QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Administrarea societatii pe actiuniAdministrarea societatii pe actiuni


Potrivit Legii nr. 441/2006 si O.U.G. nr.82/2007, de modificare a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, administrarea societatilor se poate face, fie potrivit sistemului unitar, fie sistemului dualist existent in dreptul german.


Sistemul unitar

In cadrul sistemului unitar, societatea este administrata de unul sau mai multi administratori, numarul acestora, fiind impar.Daca exista mai multi administratori, acestia vor forma in mod obligatoriu un consiliu de administratie.


1. Numirea administratorilor


  • Administratorii pot fi numiti prin actul constitutiv sau desemnati de adunarea generala a actionarilor, cu conditia acceptarii exprese din partea persoanei desemnata in functia de administrator.
  • Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot fi salariatii societatii, iar daca la momentul desemnarii in aceasta functie, aveau statut de salariati, contractul de munca inceteaza pe perioada mandatului.
  • Administratorul poate fi si director al societatii.
  • persoana juridica poate fi numita administrator cu obligatia numirii unui reprezentant permanent, persoana fizica.

2. Revocarea administratorilor


Revocarea administratorilor apartine adunarii generale a actionarilor. In cazul revocarii fara justa cauza, administratorii pot solicita d ela societate daune-interese.

Remuneratia directorilor, obtinuta in baza contractului de mandat este asimilata din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii si se impoziteaza potrivit legislatiei in materie. Art. 152 din Legea nr. 31/1990, modificata prin Legea nr. 441/2006 si O.U.G. nr. 82/2007, prevede ca, remuneratia directorilor obtinuta in baza contractului de mandat este asimilata salariului aplicandu-se legislatia privind sistemul public d epensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si legislatia privind asigurarile de sanatate.


3. Presedintele consiliului de administratie


Presedintele consiliului de administratie este ales si revocat de catre consiliul de administratie, dintre membri sai, sau de catre adunarea generala ordinara.


4. Comitetele consultative


Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului de administratie.

Comitetele consultative desfasoara investigatii si elaboreaza recomandari pentru consiliu in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere.


5. Sedintele consiliului de administratie


Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la trei luni.

Convocarea consiliului de administratie se face de catre Presedinte sau la cererea motivata a cel putin doi dintre membrii sai ori a directorului general.


6. Atributiile consiliului de administratie


Competenta generala a consiliului de administratie - realizarea obiectului de activitate al societatii, competenta limitata doar de deciziile adunarii generale a actionarilor.

Competentele exclusive, cele care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii;

b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

c) numirea si revocarea directorilor si a remuneratiei lor;

d) supravegherea activitatii directorilor;

e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

f)  introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

g) atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor, prin delegare de competenta, in conformitate cu prevederile art.114.

Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile art.115 din legea nr. 31/1990.

De regula, consiliul de administratie reprezinta societatea in relatiile cu tertii prin presedintele sau. Cu toate acestea, prin actul constitutiv se poate stabili ca presedintele si unul sau mai multi administratori sa reprezinte societatea, actionind impreuna sau separat.

In prezent, numarul maxim de mandate in consiliile de administratie pe care le poate indeplini un administrator este de cinci (5) in loc de trei (3) cum exista in reglementarea anterioara. Pe linga aceasta incompatibilitate, legea prevede si alte situatii in care o persoana nu poate fi administrator, in principal, existenta unei hotariri judecatoresti definitive si irevocabile de condamnare pentru vreuna din infractiunile aratate de legiuitor sau pentru conflict de interese etc.


7. Delegarea de atributii catre directori

Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general, care poate fi chiar presedintele consiliului de administratie.

Directorii pot fi numai persoane fizice, numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara, delegarea conducerii societatii catre directori este obligatorie.


Sistemul dualist

Organizarea conducerii societatii in sistem dualist se bazeaza pe doua organe de conducere:

directoratul

consiliul de supraveghere


Directoratul


Directoratul este format din unul sau mai multi membri, persoane fizice, numarul acestora fiind intotdeauna impar. Daca exista un singur director acesta este numit director general.

  • In cazul societatilor ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare, directoratul trebuie sa fie format din cel putin trei membri.
  • Membrii directoratului sunt desemnati de catre consiliul de supraveghere care numeste pe unul dintre ei presedinte al directoratului.
  • Mandatul directoratului nu poate fi mai mare de 4 ani.
  • Membrii directoratului pot fi revocati oricand de catre Consiliul de supraveghere, cu obligarea societatii la plata de daune-interese in caz de revocare abuziva.
  • Prevederile legale referitoare la indatoririle, obligatiile si interdictiile directorilor din sistemul unitar se aplica si membrilor directoratului.
  • Actiunea in raspundere a membrilor directoratului poate fi introdusa si de alte persoane decat adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de supraveghere


Consiliul de Supraveghere este numit de catre adunarea generala a actionarilor, cu exceptia primilor membri care sunt numiti prin actul constitutiv.

Numarul minim al membrilor Consiliului de Supraveghere este de 3 si cel maxim de 11.

Consiliul de Supraveghere alege dintre membrii sai un presedinte.

O persoana juridica poate fi numita ca membru in Consiliul de Supraveghere, cu obligatia desemnarii unei persoane fizice ca reprezentant permanent

Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi concomitent membri ai directoratului si nici nu pot exercita concomitent mai mult de cinci(5) mandate in consilii de supraveghere in alte societati pe actiuni aflate pe teriotriul Romaniei.

Consiliul de Supraveghere are posibilitatea de a crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri.

Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor ce le revin cu privire la reprezentarea si buna gestionare a societatii, potrivit prevederilor generale cuprinse art. 72 si 73 din Legea nr. 31/1990, republicata. In cazul societatilor in care administrarea este asigurata de mai multi administratori, raspunderea acestora fata de societate este solidara.

Astfel, atat administratorii, cat si comitetul de directie raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand paguba nu s‑ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor. In acest sens, comitetul de directie are obligatia sa instiinteze consiliul de administratie de toate abaterile constatate, astfel ei demonstrand ca si‑au exercitat obligatia de supraveghere si practic fiind exonerati de raspundere.

Solidaritatea raspunderii administratorilor, intervine si intre adminis­tratori succesivi. Astfel, administratorii societatii sunt solidar ras­pun­zatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregularitatile savarsite de acestia, nu le denunta cenzorilor.

Membrii consiliului de administratie, cat si ai comitetului director, raspund pentru actele organismelor respective in mod solidar.

O asemenea raspundere nu functioneaza fata de administratorul care se opune unor acte sau solicita efectuarea unor acte ce se impuneau, si daca, in mod cumulativ:

punctul de vedere a fost mentionat in registrul deciziilor consiliului de administratie;

a incunostintat despre efectuarea acelor acte sau despre omisiune, in scris, cenzorii, si, dupa caz, auditorii societatii.  

Pentru deciziile luate in sedintele la care administratorul nu a asistat, el ramane raspunzator daca, in termen de o luna de cand a luat cunostinta de acestea, nu a facut opozitie in formele aratate de lege.

Actiunea in raspundere impotriva administratorilor, cenzorilor, auditorilor financiari si directorilor apartine adunarii generale, care va decide in baza votului actionarilor ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat la adunare. Hotararea va putea fi luata chiar daca problema raspunderii acestora nu figureaza in ordinea de zi.

Adunarea generala a actionarilor, discutand problema raspunderii administratorilor, desemneaza cu aceeasi majoritate, persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie.

Daca adunarea hotaraste sa porneasca actiune contra administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept si adunarea va proceda la inlocuirea lor.

In ipoteza in care actiunea se porneste impotriva directorilor, acestia sunt suspendati de drept din functie pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti.

In cazul in care administratorul sau directorul incheie acte juridice care prejudiciaza societatea, iar societatea, din cauza pozitiei detinute de acestia, nu actioneaza in vederea recuperarii prejudiciului, oricare dintre actionarii minoritari are dreptul sa introduca actiune in numele societatii, in scopul recuperarii prejudiciului respectiv.VERIFICATI-VA CUNOSTINTELE


Se constituie o societate comerciala pe actiuni si actionarii hotarasc ca administrarea societatii sa fie incredintata unei persoane juridice care are ca obiect de activitate management in afaceri. Prin contractul de administrare incheiat intre cele doua societati a fost desemnat S.A ca reprezentant permanent al societatii de administrare, stabilindu-se ca persoana fizica care in fapt va indeplini mandatul de administrator va raspunde personal pentru atributiile incredintate, persoana juridica fiind exonerata de orice raspundere.


Intrebare :

Este legala clauza stipulata in contractul de administrare? Motivati raspunsul.


2. Care este numarul minim de administratori necesar pentru a forma un consiliu de administratie in sistemul unitar?


La sedinta Consiliului de administratie al SC " LV" SA stabilita pentru data de 01.08.2004, a lipsit presedintele in functie al Consiliului, membrii acestuia desemnand o alta persoana, tot administrator, pentru a conduce lucrarile sedintei. Din cei patru membrii ai consiliului de administratie doi au votat "pentru" incheierea unui contract de leasing imobiliar, iar doi au votat impotriva.

Intrucat presedintele in functie al Consiliului nu era prezent s-a amanat sedinta pentru o alta data.

Intrebare:

Este legala decizia de amanare a sedintei Consiliului de administrare?


Stabiliti valoarea de adevar a urmatoarei afirmatii:

Directorii executivi nu sunt membrii ai comitetului de directie. Motivati raspunsul:

a) adevarat, b) fals.


In actul constitutiv al Societatii " M " S.A. s-a prevazut ca infiintarea unitatilor fara personalitate juridica, numite si sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentante etc. sa se hotarasca de catre consiliul de administratie.

Intrebare

Consiliul de administratie poate sa hotarasca infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare ale societatii?


In cazul in care Adunarea Generala a Actionarilor ( AGA ) decide sa porneasca actiune impotriva administratorilor pentru daunele cauzate societatii, mandatul acestora este suspendat de drept?


7. O persoana juridica poate fi numita membru in consiliul de supraveghere al unei societati pe actiuni administrata in sistem dualist?

8. Membrii consiliului de supraveghere pot fi concomitent si membrii ai directoratului?

9. Se poate cumula calitatea de membru in consiliul de supraveghere cu cea de salariat al societatii?

10. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorul poate incheia cu societatea un contract de munca?

11. Directorii societatii pe actiuni, in sistemul unitar, respectiv membrii directoratului, in sistemul dualist, pot fi persoane juridice?

12. Din cati membrii este format directoratul, in sistemul dualist?

13. In sistemul dualist, S.A. este administrata de :

a) directorat;

b) consiliul de supraveghere;

c) consiliul de administratie;

d) consiliul de administratie si directorat;

e) directorat si consiliul de supraveghere.

14. Membrii directoratului pot fi revocati oricand de catre:

a) consiliul de administratie;

b) consiliul de supraveghere;

c) directorul general unic;

d) judecatorul delegat de la Oficiul registrului comertului;

e) presedintele consiliului de supraveghere.

15. Numarul membrilor consiliului de supraveghere nu poate fi:

a) mai mic de 5 si mai mare de 13;

b) mai mic de 3 si mai mare de 11;

c) mai mic de 1 si mai mare de 7.

16. Membrii consiliului de supraveghere pot fi revocati oricand de catre:

a) directorat;

b) consiliul de administratie;

c) judecatorul delegat de la Oficiul registrului comertului;

e) adunarea generala a actionarilor.

17. Daca intr-o S.A., administrata in sistem unitar, are loc delegarea atributiilor de conducere catre directori, majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din :

a) membrii executivi;

b) membrii neexecutivi;

c) membrii independenti.Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }