QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate diverse

Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservireMINISTERUL ECONOMIEI


Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor

sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

- ISCIR -


PRESCRIPTIE TEHNICA
AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALATIILOR/ECHIPAMENTELOR SI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE
COLECTIA INSPECTIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICATCAPITOLUL I

GENERALITATI


SECTIUNEA 1

Scop


Art. 1           (1) Prezenta prescriptie tehnica stabileste cerintele si conditiile aplicabile in vederea autorizarii personalului de deservire si a acceptarii personalul auxiliar de deservire in scopul asigurarii conditiilor de exploatare in siguranta a instalatiilor/echipamentelor.

(2) Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica doar in masura in care nu exista alte dispozitii specifice (cu acelasi obiectiv) in legislatia comunitara de armonizare.


SECTIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare


Art. 2           Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica:

a)      personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor prevazut in tabelul 1, in vederea autorizarii;

Tabelul 1

Nr. crt.

Categorii de personal de deservire


Fochist cazane de abur si apa fierbinte, cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune si cazane conduse de calculator


Laborant operator centrale termice


Automatist pentru supraveghere si intretinere cazane


Operator umplere recipiente GPL


Imbuteliator fluide sub presiune


Macaragiu


Stivuitorist


Liftier


Mecanic-trolist


b)      personalului auxiliar de deservire a instalatiilor/echipamentelor prevazut in tabelul 2 in vederea acceptarii de catre detinator/utilizator.

Tabelul 2

Nr. crt.

Categorii de personal auxiliar de deservire


Legator de sarcina pentru macarale


Manevrant pentru macarale cu actionare manuala


Manevrant pentru stivuitoare cu actionare manuala


Manevrant pentru mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii, palane, dispozitive de ridicat si tractiune, transpalete)


Manevrant pentru platforme ridicatoare deplasabile/nedeplasabile


Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule


Manevrant pentru ascensoare cu schip


Manevrant pentru ascensoare de materiale, cu comanda de la punct fix din santierele de constructii


Manevrant pentru ascensoare de constructie speciala pentru materiale


Manevrant pentru trape/instalatii de cortina pentru incendiu


Manevrant pentru echipamente din parcurile de distractii


SECTIUNEA a 3-a

Referinte normative


Art. 3           Prezenta prescriptie tehnica face referiri la urmatoarele acte normative:

a)      Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)      Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)       Hotararea Guvernului nr. 920/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

d)      Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calitatii educatiei;

e)      Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

f)        Hotararea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

g)      Ordinul comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala, cu modificarile si completarile ulterioare;

h)      Ordinul comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

i)         Ordinul comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificarile si completarile ulterioare;

j)        Ordinul Inspectorului de Stat Sef al ISCIR nr. 147/2006 privind obligativitatea institutiilor publice si unitatilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalatiilor din domeniul ISCIR, cu modificarile si completarile ulterioare;

k)       Ordinul Inspectorului de Stat Sef al ISCIR nr. 382/2009 privind metodologia de autorizare a operatorilor responsabili cu supravegherea tehnica a instalatilor;

l)         Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

m)    Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobandita in strainatate, in afara sistemului de invatamant, de cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinand Spatiului Economic European;

n)      Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania.


SECTIUNEA a 4-a

Termeni, definitii si abrevieri


Art. 4           In sensul prezentei prescriptii tehnice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a)      autoritate competenta orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare in ceea ce priveste activitatile de servicii, in special autoritatile administrative, precum si ordinele profesionale si asociatiile profesionale sau alte organisme profesionale care, in exercitarea competentei de autoreglementare, creeaza cadrul legal pentru accesul la activitatile de servicii ori exercitarea acestora;

b)      autorizare - activitate de evaluare si atestare, efectuata de catre ISCIR, a competentei si capabilitatii unei persoane fizice sau juridice de a desfasura o activitate specifica;

c)       avizare procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta activitati de formare profesionala in domeniul reglementat de prezenta prescriptie tehnica;

d)      calificare, respectiv recalificare - activitate de pregatire profesionala care conduce la dobandirea unui ansamblu de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice uneia sau mai multor ocupatii;

e)      cerinta - orice obligatie, interdictie, conditie sau limitare impusa prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevazuta in actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritatilor competente ori care rezulta din jurisprudenta, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociatiilor profesionale ori ale altor organizatii profesionale, adoptate in exercitarea competentei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de munca negociate de partenerii sociali nu sunt, in sine, considerate cerinte;

f)        detinator - persoana fizica sau juridica ce detine cu orice titlu o/un instalatie/ echipament in exploatare;

g)      examinare - proces care are loc la finalizarea unui program de formare profesionala pentru evaluarea cunostintelor si abilitatilor tehnice in vederea autorizarii;

h)      examinare anuala - evaluare a capabilitatii teoretice si practice organizata de operatorul responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor al detinatorului/utilizatorului, in urma instruirii personalului de deservire;

i)         formator atestat ISCIR - persoana fizica atestata de catre ISCIR ce indeplineste prevederile legale in vigoare;

j)        furnizor de formare profesionala - persoana juridica autorizata pentru a organiza programe de formare profesionala a adultilor, conform prevederilor legislatiei in vigoare si inscrisa in Registrul National al Furnizorilor Autorizati;

k)       operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) - persoana fizica autorizata de catre ISCIR pentru supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor care se supune prevederilor prescriptiilor tehnice;

l)         perfectionare/specializare - pregatire profesionala care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor in cadrul aceleiasi calificari, dobandirea de competente noi in aceeasi arie ocupationala sau intr-o arie ocupationala noua, dobandirea de competente fundamentale/cheie sau competente tehnice noi, specifice mai multor ocupatii;

m)    personal de deservire - persoana fizica autorizata de catre ISCIR pentru deservirea instalatiilor/echipamentelor din domeniu sau de activitate, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;

n)      prescriptie tehnica norma tehnica elaborata de ISCIR si aprobata prin ordin al ministrului economiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, care contine, pentru domenii clar definite, conditii si cerinte tehnice referitoare la instalatii/echipamente si la activitati specifice domeniului de activitate, prevazute in Legea 64/2008, ce se realizeaza in legatura cu acestea, in vederea introducerii pe piata, punerii in functiune si utilizarii instalatiilor/echipamentelor respective in conditii de siguranta in functionare;

o)      program de formare profesionala - ciclu de specializare/perfectionare/calificare/ recalificare organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat conform legislatiei in vigoare;

p)      punere in functiune - actiune care are loc in momentul primei utilizari a unei/unui instalatii/echipament;

q)      registru - orice evidenta sau baza de date administrata de o autoritate competenta, in format electronic ori pe hartie, cuprinzand informatii cu privire la prestatorii de servicii autorizati intr-un domeniu specific;

r)        stagiu de instruire periodica - program de instruire parcurs de personalul de deservire a instalatiilor/echipamentelor din patru in patru ani, in vederea eliberarii unui nou talon pentru vize anuale;

s)      stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;

t)        utilizator - persoana fizica sau juridica care are in folosinta o/un instalatie/echipament.

(2) In continutul prezentei prescriptii tehnice sunt folosite urmatoarele abrevieri:

a)      GPL - gaz petrolier lichefiat;

b)      ISCIR - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

c)       RSVTI - operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor.


CAPITOLUL II

AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE


SECTIUNEA 1

Prevederi generale


Art. 5           (1) Personalul nominalizat la art. 2, tabelul 1 este examinat in vederea autorizarii de catre ISCIR dupa absolvirea unui program de formare profesionala.

(2) Programele de formare profesionala in vederea autorizarii personalului se organizeaza de furnizori de formare profesionala avizati si autorizati.

(3) Avizarea furnizorilor de formare profesionala se face de catre ISCIR. In acest scop furnizorul de formare profesionala depune la ISCIR, urmatoarele:

a)      adresa de solicitare a avizarii furnizorului de formare profesionala;

b)      dovada ca are ca obiect de activitate desfasurarea activitatilor de formare profesionala, conform actelor constitutive;

c)       programa analitica;

d)      suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevazuta la art. 2, tabelul 1.

(4) ISCIR analizeaza documentele prevazute la alin. (3) si, in cazul in care acestea corespund prevederilor prezentei prescriptii tehnice, elibereaza adresa de avizare conform modelului din anexa 1.

(5) Avizarea este valabila pe o perioada de 4 ani.

(6) Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face conform prevederilor legislatiei in vigoare.


Art. 6           (1) Persoanele care sunt cetateni ai statelor membre, detin o autorizatie eliberata de autoritatea competenta dintr-un stat membru si care doresc sa se autorizeze pentru a deservi o/un instalatie/echipament din domeniul ISCIR, se prezinta la examenul in vederea autorizarii de catre ISCIR.

(2) Examenul consta dintr-o proba teoretica ce are ca scop evaluarea cunostintelor privind aplicarea legislatiei nationale si a prescriptiilor tehnice aplicabile, necesare pentru deservirea instalatiei/echipamentului.

(3) In vederea autorizarii solicitantul depune la ISCIR urmatoarele documente:

a)       cerere din care sa rezulte tipul si parametrii maximi ai echipamentului pentru care solicita autorizarea;

b)       copia actului de identitate/pasaport;

c)       fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ” sau documentul echivalent eliberat de o entitate competenta din statul membru (spitale, clinici);

d)       copia autorizatiei eliberata de autoritatea competenta din statul membru.

(4) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal de examinare, ISCIR elibereaza autorizatia, conform prevederilor de la art. 16.


Art. 7           Persoanele care doresc sa se autorizeze pentru a deservi o/un instalatie/echipament din domeniul ISCIR si care nu sunt cetateni ai statelor membre trebuie sa urmeze un program de formare profesionala conform prevederilor de la art. 5.


SECTIUNEA a 2-a

Organizarea programelor de formare profesionala


Art. 8           (1) Pentru organizarea unui program de formare profesionala furnizorul de formare profesionala depune la ISCIR, cu 15 zile inainte de inceperea programului, urmatoarele:

a)      adresa de anuntare a organizarii unui program de formare profesionala, in care trebuie sa se precizeze denumirea si tipul programului, numarul cursantilor, perioada de organizare si locul de desfasurare a programului;

b)      copia adresei de avizare a furnizorului de formare profesionala;

c)       copia autorizatiei furnizorului de formare profesionala;

d)      programa analitica, dezvoltata pe teme, zile, ore si formatori;

e)      tabelul cu numele si prenumele formatorilor atestati de catre ISCIR;

f)        tabelul cu numele si prenumele cursantilor, codul numeric personal, numele si prenumele supraveghetorului de practica, tipul instalatiei/echipamentului pe care se efectueaza practica si programul de efectuare a stagiului de practica.

NOTA: 1) Pentru cursurile de calificare macaragiu grupa E (masinist pod rulant) se accepta formatori atestati pentru modulul „macaragiu”.

(2) Se admite suplimentarea listei cursantilor numai in intervalul ramas pana la inceperea programului, cu obligatia informarii ISCIR in legatura cu modificarile intervenite.

(3) ISCIR poate efectua verificari privind modul de desfasurare a programului de formare profesionala.

(4) Furnizorul de formare profesionala care nu anunta organizarea unui program de formare profesionala in termenul prevazut la art. 8, nu poate inscrie participantii la examenul in vederea autorizarii de catre ISCIR.


SECTIUNEA a 3-a

Organizarea examenului in vederea autorizarii


Art. 9           Examenul in vederea autorizarii personalului de deservire se organizeaza de furnizorul de formare profesionala care are obligatia sa asigure conditiile necesare pentru buna desfasurare a acestuia.


Art. 10        Se admit la examenul in vederea autorizarii persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

a)       au implinit varsta minima de 18 ani;

b)       detin fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de .”;

c)       au absolvit un program de formare profesionala;

d)       au absolvit cursuri universitare tehnice de lunga sau scurta durata;

e)       persoanele care sunt cetateni ai statelor membre si detin un document echivalent de calificare recunoscut de autoritatea competenta.


Art. 11        Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesionala trebuie sa depuna la organizatorul examenului documentele mentionate la art. 14, lit. c), pct. 1)-3) si suplimentar, copia certificatului de absolvire/calificare.


Art. 12        Absolventii cursurilor universitare tehnice de lunga sau de scurta durata trebuie sa depuna la organizatorul examenului documentele mentionate la art. 14, lit. c), pct. 1)-3) si suplimentar, urmatoarele documente:

a)      copia diplomei de studii;

b)      adeverinta de practica efectuata cu cel mult 12 luni inainte de depunerea documentelor, conform modelului din anexa 2; durata de efectuare a practicii este cea stabilita in programele analitice din prezenta prescriptie tehnica.


Art. 13        Persoanele care sunt cetateni ai statelor membre trebuie sa depuna la organizatorul examenului documentele mentionate la art. 14, lit. c), pct. 1)-3) si suplimentar, documentul care atesta recunoasterea diplomei/calificarii profesionale eliberat de autoritatea nationala competenta.


Art. 14        Furnizorul de formare profesionala solicita in scris examinarea in vederea autorizarii, comunicand la ISCIR datele referitoare la organizarea examenului cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii acestuia, dupa cum urmeaza:

a)      data si locul organizarii examenului

b)      tabelul cu numele si prenumele candidatilor inscrisi la examen

c)       dosarele candidatilor cu urmatoarele documente:

copia actului de identitate;

fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de .”;

o fotografie color marimea ¾ cm;

documentele prevazute la art. 11-13, dupa caz.


Art. 15        Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifica documentatia prevazuta la
art. 14 si respectarea conditiilor privind autorizarea personalului de deservire prevazute la
art. 10.


SECTIUNEA a 4-a

Sustinerea examenului in vederea autorizarii


Art. 16        Comisia de examinare in vederea autorizarii este constituita din:

a)      inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR in calitate de presedinte al comisiei;

b)      formatorul atestat ISCIR din cadrul furnizorului de formare profesionala;

c)       reprezentantul furnizorului de formare profesionala care asigura secretariatul comisiei.

(2) Comisia de examinare admite participarea la examenul in vederea autorizarii a candidatilor care fac dovada absolvirii programului de formare profesionala (catalogul cu rezultatele la examenul de absolvire a programului de formare profesionala sau certificatul de absolvire/calificare).

(3) Examenul in vederea autorizarii consta dintr-o proba teoretica si o proba practica ce au ca scop verificarea insusirii cunostintelor prevazute in programa analitica a programului de formare profesionala si a dobandirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea instalatiei/echipamentului pentru care se solicita autorizarea. Candidatul care obtine minim nota 6 (sase) este declarat „admis” la proba teoretica si sustine proba practica.

(4) Rezultatele examenului se consemneaza de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR intr-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.

(5) Candidatul care nu obtine nota minima 6 (sase) la una din probe este declarat „respins”.

(6) Candidatul absent sau declarat „respins” se poate prezenta la o noua examinare in vederea autorizarii, in conditiile prevazute la art. 11.

(7) Lucrarile scrise la proba teoretica se ataseaza la procesul-verbal de autorizare.

(8) Dosarele prevazute la art. 14, precum si cele de la art. 11- art. 13 se returneaza furnizorului de formare profesionala, cu exceptia fotografiei, pentru arhivare, conform prevederilor legale in vigoare.


SECTIUNEA a 5-a

Eliberarea autorizatiei


Art. 17        (1) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal incheiat conform prevederilor art. 16 alin. (4), ISCIR elibereaza candidatilor care au promovat examenul o autorizatie tip, conform modelului din anexa 4, insotita de talonul pentru vize anuale, conform modelului din anexa 5.

(2) Valabilitatea autorizatiei se confirma anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului.

(3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.

(4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care insoteste autorizatia atrage suspendarea dreptului de exercitare a activitatii pentru care a fost autorizat.


Art. 18        (1) In cazul pierderii/deteriorarii autorizatiei si/sau a talonului pentru vize anuale, pentru eliberarea unui duplicat, solicitantul depune la ISCIR emitenta a autorizatiei urmatoarele documente:

a)      cererea pentru eliberarea duplicatului;

b)      copia actului de identitate;

c)       o fotografie color marimea ¾;

d)      copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesionala sau a adeverintei de participare la ultimul stagiul de instruire periodica efectuat conform art. 55;

e)      declaratia pe propria raspundere privind pierderea/deteriorarea autorizatiei si/sau talonului.

(2) ISCIR emitenta elibereaza duplicatul in termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.


CAPITOLUL III

CONDITII PRIVIND FORMAREA PROFESIONALA A PERSONALULUI DE DESERVIRE


SECTIUNEA 1

Conditii privind formarea profesionala a fochistilor


Art. 19        (1) Persoana fizica autorizata de catre ISCIR pentru deservirea cazanelor de abur, de apa fierbinte, cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune, a supraincalzitoarelor si economizoarelor independente conform prevederilor prescriptiilor tehnice C 1 si C 9, este denumita in continuare „fochist”.

(2) Autorizarea fochistului se face pe clase, de la A la D, in functie de tipul de cazan pe care il deserveste.

(3) Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa A, B sau D”, persoanele fizice care au absolvit un curs de perfectionare/specializare organizat conform programelor analitice din prezenta prescriptie tehnica.

(4) Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa C”, persoanele fizice care au absolvit un curs de calificare de „fochist” sau un curs de perfectionare/specializare „fochist clasa C” organizat conform programelor analitice din prezenta prescriptie tehnica.


Art. 20        Fochistii clasa A deservesc si supravegheaza operativ in functionare cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente, conform prevederilor prescriptiei tehnice C 1. Fochistii clasa A sunt autorizati pentru tipul de cazan dintr-o grupa de autorizare prevazuta in tabelul 3.

Tabelul 3

Grupa de autorizare

Tipul cazanului

Debitul

(t/h sau Gcal/h)

I

Toate cazanele care nu se incadreaza in grupele II si III

< 10 t/h, respectiv ≤ 5 Gcal/h

II

Cazane de abur

10-100 t/h inclusiv

Cazane de apa fierbinte

peste 5 Gcal/h

III

Cazane de abur

peste 100 t/h


Art. 21        Programa analitica pentru cursul de perfectionare/specializare “fochist clasa A” este urmatoarea:

Tema

Numarul orelor de predare

 

Teorie

Practica

 

Notiuni generale:

- notiuni despre caldura

- aburul si proprietatile sale

- tehnologia materialelor: materiale folosite in constructia cazanelor, tipuri de imbinari 

Cazane de abur si de apa fierbinte:

- date generale

- clasificarea cazanelor

- descrierea principalelor tipuri de cazane
Tema

Numarul orelor de predare

Teorie

Practica

Partile principale ale cazanelor:

- instalatii pentru prepararea si depozitarea combustibililor

- gospodaria de combustibil

- instalatii de ardere si focare

- suprafetele de incalzire si vaporizare

- suprafetele de incalzire auxiliare

- constructia metalica de sustinere

- inzidirea si izolatia termica

- instalatii pentru evacuarea zgurii si cenusii

- instalatii de alimentare cu apa

- conducte, armaturi, dispozitive de siguranta

- aparate de masurare si control

- automatizarea functionarii cazanelorCombustibili si arderea:

- clasificarea si proprietatile combustibililor

- procesul de ardere a combustibililorRegimul chimic al cazanelor de abur si de apa fierbinte:

- notiuni privind balanta apa-abur intr-o instalatie de cazane

- conditii de calitate a apei de alimentare din cazan

- notiuni privind tratarea apeiExploatarea cazanelor:

- masuri pregatitoare inainte de punerea in functiune

- punerea in functiune

- functionarea cazanului

- supravegherea in timpul functionarii

- oprirea cazanului din functiune

- organizarea exploatarii, evidenta primara, jurnalul de tura

Tema

Numarul orelor de predare

Teorie

Practica

Exploatarea economica a cazanelor:

- pierderi de caldura in functionare

- randament

- indici pentru controlul exploatarii economice

- functionarea in regim automatAvarii la instalatiile de cazane:

- avarii la instalatii de ardere

- avarii la elementele cazanului

- avarii la instalatiile anexe

- masuri pentru evitarea si eliminarea avariilor

- sisteme automate de protectie

- sisteme de semnalizare preventiva

- interventia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilorCuratarea, revizia, repararea si verificarea tehnica oficiala:

- curatarea interioara si exterioara a cazanului

- revizia cazanului

- conditii de receptie tehnica: verificarea tehnica oficialaMasuri de prim ajutor in caz de avarie/accidentLegislatie, reglementari, normative, instructiuniRecapitulatie:

I Partea teoretica: 170 ore.

Partea practica:             70 ore.

II          Verificarea insusirii cunostintelor: 2 ore/candidat.


Art. 22        (1) Fochistii clasa B sunt fochistii care deservesc si supravegheaza operativ in functionare cazane de abur din categoria E, conform prevederilor prescriptiei tehnice C 1.

(2) Fochistii care deservesc cazane din categoria E cu rezistenta electrica nu necesita autorizare ISCIR. Acestia trebuie instruiti si examinati anual de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului, in conditiile prevazute la art. 67.


Art. 23        Programa analitica pentru cursul de perfectionare/specializare „fochist clasa B” este urmatoarea:

 

Tema

Numarul orelor de predare

 

Teorie

Practica

 

Notiuni generale:

- notiuni despre caldura

- aburul si proprietatile sale

- tehnologia materialelor: materiale folosite in constructia cazanelor, tipuri de imbinari 

Cazane de abur:

- date generale

- clasificarea cazanelor

- descrierea principalelor tipuri de cazane 

Partile principale ale cazanelor:

- instalatii pentru prepararea si depozitarea combustibililor

- gospodaria de combustibil

- instalatii de ardere si focare

- suprafetele de incalzire si vaporizare

- izolatia termica

- instalatii de alimentare cu apa

- conducte, armaturi, dispozitive de siguranta

- aparate de masurare si control

- automatizarea functionarii cazanelor 

Combustibili si arderea:

- clasificarea si proprietatile combustibililor

- procesul de ardere a combustibililorRegimul chimic al cazanelor de abur:

- notiuni privind balanta apa-abur intr-o instalatie de cazane

- conditii de calitate a apei de alimentare din cazan

- notiuni privind tratarea apei

Tema

Numarul orelor de predare

Teorie

Practica

Exploatarea cazanelor:

- masuri pregatitoare inainte de punerea in functiune

- punerea in functiune

- functionarea cazanului

- supravegherea in timpul functionarii

- oprirea cazanului din functiune

- organizarea exploatarii, evidenta primaraSisteme de automatizare la cazaneAvarii la instalatiile de cazane:

- avarii la instalatiile de ardere

- avarii la elementele cazanului

- avarii la instalatiile anexe

- masuri pentru evitarea si eliminarea avariilor

- sisteme automate de protectie

- sisteme de semnalizare preventiva

- interventia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilorCuratarea, revizia, repararea si verificarea tehnica oficiala:

- curatarea interioara si exterioara a cazanului

- revizia cazanului

- conditii de receptie tehnica: verificarea tehnica oficialaMasuri de prim ajutor in caz de avarie/accidentLegislatie, reglementari, normative, instructiuniRecapitulatie:

I Partea teoretica: 60 ore

Partea practica:             20 ore

II          Verificarea insusirii cunostintelor: 2 ore/candidat.


Art. 24        (1) Fochistii clasa C sunt fochistii care deservesc si supravegheaza operativ in functionare cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune, conform prevederilor prescriptiei tehnice C 9.

(2) Programa analitica pentru cursul de calificare de „fochist” este prezentata la art. 25 iar programa analitica pentru cursul de perfectionare/specializare de „fochist clasa C” este prezentata la art. 26.


Art. 25        Programa analitica a cursului de calificare „fochist” este urmatoarea:

Tema

Numarul orelor de predare

Teorie

Practica

Notiuni generale:

- notiuni despre caldura

- aburul si proprietatile sale

- tehnologia materialelor: materiale folosite in constructia cazanelor, tipuri de imbinariTipuri de cazane:

- date generale

- clasificarea cazanelor

- descrierea principalelor tipuri de cazanePartile principale ale cazanelor:

- instalatii pentru prepararea si depozitarea combustibililor

- gospodaria de combustibil

- instalatii de ardere si focare

- suprafetele de incalzire si vaporizare

- suprafetele de incalzire auxiliare

- constructia metalica de sustinere

- inzidirea si izolatia termica

- instalatii pentru evacuarea zgurii si cenusii

- instalatii de alimentare cu apa

- conducte, armaturi, dispozitive de siguranta

- aparate de masurare si control

- automatizarea functionarii cazanelorCombustibili si arderea:

- clasificarea si proprietatile combustibililor

- procesul de ardere a combustibililor
Tema

Numarul orelor de predare

Teorie

Practica

Regimul chimic al cazanelor:

- notiuni privind balanta apa-abur intr-o instalatie de cazane

- conditii de calitate a apei de alimentare din cazan

- notiuni despre tratarea apeiExploatarea cazanelor:

- masuri pregatitoare inainte de punerea in functiune

- punerea in functiune

- functionarea cazanului

- supravegherea in timpul functionarii

- oprirea cazanului din functiune

- organizarea exploatarii, evidenta primara, jurnalul de turaExploatarea economica a cazanelor:

- pierderi de caldura in functionare

- randament

- indici pentru controlul exploatarii economice

- functionarea in regim automatAvarii la instalatiile de cazane:

- avarii la instalatiile de ardere

- avarii la elementele cazanului

- avarii la instalatiile anexe

- masuri pentru evitarea si eliminarea avariilor

- sisteme automate de protectie

- sisteme de semnalizare preventiva

- interventia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilorCuratarea, revizia, repararea si verificarea tehnica oficiala:

- curatarea interioara si exterioara a cazanului

- revizia cazanului

- conditii de receptie tehnica: verificarea tehnica oficialaLegislatie, reglementari, normative, instructiuniRecapitulatie

I Partea teoretica 120 ore.

Partea practica              240 ore.

II          Verificarea insusirii cunostintelor 2 ore/candidat.


Art. 26        Programa analitica pentru cursul de perfectionare/specializare „fochist clasa C” este urmatoarea:

Tema

Numarul orelor de predare

TeoriePractica

Notiuni generale:

- notiuni de caldura

- apa calda si aburul de joasa presiune precum si proprietatile lor

- tehnologia materialelor: materiale folosite la constructia cazanelor, tipuri de imbinariCazane de incalzire: cazane de abur de joasa presiune si cazane de apa calda:

- date generale de clasificare si conditii privind instalarea cazanelor

- descrierea principalelor tipuri constructive si parti componente

- combustibili utilizati

- cazane electrice

- instalatii de ardere, instalatii de protectie si automatizare

- aparate de masurare si control

- alimentarea cu apa, conducte, armaturi, dispozitive de sigurantaRegimul chimic:

- instalatii pentru realizarea regimului chimic

- notiuni privind tratarea apei
Tema

Numarul orelor de predare

Teorie

Practica

 

Exploatarea cazanelor de abur de joasa presiune si a cazanelor de apa calda in functie de parametrii si tipul constructiv:

- pregatirea cazanelor pentru punerea in functiune, punerea in functiune, exploatarea, supravegherea permanenta de catre fochist, supravegherea automatizata, oprirea si conservarea

- sisteme de automatizare a cazanelor: traductoare, convertoare, programatoare secventiale pentru aprindere si supraveghere arzatoare, regulatoare, elemente de executie, bucle de reglare automata, sisteme de protectie, sisteme de semnalizare, monitorizare si inregistrare automata a parametrilor de functionare 

Avarii la instalatiile de cazane:

- avarii la instalatiile de ardere

- avarii la elementele cazanului

- avarii la instalatiile anexe

- masuri pentru evitarea si eliminarea avariilor

- sisteme automate de protectie

- sisteme de semnalizare preventiva

- interventia sistemelor automate pentru diminuarea riscului de avarie 

Revizia periodica, conservarea, repararea si verificarea tehnica a cazanului 

Masuri de prim ajutor in caz de avarie/accident 

Legislatie, reglementari, normative, instructiuniRecapitulatie:

I Partea teoretica: 60 ore.

Partea practica:             30 ore.

II          Verificarea insusirii cunostintelor: 2 ore/candidat.


Art. 27        Fochistii clasa D sunt fochistii care deservesc si supravegheaza operativ in functionare cazanele de abur si cazanele de apa fierbinte a caror functionare este in totalitate comandata de un sistem de calcul integrat (cazane conduse de calculator), conform prevederilor prescriptiei tehnice C 1. Fochistii clasa D sunt autorizati pentru tipul de cazan dintr-o grupa de autorizare prevazuta in tabelul 3.


Art. 28        Programa analitica pentru cursul de perfectionare/specializare „fochist clasa D” este urmatoarea:

Tema

Numarul orelor de predare

 

Teorie

Practica

 

 

Notiuni generale:

- notiuni despre caldura

- aburul si proprietatile sale

- tehnologia materialelor: materiale folosite la construirea cazanelor, tipuri de imbinari 

Cazane de abur si de apa fierbinte:

- date generale

- clasificarea cazanelor

- descrierea principalelor tipuri de cazane 

Parti componente principale ale cazanelor:

- instalatii pentru prepararea si depozitarea combustibililor

- gospodaria de combustibil

- instalatii de ardere si focare

- suprafetele de incalzire si vaporizarea

- suprafetele de incalzire auxiliare

- constructia metalica de sustinere

- inzidirea si izolatia termica

- instalatii pentru evacuarea zgurii si a cenusii

- instalatii de alimentare cu apa

- conducte, armaturi si dispozitive de siguranta

- aparate de masurare si control

- automatizarea functionarii cazanelor

- calculatoare de proces 

Combustibili si arderea:

- clasificarea si proprietatile combustibililor

- procesul de ardere a combustibililorTema

Numarul orelor de predare

 

Teorie

Practica

 

 

Regimul chimic al cazanelor de abur si de apa fierbinte:

- balanta apa-abur intr-o instalatie de cazane

- conditii de calitate a apei de alimentare

- notiuni de tratare a apei 

Exploatarea cazanelor:

- masuri pregatitoare inainte de punerea in functiune

- punerea in functiune

- functionarea

- supravegherea in timpul functionarii

- oprirea din functiune

- organizarea exploatarii, evidenta primara, jurnalul de tura 

Exploatarea economica a cazanelor:

- pierderi de caldura in functionare

- randament

- indici pentru controlul exploatarii economice

- functionarea in regim automat 

Avarii la instalatiile de cazane:

- avarii la instalatiile de ardere

- avarii la elementele cazanului

- avarii la instalatiile anexe

- masuri pentru evitarea si eliminarea avariilor

- sisteme automate de protectie

- sisteme de semnalizare preventiva

- interventia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor de avarie

- avarii ale interfetelor 

Curatarea, revizia tehnica curenta, repararea si verificarea tehnica:

- curatarea interioara si exterioara a cazanului

- revizia tehnica curenta a cazanului

- conditii de receptie: verificarea tehnica 

Masuri de prim ajutor in caz de avarie/accident 

Legislatie, reglementari, normative, instructiuniRecapitulatie:

I Partea teoretica: 186 ore.

Partea practica:             80 ore.

II          Verificarea insusirii cunostintelor: 2 ore/candidat.


Art. 29        Fochistii autorizati pentru o anumita clasa si grupa conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice pot deservi cazane din celelalte clase si grupe, conform tabelului de mai jos, fara a fi necesara extinderea autorizatiei conform prevederilor art. 30 alin. (4).DOMENIUL DE VALABILITATE

CLASA

GRUPA

B

C

A

DI

II

III

I

II

III

AUTORIZATIA DETINUTA

B


C


A

I

II

III

D

I

II

III


Art. 30        (1) Trecerea fochistului, in cadrul aceleasi clase si grupe pentru care este autorizat, de la deservirea unui tip de cazan la deservirea altui tip de cazan se face in urma unui instructaj teoretic si practic specific de minim 24 de ore, organizat de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului, in conditiile prevazute la alin. (3).

(2) Trecerea fochistului de la deservirea unui tip de cazan pentru care este autorizat la deservirea altui tip de cazan in cadrul aceleasi clase, in situatiile in care nu sunt stabilite grupe, se face in urma unui instructaj teoretic si practic specific de minim 24 de ore, organizat de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului, in conditiile prevazute la alin. (3).

Instruirea se finalizeaza cu sustinerea unui examen organizat de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului, pentru verificarea cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice. Rezultatele examinarii se consemneaza intr-un proces-verbal de examinare intocmit de catre operatorul RSVTI, conform modelului din anexa 6.

(4) Trecerea fochistului de la o grupa de autorizare la alta, in cadrul aceleiasi clase, sau de la o clasa la alta, se face prin extinderea autorizatiei. In acest scop fochistul trebuie sa participe la un program specific de instruire teoretica de minim 24 de ore si de instruire practica de minim 40 de ore, organizat de detinatorul/utilizatorul cazanului, sa sustina si sa promoveze examenul in vederea extinderii autorizatiei.

(5) Programa analitica de pregatire este intocmita de detinator/utilizator.

(6) Instruirile se finalizeaza cu eliberarea de adeverinte de instruire teoretica si practica de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului.

(7) Pentru a participa la examenul in vederea extinderii autorizatiei, solicitantul depune la ISCIR urmatoarele:

a)      cererea de extindere a autorizatiei;

b)      copia actului de identitate;

c)       autorizatia in vigoare, din care sa rezulte grupa si clasa de autorizare actuala;

d)      adeverinta de practica, conform modelului din anexa 2;

e)      adeverinta de instruire teoretica, conform modelului din anexa 7;

f)        fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea “Apt pentru prestarea ocupatiei de fochist”.

(8) Examinarea in vederea extinderii autorizatiei se efectueaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR si consta intr-o proba teoretica si una practica.

(9) Rezultatele examenului se consemneaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR intr-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.

Extinderea autorizatiei se face prin semnarea si aplicarea stampilei proprii de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR in rubrica 'extinderea autorizatiei' din talonul care insoteste autorizatia.


SECTIUNEA a 2-a

Conditii privind formarea profesionala a laborantilor operatori centrale termice


Art. 31        (1) Persoana fizica autorizata de catre ISCIR pentru deservirea si supravegherea regimului chimic al cazanelor de abur, de apa calda si de apa fierbinte, precum si pentru deservirea si supravegherea instalatiilor de tratare a apei in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice C 1, este denumita in continuare “laborant operator centrale termice”.

Se admit la examenul de autorizare ca „laborant operator centrale termice” persoanele fizice care au urmat un curs de perfectionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 32.


Art. 32        Programa analitica pentru cursul de perfectionare/specializare de „laborant operator centrale termice” este urmatoarea:

Tema

Numarul orelor de predare

Teorie

Practica

 

Cazane de abur, de apa calda si cazane de apa fierbinte:

- tipuri de cazane

- elemente constructive si functionale 

Notiuni de chimie analitica:

- generalitati

- metode generale de analiza

- dotarea laboratorului cu sticlarie si reactivi chimici 

Notiuni de chimia apei:

- apa si proprietatile apei

- efectele impuritatilor la functionarea instalatiilor 

Regimul chimic al cazanelor:

- pregatirea si conservarea suprafetelor

- prelevarea probelor, indicii chimici, semnificatie, valori, urmarire, interpretare, interventie, indici chimici de avarie

- balanta „apa-abur-condensat” 

Metode de tratare a apei 

Metode de analiza a indicilor chimici din circuitul termic


 

Instalatii de tratarea apei:

- dedurizare

- dezalcalinizare

- demineralizare

- osmoza 

Legislatie, reglementari, normative, instructiuni
Recapitulatie

I Partea teoretica: 142 de ore.

Partea practica:             50 de ore.

II          Verificarea insusirii cunostintelor: 2 ore/candidat.


SECTIUNEA a 3-a

Conditii privind formarea profesionala a automatistilor pentru supraveghere si intretinere cazane


Art. 33        (1) Persoana fizica autorizata de catre ISCIR pentru supravegherea si intretinerea operativa a instalatiilor de ardere, a sistemelor de automatizare care echipeaza cazanele de abur, de apa calda si cazanele de apa fierbinte si a echipamentelor termomecanice anexe din centralele termice conform prevederilor prescriptiei tehnice C 1, este denumita „automatist pentru supraveghere si intretinere cazane”.

(2) Clasele de autorizare a automatistului pentru supraveghere si intretinere cazane sunt prevazute in tabelul 4.

Tabelul 4

Clasa de autorizare

Tipul sistemului de automatizare


sisteme de automatizare electromecanice


sisteme de automatizare analogice


sisteme de automatizare digitale

(3) Clasele de autorizare ale automatistului pentru supraveghere si intretinere cazane, in functie de echipamentele care intra in dotarea centralei termice pe care o deserveste sunt:

a)       Clasa 1: „automatist pentru supraveghere si intretinere cazane” din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare electromecanice: programatoare electromecanice/scheme logice cu relee electrice, regulatoare electronice analogice/regulatoare pneumatice, elemente de executie mecanice/electrice/pneumatice, mecanice/electrice/electronice analogice

b)       Clasa 2: „automatist pentru supraveghere si intretinere cazane” din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare analogice: electronice analogice/automate programabile, regulatoare electronice analogice/digitale/regulatoare pneumatice, servomotoare electronice/electrice/pneumatice, electronice analogice/afisaje digitale

c)       Clasa 3: „automatist pentru supraveghere si intretinere cazane” din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare digitale: automate programabile/ microprocesoare/calculator de proces, regulatoare digitale/electronice analogice, servomotoare electronice/actionari cu convertizoare de frecventa/pneumatice, display/electronice analogice/afisaje digitale LCD

(4) Se admit la examenul de autorizare ca “automatist pentru supraveghere si intretinere cazane” persoanele fizice care au urmat un curs de perfectionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 34.


Art. 34        Programa analitica a cursului de perfectionare/specializare de „automatist pentru supraveghere si intretinere cazane” este urmatoarea:

Tema

Numarul orelor de predare

 

Teorie

Practica

 

 

Notiuni generale referitoare la echipamentele tehnologice din centralele termice echipate cu sisteme de automatizare electromecanice, analogice si digitale 

Unitati de masura: sisteme de unitati de masura si transformari ale unitatilor de masura:

- notiuni de caldura

- aburul si proprietatile sale

- notiuni de teoria arderii 

Cazane de abur si apa fierbinte:

- date generale

- clasificarea cazanelor

- descrierea principalelor tipuri de cazane dotate cu sisteme de automatizare electromecanice, analogice si digitale 

 

Combustibili si arderea:

- clasificarea si proprietatile combustibililor

- procesul de ardere al combustibililor 

 

Regimul chimic al cazanelor de abur si apa fierbinte:

- notiuni privind balanta apa-abur intr-o instalatie de cazane

- conditii de calitate a apei de alimentare si din cazan 


Tema

Numarul orelor de predare

 

Teorie

Practica

 

 

Sisteme de automatizare electromecanice, analogice si digitale:

- prezentare generala a criteriilor de alegere a solutiilor de proiectare pentru sistemelor de automatizare electromecanice, analogice si digitale

- functiile de baza ale sistemelor de automatizare electromecanice, analogice si digitale 

Bucle de reglare. Structura si conditii generale:

- perturbatii-tip; perturbatii normale de functionare

- marimi caracteristice proceselor controlate de buclele de reglare

- bucle de reglare a sarcinii cazanelor

bucle de reglare a alimentarii cu apa a cazanelor cu tambur (bucla de nivel)

- bucle de nivel cu 1, 2 si 3 semnale

- bucle de reglare a alimentarii cu apa a cazanelor cu strabatere fortata

- bucle de reglare a supraincalzirii aburului

- bucle de reglare a depresiunii in focar

- bucle de reglare specifice cazanelor de apa fierbinte si cazanelor de apa calda
Tema

Numarul orelor de predare

 

Teorie

Practica

 

 

Subsisteme de protectie automata:

- conditii generale pentru sistemele de protectie ale cazanelor

subsistemul de protectie aferent procesului de alimentare cu apa a cazanelor cu tambur

- subsistemul de protectie aferent procesului de alimentare cu apa a cazanelor cu strabatere fortata

- subsistemul de protectie aferent procesului de vaporizare

- subsistemul de protectie aferent procesului de supraincalzire abur

- subsistemul de protectie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere

- subsistemul de protectie aferent procesului de ardere

conditii pentru subsistemul de protectie la instalatii de ardere cu combustibil gazos

conditii pentru subsistemul de protectie la instalatii de ardere cu combustibil lichid

- conditii pentru aprinderea in siguranta a arzatoarelor

subsistemul de semnalizare

- conditii generale

conditii pentru realizarea circuitelor de semnalizare 

Nivelul de dotare al centralelor termice cu sisteme de automatizare electromecanice, analogice si digitale:

dotari obligatorii

- conditii si dotari speciale pentru sistemele de automatizare electromecanice, analogice si digitale ale cazanelor si echipamentele tehnologice anexe din centralele termice fara supraveghere permanenta

Tema

Numarul orelor de predare

 

Teorie

Practica

 

 

Cerinte pentru componentele sistemelor de automatizare electromecanice, analogice si digitale din centralele termice:

componente pentru culegerea informatiilor din procesul tehnologic

- componente pentru transmisia informatiilor in sistemul de automatizare

componente pentru prelucrarea datelor din sistemele de automatizare electromecanice, analogice si digitale; prelucrarea semnalelor

- elemente/organe de executie in sistemele de automatizari electromecanice, analogice si digitale din centrale termice

- panouri si pupitre de comanda 

Punerea in functiune a sistemelor de automatizare electromecanice, analogice si digitale:

- verificari preliminare punerii in functiune

- configurarea si setarea parametrilor interni ai controlerelor/regulatoarelor

- moduri de reglare recomandate pentru diferiti parametri ai fluxurilor tehnologice ale cazanelor si echipamentelor anexe din centrala termica

- verificarea si setarea controlerelor electromecanice, analogice si digitale

- verificarea si setarea alarmelor/semnalizarilor

- verificarea si setarea parametrilor de functionare de la statiile de control

- programarea controlerelor

- verificarea si punerea in functiune a inregistratoarelor

- verificarea si punerea in functiune a aparatelor indicatoare precum si functionarea protectiilor la cald

Tema

Numarul orelor de predare

 

Teorie

Practica

 

 

Exploatarea/intretinerea curenta a sistemelor de automatizare electromecanice, analogice si digitale:

- atributiile personalului de deservire

- supravegherea in functionare; telesemnalizarea 

Verificari periodice ale sistemului de automatizare electromecanice, analogice si digitale:

- verificari efectuate de personalul de exploatare/supraveghere si intretinere

- verificari efectuate de agenti economici autorizati la sisteme de automatizare electromecanice, analogice si digitale

- verificari efectuate de catre ISCIR

- verificarea functionarii sistemelor de automatizare electromecanice, analogice si digitale din centralele termice fara supraveghere permanenta 

Avarii la instalatii de cazane si rolul sistemelor de automatizare electromecanice, analogice si digitale in prevenirea si evitarea lor 

Legislatie, reglementari, normative, instructiuniRecapitulatie:

I Partea teoretica 152 ore.

Partea practica                        56 ore.

II          Verificarea cunostintelor 2 ore/candidat.


Art. 35        (1) Trecerea automatistului pentru supraveghere si intretinere cazane de la o clasa de autorizare la alta se face prin extinderea autorizatiei. In acest scop automatistul pentru supraveghere si intretinere cazane trebuie sa participe la un program specific de instruire teoretica de minim 24 de ore si de instruire practica de minim 40 de ore, organizat de detinator/utilizator, sa sustina si sa promoveze examenul in vederea extinderii autorizatiei.

(2) Programa analitica de pregatire este intocmita de detinator/utilizator.

(3) Instruirile se finalizeaza cu eliberarea de adeverinte de instruire teoretica si practica de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului.

(4) Pentru a participa la examenul in vederea extinderii autorizatiei, solicitantul depune la ISCIR urmatoarele:

a)       cererea de extindere a autorizatiei;

b)       copia actului de identitate;

c)       autorizatia in vigoare, din care sa rezulte clasa de autorizare actuala;

d)       adeverinta de practica, conform modelului din anexa 2;

e)       adeverinta de instruire teoretica, conform modelului din anexa 7;

f)        fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea “Apt pentru prestarea ocupatiei de automatist pentru supraveghere si intretinere cazane”.

(5) Examinarea in vederea extinderii autorizatiei se efectueaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR si consta intr-o proba teoretica si una practica.

(6) Rezultatele examenului se consemneaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR intr-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.

Extinderea autorizatiei se face prin semnarea si aplicarea stampilei proprii de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR in rubrica 'extinderea autorizatiei' din talonul care insoteste autorizatia.


SECTIUNEA a 4-a

Conditii privind formarea profesionala a operatorilor umplere recipiente GPL

(gaz petrolier lichefiat)


Art. 36        (1) Persoana fizica autorizata de catre ISCIR pentru deservirea instalatiilor de distributie GPL la autovehicule, conform prevederilor prescriptiei tehnice C 8, este denumita in continuare „operator umplere recipiente GPL

Se admit la examenul de autorizare ca „operator umplere recipiente GPL” persoanele fizice care au urmat un curs de perfectionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 37.


Art. 37        Programa analitica pentru cursul de perfectionare/specializare „operator umplere recipiente GPL” este urmatoarea:

Tema

Numarul orelor de predare

Teorie

Practica

Notiuni generale despre instalatii GPL:

- clasificare, parti componente, mod de functionareNotiuni generale despre GPL:

- proprietati fizico-chimice ale GPL

- risc de incendiu si explozie la GPLInstalatii GPL

- recipiente sub presiune; armaturi; dispozitive de siguranta; conducte; furtunuri; aparate de masurare si controlExploatarea in siguranta a instalatiilor de GPLUmplerea din cisterna cu GPL a recipientelor sub presiune din componenta instalatiilor GPL:

- masuri de siguranta privind prevenirea si stingerea incendiilorDistributia GPL la autovehicule, mod de operareAvarii, accidente si incendii la transportul, stocarea si distributia GPL la autovehicule:

- mod de actiune in caz de avarie/accident/incendiuLegislatie, reglementari, normative, instructiuniRecapitulatie:

I Partea teoretica: 30 ore.

Partea practica: 16 ore.

II          Verificarea insusirii cunostintelor: 2 ore/candidat.


SECTIUNEA a 5-a

Conditii privind formarea profesionala a imbuteliatorilor fluide sub presiune


Art. 38        (1) Persoana fizica autorizata de catre ISCIR pentru efectuarea operatiilor de triere, umplere si verificare dupa umplere a buteliilor pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, conform prevederilor prescriptiilor tehnice C 3 si C 5, este denumita in continuare „imbuteliator fluide sub presiune”.

(2) Autorizarea imbuteliatorului fluide sub presiune se face, in functie de tipul de instalatie deservit, conform grupelor de mai jos:

a)  Grupa A - butelii cu capacitate pana la 26 litri pentru GPL;

b)  Grupa B - butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.

(3) Se admit la examenul de autorizare ca “imbuteliator fluide sub presiune” persoanele fizice care au urmat un curs de perfectionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 39.

(4) Trecerea imbuteliatorului fluide sub presiune de la o grupa de autorizare la alta se face prin extinderea autorizatiei. In acest scop imbuteliatorul fluide sub presiune trebuie sa participe la un program specific de instruire teoretica de minim 16 ore si de instruire practica de minim 32 de ore, organizat de detinatorul/utilizatorul instalatiei, sa sustina si sa promoveze examenul in vederea extinderii autorizatiei.

(5) Programa analitica de pregatire este intocmita de detinator/utilizator.

(6) Instruirea se finalizeaza cu eliberarea de adeverinte de instruire de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului.

(7) Pentru a participa la examenul in vederea extinderii autorizatiei, solicitantul depune la ISCIR urmatoarele:

a)       cererea de extindere a autorizatiei;

b)       copia actului de identitate;

c)       autorizatia in vigoare, din care sa rezulte grupa de autorizare actuala;

d)       adeverinta de practica, conform modelului din anexa 2;

e)       adeverinta de instruire teoretica, conform modelului din anexa 7;

f)        fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea “Apt pentru prestarea ocupatiei de imbuteliator fluide sub presiune”.

(8) Examinarea in vederea extinderii autorizatiei se efectueaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR si consta intr-o proba teoretica si una practica.

(9) Rezultatele examenului se consemneaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR intr-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.

Extinderea autorizatiei se face prin semnarea si aplicarea stampilei proprii de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR in rubrica 'extinderea autorizatiei' din talonul care insoteste autorizatia.


Art. 39        Programa analitica pentru cursul de perfectionare/specializare de „imbuteliator fluide sub presiune” este urmatoarea si se adapteaza corespunzator grupei pentru care se solicita autorizarea:


Tema

Numarul orelor de predare

Teorie

Practica

Notiuni generale:

- proprietati fizico-chimice ale gazelor

- riscuri ce pot apare la utilizarea gazelorGaze comprimate: definitie, proprietatiGaze lichefiate. GPL: definitie, proprietatiGaze dizolvate sub presiune: definitie, proprietatiButelii:

- constructie, marcaje, exploatare

- reparare si verificareAvarii, accidente si incendii in statia de umplere, la repararea, umplerea, manipularea si distribuirea buteliilor:

- cauze posibile ale avariilor, accidentelor si incendiilor

- masuri pentru evitarea si prevenirea avariilor, accidentelor si incendiilor

- mod de actiune in caz de incendiuInstalatii de umplere a buteliilor:

- elemente componente

- mod de functionare

- exploatare, intretinere, verificariUmplerea buteliilor:

- pentru gaze comprimate, lichefiate si dizolvate sub presiune

- stingatoare de incendiu si pentru aparatele de respirat individual

- pentru GPLOperarea in siguranta a instalatiei de umplere:

- manevre si manipulari

- intretinere si exploatareLegislatie, reglementari, normative, instructiuniRecapitulatie:

I Partea teoretica: 72 ore.

Partea practica: 32 ore.

II          Verificarea insusirii cunostintelor:    2 ore/candidat.

SECTIUNEA a 6-a

Conditii privind formarea profesionala a macaragiilor


Art. 40        (1) Persoana fizica autorizata de catre ISCIR pentru manevrarea macaralelor (cu exceptia celor cu sarcina pana la 1 tf inclusiv si a celor cu actionare manuala indiferent de sarcina) conform prevederilor prescriptiei tehnice R 1, este denumita in continuare „macaragiu”.

(2) In functie de complexitatea manevrarii si gradul de pericol pe care il prezinta in exploatare macaralele, macaragiul este autorizat pentru una din urmatoarele grupe si tipuri de macarale prezentate in tabelul 5:

Tabelul 5

Grupa

Tipuri de macarale

A

Macarale deplasabile pe cai fara sina de rulare si cele montate pe vagoane de cale ferata

B

Macarale deplasabile pe cai cu sina de rulare avand brat si platforma rotitoare (macarale turn, macarale portic si similare) si macarale Derrick

C

Macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare (poduri rulante, macarale portal si semiportal, grinzi rulante suspendate, transbordoare, macarale de turnare, sarjare, stripaj, forjare si similare)

D

Macarale de tip special, care nu se includ in grupele anterioare (macarale pe cablu, macarale foarfece si similare

E

Macarale cu comanda de la sol cu butoane si/sau manete, prin comanda radio sau prin comanda in infrarosu

(3) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu” grupa A, B, C si D persoanele fizice care au urmat un curs de calificare, conform programei analitice prezentate la art. 41.

(4) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu” grupa E (masinist pod rulant) persoanele fizice care au urmat un curs de calificare, conform programei analitice prezentate la art. 42.

Art. 41        Programa analitica pentru cursul de calificare de „macaragiu” este urmatoarea:

Tema

Numarul orelor de predare

 

Teorie

Practica

 

 

Clasificarea macaralelor:

- tipuri de macarale

- antrenarea macaralelor: echipamente de forta; tipuri de actionari 

Componente de securitate si alte componente necesare pentru asigurarea sigurantei in exploatare:

- limitatoare de sfarsit de cursa

- limitatoare de sarcina si limitatoare de moment al sarcinii

- supape de siguranta, de blocare, de reglare a vitezei

- paracazatoare si limitatoare de viteza

- anemometre

- dispozitive de blocare si de evitare a mersului oblic

- tampoane, opritori, sigurante la carlig

- piese de reazem, curatitoare de sina

- contacte electrice de siguranta

- intreruptor de securitate 

Dispozitive de franare:

- tipuri existente, descriere, rol, mod de functionare, reglare si verificare 

Cabluri si lanturi:

- materiale, constructie, mod de fixare, uzura permisa, intretinere 

Dispozitive de prindere a sarcinilor 

Obligatiile macaragiului 

Semnalizarea comenzilor la macarale 

Manevrarea si exploatarea macaralelor:

- manevre permise si interzise, cauzele deranjamentelor

- legarea sarcinilor

- organizarea exploatarii, cartea macaralei, registrul de evidenta a supravegherii

Tema

Numarul orelor de predare

 

Teorie

Practica

 

 

Intretinerea, revizia, repararea si verificarea tehnica:

- intretinerea si revizia

- repararea

- verificarea tehnica, autorizarea functionarii, incercari statice si dinamice, verificari tehnice periodice la scadenta 

Avarii si accidente:

- cauzele avariilor si accidentelor

- masuri pentru prevenirea avariilor si accidentelor 

Masuri de prim ajutor in caz de avarie/accident 

Legislatie, reglementari, normative, instructiuniRecapitulatie:

I Partea teoretica 240 ore.

Partea practica              480 ore.

II          Verificarea insusirii cunostintelor: 2 ore/candidat.


Art. 42        Programa analitica pentru cursul de calificare de „masinist pod rulant” este urmatoarea:

Tema

Numarul orelor de predare

 

Teorie

Practica

 

 

Clasificarea podurilor rulante:

- tipuri de poduri rulante

- antrenarea podurilor rulante: echipamente de forta; tipuri de actionari


Tema

Numarul orelor de predare

 

Teorie

Practica

 

 

Componente de securitate si alte componente necesare pentru asigurarea sigurantei in exploatare:

- limitatoare de sfarsit de cursa,

- limitatoare de sarcina

- paracazatoare si limitatoare de viteza

- anemometre

- dispozitive de blocare si de evitare a mersului oblic

- tampoane, opritori, sigurante la carlig

- piese de reazem, curatitoare de sina

- contacte electrice de siguranta

- intreruptor de securitate 

Dispozitive de franare:

- tipuri existente, descriere, rol, mod de functionare, reglare si verificare 

Cabluri si lanturi:

- materiale, constructie, mod de fixare, uzura permisa, intretinere 

Dispozitive de prindere a sarcinilor 

Obligatiile personalului de deservire 

Semnalizarea comenzilor 

Manevrarea si exploatarea podurilor rulante:

- manevre permise si interzise, cauzele deranjamentelor

- legarea sarcinilor

- organizarea exploatarii, cartea macaralei, registrul de evidenta a supravegherii 

Intretinerea, revizia, repararea si verificarea tehnica:

- intretinerea si revizia

- repararea

- verificarea tehnica, autorizarea functionarii, incercari statice si dinamice, verificari tehnice periodice la scadenta
Tema

Numarul orelor de predare

 

Teorie

Practica

 

 

Avarii si accidente:

- cauzele avariilor si accidentelor

- masuri pentru prevenirea avariilor si accidentelor 

Masuri de prim ajutor in caz de avarie/accident 

Legislatie, reglementari, normative, instructiuniRecapitulatie:

I Partea teoretica 120 ore.

Partea practica              240 ore.

II          Verificarea insusirii cunostintelor: 2 ore/candidat.


Art. 43        (1) Trecerea macaragiului, in cadrul aceleasi grupe pentru care a fost autorizat, de la manevrarea unui tip de macara la manevrarea altui tip de macara, se face in urma unui program specific de instruire teoretica si practica, organizat de operatorul RSVTI, de minim 16 ore pe noul tip de macara si a examinarii acestuia de catre o comisie interna din care face parte operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului.

(2) Trecerea macaragiului de la o grupa de autorizare la alta se face prin extinderea autorizatiei. In acest scop macaragiul trebuie sa participe la un program specific de instruire teoretica de minim 24 de ore si de instruire practica de minim 40 de ore organizat de detinatorul/utilizatorul instalatiei, sa sustina si sa promoveze examenul in vederea extinderii autorizatiei.

(3) Programa analitica este intocmita de detinator/utilizator.

(4) Instruirile se finalizeaza cu eliberarea de adeverinte de instruire teoretica si practica de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului.

(5) Pentru a participa la examenul in vederea extinderii autorizatiei, solicitantul depune la ISCIR urmatoarele:

a)      cererea de extindere a autorizatiei;

b)      copia actului de identitate;

c)       autorizatia in vigoare, din care sa rezulte grupa de autorizare actuala;

d)      adeverinta de practica, conform modelului din anexa 2;

e)      adeverinta de instruire teoretica, conform modelului din anexa 7;

f)        fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea “Apt pentru prestarea activitatii de macaragiu”.

(6) Examinarea in vederea extinderii autorizatiei se efectueaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR si consta intr-o proba teoretica si una practica.

(7) Rezultatele examenului se consemneaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR intr-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.

Extinderea autorizatiei se face prin semnarea si aplicarea stampilei proprii de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR in rubrica 'extinderea autorizatiei' din talonul care insoteste autorizatia.

(9) Este interzisa extinderea autorizatiei de macaragiu de la grupa E la grupele A, B,
C si D.


SECTIUNEA a 7-a

Conditii privind formarea profesionala a stivuitoristilor


Art. 44        (1) Persoana fizica autorizata de catre ISCIR pentru a deservi stivuitoare (cu exceptia celor cu actionare manuala) conform prevederilor prescriptiei tehnice R 1, este denumita in continuare „stivuitorist”.

(2) Se admit la examenul de autorizare ca „stivuitorist” persoanele fizice care au urmat un curs de perfectionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 45.


Art. 45        Programa cursului de perfectionare/specializare de „stivuitorist” este urmatoarea:

Tema

Numarul orelor de predare

 

Teorie

Practica

 

 

Clasificarea stivuitoarelor:

- tipuri de stivuitoare

- antrenarea stivuitoarelor: echipamentul de forta electrica sau hidraulica


Tema

Numarul orelor de predare

 

Teorie

Practica

 

 

Componente de securitate la stivuitoare:

- limitatoare de sfarsit de cursa

- limitatoare de sarcina

- limitatoare de viteza

- paracazatoare

- supape de reglare a vitezei si supape de blocare

- supape de siguranta

- intreruptor de securitate

- tampoane, opritori

- piese de reazem, curatitoare de sina

- contacte si sigurante electrice 

Dispozitive de franare:

- tipuri existente, descriere, rol, mod de functionare, reglare si verificare 

Cabluri si lanturi:

- materiale, constructie, mod de fixare, uzura permisa, intretinere 

Dispozitive de manevrare a sarcinilor 

Obligatiile stivuitoristului 

Manevrarea si exploatarea stivuitoarelor:

- manevre permise si interzise, cauzele deranjamentelor

- organizarea exploatarii, cartea stivuitorului, registrul de evidenta a supravegherii 

Intretinerea, revizia, reparatia si verificarea tehnica:

- intretinerea, revizia si repararea stivuitorului

- verificarea tehnica, autorizarea functionarii, incercari statice si dinamice, verificari periodice la scadenta 

Avarii si accidente la stivuitoare:

- cauzele avariilor si accidentelor

- masuri pentru evitarea si prevenirea avariilor si accidentelor 

Masuri de prim ajutor in caz de avarie/accident 

Legislatie, reglementari, normative, instructiuniRecapitulatie:

I Partea teoretica 56 ore.

Partea practica              44 ore.

II          Verificarea insusirii cunostintelor: 2 ore/candidat.


SECTIUNEA a 8-a

Conditii privind formarea profesionala a liftierilor


Art. 46        (1) Persoana fizica autorizata de catre ISCIR care manevreaza si/sau deserveste ascensoare prevazute cu insotitor, indiferent de tipul si destinatia acestora, conform prevederilor prescriptiilor tehnice R 2 si R 6, este denumita in continuare “liftier”. Prin ascensor prevazut cu insotitor se intelege ascensorul care are specificat acest lucru in documentatia tehnica insotitoare.

(2) Se admit la examenul de autorizare ca „liftier” persoanele fizice care au urmat un program de perfectionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 47.

(3) Trecerea liftierului de la ascensoarele reglementate de prevederile prescriptiei tehnice R 2 la ascensoarele reglementate de prevederile prescriptiei tehnice R 6 si invers se face prin extinderea autorizatiei. In acest scop liftierul trebuie sa participe la un program specific de instruire teoretica de minim 16 ore si de instruire practica de minim 32 de ore, organizat de detinatorul/utilizatorul ascensorului, sa sustina si sa promoveze examenul in vederea extinderii autorizatiei.

(4) Programa analitica de pregatire este intocmita de detinator/utilizator.

(5) Instruirea se finalizeaza cu eliberarea de adeverinte de instruire de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului.

(6) Pentru a participa la examenul in vederea extinderii autorizatiei, solicitantul depune la ISCIR urmatoarele:

a)       cererea de extindere a autorizatiei;

b)       copia actului de identitate;

c)       autorizatia in vigoare;

d)       adeverinta de practica, conform modelului din anexa 2;

e)       adeverinta de instruire teoretica, conform modelului din anexa 7;

f)        fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea “Apt pentru prestarea ocupatiei de liftier”.

(7) Examinarea in vederea extinderii autorizatiei se efectueaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR si consta intr-o proba teoretica si una practica.

(8) Rezultatele examenului se consemneaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR intr-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.

Extinderea autorizatiei se face prin semnarea si aplicarea stampilei proprii de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR in rubrica 'extinderea autorizatiei' din talonul care insoteste autorizatia.


Art. 47        Programa analitica pentru cursul de perfectionare/specializare de „liftier” este urmatoarea:

Tema

Numarul orelor de predare

Teorie

Practica

Notiuni generale:

- curent electric; surse de curent folosite

- protectia prin legare electrica la pamant

- sigurante, contacte, electromagneti, relee, automate de protectieClasificarea ascensoarelor si descrierea tipurilor uzuale:

- clasificarea dupa destinatie, mod de deservire, actionare, amplasare, constructie put, viteze

- descrierea ansamblurilor partii mecanice: put, cabina, cabluri, glisiere, usi, camera troliu, troliu

- descrierea ansamblurilor partii electrice: instalatie electrica, sistemele de comanda si actionare, panou de comanda si iluminatComponentele de securitate si alte componente necesare pentru asigurarea sigurantei in exploatare:

- dispozitive de prindere pe glisiere (paracazatoare)

- limitatorul de viteza

- limitatoare de sfarsit de cursa

- contacte electrice de siguranta

- broaste cu blocaje electromecanice

- frane cu electromagneti sau servomotor

- tampoane
Tema

Numarul orelor de predare

Teorie

Practica

 

Manevrarea si exploatarea ascensoarelor:

- verificarea tehnica a ascensoarelor: verificarea tehnica periodica si dupa reparare si incercari in sarcina

- autorizarea functionarii, cartea ascensorului

- registrul de supraveghere si instructiuni de exploatare

- regim de lucru

- intretinerea, revizia tehnica si repararea ascensoarelor

- analiza cauzelor care determina deranjamente frecvente la ascensoare si masuri care se impun

- modul de executare a comenzilor; comenzi interzise 

Responsabilitatile liftierului 

Avarii si accidente la ascensoare:

- cauzele avariilor si accidentelor

- masuri pentru prevenirea avariilor si accidentelor 

Legislatie, reglementari, normative, instructiuniRecapitulatie:

I Partea teoretica: 40 de ore.

Partea practica:                       20 de ore.

II          Verificarea insusirii cunostintelor: 2 ore/candidat.


SECTIUNEA a 9-a

Conditii privind formarea profesionala a mecanicilor trolisti


Art. 48        (1) Persoana fizica autorizata de catre ISCIR pentru deservirea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane si/sau materiale, conform prevederilor prescriptiei tehnice R 7, este denumita in continuare “mecanic trolist”.

Se admit la examenul de autorizare ca “mecanic trolist” persoanele fizice care au urmat un curs de perfectionare/specializare de mecanic trolist, conform programei analitice prezentate la art. 49.


Art. 49        Programa analitica pentru cursul de perfectionare/specializare de “mecanic trolist” este urmatoarea:

Tema

Numarul orelor de predare

Teorie

Practica

Descrierea si clasificarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane si/sau materiale si a mecanismelor de antrenareDescrierea mecanismelor uzuale inclusiv a instalatiile hidraulice pentru antrenare si franareEchipamentul electric si de automatizare a instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane si/sau materialeDispozitive de securitate la instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane si/sau materialeDispozitive de franareCabluri: materiale, constructie, modul de imbinare, uzura permisa, metode de verificare si intretinereDispozitive de fixare si suspendareManevrarea si exploatarea mecanismelor de antrenare a instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane si/sau materiale:

- punerea in functiune

- manevre permise si interzise

- organizarea exploatarii, registrul de supraveghere a instalatiei

- cauzele deranjamentelor si inlaturarea acestoraIntretinerea, revizia, repararea si verificarea tehnica a instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane si/sau materiale:

- intretinerea, revizia, repararea

- verificarea tehnica, autorizarea functionarii

- incercari statice si dinamice

- verificari tehnice periodiceExercitii de semnalizare a comenziiTema

Numarul orelor de predare

Teorie

Practica

Obligatiile si responsabilitatile mecanicului trolistAvarii si accidente la instalatiile de transport pe cablu pentru persoane si/sau materiale:

- cauzele avariilor si accidentelor

- masuri pentru prevenirea avariilor si accidentelorLegislatie, reglementari, normative, instructiuniRecapitulatie:                                                             

I Partea teoretica: 95 ore.

Partea practica:                       105 ore.

II          Verificarea insusirii cunostintelor: 2 ore/candidat.


Art. 50        (1) Trecerea mecanicului-trolist de la deservirea unui tip de instalatie pentru care este autorizat la deservirea altui tip de instalatie se face prin extinderea autorizatiei. In acest scop mecanicul trolist trebuie sa participe la un program specific de instruire teoretica de minim 16 ore si de instruire practica de minim 32 de ore organizat de detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului, sa sustina si sa promoveze examenul in vederea extinderii autorizatiei.

(2) Programa analitica este intocmita de detinator/utilizator.

(3) Instruirile se finalizeaza cu eliberarea de adeverinte de instruire teoretica si practica catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului.

(4) Pentru a participa la examenul in vederea extinderii autorizatiei, solicitantul depune la ISCIR urmatoarele:

a)      cererea de extindere a autorizatiei;

b)      copia actului de identitate;

c)       autorizatia in vigoare, din care sa rezulte tipul de instalatie deservit;

d)      adeverinta de practica pe noul tip de instalatie, conform modelului din anexa 2;

e)      adeverinta de instruire teoretica, conform modelului din anexa 7;

f)        fisa de aptitudini de medica muncii cu mentiunea “Apt pentru prestarea activitatii de mecanic trolist”.

(5) Examinarea in vederea extinderii autorizatiei se efectueaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR si consta intr-o proba teoretica si una practica.

(6) Rezultatele examenului se consemneaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR intr-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.

Extinderea autorizatiei se face prin semnarea si aplicarea stampilei proprii de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR in rubrica 'extinderea autorizatiei' din talonul care insoteste autorizatia.


CAPITOLUL IV

PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE DESERVIRE


SECTIUNEA 1

Prevederi generale


Art. 51        Personalul de deservire autorizat prevazut la art. 2, tabelul 1, trebuie instruit periodic si examinat in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei.


SECTIUNEA a 2-a

Instruirea si examinarea anuala in perioada de valabilitate a talonului


Art. 52        (1) In perioada de valabilitate a talonului, personalul de deservire trebuie instruit si examinat anual, pentru verificarea cunostintelor profesionale.

(2) Instruirile se desfasoara sub indrumarea operatorului RSVTI care are obligatia de a intocmi procesul-verbal de instruire.


Art. 53        (1) Examinarea se efectueaza de catre o comisie interna a detinatorului/utilizatorului din care face parte in mod obligatoriu si operatorul RSVTI.

(2) Examinarea consta dintr-o proba teoretica si o proba practica. Pentru a fi declarata 'admis' persoana examinata trebuie sa promoveze atat proba teoretica cat si proba practica.

(3) Rezultatele examinarii se consemneaza de catre operatorul RSVTI intr-un proces-verbal, conform modelului din anexa 6.


Art. 54        Confirmarea valabilitatii autorizatiei se face prin semnarea si aplicarea stampilei proprii de catre operatorul RSVTI, in rubrica 'viza anuala' din talonul care insoteste autorizatia.

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului


Art. 55        La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizatiei eliberate pana la intrarea in vigoare a prezentei prescriptii tehnice, pentru obtinerea unui nou talon in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei, personalul de deservire trebuie sa urmeze un stagiu de instruire.


Art. 56        (1) Stagiul de instruire se organizeaza de persoane juridice avizate.

(2) Avizarea persoanelor juridice se face de catre ISCIR. In acest scop persoana juridica depune la ISCIR, urmatoarele:

a)      adresa de solicitare a avizarii;

b)      dovada ca are ca obiect de activitate desfasurarea activitatilor de formare profesionala, conform actelor constitutive;

c)       programa analitica;

d)      suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevazuta la art. 2, tabelul 1.

(3) ISCIR analizeaza documentele prevazute la alin. (2) si in cazul in care acestea corespund prevederilor prezentei prescriptii tehnice, elibereaza adresa de avizare conform modelului din anexa 1.

(4) Avizarea este valabila pe o perioada de 4 ani.

Persoana juridica avizata poate sa organizeze stagii de instruire cu conditia respectarii urmatoarelor conditii:

a)      sa deruleze stagiile de instruire cu formatori atestati ISCIR;

b)      sa asigure conditiile necesare pentru buna desfasurare a stagiului de instruire.


Art. 57        Lista persoanelor juridice prevazute la art. 56 se publica pe site-ul ISCIR.


Art. 58        Programa analitica a stagiului de instruire este urmatoarea:

Partea teoretica

Numarul orelor de predare

Legislatie si reglementari tehnice


Noi tipuri de instalatii/echipamentePartea teoretica

Numarul orelor de predare

Deservirea eficienta si in conditii de siguranta a instalatiilor/echipamentelor


Avarii si accidenteArt. 59        Pentru participarea la stagiul de instruire, solicitantul depune la organizator urmatoarele documente:

a)      cererea de participare la stagiul de instruire;

b)      copia autorizatiei si a talonului pentru vize anuale care urmeaza a fi inlocuit.


Art. 60        (1) Pentru organizarea unui stagiu de instruire persoana juridica avizata depune la ISCIR, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea stagiului, urmatoarele:

a)      adresa de anuntare a organizarii unui stagiu de instruire, in care trebuie sa se precizeze denumirea si tipul programului, numarul cursantilor, perioada de organizare si locul de desfasurare a programului;

b)      copia adresei de avizare a persoanei juridice;

c)       programa analitica, dezvoltata pe teme, zile, ore si formatori;

d)      tabelul cu numele si prenumele formatorilor;

e)      tabelul cu numele si prenumele cursantilor precum si codul numeric personal;

f)        cererea de eliberare a taloanelor pentru vize anuale corespunzator numarului de participanti.

ISCIR analizeaza documentatia depusa si comunica, in scris, organizatorului decizia cu privire la organizarea programului de instruire.

(3) ISCIR elibereaza taloanele solicitate pe baza unui proces-verbal de predare-primire.


Art. 61        Dupa transmiterea listei cursantilor nu se admite modificarea acesteia.


Art. 62        (1) La sfarsitul stagiului de instruire, organizatorul elibereaza participantilor urmatoarele:

a)       documentul care sa ateste participarea la stagiul de instruire;

b)       talonul pentru vize anuale, pe baza unui proces-verbal, conform modelului din
anexa 8.

(2) In situatia in care la stagiul de instruire nu participa toate persoanele prevazute in tabelul de la art. 60 alin. (1) lit. e), taloanele ramase trebuie returnate la ISCIR impreuna cu copia procesului-verbal mentionat la art. 62 alin. (1) lit. b).

(3) Copia procesului-verbal intocmit se transmite la ISCIR in maxim 5 zile dupa finalizarea stagiului.

(4) Valabilitatea talonului eliberat este conform art. 17 alin. (3).

(5) Taloanele nereturnate devin nule de drept.


Art. 63        Persoana juridica avizata care nu anunta organizarea unui stagiu de instruire in termenul prevazut la art. 60 alin. (1) nu poate elibera participantilor documentul care sa ateste participarea la stagiul de instruire si nici talonul pentru vize anuale.


Art. 64        ISCIR poate efectua verificari privind modul de desfasurare a stagiului de instruire.


CAPITOLUL V

INSTRUIREA SI EXAMINAREA IN VEDEREA ACCEPTARII PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE


SECTIUNEA 1

Prevederi generale


Art. 65        (1) Personalul prevazut la art. 2, tabelul 2, este acceptat de catre detinator/utilizator numai dupa obtinerea adeverintei eliberate conform modelului din anexa 9.

(2) Adeverinta se obtine in urma instruirii anuale organizate conform prevederilor art. 66.


SECTIUNEA a 2-a

Organizarea instruirilor, examinarea si eliberarea adeverintei


Art. 66        (1) Personalul auxiliar de deservire a instalatiilor de ridicat (legatori de sarcina la macarale si manevranti) este instruit anual de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului instalatiei/echipamentului.

(2) Instruirile anuale se desfasoara pe baza programelor analitice prezentate la art. 72, respectiv art. 74, in functie de tipul instalatiei deservite.


Art. 67        (1) Instruirea anuala se finalizeaza cu sustinerea unui examen pentru verificarea cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice.

(2) Pentru a putea participa la examinarea in urma instruirii anuale, candidatii trebuie sa prezinte fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ”.

(3) Rezultatele examinarii sunt consemnate intr-un proces-verbal de examinare periodica intocmit de catre operatorul RSVTI, conform modelului din anexa 6.


Art. 68        (1) Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodica, participantilor declarati „admisi” le sunt eliberate adeverinte, conform modelului din anexa 9.

(2) Adeverinta este valabila timp de 1 (un) an, numai pentru deservirea instalatiilor pentru care personalul a fost instruit.

(3) Evidenta adeverintelor eliberate este tinuta de operatorul RSVTI.


Art. 69        (1) Personalul care nu se prezinta la examinarile anuale sau care obtine rezultate necorespunzatoare, nu poate deservi instalatia.

(2) Personalul care a intrerupt practicarea efectiva a activitatii mai mult de 12 luni, poate relua activitatea numai cu conditia respectarii prevederilor de la art. 66-68.


Art. 70        Personalul de deservire instruit conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, este obligat sa poarte adeverinta permanent la locul de munca.


SECTIUNEA a 3-a

Instruirea legatorilor de sarcina la macarale


Art. 71        Legarea si fixarea sarcinilor la macarale se face numai de catre personal de deservire instruit in acest scop, denumit in continuare “legator de sarcina”.


Art. 72        Programa analitica de instruire anuala a legatorilor de sarcina este urmatoarea:

Tema

Numarul orelor de predare

Teorie

Practica

Elemente de prindere si legare a sarcinii, tipuri constructive
Tema

Numarul orelor de predare

Teorie

Practica

Cabluri, lanturi, benzi

Definitii; tipuri constructive; verificarea in utilizare/exploatare a cablurilor, lanturilor, benzilorObligatiile legatorului de sarcinaMasuri de prevenire a accidentelor la prinderea si legarea sarcinilorCodul de semnalizareLegislatie, reglementari, normative, instructiuniRecapitulatie:

I Partea teoretica 10 ore.

Partea practica 6 ore.

II          Verificarea insusirii cunostintelor: 1 ora/candidat.


SECTIUNEA a 4-a

Instruirea manevrantilor


Art. 73        (1) Manevrarea instalatiilor de ridicat cu actionare manuala indiferent de sarcina, a mecanismelor de ridicat, platformelor ridicatoare si elevatoarelor pentru vehicule se face de catre personal de deservire instruit in acest scop, denumit in continuare “manevrant”.

(2) Personalul de deservire care manevreaza instalatii de ridicat, la care constructiv exista posibilitatea montarii mai multor tipuri de elemente purtatoare de sarcina ca de exemplu carlig, furci, platforma, si care pot lucra in regim permanent/nepermanent de:

a)      macarale sau stivuitoare, trebuie autorizat ca macaragiu respectiv stivuitorist in conditiile prezentei prescriptii tehnice;

b)      platforme ridicatoare deplasabile, trebuie instruit in conditiile prezentei prescriptii tehnice.

(3) Personalul de deservire care manevreaza platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati nu necesita instruire si autorizare.


Art. 74        Programa analitica de instruire anuala a manevrantilor mentionati la art. 2,
tabelul 2, este urmatoarea:


Tema

Numarul orelor de predare

Teorie

Practica

Notiuni generale referitoare la tipul instalatieiClasificarea instalatiilor de ridicatComponente de securitateResponsabilitatile manevrantilorManevrarea si exploatarea instalatiei de ridicatIntretinerea, revizia, repararea si verificarea tehnica a instalatiei de ridicatAvarii si accidenteLegislatie, reglementari, normative, instructiuniRecapitulatie:

I Partea teoretica 10 ore.

Partea practica 6 ore.

II          Verificarea insusirii cunostintelor 1 ora/candidat.


CAPITOLUL VI

TARIFE


Art. 75        Pentru activitatile efectuate in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, se aplica tarifele stabilite de lista de tarife ISCIR care reglementeaza acest lucru.


CAPITOLUL VII

DISPOZITII FINALE


Art. 76        Autorizatiile eliberate de ISCIR pot fi suspendate sau retrase, in conditiile legii, impreuna cu talonul pentru vize anuale.

(2) Personalul de deservire a instalatiilor/echipamentelor a carui autorizatie a fost suspendata poate intra in posesia acesteia, dupa expirarea termenului de suspendare, la cerere, in urma sustinerii si promovarii examenului de autorizare, in conditiile prevazute de prezenta prescriptie tehnica.

(3) Personalul de deservire a instalatiilor/echipamentelor a carui autorizatie a fost retrasa, se poate prezenta la reautorizare dupa finalizarea unui stagiu de instruire periodica, urmat de sustinerea si promovarea examenului de autorizare, in conditiile prevazute de prezenta prescriptie tehnica.


Art. 77        Documentele care se depun la ISCIR trebuie redactate/traduse in limba romana de catre un traducator autorizat.


Art. 78        Personalul de deservire a instalatiilor/echipamentelor care detine autorizatii cu o vechime mai mare de 4 ani, are obligatia obtinerii talonului pentru vize anuale care insoteste autorizatia in conditiile prevazute la capitolul IV, sectiunea a 3-a, in maxim 3 ani de la aprobarea prezentei prescriptii tehnice.

(2) Personalul de deservire a instalatiilor/echipamentelor care detine autorizatii cu o vechime de cel mult 4 ani, are obligatia obtinerii talonului pentru vize anuale care insoteste autorizatia in conditiile prevazute la capitolul IV, sectiunea a 3-a, in maxim 4 ani de la aprobarea prezentei prescriptii tehnice.

(3) Pentru personalul de deservire a instalatiilor/echipamentelor prevazut la alin. (1) si (2) prelungirea valabilitatii autorizatiei in intervalele de timp precizate se efectueaza prin semnarea si aplicarea stampilei proprii de catre operatorul RSVTI, in rubrica 'vize anuale' din autorizatia detinuta.


Art. 79      Termenele de solutionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale in vigoare.


Art. 80      Anexele 1-9 fac parte integranta din prezenta prescriptie tehnica.

ANEXA 1

Adresa avizare furnizor de formare profesionala/persoana juridica


Antetul ISCIR                Nr. inregistrare .. . . / . . . .


Catre,


Adresa .

CUI .

Tel./Fax . . .


In atentia ..


Avand in vedere cererea dumneavoastra nr . ../ . . . . .. . .. inregistrata la ISCIR cu nr ./. privind solicitarea de avizare a programei si suportului de curs pentru programul pentru ocupatia/calificarea .. cod COR/cod Nomenclator Calificari . va comunicam avizul nostru favorabil/.

Programa de pregatire si suportul de curs respecta/nu respecta prevederile prescriptiei tehnice . si ale legislatiei in vigoare privind formarea profesionala a adultilor.


Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislatiei in vigoare.INSPECTOR DE STAT SEF,

(Numele si prenumele, semnatura si stampila)ANEXA 2


Model de adeverinta de practica


ANTET


ADEVERINTA DE PRACTICA

Nr . . . . . din . . . . . . .

Prin prezenta se adevereste ca domnul(doamna) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . , avand codul numeric personal . . . . . . . . . . . . .. . . , angajat(a) la . .. . . . . . 2) . . . . . . .. . . . . . , a efectuat practica la .. . .3) . .. . . . . . . . .. . , tip . . . . . . . . . .4) . . , sub supravegherea domnului(doamnei) .. . . . . . . . . . . . . ..5) . . . . . . . . . de la . . . . . . . ..pana la . . . . . .. . . . .. totalizand . . . . . . ore.

In acest timp, domnul(doamna) . . . . . . . . . . . . . . . si-a insusit deprinderile practice si se poate prezenta la examenul de autorizare/extindere a autorizatiei de..

Valabila 12 luni de la data emiterii.DIRECTOR                             OPERATOR RESPONSABIL SUPRAVEGHETOR

(MANAGER),            CU SUPRAVEGHEREA SI DE PRACTICA,

VERIFICAREA TEHNICA

A INSTALATIILOR,

(Numele si prenumele,           (Numele si prenumele,) (Numele si prenumele si semnatura si stampila) semnatura si stampila) semnatura)Denumirea detinatorului/utilizatorului.

Denumirea detinatorului/utilizatorului si localitatea de resedinta.

Clasa si grupa de incadrare a instalatiei/echipamentului, daca este cazul.

Tipul si parametrii principali ai instalatiei/echipamentului.

Numele si prenumele supraveghetorului de practica.ANEXA 3

Model de proces-verbal de examinare in vederea autorizarii


Proces-verbal

nr. . . . . din . . . . . .

cu rezultatele obtinute la examenul de autorizare

ca a urmatorilor candidati

ISCIR


Adresa . . . . . . . . . . .


Telefon . . . . . . . . . . .

Fax . . . . . . . . . . . .


Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Rezultatul examinarii

A (Admis)

R (Respins)

Tip instalatie

Clasa

Grupa

Talon pentru vize anuale seria/nr.

Obs.

Teorie

PracticaPentru activitatea de examinare in vederea autorizarii se plateste suma de . . . . . . . lei conform „Listei de tarife” . . . anexa . pct . . .., de catre . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . judet/sector . . . in cont . . . . . . . . . . . deschis la Banca/Trezoreria . . . . . . . . filiala . . . . . . . . . .


ISCIR                                                                                          al

(Numele si prenumele, semnatura si stampila)                   (Numele si prenumele, semnatura si stampila)

. . . . . . . . . . . . . . .


ANEXA 4


Model de autorizatie

(fata)

(verso)

Posesorul autorizatiei are obligatia sa cunoasca si sa aplice intocmai prevederile prescriptiilor tehnice si ale instructiunilor specifice referitoare la deservirea instalatiilor/echipamentelor.

Autorizatia este personala, se pastreaza in timpul serviciului asupra posesorului in buna stare si se prezinta la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR si a persoanelor imputernicite ale detinatorului/utilizatorului instalatiei/echipamentului.

Posesorul autorizatiei nu poate deservi decat instalatii/echipamente de tipul celor inscrise in autorizatie.

Este interzisa deservirea instalatiilor/echipamentelor daca acestea nu sunt autorizate sa functioneze, exceptand cazurile in care se executa verificari si incercari in vederea punerii in functiune.

Operatorul RSVTI poate propune retragerea autorizatiei de catre emitentul acesteia atunci cand posesorul a savarsit abateri grave care pericliteaza siguranta in functionare a instalatiei/echipamentului si securitatea persoanelor.

Autorizatia poate fi suspendata sau retrasa de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, in conditiile Legii nr. 64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, privind siguranta in functionare a instalatiilor/echipamentelor.ANEXA 5


Model de talon pentru vize anuale


(fata)


EXTINDEREA AUTORIZATIEI(verso)

Talon pentru vize anuale seria.

Anexa la autorizatia nr.:

ANUL

VIZA ANUALA1) Holograma.

2) Se inscrie clasa si grupa, dupa caz, a instalatiei/echipamentului pentru care se face extinderea autorizatiei.

3) Se inscrie numarul si data procesului-verbal de examinare.

4) Semnatura si stampila inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.

5) Semnatura si stampila operatorului RSVTI/inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.


ANEXA 6


Model de proces-verbal de examinare periodica a personalului de deservire a instalatiilor de ridicat


ANTET DETINATOR/UTILIZATORPROCES-VERBAL nr . . . . . . .din . . . . . ..

cu rezultatele obtinute la examinarea periodica ca a urmatorilor candidati


Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Numarul autorizatiei/

adeverintei/carnetului

Tip instalatie

Clasa

Grupa

Obs.

Rezultatul

examinarii

Admis (A)

Respins (R)
DIRECTOR                               OPERATOR RESPONSABIL MEMBRII COMISIEI,

(MANAGER),              CU SUPRAVEGHEREA SI

VERIFICAREA TEHNICA

A INSTALATIILOR,

(Numele si prenumele,           (Numele si prenumele,) (Numele si prenumele

semnatura si stampila)             semnatura si stampila) semnatura)


ANEXA 7


Model de adeverinta de instruire teoretica


ANTETADEVERINTA

Nr . . ..din . . . . . ..


Prin prezenta se adevereste ca domnul(doamna) . . . . . . . . . . . . . . .

nascut/nascuta la data de . . . . . . . . . in localitatea . . . . . . . . . . . sector/judet . . . . . . . . BI/CI. . . . . . . .CNP . . . . .avand ca studii de baza . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . a urmat stagiu de instruire periodica/instruirea interna pentru ocupatia . . . . . . . . . . ., adica un numar de . . . ore pregatire teoretica.

Stagiul de instruire periodica/instruirea interna a fost organizat(a) in perioada . . . . . . . . . ..

Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru sustinerea examenului de autorizare/extindere a autorizatiei de..DIRECTOR                               OPERATOR RESPONSABIL

(MANAGER),              CU SUPRAVEGHEREA SI

VERIFICAREA TEHNICA

A INSTALATIILOR,


(Numele si prenumele, (Numele si prenumele,

semnatura si stampila) semnatura si stampila)


ANEXA 8


Model de proces-verbal de eliberare a taloanelor pentru vize anuale


ANTET ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE


PROCES-VERBAL nr . . . . . . .din . . . . . ..

de eliberare a taloanelor pentru vize anuale pentru ocupatia de..:


Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Numarul autorizatiei

Tip instalatie

Clasa

Grupa

Talon nr. (serie, holograma)

Semnatura de primire

ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE

(Numele si prenumele, semnatura si stampila)               


ANEXA 9


Model de adeverinta


Antet persoana juridicaADEVERINTA

Nr


Prin prezenta se adevereste ca domnul(doamna) . . . . . . . . . . . . . . .

nascut/nascuta la data de . . . . . . . . . in localitatea . . . . . . . . . . . sector/judet . . . . . . . . BI/CI. . . . . . . .CNP . . . . . . . . . a fost instruit ca . . . . . . . 1) . . . . sa deserveasca instalatia/echipamentul . . . . . . . . . . . .


DIRECTOR                                                       OPERATOR RSVTI

(Numele si prenumele,                                     (Numele si prenumele,

semnatura si stampila)                                     semnatura si stampila)


. . . . . . . . . . . . . . . .


Eliberata la data de . . . . . . . . ..                  

Valabila 1 (un) an de la data emiterii.Se inscrie legator de sarcina/manevrant.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }