QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Asigurarile sociale de sanatate

Asigurarile sociale de sanatateCapitolul I

Dispozitii generale


Art. 1

(1) Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati.

(2) Obiectivele Sistemului de Asigurari Sociale de Sanatate sunt:

a) Protejarea asiguratilor fata de costurile serviciilor medicale in caz de boala sau accident;
b) Asigurarea protectiei asiguratilor in mod universal, echitabil si nediscriminatoriu in conditiile utilizarii eficiente a fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

(3) Asigurarile sociale de sanatate sunt obligatorii si functioneaza ca un sistem unitar, iar obiectivele mentionate la alin. (2) se realizeaza pe baza urmatoarelor principii:

a) alegerea libera a casei de asigurari de sanatate;

b) solidaritate si subsidiaritate in constituirea si utilizarea fondurilor;

c) alegerea libera de catre asigurati a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale in conditiile prezentei legi si a Contractului-cadru;

d) descentralizarea si autonomia in conducere si administrare;

e) participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

f) participarea persoanelor asigurate, a statului si a angajatorilor la managementul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

g) acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, in mod echitabil si nediscriminatoriu, oricarui asigurat;

h) transparenta activitatii sistemului de asigurari sociale de sanatate.

i) libera concurenta intre furnizorii care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate

(4) Pot functiona si alte forme de asigurare a sanatatii in diferite situatii speciale. Aceste asigurari nu sunt obligatorii si pot fi oferite voluntar de organismele de asigurare private si publice.

Asigurarea voluntara complementara sau suplimentara publica sau privata de sanatate poate acoperi riscurile individuale in situatii speciale si/sau pe langa serviciile acoperite de asigurarile sociale de sanatate.

Asigurarea voluntara publica sau privata de sanatate nu exclude obligatia de a plati contributia pentru asigurarea sociala de sanatate.

(5) Ministerul Sanatatii ca autoritate nationala in domeniul sanatatii exercita controlul asupra sistemului de asigurari sociale de sanatate, din punct de vedere al aplicarii politicilor de sanatate aprobate de Guvernul Romaniei


Art. 2

(1) Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare fondul, este un fond special care se constituie si se utilizeaza potrivit prezentei legi.

(2) Constituirea fondului se face din contributia pentru asigurari sociale de sanatate, denumita in continuare contributie, suportata de asigurati, de persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat, din subventii de la bugetul de stat, precum si din alte surse - donatii, sponsorizari, dobanzi, exploatarea patrimoniului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si caselor de asigurari de sanatate potrivit legii.

(3) Administrarea fondului se face, in conditiile legii, de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, si, respectiv, prin casele de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare case de asigurari.

(4) CNAS propune, cu avizul Ministerului Sanatatii, proiecte de acte normative pentru asigurarea functionarii sistemului de asigurari sociale de sanatate si acorda aviz conform proiectelor de acte normative care au incidenta asupra Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.


Art. 3

(1) In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:

a) serviciile medicale sunt acele servicii furnizate de catre persoane fizice si juridice, in conditiile prezentei legi;

b) furnizorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate de Ministerul Sanatatii pentru a furniza servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;

c) pachetul de servicii de baza se acorda asiguratilor si cuprinde serviciile medicale, serviciile de ingrijire a sanatatii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si alte servicii la care au dreptul asiguratii si se suporta din fond, in conditiile contractului-cadru;

d) pachetul facultativ de servicii se acorda persoanelor care se asigura facultativ si cuprinde serviciile medicale, serviciile de ingrijire a sanatatii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si alte servicii la care au dreptul aceasta categorie de asigurati si se suporta din fond, in conditiile contractului-cadru;

e) pachetul minimal de servicii se acorda persoanelor care nu fac dovada calitatii de asigurat si cuprinde servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic inclusiv cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala, stabilite prin contractul-cadru;

f) autorizarea reprezinta un control al calificarii si al respectarii legislatiei existente in domeniu, efectuat pentru toate tipurile de furnizori, necesar pentru a obtine permisiunea de a furniza servicii medicale in Romania;

g) acreditarea este o procedura externa de evaluare a performantelor unui furnizor de servicii medicale, prin care se recunoaste ca furnizorul supus procesului de evaluare corespunde standardelor prealabil stabilite in scopul de a garanta calitatea tuturor serviciilor medicale furnizate;

h) contractarea este procesul prin care se reglementeaza relatiile dintre casele de asigurari de sanatate si furnizori, in vederea asigurarii drepturilor pentru persoanele asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;

i) pret de referinta este pretul utilizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru plata medicamentelor, si a dispozitivelor medicale, potrivit politicii de preturi a Ministerului Sanatatii;

j) dispozitivele medicale sunt utilizate pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor, respectiv proteze, orteze, dispozitive de mers, necesare in scopul recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice;

k) pretul de decontare este pretul suportat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru unele medicamente la care nu se stabileste pret de referinta. Lista acestora si pretul de decontare se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

l) coplata este diferenta suportata de asigurat intre tariful decontat de casa de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si tariful maximal stabilit de Ministerul Sanatatii ca autoritate nationala in politica de preturi a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale.

(2) Definitiile care pot exista in alte legi si care sunt diferite de cele prevazute la alin. (1) nu se aplica in cazul prezentei legi.
Capitolul II

Asiguratii


Sectiunea 1 : Persoanele asigurate


Art. 4

(1) Sunt asigurati, potrivit prezentei legi, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat sau obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile prezentei legi. In aceasta calitate, incheie un contract de asigurare cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin angajator, al carui model se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul Consiliului de administratie.

(2) Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza o data cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.

(3) Documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat se stabilesc prin ordin al Presedintelui CNAS.


Art. 5

(1) Calitatea de asigurat se dovedeste cu un document justificativ - adeverinta sau carnet de asigurat - eliberat prin grija casei la care este inscris asiguratul. Aceste documente justificative vor fi inlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suporta din fond.

(2) Metodologia si modalitatile de gestionare si de distribuire ale cardului de asigurat se stabilesc de catre CNAS.

(3) Emiterea cardului electronic de asigurat se face numai prin sistemul informatic unic integrat al sistemului de asigurari sociale de sanatate.


Art. 6

(1) Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:

a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu pana la inceperea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;

b) sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;

c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii, in perioada 1950 - 1961, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2005 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;

d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse cu exceptia celor obtinute in baza legii prin care au fost institutionalizate si se afla in ingrijirea familiei sau in institutiile de asistenta sociala;

e) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

f) femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara;

(2) Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile prezentei legi:

a) satisfac serviciul militar in termen;

b) se afla in concediu medical, in concediu medical pentru sarcina si lauzie, in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;

c) executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv;

d) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj ;

e) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii.

f ) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) pensionarii in limita veniturilor realizate din pensiile supuse impozitului pe venit;

h) persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113,114 din Cod penal; persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri

(3) Persoanele care au calitatea de asigurat fara plata contributiei vor primi un document justificativ special, carnet sau adeverinta de asigurat fara plata contributiei eliberat de casa de asigurari de sanatate, care atesta aceasta calitate in urma prezentarii la casa de asigurari a documentelor care dovedesc ca se incadreaza in prevederile alin. (1) sau alin. (2). Acest document va fi vizat periodic, dupa caz, in urma prezentarii, de catre persoana interesata, la casa de asigurari, a documentelor care dovedesc mentinerea conditiilor de incadrare in categoria asiguratilor fara plata contributiei, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.

(4) Categoriile de persoane care nu sunt prevazute la art. 6 alin. (1) si (2) au obligatia sa se asigure in conditiile art. 4 si sa plateasca contributia la asigurarile sociale de sanatate in conditiile prezentei legi.


Art. 7

(1) Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de servicii medicale si alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.

(2) Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza in prevederile alin. (1):

a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;

b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara, fara a solicita viza de lunga sedere;

c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara.


Art. 8

(1) Obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaza persoane pe baza de contract individual de munca sau in baza unui statut special prevazut de lege, precum si persoanelor fizice, dupa caz.

(2) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii sunt obligate sa depuna lunar la casele de asigurari alese in mod liber de asigurati declaratii nominale privind obligatiile ce le revin fata de fond si dovada platii contributiilor.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si persoanelor care exercita profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sa desfasoare activitati independente.


Art. 9

In cazul neachitarii in termen a contributiilor datorate fondului, CNAS, direct, prin casele de asigurari sau prin servicii specializate, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate si a majorarilor de intarziere, potrivit procedurilor instituite de legislatia privind executarea creantelor bugetare.Sectiunea 2

Drepturile si obligatiile asiguratilor


Art. 10

(1) Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza in conditiile prezentei legi.

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru care se elaboreaza de CNAS pe baza consultarii Colegiului Medicilor din Romania, denumit in continuare CMR, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania denumit in continuare CMDR, Colegiului Farmacistilor din Romania, denumit in continuare CFR, Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, denumit in continuare OAMMR, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, pana la data de 31 octombrie a anului in curs pentru anul urmator. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii, si se aproba prin hotarare a Guvernului. In cazul nefinalizarii elaborarii contractului-cadru in termenul prevazut, se prelungeste prin hotarare de guvern valabilitatea contractului-cadru din anul in curs.

(3) Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:

a)     pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;

b)     lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit. a);

c)     criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii;

d)     alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;

e)     tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;

f)      internarea si externarea bolnavilor;

g)     masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;

h)     conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel judetean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;

i)      prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;

j)      modul de informare a asiguratilor;

k)     coplata pentru unele servicii medicale.

(4) Ministerul Sanatatii impreuna cu CNAS sunt abilitate sa organizeze licitatii si alte proceduri de achizitii publice in vederea derularii programelor nationale, in conditiile legii.

(5) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, - ca parte integranta a contractului-cadru cu consultarea CMR, CFR, CMDR si OAMMR, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, pana la 15 decembrie a anului in curs pentru anul urmator, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.

(6) In cazul nefinalizarii normelor metodologice, Ministerul Sanatatii le va elabora si le va aproba prin ordin in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (5).


Art. 11

(1) Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de prezenta lege.

(2) Asiguratii au urmatoarele drepturi:

a)     sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si a contractului-cadru;

b)     sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;

c)     sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;

d)     sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;

e)     sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin Contractul-cadru;

f)      sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

g)     sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuale cu casele de asigurari de sanatate;

h)     sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

i)      sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

j)      sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

k)     sa beneficieze de dispozitive medicale;

l)      sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.

m)   sa i se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul.


Art. 12

Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la art. 11 sunt urmatoarele:

a)     sa se inscrie pe lista unui medic de familie acreditat potrivit legii;

b)     sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;

c)     sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

d)     sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;

e)     sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

f)      sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

g)     sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

h)     sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.


Art. 13

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 16, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.


Art. 14

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.


Art. 15

Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an, prin casele de asigurari, asupra serviciilor de care beneficiaza, a nivelului de contributie personala si a modalitatii de plata, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale.Capitolul III

Servicii medicale suportate din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate


Sectiunea 1

Servicii medicale profilactice


Art. 16

(1) In scopul prevenirii imbolnavirilor, al depistarii precoce a bolii si al pastrarii sanatatii, asiguratii vor fi informati permanent de catre casele de asigurari asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, de reducere si de evitare a cauzelor de imbolnavire si asupra pericolelor la care se expun in cazul consumului de droguri, alcool si tutun.

(2) Serviciile medicale profilactice suportate din fond sunt urmatoarele:

a) monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, indiferent de statutul de asigurat al femeii;

b) urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a sugarului si a copilului;

c) controalele periodice pentru depistarea bolilor ce pot avea consecinte majore in morbiditate si mortalitate;

d) servicii medicale din cadrul programului national de imunizari;

e) servicii de planificare familiala, indiferent de statutul de asigurat al femeii.

(3) Detalierea serviciilor prevazute la alin. (2) si modalitatile de acordare se stabilesc in contractul-cadru.


Art. 17

Serviciile medicale stomatologice preventive se suporta de catre casele de asigurari, astfel:

a) trimestrial, pentru copiii pana la varsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la gradinita, fie la institutiile de invatamant preuniversitar;

b) de doua ori pe an, pentru tinerii in varsta de la 18 ani pana la 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca.


Art. 18

Asiguratii in varsta de peste 18 ani au dreptul la control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru.


Sectiunea 2

Servicii medicale curative


Art. 19

(1) Asiguratii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel putin pentru ameliorarea suferintei, dupa caz.

(2) Tratamentul medical se aplica de catre medici sau asistenti medicali si de alt personal sanitar, la indicatia si sub supravegherea medicului.


Art. 20

(1) Serviciile medicale curative ale caror costuri sunt suportate din fond sunt:

a) serviciile medicale de urgenta;

b) serviciile medicale acordate persoanei bolnave pana la diagnosticarea afectiunii: anamneza, examen clinic, examene de investigatii paraclinice;

c) tratamentul medical, chirurgical si unele proceduri de recuperare;

d) prescrierea tratamentului necesar vindecarii, inclusiv indicatiile privind regimul de viata si munca, precum si igieno-dietetic.(2) Asiguratii beneficiaza de activitati de suport in conditiile legii.

(3) Detalierea serviciilor prevazute la alin. (1) si (2) si modalitatile de acordare se stabilesc prin contractul-cadru.


Art 21

(1) Asiguratii au dreptul la asistenta medicala primara si de specialitate ambulatorie, la indicatia medicului de familie, in conditiile contractului-cadru.

(2) Asiguratii primesc asistenta medicala de specialitate in spitale autorizate si acreditate.

(3) Serviciile spitalicesti se acorda prin spitalizare si cuprind: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical si/sau tratament chirurgical, ingrijire, recuperare, medicamente si materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masa.

(4) Asistenta medicala de recuperare se acorda pentru o perioada si dupa un ritm stabilite de medicul curant in unitati sanitare acreditate.

(5) Servicii si ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de furnizori acreditati si autorizati in acest sens.


Art. 22

Serviciile medicale stomatologice se acorda de catre medicul de medicina dentara. in cabinete medicale autorizate si acreditate conform legii.


Art. 23

Asiguratii beneficiaza de tratamente stomatologice care se suporta din fond in conditiile stabilite prin contractul-cadru.


Sectiunea 3

Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace terapeutice


Art. 24

Asiguratii beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala. Modalitatile de prescriere si eliberare a medicamentelor se prevad in contractul-cadru.


Art. 25

(1) Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si CNAS, cu consultarea CFR, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

(2) In lista se pot include numai medicamente prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman.


Art. 26

(1) Contravaloarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor categoriilor de persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si f) se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta sau al pretului de decontare.

(2) Valoarea medicamentelor prevazute la art. 25 alin. (1), prescrise pentru tratamentul afectiunilor persoanelor care beneficiaza de asistenta medicala gratuita, in cazul categoriilor de persoane prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) si d) se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta.

(3) Asiguratii au dreptul la materiale sanitare si dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate, in scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru.

(4) Asiguratii beneficiaza de proceduri fizioterapeutice, pe baza recomandarilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru.

(5) Asiguratii beneficiaza de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si de alte mijloace terapeutice prevazute in normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.


Sectiunea 4

Servicii medicale si de ingrijiri la domiciliu


Art. 27

(1) Asiguratii au dreptul sa primeasca unele servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acordate de un furnizor autorizat si acreditat in conditiile legii.

(2) Conditiile acordarii serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se stabilesc prin contractul-cadru.


Sectiunea 5

Alte servicii speciale


Art. 28

Serviciile de transport sanitar, necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, se suporta din fond. Asiguratii au dreptul la transport sanitar in urmatoarele situatii:

a) urgente medico-chirurgicale;

b) cazurile prevazute in contractul-cadru.


Sectiunea 6

Servicii medicale acordate asiguratilor pe teritoriul altor state


Art. 29

Persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, aflate pe teritoriul

statelor cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul acestor state, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.

Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale in baza documentelor

internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, este efectuata de casele de asigurari de sanatate prin intermediul CNAS.

Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (2) CNAS poate deschide conturi la o institutie

bancara in care casele de asigurari vor vira sumele reprezentand cheltuielile ocazionate de acordarea serviciilor medicale si a altor prestatii persoanelor mentionate la alin. (1), in conditiile documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte. Metodologia de efectuare a acestor plati se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul Ministerului Finantelor Publice.


Sectiunea 7

Servicii medicale care nu sunt suportate din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate


Art. 30

(1) Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat sau de unitatile care le solicita, dupa caz, sunt:

a) servicii medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor;

b) unele servicii medicale de inalta performanta;

c) unele servicii de asistenta stomatologica;

d) servicii hoteliere cu grad inalt de confort;

e) corectii estetice efectuate persoanelor peste 18 ani;

f) unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport;

g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor;

h) fertilizare in vitro;

i) transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevazute in contractul-cadru;

j) asistenta medicala la cerere;

k) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;

l) contributia personala din pretul dispozitivelor medicale;

m) serviciile medicale legate de eliberarea actelor medicale solicitate de asigurat;

n) unele proceduri de recuperare si de fizioterapie.

o) serviciile nemedicale efectuate in unitati medico-sociale;

p) serviciile acordate in cadrul sectiilor / clinicilor de boli profesionale si cabinetelor de medicina a muncii.

(2) Serviciile prevazute la alin. (1) lit. b), c), f), i) si n) si contributia personala prevazuta la alin. (1) lit. l) se stabilesc prin contractul-cadru.


Sectiunea 8

Asigurarea calitatii


Art. 31

Asigurarea calitatii serviciilor din pachetul de baza pentru asigurati revine CNAS prin respectarea urmatoarelor masuri:

a) acceptarea incheierii de contracte numai cu furnizori acreditati conform legii;

b) existenta unui sistem informational corespunzator asigurarii unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata;

c) respectarea de catre furnizori a criteriilor de calitate a asistentei medicale si stomatologice, elaborate de catre CMR, CMDR si CFR si OAMMR;

d) utilizarea pentru tratamentul afectiunilor numai a medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;

e) utilizarea materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale autorizate, conform legii.


Art. 32

(1) Criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor se elaboreaza de comisiile de specialitate ale CMR, CMDR si CFR se negociaza cu CNAS si Ministerul Sanatatii si se refera la diagnostic si tratamentul medico-chirurgical si stomatologic.

(2) Criteriile sunt obligatorii pentru toti furnizorii de servicii medicale care au incheiat contracte cu casele de asigurari.


Art. 33

In vederea respectarii calitatii serviciilor medicale furnizate asiguratilor, CNAS si casele de asigurari organizeaza controlul activitatii medicale impreuna cu comisiile de specialitate ale CMR, CFR, CMDR si OAMMR. Controlul are la baza criteriile prevazute la art. 31 si 32.


Sectiunea 9

Actiuni comune pentru sanatate


Art. 34

(1) Ministerul Sanatatii proiecteaza, implementeaza si coordoneaza programe nationale de sanatate in scopul realizarii obiectivelor politicii de sanatate publica, cu participarea institutiilor cu raspundere in domeniul realizarii politicii sanitare a statului.

(2) Obiectivele se stabilesc in colaborare cu CNAS, CMR, CFR,CMDR cu reprezentanti ai asociatiilor profesionale stiintifice medicale, ai clinicilor universitare, unitatilor de cercetare, organizatiilor neguvernamentale, sindicatelor, patronatelor, ai ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, precum si cu reprezentanti ai asiguratilor.


Art. 35

(1) Ministerul Sanatatii organizeaza impreuna cu CNAS licitatii la nivel national si alte proceduri de achizitii publice pentru achizitionarea medicamentelor si materialelor specifice pentru consumul in spitale si in ambulatoriu, in vederea realizarii programelor de sanatate, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare privind achizitiile publice, inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitatie electronica.

(2) Medicamentele ce se acorda in ambulatoriu in cadrul programelor nationale de sanatate curative se asigura prin farmaciile apartinand unitatilor sanitare prin care acestea se deruleaza sau prin farmacii acreditate dupa caz.

(3) CNAS poate achizitiona servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale, aferente programelor nationale de sanatate curative si tratamentelor ambulatorii.


Sectiunea 10


Art. 36

CNAS poate elabora, pentru furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, protocoale de practica, ca baza de decontare pentru servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cu consultarea CMR, CFR, CMDR si OAMMR.


Sectiunea 11

Acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare


Art. 37

(1) Pot intra in relatie contractuala cu casele de asigurari numai furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, acreditati conform legii.

(2) Procesul de acreditare cuprinde furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.

(3) Acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, prevazuti la art. 38, se face la nivel national sau judetean, cu exceptia spitalelor, care vor fi acreditate conform reglementarilor prevazute in legea proprie de organizare si functionare.

(4) Comisiile de acreditare la nivel national sunt formate din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si CNAS, ai structurilor nationale ale CMR, CFR, CMDR si OAMMR, iar la nivel judetean comisiile de acreditare sunt formate din reprezentanti ai directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ai caselor de asigurari, reprezentanti ai structurilor teritoriale ale CMR, CFR, CMDR si OAMMR.

(5) Regulamentul de functionare a comisiilor de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, prevazuti la alin. (2), se elaboreaza de comisiile nationale de acreditare si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS. Standardele de acreditare elaborate de comisiile nationale de acreditare se avizeaza de Ministerul Sanatatii si de CNAS.

(6) Metodologia si nivelul de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, prevazuti la alin. (2), se elaboreaza si se stabilesc de catre comisiile organizate la nivel national si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.

(7) Finantarea activitati desfasurata in vederea acreditarii se suporta proportional de catre institutiile care desemneaza persoane in comisiile prevazute la alin. (4).


Capitolul IV

Relatiile caselor de asigurari sociale de sanatate cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente


Art. 38

Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, care sunt in relatii contractuale cu casele de asigurari, sunt:

a) unitati sanitare publice sau private, organizate conform prevederilor legale in vigoare, autorizate si acreditate in conditiile legii;

b) farmaciile, distribuitorii si producatorii de medicamente si materiale sanitare;

c) persoanele fizice si juridice autorizate de Ministerul Sanatatii.


Art. 39

(1) Relatiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si casele de asigurari sunt de natura civila, se stabilesc si se desfasoara pe baza de contract care se incheie anual. In situatia in care este necesara modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate si stipulate in acte aditionale.

(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa prezinte, la incheierea contractului cu casa de asigurari, asigurari de raspundere civila in domeniul medical in concordanta cu tipul de furnizor, atat pentru furnizor cat si pentru personalul medico-sanitar angajat. Nivelul limitelor de asigurare pe categorii de furnizori care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari se stabileste de CNAS cu avizul CMR, CFR, CMDR sau OAMMR, dupa caz. Societatile de asigurari care ofera asigurari de raspundere civila in domeniul medical trebuie sa fie autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si sa posede un contract de reasigurare cu valabilitate pentru anul in care se incheie contractul de servicii medicale de catre furnizor cu casa de asigurari de sanatate.

(3) CNAS poate stabili relatii contractuale directe cu furnizorii de servicii medicale de dializa. Durata acestor contracte este de un an si poate fi prelungita prin acte aditionale pentru anii urmatori in limita creditelor aprobate prin buget pentru anul respectiv, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.


Art. 40

Furnizorii de servicii medicale incheie cu casele de asigurari contracte anuale pe baza modelelor de contracte prevazute in normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, in cuprinsul carora pot fi prevazute si alte clauze suplimentare, negociate, in limita prevederilor legale in vigoare.


Art. 41

Refuzul caselor de asigurari de a incheia contracte cu furnizorii pentru serviciile medicale din pachetele de servicii, denuntarea unilaterala a contractului, precum si raspunsurile la cererile si la sesizarile furnizorilor se vor face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal, in termen de 30 de zile.Art. 42

(1) Casele de asigurari incheie cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale contracte anuale pentru furnizarea de servicii si pentru plata acestora, urmarind realizarea echilibrului financiar.

(2) La incheierea contractelor partile vor avea in vedere interesul asiguratilor si vor tine seama de economicitatea, eficienta si calitatea serviciilor oferite pe baza criteriilor elaborate de CNAS, CMR, CFR, CMDR si OAMMR.

(3) Lista de servicii medicale acordate la nivel regional precum si modalitatea de incheiere a contractelor de furnizare de servicii cu mai multe case de asigurari dintr-o anumita regiune se stabilesc prin contractul-cadru.


Art. 43

(1) Contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale cuprind si obligatiile partilor legate de derularea in conditii optime a clauzelor contractuale, precum si clauze care sa reglementeze conditiile de plata a serviciilor furnizate pana la definitivarea unui nou contract intre parti, pentru perioada urmatoare celei acoperite prin contract.

(2) Decontarea serviciilor medicale si a dispozitivelor medicale aferente lunii decembrie a anului in curs se face in luna ianuarie a anului urmator.


Art. 44

Casele de asigurari controleaza modul in care furnizorii de servicii medicale respecta clauzele contractuale privind serviciile furnizate, furnizorii avand obligatia sa permita accesul la evidentele referitoare la derularea contractului.


Art. 45

(1) Plata furnizorilor de servicii medicale poate fi:

a) in asistenta medicala primara si de specialitate ambulatorie prin tarif pe persoana asigurata, tarif pe serviciu medical;

b) in asistenta medicala din spitale si alte unitati sanitare publice sau private, in afara celor ambulatorii, prin tarif pe caz rezolvat, tarif pe zi de spitalizare, tarif pe serviciu medical;

c) prin tarife pentru anumite servicii, stabilite prin contractul-cadru;

d) prin pret de referinta prevazut in lista medicamentelor cu sau fara contributie personala;

e) prin pret de decontare, pentru medicamentele la care nu se stabileste pret de referinta, din lista aprobata prin ordin al ministrului sanatatii;

f) prin pret de referinta prevazut in lista de materiale sanitare si de dispozitive medicale sau, dupa caz, prin suma de inchiriere pentru cele acordate pentru o perioada determinata.

(2) Modalitatea de decontare a serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare si dispozitivelor medicale se stabileste prin contractul-cadru.


Art. 46

Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale se face in baza contractelor incheiate intre casele de asigurari si furnizorii de servicii medicale, indiferent de casa de asigurari la care s-a virat contributia asiguratului, pe baza documentelor justificative stabilite prin contractul-cadru.


Art. 47

Asistenta medicala si ingrijirile medicale la domiciliul asiguratului se contracteaza de casele de asigurari cu furnizori autorizati si acreditati in conditiile legii.


Art. 48

Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si serviciile de transport medical se acorda prin unitati medicale specializate autorizate si acreditate.


Capitolul V

Finantarea serviciilor medicale a medicamentelor si dispozitivelor medicale


Sectiunea 1

Constituirea fondului national unic de asigurari sociale de sanatate


Art. 49

(1) Fondul se formeaza din:

a) contributii ale persoanelor fizice si juridice;

b) subventii de la bugetul de stat;

c) dobanzi, donatii, sponsorizari, venituri obtinute din exploatarea patrimoniului CNAS si CAS, precum si alte venituri, in conditiile legii.

(2) Colectarea contributiilor se face de catre casele de asigurari in contul unic deschis pe seama CNAS in conditiile legii. In vederea eficientizarii activitatii de colectare, CNAS poate incheia protocoale cu Ministerul Finantelor Publice Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu privire la categoriile de contribuabili si modalitatile de derulare a procedurii de colectare a contributiilor.

(3) Sumele colectate in contul fondului sunt in permanenta la dispozitia CNAS si se repartizeaza de ordonatorul principal de credite proportional cu sumele stabilite prin legile bugetare anuale, pe fiecare domeniu de asistenta medicala.

(4) In mod exceptional, in situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului fondului, dupa epuizarea fondului de rezerva veniturile bugetului fondului se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.


Art. 50

(1) Persoana asigurata are obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1).

(2) Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, care se aplica asupra:

a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;

b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfasoara activitati independente, dar nu mai mult de cinci salarii lunare medii brute pe tara; daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia, aceasta nu poate fi mai mica decat cea calculata la un salariu de baza minim brut pe tara, lunar,

c) veniturilor din agricultura si silvicultura, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator si nu se incadreaza la lit. b);

d) indemnizatiilor de somaj si alocatiilor de sprijin;

e) veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai in cazul in care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la lit. a) - d), dar nu mai putin de un salariu de baza minim brut pe tara, lunar.

f) veniturilor realizate din pensii;

(3) In cazul persoanelor care realizeaza in acelasi timp venituri de natura celor prevazute la alin. (2) lit. a) d) contributia se calculeaza asupra tuturor acestor venituri.

(4) In cazul persoanelor care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (2) lit. c) sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara si care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, contributia lunara de 6,5% datorata se calculeaza asupra sumei reprezentand o treime din salariul de baza minim brut pe tara.

(5) Contributiile prevazute la alin. (2) si (3) se platesc astfel:

a) lunar, pentru cele prevazute la alin. (2) lit. a),d) si f)

b) trimestrial, pentru cele prevazute la alin. (2) lit. b) si c) si la alin. (3);

c) anual, pentru cele prevazute la alin. (2) lit. e).


Art. 51

(1) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii au obligatia sa calculeze si sa vireze casei de asigurari o contributie de 7% datorata pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva; acestea au obligatia sa anunte casei de asigurari orice schimbare care are loc in nivelul veniturilor;

(2) Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentei legi, se intelege totalitatea sumelor utilizate de o persoana fizica si juridica pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala.

(3) Nerespectarea prevederilor art. 50 alin. (1) duce la diminuarea pachetului de servicii de baza, potrivit prevederilor art. 13. Diminuarea pachetului de servicii de baza are loc dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei.


Art. 52

(1) Pentru beneficiarii indemnizatiei de somaj, contributia se calculeaza si se vireaza, o data cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza, de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi.

(2) Pentru pensionari contributia se aplica numai la pensiile care depasesc limita supusa impozitului pe venit se calculeaza pentru diferenta intre cuantumul pensiei si aceasta limita si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi.

(3) Incepand cu 1 ianuarie 2007 contributia pentru veniturile din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit se suporta din bugetul de stat, prin aplicarea cotei de 6,5% asupra acestor venituri, iar pentru veniturile din pensii care depasesc aceasta limita bugetul de stat suporta contributia de 6,5% calculata la aceasta limita iar diferenta se suporta de catre beneficiarul pensiei si se calculeaza prin aplicarea cotei de 6,5% asupra acestei diferente.

(4) Persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia sa isi asigure sanatatea potrivit prevederilor prezentei legi, sunt obligate sa comunice direct casei de asigurari alese veniturile, pe baza contractului de asigurare, in vederea stabilirii si achitarii contributiei de 6,5% .

(5) Pentru lucratorii migranti care isi pastreaza domiciliul sau resedinta in Romania, contributia lunara la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de 6,5% la veniturile obtinute din contractele incheiate cu un angajator strain.(6) Pentru persoanele care se asigura facultativ in conditiile art. 7 alin. (2) contributia lunara la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de 13,5% la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru.

(7) Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa achite contributia legala lunara pe ultimii 3 ani, incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, calculata la salariul de baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, sau de la data ultimei plati a contributiei respectiv de la data cand plata contributiei era obligatorie daca perioada scursa este mai mica de 3 ani, fara a se calcula dobanzi si penalitati de intarziere.

(8) In situatia in care persoanele prevazute la alin. (7) au realizat venituri impozabile, contributia, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente se vor calcula asupra acestor venituri pe perioada in care au fost realizate cu respectarea termenului de prescriptie privind obligatiile fiscale.

(9) Persoanele care au obligatia sa se asigure, altele decat cele prevazute la alin. (7), care nu realizeaza venituri impozabile si care nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, platesc contributia lunara de asigurari sociale de sanatate calculata prin aplicarea cotei de 6,5% la un salariu de baza minim brut pe tara.

(10) Strainii carora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, cu modificarile ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia legala incepand cu data obtinerii respectivei forme de protectie.

(11) Strainii carora li s-a acordat, anterior intrarii in vigoare a legislatiei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania, una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, cu modificarile ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia legala incepand cu data intrarii in vigoare a legislatiei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania.


Art. 53

(1) Contributia datorata pentru persoanele prevazute la art. 6 se suporta astfel:

a) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a), c), e), g) si h);

b) de catre bugetul asigurarilor sociale de stat, pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (2) lit. b) in conditiile art.53 alin 1.1

c) de catre bugetul asigurarilor de somaj, pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (2) lit. d).

d) de catre bugetele locale pentru persoanele prevazute la art.6 alin.(2) lit.(f)

(2) Contributiile pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara.

(3)Contributiile pentru persoanele prevazute la alin.1 lit. d) se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra venitului minim garantat

(4) Contributiile pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. c) se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra indemnizatiei de somaj.


Art. 54

(1) Angajatorii si asiguratii care au obligatia platii contributiei in conditiile prezentei legi si care nu o respecta datoreaza majorari pentru perioada de intarziere, egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii debitelor catre bugetul de stat.

(2) In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate fondului, CNAS, direct prin casele de asigurari, sau prin servicii specializate, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului fondului si a majorarilor de intarziere, potrivit legii.

(3) CNAS aproba norme privind desfasurarea activitatii de executare silita a creantelor datorate fondului.

(4) Angajatorii, indiferent de forma de proprietate, vor depune la banca sau la trezorerie, dupa caz, o data cu documentatia pentru plata salariilor si a altor venituri pentru salariati, documentele pentru plata contributiilor datorate fondului, platile efectuandu-se simultan sub control bancar, respectiv trezorerie.

(5) In cazul neachitarii in termen a contributiilor datorate fondului, aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere se realizeaza potrivit procedurilor instituite de Codul fiscal si Codul de procedura fiscala si normelor aprobate prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administratie.


Sectiunea 2

Utilizarea si administrarea fondului national unic de asigurari sociale de sanatate


Art. 55

Veniturile fondului se utilizeaza pentru:

a) plata serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare si dispozitivelor medicale, inclusiv a celor acordate in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, in conditiile stabilite prin contractul-cadru; in valoarea serviciilor medicale furnizate este inclusa si amortizarea tuturor bunurilor supuse amortizarii, potrivit legii.

b) cheltuieli de administrare, functionare si de capital in limita a maximum 3% din sumele colectate;

c) fondul de rezerva in cota de 1% din sumele constituite la nivelul CNAS.


Art. 56

(1) Veniturile fondului nu pot fi utilizate pentru:

a)     investitii pentru construirea si consolidarea de unitati sanitare;

b)     achizitionarea aparaturii medicale de inalta performanta;

c)     masuri profilactice si tratamente instituite obligatoriu prin norme legale altele decat cele prevazute de prezenta lege;

(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) se suporta de la bugetul de stat.


Art. 57

(1) Bugetul fondului se aproba de catre Parlament, la propunerea Guvernului, ca anexa la legea bugetului de stat.

(2) Bugetele de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari se aproba de ordonatorul principal de credite in conditiile legii.


Art. 58

(1) Sumele ramase neutilizate la nivelul caselor de asigurari la sfarsitul fiecarui an se vireaza in contul CNAS si se utilizeaza pentru destinatiile prevazute la art. 55.

(2) Sumele ramase la nivelul CNAS la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza potrivit art. 55.

(3) Fondul de rezerva ramas neutilizat la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

(4) Utilizarea fondului de rezerva se stabileste prin legile bugetare anuale.

(5) Disponibilitatile temporare ale fondului precum si fondul de rezerva pot fi plasate in titluri de stat, certificate de trezorerie si depozite la institutii bancare agreate de CNAS

(6) CNAS poate sa garanteze deschideri de linii de credit la institutii bancare agreate de aceasta pentru plata serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale contractate.

(7) Efectuarea operatiunilor prevazute la alin.(5) si (6) se realizeaza pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, aprobate prin hotarare de guvern.


Capitolul VI

Organizarea caselor de asigurari de sanatate


Sectiunea 1

Constituirea caselor de asigurari de sanatate


Art. 59

(1) CNAS este institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, care administreaza si gestioneaza sistemul de asigurari sociale de sanatate in vederea aplicarii politicilor si programelor Guvernului in domeniul sanitar si are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Calarasi nr. 248, sectorul 3.

(2) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania si are in subordine casele de asigurari de sanatate judetene si Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti.

(3) CNAS functioneaza pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administratie si aprobat prin ordin al presedintelui CNAS. Casele de asigurari functioneaza pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru, avizat de Consiliul de administratie al CNAS si aprobat prin ordin al presedintelui CNAS.

(4) Statutele prevazute la alin. (3) trebuie sa contina prevederi referitoare la:

a) denumirea si sediul casei de asigurari respective;

b) relatiile CNAS cu alte case de asigurari si cu oficiile teritoriale, precum si cu asiguratii;

c) structura, drepturile si obligatiile organelor de conducere;

d) modul de adoptare a hotararilor in consiliul de administratie si relatia dintre acesta si conducerea executiva a casei de asigurari;

e) alte prevederi.


Art. 60

(1) Casele de asigurari sunt institutii publice, cu personalitate juridica, cu bugete proprii, in subordinea CNAS.

(2) Casele de asigurari colecteaza contributiile in conditiile legii si gestioneaza bugetul fondului aprobat, cu respectarea prevederilor prezentei legi, asigurand functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local si pot derula si dezvolta si activitati pentru valorizarea fondurilor gestionate.


Art.61

Pe langa CNAS functioneaza experti pentru implementarea programelor nationale de sanatate curative, respectiv subprogramelor, finantate din fond, precum si alte activitati stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.


Sectiunea 2

Organizarea administrativa


Art. 62

Casele de asigurari pot infiinta oficii de asigurari de sanatate fara personalitate juridica, la nivelul oraselor, al municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza criteriilor stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.


Sectiunea 3

Atributiile caselor de asigurari de sanatate


Art. 63

(1) Atributiile CNAS sunt urmatoarele:

a) administreaza fondul prin presedintele CNAS, impreuna cu casele de asigurari;

b) elaboreaza, implementeaza si gestioneaza procedurile si formularele unitare, avizate de Ministerul Sanatatii, pentru administrarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;

c) elaboreaza si actualizeaza Registrul unic de evidenta a asiguratilor;

d) elaboreaza si publica raportul anual si planul de activitate pentru anul urmator;

e) indruma metodologic si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele de asigurari;

f) raspunde pentru activitatile proprii sistemului de asigurari sociale de sanatate in fata Guvernului si fata de asigurati;

g) elaboreaza proiectul contractului-cadru, care se prezinta de catre Ministerul Sanatatii spre aprobare Guvernului;

h) elaboreaza conditiile privind acordarea asistentei medicale din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu consultarea CMR si CMDR;

i) participa anual la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fara contributie personala, pe baza prescriptiilor medicale, pentru persoanele asigurate;

j) administreaza si intretine bunurile imobile si baza materiala din patrimoniu, in conditiile legii;

k) asigura organizarea sistemului informatic si informational unic integrat pentru inregistrarea asiguratilor si pentru gestionarea si administrarea fondului. Indicatorii folositi in raportarea datelor in sistemul de asigurari de sanatate sunt unitari si se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii, la propunerea CNAS, CMR si CMDR;

l) negociaza si contracteaza cu institutii abilitate de lege colectarea si prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguratilor, in vederea contractarii si decontarii acestora de catre casele de asigurari;

m) acorda gratuit informatii, consultanta si asistenta in domeniul asigurarilor sociale de sanatate persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;

n) participa la licitatii nationale organizate de Ministerul Sanatatii pentru achizitia de medicamente si materiale specifice pentru realizarea programelor de sanatate;

o) incheie si deruleaza contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale sanitare pentru derularea programelor de sanatate, precum si contracte de furnizare de servicii medicale de dializa;

p) asigura logistica si baza materiala necesare activitatii de pregatire si formare profesionala a personalului, din cheltuielile de administrare a fondului;

r) initiaza, negociaza si incheie cu institutii similare documente de cooperare internationala in domeniul sau de activitate;

s) indeplineste functia de organism de legatura, care asigura comunicarea cu organismele similare din statele care au incheiat cu Romania documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii;

t) prezinta un raport anual Guvernului privind starea sistemului de asigurari sociale de sanatate;

u) alte atributii prevazute de acte normative in domeniul sanatatii;

(2) Realizarea atributiilor ce revin CNAS, potrivit prezentei legi, este supusa controlului organelor competente potrivit dispozitiilor legale in vigoare.


Art. 64

Atributiile caselor de asigurari sunt urmatoarele:

a) sa colecteze contributiile la fond, in conditiile legii;

b) sa administreze bugetele proprii;

c) sa inregistreze, sa actualizeze datele referitoare la asigurati si sa le comunice CNAS;

d) sa elaboreze si sa publice raportul anual si planul de activitate pentru anul urmator.

e) sa utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contributiilor si recuperarea creantelor restante la contributii pentru fond;

f) sa furnizeze gratuit informatii, consultanta, asistenta in problemele asigurarilor sociale de sanatate si ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;

g) sa administreze bunurile casei de asigurari, conform prevederilor legale;

h) sa negocieze, sa contracteze si sa deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale in conditiile contractului-cadru;

i) sa monitorizeze numarul serviciilor medicale furnizate si nivelul tarifelor acestora;

j) sa organizeze licitatii in vederea contractarii unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului-cadru;

k) asigura, in calitate de institutie competenta, activitatile de aplicare a documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii incheiate de Romania cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale si a altor prestatii, in conditiile respectivelor documente internationale.

l) alte atributii prevazute de acte normative in domeniul sanatatii.Sectiunea 4

Organele de conducere


Art. 65

(1) CNAS are urmatoarele organe de conducere:

a) adunarea reprezentantilor;

b) consiliul de administratie;

c) presedintele;

d) 2 vicepresedinti;

e) directorul general.

(2) Persoanele care fac parte din organele de conducere ale CNAS trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie cetateni romani si sa aiba domiciliul pe teritoriul Romaniei;

b) sa aiba calitatea de asigurat;

c) sa nu aiba cazier judiciar sau fiscal.

(3) Membrii Consiliului de administratie au obligatia de a depune declaratie de avere si o declaratie de interese cu privire la incompatibilitatile prevazute de prezenta lege in termen de 15 zile de la numirea in Consiliul de Administratie al CNAS. Declaratia de interese va fi actualizata ori de cate ori intervin modificari. Actualizarea se face in termen de 30 de zile de la data modificarii respective. Declaratiile se vor afisa pe site-ul CNAS. Modelul declaratiei de interese se aproba prin ordin al presedintelui CNAS.


Art. 66

(1) Adunarea reprezentantilor se constituie pe o perioada de 4 ani si cuprinde:

a) reprezentanti ai asiguratilor delegati de consiliile judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti in numar de unu pentru fiecare judet si doi pentru municipiul Bucuresti. Desemnarea acestor reprezentanti se face in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi;

b) 29 de membri numiti astfel: 2 de catre Presedintele Romaniei, 3 de catre primul-ministru, la propunerea ministrului sanatatii, 3 de catre Senat, la propunerea comisiei de specialitate, 3 de catre Camera Deputatilor, la propunerea comisiei de specialitate, 5 de catre asociatiile patronale reprezentative la nivel national, 5 de catre organizatiile sindicale reprezentative la nivel national, 7 reprezentanti ai ministerelor si institutiilor centrale cu retele sanitare proprii, respectiv cate un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, si un reprezentant al Consiliului National al Persoanelor Varstnice.

(2) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si organizatiile sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata.

(3) Pe locurile devenite vacante ca urmare a demisiei, revocarii din cauze prevazute de lege sau a decesului se numesc noi membri, alesi in aceleasi conditii, pana la expirarea mandatului in curs.


Art. 67

(1) Adunarea reprezentantilor se intruneste in sedinta o data pe an, la convocarea consiliului de administratie, sau in sedinte extraordinare, la convocarea presedintelui CNAS, a consiliului de administratie sau a unui numar de cel putin 30 de membri ai adunarii reprezentantilor.

(2) Adunarea reprezentantilor poate adopta hotarari daca sunt prezente doua treimi din numarul membrilor. Pentru adoptarea hotararilor este necesar votul favorabil al majoritatii membrilor prezenti.


Art. 68

Adunarea reprezentantilor are urmatoarele atributii:

a) propune modificarea Statutului CNAS;

b) ii alege si ii revoca pe cei doi membri in consiliul de administratie;

c) analizeaza repartizarea bugetului aprobat de catre cei in drept si recomanda ordonatorului principal de credite cu delegatie luarea masurilor necesare pentru modificarea acestuia, in conditiile legii;

d) analizeaza modul de utilizare a fondului, costurile sistemului, serviciile acordate si tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de baza si recomanda masurile legale pentru folosirea cu eficienta a fondurilor si de respectare a drepturilor asiguratilor.


Art. 69

(1) Consiliul de administratie al CNAS se constituie din 19 membri, cu un mandat pe 4 ani, dupa cum urmeaza:

a) 5 reprezentanti ai statului, dintre care unul este numit de Presedintele Romaniei si 4 de primul-ministru, la propunerea ministrului sanatatii, a ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, a ministrului finantelor publice si a ministrului justitiei;

b) 5 membri numiti prin consens de catre asociatiile patronale reprezentative la nivel national;

c) 5 membri numiti prin consens de catre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;

d) 2 membri alesi de catre adunarea reprezentantilor din randul membrilor sai.

e) 2 membri numiti de primul-ministru, cu consultarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice.

(2) Prevederile art. 66 alin. (3) se aplica si in cazul consiliului de administratie.


Art. 70

(1) Presedintele consiliului de administratie este presedintele CNAS si are rang de secretar de stat. Presedintele CNAS are dreptul la organizarea cabinetului demnitarului in structura CNAS si in limita numarului de posturi prevazut de lege pentru functia de secretar de stat. Presedintele CNAS este numit de primul-ministru dintre membrii consiliului de administratie, la propunerea ministrului sanatatii.

(2) Consiliul de administratie are 2 vicepresedinti alesi de consiliul de administratie prin vot secret. Vicepresedintii consiliului de administratie sunt si vicepresedintii CNAS.

(3) Presedintele, vicepresedintii si directorul general al CNAS se suspenda de drept din functiile detinute anterior, pe perioada executarii mandatului, cu exceptia celor prevazute la art. 75 alin. (1).


Art. 71

(1) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 13 membri.

(2) Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.

(3) In conditiile in care la prima convocare a unei sedinte a consiliului de administratie nu se indeplineste cvorumul prevazut la alin. (1), presedintele CNAS, in calitate de presedinte al consiliului de administratie, are dreptul sa convoace o noua sedinta in termen de maximum 7 zile, in cadrul careia hotararile sunt luate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.

(4) Principalul rol al consiliului de administratie este de a elabora si a realiza strategia nationala in domeniul asigurarilor sociale de sanatate.

(5) La sedintele consiliului de administratie, presedintele CNAS poate invita persoane care au legatura cu subiectele supuse dezbaterii


Art. 72

(1) Consiliul de administratie al CNAS are urmatoarele atributii:

a) aproba planul anual de activitate pentru indeplinirea prevederilor programului de asigurari sociale de sanatate;

b) aproba regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de acreditare si avizeaza criteriile de acreditare a personalului medical si a furnizorilor de servicii medicale;

c) aproba criteriile de recrutare si modalitatile de formare a personalului din sistemul de asigurari sociale de sanatate;

d) aproba programul de investitii;

e) aproba incheierea de conventii de cooperare si finantare de programe cu organisme internationale;

f) stabileste atributiile vicepresedintilor, la propunerea presedintelui;

g) avizeaza statutul propriu al CNAS si statutul-cadru al caselor de asigurari la propunerea Comitetului Director;

h) avizeaza propriul regulament de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui CNAS la propunerea Comitetului Director ;

i) avizeaza strategia sistemului de asigurari sociale de sanatate cu privire la colectarea si utilizarea fondului;

j) avizeaza proiectul bugetului fondului si il supune aprobarii ordonatorului principal de credite cu delegatie, in conditiile legii;

k) avizeaza, in conditiile legii, repartizarea pe case de asigurari a bugetului fondului;

l) avizeaza utilizarea fondului de rezerva;

m) analizeaza semestrial stadiul derularii contractelor si imprumuturilor;

n) avizeaza rapoartele de gestiune anuale, prezentate de presedintele CNAS, contul de incheiere a exercitiului bugetar, precum si raportul anual de activitate;

o) avizeaza in baza raportului Curtii de Conturi bilantul contabil si descarcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS si pentru casele de asigurari;

p) avizeaza proiectul contractului-cadru si al normelor metodologice de aplicare a acestuia;

r) avizeaza lista medicamentelor de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala;

s) avizeaza criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor;

t) analizeaza structura si modul de functionare ale caselor de asigurari;

u) avizeaza organigrama CNAS si organigramele caselor de asigurari teritoriale, care se aproba prin ordin al presedintelui CNAS;

v) alte atributii acordate prin acte normative in vigoare.

(2) Consiliul de administratie se intruneste lunar, la convocarea presedintelui CNAS. Consiliul de administratie se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.

(3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, Consiliul de administratie al CNAS adopta hotarari, in conditiile prevazute la art. 71 alin. (2).


Art. 73

Presedintele CNAS este ordonator principal de credite pentru administrarea si gestionarea fondului si reprezinta CNAS in relatiile cu tertii si pe asigurati in raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, componente ale sistemului asigurarilor sociale de sanatate.


Art. 74

(1) Atributiile principale ale presedintelui CNAS sunt urmatoarele:

a) exercita atributiile prevazute de lege, in calitate de ordonator principal de credite, pentru administrarea si gestionarea fondului;b) organizeaza si coordoneaza activitatea de audit si control in sistemul de asigurari sociale de sanatate, potrivit atributiilor specifice ale CNAS si ale caselor de asigurari;

c) participa ca invitat la sedintele Guvernului in care sunt dezbatute aspecte referitoare la sanatatea populatiei;

d) numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul CNAS;

e) prezideaza sedintele adunarii reprezentantilor;

f) alte atributii stabilite prin Statutul CNAS.

(2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, precum si pentru punerea in aplicare a hotararilor consiliului de administratie, presedintele CNAS emite ordine care devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor interesate. Ordinele cu caracter normativ emise in aplicarea prezentei legi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 75

(1) Pe timpul executarii mandatului presedintele si vicepresedintii sunt numiti pe o perioada de 4 ani. Acestia nu pot exercita pe durata mandatului nici o alta functie sau demnitate publica, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.

(2) Membrii Consiliului de administratie al CNAS, pe perioada exercitarii mandatului, nu sunt salariati ai CNAS, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintilor, si nu pot ocupa functii in structurile executive ale caselor de asigurari. Acestia nu pot exercita activitati la societati comerciale sau la alte unitati care se afla in relatii contractuale cu casele de asigurari.

(3) Salarizarea presedintelui si a vicepresedintilor CNAS se stabileste dupa cum urmeaza:

a) pentru presedinte, la nivelul indemnizatiei prevazute de lege pentru functia de secretar de stat;

b) pentru vicepresedinti, la nivelul indemnizatiei prevazute de lege pentru functia de subsecretar de stat.

(4) Salariul si celelalte drepturi de personal ale directorului general al CNAS se stabilesc la nivelul corespunzator prevazut de lege pentru functia de secretar general din minister.

(5) Membrii Consiliului de administratie al CNAS, cu exceptia presedintelui si vicepresedintilor, beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la 20% din indemnizatia presedintelui CNAS, in conditiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie.


Art. 76

(1) Conducerea executiva a CNAS este asigurata de catre directorul general.

(2) Ocuparea postului de director general se face prin concurs, pe o perioada de 4 ani, si se numeste prin ordin al presedintelui CNAS.

(3) Organizarea concursului si criteriile de selectie sunt stabilite de presedintele CNAS, cu avizul consiliului de administratie.


Art. 77

Conducerea operativa a CNAS este asigurata de un Comitet Director alcatuit din: Presedinte, Vicepresedinti, Director General si Directorii Generali Adjuncti. Atributiile comitetului director de conducere al CNAS se aproba prin Ordin al presedintelui CNAS cu avizul consiliului de administratie.


Art.78

(1) Personalul CNAS si al caselor de asigurari este constituit din functionari publici si personal contractual in conditiile legii.

(2) Salariul si celelalte drepturi ale personalului prevazut la alin. (1) sunt cele stabilite de actele normative in vigoare aplicabile institutiilor publice.

(3) Personalului CNAS si al caselor de asigurari ii pot fi acordate stimulente din fondul constituit cu aceasta destinatie, in cota de 5% din sumele incasate la bugetul fondului prin executare silita. Modalitatea de constituire si utilizare a acestui fond se aproba prin ordin al presedintelui CNAS.

(3) Medicii care ocupa functii publice in cadrul CNAS si al caselor de asigurari de sanatate pot desfasura, in afara programului normal de lucru, activitati profesionale in unitatile sanitare , potrivit calificarii profesionale pe care o detin, in conditiile legii, aplicandu-se prevederile referitoare la conflictele de interese.


Art. 79

Organele de conducere ale caselor de asigurari sunt consiliul de administratie si presedintele - director general.


Art. 80

(1) Consiliul de administratie al caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti este alcatuit din 11 membri, desemnati dupa cum urmeaza:

a) unul de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

b) unul de prefect, la propunerea directiei de sanatate publica judetene, respectiv a Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti;

c) 3 de asociatiile patronale reprezentative la nivel national, desemnati prin consens;

d) 3 de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, desemnati prin consens;

e) 2 de consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucuresti;

f) presedintele, care este directorul general al casei de asigurari.

(2) Mandatul membrilor consiliilor de administratie ale caselor de asigurari este de 4 ani. Membrii consiliilor de administratie ale caselor de asigurari beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la 20% din salariul functiei de director general al casei de asigurari respective, in conditiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie.

(3) Pe perioada mandatului membrii consiliului de administratie pot fi revocati din functii de catre cei care i-au numit, iar pe functiile ramase vacante sunt numiti noi membri, pana la expirarea mandatului in curs.

(4) Consiliile de administratie ale caselor de asigurari au urmatoarele atributii generale:

a) aproba proiectul statutului propriu;

b) aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anuale aferente Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

c) aproba rapoartele de gestiune semestriale si anuale, prezentate de presedintele-director general;

d) avizeaza politica de contractare propusa de presedintele-director general, cu respectarea contractului-cadru;

e) avizeaza programele de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv masurile de executare silita potrivit prevederilor legale in vigoare;

f) alte atributii date prin lege sau prin prezentul statut.

(5) Consiliul de administratie ia hotarari prin vot, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor.

(6) Sedintele consiliului de administratie sunt publice, cu exceptia cazurilor in care membrii consiliului decid prin vot ca acestea sa se desfasoare cu usile inchise. Problemele legate de buget se vor discuta intotdeauna in sedinte publice.


Art. 81

(1) Directorii generali ai caselor de asigurari sunt numiti pe baza de concurs, prin ordin al presedintelui CNAS. Directorul general devine membru de drept al consiliului de administratie al casei de asigurari si presedintele acestuia. Intre CNAS si directorul general al casei de asigurari - manager al sistemului la nivel local se incheie un contract de management.

(2) Directorul general al casei de asigurari este ordonator de credite, in conditiile legii.

(3) Directorul general se numeste pentru un mandat de 4 ani, dupa validarea concursului, si se suspenda de drept din functiile detinute anterior, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior. Directorul general este salarizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si are obligatia de a depune declaratie de interese si declaratie de avere. Modelul declaratiei de interese se aproba prin ordin al presedintelui CNAS.

(4) Atributiile principale ale directorului general sunt:

a) aplica normele de gestiune, regulamentele de organizare si de functionare si procedurile administrative unitare;

b) organizeaza si coordoneaza activitatea de control al executiei contractelor de furnizare de servicii medicale;

c) organizeaza si coordoneaza activitatea de urmarire si control al colectarii contributiilor la fond;

d) propune programe de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silita, potrivit legii;

e) stabileste modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru;

f) organizeaza impreuna cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguratilor si propune masuri in caz de nerespectare a acestora;

g) supravegheaza si controleaza organizarea si functionarea sistemului de asigurari de sanatate la nivel teritorial si prezinta anual rapoarte, pe care le da publicitatii;

h) numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul casei de asigurari.


Sectiunea 5

Serviciul medical


Art. 82

(1) In cadrul CNAS functioneaza serviciul medical, care este condus de un medic-sef.

(2) La nivelul caselor de asigurari functioneaza un serviciu medical, dimensionat in raport cu numarul asiguratilor, care este condus de un medic-sef.

(3) Functia de medic-sef al CNAS si al caselor de asigurari se ocupa prin concurs organizat de CNAS, in conditiile legii.

(4) Functia de medic-sef al CNAS este echivalenta cu cea de director general adjunct si este salarizata potrivit legii.


Art. 83

(1) Serviciul medical al CNAS urmareste interesele asiguratilor cu privire la calitatea serviciilor acordate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari.

(2) Criteriile privind acordarea serviciilor medicale pentru asigurati se elaboreaza de catre serviciul medical al CNAS impreuna cu CMR si CMDR, se actualizeaza ori de cate ori este nevoie si se prevad in clauzele contractelor de furnizare de servicii.

(3) Atributiile serviciului medical sunt stabilite prin statut.


Sectiunea 6

Obligatiile caselor de asigurari


Art. 84

Obligatiile CNAS sunt urmatoarele:

a) sa asigure logistica functionarii unitare si coordonate a sistemului asigurarilor sociale de sanatate;

b) sa urmareasca colectarea si folosirea cu eficienta a fondului;

c) sa foloseasca mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor pe care ii reprezinta;

d) sa acopere potrivit principiilor prezentei legi nevoile de servicii de sanatate ale persoanelor, in limita fondurilor disponibile.


Art. 85

Obligatiile caselor de asigurari sunt urmatoarele:

a) sa verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale;

b) sa deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate si prestate asiguratilor, la termenele prevazute in contractul-cadru, in caz contrar urmand a suporta penalitatile prevazute in contract;

c) sa acorde furnizorilor de servicii medicale sume care sa tina seama si de conditiile de desfasurare a activitatii in zone izolate, in conditii grele si foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislatiei;

d) sa informeze furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de contractare si a negocierii clauzelor contractuale;

e) sa informeze furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de furnizare a serviciilor medicale si despre orice schimbare in modul de functionare si de acordare a acestora;

f) sa asigure confidentialitatea datelor in conditiile prezentei legi;

g) sa verifice prescrierea si eliberarea medicamentelor in conformitate cu reglementarile in vigoare;

h) sa raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum si evidenta asiguratilor si a documentelor justificative utilizate;

i) sa furnizeze, la solicitarea Ministerului Sanatatii, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform legislatiei in vigoare.Capitolul VII

Controlul


Sectiunea 1

Controlul de gestiune


Art. 86

Controlul de gestiune al CNAS si al caselor de asigurari se face anual de catre Curtea de Conturi.


Art. 87

Auditul intern se exercita conform legii.


Sectiunea 2

Controlul furnizarii serviciilor


Art. 88

(1) CNAS si casele de asigurari organizeaza si efectueaza controlul serviciilor medicale care se acorda asiguratilor pe baza contractelor de furnizare de servicii incheiate, potrivit prezentei legi.

(2) In cadrul controalelor efectuate potrivit alin. (1) pot participa si reprezentanti ai CMR, CMDR, CFR si OAMMR.


Art. 89

Salarizarea persoanelor din structurile mentionate la art. 88 alin. (1) este similara cu cea prevazuta de lege pentru compartimentele de audit.


Sectiunea 3


Art. 90

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prezinta anual Guvernului un raport de activitate, precum si planul de activitate pentru anul urmator.


Sectiunea 4

Arbitrajul


Art. 90

(1) CNAS impreuna cu CMR, CMDR, CFR si OAMMR organizeaza Comisia centrala de arbitraj care solutioneaza litigiile dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurari.

(2) Comisia centrala de arbitraj este formata din 4 arbitri, dintre care doi delegati numiti de catre CNAS si doi delegati numiti de CMR, CMDR, CFR si OAMMR dupa caz, in functie de natura litigiului si in conditiile prevazute de Regulamentul de activitate al arbitrilor.

(3) Presedintele Comisiei centrale de arbitraj va fi un arbitru acceptat de parti.Art. 91

(1) Arbitrii pot fi medici, juristi sau economisti, acreditati si inregistrati de Ministerul Sanatatii.

(2) Regulamentul de activitate al arbitrilor se elaboreaza de catre CNAS, impreuna cu CMR, CMDR, CFR si OAMMR, si se avizeaza de catre Ministerul Justitiei.

(3) Pe langa Comisia centrala de arbitraj functioneaza un secretariat tehnic format din 4 persoane, care va fi asigurat de CNAS.

(4) Pentru activitatile desfasurate in cadrul Comisiei centrale de arbitraj, arbitrii si membrii secretariatului tehnic beneficiaza de indemnizatie de sedinta. Indemnizatia de sedinta pentru arbitri este de 15%, iar pentru membrii secretariatului tehnic este de 10% din indemnizatia presedintelui CNAS.

(5) Totalul sumelor cuvenite lunar arbitrilor sau persoanelor din cadrul secretariatului tehnic nu poate depasi 30%, respectiv 20% din indemnizatia presedintelui CNAS.

(6) Cheltuielile reprezentand indemnizatiile de sedinta pentru arbitri, precum si pentru membrii secretariatului tehnic se suporta din cheltuielile de administrare a fondului.

(7) Celelalte cheltuieli rezultate din activitatea Comisiei Centrale de Arbitraj se suporta de catre partile aflate in litigiu, potrivit Regulamentului de activitate al arbitrilor.


Art. 92

Hotararile Comisiei centrale de arbitraj sunt obligatorii pentru toate partile ale caror litigii se solutioneaza de catre aceasta si se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila.


Capitolul VIII

Raspunderi si sanctiuni


Art. 93

Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.


Sectiunea 1

Sanctiuni


Art. 94

Sanctiunile pentru nerespectarea obligatiilor contractuale de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale cuprinse in contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate, se stabilesc prin contractul-cadru.Sectiunea 2

Infractiuni


Art. 95

Fapta persoanei care dispune utilizarea in alte scopuri sau nevirarea la fond a contributiei retinute de la asigurati constituie infractiunea de deturnare de fonduri si se pedepseste conform prevederilor din Codul penal.


Art. 96

Completarea declaratiei prevazute la art. 8 alin. (2) cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stadiul de cotizare sau contributiile fata de fond, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform prevederilor din Codul penal.Sectiunea 3

Contraventii


Art. 97

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nedepunerea la termen a declaratiei prevazute la art. 8 alin. (2);

b) nevirarea contributiei datorate conform art. 51 alin. (1) de catre persoanele fizice si juridice angajatoare;

c) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari a documentelor justificative si actelor de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor la fond;

d) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale caselor de asigurari documentele justificative si actele de evidenta financiar-contabila privind sumele decontate din fond.


Art. 98

Contraventiile prevazute la art. 97 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cele prevazute la lit. a) si c), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

b) cele prevazute la lit. b) si d), cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei.


Art. 99

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control ale caselor de asigurari.


Art. 100

Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei legi constituie venituri la fond.


Art. 101

(1) Contraventiilor prevazute la art. 97 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 98, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(3) Dispozitiile prezentei legi referitoare la obligatiile fata de fond se completeaza cu prevederile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.Capitolul IX

Dispozitii finale


Art. 102

(1) Membrii Consiliului de administratie al CNAS si ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurari, precum si personalul angajat al acestor case de asigurari, indiferent de nivel, nu pot detine functii de conducere in cadrul Ministerului Sanatatii, directiilor de sanatate publica, unitatilor sanitare, cabinetelor medicale, functii alese sau numite in cadrul CMR, colegiilor judetene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, CMDR, colegiilor judetene ale medicilor dentisti, respectiv al municipiului Bucuresti, CFR, colegiilor judetene ale farmacistilor, respectiv al municipiului Bucuresti, organizatiilor centrale si locale ale OAMR sau functii in cadrul societatilor comerciale cu profil de asigurari, farmaceutic sau de aparatura medicala.

(2) Membrii Consiliului de administratie al CNAS si ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurari care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial in problema supusa dezbaterii consiliului de administratie nu pot participa la dezbaterile consiliului de administratie si nici la adoptarea hotararilor.

(3) Persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentei legi se afla in una dintre incompatibilitatile prevazute la alin. (1) vor opta pentru una dintre functiile ocupate in termen de 30 de zile.


Art. 103

(1) CNAS gestioneaza si administreaza bunurile mobile si imobile dobandite, in conditiile legii, din activitati proprii, subventii, donatii sau din alte surse.

(2) Autoritatile publice centrale sau locale pot transmite, in conditiile prevazute de lege, bunuri mobile si imobile in administrarea CNAS si a caselor de asigurari.

(3) Recuperarea debitelor din contributii si majorari se poate face si prin compensarea cu active din patrimoniul debitorilor, evaluate de institutii autorizate in conditiile legii, cu conditia ca acestea sa fie necesare functionarii CNAS sau caselor de asigurari de sanatate.


Art. 104

In teritoriile neacoperite cu medici sau cu personal sanitar, pentru asigurarea serviciilor medicale consiliile locale pot acorda stimulente in natura si in bani.


Art. 105

(1) Persoanele care prin faptele lor aduc prejudicii sau daune sanatatii altei persoane raspund potrivit legii si sunt obligate sa suporte cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicala acordata. Sumele reprezentand cheltuielile efective vor fi recuperate prin grija caselor de asigurari si constituie venituri ale fondului.

(2) Furnizorii de servicii care acorda asistenta medicala prevazuta la alin. (1) realizeaza o evidenta distincta a acestor cazuri si au obligatia sa comunice lunar casei de asigurari cu care se afla in relatie contractuala documentele justificative care atesta cheltuielile efective realizate.


Art. 106

CNAS poate organiza activitati finantate din venituri proprii.


Art. 107

Pana la organizarea comisiei centrale de arbitraj prevazuta la art. 90 si art. 91, litigiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si casele de asigurari vor fi judecate de Comisia centrala de arbitraj organizata conform Ordonantei de Urgenta nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate.


Art.108

(1) Pe data intrarii in vigoare a prezentului titlu se abroga Ordonanta de Urgenta Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 25 august 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 10 25 din Ordonanta de Urgenta Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 456 din 27 noiembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

(2) Personalul angajat la data intrarii in vigoare a prezentului titlu la Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si la Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Constructiilor, Transporturilor si Turismului va fi redistribuit de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

(3) Patrimoniul Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si al Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Constructiilor, Transporturilor si Turismului existent la data intrarii in vigoare a prezentului titlu va fi preluat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

(4) Persoanele asigurate la Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si la Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Constructiilor, Transporturilor si Turismului vor fi preluate de casele de asigurari de sanatate cu respectarea principiului prevazut la art. 3 lit. a).

(5) Contractele incheiate de Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Constructiilor, Transporturilor si Turismului cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si care se afla in derulare la data intrarii in vigoare a prezentului titlu vor fi preluate de casele de asigurari de sanatate dupa criteriul teritorialitatii.Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }