANS:  B


In ce situatii are loc revocarea donatiei?


a.

pentru ingratitudine

b.

cand se adopta un copil, dupa facerea donatiei

c.

pentru pieirea bunului supus donatieiANS:  A


Adoptarea unui copil dupa incheierea unui contract de donatie ce efecte are?


a.

nulitatea donatiei

b.

revocarea donatiei

c.

nu are nici un efectANS:  C


De cine poate fi invocata actiunea in revocare pentru ingratitudine?


a.

numai de catre donator

b.

de mostenitorii donatorului

c.

de mostenitorii donatorului daca donatorul a decedat dupa  expirarea termenului in care actiunea putea fi intentataANS:  A


Care sunt conditiile pe care trebuie sa le  indeplineasca obiectul contractului de mandat?


a.

sa fie in circuitul civil

b.

sa priveasca incheierea de acte juridice

c.

Sa fie inalienabilANS:  B


In ce situatii trebuie respectat dreptul de preemtiune?


a.

la vanzarea imobilelor

b.

la instrainarea terenurilor situate in extravilan

c.

in cazul schimbului de terenuri situate in extravilanANS:  B


Care sunt caracterele juridice ale contractului de locatiune?


a.

cu titlu gratuit

b.

cu titlu oneros

c.

realANS:  B


In ce consta obiectul contractului de mandat?


a.

numai in incheierea de acte juridice

b.

in incheierea de acte materiale

c.

in incheierea actelor juridice cu caracter strict  personalANS:  A


Ce conditii sunt cerute pentru incheierea valabila a contractului de comodat?


a.

forma autentica

b.

traditiunea

c.

forma scrisaANS:  B


Care sunt caracterele juridice ale contractului de comodat?


a.

cu titlu oneros

b.

cu titlu esentialmente gratuit

c.

bilateralANS:  B


Ce obiect poate avea contractul de comodat?


a.

bunuri fungibile

b.

bunuri nefungibile

c.

lucruri de genANS:  B


Ce dobandeste comodatarul prin incheierea contractului de comodat?


a.

dreptul e proprietate asupra bunului transmis

b.

dreptul de folosinta asupra bunului transmis

c.

un drept de uzufructANS:  B


Care sunt obligatiile comodatarului?


a.

de a garanta pentru evictiune pe comodant

b.

de conservare a bunului

c.

de restituire a cheltuielilor de folosintaANS:  B


Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte?


a.

comodatarul poate oferi comodantului in locul lucrului imprumutat echivalentul in bani

b.

comodatarul nu poate oferi comodantului echivalentul in bani daca restituirea bunului in natura este posibila

c.

comodantul poate solicita echivalentul in bani a lucrului imprumutat, desi restituirea in natura este posibilaANS:  B


Cand  poate cere comodantul restituirea lucrului?


a.

inainte de implinirea termenului stipulat

b.

la termenul stabilit de instanta

c.

inainte de a se fi indestulat comodatarul de folosinta bunului ce s.a avut in vedere la incheierea contractuluiANS:  B


De cine sunt suportate riscurile pieirii lucrului in cazul contractului de comodat?


a.

comodatar

b.

persoana vinovata de pieirea bunului

c.

comodatar daca prelungeste folosinta lucrului dupa scadentaANS:  C


Care sunt obligatiile comodantului in cazul contractului de comodat?


a.

de a suporta cheltuielile de folosinta

b.

de a garanta pentru evictiune

c.

este obligat la restituirea cheltuielilor facute de comodatar cu conservarea lucrului, cheltuieli cu caracter extraordinar, necesar si foarte urgentANS:  C


Care sunt modalitatile de incetare a contractul de comodat?


a.

prin restituirea cheltuielilor de conservare

b.

prin moartea comodatarului

c.

prin moartea comodantuluiANS:  B


Ce bunuri pot forma obiectul contractului de consumatie?


a.

bunuri imobile

b.

bunuri fungibile

c.

bunuri nefungibileANS:  B


Ce drept se transmite prin incheierea imprumutului de consumatie?


a.

dreptul de folosinta

b.

dreptul de administrare

c.

dreptul de proprietateANS:  C


Cine suporta riscurile in cazul imprumutului de consumatie?


a.

imprumutatorul

b.

imprumutatul

c.

subimprumutatorulANS:  B


Ce capacitate trebuie sa aiba imprumutatul pentru incheierea valabila a imprumutului de consumatie imprumutatul?


a.

de a incheia acte de conservare

b.

de a incheia acte de administrare

c.

de a incheia acte de dispozitieANS:  C


Prin ce se face dovada imprumutului de consumatie daca valoarea lucrului imprumutat este mai mare de 250 lei?


a.

cu martori

b.

cu martori daca a existat o imposibilitate, fie si morala, de a preconstitui un inscris

c.

Prin recunoastere de catre imprumutatANS:  B


Cand poate cere imprumutatorul restituirea catimii lucrurilor imprumutate?


a.

inainte de termen

b.

la termen

c.

oricandANS:  B


Ce obligatii are imprumutatorul?
a.

de a raspunde pentru evictiune

b.

nu are obligatii

c.

de a suporta cheltuielile de conservareANS:  B


Ce obiect poate avea depozitul propriu-zis?


a.

numai lucruri mobile

b.

atat lucruri mobile cat si imobile

c.

numai lucruri imobileANS:  A


Ce capacitate poate avea deponentul pentru incheierea valabila a contractului de depozit propriu-zis?


a.

de a incheia acte de conservare

b.

de a incheia acte de dispozitie

c.

De a fi proprietarul bunuluiANS:  A


Care este capacitatea ceruta depozitarului pentru incheierea valabila a contractului de depozit propriu-zis depozitarul?


a.

de a incheia acte de administrare

b.

de a incheia acte de conservare

c.

de a incheia acte de dispozitieANS:  C


Ce conditie imbraca forma scrisa a contractului de depozit?


a.

nu este necesara forma scrisa

b.

ad validitatem

c.

ad probationem indiferent daca lucrul depozitat are o valoare mai mica de 250 leiANS:  C


In ce cazuri culpa depozitarului se apreciaza cu mai multa rigoare?


a.

cand initiativa contractului a fost luata de depozitar

b.

cand depozitul este cu titlu gratuit

c.

Cand depozitul s-a facut in interesul deponentuluiANS:  A


Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate?


a.

depozitarul  raspunde de stricaciunile provenite din forta majora

b.

depozitarul raspunde de stricaciunile provenite din forta majora chiar daca nu a fost pus in intarziere pentru restituirea bunului depozitat

c.

depozitarul  nu raspunde chiar daca a fost pus in intarziere daca face dovada ca bunul ar fi pierit si la deponentANS:  C


Cui este obligat depozitarul sa restituie bunul depozitat in caz de moarte a deponentului?


a.

Nu are o astfel de obligatie , putand pastra bunul

b.

tertei persoane indicate de deponent

c.

mostenitorilor, chiar daca deponentul , pentru ipoteza mortii sale l-a autorizat pe depozitar sa restituie lucrul unei alte persoaneANS:  C


Cand poate cere deponentul restituirea bunului?


a.

oricand

b.

la termenul stabilit de instanta judecatoreasca

c.

la termenul stipulat in contractANS:  A


Cum se face dovada depozitului necesar?


a.

cu inscris autentic

b.

cu inscris sub semnatura privata

c.

cu martoriANS:  C


Care afirmatie este corecta?


a.

depozitul neregulat este translativ de proprietate

b.

depozitul neregulat nu este translativ de proprietate

c.

depozitul neregulat este translativ al dreptului de folosintaANS:  A


Ce calitate trebuie sa aiba deponentul in cazul contractului de depozit neregulat?


a.

trebuie sa fie proprietarul bunului depozitat

b.

nu trebuie sa fie proprietarul bunului depozitat

c.

este un detentor precarANS:  A


Cand este nul contractul de antrepriza in cazul lucrarilor de mare amploare?


a.

nu s-a stabilit durata lucrarilor

b.

pretul nu este determinat in momentul incheierii contractului

c.

nu s-a precizat care este persoana ce va executa lucrarileANS:  B


Care sunt caracteristicile contractului de antrepriza?


a.

un contract real

b.

un contract incheiat intuitu personae

c.

un contract cu executare dintr-o dataANS:  B


Care este capacitatea ceruta clientului pentru incheierea unui contract de antrepriza?


a.

acte de dispozitie

b.

acte de conservare

c.

acte in functie de natura contractului – act de administrare, act de conservare sau de dispozitieANS:  C


Care este capacitatea ceruta antreprenorului pentru incheierea unui contract de antrepriza?


a.

acte de dispozitie

b.

acte de administrare

c.

acte in functie de natura contractului – act de administrare, act de conservare sau de dispozitieANS:  A


Cine suporta riscul pieirii fortuite a lucrului ( materialelor) in cadrul contractului de antrepriza?


a.

de proprietarul materialelor

b.

de antreprenor

c.

de clientANS:  A


Cine suporta riscul contractului in cazul contractului de antrepriza?


a.

de proprietar

b.

de antreprenor

c.

de clientANS:  B


Cand este angajata raspunderea antreprenorului?


a.

pentru viciile lucrarii

b.

pentru incendii

c.

pentru uzurparea clientuluiANS:  A


Cand inceteaza contractul de antrepriza?


a.

prin moartea meseriasului, arhitectului, antreprenorului

b.

prin moartea clientului

c.

prin ajungerea la termenANS:  A


Care sunt conditiile de validitate ale contractului de vanzare- cumparare?


a.

forma solemna

b.

un lucru viitor

c.

pretul in moneda de schimbANS:  C


Ce este promisiunea de vanzare?


a.

este un antecontract din care se naste un drept de creanta

b.

este numai unilaterala

c.

ca si oferta de a contracta este un act juridic unilateralANS:  A


Ce se transmite prin promisiunea bilaterala de vanzare cumparare?


a.

un drept de creanta

b.

un drept de proprietate

c.

un drept de garantie ca in viitor se va vinde bunulANS:  A


Ce actiune are la dispozitie beneficiarul in cazul nerespectarii pactului de preferinta prin vanzarea bunului unui tert?


a.

anularea contractului incheiat de proprietarul bunului cu un tert

b.

revendicarea bunului

c.

plata de daune intereseANS:  C


Cand opereaza transferul dreptului de proprietate in cazul contractelor de vanzare cumparare?


a.

la predarea bunului

b.

la plata pretului

c.

la momentul manifestarii vointei de a contractaANS:  C


Ce optiuni are cumparatorul in situatia in care lucrul vandut este pierit in parte la momentul vanzarii?


a.

sa ceara nulitatea absoluta a contractului

b.

sa solicite anularea contractului, cu plata de daune interese

c.

sa ceara executarea asupra partii ramase din lucru, cu o reducere proportionala din pretANS:  C


Care sunt conditiile in care este antrenata raspunderea vanzatorului pentru evictiunea rezultata din fapta unui tert?


a.

existenta unei tulburari de fapt

b.

existenta unei tulburari de drept

c.

cumparatorul sa fi cunoscut cauza evictiunii la momentul cumparariiANS:  B


Ce fel de obligatie este obligatia de transmitere a dreptului de proprietate in cazul contractelor de vanzare cumparare?


a.

de a da

b.

de a face

c.

de diligenta sau de prudentaANS:  A


Ce reprezinta evictiunea?


a.

pierderea proprietatii lucrului de catre cumparator

b.

pierderea posesiei lucrului de catre cumparator

c.

tulburarea vanzatorului in exercitarea prerogativelor saleANS:  A


Ce actiune are la dispozitie cumparatorul in cazul descoperirii unor vicii ascunse?


a.

estimatorie sau redhibitorie

b.

in reziliere

c.

in anulareANS:  A


Ce este actiune redhibitorie?


a.

este actiunea in justitie prin care se invoca nulitatea relativa pentru leziune

b.

este actiunea in justitie prin care se invoca nulittea absoluta pentru leziune

c.

reprezinta un caz particular de actiune in rezolutiuneANS:  C


Ce conditii trebuie sa indeplineasca pretul, ca obiect al prestatiei cumparatorului?


a.

sa fie stabilit in bani

b.

poate sa imbrace forma oricarei alte prestatii

c.

poate fi lasat la aprecierea cumparatoruluiANS:  A


Ce actiune are la dispozitie cumparatorul in caz de neindeplinire de catre vanzator a obligatiei de predare a lucrului vandut?


a.

sa invoce exceptia de neexecutare a contractului

b.

sa ceara nulitatea contractului de vanzare cumparare

c.

sa ceara rezilierea contractuluiANS:  A


Cand nu poate fi exonerat vanzatorul de garantia pentru evictiune?
a.

cand evictiunea provine de la un tert

b.

cand evictiunea provine din faptul sau personal

c.

cand partile au convenit in acest sensANS:  C


Ce actiune are la dispozitie vanzatorul in caz de neplata a pretului de catre cumparator?


a.

poate sa ceara obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei , printr-o actiune avand ca obiect plata pretului care este imprescriptibila

b.

poate sa ceara obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei , printr-o actiune avand ca obiect plata pretului care se prescrie in termenul general de prescriptie de 3 ani

c.

poate sa ceara dobanda pretuluiANS:  B


Care persoane sunt incapabile absolut de a primi donatii?


a.

doctorii si farmacistii

b.

preotii

c.

persoanele neconceputeANS:  C


Care este cauza legala de revocare a donatiilor?


a.

donatia intre soti

b.

donatia pentru ingratitudine

c.

lipsa formei autenticeANS:  B


Ce conditii de forma trebuie sa imbrace donatiile indirecte?


a.

trebuie acceptate printr-un act separat

b.

trebuie acceptate prin act autentic

c.

nu sunt supuse unor conditii de formaANS:  C


Ce clauze sunt permise in contractul de donatie?


a.

donatia poate fi afectata de un termen

b.

donatorul poate sa dispuna in continuare de bunul donat

c.

donatia nu se revoca in situatia survenientei de copilANS:  A


Cand avem donatie deghizata?


a.

cand actul public este un act cu titlu oneros

b.

cand actul public este cu titlu gratuit

c.

cand actul public este o liberalitateANS:  A


Ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru a fi valabila oferta de donatie intre absenti?


a.

daca este facuta prin inscris sub semnatura privata

b.

daca acceptarea ofertei este ratificata si de mostenitorii donatorului

c.

daca ofetra de a darui si acceptarea acesteia sunt in forma autenticaANS:  C


De cine poate fi formulata actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine?


a.

are caracter strict personal, putand fi formulata doar de donator

b.

poate fi exercitata si de creditori chirografari ai donatorului

c.

poate fi exercitata de mostenitorii donatorului oricandANS:  A


Care este conditia pe care trebuie sa o indeplineasca contractul de mandat pentru incheierea valabila a unui act de dispozitie?


a.

sa fie un mandat special

b.

este suficient sa fie consceput in termeni generali

c.

sa imbrace forma autenticaANS:  A


Care este sanctiunea care intervine in cazul incheierii unui act juridic prin reprezentare, dar cu depasirea puterilor conferite?


a.

nulitatea actului

b.

inopozabilitatea actului

c.

revocarea actuluiANS:  B


Care sunt obligatiile mandatarului?


a.

este obligat sa execute mandatul sub sanctiunea revocarii mandatului in caz de neindeplinire

b.

este obligat sa execute mandatul sub sanctiunea platii de daune interese

c.

este obligat sa pastreze pentru sine ceea ce a primit in puterea mandatuluiANS:  B


Cum poate fi contractul de mandat din punct de vedere al caracterului oneros?


a.

numai cu titlu gratuit

b.

numai cu titlu oneros

c.

cu titlu gratuit sau cu titlu onerosANS:  C


Care sunt cauzele speciale de incetare a contractului de mandat?


a.

decesul uneia dintre partile contractului

b.

punerea sub interdictie  a uneia din partile contractului

c.

renuntarea la mandatANS:  B


Cand este obligat mandantul pentru actele mandatarului care depasesc limitele imputernicirii?


a.

daca au fost consecinta faptei ilicite a mandatarului

b.

daca mandatul a fost cu titlu oneros

c.

daca le-a ratificat expres sau tacitANS:  C


Cand intervine garantia pentru evictiune a donatorului?


a.

in toate cazurile

b.

cand evictiunea provine dintr-un fapt personal

c.

cand exista o tulburare in fapt din partea unui tertANS:  B


Cand este datorata garantia pentru viciile lucrului de catre donator?


a.

cand viciile au aparut dupa predarea lucrului

b.

cand s-a obligat expres in acest sens

c.

cand donatarul a cunoscut viciile lucruluiANS:  B


Cine poate solicita revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii?


a.

opereaza de drept

b.

de mostenitorii donatarului

c.

creditorii chirografari ai donatorului pe calea actiunii obliceANS:  C


Care este termenul de prescriptie a actiunii cumparatorului impotriva vanzatorului avand ca obiect garantia pentru evictiune?


a.

este imprescriptibila

b.

6 luni

c.

3 aniANS:  C


De cine este suportat riscul contractului, in cazul bunurilor generic determinate?


a.

daca pana la predare intervine o imposibilitate de executare, riscul contractului este suportat de debitorul obligatiei imposibil de executat, adica de vanzator

b.

daca pana l predare intervine o imposibilitate de executare riscul contractului este suportat de  cumparator

c.

pieirea unor bunuri de gen inlatura obligatia vanzatorului de a-si executa obligatia in naturaANS:  A


Care sunt contractele cu titlu oneros?


a.

contractul de locatiune

b.

contractul de donatie

c.

contractul de depozit neremuneratANS:  A


Care sunt contractele reale?


a.

contractul de mandat

b.

contractul de locatiune

c.

contractul de depozitANS:  C


Care sunt contractele solemne?


a.

contractul de vanzare cumparare

b.

contractul de donatie

c.

contractul de mandatANS:  B


Ce actiune are la dispozitie cumparatorul in cazul in care bunul achizitionat printr-un contract de vanzare cumparare este afectat de un viciu ascuns, grav si existent anterior incheierii actului?


a.

rezolutiunea contractului

b.

anularea contractului pentru eroare asupra substantei obiectului, pe calea actiunii redhibitorii

c.

obligarea vanzatorului de a-i preda un lucru de aceeasi calitate si valoareANS:  A


Cine poate solicita rezolutiunea vanzarii imobiliare pentru neplata pretului?


a.

are caracter exclusiv judiciar

b.

produce efecte fata de terti

c.

nu poate fi dispusa daca este ceruta de cumparatorANS:  A


Ce reprezinta inserarea unei clauze intr-un contract de vanzare cumparare, in sensul ca neplata pretului in termen de 30 de zile de la scadenta atrage rezolutiunea contractului?


a.

nu reprezinta un pact comisoriu expres care sa excluda interventia instantei

b.

reprezinta o clauza penala

c.

reprezinta un pact comisoriu care atrage desfiintarea neconditionata a contractului, la cererea vanzatoruluiANS:  A


Cine suporta riscul pieirii fortuite a materialelor in materia contractului de antrepriza?


a.

clientul, indiferent cine a prourat materialele

b.

anteprenorul, desi materialel au fost procurate de client

c.

clientul, daca el a procurat materialeleANS:  C


Ce conditii trebuie sa indeplineasca sublocatiunea pentru a fi valabila?


a.

este permisa numai daca exista clauza expresa in contractul de locatiune

b.

reprezinta un alt contract de locatiune

c.

trebuie sa nu contravina clauzelor contractului rincipal si sa fie incheiata in forma autenticaANS:  B


Cand este admisibila exceptia de neexecutare a contractului?


a.

numai daca debitorul a fost pus in intarziere

b.

daca exista o neexecutare, chiar partiala a obligatiilor din partea cocontractantului

c.

chiar daca partile au convenit un termen de executare a uneia dintre obligatiile reciproceANS:  B


Ce caracteristici intruneste donatia cu sarcina in favoarea celui gratificat?


a.

lovita de nulitate absoluta, intrucat contravine principiului irevocabilitatii donatiilor

b.

un contract sinalagmatic, in limita sarcinii

c.

un act juridic afectat de o conditie rezolutorie pur potestativaANS:  B


De cine sunt suportate cheltuielile vanzarii, in lipsa de stipulatie contrara?


a.

de cumparator

b.

de vanzator

c.

de ambele parti, in mod egalANS:  A


De la ce data curg dobanzile pentru sumele de bani cuvenite mandantului si intrebuintate de mandatar in folos propriu?


a.

de la data cand mandant a cerut aceste sume

b.

de la data intrebuintarii acestor sume de mandatar

c.

pot fi solicitate oricand de catre mandant sau de succesorii acestuiaANS:  B


In sarcina cui cad cheltuielile de conservare in cazul imprumutului de consumatie?


a.

in sarcina imprumutatorului, ca efect al suportarii riscului contractual

b.

in sarcina imprumutatului

c.

nu avem cheltuieli de conservare in cazul imprumutului de consumatieANS:  B
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }