QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente stiinte politice

Banca Europeana de InvestitiiBanca Europeana de Investitii

Banca Europeana de Investitii a fost creata prin Tratatul de la Roma (art. 129) si reprezinta un organ care dispune de personalitate juridica proprie, manifestandu-se ca o persoana juridica de drept international autonoma in raporturile sale cu Comunitatile.

Banca este administrata si gestionata de un Consiliu al guvernatorilor, un Consiliu de administratie si un Comitet de directie.

Consiliul guvernatorilor: alcatuire, procedura de vot, atributii

Consiliul este alcatuit din ministri desemnati de statele membre. Deciziile Consiliului se adopta cu majoritatea membrilor sai; aceasta majoritate trebuie sa reprezinte cel putin 50% din capitalul subscris.Atributiile Consiliului guvernatorilor sunt:

- stabileste directivele generale privind politica de credit a bancii, mai ales cu privire la obiectivele care se vor impune pe masura ce progreseaza realizarea pietii comune (de asemenea, Consiliul vegheaza la executarea acestor directii;

- decide majorarea capitalului subscris. In acest sens Consiliul, hotarand in unanimitate, stabileste procentajul ce trebuie varsat, precum si modalitatile de varsare;

- poate decide, cu majoritate calificata, ca statele membre sa acorde bancii imprumuturi speciale purtatoare de dobanzi[1];

- exercita competentele prevazute de Statut - in art. 11 si 13 privind numirea si demiterea membrilor Consiliului de Administratie si Comitetului de directie, precum si cele prevazute de art. 13 paragraful 1 alin. 2 (este vorba de posibilitatea modificarii numarului membrilor Comitetului de directie);

- acorda derogarea prevazuta de art. 18 paragraful 1. Cum este si firesc Banca acorda credite - membrilor sai sau intreprinderilor private sau publice - pentru proiecte de investitii pe teritoriile statelor membre. Prin exceptie de la aceasta regula Banca - la propunerea Consiliului de administratie si prin hotararea luata in unanimitate de Consiliul guvernatorilor - poate acorda credite pentru proiecte de investitii care se realizeaza in tot sau in parte in afara teritoriilor europene ale statelor membre;

- aproba raportul anual elaborat de Consiliul de administratie;

- aproba bilantul anual, precum si contul de profit si pierderi;

- poate decide - cu majoritate calificata - suspendarea acordarii de credite si de garantii unui stat membru in cazul in care acesta nu-si respecta obligatiile de membru (in special obligatia de a varsa cota sa din capital, de a varsa imprumuturile speciale sau obligatia de a asigura serviciul datoriilor contractate de el);

- poate decide suspendarea activitatii Bancii iar in caz de lichidare, numeste lichidatorii si le da instructiuni pentru efectuarea lichidarii;

- aproba regulamentul intern al Bancii.

Consiliul de administratie: competente, compunere, procedura de vot

Principala competenta - cu privire la care beneficiza de exclusivitate - este de a decide acordarea de credite si garantii si de a contracta imprumuturi. De aceasta competenta - mai strans sau mai slab - se leaga urmatoarele atributii:

- fixeaza ratele dobanzii pentru imprumuturi (precum si comisioanele garantiilor);

- controleaza buna administrare a Bancii;

- asigura ca gestiunea Bancii sa se faca in conformitate cu dispozitiile tratatului, ale statutului si cu directivele generale stabilite de Consiliul guvernatorilor;

- la sfarsitul exercitiului, are obligatia de a prezenta un raport Consiliului guvernatorilor si de a-l publica dupa aprobare.

Consiliul de administratie este compus din 25 de administratori[2] si 13 supleanti numiti pe o perioada de 5 ani de Consiliul guvernatorilor (mandatul putand fi reinnoit).

Supleantii pot participa la sedintele Consiliului de administratie, pot substitui titularii desemnati dar nu au drept de vot (cu exceptia cazului in care inlocuiesc unul sau mai multi titulari sau au o imputernicire in acest sens).

Membrii Consiliului sunt alesi dintre personalitati care ofera toate garantiile de independenta si competenta; acestia raspund numai fata de Banca[4].

Fiecare administrator dispune de un vot in Consiliul de Administratie (el isi poate delega votul in conditiile prevazute de regulamentul intern al Bancii). Ca regula generala deciziile Consiliului de Administratie se iau cu majoritatea simpla a membrilor Consiliului care au drept de vot. Prin exceptie deciziile se iau cu majoritate calificata ceea ce presupune intrunirea a saptesprezece voturi[5].

Comitetul de directie: compunere, atributii

Comitetul de directie este compus dintr-un presedinte si sapte vicepresedinti, numiti pe o perioada de 6 ani de Comitetul guvernatorilor, la propunerea Consiliului de administratie (mandatul poate fi reinnoit). In mod simetric Consiliul guvernatorilor - care hotaraste cu majoritate calificata -  poate demite membrii Comitetului - la propunerea (adoptata tot cu majoritate calificata) Consiliului de administratie.

Comitetul de directie are urmatoarele atributii:

- asigura administrarea ordinara a Bancii sub autoritatea presedintelui si sub controlul Consiliului de administratie;

- pregateste deciziile Consiliului de administratie, in special in ceea ce priveste contractarea de imprumuturi si acordarea de credite si garantii: asigura executarea acestor decizii;

- formuleaza, cu majoritate, avize asupra proiectelor de acordare de credite si garantii si asupra proiectelor de imprumuturi;

- asigura reprezentarea in justitie sau reprezentarea extrajudiciara a Bancii prin presedintele Comitetului sau - in caz de imposibilitate a presedintelui, prin unul dintre vicepresedinti;

- un Comitet, compus din trei membri numiti de Consiliul guvernatorilor - pe considerentul competentei lor - verifica anual regularitatea operatiunilor si registrele Bancii. Tot acest Comitet confirma ca bilantul si contul de profit si pierderi sunt conforme cu documentele contabile si ca ele reflecta situatia Bancii, atat la activ cat si la pasiv.

Functionarii si angajatii Bancii sunt angajati si concediati de presedinte, ei aflandu-se sub autoritatea acestuia[6]. In alegerea personalului presedintele trebuie sa ia in considerare nu numai aptitudinile personale si calificarile profesionale ci si participarea echilibrata a cetatenilor statelor membre.

Atributiile Bancii Europene de Investitii sunt variate si complexe.

Astfel, mai intai, Banca coopereaza cu toate organizatiile internationale ale caror domenii de activitate sunt analoage cu ale sale. In acest sens Banca cauta sa stabileasca orice contact util in vederea cooperarii cu institutiile bancare si financiare ale tarilor cu privire la care isi extinde operatiunile (art. 16 din Statut).

Mai apoi, in vederea indeplinirii sarcinilor sale de pe piata internationala de capitaluri, Banca se poate imprumuta de pe o piata de capitaluri a unui stat membru[7].

De asemenea, Banca isi poate angaja disponibilitatile de care nu are nevoie imediata pentru a-si onora obligatiile[8].

Dar, in mod evident, principala atributie a Bancii o constituie acordarea de credite - membrilor sai sau intreprinderilor publice sau private  pentru proiecte de investitii pe teritoriul european al statelor membre - in masura in care nu sunt disponibile, in conditii rezonabile, mijloace provenite din alte surse. Rezulta ca acordarea creditelor este subordonata - in masura posibila - recurgerii la alte mijloace de finantare. Daca un imprumut este acordat unei intreprinderi sau unei alte colectivitati dintr-un stat membru, Banca va subordona acordarea acestui credit unei garantii din partea statului membru pe teritoriul caruia se va realiza proiectul sau altor garantii suficiente .

Ratele dobanzii pentru imprumuturile acordate de Banca - precum si comisioanele de garantii - sunt calculate astfel incat incasarile care rezulta sa permita Bancii sa-si onoreze propriile obligatii, sa-si acopere costurile si sa constituie un fond de rezerva.

Principiile care trebuie respectate de Banca in operatiunile sale de imprumuturi si garantii sunt:

1) fondurile trebuie utilizate in modul cel mai rational, in interesul Comunitatii. Aceasta inseamna ca Banca poate acorda sau garanta imprumuturi decat daca:

- serviciul dobanzii si al amortizarii este asigurat prin beneficiile din exploatare, in cazul proiectelor realizate de intreprinderi din sectorul productiv, sau printr-un angajament subscris de statul in care se realizeaza proiectul;

- executarea proiectului contribuie la cresterea productivitatii economice in general si favorizeaza realizarea pietei comune;

2) Banca nu poate dobandi nici o participatiune in intreprinderi, nici nu-si poate asuma vreo responsabilitate in gestiunea acestora (decat in cazul in care protectia propriilor drepturi o cere pentru a garanta recuperarea creantelor sale);

3) Banca isi poate ceda creantele pe piata de capitaluri, in acest scop, poate solicita debitorilor sai sa emita obligatiuni sau alte titluri;

4) nici Banca, nici statele membre nu pot impune conditii conform carora sumele imprumutate vor trebui cheltuite intr-un anumit stat membru;

5) Banca poate subordona acordarea unor imprumuturi organizarii unor licitatii internationale;

6) Banca nu finanteaza, nici total nici partial, vreun proiect la care se opune statul membru pe teritoriul caruia trebuie realizat proiectul.

Aceasta multitudine de principii ce guverneaza activitatea Bancii genereaza o procedura complicata pe care cererile de imprumuturi trebuie sa le urmeze.

Astfel, cererile de imprumuturi (sau de garantii) pot fi adresate Bancii:

- fie prin intermediul Comisiei;

- fie prin intermediul statului membru pe teritoriul caruia se va realiza proiectul;

- fie direct in cazul in care o intreprindere solicita o astfel de cerere.

Daca cererile sunt adresate prin intermediul Comisiei, ele sunt supuse avizarii statului membru pe teritoriul caruia se va realiza proiectul; daca cererile sunt adresate prin intermediul statului, ele vor fi supuse spre avizare Comisiei iar daca sunt prezentate direct de o intreprindere, cererile vor fi supuse spre avizare atat statului membru in cauza, cat si Comisiei.

Statele membre in cauza si Comisia isi vor da avizul in termen de cel mult doua luni; in lipsa acestui raspuns Banca poate considera ca proiectul in cauza nu intampina obiectiuni.

Consiliul de administratie decide asupra cererilor de imprumuturi sau de garantii care ii sunt prezentate de Comitetul de directie.

Comitetul de directie examineaza conformitatea cererilor de imprumuturi sau de garantii cu dispozitiile tratatului - in special cu principiile directoare ale actiunii Bancii - si ca atare se poate pronunta favorabil acordarii imprumutului - caz in care supune proiectul de contract Consiliului de administratie[10] - sau impotriva acordarii imprumutului (sau garantiei) - caz in care va trebui sa supuna Consiliului de administratie documentele pertinente insotite de avizul sau.

In cazul avizului negativ al Comisiei sau al Comitetului de directie, Consiliul de administratie nu poate acorda imprumutul sau garantia decat hotarand in unanimitate.

Dar in cazul avizului negativ al Comitetului de directie si al Comisiei, consiliul de administratie nu poate acorda imprumutul sau garantia in cauza.
Aceasta decizie se poate lua in cazul si in masura in care Banca ar avea nevoie de un asemenea imprumut pentru finantarea anumitor proiecte iar Consiliul de administratie demonstraza ca banca nu este in masura sa procure fondurile necesare de pe piata de capital in conditii favorabile, tinand cont de natura si obiectul proiectelor care urmeaza sa fie finantate. #mtrumuturile speciale nu pot depasi in total 400 milioane de unitati de cont, iar durata imprumuturilor nu trebuie sa depaseasca 20 de ani (art. 6 alin. 1, 2, 3 din Statut).

Germania, Franta, Italia, Marea Britanie desemneaza trei administratori, Spania - 2, celelalte state membre cate unul si tot un membru desemneaza si Comisia (art. paragraf 2 alin. 2 din Statut).

Germania, Franta, Italia, Marea Britanie desemneaza doi supleanti: un supleant este desemnat de comun acord de Spania si Portugalia; un suplean e desemnat de comun acord de tarile Benelux; un supleant e desemnat de comun acord de Austria, Finlanda si Suedia si un supleant e desemnat de Comisie (art. 11 paragraf 2 alin. 3 din Statut).

Statutul in art. 11 paragraful 3 alin.2 prevede un caz special de demisie colectiva a Consiliului de administratie si anume respingerea raportului anual. Demiterea - individuala - din functie se hotaraste - cu majoritate calificata - de Consiliul guvernatorilor pentru cazul in care un administrator nu mai indeplineste consitiile necesare pentru exercitarea functiei sale.

Regulamentul interior al Bancii stabileste cvorumul necesar pentru valabilitatea deliberarilor Consiliului de Administratie.

Rezulta ca personalul Bacnii si comitetul de directie nu raspund decat fata de presedinte si isi exercita functiile in deplina independenta (art. 13(8) din Statut).

Banca se poate imprumuta de pe o piata de capitaluri a unui stat membru cu respectarea dispozitiilor legale care se aplica emisiunilor interne sau, in lipsa unor asemenea dispozitii intr-un stat membru, daca acel stat membru si Banca s-au consultat si s-au pus de acord asupra imprumutului proiectat de aceasta din urma (art. 22 alin. 2 din Statut).

}i anume: poate efectua plasamente pe pietele monetare, poate cumpara sau vinde titluri emise fie de Banca, fie de debitorii sai. poate efectua orice alte operatiuni financiare in legatura cu obiectul sau. #n acest sens Banca va actiona in acord cu autoritatile competente ale statelor membre sau cu banca lor de emisiune.

Valoarea totala a imprumuturilor si garantiilor acordate de Banca nu trebuie sa depaseasca 250% din cuantumul capitalului subscris (Banca se protejaza contra riscului de schimb inserand in contractele de imprumut si garantia clauzelor pe care le considera acordate)(art. 18(5)(6)).

Sau poate subordona avizul sau favorabil unor conditii pe care le considera esentiale (art. 21(4) din Statut).

Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }