QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

ActiunileActiunile


E Notiune

Actiunile sunt titluri de valoare emise de catre o societate comerciala de capital constituita in conditiile legii (Legea nr. 31/1990, republicata).

In doctrina, notiunii de actiune i s‑au atribuit mai multe sensuri. Astfel, pornind de la faptul ca in conformitate cu art. 91 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, capitalul este reprezentat prin actiunile emise de societate, actiuni de valoare egala, s‑a considerat ca o actiune reprezinta o fractiune a capitalului social.De asemenea, avand in vedere faptul ca actiunea apare si ca element determinant al raportului juridic ce se naste intre societate si asociatul actionar, actiunea desemneaza si un raport juridic specific, un raport societar

Totodata, termenul de "actiune" desemneaza si titlul negociabil, exprimat in forma materializata sau dematerializata, care confera o serie de drepturi unui asociat dintr‑o societate de capital

In sfarsit, actiunile pot fi considerate si titluri de credit, cu un anumit specific, respectiv titluri de credit societare . Astfel, actiunile presupun o singura trasatura specifica a titlurilor de credit, respectiv faptul ca ele incorporeaza dreptul in chiar cuprinsul titlului, fara insa a fi autonome (isi gasesc izvorul in actul constitutiv al societatii) si literale, din cuprinsul actiunii nerezultand efectiv drepturile ce revin titularilor lor

E Caracteristicile actiunilor

Orice actiune are o valoare nominala, stabilita in actul constitutiv, care reprezinta o fractiune din capitalul social al societatii respective.

Conform art. 93 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, valoarea nominala minima a unei actiuni este de 0,1 RON.

Actiunile sunt indivizibile.

In cazul actiunilor detinute de mai multi coproprietari, caracterul indivizibil al actiunii se mentine, deoarece coproprietarii au obligatia, prin lege, sa desemneze un reprezentant care sa exercite toate drepturile specifice actiunilor, indiferent daca este vorba de actiuni nominative sau actiuni la purtator. Atunci cand coproprietatea intervine ca urmare a transmiterii unei actiuni nominative catre mai multi coproprietari, actul de transmitere va fi legal inregistrat numai dupa ce coproprietarii si‑au desemnat reprezentantul unic ce va exercita drepturile rezultate din actiune. In situatia in care coproprietarii nu se inteleg cu privire la persoana care urmeaza sa exercite drepturile specifice actionarilor, problema se rezolva pe cale jurisdictionala

Calitatea de coproprietar al actiunilor naste si obligatii, toti copro­prietarii fiind raspunzatori in solidar pentru efectuarea varsamintelor datorate pentru actiunea respectiva.

Actiunile au valoare egala, conferind titularilor lor drepturi egale.

Prin exceptie, exista actiuni care confera titularilor lor drepturi preferentiale, respectiv actiunile cu dividend prioritar.

Ca titluri de valoare, actiunile sunt titluri negociabile, ele incorporand valoare in continutul lor.

Prin esenta lor, actiunile se pot transmite de la un titular la altul, situatiile in care negociabilitatea actiunilor este restransa fiind expres si limitativ prevazut de lege sau de actul constitutiv

E Categorii de actiuni 

In functie de modul de transmitere, actiunile pot fi:

actiuni nominative - atunci cand in cuprinsul titlurilor de valoare se stabileste titularul dreptului asupra acelei actiuni;  

actiuni la purtator ‑ adica acele actiuni pentru care simpla detinere materiala reprezinta dreptul asupra actiunii,

Categoria de actiuni ce urmeaza a fi emisa la nivelul societatii se stabileste prin intermediul actului constitutiv. In masura in care in actul constitutiv al unei societati nu se stabileste expres tipul de actiuni emise de societate, automat, in temeiul legii, se considera ca actiunile respective sunt actiuni nominative.

De asemenea, indiferent de tipul de actiune nominalizata de actul constitutiv, o actiune neplatita in intregime (in special in cazul subscrii­torilor acceptanti, la constituirea societatilor pe actiuni prin subscriptie publica) nu poate fi decat o actiune nominativa, solutie de altfel perfect explicabila, avand in vedere raspunderea actionarilor pentru efectuarea varsamintelor datorate.

Art. 92 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, republicata, permite schimbarea naturii actiunilor in baza unei hotarari a adunarii generale extra­ordinare, respectiv, actiunile nominative se pot transforma in actiuni la purtator si invers.

In masura in care actiunile sunt emise de o societate constituita prin subscriptie publica, iar aceasta societate se refera la valori mobiliare, legea stabileste ca regula tranzactionarea actiunilor direct pe piata de valori mobiliare, aceste societati fiind considerate societati detinute public  si sunt reglementate de legislatia privind piata de capital.

Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala, sau demate­rializate, situatie in care, legea impune inregistrarea acestora in registrul actionarilor.

In afara acestor actiuni, considerate a fi actiuni ordinare, exista si actiuni specifice, respectiv actiunile preferentiale sau prioritare, fara drept de vot.

E   Mentiuni obligatorii in cuprinsul actiunii

Pentru a fi considerata valabila, actiunea va cuprinde mentiunile obligatorii impuse de lege, respectiv:

q denumirea societatii emitente;

q durata societatii emitente

q data actului constitutiv;

q numarul din registrul comertului, sub care a fost inregistrata societatea;

q codul unic de inregistrare al societatii;

q numarul Monitorului Oficial in care s‑a realizat publicitatea societatii constituite;

q capitalul social al societatii emitente;

q numarul de actiuni in care e impartit capitalul social, numarul de ordine al acestora si valoarea nominala;

q numarul de actiuni pentru care s‑a realizat varsamantul;

q avantajele rezervate fondatorilor.

Daca actiunile sunt nominative, suplimentar, in continutul actiunii, trebuie sa figureze si elementele de identificare ale actionarului (daca este persoana fizica, numele, prenumele, domiciliul si codul numeric personal, iar daca este persoana juridica denumirea, sediul, numarul de inmatriculare si codul unic de inregistrare).

Orice actiune pentru a fi valabila trebuie semnata de doi membri ai consiliului de administratie, respectiv ai directoratului, sau, dupa caz, semnatura administratorului unic, respectiv a directorului general. Respectiv de cel putin doi administratori, in cazul in care administrarea societatii este asigurata de mai multi administratori.

Daca o societate comerciala nu emite actiuni pe suport material, ea va elibera, la solicitarea actionarului sau din oficiu, un certificat de actionar care va cuprinde obligatoriu toate mentiunile ce trebuie sa se regaseasca in continutul unei actiuni, precum si numarul, categoria si valoarea nominala a actiunilor acelui actionar, pozitia la care este inscris actionarul in registrul actionarilor si numarul de ordine al actiunilor astfel emise.

Aceasta modalitate stabilita de lege da continut ideii de titluri cumu­lative, deoarece certificatul de actionar nu numai ca face dovada calitatii titularului lui, dar, prin elementele pe care le contine, face dovada si cu privire la titlurile detinute de acel actionar.

In plus, art. 92 alin. 5 din Legea nr. 31/1990, stabileste ca se pot emite titluri cumu­lative pentru mai multe actiuni, si in situatia in care acestea sunt emise in forma materiala.

E Transmiterea actiunilor

Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative se face, de principiu, in baza unei declaratii semnate de cedent si cesionar, declaratie care se inregistreaza in registrul actionarilor.

In cazul in care actiunile nominative se emit in forma materiala (pe suport de hartie), in vederea transmiterii dreptului de proprietate, alaturi de declaratia semnata de cedent sau cesionar (sau un mandatar al acestora),  trebuie realizata si o mentiune cu privire la cesiune, direct pe titlu (deci in cuprinsul actiunii), mentiune semnata de cedent si cesionar.

Dispozitiile legale referitoare la modul de transmitere al dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative au caracter dispozitiv, legea permitand partile sa stabileasca alte reguli prin actul lor constitutiv (de exemplu, ca declaratia sa nu poata fi data de catre mandatari, ci numai in mod personal, de catre cedent si cesionar).

Transmiterea actiunilor emise in forma dematerializata si care sunt tranzactionate pe o piata de capital, se supun regulilor specifice stabilite conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Subscriitorii, cat si cesionarii ulteriori raspund solidar pentru plata actiunilor, dreptul la actiune impotriva acestora prescriindu‑se intr‑un termen de 3 ani de la momentul cand s‑a facut mentiunea referitoare la transmiterea actiunilor in registrul actionarilor.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator, se transmite prin simpla traditiune, fara nici un fel de formalitate suplimentara.

E Actiunile cu dividend prioritar fara drept de vot

Titularul unei actiuni cu dividend prioritar beneficiaza de:

dreptul de a primi propriul sau dividend, inaintea oricaror altor retineri din beneficiile societatii, calculate la incheierea exercitiului financiar;

drepturile obisnuite ce reveni oricarui titular de actiuni ordinare, mai putin dreptul de a participa la vot in cadrul adunarilor generale.

Actiunile cu dividend prioritar nu pot depasi 1/4 din capitalul social, iar valoarea lor nominala va fi aceeasi cu cea stabilita pentru actiunile ordinare.

Legea limiteaza si titularii actiunilor cu dividend prioritar in sensul ca, se interzice detinerea unor asemenea actiuni pentru cenzori, administra­tori, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, orice alti reprezentanti ai societatii, pentru ca acestia participa in organele executive si de control ale societatii si pot determina vointa societatii in sensul intereselor proprii determinate de obtinerea dividendului prioritar.

Daca societatea intarzie plata dividendelor, titularii actiunilor preferentiale vor dobandi drept de vot pana la achitarea efectiva a acestora.

Si in cazul acestor actiuni speciale, legea permite ca prin hotararea adunarii generale extraordinare natura actiunilor sa se modifice (actiunile ordinare sa fie convertite in actiuni cu dividend prioritar si invers).

Titularii de actiuni cu dividend prioritar au posibilitatea de a se reuni in adunari proprii.

E Drepturile titularilor de actiuni

In baza actiunilor pe care le detin, actionarii beneficiaza in cadrul societatii de anumite drepturi specifice, astfel:

dreptul la vot

In baza actiunilor pe care le detin, actionarii isi pot exercita dreptul la vot in cadrul adunarii generale. Conform art. 101 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, orice actiune platita da dreptul la un vot, daca prin actul constitutiv nu s‑a prevazut altfel. In aceste conditii, nimic nu impiedica de exemplu, ca dreptul la vot sa fie exprimat prin existenta unui numar mai mare de actiuni. Esential este insa faptul ca exercitiul dreptului la vot sa se realizeaza proportional cu numarul actiunilor.

Prin actul constitutiv al societatii se poate limita dreptul la vot pentru acei actionari care detin mai multe actiuni. Aceasta practica, desi recunoscuta de lege, poate crea o inechitate intre actionari, cu atat mai mult cu cat este vorba de societati de capital. 

Art. 101 din Legea nr. 31/1990, republicata, stabileste si o situatie de suspendare a dreptului la vot. Dreptul la vot se suspenda pentru acei actionari care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.

In realitate, textul trebuie interpretat in sensul suspendarii dreptului la vot pentru actiunile a caror varsaminte sunt ajunse la scadenta. In aceste conditii suspendarea poate interveni fie de la momentul ajungerii la scadenta a varsamintelor si pana la momentul anularii prin hotarare a actiunilor pentru care nu s‑au facut varsaminte, fie de la momentul scadentei varsamintelor si pana la efectuarea platii.

dreptul la dividende

Proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, actionarii beneficiaza de dividende in cuantumul stabilit de adunarea generala a actionarilor.

In afara acestor drepturi esentiale pentru un actionar, in doctrina de specialitate se face referire si la dreptul actionarilor de a fi informati, avand in vedere faptul ca in cadrul adunarilor generale se prezinta rapoartele cenzorilor si ale administratorilor cu privire la activitatea desfasurata de acestia. De asemenea, art. 178 din Legea nr. 31/1990, republicata, stabileste ca administratorii sau, dupa caz, societatile de registru, au obligatia de a pune la dispozitia actionarilor sau a oricaror alti solicitanti, registrele societatii.

La fel ca si dreptul la informare, se recunoaste actionarilor si un alt drept nepatrimonial, respectiv acela de a participa la adunarile generale ale societatii. Pe cale de consecinta, exercitand acest drept, actionarii au posibilitatea de a‑si exercita un drept esential, respectiv dreptul la vot.

In sfarsit, in cazul lichidarii societatii, actionarii au un anumit drept asupra partii corespunzatoare actiunilor ce le detin, in urma lichidarii.

E Raspunderea actionarilor pentru neefectuarea varsamintelor

In situatia in care, la momentul constituirii societatii nu s‑a varsat integral capitalul social, cei obligati la efectuarea varsamintelor vor fi somati la plata la momentul scadentei, in baza unei somatii colective. Aceasta somatie trebuie sa indeplineasca conditiile de publicitate, legea impunand ca ea sa fie publicata de doua ori in Monitorul Oficial, la interval de 15 zile si intr-un ziar de larga raspandire.

Daca in urma somarii repetate, cei obligati la efectuarea varsamintelor nu si‑au efectuat obligatia, consiliul de administratie, respectiv directoratul, are doua posibilitati:

fie va face demersurile pentru urmarirea actionarilor rai platnici si pentru executarea debitelor acestora;  

fie va anula actiunile detinute de catre actionarii rau platnici, caz in care, hotararea de anulare trebuie publicata in Monitorul Oficial cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.

Daca se hotaraste anularea actiunilor, se admite posibilitatea unei noi emisiuni, actiunile noi emise purtand numarul actiunilor anulate. Aceste actiuni urmeaza a fi vandute pe piata libera.

In functie de sumele obtinute din vanzarea actiunilor emise in aceste conditii, pot interveni doua situatii:

q sumele sunt indestulatoare. In aceste conditii, din ele se va acoperi pretul operatiunilor efectuate pentru anularea actiunilor neacoperite, pentru vanzarea celor noi, dobanzile de intarziere a varsamantului si valoarea varsamantului. Daca si dupa acoperirea acestor cheltuieli, in urma vanzarii, mai exista sume neutilizate, acestea vor fi restituite actionarilor;

q sumele sunt neindestulatoare. In aceste conditii, se vor acoperi cheltuielile de anulare si vanzare, societatea urmand a se indrepta impotriva cesionarilor si subscriitorilor; in cazul in care nici in aceste conditii nu se obtin sumele datorate societatii, capitalul social va fi micsorat proportional cu sumele nerecuperate si pentru care nu s‑a facut varsamantul.

De altfel, conform art. 109 din Legea nr. 31/1990, situatia actiunilor trebuie sa se regaseasca in cuprinsul unei anexe la situatia financiara anuala a societatii, in cuprinsul acestei anexe urmand a se preciza si daca aceste actiuni au fost integral liberate, sau dupa caz, numarul actiunilor pentru care desi s‑a solicitat efectuarea varsamintelor, aceasta nu s‑a realizat.

E Dobandirea de catre societate a propriilor sale actiuni

Ca regula de principiu, o societate pe actiuni nu‑si poate dobandi propriile sale actiuni, fie in mod direct, fie prin persoana care lucreaza in nume propriu, dar pe seama societatii. Se admite, in mod exceptional, dobandirea de catre o societate pe actiuni a propriilor sale actiuni, daca exista o hotarare in acest sens a adunarii generale extraordinare si cu conditia ca actiunile astfel dobandite, inclusiv cele deja aflate in porto­foliul societatii, sa nu depaseasca 10% din capitalul social subscris.

Astfel de operatiuni cu actiuni proprii ale societatii se pot realiza pentru o perioada de maximum 18 luni de la momentul in care hotararea extraordinara a adunarii generale a fost publicata in Monitorul Oficial.

Daca actiunile proprii sunt dobandite pentru a fi distribuite angajatilor societatii, actiunile astfel dobandite trebuie distribuite in termen de 12 luni de la data dobandirii.

In cadrul adunarii generale extraordinare, actionarii sunt liberi sa hotarasca cu privire la:

q modurile de dobandire de catre societate a propriilor actiuni ;

q perioada in care se poate efectua o asemenea operatiune;

q valoarea de dobandire a actiunilor, etc

Procedura de dobandire a propriilor actiuni nu poate demara daca nu a fost integral varsat tot capitalul social, adica daca actiunile nu sunt integral liberate.

Pentru dobandirea propriilor actiuni, societatea este obligata la o plata, care se realizeaza din profitul distribuibil si din rezervele disponibile ale societatii, altele decat rezervele legale, conform ultimei situatii financiare anuale aprobate. Tocmai pentru a asigura un control strict al modului de plata a actiunilor dobandite de catre societate, legea impune ca in raportul de gestiune ce insoteste situatia financiara anuala sa fie precizate:

q motivele care au determinat dobandirea propriilor actiuni;

q fractiunea de capital reprezentata de actiunile astfel dobandite;

q numarul, valoarea nominala si contravaloarea actiunilor astfel dobandite.

Operatiunile ce privesc dobandirea propriilor actiuni sunt restrictio­nate prin lege. In situatia in care o societate pe actiuni isi dobandeste propriile actiuni fara respectarea conditiilor impuse de lege sau de adunarea generala extraordinara, are obligatia sa instraineze actiunile astfel dobandite intr‑un termen de un an de la momentul subscrierii lor. Daca societatea nu le instraineaza in acest termen, actiunile astfel dobandite se anuleaza, societatea fiind obligata sa‑si modifice corespunzator capitalul social. Aceasta solutie functioneaza si in cazul in care actiunile sunt dobandite de o societate in cadrul careia o alta societate detine majoritatea sau o pozitie dominanta.

In anumite situatii, nu mai functioneaza restrictionarile specifice impuse de lege pentru dobandirea propriilor actiuni, acestea fiind posibil de dobandit in mod liber. Legea enumera, expres si limitativ, aceste situatii:

in situatia in care societatile dobandesc propriile actiuni pentru a le anula si a realiza astfel reducerea capitalului social;   

pentru cesionarea ulterioara a acestor actiuni catre propriul personal al societatii respective, daca astfel a hotarat adunarea generala si cu conditia ca cesiunea sa se realizeze intr‑un termen de un an de la momentul in care s‑a publicat in Monitorul Oficial hotararea adunarii generale care a hotarat cesionarea propriilor actiuni catre salariatii societatii;

in cazul in care societatea a dobandit propriile actiuni cu titlu gratuit;

in cazul in care societatea dobandeste propriile actiuni ca urmare a succesiunii universale sau ca urmare a fuziunii cu o alta societate actionara;

in cazul in care societatea pe actiuni a dobandit propriile actiuni ca urmare a unei hotarari judecatoresti data intr‑o procedura de executare silita impusa unui debitor al societatii;

atunci cand, in baza hotararii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si cu avizul acesteia, actiunile sunt dobandite cu scopul echilibrarii si regularizarii pietei bursiere si extrabursiere.

Actiunile dobandite de o societate pe actiuni, si care‑i sunt proprii, nu dau dreptul la dividende. Dreptul la vot pe care‑l naste dobandirea acestor actiuni este suspendat pe perioada cat actiunile sunt detinute de societatea emitenta, majoritatile impuse de lege pentru intrunirea in mod valabil a unei adunari generale sau pentru adoptarea legala a unei hotarari fiind stabilite in functie de capitalul social din care s‑a dedus contravaloarea acestor actiuni.

Legea interzice acordarea de catre societate a unor avansuri, imprumuturi sau constituirea unor garantii pentru dobandirea propriilor actiuni.

E Constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor

Constituirea garantiilor reale mobiliare asupra actiunilor, se realizeaza prin intermediul unui inscris sub semnatura privata, inscris inregistrat in registrul actionarilor, tinut de administrator sau, dupa caz, de societatea independenta care tine registrul actionarilor, creditorului eliberandu‑i‑se o dovada cu privire la inregistrarea garantiei constituite.

Totodata, legea impune inregistrarea gajului astfel constituit si in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, de la momentul acestei inregistrari, gajul fiind opozabil tertilor. In functie de momentul inregistrarii, garantia dobandeste si ordinea de preferinta in raport cu alte astfel de garantii.

In continutul actului de garantie, pentru actiunile nominative dematerializate, trebuie precizat in mod obligatoriu cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor cu care se garanteaza, iar in cazul actiunilor la purtator precum si a celor nominative emise in forma materiala, se impune si mentionarea garantiei in cuprinsul titlului si semnatura partilor intre care s‑a realizat contractul de garantie.

In cazul in care societatea constituie garantii reale mobiliare asupra propriilor actiuni, fie in mod direct, fie prin intermediul unor persoane care lucreaza pe seama societatii, aceste operatiuni vor functiona in baza regulilor stabilite pentru dobandirea propriilor actiuni, realizandu‑se insa o contabilizare separata a acestora, cu exceptia situatiei in care astfel de operatiuni se incadreaza in operatiunile curente ale unei societati bancare de credit sau se realizeaza pentru dobandirea actiunilor de catre salariatii societatii.

Chiar daca asupra unor actiuni sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine tot proprietarului, conform art. 124 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 modificata.

VERIFICATI-VA CUNOSTINTELE

. Definiti actiunile.

. De cate feluri sunt actiunile?

. Care sunt drepturile conferite de actiuni titularilor acestora?

. Cum se realizeaza constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor?

5. In cazul in care in actul constitutiv al unei societati pe actiuni nu a fost inscris tipul de actiuni pe care aceasta urmeaza sa il emita:

a)  societatea nu va mai emite actiuni;

b) societatea va emite actiuni nominative;

c)  societatea va emite actiuni la purtator;

d) societatea va emite doar actiuni preferentiale, pentru fondatori.


6. Actiunile reprezinta:

a) fractiuni egale ale capitalului social;

b) fractiuni inegale ale capitalului social, in raport de capitalul subscris de fiecare asociat;

c) fractiuni echitabile si egale ale beneficiului anual obtinut de societate.


Actiunile nu dau dreptul la dividende, iar dreptul de vot este suspendat in cazul:

a) actiunilor dematerializate;

b) actiunilor cumulative;

c) actiunilor gajate;

d) actiunilor preferentiale;

e) in care societatea isi dobandeste propriile actiuni.


8. O actiune nominativa se transmite in mod valabil prin:

a) mentiune facuta la Registrul Comertului;

b) simpla traditiune a acestora;

c) inregistrarea transmiterii in registrul actionarilor;

d) franciza.


9. Actiunile cumulative :

a) sunt nominative;

b) sunt la purtator ;

c) sunt dematerializate ;

d) confera drept prioritar la dividende


10. Dobandirea de catre societate a propriilor actiuni poate fi facuta in proportie de :

a) 50% din capitalul social;

b) 10% din capitalul social;

c) 70% din capitalul social;

d) 30% din capitalul social.Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }