QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate comunicare

Contractul colectiv de munca

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA


1.1. Definitie.

Conform art.1 din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata in Monitorul Oficial nr.184/1998, respectiv art.236 din Legea nr.53/2003 Codul muncii, contractul colectiv de munca este conventia incheiata intre patron sau organizatia patronala (pe de-o parte) si salariati reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege (reprezentanti) (de cealalta parte) prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizare, precum si alte drepturi sau obligatii care decurg din raportul de munca.

Potrivit art.8 alin.(3) din Legea nr.130/1996 si art.238 din Codul muncii, contractul individual de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui prevazut in contractul colectiv de munca. In sustinerea acestei norme sunt prevederile art.7 din Legea nr.130/1996 si art. 236 din Codul muncii care precizeaza ca contractul colectiv de munca devine lege pentru parti. Ca urmare, pe o scara ierarhica, contractul colectiv de munca se situeaza dupa lege, inaintea contractului individual de munca.

1.2. Continutul contractului colectiv de munca

Prin incheierea contractului colectiv de munca se urmareste promovarea unor relatii de munca echitabile de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor, prevenirea si limitarea conflictelor colective de munca ori evitarea declansarii grevelor (art.2).

Contractul colectiv de munca contine si prevederi referitoare la protectia celor alesi sau delegati in organele de conducere ale sindicatelor ori a reprezentantilor salariatilor acolo unde nu sunt organizatii sindicale (art.2).

In contractul colectiv de munca sunt prevazute si acordurile de solutionare a conflictelor colective de munca (art.2).

Continutul contractului colectiv de munca rezulta si din obiectul negocierii colective: salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru, conditiile de munca, concediul de odihna etc.

In continutul contractului colectiv de munca se disting 3 categorii de clauze:

Clauze care privesc drepturi de personal pentru care actele normative prevad negocierea:

art.6 alin.(2), art.17 si art.157 din Codul Muncii - salariile se stabilesc prin negociere colectiva sau, dupa caz, individuala;

art.6 alin.(2), art.17 si art.140 alin.(2) din Codul Muncii - durata concediului de odihna, a concediilor fara plata si a celorlalte categorii de concedii, precum si programarea lor se negociaza;

art.3 alin.(2) din Legea nr.31/1991 - durata reducerii timpului de munca si nominalizarea persoanelor care beneficiaza de un program de munca sub 8 ore/zi se stabilesc prin negociere;

Hotararea Guvernului nr.543/1995 - drepturile de delegare, detasare pentru personalul din societatile comerciale si regiile autonome se stabilesc prin negociere;

Clauze in legatura cu unele drepturi de personal care nu se regasesc in legislatia muncii (in contractul colectiv de munca unic la nivel national s-a prevazut ca, la desfacerea contractului individual de munca din motive care nu tin de persoana salariatului, angajatorii vor acorda o compensatie de cel ptin un salariu lunar, in afara drepturilor cuvenite la zi);

Clauze privind acordarea unor drepturi de personal in cuantumuri superioare celor prevazute in legislatia muncii (in cazurile in care unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de munca, durata preavizului va fi de 20 de zile lucratoare, in timp ce in Codul Muncii, la art.73 se prevede cel putin 15 zile lucratoare (mai putin pentru persoanele aflate in proba care nu corespund profesional).

In sustinerea acordarii unor drepturi superioare sunt prevederile Legii nr.130/1996:

art.7 alin.(1) - la negocierea clauzelor partile sunt egale si libere;

art.8 alin.(1) - clauzele contractului colectiv de munca pot fi stabilite numai in limitele si conditiile prevazute de prezenta lege;

art.8 alin.(2) - contractul colectiv de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui prevazut in contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior;

art.8 alin.(3) - contractul individual de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui prevazut in contractul colectiv de munca;

art.8 alin.(4) - prevederile legale ale contractului colectiv de munca au un caracter minimal pentru partile contractante.

Aceste dispozitii sunt prevazute si la art. 236 si 238 din Codul muncii.


1.3. Negocierea

Potrivit art.3 din Legea nr.130/1996, respectiv art. 236 din Codul muncii, negocierea colectiva la nivel de unitate este OBLIGATIVA cu EXCEPTIA unitatilor care au MAI PUTIN de 21 de salariati.

Negocierea colectiva are loc in fiecare an, dupa cum urmeaza:

a) dupa cel putin 12 luni de la data negocierii precedente, neurmata de incheierea contractului colectiv de munca, sau de la data intrarii in vigoare a contractului colectiv de munca, dupa caz;

b) cu cel putin 30 de zile anterior expirarii contractelor colective de munca incheiate pe un an.

Durata negocierii colective nu poate depasi 60 de zile.

Negocierea colectiva va avea ca obiect, cel putin:

salariile,

durata timpului de lucru,programul de lucru si

conditiile de munca.

INITIATIVA negocierii APARTINE patronului.

In cazul in care patronul nu angajeaza negocierea, aceasta are loc la cererea organizatiei sindicale sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz, in termen de 15 zile de la formularea cererii.

In termen de 15 zile de la data formularii cererii de catre organizatia sindicala sau de catre reprezentantii salariatilor, patronul trebuie sa convoace partile in vederea negocierii contractului colectiv de munca.

Neindeplinirea de catre patron a obligatiilor privitoare la angajarea negocierii si la convocarea partilor in vederea negocierii contractului colectiv de munca constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa antre 3.000.000 lei si 6.000.000 lei.

! OBSERVATIE: Legea prevede sanctionarea patronului pentru NEINCEPEREA negocierii, nu prevede sanctiune pentru neincheierea contractului colectiv de munca.

1.4. Campul de aplicare a contractului colectiv de munca

Contractul colectiv de munca se poate incheia la nivel de:

- unitate;

- ramura de activitate;

- grup de societati comerciale si regii autonome denumite GRUPURI DE UNITATI daca sunt constituite asociatii patronale la acest nivel;

national.

La fiecare dintre nivelurile prevazute se incheie un singur contract colectiv de munca.

Clauzele contractului colectiv de munca produc efecte:

pentru toti salariatii incadrati in unitate sau in unitatile din grupul de unitati pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca la acest nivel;

pentru toti salariatii din unitatile ramurei pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca la acest nivel;

pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din tara, in cazul contractului colectiv de munca unic la nivel national;

contractul colectiv de munca se poate incheia si pentru salariatii unitatilor bugetare. OBSERVATIE: Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile ale caror acordare si cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale.


1.5. Partile si reprezentarea acestora la negocierea si incheierea contractului colectiv de munca (cap.III Legea nr.130/1996).

Partile contractului colectiv de munca sunt PATRONUL si SALARIATII, reprezentate dupa cum urmeaza:

Patronul

la nivel de unitate prin organul de conducere stabilit de lege sau statut;

la nivel de grup de unitati, ramura sau national, de asociatii patronale legal constituite.

Salariatii

la nivelul unitatii de organizatia sindicala sau de reprezentantii alesi;

la nivelul grupurilor si al ramurilor, de organizatii sindicale tip federativ (federatii sindicale);

la nivel national, de organele sindicale de tip confederativ (confederatii sindicale).


La negocierea contractului colectiv de munca la nivel national, de ramura sau de grup de unitati participa ASOCIATIILE PATRONALE care indeplinesc, CUMULATIV, urmatoarele CONDITII:

a) la nivel national:

- au independenta organizatorica si patrimoniala;

- reprezinta patroni ale caror unitati functioneaza in cel putin jumatate din numarul total al judetelor, inclusiv in municipiul Bucuresti;

- reprezinta patroni ale caror unitati isi desfasoara activitatea in cel putin 25% din ramurile de activitate;

- reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 7% din efectivul salariatilor din economia nationala;

b) la nivel de ramura:- au independenta organizatorica si patrimoniala;

- reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 10% din numarul salariatilor din ramura respectiva.

Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate se constata de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti, la cererea asociatiei patronale. Hotararea este supusa numai recursului.


La negocierea contractelor colective de munca la nivel national, de ramura si de unitate participa ORGANIZATIILE SANDICALE care indeplinesc, CUMULATIV, urmatoarele conditii:

a) la nivel national:

- au statut legal de confederatie sindicala;

- au independenta organizatorica si patrimoniala;

- au in componenta structuri sindicale proprii, in cel putin jumatate din numarul total al judetelor, inclusiv in municipiul Bucuresti;

- au in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin 25% din ramurile de activitate;

- organizatiile sindicale componente au, cumulat, un numar de membri cel putin egal cu 5% din efectivul salariatilor din economia nationala;

b) la nivel de ramura:

- au statut legal de federatie sindicala;

- au independenta organizatorica si patrimoniala;

- organizatiile sindicale componente au, cumulat, un numar de membri cel putin egal cu 7% din efectivul salariatilor din ramura respectiva;

c) la nivel de unitate:

au statut legal de organizatie sindicala;

numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin o treime din numarul salariatilor unitatii.Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate a organizatiilor sindicale se constata, la cererea acestora, de catre instantele judecatoresti, dupa cum urmeaza:

a) la nivel national si de ramura, de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti;

b) la nivel de unitate, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul unitatii.

Hotararea este supusa numai recursului.


1.6. Incheierea contractului colectiv de munca

Contractul colectiv de munca se incheie:

pe o durata ce nu poate fi mai mica de 12 luni sau

pe durata executarii unei lucrari determinate (art.23).

La expirarea termenului, partile pot hotari prelungirea contractului colectiv de munca in aceleasi conditii sau altele convenite.

In cazul constatarii nulitatii unor clauze de catre instanta de judecata competenta, pana la renegocierea acestora sunt inlocuite cu prevederi favorabile cuprinse in lege sau in contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior.

Contractul colectiv de munca se incheie in forma scrisa, se depune si se inregistreaza la Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala.

Contractul colectiv de munca incheiat la nivel national sau ramura se depune si se inregistreaza la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si se publica in monitorul oficial, partea a V-a, in 30 de zile de la inregistrare.


1.7. Executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca

Conform art.30 din Legea nr.130/1996, executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti. Potrivit art.31, pe parcursul executarii unele clauze pot fi modificate prin negociere.

Suspendarea contractului colectiv de munca are loc pe durata grevei (art.32).

Incetarea contractului colectiv de munca are loc:

la implinirea termenului;

la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat;

la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a angajatorului;

prin acordul partilor.

Incetarea si suspendarea contractului colectiv de munca va fi notificata in termen de 5 zile organului la care a fost inregistrat.

Prevederile stipulate in Legea nr.130/1996 sunt intarite de dispozitiile Titlului VIII (art.236-247) din Codul Muncii.Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }