QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Consiliul local

CONSILIUL LOCAL.


1. Constituirea, competenta si functionarea.


Daca in varianta initiala a Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale doar consiliile locale au fost alese prin vot direct, consiliile judetene fiind alese prin vot indirect, Legea nr. 24/1996 de modificare si completare a Legii nr.70/1991 va generaliza principiul alegerii directe si pentru consiliile judetene.

Astfel, potrivit art. 1 din Legea nr. 70/1991 republicata in 1996 privind alegerile locale: 'Consiliile locale, consiliile judetene, primarii si Consiliul general a Municipiului Bucuresti se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Viceprimarii se aleg prin vot indirect de catre consiliile locale'
Consiliul General al Municipiului Bucuresti este compus din 55 de membri.


In ce priveste conditiile de eligibilitate stabilite de Constitutie si de Legea alegerilor locale vom retine ca, pentru a fi ales consilier, persoana fizica trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

sa aiba calitatea de alegator;

sa aiba varsta de cel putin 23 de ani;

sa aiba domiciliul in comuna sau orasul unde candideaza;

sa nu aiba functia de magistrat (judecator sau procuror);

sa nu fie militar activ ori alt functionar caruia ii este interzisa asocierea in partide politice


In plus, in cazul candidatilor independenti mai exista si conditia listei sustinatorilor.

Potrivit dispozitiilor unui titlu din Legea nr.161/2003, vizand regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice, functia de consilier local sau judetean este incompatibila cu:

a) functia de primar sau viceprimar;

b) functia de prefect sau subprefect;

c) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca in aparatul propriu al consiliului local respectiv sau in aparatul propriu al consiliului judetean ori al prefecturii din judetul respectiv;

d) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la regiile autonome si societatile comerciale de interes local infiintate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judetean respectiv sau la regiile autonome si societatile comerciale de interes national care isi au sediul sau care detin filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;

e) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala de interes local ori la o societate comerciala de interes national care isi are sediul sau care detine filiale in unitatea administrativ-teritoriaIa respectiva;

f) functia de reprezentant al statului la o societate comerciala care isi are sediul ori care detine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;

g) calitatea de deputat sau senator;

h) functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora.


La aceste incompatibilitati, Legea nr.161/2003 mai adauga si altele, cu precizarea expresa ca o persoana nu poate exercita in acelasi timp un mandat de consilier local si un mandat de consilier judetean.


Potrivit art. 31 din Legea administratiei publice locale, prevede

'(1) Constituirea consiliilor locale se face in termen de 25 de zile de la data desfasurarii alegerilor. Convocarea consilierilor locali alesi si validati in functie se face de catre prefect , in maximum 5 zile de la pronuntarea hotararii de validare, in conditiile art.30. la sedinta de constituire participa prefectul sau reprezentantul sau, precum si primarul sau, dupa caz, candidatul declarat castigator la alegerile pentru functia de primar.

(2) Sedinta se desfasoara in conditii legale daca participa cel putin majoritatea consilierilor locali alesi si validati. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza, in aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua convocare reunirea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte 3 zile, in aceleasi conditii.

(3) In situatia in care consiliul local nu se poate reuni nici la a treia convocare din cauza absentei nemotivate a consilierilor locali, instanta va declara vacante, prin hotarare, locurile consilierilor locali alesi, care au lipsit nemotivat la oricare dintre cele trei convocari. Sesizarea instantei se face de catre prefect in maximum 3 zile de la data sedintei, pe baza procesului verbal al sedintei, intocmit de secretarul unitatii administrativ-teritoriale. Hotararea instantei se pronunta in maximum 3 zile de la primirea sesizarii din partea prefectului si poate fi atacata cu recurs la instanta competenta. In cazul in care locurile declarate vacante, potrivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate cu supleantii inscrisi pe listele de candidati respective, potrivit legii, se organizeaza alegeri partiale pentru completare, in termen de 90 de zile.

(4) Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de cel mai in varsta consilier local, ajutat de cei mai tineri 2 consilieri locali, cu asistenta de specialitate a secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care intocmeste procesul-verbal al sedintei.

(5) Absenta consilierilor locali de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli sau a unor evenimente de forta majora care au facut imposibila prezenta acestora.'


Consiliul este considerat legal constituit daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramantul.


Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, pentru a conduce sedintele consiliului si a semna hotararile adoptate de acesta.


Potrivit art. 121 alin. (2) din Constitutia republicata:

'Consiliile locale si primarii functioneaza, in conditiile legii, ca autoritati administrative autonome si rezolva treburile publice din comune si din orase'

Prin urmare, consiliul local are atributii de natura administrativa si financiara in orice domeniu, daca nu exista vreo interdictie expresa a legii.

Legea enumera nu mai putin de 26 de atributii principale ale consiliului local

De regula, acestea sunt grupate pe mai multe categorii, in functie de specificul activitatii la care se refera:

a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local:

aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare al consiliului local;

aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.


b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului:

aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor , precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii;

stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;

aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;

aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale.;

asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procedul de integrare europeana in domeniul pretoctiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.


c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului:

hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;

hotaraste vanzarea , concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii;

avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatia de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;

atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes publc local;


d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni:

asigura, potrivit competentelor salesi in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

o      educatia;

o      serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstince, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;

o      sanatatea;

o      cultura;

o      tineretul;

o      sportul;

o      ordinea publica;

o      situatiile de urgenta;

o      protectia si refacerea mediului;

o      conservarea, rstaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;

o      dezvoltarea urbana;

o      evidenta persoanleor;

o      podurile si drumurile publice;

o      serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz;

o      serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;

o      activitatile de administratie social-comunitara;

o      locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;o      punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;

o      alte servicii publice stabilite prin lege.

hotaraste acordarea de sporuri si altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar si didactic;

sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organisemlor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;

aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;

poate solicita informari si rapoarte specifice de la primar si de sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;


e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern:

hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unro actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;

hotaraste, in conditiile legii, infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administratiov-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.In ce priveste organizarea si functionarea consiliilor locale legiuitorul constituant nu a prevazut nici un fel de dispozitii, nici macar durata mandatului, lasand  aceste aspecte pe seama legii organice in materie.


Consiliului local este ales pe o perioada de '4 ani, mandat ce poate fi prelungit, prin lege organica, in caz razboi sau de catastrofa. Mandatul consiliului local se exercita de 1a data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales' (art.38 din Legea nr.215/2001, republicata).


Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului si in sedinte extraordinare la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului.

Convocarea consiliului local se face in scris, prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu ce1 putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare. In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai orasului convocarea consiliului local se poate face de indata.


Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

In comunele sau orasele in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.


Sedintele consiliului local sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea consilierilor in functie, prezenta fiind obligatorie.


Sedintele consiliului local sunt conduse de un consilier ales in conditiile deja precizate. Sedintele consiliului local sunt publice.


Lucrarile sedintelor se desfasoara in limba romana, limba oficiala a statului. In consiliile locale in care consilierii apartinand unei minoritati nationale reprezinta cel putin o cincime din numarul total, la sedintele de consiliu se poate folosi si limba materna.

In toate cazurile, documentele sedintelor de consiliu se intocmesc in limba romana.

'Dezbaterile din sedintele consiliului local, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier se consemneaza intr-un proces verbal semnat de consilierul care conduce sedintele de consiliu si de secretarul unitatii administrativ­ teritoriale'.

Prin aceste semnaturi, presedintele de sedinta si secretarul comunei sau orasului isi asuma responsabilitatea veridicitatii celor consemnate.2. Actele si raspunderea consiliului local


2.1. Actele consiliului local


Actele organelor colegiale sunt denumite hotarari sau regulamente iar actele organelor de conducere unipersonala, in functie de calitatea pe care o detine persoana emitenta a actului, sunt denumite dispozitii, ordine, decrete etc.


In exercitarea atributiilor ce ii revin consiliul local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate.         

Potrivit art.45 alin 2 din Legea nr.215/2001 republicata, se adopta cu votul majoritatii consilierilor locali in functie:

  1. hotararile privind bugetul local;
  2. hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;
  3. hotararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;
  4. hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare trasfrontaliera;
  5. hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului;
  6. hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice romane sau straine.Hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor in functie.


Prin urmare, in ce priveste cvorumul necesar pentru adoptarea hotararilor consiliului local, regula o reprezinta majoritatea simpla sau relativa, jumatate plus unul din cei prezenti, adica din cei care trebuie sa participe la sedinta pentru ca aceasta sa se desfasoare legal.

De la aceasta regula, legea stabileste o serie de exceptii, prevazand situatiile in care este obligatorie adoptarea unor hotarari, fie cu majoritatea absoluta, adica majoritatea consilierilor in functie, fie cu majoritatea calificata de doua treimi din numarul consilierilor in functie.

De asemenea, legea prevede posibilitatea consiliului local de a stabili ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret, cu precizarea ca hotararile cu caracter individual cu privire la persoane trebuie sa fie luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevazute de lege.


Legea prevede o serie de incompatibilitati, stabilind ca anumiti consilieri, in anumite situatii, trebuie sa se abtina de la deliberare si votare.

Astfel, potrivit textului legal, 'nu poate lua parte la deliberarea si adoptarea hotararilor consilierul care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local'. Prevederea este urmata imediat de sanctiune. Hota­rarile adoptate cu incalcarea acestor dispozitii sunt nule de drept, nulitatea putand fi constatata de instanta de contencios administrativ. Actiunea poate fi introdusa de orice persoana interesata.


Hotararile consiliului local se semneaza de presedintele de sedinta si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretar. In cazul in care presedintele de sedinta lipseste sau refuza sa semneze, hotararea consiliului local se semneaza de 3-5 consilieri locali.


Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotararea in cazul in care considera ca aceasta este ilegala. In acest caz. secretarul va expune consiliului local opinia sa motivata. care va fi consemnata in procesul-verbal al sedintei.


Secretarul va comunica hotararile consiliului local, primarului si prefectului, de indata, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data adoptarii.

Hotararile consiliului local sunt acte administrative in mod indiscutabil, legea stabilind o distinctie in ce priveste momentul intrarii lor in vigoare dupa cum au caracter individual sau normativ.


Potrivit art. 49 din lege: 'Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunostinta publica, iar cele individuale de la data comunicarii. Aducerea la cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.2.2. Raspunderea consilierilor locali


In ce priveste raspunderea consilierilor si a consiliului local, dupa ce se prevede expres ca, in exercitarea mandatului consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale este stabilita 'raspunderea solidara a consilierilor pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, dupa caz, in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in activitatea mandatului, precum si pentru hotararile pe care le-au votat'.

Pentru a se cunoaste situatia exacta a celor care au votat, legea dispune expres, obligatia consemnarii in procesul-verbal al sedintei consiliului local, a rezultatului votului si, la cererea consilierilor, a votului nominal.


Suspendarea mandatului de consilier intervine de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv. Masura arestarii preventive se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului. Aceasta dureaza pana la incetarea situatiei prevazute anterior. In cazul in care consilierul local este gasit nevinovat, el va avea dreptul la despagubiri in conditiile legii.


Sunt identificate urmatoarele forme de raspundere a unui consilier: o raspundere administrativ-disciplinara constand fie in declararea vacanta a locului de consilier, fie in suspendarea din functie, fie in alte sanctiuni prevazute in regulamentul de functionare a consiliului; o raspundere administrativ­-patrimoniala ce consta in repararea prejudiciului cauzat printr-un act administrativ si o raspundere penala.


In ce priveste sanctiunea dizolvarii consiliului local potrivit art. 55 din lege, consiliul local poate fi dizolvat de drept sau prin referendum local.


Consiliul local se dizolva de drept

a.      in cazul in care acesta nu se intruneste timp de doua luni consecutiv;

b.     in cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nicio hotarare;

c.      in situatia in care numarul consilierilor locali se reduce sub jumatate plus unu si nu se poate completa prin supleanti


Primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ-teritoriale sau orice alta persoana interesata sesizeaza instanta de contencios administrativ, iar instanta analizeaza situatia de fapt si se pronunta cu privire la dizolvarea consiliului local.. hotararea instantei este definitiva si se comunica prefectului.


Consiliul local poate fi dizolvat si prin referendum local care se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de catre cel putin 25% din numarul cetatenilor cu drept de vot inscrisi pe listele electorale ale unitatii administrativ-teritoriale.


Data pentru organizarea alegerii noului consiliu local se stabileste de Guvern la propunerea prefectului, in termen de maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dupa caz, de la validarea rezulatelor referendumului.


Pana la constituirea noului consiliu local, primarul, sau in absenta acestuia, secretarul unitatii administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, orasului sau municipiului, potrivit competentelor si atributiilor ce ii revin potrivit legii.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }