QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean
Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean

Consiliul judetean alege dintre membrii sai un presedinte si doi vicepresedinti.

Presedintele si vicepresedintii se aleg cu votul secret al majoritatii consilierilor judeteni in functie.

Eliberarea din functie a presedintelui sau a vicepresedintilor consiliului judetean se face cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie, la propunerea a cel putin unei treimi din numarul acestora. Eliberarea din functie a presedintelui sau a vicepresedintilor consiliului judetean nu se poate face in ultimele sase luni ale mandatului consiliului judetean.
Pe durata mandatului, presedintele si vicepresedintele consiliului judetean primesc o indemnizatie, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiilor de presedinte, respectiv de vicepresedinte al consiliului judetean, care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor, care se determina in raport cu venitul salarial. Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.

Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.

Presedintele consiliului judetean reprezinta judetul in relatiile cu celelalte autoritati publice,cu persoanele fizice si juridice romane si straine, precum si in justitie.

Presedintele raspunde in fata consiliului judetean de buna functionare a administratiei publice judetene.

Aparatul de specialitate al consiliului judetean este subordonat presedintelui acestuia. Functionarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean se bucura de stabilitate in functie, in conditiile legii.

Presedintele consiliului judetean raspunde de buna functionare a aparatului de specialitate al consiliului judetean, pe care il conduce.

Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegata, prin dispozitie a presedintelui consiliului judetean, vicepresedintilor sau altor persoane.

Presedintele consiliului judetean asigura respectarea prevederilor Constitutiei, punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului judetean, precum si a altor acte normative.

Presedintele consiliului judetean indeplineste, urmatoarele categorii principale de atributii:

a. atributii privind functionarea aparatului de specialitate al
consiliului judetean, a institutiilor publice de interes judetean
si al societatilor comerciale si regiilor autonome de interes
judetean.

b. atributii privind relatia cu consiliul judetean;

c. atributii privind bugetul propriu al judetului;

d. atributii privind relatia cu alte autoritati ale administratiei
publice locale si serviciile publice;

e. atributii privind serviciile publice de interes judetean;

f. alte atributii prevazute de lege sau sarcini date de consiliul
judetean.

In exercitarea atributiilor de mai  sus, presedintele consiliului judetean:

a. intocmeste si supune spre aprobare consiliului judetean
regulamentul de organizare si functionare a acestuia,
organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si
functionare a aparatului de specialitate, precum si ale
institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale
societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;

b. numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si
incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor
de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judetean.

In exercitarea atributiilor cu privire la consiliul judetean, presedintele consiliului judetean:

a. conduce sedintele consiliului judetean si dispune masurile
necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a
acestora;

b. prezinta consiliului judetean, anual sau la cerere, rapoarte cu
privire la modul de indeplinire a atributiilor sale si a hotararilor
consiliului judetean;

c. propune consiliului judetean, numirea, sanctionarea,
modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, m conditiile legii, pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean. Cu privire la bugetul propriu, presedintele consiliului judetean desfasoara urmatoarele activitati:

a. exercita functia de ordonator principal de credite;b. intocmeste proiectul bugetului judetului si contul de incheiere
a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului
judetean, in conditiile si la termenele prevazute de lege;

c. urmareste modul de realizare a veniturilor bugetare si propune
consiliului judetean adoptarea masurilor necesare pentru
incasarea acestora la termen;

d. initiaza, cu aprobarea consiliului judetean, negocieri pentru
contractarea de imprumuturi si emisiuni de titluri de valoare in
numele judetului.

Privind relatia cu alte autoritati, presedintele consiliului judetean:

a. indruma metodologic, prin aparatul de specialitate al
consiliului judetean, activitatile de stare civila si autoritate
tutelara desfasurate in comune si orase;

b. poate acorda, fara. plata, prin aparatul de specialitate al
consiliului judetean, sprijin, asistenta tehnica, juridica si de
orice alta natura consiliilor locale sau primarilor, la cererea
expresa a acestora.

In exercitarea atributiilor prevazute la lit 'e', presedintele consiliului judetean:

a.coordoneaza realizarea serviciilor publice si de utilitate publica de interes judetean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judetean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes judetean.

b. ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile: educatie, servici publice, sanatate, sport, cultura, ordine publica etc.

c. ia masuri pentru evidenta, statistica, inspectia si controlul efectuarii serviciilor publice si de utilitate publica de interes judetean, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al judetului;

d. emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege sau prin hotarare a consiliului judetean;

e. coordoneaza si controleaza organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes judetean, infiintate de consiliul judetean si subordonate acestuia;

f. coordoneaza si controleaza realizarea activitatilor de investitii si reabilitare a infrastructurii judetene;

Presedintele consiliului judetean poate delega vicepresedintilor, prin dispozitie, unele din cele de mai sus atributii.

Presedintele consiliului judetean poate infiinta, in limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul presedintelui, compartiment distinct format din maximum 5 persoane.

Personalul din cadrul cabinetului presedintelui este numit si eliberat din functie de presedintele consiliului judetean.

Personalul din cadrul cabinetului presedintelui consiliului judetean isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca pe durata determinata incheiat in conditiile legii, pe durata mandatului presedintelui consiliului judetean.

Atributiile personalului compartimentului se stabilesc prin dispozitie a presedintelui consiliului judetean.

In exercitarea atributiilor sale, presedintele consiliului judetean emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau, dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }