QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Programul phare 2001 - coeziune economica si sociala - asistenta pentru intreprinderile mci si mijlocii – schema de finantare nerambursabila

Ministerul Dezvoltarii si Prognozei

Strada Cristian Popisteanu nr. 2-4, Bucuresti, Romania
Programul Phare 2001                                            Coeziune Economica si Sociala


Ghidul Solicitantului

Licitatie Deschisa

Asistenta pentru intreprinderi mici si mijlocii

Schema de finantare nerambursabilaASISTENTA PENTRU INTREPRINDERILE MCI SI MIJLOCII – SCHEMA DE FINANTARE NERAMBURSABILA


I. Programul PHARE Coeziune Economica si Sociala– Componenta de Investitii


Cadrul istoric

Acest document se refera la Asistenta pentru intreprinderi mici si mijlocii -  Schema de finantare nerambursabila, sub–componenta a Programului de Coeziune Economica si Sociala, finantat in cadrul Programului National Phare 2001, care asigura asistenta financiara si de consultanta pentru sustinerea proiectelor de investitii ce vor fi implementate de catre micro–intreprinderi si intreprinderile recent infiintate pentru a pune bazele si / sau a extinde capacitatile productive si pentru crearea de noi locuri de munca.


Asistenta pentru intreprinderi mici si mijlocii - Schema de finantare nerambursabila se va implementa in cele 11 “zone prioritare / tinta” (la nivel sub-regional), identificate in Romania (aprobate prin HG nr. 399/2001). Zonele prioritare au doua caracteristici importante: au fost afectate in urma impactului negativ al restructurarii industriale pe de o parte, iar pe de alta parte, au potential de crestere economica. Acesta este motivul pentru care au fost intitulate “zone de restructurare industriala cu potential de crestere economica”.


Aceasta componenta a programului este o continuare a schemelor anterioare implementate in cadrul programelor Phare 9807 si Phare 2000, care s-au dovedit a fi adaptate la necesitatile IMM-urilor si se adreseaza dezvoltarii micro-intreprinderilor, precum si intaririi unor IMM-uri viabile.

Prin Programul Phare 9807 „Programul pentru Coeziune si Politici Sociale, Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane”, au fost finantate 457 proiecte in suma totala de 19.753.532 Euro, din care 15.801.709 Euro din Fondul Phare si 3.951.823 Euro co-finantare de la Bugetul de Stat;


Prin programul Phare 2000 Coeziune Economica si Sociala au fost finantate 438 proiecte in suma totala de 17.833.099 Euro din care 9.284.526 Euro din Fondul Phare si 8.548.573 Euro co-finantare de la Bugetul de Stat.


Finantarile nerambursabile se adreseaza proiectelor de investitii din zonele tinta prin acordarea de sprijin financiar pentru intreprinzatorii care au infiintat intreprinderi noi sau pentru intreprinderile recent infiintate. Finantarile nerambursabile vor fi de asemenea folosite si pentru asistarea intreprinderilor recent infiintate si micro-intreprinderilor, care intentioneaza sa isi dezvolte afacerea in concordanta cu standardele de siguranta si de protectie a mediului, precum si pentru investitii pentru obtinerea standardelor de calitate relevante, in scopul asigurarii mentinerii locurilor de munca existente.


De asemenea, asistenta financiara se va acorda pentru investitiile necesare pentru obtinerea certificatelor de calitate in concordanta cu standardele internationale tehnice si de calitate (ex. obtinerea certificatului ISO 9000, etc.) si/sau de mediu relevante pentru activitatea lor, precum si pentru promovarea de tehnologii „curate”, in concordanta cu standardele EMAS si ISO 14000. Cand implementarea standardelor de calitate si/sau mediu reprezinta obiectivul proiectului, obtinerea certificatelor eliberate de organizatiile specializate va constitui un indicator de realizare la finalul implementarii proiectului. Certificatul va trebui sa fie obtinut inainte de finalizarea proiectului si va fi anexat la raportul final care va fi inaintat spre aprobare Autoritatii Contractante.

Asistenta financiara se va acorda de asemenea pentru investitii, inovatii, transfer tehnologic, tehnologie IT.

Serviciile de consultanta vor fi acordate de firme de consultanta specializate care vor sprijini IMM-urile in vederea indeplinirii standardelor de calitate internationale, asigurarii transferului tehnologic, sprijin pentru cercetare-dezvoltare, elaborarea planurilor de marketing si a studiilor de piata necesare si sprijinirea masurilor de promovare a exporturilor pentru specificul intreprinderii. Firma de consultanta va fi identificata dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila, prin procedurile de achizitie de servicii.


Cadrul institutional:

Ministerul Dezvoltarii si Prognozei (MDP) este Autoritatea Contractanta care incheie contractele cu Beneficiarii;

Agentiile de Dezvoltare Regionala (ADR) sunt Autoritatile de Implementare, care vor fi responsabile pentru implementarea si monitorizarea proiectelor contractate in regiunile in care prezentul Program Phare se implementeaza[1].


Obiectivele programului si prioritatile pentru perioada 2002-2004

Obiectivul principal al Programului este sprijinirea dezvoltarii regionale a zonelor afectate de restructurare industriala. Un mod concret de atingere a acestui obiectiv este sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din sectorul productiv.


Prioritatile programului Asistenta pentru intreprinderile mici si mijlocii – Schema de finantare nerambursabila sunt urmatoarele:

Sprijinirea investitiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor noi, deja existente, micro-intreprinderilor si a intreprinderilor recent infiintate, pentru cresterea contributiei generale a IMM-urilor la crearea de noi locuri de munca si a unei cresteri economice durabile in zonele tinta;

Sustinerea investitiilor in IMM-urile existente in scopul crearii de noi locuri de munca in zonele tinta, precum si dezvoltarea, diversificarea si imbunatatirea calitatii si cantitatii produselor si a serviciilor oferite;

Sprijinirea IMM-urilor in vederea accesarii serviciilor de consultanta in vederea indeplinirii standardelor internationale de calitate, consultanta in realizarea transferului tehnologic si cercetare-dezvoltare, elaborarea planurilor de marketing, a studiilor de piata si a masurilor de promovare a exporturilor pentru specificul intreprinderilor.

Suma disponibila pentru sprijinul financiar acordat de Autoritatea Contractanta

Suma totala indicativa disponibila in prezenta Licitatie Deschisa este de Euro, din care 12.650.000 din fondurile Phare si 4.220.000 din co-finantarea de la Bugetul de Stat. Bugetul este repartizat la nivel regional proportional cu numarul locuitorilor din zonele tinta, dupa cum urmeaza:


Regiune /Localitati[2]

Suma indicativa in EURO


Nord EstSud EstSud MunteniaSud Vest OlteniaVestNord VestCentruTotal
Marimea finantarii nerambursabile


Sumele minime si maxime ale finantarii nerambursabile pentru un proiect individual finantat in cadrul programului (alocatia publica totala: Fond Phare + cofinantare de la Bugetul de Stat) sunt urmatoarele:


Suma minima: 10.000 EURO


Suma maxima: 100.000 EURO


Mai mult, finantarea nerambursabila nu poate depasi 60% din costurile totale ale proiectului (vezi capitolul 2.1.4 mai jos). Diferenta trebuie finantata din resursele proprii ale solicitantului, sau din alte surse decat bugetul Comunitatii Europene. Fiecare solicitant de finantare nerambursabila trebuie sa contribuie cu cel putin 40% din bugetul proiectului, in numerar[3].

II.    Reguli CU PRIVIRE LAprezenta licitatie DESCHISA

Prezentul Ghid stabileste regulile pentru depunerea, selectarea si implementarea proiectelor din programul mentionat mai sus aplicand prevederile “Vade-mecum pentru managementul finantarilor nerambursabile” 6 adoptat de Comisia Europeana in 1998. Prezentul material este in concordanta cu Ghidul Practic al procedurilor de contractare pentru Phare, ISPA si SAPARD, document disponibil la adresa (https://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm).


2.1 Criterii de eligibilitate

Exista trei categorii de criterii de eligibilitate. Acestea se refera la:


intreprinderile care pot solicita o finantare nerambursabila;

proiectele care pot primi o finantare nerambursabila;

tipurile de costuri care pot fi luate in considerare in cadrul sumei reprezentand finantarea nerambursabila.


Eligibilitatea solicitantilor: cine poate participa la licitatie

Pentru a fi eligibili pentru o finantare nerambursabila, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


a.        Sa fie o intreprindere cu scop profitabil


si

b.       Sa fie intreprindere noua, functionala, constituita in perioada 01.01.2002-31.12.2002 sau intreprindere recent infiintata, functionala, constituita in perioada 01.01.2001-31.12.2002, cu maxim 50 de angajati si o cifra de afaceri anuala sub 8 mil. Euro;

sau

c.        micro-intreprindere functionala infiintata pana la 31.12.2002 cu maxim 9 angajati si o cifra de afaceri sub 8 mil. Euro;


si


d.       Sa fie intreprindere privata, inregistrata in conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, cu cel putin 20% din capitalul social detinut de actionaril privati romani, si restul capitalului in proprietatea actionarilor din UE[4] si/sau din tarile beneficiare Phare ;

e.        Sa aiba sediul legal si/sau capacitatile de productie/operatiunile[6] in Romania, intr-una din localitatile incluse in cele 11 zone tinta, prezentate in Anexa F. Proiectul trebuie sa fie localizat intr-una din aceste localitati;

f.        Sa demonstreze ca nu au inregistrat pierderi operationale, in anul fiscal precedent datei la care se solicita finantarea nerambursabila conform bilantului contabil la 31.12.2002, inregistrat la Administratia Financiara;

g.       Sa nu detina mai mult de 25% din actiunile sau drepturile de vot intr-o intreprindere cu mai mult de 50 de angajati;

h.       Sa nu aiba printre actionari o intreprindere cu mai mult de 50 de angajati si care sa detina mai mult de 25% din actiunile sau drepturile de vot ale intreprinderii;

i.         Sa aiba surse de finantare stabile si suficiente pentru a asigura continuitatea in derularea proiectului si sa participe la finantarea acestuia;

j.         Sa aiba experienta si sa poata demonstra capacitatea sa de a conduce acitivitati de amploarea proiectului pentru care este ceruta finantarea nerambursabila.

k.      Sa fie direct responsabil pentru pregatirea si managementul proiectului, sa nu actioneze ca intermediar


O filiala care indeplineste conditiile de mai sus este de asemenea eligibila.


Potentialii solicitanti nu sunt in drept sa participe la licitatia deschisa sau sa primeasca finantare nerambursabila daca:

(i)            Sunt in stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile administrate de catre tribunal, au inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendata sau sunt in orice situatie analoga provenind dintr-o procedura similara prevazuta in legislatia si reglementarile in vigoare;

(ii)          Sunt subiectul procedurilor de declarare a falimentului, de lichidare, de litigii, de acorduri cu creditorii sau al altor proceduri similare prevazute de legislatia si reglementarile in vigoare;

Au suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale impotriva legii printr-o sentinta care are forta de res judicata (impotriva careia nu se poate face apel);

(iii)        Sunt vinovati de grave greseli profesionale pe care Autoritatea Contractanta le poate dovedi prin orice mijloace;

(iv)        Nu si-au indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurari sociale, conform prevederilor legale ale Romaniei;

(v)          Nu si-au indeplinit obligatiile de plata a taxelor si impozitelor conform prevederilor legale ale Romaniei;

(vi)        Sunt vinovati de furnizarea eronata a informatiilor cerute de catre Autoritati Contractante, ca o conditie de participare la o Licitatia Deschisa sau contract;

(vii)      Sunt declarati a fi intr-o situatie grava de incalcare contractuala pentru neindeplinirea obligatiilor provenind dintr-un alt contract incheiat cu o Autoritate Contractanta sau un alt contract finantat din fondurile Comisiei Europene si/sau bugetul Romaniei;

(viii)    Au incercat sa obtina informatii confidentiale sau sa influenteze comisia de evaluare in timpul procesului de evaluare a Licitatiilor prezente sau anterioare.

(ix)        Actionarii solicitantilor sunt membri ai Consiliilor de Dezvoltare Regionala, angajati ai MDP, MIMMC, ADR (si rudele acestora pana la gradul II).


Solicitantii pot actiona numai individual; parteneriatele / consortiile nu sunt eligibile in cadrul Schemei actuale.


In consecinta la Grila de Evaluare sectiunea 2, capit. 2.2 Metodologie – proiectele vor fi primi automat 1 punct.


Eligibilitatea proiectelor: proiecte pentru care poate fi depusa o cerere de finantare nerambursabila

Marimea proiectelor

Suma: nu exista nici o restrictie referitoare la costul total al proiectului. Totusi, solicitarea de finantare nerambursabila trebuie sa respecte valorile minima si maxima prevazute la punctul I.1.3;

Durata: durata unui proiect nu poate sa depaseasca 12 luni.


Sectoare sau domenii de activitate

Proiectele trebuie sa urmareasca realizarea de activitati in urmatoarele sectoare:


Industria prelucratoare – cod CAEN de la 15 la 37, cu exceptia industriei tutunului (cod CAEN 16) si a productiei de bauturi alcoolice cu un continut de alcool de peste 15%, precum si a armelor si munitiei;

Sectorul constructiilor (cod CAEN 45)

Serviciile de turism (cazare si aprovizionare – cod CAEN 55, operatori de turism – cod CAEN 633);

Productia de software si servicii de IT- cod CAEN 72.

Zone geografice

Activitatile trebuie sa se desfasoare intr-o regiune de dezvoltare, intr-una din localitatile incluse in cele 11 zone prioritare care au fost identificate in acord cu prevederile Planului National de Dezvoltare si aprobate prin HG nr. 399/2001 (a se vedea Anexa F pentru lista localitatilor incluse in zonele eligibile). Proiectul trebuie sa fie localizat intr-una din aceste localitati.


Criteriile nationale pentru definirea zonelor eligibile bazate pe analizele SWOT si strategiile de dezvoltare regionala continute in Planul National de Dezvoltare se regasesc in Anexa F. Planul National de Dezvoltare este disponibil de asemenea pe pagina web www.mdp.ro


Tipul activitatilor

In scopul realizarii depline a obiectivelor proiectului, atat cel al investitiei, cat si cel al consultantei specifice, fiecare buget propus trebuie sa cuprinda obligatoriu costuri eligibile pentru servicii de consultanta de minim 2% si maxim 10% din suma finantarii nerambursabile solicitate.


Activitati de investitii:

Investitii directe in echipamente si know-how pentru dezvoltarea afacerii si / sau pentru alinierea la standardele de siguranta si la reglementarile privind protectia mediului;

Investitii pentru dezvoltarea productiei si / sau a serviciilor

Investitii in cercetare-dezvoltare, inovare si transfer de noi tehnologii, tehnologii IT.

Investitii efectuate in vederea certificarii calitatii si adoptarea de tehnologii nepoluante;

Serviciile de turism (cazare, aprovizionare, operatori de turism, etc);

Reabilitarea cladirilor industriale, direct legate de proiect.


Pentru servicii de consultanta:

Consultanta pentru IMM prin sprijin pentru transfer tehnologic si cercetare-dezvoltare ;

Elaborarea de planuri de marketing, studii de piata si masuri de promovare a exporturilor specifice intreprinderii ;

Sprijin pentru obtinerea certificatelor de calitate si/sau mediu conform standardelor internationale tehnice si de calitate (cum este obtinerea certificatului ISO 9000), etc.Activitatea/activitatile avuta/avute in vedere de proiect trebuie sa fie inclusa/incluse in obiectul de activitate inscris in statutul solicitantului, la data depunerii cererii de finantare nerambursabila.


Urmatoarele tipuri de activitati sunt ne-eligibile:

Sponsorizari individuale pentru participarea la workshop-uri, seminarii, conferinte, congrese;

Burse individuale de studii sau cursuri de instruire;Activitati deja finantate sau in curs de finantare de la Bugetul de Stat sau din alte surse. In legatura cu aceasta, solicitantii de finantare nerambursabila trebuie sa declare in scris ca au luat cunostinta de faptul ca dubla finantare a aceluiasi proiect nu este permisa;

Reamplasarea unei afaceri dintr-o tara membra UE in Romania.


Numarul cererilor de finantare depuse de un solicitant

Un solicitant poate depune mai multe cereri de finantare pentru proiecte diferite, respectand plafonul Regulii cumulative.


Regula cumulativa: Finantarile nerambursabile directe din fonduri publice (Phare plus co-finantarea nationala) date unei anumite intreprinderi mici si mijlocii sau micro-intreprinderi vor fi alocate pana la un plafon de 100.000 EURO. Acest plafon se aplica la suma totala a tuturor masurilor de sprijin si activitatilor care sunt finantate din Programul Phare 2001 - Coeziune Economica si Sociala, sau din oricare alt program Phare sau alte fonduri publice, pentru perioada ultimilor 3 ani, anteriori datei de semnare a contractului de finantare nerambursabila.


Costuri eligibile: costuri ce pot fi luate in considerare pentru o finantare nerambursabila

Doar “costurile eligibile“ pot fi luate in considerare pentru o finantare nerambursabila. Aceste costuri sunt specificate in detaliu, in cele ce urmeza. Prin urmare, bugetul este atat o estimare a costurilor, cat si un plafon maxim al “costurilor eligibile”. Se atrage atentia solicitantului asupra faptului ca aceste costuri eligibile trebuie sa fie costuri reale si ca acestea nu pot lua forma unor sume forfetare.  


Proiectele care sunt recomandate spre finantare vor fi acceptate cu conditia ca in cadrul procesului de verificare efectuat inaintea semnarii Contractului de finantare nerambursabila sa nu apara probleme care necesita schimbarea bugetului propus. Aceasta verificare poate duce la solicitarea de clarificari suplimentare si, acolo unde este cazul, Autoritatea Contractanta poate impune reduceri. In consecinta, reducerile vor fi operate asupra costurilor totale eligibile din suma finantarii nerambursabile solicitate.


Este prin urmare in interesul solicitantului sa prezinte un buget realist, cu un raport optim cost/beneficiu.


Costuri directe eligibile

Pentru a fi considerate eligibile in contextul proiectului, costurile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

Sa fie necesare pentru realizarea proiectului, sa fie prevazute in Contractul anexat prezentului Ghid (Anexa E) si sa fie in conformitate cu principiile unui management financiar solid, respectiv utilizarea eficienta a banilor si raport optim cost/beneficiu;

Sa fi fost efectuate in perioada de executie a proiectului si dupa semnarea contractului (asa cum se prevede in Articolul 2 al Conditiilor Speciale);

Sa fi fost efectiv realizate, inregistrate in contabilitatea Beneficiarului, sa fie identificabile si verificabile, sa fie dovedite prin documente originale.

Urmatoarele costuri directe sunt eligibile:

a.        Costurile de achizitie pentru echipamente (noi sau “second hand”), si costurile aferente livrarii (costul tranportului, costurile de asigurare a livrarii, costuri de instalare), daca acestea corespund preturilor pietei - Linia de buget 3 “Echipamente”; costurile de achizitie a autovehiculelor de transport persoane sunt costuri neeligibile pentru aceasta schema de finantare nerambursabila;

b.       Costurile serviciilor de consultanta: costuri pentru obtinerea certificatelor de calitate si/sau de mediu, conform standardelor internationale tehnice si de calitate (cum ar fi obtinerea certificatului ISO 9000, etc); costuri pentru consultanta oferita beneficiarilor IMM pentru transfer tehnologic si cercetare-dezvoltare, costuri pentru elaborarea planurilor de marketing, a studiilor de piata si de promovare a exporturilor specifice intreprinderii - Linia de buget 5.2 “Studii, Cercetari”. Costurile obligatorii pentru serviciile de consultanta (Linia de buget 5.2) trebuie sa reprezinte min. 2% - maxim 10% din Linia de buget 8 “Subtotal costuri directe ale proiectului”:

daca limita minima nu se respecta, proiectul va fi respins ca neneligibil;

daca limita maxima nu se respecta, suma ce reprezinta depasirea procentuala se considera cost neeligibil.

c.        Costuri de reabilitare si amenajare a cladirilor, in legatura directa si strict indispensabile pentru implementarea proiectului, caz in care Solicitantul trebuie sa faca dovada proprietatii cladirilor si a terenurilor aferente – Linia de buget 6.3 “Lucrari constructii”. Suma maxima admisa nu poate depasi 30% din Linia de buget 8 “Subtotal costuri directe ale proiectului”;

d.       Costuri pentru materii prime – Linia de buget 3.4 “Altele”. Suma maxima admisa nu poate depasi 20% din Linia de buget 8 “Subtotal costuri directe ale proiectului”;

e.        Costuri derivand direct din cerintele Contractului: diseminarea informatiilor (Linia de buget 5.1), evaluarea specifica a proiectului (Linia de buget 5.4), audit (Linia de buget 5.3), traducere, copiere, (Linia de buget 5.5), asigurari, costurile serviciilor financiare (in particular costul transferurilor si al garantiilor financiare) – Linia de buget 5.6;

f.        Taxe, fara prejudicierea conditiilor Articolului 14(4) al Contractului (Conditii Generale) – Linia de buget 7;

g.       Alte costuri legate direct de investitie, cum ar fi: investitii intangibile- software, licente, costuri de certificare (Linia de buget 7).


Costuri eligibile indirecte (costuri de regie)

Un procent fix al cheltuielilor de regie ale Beneficiarului, pana la maxim 7% din valoarea totala a costurilor eligibile directe, este eligibil ca si cost indirect. Procentul se calculeaza la Linia 8 din Buget.


Costurile indirecte sunt eligibile numai daca nu includ costuri alocate altor capitole din buget prevazute prin contract.


Costurile indirecte nu sunt eligibile in cazul in care Contractul prevede finantarea unui proiect propus de un beneficiar care primeste deja de la Autoritatea Contractanta o alta finantare nerambursabila (pentru costuri curente).Rezerva pentru cheltuieli neprevazute

Se poate constitui o rezerva de maximum 5% din costurile totale eligibile, care poate fi folosita doar cu autorizarea prealabila scrisa a Autoritatii Contractante. Procentul se calculeaza la lina 10 din Buget.


Costuri ne-eligibile

Urmatoarele costuri sunt ne-eligibile:

Provizioane pentru posibile pierderi sau datorii viitoare;

Dobanzi datorate;

Costul personalului angajat in proiect;

Costuri de deplasare;

Birou local/costuri de proiect;

Costuri pentru achizitionarea de terenuri sau cladiri;

Costuri pentru achizitionarea de autovehicole pentru transport persoane;

Costuri pentru constructii de cladiri;

Costuri pentru studii si/sau alte activitati pregatitoare;

Pierderi de schimb valutar, care nu vin in contradictie cu prevederile Articolului 15(7) al Contractului;

TVA-ul pe care Beneficiarul il poate recupera;

Aporturi care reprezinta contributie in natura (ex: teren, proprietate imobiliara fie ca este integrala sau partiala, bunuri de folosinta indelungata, materii prime, munca de binefacere neplatita a unor persoane fizice private sau persoane juridice),

PROCEDURI. COMPLETAREA CERERII DE FINANTARE

Solicitantii trebuie sa inainteze proiectul cu formularul cererii de finantare nerambursabila anexat prezentului Ghid (Anexa A), de asemenea disponibil pe Internet la pagina https://www.mdp.ro Solicitantii trebuie sa respecte cu strictete formatul standard (formularul) al cererii si ordinea paginilor.


Solicitantii trebuie sa depuna proiectul (cererea cu documentele suplimentare si toate anexele) completat in limba romana si sa prezinte si un rezumat (maxim o pagina) in limba engleza

Toate documentele trebuie indosariate cu toate paginile numerotate. Va rugam sa respectati formatul cererii si ordinea paginilor.


Va rugam sa completati formularul cererii de finantare nerambursabila cu atentie si cat mai clar posibil pentru a usura evaluarea sa. Fiti precisi si furnizati suficiente detalii pentru a asigura claritatea, privind in special modul in care vor fi atinse scopurile proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea proiectului si modul in care proiectul propus este relevant pentru obiectivele programului.


Cererile de finantare nerambursabila completate de mana nu vor fi acceptate


Documentele suplimentare care insotesc cererea de finantare nerambursabila

Cererile de finantare nerambursabila trebuie sa fie insotite de urmatoarele documente:

Rezumatul proiectului in engleza (formatul este atasat la Anexa D -Planul de Afaceri);

Copie dupa Statutul intreprinderii solicitante, documente de asociere ale intreprinderii solicitante si orice act aditional relevant;

Copie dupa bilantul contabil incheiat la 31.12.2002 inregistrat la Administratia Financiara;

Copie a certificatului de inregistrare fiscala;

Copie a certificatului de inregistrare eliberat de Registrul Comertului sau Codul Unic;

Copie dupa cel mai recent stat de plata, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca;

CV-urile conducatorului de proiect si a altor persoane responsabile de realizarea activitatilor cheie din proiect;

Copii ale documentelor care demonstreaza proprietatea solicitantului asupra cladirii si terenului pe care vor fi implementate activitatile de constructie (daca este cazul);

Daca solicitantul este o filiala inregistrata ca persoana juridica in conformitate cu art. 42 din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare, va atasa toate documentele mai sus mentionate si de asemenea documentul nr. 2 pentru societatea-mama.

In cazul sucursalelor fara personalitate juridica, infiintate conform art. 43 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare, solicitantul este societatea mama care va atasa documentele sus mentionate si de asemenea pentru sucursala, inregistrarea fiscala la Registrul Comertului local (documentul 4).


Toate documentele anexate trebuie numerotate ca mai sus.


Urmatoarele documente aditionale vor fi solicitate si trebuie prezentate de catre solicitantii selectati pentru finantare in stadiul de verificare pre-contractuala:

  1. Atestare Fiscala, eliberata de Administratia Financiara certificand faptul ca solicitantul nu are datorii fiscale, pentru luna precedenta datei de contractare, in original;
  2. Certificat eliberat de Administratia Financiara care sa certifice cifra de afaceri anuala  inscrisa de solicitant in bilantul incheiat la 31.12.2002;
  3. Numarul mediu scriptic de angajati va fi demonstrat de solicitant in baza documentelor oficiale emise in luna precedenta datei de contractare de catre Inspectoratul Teritorial de Munca, in original;
  4. Atestarea platii contributiilor la asigurarile sociale eliberata de Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca, si de Casa de Pensii, pentru luna precedenta datei de contractare, in original;
  5. Atestarea platii asigurarii pentru sanatate eliberata de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, pentru luna precedenta datei de contractare, in original;
  6. Certificat in original eliberat de Camera de Comert, Registrul ROLEG, atestand faptul ca solicitantul nu este in stare de faliment si nu face obiectul unor proceduri pentru declararea falimentului, a lichidarii, sau in administrare de catre curtile de justitie sau al oricarei alte proceduri similare mentionate in legislatia sau reglementarile nationale;
  7. Copie a autorizatiei de constructie / reabilitare sau alte autorizatii specifice cerute de legislatia romana in vigoare (daca este cazul).

Unde si cum se trimit cererile de finantare nerambursabila

Proiectul (formularul de cerere, documentele suplimentare si toate anexele) trebuie trimis la Agentia pentru Dezvoltare Regionala din regiunea unde va fi localizat proiectul.

Proiectul (cererea, documentele suplimentare precum si toate anexele) se transmite in 4 exemplare : 1 original si 3 copii (fiecare exemplar indosariat separat).


Plicul trebuie sa poarte numarul de referinta al anuntului publicitar pentru Licitatia Deschisa, numele complet al solicitantului, titlul proiectului, adresa intreprinderii si mentiunea 'A nu se deschide inainte de sesiunea de evaluare”.

Proiectul (original + 3 copii) trebuie trimis in plic sigilat, prin posta recomandata, mesagerie expresa sau inmanate personal (curierului i se va elibera o confirmare de primire cu data si semnatura) la adresa indicata mai jos:Regiunile 

Adresele  Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala

Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est,

Str. Alexandru cel Bun nr. 27 bis, cod 5600 Piatra Neamt, jud. Neamt, Tel.: 033/218071; fax: 033/218072; email: adrnordest@adrnordest.ro

Sud-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est,

Piata Independentei nr. 1 et.5, cod 6100 Braila, jud. Braila. Tel.: 039/611086; fax: 039/623403;

email: seagency_ro@cibnet.flex.ro

Sud Muntenia

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1 cod 8500 Calarasi, jud. Calarasi, Tel.: 042/331769; fax: 042/313167;

email: adr3sud@nex.ro

Sud-Vest Oltenia

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia,

Str. Unirii nr. 19, cod 1100 Craiova, jud. Dolj, Tel.: 051/418240, 414904; fax: 051/419496;

email: adr4@rdslink.ro

Vest

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest,

Str. Proclamatia de la Timisoara nr.5, cod 1900 Timisoara, jud. Timis, Tel/fax: 056/191923; 056/191981; email:office@adr5vest.ro;

Nord-Vest

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Vest,

Str. Sextil Puscariu nr. 2, cod 3400 Cluj-Napoca, jud. Cluj. Tel.: 064/431550; fax: 064/439222; email: adrnv@mail.dntcj.ro

Centru

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru,

Str. Decebal nr. 12, cod 2500 Alba Iulia, jud. Alba. Tel.: 058/818616; fax: 058/818613;

email: adcentru@abx.logicnet.ro

Proiectele trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) sau trimise la alte adrese vor fi respinse.


Solicitantii trebuie sa verifice daca proiectul este complet, pe baza listei de verificare din cererea de finantare nerambursabila.


Termenul limita

Termenul limita pentru primirea proiectelor este data de 09 Iunie 2003, ora 16.00. Orice proiect primit dupa acest termen limita va fi respins in mod automat, chiar daca stampila postei indica o data anterioara datei limita.


Informatii suplimentare

Intrebari specifice pot fi trmise prin e-mail sau fax la adresele ADR mentionate la sectiunea 2.2.2. de mai sus, indicand clar numarul de referinta al Licitatiei Deschise.


Solicitantii pot transmite in scris intrebari de fond dar nu mai tarziu de 21 de zile calendaristice inaintea termenului limita de depunere a proiectelor la adresa urmatoare:

Adresa e-mail: info-imm@mdp.ro

Fax nr: +4021 315.84.34 sau 312.41.71  


Autoritatea contractanta trebuie sa raspunda la toate intrebarile, nu mai tarziu de 11 zile calendaristice inaintea de termenului limita de depunere a proiectelor.

Intrebarile care pot fi relevante si pentru alti solicitanti, impreuna cu raspunsurile aferente, vor fi publicate pe Internet: www.mdp.ro


Confirmare de primire

In urma sesiunii de deschidere a proiectelor, Autoritatea de Implementare (ADR) va trimite o confirmare de primire tuturor solicitantilor, mentionand daca proiectul a fost sau nu primit inaintea incheierii termenului limita si li se va comunica numarul de ordine atribuit cererii de finantare nerambursabila.

Evaluarea si Selectarea Cererilor de Finantare Nerambursabila

Cererile de finantare nerambursabila vor fi examinate si evaluate de catre un comitet de evaluare cu posibila asistenta din partea unor experti externi, la sediile Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala (Autoritati de Implementare). Toate proiectele solicitantilor vor fi evaluate conform urmatoarelor criterii:

Conformitate administrativa

Se verifica daca cererea este completa, in conformitate cu lista de verificare;

Daca oricare dintre urmatoarele documente: Anexa A (incluzand documentele suport 1-8), Anexa B (2 pagini), Anexa C sau Anexa D lipseste, proiectul va fi automat respins.

Eligibilitatea solicitantilor si a proiectelor

Se va verifica eligibilitatea solicitantului si a proiectului, conform criteriilor din sectiunile 2.1.1 si 2.1.3.

Numai proiectele care indeplinesc criteriile de conformitate administrativa si eligibilitate vor fi introduse in etapa de evaluare tehnica.

Evaluarea tehnica si financiara

O evaluare a calitatii proiectelor, incluzand bugetul propus, va fi efectuata in conformitate cu criteriile de evaluare continute in Grila de Evaluare reprodusa in pagina urmatoare.
Toate informatiile vor fi ulterior verificate in cursul vizitei in teren la solicitantii ale caror proiecte vor fi recomandate spre finantare, in urma punctajului final obtinut in evaluare si inainte de etapa de contractare.


O atentie deosebita se va acorda informatiilor furnizate in Planul de Afaceri si in Cererea de Finantare Nerambursabila. Daca la aceeasi cerinta, care se regaseste in ambele documente, se furnizeaza informatii diferite, se va lua in considerare informatia furnizata in Cererea de finantare nerambursabila.Va rugam luati nota de urmatoarele informatii importante:

Nota privind Sectiunea 1. Relevanta

Daca pentru Sectiunea 1 se obtine un punctaj mai mic decat “bun” (28 de puncte), proiectul nu va mai fi evaluat in continuare.

Nota privind Punctajul

Criteriile de evaluare sunt impartite in sectiuni si subsectiuni. Fiecarei subsectiuni i se va da un punctaj intre 1 si 5 in concordanta cu urmatoarele recomandari: 1 = foarte slab; 2 = slab; 3 = acceptabil; 4 = bun; 5 = foarte bun. Se va acorda prioritate propunerilor care au obtinut cele mai mari punctaje.


Grila de Evaluare

Sectiunea

Punctaj Maxim

Anexa A Cerere de Finantare (CF) & Anexa D – Plan de afaceri (PA)

1. RelevantaCat de relevant este proiectul pentru nevoile si constrangerile specifice regiunii vizate? (inclusiv evitarea duplicarii si sinergia cu alte initiative ale Comunitatii Europene)

Orientativ


Cat de relevant este proiectul pentru zonele tinta afectate de reconversie industriala si/sau zonele cu potential turistic.

o buna integrare in economia regionala   utilizand resursele locale

integrarea in sectoarele economiei orizontale cu potential de dezvoltare economica
CF I.1.6(a)


Cat de clar definite si strategic selectate sunt grupurile tinta?


Orientativ

In ce masura grupurile tinta ale solicitantului formate din clienti, distribuitori, furnizori, forta de munca si alti beneficiari sunt clar identificate si selectate in coerenta cu proiectul solicitantului? (maxim 1 punct/grup tinta)


CF I.1.6(c) &

PA – 4.1, 4.2, 4.3, 5.2

Cat de relevanta este propunerea pentru nevoile grupurilor tinta propuse?


Orientativ

Exista cerere stabila si/sau potential de crestere pentru produsele /serviciile din proiect? In ce masura finantarea nerambursabila va raspunde nevoilor pietei?


clienti

distribuitori

furnizori

forta de munca

alti beneficiari

(maxim 2 puncte/grup tinta)


2x5

CF I.1.6(d)

PA – 4 si General

Cat de relevant este proiectul pentru obiectivele si pentru una sau mai multe din prioritatile programului? Nota: Un punctaj de 5 (foarte bun) va fi acordat doar daca proiectul se adreseaza, in mod special, cel putin unei prioritati.


Orientativ

relevanta proiectului pentru obiectivul programului privind crearea de noi locuri de munca permanente.

Pentru intreprinderi recent infiintate si micro-intreprinderi, % de crestere a numarului de locuri de munca existente:

(i)      mai putin de 10% - 1 punct

(ii)            intre 10-30% - 2 puncte

(iii)          mai mult de 30% - 3 puncte


Pentru intreprinderi noi:

(i)      mai putin de 4 locuri de munca - 1 punct

(ii)            intre 4-10 locuri de munca - 2 puncte

(iii)          mai mult de 10 locuri de munca - 3 puncte

(iv)          

utilizarea fortei de munca disponibila in regiune/zona, conservarea locurilor de munca

imbunatatirea abilitatilor profesionale ale angajatilor


CF-I.1.6(e)(f)

PA – 6.1, 10.2

Cat de coerente, potrivite si practice sunt activitatile propuse?


Orientativ


Cat de potrivite sunt activitatile la obiectivul proiectului?

Cat de clar identificate si detaliate sunt activitatile?

Cat de coerente sunt activitatile si daca sunt corelate intre ele?


CF I.1.7


In ce masura proiectul contine elemente specifice generatoare de valoare adaugata, cum ar fi tehnici inovative, modele de buna practica, promovarea egalitatii intre sexe si oportunitati egale?


Orientativ

In ce masura proiectul este legat de noi metode de organizare, de introducerea standardelor de calitate etc. In ce masura finantarea nerambursabila promoveaza investitii in:

sectoare netraditionale- la nivel regional si in special la nivelul zonei de restructurare industriala (1 punct)

intrarea pe noi piete si cresterea exporturilor (1punct)

transfer tehnologic si cerecetare-dezvoltare (1 punct)

certificare ISO (2 puncte)

tehnologii nepoluante (1 punct)

egaliate intre sexe si oportunitati egale (1 punct)

idei de afaceri care ar putea fi adoptate si de alte intreprinderi (1 punct)

Vor fi prioritare proiectele care pot aduce beneficii la nivel regional

(punctaj maxim 5)


CF general

PA –6.3, 7.1, 7.2, 8, 10.2

2. Metodologie2.1 Cat de coerent este conceput planul general al proiectului?

(Inclusiv pregatirea pentru evaluare)


Orientativ

Activitatile incluse in Planul de actiune sunt prezentate intr-o ordine secventiala?

Proiectul prezinta obiective clare (ex. Obiective calitative, cantitative, economice, financiare, sociale) Sunt aceste obiective realiste (pentru marimea intreprinderii, marimea investitiei, calitatea inovatiei, etc)?

justificarea selectiei de tehnologie si echipament

identificarea justificata a serviciilor de consultanta

abordarea coerenta a necesitatilor de infrastructura

strategie de piata coerenta si o buna integrare in ciclul de productie

resurse umane, strategie de dezvoltare, management si asigurare a calitatii


2x5CF-I.1.8

PA – 3, 4, 6 si General

2.2 Cat de satisfacator este nivelul implicarii si al activitatii partenerilor? Nota: Daca nu exista parteneri punctajul va fi 1


Parteneriatul nu este permis, de aceea punctajul va fi automat 1


CF - I.1.8(e)

2.3 Cat de clar si realizabil este planul de actiune? (inclusiv pregatirea pentru evaluare)


Orientativ

Activitatile pot fi implementate in perioada de contractare?

Planul de Actiune este realist?

Mecanismul de implementare este clar descris?

plan de actiune complet, clar, coerent si corelat cu Planul de Afaceri

estimarea realista a duratei proiectului

succesiunea logica a activitatilor si estimarea realista a duratei etapelor principale ale proiectului


CF - I.1.9

PA - general

2.4 In ce masura propunerea contine indicatori verificabili in mod obiectiv pentru rezultatele proiectului?


Orientativ

Sunt prezentati indicatori de realizare verificabili ex. numar de noi locuri de munca create, indicatori financiari (cresterea veniturilor, a profitului net, etc), indicatori calitativi descrisi si explicati?

Rezultate cuantificate in mod consistent. Mijloace de verificare explicate.

Proiectul include indicatori masurabili si cuantificabili pentru activitatile si rezultatele proiectului

Indicatorii propusi sunt coerenti cu activitatile si rezultatele proiectului

Previziunile afacerii in baza indicatorilor estimati sunt realiste si coerenteAnexa C Matricea Cadru logic

PA – 8, 9, 10

3. Durabilitate3.1 In ce masura este posibil ca proiectul sa aiba un impact tangibil asupra grupurilor tinta?


Orientativ

Impact

Cresterea valorii adaugate operationale =Total costuri curente/Total venituri <1

Productivitatea =Total venituri/ nr. total de angajati (%)

Capacitatea la export =Vanzari la export/total vanzari(%)

Penetrarea pe noi piete = vanzari pe piete noi/total vanzari (%)

Evaluatorii vor estima beneficiile proiectului urmarind trendul crescator pe cei 3 ani previzionati
CF - I.2.1

PA – 8, 10

3.2 In ce masura proiectul contine potentiale efecte multiplicatoare? (Incluzand posibilitatile de extindere a rezultatelor proiectului, diseminarea informatiilor)

Orientativ

Gradul de recuperare a capitalului propriu = profit net/(capital propriu+finantarea solicitata (%)

gradul de recuperare a finantarii nerambursabile = profit net/finantare solicitata( %)

Evaluatorii vor urmari evolutia indicatorilor estimati pe cei 3 ani previzionati
CF - I.2.2 & I.2.3

PA - 10

3.3 In ce masura rezultatele proiectului propus sunt durabile din punct de vedere:

financiar (Cum vor fi finantate activitatile dupa incheierea finantarii din partea Comisiei Europene sau bugetului de stat?)

institutional (structurile vor permite continuarea activitatilor la sfarsitul prezentului proiect? Va exista “proprietate” locala asupra rezultatelor proiectului?)

la nivel de politica (unde este cazul) (Care va fi impactul structural al proiectului – ex.: va duce la imbunatatirea legislatiei, normelor de conduita, metodelor etc.?)
Orientativ

Financiar

Marja anuala de profit asupra vanzarilor= (profit net/vanzari (%)

Productivitatea finantarii nerambursabile = total venituri/finantarea solicitata %)

Evaluatorii vor urmari evolutia indicatorilor estimati pe 3 ani. Evaluatorii trebuie sa aprecieze cat de realiste sunt cifrele


Institutional

Cat de satisfacatoare este strategiia solicitantului la schimbarile pietei?


CF - I.2.4

PA – 4.4, 8, 10

4. Buget si Raport cost/beneficiu4.1 In ce masura bugetul este clar si detaliat?


Orientativ

Sunt pe deplin justificate toate cifrele inscrise prin informatii detaliate ?

Examineaza costurile bugetate de solicitanti si cauta sa arate ca acestea sunt rezultatul unor investigatii obiective de piata si al unor estimari atente. Trebuie sa fie corect si coerent cu Sursele de Finantare


CF – I.3, I.4

Anexa B

4.2 In ce masura cheltuielile propuse sunt necesare pentru punerea in aplicare a proiectului?

Orientativ

Examineaza justificarile prezentate de solicitant pentru a arata ca respectivele cheltuieli sunt necesare pentru punerea in aplicare a proiectului. Informatiile trebuie sa fie coerente cu cele furnizate in Cererea de Finantare.


CF – I.3, I.4

Anexa B

5. Capacitatea si Experienta Managementului5.1 Cat de adecvata este experienta anterioara a solicitantului in managementul proiectului? Nota: Daca solicitantul nu are experienta anterioara in managementul proiectelor, punctajul va fi 1.


Orientativ

Solicitantul are experienta in implementarea unor proiecte similare (imprumuturi sau finantari nerambursabile)?

Se  va acorda 1 punct / proiect


CF II.4.1, II.5

PA – 2, CV-uri

5.2 Cat de corespunzatoare este experienta tehnica a solicitantului?

(Ex.: Cunoasterea problemelor tehnice carora se adreseaza)


Orientativ

Din CV-urile persoanelor cheie rezulta instruire si experienta adecvata in domeniul de activitate vizat?

Luarea in considerare a cunostintelor si experientei din sectorul respectiv pe care le are echipa solicitantului in domeniul proiectului


CF - II.4.1

PA – general

CV-uri

5.3 Cat de eficace este capacitatea de management actuala a solicitantului (incluzand personal, echipament si abilitatea de a administra bugetul proiectului)?


Orientativ

Aspectele majore care vor fi evaluate sunt: capacitatea de administrare financiara, tehnica, a resurselor umane (incluzand personal, echipament si abilitatea de a administra bugetul proiectului)?

Luarea in considerare a experientei echipei solicitantului in conducerea activitatii la nivelul si dimensiunea cerute de proiect

Personal

Echipamente

Echipa manageriala

contabili
CF - II.4.2


PA – 2, 3, CV-uri

Punctaj Total Maxim


 

CF – Cerere de finantare nerambursabila; PA – Plan de Afaceri; Anexa B – Buget; Anexa C – Matricea Cadru Logic

INFORMATII PRIVIND DECIZIA AUTORITATII CONTRACTANTE DE A ACORDA FINANTARI NERAMBURSABILE


Solicitantii vor fi informati in scris in legatura cu proiectul lor de catre Autoritatile de Implementare (ADR-uri) despre decizia Autoritatii Contractante. Decizia de a respinge o cerere de finantare nerambursabila sau de neacordare a finantarii nerambursabile va avea la baza unul din urmatoarele motive:

Cererea a fost primita dupa data de inchidere a licitatiei deschise;

Dosarul de cerere este incomplet sau nu este conform conditiilor administrative prestabilite;

Solicitantul este neeligibil;

Proiectul este neeligibil (ex. activitatea propusa nu este acoperita de program, proiectul depaseste durata maxima permisa, finantarea solicitata este mai mare decat suma maxima permisa etc);

Relevanta si calitatea tehnica a proiectului sunt considerate mai slabe decat cele ale proiectelor selectate;

Calitatea financiara a proiectului este considerata insuficienta.


2.4.1 Contestatii


Solicitantii care se considera victime ale unei erori sau iregularitati comise in timpul procesului de selectie sau contractare pot depune plangere direct la Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii privind proiectele, informand in acelasi timp Delegatia Comisiei Europene. Autoritatea Contractanta trebuie sa raspunda in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea contestatiei.


Cand este informata despre o astfel de contestatie, Comisia trebuie sa comunice opinia sa Autoritatii Contractante si sa faca tot posibilul pentru a facilita gasirea unei solutii amiabile intre petent si Autoritatea Contractanta.


Daca procedura mentionata mai sus nu este satisfacatoare, petentul poate face recurs urmand procedura legala in vigoare in Romania.

Decizia Autoritatii Contractante de a respinge o cerere sau de a nu acorda o finantare nerambursabila este finala.Conditii aplicabile in faza de implementare a proiectului, ulterior deciziei Autoritatii Contractante de a acorda finantarea nerambursabila


Informatii suplimentare privind procedura de sub-contractare a unui furnizor specializat de servicii de consultanta care va fi identificat dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila vor fi furnizate de catre Autoritatile de Implementare (ADR).


Dupa decizia de acordare a finantarii nerambursabile, Solicitantului i se va propune un contract, in conformitate cu contractul standard al Autoritatii Contractante, anexat prezentului Ghid (Anexa E). Contractul de finantare nerambursabila va fi incheiat de catre Autoritatea Contractanta numai daca solicitantii ale caror proiecte au fost recomandate spre finantare vor dovedi in etapa de pre-contractare si in cursul verificarii in teren ca sunt in continuare eligibili.


Acest contract va stipula, in special, urmatoarele drepturi si obligatii:


Suma finala a finantarii nerambursabile

In contract va fi stipulata suma maxima a finantarii nerambursabile. Asa cum se mentioneaza in sectiunea 2.1.3, aceasta suma se bazeaza pe bugetul care reprezinta numai o estimare. Prin urmare, aceasta suma devine finala numai dupa terminarea proiectului si prezentarea rapoartelor tehnice si financiare finale (cf. art. 17(1) si 17(2) din Contract – Conditii Generale).


Esecul in realizarea obiectivelor

Daca Beneficiarul nu reuseste sa puna in aplicare proiectul in conditiile asumate si stipulate in contract, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a intrerupe platile si/sau de a rezilia contractul (cf. art. 11 din Contract - Conditii Generale). Contributia Autoritatii Contractante poate fi redusa si/sau Autoritatea Contractanta poate cere inapoierea, in totalitate sau partial a sumelor deja platite, daca beneficiarul nu respecta termenii contractuali.Amendamente la contract si modificari in cadrul bugetului

Orice modificare a contractului trebuie stabilita in scris intr-un amendament la contractul original (Articolul 9(1) din Contract - Conditii Generale). Cu toate acestea, unele modificari, (adrese, conturi bancare, etc) pot fi numai notificate in scris Autoritatii Contractante (conform art. 9(2) din Conditiile Generale). Schimbarea conditiilor initiale prin reamplasarea locatiei proiectului in orice alta localitate nu este permisa.

Modificari in cadrul bugetului

Elementele de buget pot varia fata de cifrele initiale, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

Variatiile/modificarile nu afecteaza scopul de baza al proiectului; si

(2) Impactul financiar se limiteaza la un transfer in cadrul unui singur capitol de buget sau la un transfer intre capitole de buget care implica o modificare mai mica de 10% a sumei initiale a capitolului bugetar.


In acest caz, Beneficiarul poate opera modificarea si trebuie sa informeze fara intarziere Autoritatea Contractanta.

Aceasta metoda nu poate fi utilizata pentru a modifica capitolul de buget pentru costuri indirecte (de regie) sau pentru rezerva de cheltuieli neprevazute, pentru care este inca necesara aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante (cf. Articolului 9(2) din Contract - Conditii Generale).


In toate celelalte cazuri trebuie inaintata in prealabil, in scris, o cerere catre Autoritatea Contractanta si se va cere un amendament la contract.


Raportare

Rapoartele trebuie intocmite in limba stipulata in contract. Trebuie sa se depuna rapoarte tehnice si financiare impreuna cu cererile de plata. Raportul depus pentru plata intermediara va trebui insotit de un plan de actiune, si un buget pentru urmatoarea perioada de punere in aplicare a proiectului si de contractul incheiat cu furnizorul specializat pentru serviciile de consultanta.


Informatii suplimentare

In conformitate cu prevederile Articolului 2.1 din Contract - Conditii Generale, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii suplimentare.


Plati

Beneficiarul va primi o plata in avans de 50% din valoarea finantarii nerambursabile contractate. O plata intermediara de 40% din valoarea finantarii nerambursabile contractata va fi aprobata si efectuata de catre Autoritatea Contractanta dupa ce Beneficiarul va transmite raportul tehnic si financiar intermediar insotit de documentele support pentru cheltuielile efectuate din avans si de asemenea de contractul incheiat cu furnizorul specializat pentru serviciile de consultanta.

Diferenta de plata va fi efecutata dupa depunerea de catre beneficar si aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a raportului final (conf. Art. 15(1) din Contract - conditii generale).


Inregistrari si conturi ale proiectului

Beneficiarul trebuie sa tina inregistrari exacte si periodice, precum si inregistrari contabile separate si transparente ale implementarii proiectului (cf. articolului 16(1) din Contract - Conditii Generale). Beneficiarul trebuie sa pastreze inregistrarile timp de cinci ani dupa data de terminare a proiectului.


Auditul

Contractul prevede posibilitatea verificarii documentelor si a locurilor de implementare a proiectului de catre servicii ale Autoritatii Contractante, ale Comisiei Europene si de catre Curtea Europeana a Auditorilor (cf. articolului 16(2) din Contract - Conditii Generale).

Daca valoarea finantarii nerambursabile este 100.000 EURO sau mai mult, auditul final va fi facut la finalizarea proiectului (cf articolului 16(4) din Contract – Conditii Generale).

Publicitatea

Trebuie asigurata o promovare si o publicitate adecvata pentru acest program finantat cu fonduri alocate de Comisia Europeana si din bugetul de stat al Romaniei, ca de exemplu, in rapoartele si publicatiile produse ca rezultat al proiectului sau in afisele publicitare ale proiectului (cf. Articolului 6 din Contract - Conditii Generalesi Art 7(2)(2) din Conditii Speciale).

III.  LISTa DE anexe

Obligatoriu Anexa A: Formularul de cerere de finantare nerambursabila (format Word) si documentele suplimentare 1-8


Obligatoriu Anexa B: Buget (format Excel), 2 foi de lucruObligatoriu Anexa C: Matricea cadru logic (format Excel)

Obligatoriu Anexa D: Plan de afaceri


Anexa E: Contractul standard (format Word)

Nu se completeaza si nu se anexeaza la proiect..

Aceasta anexa trebuie citita cu multa atentie si inteleasa de catre solicitant, intrucat reprezinta forma contractului ce va fi semnat cu beneficiarii finantarii nerambursabile.

https://europa.eu.int/comm/scr/tender/usedoc/index en.htm


Anexa F: Lista localitatilor incluse in cele 11 zone prioritare, identificate si aprobate prin HG nr. 399/2001. Aceasta anexa include de asemenea analizele SWOT pentru fiecare zona tinta. Nu se anexeaza, este numai pentru informarea solicitantului.


Anexe / documente suplimentare la anexa a - cerere de finantare nerambursabila

Rezumatul proiectului in engleza (formatul este atasat la Planul de Afaceri);

Copie dupa Statutul intreprinderii solicitante, documente de asociere ale intreprinderii solicitante si orice act aditional relevant numai daca este insotit de inregistrarea sa la Registrul Comertului;

Copie dupa bilantul contabil incheiat la 31.12.2002 inregistrat la Administratia Financiara;

Copie a certificatului de inregistrare fiscala;

Copie a certificatului de inregistrare eliberat de Registrul Comertului sau Codul Unic;

Copie a celui mai recent stat de plata, inregistrat Inspectoratul teritorial de Munca;

CV-urile conducatorului de proiect si a altor persoane responsabile de realizarea activitatilor cheie din proiect;

Copii ale documentelor care demonstreaza proprietatea solicitantului asupra cladirii si terenului pe care vor fi implementate activitatile de constructie (daca este cazul);


Daca solicitantul este o filiala inregistrata ca persoana juridica in conformitate cu art. 42 din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare, va atasa toate documentele mai sus mentionate si de asemenea documentul nr. 2 pentru societatea-mama.


In cazul sucursalelor fara personalitate juridica, infiintate conform art. 43 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare, solicitantul este societatea mama care va atasa documentele sus mentionate si de asemenea pentru sucursala, inregistrarea fiscala la Registrul Comertului local (documentul 4).
Vezi sectiunea 1.3

Vezi Anexa F Lista localitatilor eligible aferente fiecarei regiuni

Procentajul se calculeaza la linia 12 din Buget (vezi Anexa B)

Tari UE: Italia, Spania, Franta, Austria, Germania, Belgia, Finlanda, Olanda, Luxemburg, Portugalia, Grecia, Marea Britanie, Irlanda, Suedia, Danemarca

Tari beneficiare Phare: Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Turcia, Malta, Cipru.

Prin capacitate de productie/operatiune se intelege sucursala fara personalitate juridica infiintata conform art. 43 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare, legal inregistrata pana la data limita a prezentei licitatii deschise

Filiala infiintata cu personalitate juridica conform art. 42 din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare

Pentru sectoarele eligibile mentionate

Orice act aditional la documentele statutare va fi luat in considerare numai daca este insotit de dovada inregistrarii la Registrul Comertului la data depunerii cererii de finantare nerambursabila

Contributia proprie a solicitantului nu poate fi modificata in etapa de selectie sau contractare

vezi sectiunea 2.2.1 din Cererea de finantare si documentele suport

Format atasat la Anexa D – Plan de Afaceri

Orice act aditional la documentele statutare va fi luat in considerare numai daca este insotit de inregistrarea la Registrul Comertului la data depunerii cererii de finantare nerambursabila


loading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }