QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Competenta consiliilor locale

Competenta consiliilor locale

Ideea de autonomie locala presupune recunoasterea pentru autoritatile care o realizeaza a unei competente materiale generale, pe de o parte, si inexistenta, ca regula, a unei subordonari fata de alte autoritati ale administratiei publice, pe de alta parte1.

Schimband dalele lulelei administrative, lata de perioada interbelica, Constitutia din 1991 a schimbat si modul de reglementare a competentei consiliilor locale, stabilind principiul, cum s-a aratat deja, dupa care 'consiliile locale si primarii functioneaza, in conditiile legii, ca autoritati administrative autonome si rezolva treburile publice din comune si din orase'{ari. 120 alin.(2)]. Din coroborarea acestor dispozitii cu art. 16 alin.(2), art. 21, art. 48 si art. 122 alin .final din Constitutie, reiese ca, practic, consiliile locale pot avea atributii in orice domeniu sau sector de activitate, daca nu exista o interdictie expresa a legii. Interdictia legii nu poate fi numai expresa, ci si implicita, in sensul ca sunt prevazute expres exclusiv atributii pentru autoritati de subordonare guvernamentala sau ministeriala, respectiv pentru autoritatile centrale autonome ale administratiei publice de specialitate, care sunt, fara indoiala, structuri de esenta statala.
Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.

Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

a. atributii privind organizarea si functionarea aparatului de
specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes
local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local;

b. atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a
comunei, orasului sau municipiului;

c. atributii privind administrarea domeniului public si privat al
comunei, orasului sau municipiului.

d. atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;

e. atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si
extern.

In exercitarea atributiilor prevazute la lit. a), consiliul local:

a. aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si
regulamentul de organizare si functionare a consiliului local;

b. aproba in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea,
organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului,
ale institutiilor si servicilor publice de interes local, precum si
reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;

c. exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate
drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la
societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

In exercitarea atributiilor prevazute la lit. b), consiliul local:

a. aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de

credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a

exercitiului bugetar;

b. aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea

imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin

emisiuni de titluri de valoare, in numele unitatii administrativ-teritoriale,

in conditiile legii;

c. stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;

d. aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-
economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;

e. aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de
mediu a unitatii administrativ-teritoriale;

f. asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii
si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de
integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor
pentru serviciile furnizate cetatenilor;

In exercitarea atributiilor prevazute la lit. c), consiliul local:

a. hotaraste darea in administratie, concesionarea sau inchirierea
bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa
caz, precum si a servicilor publice de interes local, in conditiile legi;

b. hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor
proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in
conditiile legi;

c. avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de
amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;

d. atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de
piete si de obiective de interes public local.

In exercitarea atributilor prevazute la lit. d), consiliul local;

a. asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea servirilor publice de interes local, privind:

educatia;

serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu
handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau
grupuri aflate in nevoie sociala;

sanatatea;

cultura;tineretul;

sportul;

ordinea publica;

situatiile de urgenta;

protectia si refacerea mediului;


conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatilor naturale;

dezvoltarea urbana;

evidenta persoanelor;

podurile si drumurile publice;

serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminatul public si transport public local, dupa caz;


serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;

activitatile de administratie social-comunitara;

locuinte sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;

punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;

alte servicii publice stabilite prin lege;

b. hotaraste acordarea unor sporuri si altor facilitati, potrivit legii,
personalului sanitar si didactic;

c. sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

d. poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de
la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica
de interes local;

e. aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru
repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate in
proprietatea sau in administrarea sa.

f. poate solicita informari si rapoarte specifice de la primar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

In exercitarea atributilor prevazute Ia lit. e), consiliul local:

a. hotaraste in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a
unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;

b. hotaraste, in conditiile legii, infratirea comunei, orasului sau
municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;

c. hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte
unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si
aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor
administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese
comune.

Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit.

Consiliul local indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

Persoanele imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale in societati comerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotarare a consiliului local, in conditiile legii, respectandu-se configuratia politica de la ultimele alegeri locale.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }