QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Practica Directia Generala de Impozite si Taxe LocaleUNIVERSITATEA HYPERION

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

SPECIALIZAREA FINANTE BANCI

MASTERAT TEHNICI BURSIERE, BANCARE SI DE ASIGURARI

Prezentarea Directiei Generale de impozite si taxe locale sector 11.1.Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala


Directia Generala de Impozite si Taxe Locale este institutia la care s-a relizat practica.Aceasta are sediul in str.Biserica Amzei, nr 21-23,sector 1,avand puncte de lucru in Str Pajurei nr 13 si Cal Grivitei 208-210,sector 1.D.G.T.L. este o unitate bugetara reprezentata prin Director Executiv.

Obiectul de activitate al directiei il constituie exercitarea atributiilor de administrare a impozitelor,taxelor si a altor venituri ale bugetului local,conform anexei nr.2 la H.G.nr.333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru si a actiunilor de predare preluare a exerciarii de catre consiile judetene,locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti a atributiilor prevazute de Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale.


1.2.Baza legala de infiintare


D.G.I.T. a fost infiintata prin Hotararea nr.14/29.03.2001 a Consilului Local al Sectorului 1.Aceasta functioneaza ca serviciu public de interes local,cu personalitate juridica.


1.3.Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea


Legile pe baza carora directia functioneaza sunt urmatoarele:Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,Hotararea Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea normelor metodo;ogice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal,Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al Contraventiilor,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002,cu modificarile ulterioare,Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata,Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr.233/2002,Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,Legea nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale,republicata,Legea nr.82/1991 a contabilitatii,republicata,Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar,aprobata prin Legea nr.220/2003,Ordonanata de Urgenta nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici,aprobata prin Legea nr228/2003,Ordonanta de Urgenta nr.123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar,Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii,Ordonanata de Urgenta nr.45/2003 privind finantele publice locale.O.M.A.P. nr.197/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala,Ordonanta nr119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventive,Legea nr.90/1996 privind protecti muncii.


1.4.Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate


Structura organizatorica a aparatului propriu al Directiei Generala de Impozite si Taxe Locale cuprinde servicii si birouri dupa cum urmeaza:1.Serviciul Prelucrare Automata a Datelor:


implementeaza si exploateaza aplicatiile specifice fiecarei activitati;

administreaza retelele locale de calculatoare;

asigura primul nivel de interventie de asustare a echipamentelor de calcul;

analizeaza comportamentul echipamentelor de calcul,facand propuneri pentru modul de intretinere pentru piesele de schimb si consumabile necesare;

asigura instalarea softwareului de baza si aplicativ pe servere si statii de lucru;

pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate in diverse sisteme informatice aflate in implementare;

asigura pregatirea profesionala de specialitate a personalului propriu;

paricipa la recrutarea,testarea si angajarea personalului de specialitate;

face propuneri de procurare a materiilor si materialelor consumabile pentru tehnica de calcul;

colaboreaza cu alte organisme si autoritati publice:Ministerul Finantelor Publice,Primaria Municipiului Bucuresti


2.Serviciul Note de Plata:


verifica rolurile si inscrie in cererile contribuabililor daca figureaza cu debite achitate sau neachitate;

informeaza contribuabili despre debitele pe care acestia le au la proprietatile detinute in sectorul 1;

emite avize de plata sau chitante de plata contribuabililor care solicita.3.Serviciul Constatare Persoane Fizice:


realizeaza activitatea de constatare si stabilire a impozitelor si taxelor locale de la persoanele fizice;

verifica intocmirea si depunerea in termenele cerute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili-persoane fizice;

controleaza periodic persoanele fizice aflate in evidentele fiscale,posesoare de bunuri impozabile;

aplica sanctiunile stabilite de actele normative in vigoare tuturor persoanelor fizice care incalca legislatia fiscala si ia toate masurile ce se impun pentru inlaturarea deficientelor constatate;

stabileste cauzele care genereaza evaziunea fiscala si adopta masuri penru inlaturarea acestora;

sesizeaza organele competente cu privire la faptele de evaziune fiscala savarsite de cei care se sustrag de la plata obligatiilor bugetare;

analizeaza si prezinta organelor propuneri in legatura cu acordarea de amanari,esalonari,reduceri,scutiri si restituiri de impozite si taxe;

intocmeste referate de specialitate in vederea elaborarii de hotarari ale Consiliului Local sector 1,specifice directiei sector 1;

colaboreaza cu alte organisme si autoritati publice:Ministerul Finantelor Publice,Primaria Municipiului Bucuresti,Politia sector 1;

intocmeste si tine evidenta tuturor dosarelor asociatiei de locatari in vederea transformarii in asociatie de proprietari in baza Legii nr.114/1996;

stabileste si incaseaza taxa de viza,procedand la vizarea autorizatiilor de functionare emise in baza Decretului-Lege nr.54/1990.


4.Serviciul Constatare Taxe Domeniu Public Aspecte:


controleaza periodic contribuabili aflati in evidentele fiscale asupra sinceritatii declaratiilor;

in cazul in care contribuabilul sesizeaza eventuale schimbari de suprafata sau activitati pe care la desfasoara,constata pe teren cele declarate si intocmeste note de constatare;

raspunde de evidenta si incasarea taxelor ce provin de la agentii economici care ocupa provizoriu domeniul public;

calculeaza taxa pentru domeniul public pe perioada sarbatorilor de Pasti si Craciun;

calculeaza taxa pentru domeniul public lunar datorata de agentul economic si completeaza nota de calcul si efectueaza incasari pe baza de chitantier;

raspunde de exactitatea calculelor privind cuantumul taxelor,dobanzilor,penalitatilor de intarziere si corelarea acestora cu numarul de zile inscrise in documente-fisa de debit a agentului economic;

in cazul platii prin ordin de plata verifica daca suma datorata a fost varsata in contul directiei sector 1;

verifica lunar incasarile efectuate prin casierie si inregistrate in extrasele de cont la Serviciul Contabilitate;

intocmeste trimestrial situatia debitorilor;

informeaza agentul economic asupra debitului pe care il datoreaza pentru neachitarea taxelor de ocupare a domeniului public'5.Biroul Urmarire Taxe Domeniu Public:


activeaza pe teren in vederea mobilizarii contribuabililor la plata debitelor inscrise in fisa de debit si ii instinteaza in termen de 30 zile asupra obligatiilor create;

in situatia neachitarii creantelor bugetare la termenele legale de plata se trece la urmarirea silita a debitelor prin aplicarea prevederilor legale in domeniu aflate in vigoare;

intocmeste dosarele de executare silita si documentele necesare executarii silite,respectiv somatii,procese verbale;

intocmeste titlurile executorii impotriva debitorilor bugetului local si tine evidenta acestora;

face cercetari prin mijloace proprii pentru identificare domiciliului sau a veniturilor si bunurilor debitorului;

aplica dupa caz concomitent sau succesiv toate modalitatile de executare silita asupra bunurilor mobile proprietate a debitorului precum si asupra veniturilor sale,potrivit legii


6.Serviciul Constatare Persoane Juridice:


verifica intocmirea si depunerea in termenele cerute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili-persoane juridice;

controleaza periodic persoanele juridice aflate in evidentele fiscale.posesoare de bunuri impozabile,asupra sinceritatii declaratiilor;

aplica sanctiunile stabilite de actele normative in vigoare;

centralizeaza toate datele statistice privind activitatea serviciului pe baza carora intocmeste si transmite informatiile si rapoartele periodice;

primeste si inainteaza spre solutionare organelor competente contestatiile persoanelor juridice;

stabileste cauzele care genereaza evaziunea fiscala si adopta masuri corespunzatoare;

trimite spre solutionare organelor competente cererile care au ca obiect acordarea de amanari,reduceri,esalonari.


7.Serviciul Urmarire Impozite si Taxe Persoane Fizice:


urmareste achitarea in termen de catre contribuabili a tuturor debitelor;

verifica legalitatea debitelor transmise spre urmarire,situatia debitorului si confirma primirea debitului in termen de 30 zile;

activeaza pe teren in vederea mobilizarii contribuabililor la plata datoriilor in cadrul termenului de plata stabilit prin lege;

in situatia neachitarii creantelor bugetare la termenele legale de plata se trece la urmarirea silita a debitelor prin aplicarea obligatorie a prevederilor O.G. nr.11/1996;

intocmeste dosarele de executare silita si documentele necesare executarii silite respestiv somatii;

constituie titlurille executorii impotriva debitorilor bugetului local si tine evidenta lor;

ia masuri de valorificare a bunurilor mobile sau imobile sechestrate prin vanzare directa licitatie ori prin orice alta modalitate prevazuta de lege;

sesiseaza organelor competente faptele de evaziune fiscala savarsite de cei care se sustrag de la plata obligatiilor bugetare datorate;

verifica modul de respectare a inlesnirilor la plata de care beneficiaza persoanele fizice,efectuarea platilor si actualizarea majorarilor de intarziere pana la data stingerii debitelor care le-au generat.


8.Serviciul Executerii Silite Persoane Fizice:


primeste titlurile de creanta transmise spre executare silita,analizeaza legalitatea acestora si confirma primirea debitului in conformitate cu dispozitiile legale;

intocmeste dosare de urmarire pentru debitele restante,care vor cuprinde toate actele in legatura cu speta respectiva;

in masuri eficace de incasare a veniturilor bugetare prin executarea silita,acesta activitate implica deplasari permanente in domiciile sau sediile sociale ale debitorilor;

solicita ajutorul altor institutii-politie,Ificiul Registrului Comertului,banci-pentru identificarea debitelor si a conturilor acestora si trece la executarea silita intocmind dosare de urmarire;

colaboreaza cu inspectorii Serviciului Constatare Persoane Fizice pentru urmarirea si executarea silita a debitorilor persoane fizice;

in masuri operative si rezolva cu atentie dispozitiile de instruire a masurilor asiguratorii dispuse de organele abilitate;

relizeaza operativ si corect situatiile cerute asupra activitatii desfasurate,solutioneaza in termen legal cererile contribuabililor;

informeaza conducerea intocmind situatii de sinteza in legatura cu activitatea sa;9.Serviciul Urmarire Amenzi:


urmareste achitarea in termen de catre contribuabili a tuturor debitelor inscrise in evidenta,reprezentand amenzi;

verifica legalitatea debitelor transmise spre urmarire,situatia debitorului si confirma primirea debitului in termen de 30 zile;

activeaza pe teren in vederea mobilizarii contribuabillor la plata datoriilor in cadrul termenului de plata stabilit de lege;

in situatia neachitarii creantelor la termenele legale de plata se trece la urmarirea silita a debitelor;

intocmeste dosarele de executare silita si documentele necesare executarii silite;

constituie titlurile executorii impotriva debitorilor bugetului local si tine evidenta acestora;

solicita oficiilor registrului comertului,organelor de politie elemente necesare in vederea identificarii debitorului;

face cercetari prin mijloace proprii pentru identificarea domiciliului si a veniturilor debitorului;

sesiseaza organelor competente faptele de evaziune fiscala savarsite de cei care se sustrag de la plata obligatiilor datorate;

procedeaza la stingerea efectelor procedurii de executare silita in situatia in care pe parcursul acesteiaa debitul a fost achitat;

urmareste realizarea planului de incasari lunar,trimestrial si anual


10.Biroul Inregistrari Amenzi:


verifica daca adresele din procesele verbale de constatare a contraventiilor se afla pe raza sectorului 1;

imparte pe suburbii toate procesele verbale de constatare a contraventiilor primite;

inregistreaza procesele verbale de constatare a contraventiilor pe suburbii;

preda pe baza de semnatura procesele verbale de constatare a contraventiilor inspectorilor din cadrul Serviciului Urmarire Amenzi;


11.Serviciul Contabilitate Generala:


intocmeste documentele justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul unitatii;

inregistreaza in contabilitate operatiile patrimoniale;

inventariaza patrimoniul unitatii;

intocmeste balantele lunare si trimestriale,darea de seama contabila;

asigura controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate;

furnizeaza,publica si pastreaza informatiile cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute de unitate;

asigura gestionarea patrimoniului directiei in conformitate cu prevederile legale;

realizeaza evidenta garantiilor de gestiune pentru salariati,precum si evidenta timbrelor postale necesare corespondentei institutiei;

verifica gestiunea magaziei si a casieriei,lunar cu privire la numerarul existent,timbrele,tichetele de masa si materialele existente in magazie;

constituie comisiile si subcomisiile de inventariere anuale a mijloacelor fixe,obiectelor de inventar de scurta durata si mica valoare,bunurile materiale,confruntand rezultatele cu evidenta contabila;

inregostreaza in evidentele nominale si centralizate platile efectuate de contribuabili;

inregistreaza obligatiile de plata pe surse de venituri si pe platitori pe baza situatiilor primite de la serviciul de prelucrare a datelor;

conduce evidenta contabila centralizata si nominala a chitantierelor de plata


12.Biroul Venituri:


asigura legatura permanenta cu Primaria Sectorului 1 pentru dechiderea creditelor bugetare;

participa la sedintele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 1 prezentand situatiile cerute de membrii acestora;

participa la audientele tinute de directorul general asigurand detalii problemelor solicitate de persoana audiata;

organizeaza si conduce evidenta contabila privind efectuarea cheltuielilor prevazute prin bugetul de venituri si cheltuieli,a valorilor materiale,bunurilor de inventar;

tine evidenta imprimatelor cu regim special;

elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Local al sectorului 1 proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli;

intocmeste si prezinta Primariei sector 1 contul anual de executie al bugetului sectorului 1;

asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru platile efectuate din bugetul directiei;

conduce evidenta contabila centralizata a bugetului local;

urmareste deschiderea evidentelor contabile la inceputul fiecarui an;

intocmeste proiectul de buget pentru partea de venituri,surse ale bugetului local al sectorului 1;

conduce evidenta borderourilor manuale de debite si scaderi,verificand operarea corecta a acestora in evidenta nominala si centralizata;

la cererea contribuabililor se efectueaza compensari si restituiri in conditiile legii.


13.Biroul Financiar:


intocmeste statele de plata ale salariilor personalului directiei sector 1;

urmareste executarea creantelor,avizeaza pentru legalitate procesele verbale de insolvabilitate a debitelor pentru angajatii directiei;

efectueaza prin casierie operatii de incasari si plati pe baza documentelor aprobate si supuse controlului financiar preventiv;

tine evidenta retinerilor:rate,CEC,rate imobiliare,chirii,garantii;

intocmeste fisele de salarii si opereaza in acestea toate modificarile survenite tinand cu ajutorul lor evidenta tuturor drepturilor fiecarui salariat;

intocmeste ordonantarile de plata privind drepturile salariale;

intocmeste ordinele de plata pentru cheltuielile ordonantate aprobate;


14.Serviciul Incasari:


pe baza notelor de plata emise de Biroul Note de Plata,incaseaza in numerar de la populatie sumele aferente impozitelor si taxelor locale;

sumele incasate se centralizeaza in borderouri in functie de tipul de impozit sau taxa platilor;

sumele incasate sunt predate pe baza de monetar casierului central;

casierul central preda la trezorerie sumele incasate.


15.Serviciul Urmarire Persoane Juridice:


urmareste achitare in termen de catre contribuabili a tuturor debitelor inscrise in evidenta;

verifica legalitatea debitelor transmise spre urmarire,situatia debitorului;

activeaza pe teren in vederea mobilizarii contribuabililor la plata datoriilor in cadrul termenului de plata stabilit de lege;

in situatia neachitarii creantelor bugetare la termenele legale de plata se trece la urmarirea silita a debitelor;

ia masuri de valorificare a bunurilor mobile sau imobile sechestrate prin vanzarea directa licitatie.


16.Biroul Executarii Silite Persoane Juridice:


respectarea si aplicarea prevederilor legislatiei fiscale in materie precum si a normelor cu caracter intern stabilite prin note de serviciu si note interne;

primeste titlurile de creanta transmise spre executare silita,analizeaza legalitatea acestora si confirma primirea debitului;

intocmeste dosare de urmarire pentru debitele restante;

in masuri eficace de incasare a veniturilor bugetare prin executarea silita implicand deplasari la domiciliu;

solicita ajutorul politiei Registrului Comertului,banci;

ia masuri operative si rezolva cu atentie dispozitiile de instituire a masurilor asiguratorii dispuse de organele abilitate;


17.Serviciul Deservire Generala:


realizeaza activitatea de secretariat si registratura;

primeste,inregistreaza si expediaza corespondenta;

inregistreaza actele primite de la organele ierarhice;

raspunde de gospodarirea si intretinerea imobilelor in care isi desfasoara activitatea;

raspunde de patrimoniul directiei;

asigura exploatarea corespunzatoare a spatiilor destinate functionarii institutiei;

raspunde de functionarea permanenta si in bune conditii a aparatelor din dotare;

realizeaza achizitionarea de bunri servicii,lucrari necesare desfasurarii activitatii;

gestioneaza imprimantele cu regim special;

realizeaza circuitul documentelor;

raspunde de pastrarea secretului lucrarilor realizate privind activitatea de registratura,secretariat arhivare.


18.Biroul Resurse Umane:


asigura recrutarea si angajarea personalului prin concurs/examen pe baza de competenta,in conformitate cu prevederile legale si cu organigrama,numarul de posturi si statul de functii ale Directiei;

intocmeste documentatia necesara pentru numirea si eliberarea din functie a sefilor de servicii si birourilor din aparatul propriu al institutiei;

gestioneaza fisele de evaluare a posturilor si de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul propriu al directiei;

urmareste respectarea legalitatii privind incadrarea si salarizarea pe functii,respectiv functii publice a personalului;

centralizeaza lunar fisa colectiva de prezenta a personalului directiei;

verifica si contrasemneaza statele privind drepturile salariale ale angajatilor institutiei;

intocmeste documentatia necesara acordarii premiilor anuale si celor lunare ;

intocmeste documentatia necesara organizarii examenelor pentru promovarea in clasa/grad profesional;

in colaborare cu sefii compartimentelor si conducerea directiei,intocmeste documentatia necesara elaborarii proiectului de hotarare privind Organigrama Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale sector 1,Statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare.


19.Biroul Protectia Muncii si P.S.I.:


stabileste pentru salariati obligatiile si raspunderile ce le revin in domeniul protectiei muncii si a prevenirii si stingerii incendiilor,corespunzator functiilor exercitate;

asigura si contrloleaza cunoasterea si aplicarea de ctre toti salariatii a normelor generale de protectia muncii si stabileste categoriile de instructaje in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;

asigura intocmirea si completarea in termenul prevazut de lege,a fiselor individuale de instructaj privind protectia muncii;

propune conducerii luarea unor masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii salariatilor pe linie de protectie a muncii si P.S.I.;afise,pliante;

asigura informarea fiecarei persoane,anterior angajarii in munca,asupra riscurilor la care acesta este expusa la locul de munca precum si asupra mijloacelor de prevenire necesare;

prezinta documentele necesare si da relatii solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al cercetarii accidentelor de munca;

propune conducerii acordarea de echipamente de lucru si de protectie pentru angajatii ale caror locuri de munca prevad aceasta;


20.Serviciul Informatii si Relatii Publice:


asigura inregistrarea si evidenta cererilor si sesizarilor cetatenilor;

realizeaza activitatea de secretariat si registratura;

expediaza raspunsurile la petitiile adresate directiei;

urmareste solutionarea si redactarea in termenul legal stabilit a raspunsurilor la petitii;

inainteaza compartimentelor din cadrul directiei cererile si sesizarile primite;

informeaza publicul asupra metodologiei de lucru a directiei privind actele necesare pentru indeplinirea obligatiilor fiscale;

asigura accesul publicului la informatiile de interes public si cele furnizate din oficiu prin afisarea acestora sau prin consultarea la sediul directiei in pinctul de informare-documentare;

asigura informarea buletinului informativ al directiei care va cuprinde informatiile de interes public comunicate din oficiu;

da relatii cetatenilor in cazul in care solutionarea cererilor acestora nu intra in competenta directiei;

trimite in termen de 5 zile de la inregistrare petitiile gresite indreptate,autoritatiilor sau informatiilor in ale caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitii si instiinteaza petitionarul;

claseaza petitiile anonime sau cele care sunt trecute datele de identificare ale petentului;

arhiveaza petitiile si raspunsurile acestora;

difuzeaza corespondenta de la conducere catre serviciile implicate in rezolvarea lor;

asigura organizarea si functionarea punctului de informare-documentare;

asigura periodic sau de fiecare data cand activitatea institutiei prezinta un interes public imediat,difuzarea de comunicate,informatii de presa,organizarea de conferinte;

acorda fara discriminare in termen de cel mult 3 zile de la inregistrare acreditarea ziaristilor si a mijloacelor de informare in masa;

pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate in diverse sisteme informatice;


21.Serviciu Juridic:


reprezinta si sustine interesele institutiei in fata instantelor judecatoresti,a autoritatilor jurisdictionale de la Curtea de Conturi,a organelor de urmarire si cercetare penala;

redacteaza actiuni,intampinari,apeluri,recursuri,raspunsuri la interogatorii;

formuleaza plangeri penale in numele si pentru sustinerea intereselor legale ale instituiei;

acorda consultanta juridica salariatilor cat si petitionarilor,formuleaza in termen legal raspunsurile scrise catre acestia in legatura cu litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti;

lagalizeaza si investeste cu formula executorie hotararile judecatoresti definitive si irevocabile;

transmite hotararile judecatoresti definitive si irevocabile catre compartimentele din cadrul directiei care au sesizat Biroul Juridic pentru solutionarea lucrarilor respective;

aduce la cunostinta conducerii si a sefilor de compartimente noile prevederi legale cu privire la activitate specifiica directiei;

tine evidenta dosarelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti si a termenelor de judecata;

participa la audientele Directorului General la solicitarea acstuia asigurand asistenta juridica cu aceasta ocazie;

asigura realizarea bibliotecii juridice;

colaboreaza cu toate serviciile directiei si cu alte servicii ale Primariei Sector 1.


22.Biroul Audit Intern


elaboreaza planul de audit intern pentru diagnosticare activitatii desfasurate in aparatul propriu al directiei;

certifica anual bilantul contabil si contul de executie bugetara al institutiei prin verificarea legalitatii realitatii si exactitatii evidentei contabile si ale actelor financiare si de gestiune;

examineaza legalitatea,regularitatea si coformitatea operatiunilor identifica erorile,gestiunea defectuoasa,fraudele,propunand masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor;

evalueaza economicitatea,eficacitatea si eficienta cu care sistemele de conducere si de executie existente utilizaeaza resursele financiare,umane si materiale;

identifica slabiciunile sistemelor de conducere si de control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme unor programe proiecte sau unor operatiuni;

solutioneaza administrativ contestatiile raportului de audit;

creeaza si intretine baza de date privind propria activitate;

intocmeste raporte de audit in care isi exprima opinia pe baza constatarilor facute in timpul auditarii activitatilor institutiei;

pune la dispozitia Curtii de Conturi raportul de audit intern.

Serviciul va fi compus din minimum 8 salariati,iar biroul va fi compus din minumum 6 salariati.Directorul Executiv si Directorul Executiv Adjunct coordoneaza si controleaza activitatea tuturor serviciilor si birourilor din cadrul directiei.

Sefii serviciilor si birourilor vor colabora permanent in vederea indeplinirii in termen legal si de calitate a atributiilor ce intra in competenta lor,precum si a tuturor sarcinilor din partea conducatorului institutiei

In anul 2001 conform Hotararii Consiliului Local al sectorului 1 nr.14/29.03.2001 se infiinteaza D.G.I.T.L. sector 1 cu o organigrama de 138 de posturi din care 11 posturi de conducere si 127 de executie.

Prin Hotararea C.L. sector 1 nr.40/25.10.2001 structura organizatorica a directiei se va modifica de la 138 de posturi la 148 de posturi din care 12 de conducere si 136 de executie.

In anul 2003 conform Hotararii C.L. sector 1 nr.32/27.02.2003 se mareste organigrama directiei,ajungand de la 148 de posturi la 223 de posturi din care:15 posturi de conducere si 208 posturi de  executie.

Conform prevederilor Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice,a functiilor publice si in mediul de afaceri,prevenirea si sanctionarea coruptiei,organigrama D.G.I.T.L. sector 1 se modifica astfel:

-total posturi 223

-posturi de conducere 20

-posturi de executie 203

-total functii publice de executie 149

-posturi functii publice de conducere 12

-posturi functii publice de executie 133 conform Hotararii Consiliului Local sector 1 nr.68/14.05.2004

In ceea ce priveste atributiile directiei acestea sunt:

1.constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate,conform legii de catre contribuabili persoane fizice si juridice;

2.verificarea si urmarirea incasarii impozitelor si taxelor locale,solutionarea cererilor formulate de contribuabili,precum si luarea masurilor operative pentru executarea creantelor bugetare provenite din impozite si taxe locale;

3.controlarea periodica a contribuabililor in scopul cerificarii sinceritatii declaratiilor,a corectitudinii si exactitudinii indeplinirii,comform legii a obligatiilor fiscala ce la revin;

4.aplicarea sanctiunilor stabilite in actele normative in vigoare tuturor contribuabilior care incalca legislatia fiscala si ia toate masurile necesare ce se impun;

5.centralizarea si prelucrarea datelor privind impozitele si axele locale;

6.efectuarea de analize si informari ci verificarea,constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale;

7.stabilirea cauzelor care genereaza evaziunea fiscala si adoptarea masurilor necesare pentru inlaturarea cestora;

8.intocmirea referatelor de specialitate in vederea elaborarii proiectelor de hotarari aleC.L. al sectorului 1,specifice activitatii directiei;

9. idetificarea de noi surse de financiare a bugetului local

10.in exercitarea atributiilor sale,Directorul Executiv al directiei emite dispozitii;acestea devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor interesate;

11.sefii de servicii si birouri vor intocmi fisele de post si cele de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru salariatii din subordine pe care le supun spre aprobare directorului conform legii;

12.in desfasurarea activitatii,D.G.I.T.L. va colabora cu Primaria Municipiului Bucuresti,Primaria Sector 1,Prefectura Municipiului Bucuresti,precum si cu alte organe centrale ale administratiei publice si institutiile specializate;

13.sefii de servicii si de birouri vor analiza si propune masuri pentru cresterea eficientei si operativitatii in rezolvarea problemelor profesionale si pentru o repartizare echitabila a sarcinilor de serviciu fiecarui angajat.In acest sens sefii de compartimente raspund de:

-respectarea termenului legal privind solutionarea tuturor lucrarilor;

-cunoasterea de catre subordonati a legislatiei specifice activitatii serviciului sau biroului;

-colaborarea permanenta dintre ei astfel incat orice problema aparuta in cadrul serviciului sau biroului sa fie adusa la cunostinta directorului pentru ca acesta sa ia masuri in sensul rezolvarii ei;

-asigurarea securitatii actelor si pastrarea confidentialitatii informatiilor,solicitand aprobarea prealabila a directorului pentru transmiterea catre alte organisme si autoritati a unor informatii privind activitatea institutiei;

-informarea operativa a conducerii directiei asupra activitatii desfasurate propunand masuri de imbunatatire a acesteia.

14.intregul personal al directiei are obligatia de arespecta actele normative privind legislatia muncii si de a manifesta o preocupare permanenta pentu pastrarea integritatii patrimoniului institutiei;

15.personalul care face parte din corpul functionarilor publici are obligatia sa respecte prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici,modificata si completata cu Legea nr,161/2003;

16.neindeplinirea in termenul legal stabilit a sarcinilor de serviciu atrage dupa sine sanctionarea celor vinovati,conform legislatiei muncii si salarizarii;

17.in cazul aparitiei de noi reglementari legislative care impun si alte sarcini de serviciu decat cela existente,fisele posturilor vor fi completate corespunzator;

18.directorul executiv si sefii de compartimente vor participa la sedintele comisiilor de specialitate si la sedintele in plen,pentru sustinerea unor proiecte de hotarati in domeniul propriu de activitate,in vederea adoptarii acestora de catre Consiliul Local al Sectorului 1 sau pentru a raspunde la interpelari ale mwmbrilor comisiilor;

19.sefii serviciilor si birourilor vor putea fi solicitati la audientele Directorului Executiv pentru rezolvarea operativa a tuturor contestatiilor formulate de contribuabili.Deasemenea,vor participa la sedintele de lucru organizate saptamanal sau ori de cate ori este necesar,la solicitarea directorului executiv;

20.toti salariatii directiei au obligatia de a respecta programul de lucru stabilit de conducere.Deplasarile in teren in timpul programului de lucru efectuate de salariati,vor fi compensate in registrul special aflat in fiecare compartiment.Seful de compartiment are obligatia de a verifica aceste deplasari solicitand in ziua imediat urmatoare a acctelor justificative(note de constatare,rapoarte);

21.nerespectarea alin.1 si 2 atrage dupa sine aplicarea sanctiunilor disciplinare conform legislatiei muncii;

22.circuitul corespondentei in cadrul directiei este urmatorul:Registratura-Director Executiv-Serviciul sau Biroul competent.Toate actele care urmeaza sa fie inregistrate trebuie sa aiba viza inspectorului ce asigura serviciul la registratura(informatii) sau viza compartimentului specializat;

23.corespondenta directiei cu alte institutii de stat,persoane fizice sau juridice,este avizata de catre directorul executiv;acesta poate delega o alta persoana cu drept de semnatura.


2.Sistemul decizional in institutia analizata


Sistemul decizional in institutia publica reuneste totalitatea deciziilor prin intermediul carora se asigura cresterea gradului de satisfacere a interesului public si  implicit misiunea sociala a acesteia.

Continutul sistemului decizional in institutiile publice este influentat in primul rand de specificul domeniului in care isi desfasoara activitatea institutia publica,dar si de natura decidentului.De aceea aceasta directie dispune de un sistem decizional propriu. Sistemul decizional este o componenta dinamica a sistemului de management care se adapteaza in functie de schimbarile din mediul socio-economic intern si international.

In ansamblul sistemului decizional,in contextul conceptului de management public,deciziile de management public trebuie sa se delimiteze clar de toate celelalte categorii,ele fiind in fapt esenta managementului public.Dar este foarte adevarat ca exista o stransa legatura intre toate aceste decizii iar decizia de management public este influentata atat prin continut cat si prin implicatiile celorlalte categorii.Rolul managerilor este deci acela de a realiza si mentine un echilibru in sistemul decizional printr-o fundamentare buna a continutului deciziilor de managemet public.De aceea in elaborarea deciziilor se au in vedere toate categoriile de decizii:administrative,politice,de politici publice,astfel incat obiectivul managementului public sa fie sustinut.Pentru a realiza interesul public,trebuie ca intre toate deciziile integrate in sistemul decizional al institutiei sa existe o compatibilitate perfecta de continut.Acest fapt este respectat  de catre Directia de Taxe si Impozite Sector 1.

In ceea ce priveste participantii la procesul decizional,deciziile luate la nivelul Directiei sunt rezultatul activitatii mai multor persoane.Acestea au un rol bine stabilit in procesul de culegere a informatiilor,de analiza si de fundamentare a variantelor decizionale,de alegere si adoptare a deciziei,dar si de implementare a acesteia.

Procesul decizional este si rezultatul unei stranse colaborari intre diferitele compartimente si persoane din cadrul institutiei.Deasemenea la procesul decizional mai pot participa reprezentanti ai ONG-urilor,ai patronatelor si sindicatelor,ai societatii civile,dar si cetatenii.

In cadrul procesului exista doua tipuri de responsabilitate:una generala si una individuala.

In ceea ce priveste modurile de comunicare din cadrul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale sector 1   aceastea se desfasoara atat pe verticala cat si orizontal.Aceasta inseamna ca exista o comunicare incepand atat de la Directorul Executiv catre birourile si serviciile directiei subordonate,cat si intre birourilesi serviciile directiei.Aceasta modalitate de comunicare are un rol extrem de important in luarea deciziilor la nivelul Directiei de Taxe si Impozite.

La nivelul Directiei Generale de Impozite si Taxe Sector 1 Directorul emite note de serviciu,dispozitii si decizii.

Procesul decizional insa este unul foarte delicat prin intermediul caruia se asigura satisfacerea interesului public.Aceste este astfel rezulatatul unei stranse colaborari intre diversii participanti la luarea deciziilor.

Serviciul care se ocupa cu  aducerea la cunostinta a tuturor informatiilor de interes public,a deciziilor luate la nivelul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 1 este Serviciul de Informatii si Relatii cu Publicul.Acesta se asigura ca directia sa aplice si sa respecte prevederile legii nr.52/2003 cu referire la transparenta deizionala.Astfel serviciul asigura accesul publicului la informatiile de interes public si cele furnizate din oficiu prin afisarea acestora sau prin consultarea la sediul directiei in punctul de informare-documentare.Deasemenea asigura informarea buletinului informativ al directiei care va cuprinde informatiile de interes public comunicate din oficiu.Transparenta mai este asigurata si prin internet directia avand o adresa de web in care apar toate informatiile necesare si de interes public ce pot fi accesate tot timpul.

Tot Serviciul de Informatii si Relatii Publice asigura liberul acces la informatiile de interes public respectandu-se astfel prevederile legii nr.544/2001 cu referire la acest aspecte.

Elaborarea unei decizii este un proces complex,de durata si foarte amplu,care necesita un volum foarte mare de munca,activitati numeroase,o vasta documentare tehnico-stiintifica si sociala.De aceea in cadrul institutiei acest sistem decizional este puternic sustinut atat de abilitatile persoanelor cu drept de decizie,cat si de sistemul informational existent la nivelul Directiei.Aceasta legatura puternica intre sistemul decizional si cel informational asigura luarea unor decizii oportune,realiste,care sa satisfaca interesul cetateanului.In acest sens s-a introdus la nivelul Directiei posibilitatea de a plati taxele si impozitele prin intermediul internetului,decizie care urmareste simplificarea procedurilor de plata si reducerea timpului petrecut la cozile ghiseelor.

Deasemenea la nivelul Directiei s-au luat o serie de decizii care sa clarifice problema taxelor si impozitelor la nivelul sectorului 1.Astfel au fost luate o serie de hotarari referitoare la :obligativitatea depunerii declaratiilor de impunere pentru taxe pentru reclame si publicitate,metodologia de luare in evidenta a constructiilor provizorii garaje de pe domeniul public,scutirea de la plata impozitelor pentru caldiri si terenuri de catre persoanele fizice care beneficiaza de ajutor social si 50%pentru persoanele cu venituri mai mici dacat salariul minim brut.

In procesul de luare a unei decizii,Directorul General nu are timpul necesar pentru a desfasura toate activitatile din cadrul procesului.Uneori acesta se pronunta numai asupra unui material care ii este prezentat,asupra propunerilor care ii sunt lansate pentru adoptarea deciziei.De aceea are nevoie de o serie de persoane specializate care nu au drept de decizie.O alta problema care apare este faptul ca decidentul,in acest caz directorul nu poate verifica exactittatea tuturor datelor si informatiilor si se limiteaza doar la verificarea materialului prezentat.
3.Sistemul informational in institutia analizata


Sistemul informational reprezinta ansamblul de date,informatii continute in documente,circuite informationale,fluxuri informationale si mijloace de tratare a informatiilor implicate in procesul de fundamentare a deciziilor,care prin continutul lor au acelasi rol si anume satisfacerea interesului public.

Astfel fiecare birou si serviciu din cadrul Directiei este atat emitator cat si beneficiar de informatii.

Informatiile care circula la nivelul Directiei sunt de mai multe tipuri.De aceea exista atat informatii scrise,care sunt aduse la cunostinta functionarilor publici prin scris sau sunt transmise pe suport electronic.Deasemenea exista in cadrul Directiei informatii cu caracter intern,care circula in interiorul institutiei.

Sistemul informational mai cuprinde si circuite informationale,care reprezinta drumul parcurs de informatie de la emitator pana la beneficiarul de informatie.In acest sens un exemplu foarte potrivit este circuitul documentelor la nivelul Directiei. Referitor la circuitul documentelor directia aplica o procedura bine stabilita si anume:petentul trebuie sa depuna cererile scrise la Registratura-Director Executiv-Serviciul sau Biroul de Specialitate.Aici cererea va fi incredintata unui functionar.Acesta va trebui sa formuleze un raspuns petitiei dupa o analiza prealabila.Documentul va parcurge apoi drumul invers ajungand in final la petent.Trebuie mentionat aici faptul ca Directorul emite note de serviciu,decizii si dispozitii.Toate actele care urmeaza sa fie inregistrate trebuie sa aiba viza inspectorului ce asigura serviciul la registratura sau viza compartimentului specializat.

Pe langa aceste circuite informationale ,sistemul informational mai prezinta si fluxuri informationale care reprezinta cantitatea de informatie vehiculata intre emitator si beneficiarul de informatie.Trebuie mentionat faptul ca la nivelul Directiei este vehiculata o cantitate mare de informatii,care duce in final la dificultate in acordarea unui raspuns imediat la solicitarile petentului.Tocami acest volum mare de informatii face ca raspunsurile directiei sa prezinte intarzieri ceea ce evident provoaca o nemultumire cetateanului.

Directia de Impozite si Taxe detine in ceea ce priveste mijloacele de tratare a informatiilor,mijloace automatizate:computere,terminale ,retele de calculatoare.

Avand in vedere tendintele existente in cadrul sistemului administrativ,Directia incearca sa le integreze pe acestea in propriul sau sistem informational. Se vorbeste astfel de informatizare,care este intr-un stadiu destul de avansat la nivelul Directiei De Impozite si Taxe Locale Sector 1.Acest lucru permite accesul concomitent al mai multor utilizatori la informatiile dorite.In acest sens exista si cibernetica admistrativa,care ofera un set de metode si tehnici pentru prelucarea rapida si eficienta a informatiilor vehiculate pe toate nivelurile sistemului administrativ.Prin informatizare,Directia a reusit sa fie eficienta in schimbul de informatii,existand sisteme de transmisie rapida,de codificare si decodificare a informatiilor,programe de depistare automata a erorilor,limbaje simbolice.Se observa o simplificare a prelucrarii datelor si informatiilor si reducerea timpului de lucru.Deasemenea sistemele de calcul moderne asigura si un mai bun control automat al diferitelor activitati care implica gestionarea de resurse financiare.

O alta tendinta avuta in vedere este si semnatura electronica,serverul Certsafe si aplicatia clicksign.Insa pentru implementarea acestora mai este nevoie de timp necesar pentru instruirea personalului in aceste directii.

Trebuie mentionat faptul ca acest proces de informatizare care este si obiectul unei hotarari a guvernului,este unul de lunga durata si destul de incet.Acest fapt se datoreaza in special lipsei fondurilor pentru a investi in informatizarea institutiei publice.Achizitionarea de echipament de calcul performant necesita investitii majore pe care directia nu le poate suporta.

Se vorbeste deasemenea de dezvoltarea unui sistem informational integrat prin:

- analizarea actualului sistem informational si stabilirea specificatiilor tehnice pentru programul de gestionare a bazei de date, astfel incat acesta sa poata produce analize si rapoarte complexe care sa permita evaluari calitative si cantitative ale sistemului functiei publice;

- dezvoltarea unui sistem tranzitoriu privind evidenta functiilor publice si a functionarilor publici;

- stabilirea sistemului de colectare a informatiilor pentru baza de date;

- stabilirea formatului standard al evidentei functiilor publice si a functionarilor publici;

- elaborarea specificatiilor tehnice pentru un sistem informational integrat de gestiune a resurselor umane;

- crearea si dezvoltarea noii structuri a tehnologiei informatiei

-sistem integrat de gestiune a resurselor umane, tinand cont de evolutiile din domeniul tehnologiei informatiei si din domeniul managementului resurselor umane.

La nivelul institutiilor publice,deci si la nivelul Directiei exista informatii de interes public,care sunt mentionate si reglementate in legea 544/2001,privind dreptul cetateanului la informare.Aceste informatii se refera la sau rezulta din activitatile Directiei si trebuiesc facute publice deoarece aceasta foloseste fonduri publice.Informatiile care sunt mentionate se refera la:organizarea si functionarea institutiei,date de identificare,structura organizatorica,sursele financiare,bugetul,bilant contabil,liste cu documente de interes public.

4.Resursele umane in institutia analizata


Prezentarea mormelor de reglementare in domeniul resurselor umane

Biroul de Resurse Umane al directiei are urmatoarele atributii:

-asigura recrutarea si angajarea personalului prin concurs/examen pe baza de competenta,in conformitate cu prevederile legale si cu organigrama,numarul de posturi si statul de functii ale Directiei de Impozite si Taxe Locale

-intocmeste documentatia necesara pentru numirea si eliberarea din functie a sefilor serviciilor si birourilor din cadrul aparatului propriu al institutiei

-gestioneaza fisele de evaluare a posturilor si de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul propriu

-urmareste respectarea legalitatii privind incadrarea si salarizarea pe functii,respectiv functii dpublice ale personalului

-centralizeaza lunar fisa colectiva de prezenta a personalului directiei

-verifica si contrasemneaza statele de plata privind drepturile salariale ale angajatilor institutiei

-intocmeste documentatia necesara acordarii premiilor anuale si celor lunare

-intocmeste documentatia necesara organizarii examenelor pentru promovarea in clasa/grad profesional

-in colaborare cu sefii compartimentelor si conducerea directiei,intocmeste documentatia necesara elaborarii proiectului de hotarare privind organigrama directiei,statul de functii si R.O.F. in vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local Sector 1

-indeplineste si alte atributii in domeniu,specifice activitatii D.G.I.T.L.

In ceea ce priveste selectia aceasta este una restransa facandu-se cu respectarea H.G.1209/2003 care obliga anuntarea in M.O. partea III a concursurilor.

Recrutarea personalului se face prin anuntarea posturilor vacante in presa.Cei care doresc sa se inscrie la concurs pentru ocuparea unui pst vacant,se prezinta la sediul directiei sector 1 .Biroul de resurse Umane cu cererea de participare la concurs,un curriculum vitae,diploma de studii copie si original,copie si original carte de munca,cazier juridic,adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt pentru aparticipa la concurs,fisa de evaluare,copie buletin de identitate si original,o recomandare de la ultimul loc de munca.

Posturile vacante sunt anuntate la Agentia Nationala a Functionarilor Publici cu 60 de zile inainte de data concursului pentru acordarea avizului favorabil cu tematica si modul de desfasurare al concursului.Cu 45 de zile inaintea concursului Directorul Executiv emite decizie cu comisia de concurs care este compusa dintr-un presedinte,un membru din cadrul A.N.F.P.,seful serviciului/biroului de unde este postul vacant si inca doi membrii care trebuie sa aiba functie similara cu cea vacanta sau superioara acesteia.

Secretariatul comisiei de concurs este formata din 2 membrii,salariatii din cadrul Biroului resurse umane.

Cu 40 de zile inaintea concursului,anuntul de concurs se publica in M.O. partea aIII-a si se afiseaza la cele 3 sedii pe care le are D.G.I.T.L. sector 1.Anuntul de concurs cuprinde:data concursului(ora,zi,luna,an),proba scrisa si orala,denumirea posturilor vacante,serviciul/biroul din care fac parte,conditii de vechime,studii de specialitate,locul unde se desfasoara concursul si tematica.Dosarele candidatilor se depun la sediul directiei sector 1 in timp de 20 de zile de la data aparitiei anuntului de concurs in M.O. partea aIII-a,dupa care in termen de 5 zile se intruneste comisia de concurs pentru selectia dosarelor.In urma selectiei de dosare ,comisia incheie un proces-verbal cu candidatii care au dosare complete si indeplinesc conditiile de participare la proba scrisa,acest proces-verbal afisandu-se la sediul direstiei.Subiectele pentru ocuparea pisturilor vacante atat proba scrisa cat si pentru cea orala se intocmesc din timp pe baza tematicii adecvate pentru fiecare post in 3 variante de catre membrii comisiei de concurs.

Cu ocazia examenului,subiectele vor fi trase la sorti,inchise in plic iar acesta se va deschide numai in ziua,ora si sala de examinare in cadrul comisiei.

Conform H.G.nr.1209/2003 un set de subiecte trebuie sa aiba obligatoriu 100 de puncte,Fiecare membru al comisiei are dreptul sa noteze cu puncte fiecare lucrare independent de ceilalti membri.

Punctele acordate de membrii comisiei de concurs se totalizeaza si apoi se face media lor,pentru fiecare candidat si trebuie sa obtina minimum 50 de puncte pentru a participa la proba orala.

Dupa proba scrisa se afiseaza punctajele pe fiecare subiect iar comisia incheie un proces-verbal cu rezultatele obtinute de fiecare candidat pe care il afiseaza la sediul D.G.I.T.L. sector 1.

Si la proba orala candidatii trebuie sa obtina minim 50 de puncte.

Punctajul final va fi media punctajului de la proba scrisa si proba orala.Tinand cont de punctajul final,comisia de concurs printr-un proces-verbal declara candidatul admis pe postul pentru care a candidat.

Promovare se face numai pe baza principiilor de pregatire profesionala,competenta si aptitudinile profesionale,fara discriminari de rationamente,apartenenta politica,sez,religie pe baza de concurs sau examene.

Promovarea in cadrul directiei se face in functie de rezultatele obtinute la fisa de evaluare,in functie de existenta posturilor vacante cu grad profesional superior,in functie de vechimea in specialitatea functiei si a studiilor necesare functiei.

Promovarea se face :

-la cererea functionarului public;

-la pronuntarea sefului direct;

-din initiativa conducerii directiei.

Pentru promovarea unui functionar public se solicita obligatoriu avizul favorabil al A.N.F.P.

Biroul de Resurse Umane avand toate actele necesare(cererea,avizul agentiei,referatul fisa de evaluare) redacteaza dispozitia de promovare pe care o semneaza Directorul Executiv,prin care i se aduce la cunostinta salariatului noul post pe care il ocupa(cu noul salariat si noile sarcini de serviciu).apoi comunica dispozitia si celorlalte servicii implicate(Serviciul de contabilitate,Serviciul juridic,Biroul Financiar) despre schimbarea intervenita in structura personalului.

Motivarea -in cadrul D.G.I.T.L.sector 1,motivarea personalului se realizeaza in principal prin acordarea sporului de vechime,salariul de merit,a indemnizatiei de conducere la salariul de baza,stabilit prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.192/2002 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.123/2003.

La salariul de baza se vor adauga urmatoarele sporuri:

-spor de conducere in procent de 50% pentru Directorul de Executie,40% pentru Directorul Executiv Adjunct,30% pentru sef serviciu,25% pentru sef birou,20% pentru coordonatorul unui proiect din salariul de baza;

-salariul de merit in procent de 15% din salariul de baza pentru 20% din totalul functionarilor publici.

-spor de vechime-care se acorda in functie de vechimea totala in munca,calculata la timpul lucrat in program normal de munca astfel:

-de la 3-5 ani-5% la salariul de baza

-de la 5-10 ani-10% din salariul de baza

-de la 10-15 ani-15% din salariul de baza

-de la 15-20 ani-20% din salariul de baza

-peste 20 ani-25% din salariul de baza

In Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici mai exista o serie de sporuri(spor de fidelitate,confidentialitate,prima de concediu,etc)dar sunt suspendate prin Legea Bugetului.

La nivelul D.G.I.T.L.sector 1 se acorda premii in procent de 10% din fondul de premiere lunar functionarilor publici pentru rezultate deosebite.

Deasemenea,stimularea(functionarilor publici)salariatilor se face si prin stabilirea urmatoarelor zile nelucratoare:

-zile de repaus saptamanal(sambata sau duminica);

-1 si 2 ianuarie;

-prima si a doua zi de Pasti;

-1 mai;

-1 decembrie;

-25 si 26 decembrie;

In cadrul directiei durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi si 40 ore /saptamana.

Concediul de odihna este stabilit in functie de vechimea in munca astfel:

-pana la 10 ani 21 zile de concediu de odihna;

-de la 10-20 ani 25 zile de concediu;

-peste 20 25 zile de concediu.

Concediul de odihna se acorda in functie de vechimea in munca si timpul efectiv lucrat in program normal de lucru intr-un an calendaristic.

Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie sau alte situatii dupa cum urmeaza:

-casatoria salariatului-5 zile;

-casatori unui copil 3 zile;

-nasterea unui copil 3 zile;

-decesul 3 zile.

Tot in domeniul motivarii salariatilor D.G.I.T.L sector 1 a suportat in anul 2003/2004 plati pentru studii aprofundate (master) unui numar de 5 salariati care prin contract s-au obligat sa ramana in cadrul institutiei timp de 5 ani(in caz ca vor pleca,vor returna suma platita institutiei)

Pregarire personalului

In cadrul D.G.I.T.L. nu se organizeaza cursuri de pregatire profesionala in domeniul de specialitate impozite si taxe locale,a functionarilor publici,din lipsa de fonduri, numar mic de salariati,lipsa spatiului(sali de curs).Conform legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici,in care se prevede ca in fiecare an functionarul public sa urmeze un curs de perfectionare profesoinala de minim 7 zile in urma caruia sa obtina un certificat de absolvire.

La nivel national se organizeaza cursuri de perfectionare de catre Institutul National de Administratie la care participa in fiecare an si salariatii Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale sector 1 in procent de 25% din lipsa de fonduri.

Proceduri de evaluare a functionarilor publici debutanti se face in termen de 5 zile lucratoare de la terminarea perioadei de stagiu,de regula de catre conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea,denumit in continuare evaluator.

In mod exceptional,in cazul autoritatilor sau institutiilor publice a caror structura nu este detaliata pe compartimente sau in cadrul carora nu exista un functionar public de conducere care sa coordoneze compartimentul,evaluatorul este functionarul public cu cea mai inalta functie publica de conducere,deemnat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice.

Evaluatorul desemnat in conditiile prezentate nu poate avea calitatea de indrumator.

Evaluarea activitatii functionarului public debutant consta in aprecierea modului de dobandire a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare indeplinirii atributiilor aferente unei functii publice,a cunoasterii specificului activitatii autoritatii sau institutiei publice si a exigentelor administratiei publice.

Evaluarea activitatii functionarilor debutanti se face pe baza:

a)referatului intocmit de indrumator;

b)raportului de stagiu intocmit de functionarul public debutant;

c)raportului de evaluare intocmit de evaluator.

Referatul se intocmeste cu 5 zile lucratoare inainte de terminarea perioadei de stagiu si cuprinde urmatoarele elemente:

a)descrierea activitatii desfasurate de functionarul public debutant;

b)aptitudinile pe care le-a dovedit functionarul public debutant in modul de indeplinire a atributiilor de serviciu;

c)conduita functionarului public in timpul serviciului;

d)concluzii privind desfasurarea perioadei de stagiu si recomandari privind definitivarea acestuia.

Referatul va fi intocmit potrivit modelului prezentat si va fi inaintat conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitate functionarul public debutant.

In cazul modificarii,suspendarii sau incetarii raportului de serviciu al indrumatorului,acesta intocmeste referatul pentru perioada de stagiu parcursa de functionarul debutant pana in acel moment.

Raportul de stagiu cuprinde descrierea activitatii desfasurate de functionarul public debutant pe parcursul perioadei de stagiu,prin prezentarea atributiilor de serviciu,a modalitatilor de indeplinire a acstora,precum si eventualele dificultati intampinate.

Raportul de stagiu se inainteaza de catre functionarul public debutant evaluatorului.

Pentru evaluarea activitatii functionarului public debutant.evaluatorul intocmeste raportul de evaluare a perioadei de stagiu,al carui model este prezentat mai sus.

Pentru completare raportului de evaluare a perioadei de stagiu,evaluatorul:

a)analizeaza referatul intocmit de indrumator si raportul de stagiu completat de functionarul public debutant;

b)noteaza criteriile de evaluare in functie de gradul de indeplinire a atributiilor de serviciu;

c)stabileste calificativul de evaluare;

d)face propuneri cu privire la numirea intr-o functie publica definitiva sau eliberarea din functie.

Criteriile de evaluare a activitatii functionarului debutant sunt:

a)cunoasterea reglementarilor specifice domeniului de activitate;

b)cunoasterea principiilor care guverneaza administratia publica si a raporturilor administratve din cadrul autoritatii sau institutiei publice;

c)capacitatea de indeplinire a atributiilor de serviciu;

d)adaptabilitate si flexibilitate in indeplinirea atributiilor;

e)rationamentul,respectiv aptitudinea de a distinge corect intre diverse optiuni in indeplinirea atributiilor de serviciu;

f)comunicare,respectiv usurinta in transmiterea ideilor,in scri si verbal,fluenta in scris incluzand capacitatea de a scrie clar si concis;

g)capacitatea de lucra in echipa,respectiv de a se integra intr-o echipa,de a-si aduce contributia prin participare efectiva,de sprijini activitatea echipei in realizarea obiectivelor acesteia;

h)conduita in timpul serviciului.

Notarea criteriilor de evaluare si stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel:

a)criteriile de evaluare se noteaza de la 1 la 5,nota 1 fiind cea mai mica,iar nota 5 cea mai mare.Nota exprima aprecierea indeplinirii fiecarui criteriu de evaluare in realizarea atributiilor de serviciu;

b)se face media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare si se obtine o nota finala;

c)calificativul de evaluare se obtine transformand nota finala,dupa cum urmeaza:intre 1,00-3,00-necorespunzator;intre 3,01-5,00-corespunzator.

Semnificatia calificativelor este urmatoarea:

-necorespunzator-functionarul public debutant nu a facut dovada cunostintelor teoretice si deprinderilor practice nacesare exercitarii functiei publice;

-corespunzator-functionarul public debutant a facut dovada ca detine cunostintele teoretice si deprinderile practice necasare exercitarii functiei publice.

Evaluatorul consemneaza in raportul de evaluare a perioadei de stagiu:

a)propunerea privind numirea functionarului public debutant intr-o functie definitiva,in situatia in care calificativul de evaluare este 'corespunzator';

b)propunerea de eliberare din functie,daca functionarul debutant a obtinut calificatvul'necorespunzator'.

Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunostinta functionarului public debutant in termen de 3 zile lucratoare de la completare.

Functionarul public debutant nemultumit de rezultatul evaluarii poate contesta in termen de 3 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta,calificativul de evaluare la functionarul public ierarhic superior evaluatorului.

Functionarul public ierarhic superior evaluatorului,sau dupa caz conducatorul institutiei publice analizeaza raportul de evaluare a perioadei de stagiu,referatul intocmit de indrumator si raportul de stagiu redactat de functionarul public debutant.

Raportul de evaluare a perioadei de stagiu poate fi modificat conform deciziei functionarului public ierarhic superior,in situatia in care constata ca aprecierile consemnate nu corespund realitatii.

Raportul de evaluare a perioadei de stagiu,modificat este readus la cunostinta functionarului debutant in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea contestatiei.

Functionarul public nemultumit de rezultatul contestatiei se poate adresa instantei de contencios administrativ.

Evaluarea performantelor profesionale a functionarilor publici -evaluare se aplica fiecarui functionar public,in raport cu realizare obiectivelor individuale stabilite in baza atributiilor prevazute in fisa postului.

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se realizeaza prin raportare criteriilor de performanta la gradul de indeplinire a obiectivelor individuale prevazute pentru perioada evaluata.

Obiectivele individuale trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte:

a)sa fie specifice activitatilor care presupun exercitare prerogativelor de putere publica;

b)sa fie cuantificabile-sa aiba o forma concreta de realizare;

c)sa fie prevazute cu termene de realizare;

d)sa fie realiste-sa poata fi aduse la indeplinire in termenele de realizare pervazute si cu resursele alocate;

e)sa fie flexibile-sa poata fi revizuite in functie de modificarile intervenite in prioritatile autoritatii publice.

Revizuirea obiectivelor individuale se poate face trimestrial.Modificarile se consemneaza intr-un document semnat si datat de evaluator si de functionarul public care urmeaza sa fie evaluat.Documentul va fi anexat la raportul de evaluare.

Criteriile de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se aproba prin ordin al presedintelui A.N.F.P.Ordinul se publica in Monitorul Oficial,Partea I.

Perioada evaluata este cuprinsa intre data de 1 decembrie a anului anterior si 1 decembrie a anului in curs.

Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 decembrie si 31 decembrie ale anului pentru care se evalueaza performantele profesionale ale functionarilor publici.

In mod exceptional evaluarea se face si in cursul perioadei evaluate,in urmatoarele cazuri:

a)atuci cand pe parcursul perioadei evaluate raporturile de serviciu ale functionarului public inceteaza,se suspenda sau se modifica,in conditiile legi.In acest caz functionarul va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea,suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu.La obtinera calificativului anual va fi avut in vedere,in functie de specificul atributiilor prevazute in fisa postului,si calificativul obtinut inainte de suspendarea sau modificarea raportului de serviciu;

b)atunci cand,pe parcursul perioadei evaluate,raporturile de serviciu ale functionarului public care ocupa o finctie publica de conducere sau o functie corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici inceteaza sau se modifica.In acest caz functionarul public de conducere are obligatia ca inaintea modificarii raporturilor de serviciu sau dupa 15 zile de la modificare sa relizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici din subordine.Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor individuale;

c)atunci cand pe parcursul perioadei evaluate,functionarul dobandeste o diploma de studii de nivel superior si urmeaza sa fie promovat,intr-o functie corespunzatoare studiilor absolvite.

Pentru a fi realizata evaluarea anuala functionarul public trebuie sa fi desfasurat o activitate de cel putin 6 luni in functii publice.

Evaluarea performantelor profesionale se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind functionarii publici.

Evaluarea se face de catre evaluator,care poate fi:

a)functionarul public de conducere care coordoneaza compartimentul in care isi desfasoara activitatea functionarul public de executie sau care coordoneaza activitatea acestuia;

b)functionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autoritatii publice,pentru functionarul de conducere;

c)inaltul functionar public,pentru functionarii publici de conducere din subordine sau pentru functionarii de executie,atunci cand acestia isi desfasoara activitaea in cadrul unor compartimente care nu sunt coordonate de un functionar public de conducere,respectiv demnitarul

d)primarul,pe baza propunerii consiliului local,pentru secretarul comunei,orasului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor.

Procedura de evaluare se face in 3 etape:

1.completarea raportului de evaluare de catre evaluator;

2.interviul;

3.contrasemnarea raportului de evaluare.

In vedera completarii raportului de evaluare,evaluatorul:

a)analizeaza indeplinirea obiectivelor individuale fixate;

b)noteaza criteriile de performanta in functie de importanta acestora;

c)stabileste calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;

d)consemneaza rezultatele deosebite ale functionarilor publici,dificultatile intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care la considera relevante.

Notare obiectivelor si a criteriilor de performanta se face parcurgandu-se urmatoarele etape:

a)fiecare obiectiv se apreciaza cu note de la 1 la 5,nota exprimand gradul de indeplinire a obiectivului respectiv din punct de vedere cantitativ,calitativ si al termenului in care a fost realizat;

b)pentru a obtine nota acordata pentru indeplinirea obiectivelor se face media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui obiectiv;

c)fiecare criteriu se noteaza de la 1 la 5.

Semnificatia notelor este urmatoarea:nota 1-nivel minim si nota 5-nivel maxim.

Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale,dupa cum urmeaza:

-intre 1,00-1,50-nesatisfacator;

-intre 1,51-2,50-satisfacator;

-intre2,51-3,50-bun;

-intre 3,51-4,50-foarte bun;

-intre4,51-5,00-exceptional.

Interviul reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si functionarul oublic in cadrul caruia:

a)se aduc la cunostinta functionarului evaluat consemnarile facute de evaluator in raportul de evaluare;

b)in cazul in care intre functionar si evaluator exista diferente de opinie asupra consemnarilor facute,comentariile functionarului public se consemneaza in raportul de evaluare.Evaluatorul poate modifica raportul daca se ajunge la un punct de vedere comun;

c)se semneaza si se dateaza raportul de evaluare de catre evaluator si de functionarul public evaluat.

Raportul de evaluare se inainteaza contrasemnatarului care poate fi:

a)functionarul public ierarhic superior evaluatorului;

b)prefectul,pentru secretarul comunei,orasului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor.

Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului in urmatoarele cazuri:

a)aprecierile consemnate nu corespund realitatii;

b)intre evaluator si functionarul evaluat exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun acord;

Functionarii publici nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la conducatorul autoritatii in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta si se solutioneaza in termen de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depinere a contestatiei.Rezultatul contestatiei se aduce la cunostinta functionarului public in termen de 5 zile de la solutionare.Daca si acum acesta este nemultumit se poate adresa instantei de contencios administrativ.

Reguli privind evaluarea performantelor profesionale ale inaltilor functionari publici se face de catre o comisie formata din 5 personalitati,respestiv un presedinte si 4 membrii,numiti prin decizie a primului-ministru,la propunerea ministrului administratiei si internelor.

Evaluarea acestora consta in aprecierea,pe baza raportului de activitate al inaltului functionar public,a:

a)modului si gradului de indeplinire a obiectivelor stabilite de catre conducatorul autoritatii publice;

b)modului de indeplinire a obiectivelor si a performantelor obtinute de structurile conduse;

c)propunerilor privid eficientizarea activitatii structurilor conduse,prin identificarea deficientelor in activitate si a modului de eliminare a acestora.

Conducatorii autoritatilor publice in cadrul carora isi desfasoara activitate inaltii functionari publici vor intocmi un raport cu referire la componentele raportului de activitate,prevazute.

Evaluarea se face pe baza raportului de activitate intocmit de inaltul functionar public si a raportului conducatorului autoritatii publice astfel:functionarul va primi note de la 1 la 5 conform indeplinirii fiecarui obiectiv.Pentru aflarea notei se va face media aritmetica a notelor acordate.

Avand in vedere varsta medie sub 32 ani activitatea salariatilor se desfasoara in armonie,nexistand conflicte.Deasemenea absolvirea studiilor superioare de catre salariati ii determina sa-si indeplineasca atributiile cu maxima eficienta si operativitate.Intre salariati exista o comunicare permanenta si un dialog deschis permitand crestera participarii la rezolvarea problemelor primite in timpul serviciului.5.Elaborarea unui diagnostic global in cadrul institutiei analizateCu privire la acest aspect al diagnosticului in cadrul institutiei publice se vor avea in vedere atat punctele forte cat si cele slabe prezente in institutia analizata.

Aspecte forte:

a)existenta saitului pe internet,www.dgitl1.ro,unde se pot gasi informatii referitoare la organizarea si functionarea D.G.I.T.L. sector 1 prin structura organizatorica,Regulamentul de Organizare si Functionare,Regulamentul de Ordin Intern.

b)neinregistrarea de conflicte intre manageri si salariati.In cadrul Directiei participantii la concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant, care au fost admisi li se intocmesc acte administrative de angajare,urmand sa depuna juramantul de intrare in corpul functionarilor publici intr-un cadru festiv in fata conducerii.Prin acest juramant se obliga sa respecte Constitutia,drepturile si libertatile fundamentale ale omului,sa aplice in mod corect si fara partinire legile tarii,sa indeplineasca constiincios indatoririle ce ii revin in functia publica in care a fost numit si sa pastreze secretul profesional.

In cazul in care apar mici incidente,sefii de serviciu/birou au rolul de mediatizare si chiar de a aplana probabilele conflicte.

In majoritatea institutiilor publice exista ierarhii functionale care sunt respectate de catre toti salariatii.

La angajare,in prima zi de lucru salariatul semneaza fisa postului care cuprinde atributiile,limite de competenta,sfera relationala.

Functionarii publici tinand cont de obligatiile si indatoriile ce le revin prin Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici si luand cunostinta de atributiile sale participa la crearea unui climat favorabil desfasurarii unor relatii ierarhice de subordonare fata de sef/manager pe de o parte si relatii functionale de colaborare cu toti salariatii din cadrul serviciului pe de alta parte.

Existenta unui dialog deschis,o comunicare permanenta intre salariati si sefii din cadrul directiei,permite cresterea participarii salariatilor la rezolvarea problemelor primite in timpul serviciului.

c)inexistenta accidentelor de munca in timpul serviciului.La nivelul directiei prin grija Biroului Resurse Umane,instructajele de protectia muncii se fac lunar conform prevederilor Legii nr.90/1996 privind protectia muncii.

Toti salariatii au fise de protectia muncii completate la zi,avizate de catre directorul executiv.

Instructajul se desfasoara lunar timp de 8 ore prin studierea si aprofundarea normelor generale de protectia muncii de catre toti angajatii directiei.

Respectare normelor de protectia muncii de catre fiecare salariat la locul de munca,ofera acestuia sentimentul de siguranta in desfasurarea activitatii.

d)media de varsta a salariatilor sub 32 ani.Avand in vedere faptul ca majoritatea salariatilor sunt tineri si au absolvit recent studii superioare,ei pot fi formati profesional intr-un timp mai scurt.

Datorita varstei,integrarea in colectiv se face cu mai multa usurinta,iar capacitatea de a comunica cu colegii si chiar cu contribuabili este mai mare si eficienta.

Cresterea dorintei de afirmare si promovare a personalului tanar duce la imbunatatirea relatiei salariat-contribuabil prin comportamentul amabil al salariatului,prin modul operativ profesional de rezolvare a problemelor ridicate de contribuabili intr-un timp scurt evitand aglomeratiile de la ghiseu.

e)evidenta personalului este realizata in timp real si in conformitate cu actele normative in vigoare.In cadrul Biroului de Resurse Umane personalul are o pregatire corespunzatoare au absolvit cursuri de perfectionare in domeniul resurselor umane,sunt atestati profesional de Ministerul Teritorial de Munca Bucuresti.

Datorita experientei si vechimii in posturi a referentilor de resurse umane sunt obligati sa-si indeplineasca atributiile de serviciu intr-un mod corect si in timp real prin respectarea actelor normative in vigoare.

f)transparenta


Aspecte negative

a)ignorarea unor metode si tehnici de recrutare a personalului.La nivelu directiei sunt ignorate metedole de recrutare a personalului cum ar fi:cresterea importantei publicitatii posturilor vacante in cotidianele de mare tiraj,cautarea in avans a persoanelor specializate,organizarea unui fisier cu potentiali angajati.

In cazul organizarii unui concurs posturile vacante sunt anuntate in Monitorul Oficial patrea a III-a cu 30 de zile inaintea organizarii concursului.

La nivelul institutiei nu exista o planificare pe termen lung a necesarului de personal conform prevederilor H.G. nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

In cadrul directiei recrutarea de personal se face untu-un mod superficial si necorespuzator,ceea ce duce la imposibilitatea ocuparii posturilor vacante cu personal care sa corespunda cerintelor postului.

La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante  se prezinta un numar mare de candidati,iar posibilitatile d eselectie sunt reduse si in mare parte nu se ocupa.

b)lipsa echipamentului de calcul electronic si aparatura de birotica pentru activitatile de functiuni de personal.Avand in vedere fapul ca directia este finantata in totalitate de la bugetul local in cadrul Biroului de resurse Umane exista un calculator si o imprimanta care este folosita si de Serviciul Deservire Generala.

Biroul de Resurse Umane si Serviciul Deservire Genarala isi desfasoara astivitatea in acelasi birou.Lipsa fondurilor alocate si a interesului Consiliului Local Sector 1 pentru dotarea directiei cu calculatoare au ca efect negativ timpul de lucru prelungit pentru rezolvarea lucrarilor de personal din cadrul Biroului de Resurse Umane si pe de alta parte eficienta mai scazuta decat in cazul folosirii unui calculator.

c)lipsa de programe de pregatire profesionala pe probleme de management,comunicare si relatii cu publicul pentru personalul de conducere.In cadrul directiei nu se organizeaza cursuri de pregatire profesionala si de specialitate din lippsa de fonduri.

Pentru personalul de conducere nu exista o programare de probleme manageriale,de comunicare si relatii cu publicul,avand in vedere ca Direcia Generala de Impozite si Taxe Locale sector 1 este o institutie publica de interes local.

Din cauza minimalizarii importantei metodelor de management,comunicare si relatii cu publicul in pregatirea cadrelor de conducere rezulta efecte negative ca:

-lipsa de interes pentru efectele economice in ceea ce priveste urmarirea si incasarea taxelor;

-neputinta salariatului de a convinge contribuabili sa-si plateasca impozitele

-lipsa coordonarii operative a serviciilor si birourilor.

d)motivatia personalului.A motiva oamenii in munca lor inseamna a-i rasplati baneste si a le acorda alte facilitati pentru contributia lor la progresele organizatiei prin initiativa si efort.Pe de alta parte,a motiva inseamna a dezvolta in om sentimentul impilnirii sale profesionale si sociale.Traditional,salariul reprezinta principala cale de motivare a personalului dar de regula oamenilor le sunt necesare si alte nevoi sau snse de exprimare:nevoia de a incata prin munca,de cunoaste natura si societatea de a lua decizii,de a fi recunoscut ca profesionist.

In toate institutiile publice salarizarea se face conform Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariului din sectorul bugetar si indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica modificata si completata prin Hotarari si Ordonante de Urgenta ale Guvernului,ultima Ordonanta nr.123/2003 privind cresterile salariale ce se acorda personalului din sectorul bugetar.Din cauza lipsei unei legi de salarizare pentru functia publica si suspendarea sporurilor prin Legea bugetului au ca efect negativ tentatia functionarilor publici de a fi corupti.

e)necesitatea elaborarii politicii de asigurare cu personal.La nivelul directiei nu exista o baza de date cu persoane care ar fi posibili angajati intr-o perioada apropiata.Pentru ocuparea posturilor vacante nu sunt intocmite grafice cu date fixe pentru organizarea concursurilor necasare ocuparii posturilor vacante.Lipsa unui proiect care sa cuprinda termene de realizare,resursele financiare la nivelul directiei reprezinta o parte negativa in ceea ce priveste asigurarea cu personal.


6.Propuneri de imbunatatire


Pe baza identificarii aspectelor pozitive si negative s-au stabilit urmatoarele propuneri de imbunatatire:

1.Diversificarea metodelor si tehnicilor utilizate de recrutare a personalului.

2.Elaborarea politicii de asigurare cu personal.

3.Permanentizarea pregatirii profesionale si de specialitate pe probleme manageriale,de comunicare si relatii cu publicul pentru personalul de conducere.

4.Achizitionarea de echipamente de calcul electronic si aparatura de birotica pentru activitatile functiunii de personal.

1.Diversificarea metodelor si tehnicilor de recrutare a personalului

Dintre masurile de recrutare a personalului,posibil de aplicat la directie,mentionam urmatoarele:

publicitatea:este o metoda frecvent folosita in activitatea organizationala.Aceasta metoda presupune identificarea unor mijloace de comunicare adecvate,prin care sa fie enuntate anumite cerinte privind nivelul de cunostinte si calificare a personalului ce urmeaza sa fie angajat in urma recrutarii si selectiei.Publicitatea prezinta diverse mijloace de mediatizare:presa scrisa,radioul,televiziunea,retele de comunicare de tip internet,afisele,corespondenta diversa adresata institutiilor cu specialitate in domeniul administratiei.

Pentru a asigura o recrutare corespunzatoare,anuntul trebuie sa fie bine conceput,sa ofere informatii suficiente si sa fie difuzat pe o arie intinsa.Anuntul de concurs trebuie sa cuprinda:

data desfasurarii concursului;

locul-numele institutiei si adresa;

posturile scoase la concurs;

conditiile de studii si vechimea in specialitatea pentru fiecare post in parte;

actele necesare fiecarui candidat pentru completarea dosarului de participare la concurs;

data finala pana la care se poate depune dosarul;

tematica fiecarui post vacant anuntat;

bibliografia;

numar de telefon si persoana de contact din cadrul Biroului de Resurse Umane care este in masura sa dea informatii suplimentare candidatilor cu privire la locul de munca,atributiile din fisa postului.

De aceea,pe langa M.O. partea aIII-a,posturile oferite trebuie publicate si in ziar cu o arie larga de cumparare.

Deasemenea acest anunt poate fi transmis prin fax sau email la o serie de institutii de invatamant superior cu profil economic,juridic si administrativ in vederea recrutarii personalului

cautarea persoanelor folosita mai ales pentru functiile de conducere.Aceasta metoda presupune localizarea si identificarea persoanelor care indeplinesc toate cerintele necesare pentru ocuparea postului.

fisierul cu potentiali angajati ar trebui constituit de catre Biroul de Resurse Umane si actualizat permanent.Acest fisier nu este dificil de realizat,putand fi executat de catre un programator din afara directiei,contra unei sume de aproximativ 500 ron.

Aceste metode mentionate vor oferi posibilitatea unei recrutari mai largi a personalului specializat,datorita numarului mare de persoane care se vor prezenta la concurs.

Un avantaj al acestor metode consta in perioada mai mare de documentare asupra ofertei fortei de munca specializata pentru postul respectiv,garantand o alegere potrivita cerintelor postului.

2.Elaborarea politicii de asigurare cu personal

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale sector 1 desfasoara o activitate complexa comparativ cu anii 2003,2004.

Recrutarea trebuie sa se bazeze pe cunostintele profesionale cat si pe calitatile personale ale candidatilor.

Resursele necesare finantarii derularii acestei politici se refera in special la cheltuielile necesare desfasurarii concursurilor

3.Permanentizarea pregatirii profesionale si de specialitate pe probleme manageriale de comunicare si relatii cu publicul pentru personalul de conducere al directiei

Pregatirea profesionala este un proiect de instruire continua,pe parcursul careia participantii dobandesc cunostinte tehnice si practice necesare desfasurarii activitatilor prezente si viitoare.

Perfectionarea pregatirii profesionale are drept scop improspatarea si imbogatirea sistematica a cunostintelor profesionale,aprofundarea unui anumit domeniu al specializarii de baza,insusirea noilor realizari ale stiintei tehnice si culturii din domeniul respectiv sau din cele inrudite.

Cursurile se desfasoara conform unor programe stabilite de catre institutiile organizatoare si transmise sub forma de oferta tuturor institutiilor interesate.

Oferta de curs de perfectionare cuprinde:

locul desfasurarii cursului;

data cand incepe cursul;

perioada;

domeniul de activitate;

tematica;

numele si prenumele organizatorului;

costul cursului.

Aceste programe de pregatire au drept scop completarea cunostintelor teoretice si practice pe probleme de management

In procesul de pregatire se parcurg urmatoarele etape:

pregatirea efectiva;

post-pregatirea,prin care se asigura consultanta in procesul aplicarii celor invatate.

Cursurile sunt organizate de Institutul national al Administratiei prin Centrul Regional de Formare Continua Bucuresti pe o perioada de 7 zile pana la 30 zile pe an pentru functionarii publici.

Cursurile organizate au urmatoarele tematici:

-managementul impozitelor si taxelor locale;

-managementul resurselor umane in administratie publica locala;

-administrarea creantelor bugetare locale;

-executarea silita;

-comunicare si relatii cu publicul.

Costul unui asemenea curs se estimeaza la 1500 ron de persoana.

In cadrul directiei este recomandabil sa fie trimisi la cursuri de pregatire pe probleme de management,comunicare si relatii cu publicul,cei doi directori si cei 22 de sefi de servicii.Pentru buna desfasurare a activitatii directiei ar fi necesar ca aceste cursuri de perfectionare la nivelul conducerii sa se desfasoare pe o perioada de un an.Tinand cont de oferta de cursuri a I.N.A.,Biroul Resurse Umane trebuie sa programeze cel putin 2 sefi pentru fiecare luna care sa participe la aceste cursuri de perfectionare in domeniul de specialitate al fiecarui sef fara a perturba desfasurarea activitatii directiei.

Prin aceste cursuri va putea fi posibila si optimizarea celor 4 componente ale sistemului managerial din cadrul serviciilor si birourilor pe care le conduc.

4.Achizitionarea de echipament de calcul electronic si aparatura de birotica pentru activitatile functiunii de personal

Avand in vedere volumul mare de lucrari la nivelul Biroului de Resurse Umane si nu numai se impune achizitionarea unor calculatoare performante.De exemplu in cazul Resurselor Umane necesitatea se poate motiva prin urmatoarele exemple:

-in cadrul directiei anual se fac promovari in grad pentru aceasta biroul intocmind urmatoarele tabele:cu salariatii care au drept de a promova,cu posturile vacante la nivel de institutie pe fiecare serviciu/birou,criterii de promovare cum ar vechimea fise de evaluare pe 2 ani care au calificativ bun si foarte bun,raport intocmit de seful de serviciu/birou.

-situatia programarii si efectuarii concediului de odihna,de boala ,de studii si transmiterea lor la Biroul Financiar;

-transmiterea la ANFP a tuturor modificarilor de structura organizatorica,a fluctuatiei salariatilor prin angajarea sau lichidare,promovare,iesire din debut,sanctiuni;

-intocmirea fiselor de post si evidenta lor;

-intocmirea anuala a fiselor de evaluare pentru fiecare salariat;

-raporturile trimestriale cu privire la personalul directiei;

-situatiile lunare cu modificarile aparute in fiecare luna transmise Biroului Financiar:modificarea de spor de vechime,indexat salariul de baza,modficat indemnizatia de conducere,promovat in functie;

-intocmirea,difuzarea si urmarirea punerii in aplicare a actelor adminisrtative:dispozitii,note de serviciu,referate,rapoarte.

In prezent pentru a realiza si finaliza promovarea in grad/treapta profesionala a salariatilor din cadrul directiei este necesara o perioada de timp de 40 ore.Timp in care salariatul din cadrul Resurselor Umane trebuie sa studieze fiecare dosar profesional in parte pentru fiecare salariat si sa extraga toate datele necesare promovarii.

Aceasta propunere de imbunatatire ar fi posibila,timpul s-ar reduce la aproximativ 20 ore,efortul fizic si intelectual depus s-ar diminua,lucrarea ar avea o forma si o calitate mai buna.
7.Elemente privind strategia D.G.I.T.L. SectorIn cadrul D.G.I.T.L. Sector 1,in ceea ce priveste acest concept de strategie,acesta nu este clar definit.Directia are o serie de proiecte,pe care doreste sa le implementeze,insa continutul acestora nu este deloc unul precis si clar definit.Se observa astfel in aceasta institutie,ca dealtfel in majoritatea institutiilor publice din Romania,lipsa unei bune intelegeri a acestui concept de strategie.Mai mult chiar din pricina pregatirii destul de slabe in domeniul managementului public,acest concept fie este prost inteles,fie este ignorat.Accentul este pus mai ales pe respectarea intocmai a prevederilor legale,pe indeplinirea acelorasi activitai cu caracter birocractic.

Cu toate aceste impedimente,am reusit in urma discutiilor avute cu functionarii publici din cadrul Directiei sa identific o serie de strategii la nivelul acestei institutii publice.Printre acestea voi enumera pe urmatoarele:a.Strategia privind informatizarea institutiei

Aceasta strategie deriva de fapt din Strategia Guvernului privind informatizarea administratiei publice.Este necesar astfel sa fie utilizate noile tehnologii informationale,atat in mod extensiv,cat si intensiv.Informatizarea presupune necesitatea implementarii urgente a noilor tehnologii,pentru a asigura astfel o eficienta crescuta a Directiei,prin servicii corespunzatoare acordate cetatenilor si agentilor economici.Aceasta eficienta se refera la raspunderea in mod satisfacator cerintelor sociale crescande.Directia a inceput implementarea Planului de Actiune,parte integranta a politicii de Societate Informationala,promovata de Guvern.

Prin acesta se urmareste cresterea eficientei si eficacitatii serviciilor publice oferite de D.G.I.T.L.

Strategia privind informatizarea se refera la utilizarea metodelor specifice TI in modernizarea institutiei si cuprinde:

-informatizarea desemnata a creste eficienta operationala in cadrul directiei;

-informatizarea serviciilor avand ca beneficiari cetatenii si agentii economici,care implica integrarea serviciilor prestate de administratia centrala si locala;

-asigurarea accesului la informatii prin TI pentru utilizatorii finali ai serviciilor de taxe si impozite.

Prin intermediul acestei strategii cetatenii pot beneficia de orice servicii publice la care au dreptul.In plus atunci cand solicita un serviciu ,in afara actelor de identitate,persoanele sa nu furnizeze alte informatii personale aflate deja in baza de date a directiei.

b.Strategia privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale

Aceasta strategie de refera de fapt la implementarea unui sistem electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale.Incasarea prin mijloace electronice va presupune si instruirea personalului in acest sens,deci directia va investi si in pregatirea angajatilor in acest sens.

Tipul acesta de strategie isi propune sa reduca timpul petrecut de cetatean in fata ghiseelor de plata si simplificarea operatiunilor de incasare a impozitelor si taxelor locale.

Acestea sunt cele mai importante elemente ale strategiei Directiei,insa la nivelul acestei institutii mai exista anumite strategii,dar nu foarte clar definite.Printre acestea se numara si imbunatatirea functiunii de personal.Strategia in acest domeniu al resurselor umane are in vedere perfectionarea continua a functionarilor publici si cresterea performantelor profesionale si a competentelor acestora.

Obiectivele urmarite in cadrul acestei strategii pot fi realizate prin redefinirea metodelor si tehnicilor de recrutare a personalului.La nivelul institutiei nu exista insa o planificare pe termen lung a necesarului de personal ,conform H.G.1209/2003,privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.De aceea este necesara implementarea unor metode corespunzatoare de recrutare.

In plus pentru realizarea acestor cerinte directia urmareste si echiparea corespunzatoare a Biroului de Resurse Umane cu echipament de calcul electronic performant si cu aparatura de birotica pentru imbunatatirea functiunii de personal.Lipsa fondurilor care ar trebui alocate in acest sens sunt impedimentul principal in realizarea acestor obiective ale Directiei.

Desi nu foarte bine definita, mai putem vorbi in cadrul directiei si de o strategie in ceea ce priveste dezvoltarea carierei functionarilor publici.Dezvoltarea se bazeaza in principal pe urmarea unor cursuri de pregatire profesionala continua in domenii precum managementul public,comunicare si relatii cu publicul.Directia a inteles importanta unor functionari bine pregatiti si competenti,cerinte necesare pentru asigurarea eficientei activitatilor oferite de catre Directie.

De regula aceste strategii sunt realizate pentru perioade mai mari de 5 ani.Ceea ce s-a observat in cadrul Directiei este si faptul ca in continutul acestor strategii sau proiecte de strategii nu sunt definite nici termene clare,nici eventualele surse de finantare.

De aceea acest aspect legat de elemente de strategie in cadrul acestei institutii publice este destul de deficitar si slab dezvoltat.


Bibliografie:

1.Regulamentul de organizare si functionare a Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 1;

2.Legea 188/1999,privind statutul functionarului public;

3.Noutati in managementul public,editia a II-a,Armenia Androniceanu;

4.www.dgitl1.ro

Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }