QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente administratie

Elaborarea si prezentarea ofertei pentru lucrari de investitii publiceElaborarea si prezentarea ofertei pentru lucrari de investitii publiceAutoritatea contractanta are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente:a) informatii generale privind autoritatea contractanta

b) cerintele minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertant pentru indeplinirea cerintelor respective;

c) instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite, referitoare la modul de prezentare si depunere a ofertei, inclusiv informatii cu privire la garantiile solicitate si perioada impusa pentru valabilitatea ofertei;

d) caietul de sarcini, inclusiv instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice;

e) instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare;

f) informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publicaNu este eligibil si ca urmare poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementata prin lege;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit.a);

c) nu si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;

d) furnizeaza informatii false in documentele prezentate;

e) a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publica in masurta in care autoritatea contractanta poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens. Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, asa cum se precizeaza in Fisa de date a achizitiei'.

Propunerea tehnica se elaboreaza in concordanta cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini, in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea tehnica

Propunerea financiara se elaboreaza in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare in vederea evaluarii financiare.

Propunerea tehnica va contine, in functie de cerintele prevazute in Fisa de date a achizitiei urmatoarele:

a) programul calitatii in functie de particularitatile lucrarii, avizat de specialisti sau de organismele abilitate in acest sens;

b) graficul de executie a lucrarii;

c) listele cuprinzand cantitatile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari;

d) fisele tehnice aferente listelor cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj si independente, inclusiv dotarile aferente lucrarii a caror executie face obiectul contractului de achizitie publica

Propunerea financiara va cuprinde:

a) valoarea totala a lucrarii ce urmeaza a fi executata, inclusiv TVA, care va fi evidentiata distinct;

b) valoarea pe fiecare obiect al lucrarii ce urmeaza sa fie executata, inclusiv TVA, evidentiata distinct;

c) valoarea fiecarui deviz aferent categoriilor de lucrari;

d) valoarea consumurilor totale de resurse materiale;

e) valoarea consumurilor totale cu manopera;

f) valoarea consumurilor totale privind utilajele de constructii;

g) valoarea consumurilor totale privind transporturile ;

h) valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, cu montaj si independente, inclusiv a dotarilor aferente lucrarii a carei dobandire face obiectul achizitiei publice.

In cazul in care contractul de achizitie publica urmeaza sa fie finantat printr-un credit a carui obtinere este in sarcina ofertantului, acesta trebuie sa prezinte si oferta de credit a bancii finantatoare.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita legal de acesta.

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta dar numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei; in caz contrar, va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si va pierde garantia pentru participare.

Ofertantul trebuie sa constituie garantia pentru participare in cuantumul si pentru o perioada de valabilitate, astfel cum sunt prevazute acestea in Fisa de date a achizitiei.

Garantia pentru participare este necesara pentru a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului, pe intreaga perioada derulata pana la semnarea contractului de achizitie publica si pana la constituirea garantiei de buna executie.

Garantia pentru participare se exprima in lei sau in valuta si poate fi constituita in urmatoarele forme:

a) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante;

b) ordin de plata in contul autoritatii contractante;

c) lichiditati sau titluri de valoare, depuse la casieria autoritatii contractante.

Ofertele care nu sunt insotite de dovata constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse si returnate la deschidere.

Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, in care urmeaza sa se semneze contractul;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Garantia pentru participare se returneaza in cel mult 3 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica, atat ofertantului castigator, cat si celorlalti ofertanti.

Ofertantul (candidatul) trebuie sa ia toate masurile astfel incat scrisoarea de interes (intentie), insotita de documentele de calificare ?' selectie, sa fie primita de autoritatea contractanta la adresa si pana la data limita stabilite in anuntul de participare, indiferent daca acestea se depun direct sau prin posta

Candidatul va suporta toate costurile asociate prezentarii crisorii de interes si a documentelor de calificare (documente care vedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara), iar autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile respective decat cand se constata culpa autoritatii contractante.


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }