QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Proiect practica ADMINISTRATIE PUBLICA - Agentia Judeteana pentru Ocupare si Formare Profesionala Braila

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT ADMINISTRATIE PUBLICA


Proiect practica

Agentia Judeteana pentru Ocupare si Formare Profesionala BrailaAgentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala

Agentia Judeteana pentru Ocupare si Formare Profesionala Braila


Cap I. Prezentarea institutiei


I.1. Documentare preliminara

I.1.1. Caracteristicile tipologice ale firmei


ANOFP este o institutie publica de interes national cu personalitate juridica avand sediul in municipiul Bucuresti. ANOFP organizeaza si coordoneaza la nivel national activitatea de recuperare si de formare a fortei de munca, precum si de protectie a persoanelor neincadrate in munca.

ANOFP are in subordine agentii cu personalitate juridica, constituite la nivel judetean si al municipiului Bucuresti.

I.1.2. Obiectivele si atributiile ANOFP


Obiectivele principale ale ANOFP sunt:

a)     institutionalizarea dialogului social in domeniul ocuparii si formarii profesionale

b)     aplicarea strategiilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale

c)     aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca

Pentru realizarea obiectivelor sale, ANOFP are in principal, urmatoarele atributii conform Legii nr. 154/1998, art. 4 :

a)     organizeaza servicii de ocupare a fortei de munca

b)     furnizeaza si finanteaza, in conditiile legii, servicii de formare profesionala; in concordanta cu politica de ocupare a fortei de munca si cu tendintele care se manifesta pe piata muncii, in scopul facilitarii incadrarii in munca;

c)     orienteaza persoanele neincadrate in munca si mediaza intre acestia si angajatori, in vederea echilibrului dintre cererea si oferta fortei de munca;

d)     face propuneri privind elaborarea proiectului de buget al Fondului plata ajutorului de somaj;

e)     administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si prezinta Ministerului Muncii si Protectiei Sociale raportul sau de executie bugetara;

f)      propune MMPS proiecte de acte normative in domeniul ocuparii si formarii profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neincadrate in munca;

g)     elaboreaza studii si analize in domeniul ocuparii si formarii profesionale, care vor fi folosite de MMPS la elaborarea strategiilor din acest domeniu.


Alte atributii ale ANOFP, precum si atributiile agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti sunt stabilite in Statutul ANOFP, art. 3, alineat (2):

a)     actioneaza pentru largirea profilului profesional si cresterea mobilitatii pe piata muncii;

b)     asigura gestiunea previzionala a fortei de munca;

c)     sustine relatii de parteneriat si cofinantare in crearea de noi locuri de munca, cu deosebiri in zonele in care piata muncii este puternic tensionata;

d)     asigura sarcini specifice ocuparii si circulatiei fortei de munca pe plan international;

e)     acrediteaza persoanele juridice care au ca obiect de activitate recrutarea si plasarea fortei de munca pe piata muncii interna si externa;

f)      sprijina atat agentii economici cat si salariatii acestora, in cazul concediilor colective;

g)     exercita controlul asupra persoanelor juridice si fizice privind calculul si virarea contributiilor la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, precum si asupra utilizarii sumelor prevazute in aceasta, in limitele competentelor acordate de MMPS;

h)     realizeaza executarea silita a creantelor bugetare si acorda inlesniri la plata acestora in limitele competentelor acordate de MMPS, in conditiile legii.

Principalele servicii de ocupare si formare profesionala, furnizate de ANOFP sunt prevazute la art. 6 din Legea nr. 145/1998.

ANOFP asigura, fara plata, in conditiile legii, servicii de ocupare si formare profesionala persoanelor fizice sau juridice interesate. Principalele servicii de ocupare si formare profesionala furnizate de ANOFP sunt:

Servicii pentru persoane fizice:

a)       Orientarea si consilierea persoanelor neincadrate in munca si a altor persoane, in vederea gasirii unui loc de munca;

b)       Calificarea si recalificarea persoanelor neincadrate in munca;

c)       Reconversia profesionala a personalului din cadrul agentilor economice supusi restructurarii, in vederea prevenirii somajului;

d)       Stabilirea si plata, potrivit legii, a drepturilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca si a altor categorii socio-profesionale.

Servicii pentru persoane juridice:

a)       Medierea intre cererea si oferta de pe piata muncii;

b)       Selectionarea candidatilor pentru ocuparea fortei de munca;

c)       Aplicarea masurilor de stimulare pentru crearea de locuri de munca;

d)       Consiliere pentru crearea de intreprinderi mici si mijlocii.


I.1.3 Managementul ANOFP

este asigurat de:

Consiliul de administratie

Presedinte

Director general executiv

Director executiv ai agentiilor judetene respectiv a municipiului Bucuresti

Consiliu consultativ

Atributiile, responsabilitatile si competentele organismelor participative de management sunt evidentiate in Legea 145/1998, Statutul ANOFP si Regulamentul de Organizare si Functionare.

I.1.4. Relatiile de colaborare curente si ocazionale

reies din figurile a si b.

Relatii de colaborare curente:
Relatii de colaborare ocazionala:


I.2. Situatia economico-financiara a ANOFP


Nr. rd.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod


A

ACTIV

MIJLOACE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR (cod 101+102)


Mijloace fixe si terenuri (cont 01)


Obiecte de inventar (cont 602 + 603 + 604)

B

MIJLOACE BANESTI, DECONTARI, CHELTUIELI SI MATERIALE (cod 140)


Bugetele institutiilor cod (141 + 190 + 200 + 220 + +260)


Disponibilitati banesti (cod 142 + 160 + 170)


Disponibilitati din mijloace cu destinatie speciala (cod 161 la 167)


Mijloace banesti ti alte valori (cod 191 la 193)


Decontari si debitori (cod 201 la 209)


Cheltuieli (cod 221 + 230 + 240)


Materiale (cod 261 la 271)


TOTAL ACTIV (COD 100 + 103)A

PASIV

FONDURI (cod 301 + 302)


Fondul mijloacelor fixe si terenurilor (ct. 310)


Fondul obiectelor de inventar (ct. 311)

B

FINANTAREA DE LA BUGET, VENITURI PROPRII, DECONTARI SI ALTE SURSE (cod 340)Bugetele institutiilor (cod 341 + 370 + 390 + 420)


Decontari, creditori si alte surse (cod 391 la 404)


Alte decontari (ct. 213)


Creditori (ct. 231)


Venituri de realizat (ct. 531)


Mijloace cu destinatie speciala, fonduri speciale si credite bancare (cod 421 + 430 + 440)


Fonduri cu destinatie speciala (ct. 337)


TOTAL PASIV (cod 300 +303)
I.3. SITUATIA MANAGERIALA (Sistemul de management si componentele sale)

I.3. a) Subsistemul decizional

Consiliul de administratie al ANOFP este alcatuit, potrivit Legii 145/1998 art. 9, din 15 (cincisprezece) membrii, dupa cum urmeaza:

a.      5 (cinci) membrii, reprezentanti ai Guvernului, numiti de Primul-ministru;

b.     4 (patru) membrii, numiti prin consens de catre organizatiile patronale reprezentative la nivel national, si unul numit de Camera de Comert si Industrie a Romaniei;

c.      5 (cinci) membrii, numiti prin consens de catre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national (Legea nr. 130/1996).

Atributiile Consiliului de administratie sunt stabilite in Statutul ANOFP, fiind urmatoarele:

a.      asigura coordonarea activitatii Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;

b.     aproba elaborarea, de catre Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala sau de catre institutii specializate, de studii si analize in domeniul ocuparii si formarii profesionale, care vor fi folosite de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale la fundamentarea strategiilor din acest domeniu;

c.      analizeaza si aproba programele de ocupare si formare profesionala;

d.     face propuneri privind activitatea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, pentru anul urmator;

e.      stabileste modul de realizare a programelor de ocupare si formare profesionala;

f.      aproba fundamentarea propunerii proiectului bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj;

g.     aproba desfacerea bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj pe agentiile pentru ocupare si formare profesionala;

h.     aproba programele speciale si cheltuielile aferente acestora pentru perfectionarea serviciilor de ocupare si formare profesionala;

i.       aproba contractele interne si externe ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea si Formarea Profesionala la nivelul competentelor stabilite;

j.       elaboreaza si aproba regulamentul propriu de organizare si functionare:

k.     aproba regulamentul-cadru de organizare si functionare si structurile organizatorice ale unitatilor subordonate;

l.       aproba organizarea compartimentelor functionale in cadrul structurii organizatorice aprobate;

m.   aproba programul de amplasarea unitatilor locale, propus de directorii executivi ai agentiilor judetene pentru ocupare si formare profesionala, respectiv a municipiului Bucuresti;

n.     hotaraste incheierea conventiilor de cooperare cu organisme neguvernamentale, atunci cand activitatea acestora se refera la mai multe judete;

o.     aproba criteriile privind pastrarea si arhivarea documentelor specifice activitatii Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, in conditiile legii;

p.     propune programul de investitii si urmareste realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale;

q.     hotaraste cu privire la donatiile sau la bunurile dobandite din alte surse;

r.      aproba dimensiunile si conditiile generale de contractare a imprumuturilor ;

s.      aproba cadrul general pentru scoaterea din functiune a unor bunuri, dezmembrarea si valorificarea lor, conform legii;

t.       aproba criteriile de recrutare si modalitatile de formare a personalului propriu;

u.     hotaraste in legatura cu derularea contractelor cu finantare internationala;

v. aproba bilantul financiar si raportul anual de activitate;

x. aproba statul de functii al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;

z. propune Ministerului Muncii si Protectiei Sociale proiecte de acte normative in domeniul ocuparii si formarii profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neincadrate in munca.

Consiliul de administratie este condus de un presedinte care este si presedintele Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, calitate in care indeplineste urmatoarele atributii:

a) emite ordine in realizarea hotararilor consiliului de administratie;

b) conduce activitatea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a hotararilor consiliului de administratie;

c) angajeaza Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala in realizarea programelor de ocupare si formare profesionala;

d) reprezinta Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala in relatiile cu tertii;

e) asigura promovarea imaginii Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;

f) propune anual spre aprobare consiliului de administratie statul de functii al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;

g) numeste prin ordin, pe baza de concurs, directorul general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala si directorii executivi ai agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

h) dispune controlul activitatilor Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;

i) rezolva conflictele de competente aparute in cadrul Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;

j) conduce sedintele consiliului de administratie; in lipsa presedintelui, membrii consiliului de administratie vor desemna prin vot un presedinte de sedinta;

k) raspunde de indeplinirea hotararilor luate in cadrul Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;

l) anual, preia de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale atributiile de ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj dupa aprobarea acestuia si raspunde de executarea lui potrivit legii;

m) indeplineste si alte atributii stabilite de consiliul de administratie in legatura cu obiectul de activitate al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala.

Conducerea operativa a activitatii Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala se exercita de catre directorul general executiv, numit de presedinte.

Agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de directorul executiv, sprijinit de un consiliu consultativ.

Atributiile consiliului consultativ al agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt urmatoarele:

A. consiliaza directorul executiv in adoptarea deciziilor cu privire la:

a) activitatea agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, tinand seama de programele de ocupare si formare profesionala la nivel national;

b) repartizarea intre subunitatile de furnizare a serviciilor pentru ocupare si formare profesionala a cheltuielilor din bugetul alocat agentiilor de ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in functie de obiectivele cuprinse in program;

c) raportul de activitate anual;

d) bilantul contabil anual si executia bugetara;

B. face propuneri cu privire la:

a) programele de activitate ale subunitatilor de furnizare a serviciilor pentru ocupare si formare profesionala din cadrul agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

b) proiectul de buget;

c) nivelul previzionat al cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor din programele de ocupare si formare profesionala;

d) repartizarea cheltuielilor din buget pentru masurile de politica activa;

e) programul de infiintare si dezvoltare a punctelor de lucru.


Proiect practica

Agentia Judeteana pentru Ocupare si Formare Profesionala Braila

Cap I. Prezentarea institutiei

I.1. Documentare preliminara

I.1.1. Caracteristicile tipologice ale firmei

I.1.2. Obiectivele si atributiile ANOFP

I.1.3 Managementul ANOFP

I.1.4. Relatiile de colaborare curente si ocazionale

Relatii de colaborare curente:

Relatii de colaborare ocazionala:

I.2. Situatia economico-financiara a ANOFP

I.3. SITUATIA MANAGERIALA (Sistemul de management si componentele sale)

I.3. a) Subsistemul decizional


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }