QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Statutul primarului. Primaria.

Statutul primarului. Primaria.


Comunele, orasele si municipiile au cate un primar si un viceprimar, iar municipiile resedinta de judet au un primar si 2 viceprimari, alesi in conditiile legii.

Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale.Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, din randul membrilor acestuia.

Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.

Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor, care se determina in raport cu venitul salarial. Primarul si viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.

Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.

Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.

Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau, dupa caz, intr-o sedinta extraordinara, de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei.

In caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizeaza in termen de maximum 90 de zile de la data invalidarii sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti, in conditiile legii.

Primarul depune in fata consiliului local, juramantul de credinta.

Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.

Primarul indeplineste o functie de autoritate publica.

Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului local; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotaratorilor consiliului judetean, in conditiile legii.

Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin actele normative, primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care il conduce.

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale in conditiile legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt incadrate cu functionari publici si personal contractual.

Primarul conduce serviciile publice locale.

Primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum si in justitie.

Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national al Romaniei.

Esarfa va fi purtata, in mod obligatoriu, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.

Modelul esarfei se stabileste prin hotarare a Guvernului.

Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

a. atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in
conditiile legii;

b. atributii referitoare la relatia cu consiliul local;

c. atributii referitoare la bugetul local;

d. atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;

e. alte atributii stabilite prin lege.

In temeiul lit. 'a', primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului. Primarul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege.

In exercitarea atributiilor prevazute la lit. 'b' primarul:

a. prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual
privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii
administrativ-teritoriale;

b. prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si
informari;

c. elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica,
sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le
supune aprobarii consiliului local.In exercitarea atributiilor prevazute la lit. 'c' primarul:

a. exercita functia de ordonator principal de credite;

b. intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a
exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

c. initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de
imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii
administrativ-teritoriale:

d. verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta
inregistrare fiscala a contribuabililor, la organul fiscal teritorial,
atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.

In exercitarea atributiilor prevazute la !it. 'd', primarul:

a. coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local
prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin
intermediul organismelor prestatoare de servici publice si de
utilitate publica de interes local.

b. ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor
de urgenta;

c. ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret
a activitatilor din domeniile: economic, social, sanatate etc.

d. ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice,
inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes
local, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al
unitatii administrativ-teritoriale;

e. numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si
incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de
munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii
institutiilor si servicilor publice de interes local;

f. asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le
supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru
respectarea prevederilor acestora;

g. emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa
prin lege si alte acte normative.

h. Asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii

cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare

europeana in domeniu protectiei mediului si gospodaririi apelor

pentru serviciile furnizate cetatenilor.

Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul

colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si

celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din

unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean.

Numirea conducatorilor institutilor si servicilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, in conditiile legi. Numirea se face prin dispozitia primarului, avand anexat contractul de management.

In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civi;a, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare ia recensamant, ia organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau in orasul in care a fost ales.

In aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in conditiile legii, sprijinul conducatorilor servicilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Atributiile de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara pot fi delegate si secretarului unitatii administrativ-teritoriale sau altor functionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

Primarii comunelor pot angaja, in limita numarului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii oraselor, municipiilor si ai municipiilor resedinta de judet pot infiinta, in limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:a. maximum 3 persoane la orase si municipii;

b. maximum 5 persoane la municipii resedinta de judet.
Personalul este numit si eliberat din functie de catre primar.
Personalul isi desfasoara activitatea in baza unui contract

individual de munca pe durata determinata, incheiat in conditiile legii, pe durata mandatului primarului.

Atributiile personalului se stabilesc prin dispozitie a primarului.

Primarul general al municipiului Bucuresti, asimilat, demnitarului, poate infiinta, in limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general, compartiment distinct, care cuprinde urmatoarele functii de executie de specialitate,. Directorul de cabinet, 3 asistenti de cabinet, 8 consilieri personali, 2 secretari personali si 2 curieri personali.

In exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau, dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.

Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi, calamnitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

Mandatul primarului inceteaza de drept in conditiile legii statutului alesilor locali, precum si in urmatoarele situati:

a.daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave, certificate, care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic.

b. daca acesta nu iti exercita, in mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv.

In cazurile prezentate, prefectul, prin ordin, ia act de incetarea mandatului primarului.

Ordinul prefectului poate fi atacat de primar ia instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare.

Instanta de contencios administrativ este obligata sa se pronunte in termen de 30 de zile. in acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.

Data organizarii alegerilor pentru functia de primar se stabileste de Guvern, la propunerea prefectului., Acestea se organizeaza in termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevazut sau de la data pronuntarii hotararii instantei.

Mandatul primarului inceteaza ca urmare a rezultatului unui referendum local avand ca obiect demiterea acestuia, organizat in conditiile legii.

Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de locutorii comunei, orasului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de catre acesta a intereselor generale ale colectivitatii locale sau a neexercitarii atributiilor ce ii revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercita ca reprezentant al statului.

Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele si prenumele, data si locul nasterii, seria si numarul buletinului sau ale cartii de identitate si semnatura olografa ale cetatenilor care au solicitat organizarea referendumului.

Organizarea referendumului trebuie sa fie solicitata, in scris, de cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie sa fie realizat in fiecare dintre localitatile componente ale comunei, orasului sau municipiului.

Mandatul primarului se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv. Masura arestarii preventive se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.

Ordinul de suspendare se comunica de indata primarului.

Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei care a creat-o.

Daca, primarul suspendat din functie a fost gasit nevinovat, acesta are dreptul, in conditiile legii, la plata drepturilor salariate corespunzatoare perioadei in care a fost suspendat.

Aceste prevederi se aplica si viceprimarului.

In caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce ii sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari., desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor locali in functie.

Consiliul local poate delega, prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier local care va indeplini temporar, atributiile viceprimarului.

In situatia in care sunt suspendati din functie, in acelasi timp, atat primarul cat si viceprimarul, consiliul local delega un consilier local, care va indeplini, atat atributiile primarului, cat si pe cele ale viceprimarului, pana la incetarea suspendarii.

Daca devin vacante, in acelasi timp, atat functia de primar, cat si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, care va tine si locul primarului timp de 90 de zile cand se organizeaza alegeri.
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }