QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Proiect administratie - Comuna Scobinti
Scurt istoric


Comuna Scobinti se intinde pe o suprafata de 7.107 ha, din care 3187 ha arabil.Se invecineaza in parte de nord cu teritoriul orasului Harlau si comuna Prajeni din judetul Botosani, in parte de sud cu teritoriul comunelor Ceplenita si Cotnari, in parte de est cu teritoriul comunelor Plugari si Coarnele Caprei, la vest cu teritoriul comunei Siretel.Comuna Scobinti are o populatie de 7694 de locuitori si este alcatuita din urmatoarele sate:
- satul Scobinti,resedinta comunei, cu o populatie de 1922 de locuitori situat in centrul comunei.
- satul Badeni ,situate in partea de est al comunei, la o distanta de 2 km fata de centrul comunei avand o populatie de 1348 locuitori
- satul Fetesti , situate in partea de nord are o populatie de 1355 de locuitori.
- satul Sticlaria ,situat in partea de vest la o distanata de 6 km de centrul comunei are o populatie de 1871.
- satul Zagavia ,situat in parte de nord ,la o distanta de 11 km fata de centru , are o populatie de 1194 de locuitori.
Scobinti conform datelor statistice era la 1888 sat component al comunei Badeni, dar resedinta a comunei Pe parcurs dupa 1902 rededinta este mutate in satul Badeni pana in 1934 cand satul Scobinti redevine sat de resedinta a comunei Scobinti.Prima mentiune a satului se intalneste in jurul anului 1655 cand Duca Voda il daruieste logofatului Paval Contas.Numele satului provine probabil de la antroponimul Scoban.Insa in acest sat a existat de pe vremea lui Stefan cel Mare deoarece drumul dintre Cotnari si Harlau trecea pe aici.Dovada este si existenta , in partea de sud a Dealului lui Voda, a unor beciuri, crame si locuinte de piatra si caramida,
Satul este asezat pe coasta estica a dealului Basaraba si in dreptul vaii Bahluiului.Pe versantul nord estic al Dealului lui Voda s-au descoperit resturi de vase din secolul 14 lea si din feudalismul dezvoltat , iar in sud estul satului –Luparie, fragmente ceramice din faza Horoste-Foltesti.In parte de nord a dealului Basarava s-au gasit fragmente ceramice din neolitic si feudalismul dezvoltat secolul 14-17.
Zagavia este considerat cel mai vechi sat din comuna , numele acestuia deriva de la Zagaviei ,intemeietorul unui sat de calugari , despre care de face referire in 1624 cand manastirea primeste o danie.Data exacta a infiintarii nu este cunoscuta
Badeni , sat ce apartine de comuna Scobinti , a facut parte din comuna Badeni si a fost resedinta acesteia.Este o asezare veche din anul 1436, al carui nume privine de la intemeietorul “Badea”.La nord este s-au gasit silexuri din paleoliticul superior,ceramica din neolitic so feudalismul dezvoltat.
Satul Sticlaria am luat fiinta prin anii 1700-1750.Existenta satului este legata de infiintarea undei fabrici de sticla care a fost trasformata mai tarziu intr-o fabrica de soba
Satul Fetesti este mentionat in dictionarul geografic al judetului Iasi ca sat component al comunei Scobinti. Este atestat din secolul 17 lea.
La recesamantul din 2002 ,comuna Scobinti avea o populatie de 7694 de loc din care 13 de alte nationalitati.Pe raza comunei fuctioneaza un numar de 7 scoli un dispensar uman cu trei cabinete medicale , un dispensar veterinar , 5 biserici cu confesiuni crestin ortodoxe ,magazine alimentare , o biblioteca comunala iar in domeiul agriculturii fuctioneaza societati agricole si gospodarii particulare. Teritoriul comunei Scobinti este strabatut de calea ferata Harlau-Iasi si de DJ 281.Activitatile specifice sunt agricultura su cresterea animalelor. Pe raza comunei mai detin paduri in propietatea Ocolul Sivic Harlau , sc –Cotnari. Ateliere private de croitorie , reparatii Radio-Tv , auto mori etc.

Obiect de activitate

Pentru asigurarea conditiilor de executare a legilor, Aparatul Executiv al Primariei raspunde de executarea lucrarilor potrivit atributiilor sale, asigura aducerea la indeplinire a actelor normative adoptate de Parlamentul si Guvernul Romaniei, a ordinelor Prefectului Judetului Iasi, a Hotararilor Consiliului Local precum si a dispozitiilor Primarului Comunei Scobinti.

Legatura intre diferitele compartimente ale Primariei comunei Scobinti se face prin conducatorii acestora. Legatura cu alte institutii sau cu conducerea ministerelor si a celorlalte organe ale administratiei de stat se fac prin reprezentanti legali ai Primariei.

Functionarea normala a comunei si strategia de dezvoltare a acesteia conduc spre urmatoarele obiective principale :

Dezvoltarea economica locala

Dezvoltarea infrastructurii;

Imbunatatirea calitatii vietii;

Dezvoltarea resurselor umane

Organizare interna

Aparatul Propriu al Primariei Comunei Scobinti este organizat in conformitate cu dispozitiile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala .

Aparatul propriu al Consiliului Local al Comunei Scobinti este organizat pe compartimente, potrivit structurii organizatorice stabilita prin Hotararea Consiliului Local, si asigura indeplinirea sarcinilor ce revin Primariei Comunei Scobinti, ca organ local al Administratiei Publice Locale.

Primaria comunei Scobinti este organizata in 10 compartimente:

Stare Civila;

Registrul Agricol;

Secretariat Administrativ;

Asistenta sociala;

Autoritate Tutelara;

Compartiment Juridic;

Compartimentul Financiar Contabil;

Compartimentul Impozite si Taxe;

Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului (vezi organigrama).

Conducatorii compartimentelor de specialitate prezinta, la cererea sefului ierarhic superior, ori de cate ori este nevoie, rapoarte privind activitatea compartimentelor pe care le conduc.


Seful Administratiei Publice Locale este primarul, care coordoneaza direct Compartimenul Financiar Contabil, Impozite si Taxe, Audit Financiar si indirect, prin intermediul secretarului si viceprimarului, celelalte compartimente. Fiecare conducator al compartimentelor mentionate vor colabora pentru intocmirea la timp si in mod corespunzator a sarcinilor ce le revin
In functie de specificul activitatii fiecaruia, si in scopul indeplinirii atributiilor ce le revin, compartimentele din cadrul aparatului propriu intocmesc referate si proiecte de dispozitii pe care le prezinta Primarului in vederea emiterii acestora.


orgFunctionalitatea


Pentru buna organizare si crearea conditiilor desfasurarii normale si eficiente a activitatii, intr-un climat democratic, Primarul, Viceprimarul, Secretarul si sefii de compartimente isi asuma urmatoarele raspunderi si competente:


Primarul

Indeplineste o functie de autoritate publica. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, pe care il conduce si il controleaza. Primarul reprezinta Comuna Gheraesti in relatiile cu persoanele fizice sau juridice, in tara sau in strainatate, precum si in justitie.

Principalele atributii pe care le indeplineste primarul,sunt urmatoarele[1]:

a)    intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

b)   exercita functia de ordonator principal de credite;

c)    verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;

d)   asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;

e)    conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;

f)    emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;

g)   propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;

h)   raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al orasului.


Responsabilitatile primarului in procesul intocmirii bugetului

Rounded Rectangle: Coordoneaza eforturile pentru o utilizare eficienta a fondurilor in conformitate cu disciplina bugetara, controlul financiar.Rounded Rectangle: Stabileste strategia generala si procesul de intocmire  a bugetului. Rounded Rectangle: Stabileste nivelul cheltuielilor in functie de limitele  aprobate din buget. Rounded Rectangle: Analizeaza cererile de buget si stabileste prioritatile.Viceprimarul

Viceprimarul exercita atributiile ce ii sunt delegate de catre primar, in conditiile in care primarul comunei Gheraesti nu-si poate exercita atributiile prevazute, si anume:

a)     exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;

b)       raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei;

c)       organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;

d)       ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.


Secretarul

Conducerea operativa a aparatului propriu al primariei este asigurata de catre secretarul general care este numit si eliberat din functie la initiativa primariei. El este salarizat din bugetul local, fiind functionar public de conducere.

Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

a)     participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;

b)     coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;

c)     avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;

d)     avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;

e)     urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal;

f)      asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;

g)     pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;

h)     asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, in termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel;

i)      asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;

j)      elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;

k)     legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in conditiile legii.


Raspunderi si competente pe principalele compartimente organizatorice

Compartiment Stare Civila

Nasteri

primirea declaratiilor si actelor primare care stau la baza inregistrarii nasterii, inregistrearea dupa identificarea persoanelor si verificarea autenticitatii documentelor prezentate;

completarea actelor de nastere in registrele de stare civila pentru nou nascuti;

completarea certificatelor de nastere pentru actele de nastere inregistrate in registrele de stare civila pentru nou nascuti si eliberarea lor solicitantilor;

Casatorii

primirea si inregistrarea declaratiilor de casatorie date de catre soti in fata ofiterului de stare civila, procedarea la identificarea persoanelor si verificarea legalitatii documentelor necesare;

incheierea casatoriei de catre ofiterul de stare civila conform programarii stabilite si semnate de catre ambii soti si ofiterul de stare civila, la sediul starii civile ;

intocmirea actelor de casatorie in registrele de stare civila pentru casatorii, dupa luarea consimtamantului ambilor soti;

eliberarea certificatului de casatorie in urma oficierii; 

completarea si transmiterea comunicarilor de mentiuni de casatorie la primariile locurilor de nastere ale viitorilor soti, in termen de 10 zile de la oficierea casatoriei.


Decese

primirea si inregistrarea declaratiilor de deces procedand la identificarea declarantilor si verificand actele prezentate;

completarea actelor de deces in registrele de stare civila pentru decedati in doua exemplare si eliberarea certificatelor de deces corespunzatoare declarantilor;

Secretariat administrativ

analizeaza si centralizeaza cererile (referatele) cu privire la necesarul de materiale, rechizite, consumabile pentru copiatoare, imprimante si a obiectelor de inventar propuse a fi aprovizionate, intocmeste lunar note de fundamentare catre Directia Economica

intocmeste planul de aprovizionare al Primariei.

urmareste aprovizionarea cu produsele cuprinse in planul de aprovizionare

asigura pastrarea si integritatea bunurilor ce apartin Primariei Comunei Gheraesti.

avizeaza Procesele-verbale de receptie pentru contractele de prestari servicii (curatenie, intretinere, multiplicare xerox, operare calculator, service copiatoare, tipografiere, etc.) si controleaza activitatea personalului contractat.

face propuneri pentru intocmirea unor contracte ce cuprind prestari servicii si utilitati necesare Primariei Comunei Gheraesti;

supravegeheaza lucrarile de reparatii efectuate in sediile apartinind Primariei Comunei Gheraesti.

avizeaza plata facturilor ce reprezinta bunuri si prestari servicii contractate : energie electrica, apa-canal, incalzire, chirie, salubrizare, deservire xerox, masini de scris, calculatoare, telefoane, mobile, etc.

receptioneaza toate obiectele de inventar si mijloacelor fixe intrate in magazie, intocmeste NIR-uri, deschizand fisa de evidenta a obiectelor de inventar.

Compartimentul Asistenta Sociala

primirea si inregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului social, alocatiei pentru copiii nou-nascuti in baza Legii privind venitul minim garantat, care stabilesc criteriile de acordare a ajutorului social, a ajutorului pentru incalzirea locuintei, a alocatiei pentru copiii nou-nascuti, a ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu precum si a ajutoarelor de urgenta;efectuarea anchetelor sociale pentru solutionarea cererilor adresate serviciului;

intocmirea referatelor cu propuneri in vederea solutionarii cererilor;

asumarea raspunderii pentru corectitudinea primirii documentatiilor, pentru respectarea normelor legale in vigoare si pentru corectitudinea si veridicitatea celor constatate in cursul anchetelor sociale;

Compartimentul Autoritate Tutelara

intocmirea dispozitiilor si referatelor pentru: tutele minori, tutele bolnavi, curatele minori, curatele bolnavi, incuviintare vanzare-cumparare bunuri minori si bolnavi, contracte intretinere pentru persoane varstnice, munca neremunerata, nume-prenume copii abandonati, reprezentarea in instante si institutii pentru diferite cauze;

efectuarea in teren si intocmirea anchetelor sociale pentru divorturi, minori infractori, persoane varstnice, alocatii suplimentare, tutele, curatele bolnavi, amanarea sau intreruperea executarii pedepsei condamnatilor care au probleme sociale, pentru curatorii sau tutorii care au domiciliul in Gheraesti la solicitarea altor institutii;

asistarea minorilor si persoanele varstnice la incheierea actelor notariale si participarea la audierea minorilor care nu au alti reprezentanti legali, de catre organele de cercetare penala;

Compartimentul Juridic

raspunde de aplicarea corecta a legilor ,legelitatea actelor emise de serviciile publice ale Consiliului Local, face propuneri pentru anularea ,modificarea sau completarea actelor nelegale;

informeza personalul din serviciile publice in legatura cu actele normative nou aparute;

asigura asistenta juridica functionarilor din aparatul propriu, imputernicit sa aplice contraventii, solutionarea contestatiilor formulate de contravenienti;

elaboreaza si supune spre aprobare statutul comunei , Regulamentul pentru acordarea titlului de „Cetatean de onoare al comunei”, regulamentele de organizare si desfasurare a licitatiilor;

sustine, apara si reprezinta interesele Primariei in fata tuturor instantelor de judecata.


Directia Economica

Directia economica este serviciul care asigura, in principal, finantarea activitatilor primariei, a aparatului propriu al Consiliului local al Comunei Gheraesti, a institutiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local, a patrimoniului public si privat al Comunei Gheraesti, intocmirea si executarea bugetului local.  Activitatea Directiei economice se realizeaza prin urmatoarele servicii, intre care exista raporturi de colaborare:

a) Compartimentul buget, finante, contabilitate;

   b) Compartimentul impozite si taxe


a) Compartimentul Financir-Contabil  are urmatoarele atributii:

organizeaza si asigura urmarirea executiei bugetare pentru toate activitatile finantate din bugetul local, precum si pentru activitatile finantate din surse extrabugetare;

intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Gheraesti;

intocmeste raportul privind contul de executie a bugetului local;

urmareste executia bugetului de venituri si cheltuieli;

centralizeaza propunerile de virari de credite de la institutiile finantate din bugetul local, le analizeaza si daca nu contravin dispozitiilor legale, intocmeste referate de specialitate privind aprobarea acestor virari de credite ordonatorului principal;

analizeaza solicitarile de subventii care se acorda din bugetul local;

pe baza bugetului aprobat, intocmeste cererea deschiderii de credite si dispozitii bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare activitatilor cuprinse in bugetul local;

asigura documentele si sumele necesare pentru deplasarile efectuate de personalul propriu in interes de serviciu, in tara si strainatate;

inregistrarea fondurilor, cheltuielilor, veniturilor, alte operatii economice;

organizeaza efectuarea platilor reprezentand drepturile salariale ale personalului aparatului propriu al Consiliului local al Comunei Gheraesti si altor activitati organizate in cadrul Primariei Comunei Gheraesti, precum si orice alte incasari si plati in baza documentelor legal intocmite de serviciile primariei si vizate de cei in drept;

in tocmeste ordinele de plata pentru efectuarea viramentelor privind impozitul pe salarii, contributia pentru pensia suplimentara, contributia pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari de sanatate;

asigura conducerea evidentei zilnice a registrului de casa si depunerea documentelor justificative, in vederea verificarii si inregistrarii in evidentele contabile; in acest scop incaseaza sumele datorate bugetului local provenite din chirii, taxe de concesionari, taxe de participari la licitatie si le depune zilnic la Trezoreria Roman;

  b) Compartimentul taxe si impozite are urmatoarele atributii:

organizeaza, indruma si controleaza actiunea de constatare si stabilire a impozitelor si taxelor de la persoane fizice, precum si cele de la persoane juridice, care se fac venit la bugetul local;

constata si stabileste toate categoriile de impozite si taxe directe si indirecte datorate de persoane fizice, precum si impozitele si taxele datorate de agentii economici, persoane juridice, care se fac venit la bugetul local;

face propuneri motivate privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a taxelor speciale si a altor obligatii fiscale, in temeiul legii;

verifica agentii economici, persoane juridice, asupra determinarii materiei impozabile, precum si asupra calculului impozitelor si taxelor datorate bugetului local;

urmareste intocmirea si depunerea, in termenele cerute de lege, a declaratiilor de impunere de catre contribuabili persoane fizice si juridice;

desfasoara activitatea de incasare a impozitelor si taxelor pe teren;

tine evidenta tuturor persoanelor juridice supuse impozitelor si taxelor locale pe fiecare categorie de impozit in parte;

pune in executare toate impozitele si taxele ce se fac venit la bugetul local prin emiterea si inaintarea borderourilor de debite, asigurand totodata inmanarea instiintarilor de plata catre contribuabili;

verifica modul in care agentii economici, persoane juridice tin evidenta, calculeaza si vireaza la termenele legale sumele cuvenite bugetului local cu titlul de impozite si taxe;


Rolul Contabilului Sef in Procesul Intocmirii Bugetului
Folded Corner: Evaluare in numele Primarului a propunerilor de buget de la directii si asistarea Primarului la adaptarea conform liniilor directoare.
Folded Corner: Echilibrarea cererilor de cheltuieli cu veniturile disponibile.
Folded Corner: Oferirea de recomandari Primarului in privinta bugetuluiCompartiment Audit Financiar

verificarea bunei gestionari a banului si patrimoniului public asupra activitatii desfasurate de Primarie, institutii subordonate si asupra utilizarii de catre terti , indiferent de natura juridica a acestora a fondurilor publice utilizate de catre acestia in baza unei finantari realizate de catre institutia publica;

certificarea anuala, insotita de raport, a bilantului contabil si a contului de executie bugetara, prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune;

supravegherea regularitatii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor;

evaluarea economicitatii ,eficacitatii si eficientei cu care sistemele de conducere si de executie existente in cadrul institutiei publice ori la nivelul unui program/proiect finantat din fonduri publice utilizeaza resurse financiare, umane si materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite.


Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului are urmatoarele atributii :

pregatirea si fundamentarea programului anual de investitii proprii, pentru institutiile si agentii economici de subordine locala, unitatile de invatamant, precum si a programelor de intretinere si reparare a acestora, in functie de necesitati si oportunitati;

colaborarea cu diferite organisme si organizatii pentru programe legate de dezvoltarea urbanistica a comunei Gheraesti, realizarea unor obiective de investitii, studii pentru realizarea, protectia si conservarea monumentelor istorice, studii pentru reabilitarea sistemelor de iluminat, circulatie, studii pentru pregatirea investitiilor de infrastructura;

verifica existenta si respectarea documentatiilor de executie aprobate pentru lucrarile ce se realizeaza pe teritoriul comunei Gheraesti si modul in care se respecta documentatiile aprobate;

elibereaza adeverinte in scopul notarii unor constructii, adeverinte de intravilan sau alte avize cu acordul primarului sau dupa caz a Consiliului local;

organizeaza si asigura cu institutiile autorizate realizarea unor actiuni comune cu privire la respectarea reglementarilor legale in domeniul protectiei mediului;


Flux informational intern

Relatiile interne sunt relatiile care au loc intre compartimentele primariei Gheraesti , intre angajatii acestor compartimente intre care circula diferite documente interne si externe.

Compartimentul Financiar Contabil ofera spre verificare evidentele contabile si actele financiare si de gestiune;

Compartimentul Audit verifica calitatea si legalitatea evidentelor contabile si a actelor financiare de gestiune.

Compartimentul Audit informeaza Primarul cu privire la erorile intalnite in vederea adoptarii de masuri corective.

Compartimentul Financiar Contabil solicita precizari privind modul de interpretare al legislatieireferitoare la urmarirea si incasarea veniturilor bugetului local

Compartimentul Juridic informeaza personalul din serviciile publice privind legalitatea actelor emise si completate precum si modul de urmarire si incasare a veniturilor bugetului local;

Compartimentul Financiar Contabil trimite spre semnare documentele elaborate Conducerii;

Conducerea remite Comp. Financiar Contabil documentele avizate;

Toate compartimentele din cadrul Primariri trimit Compartimentului Financiar Contabil Situatia exacta a personalului;

Compartmentul Financiar Contabil stabiliste salariile persoanlului;

Compartimentul Impozite si Taxe trimite Compartimentului Financiar Contabil evidenta impozitelor incasate de la populatie;

Compartimentul Financiar Contabil inregistreaza in contabilitate impozitele incasate in cadrul Primariei;

Compartimentul Impozite si Taxe solicita precizari privind modul de interpretare al legislatiei referitoare la urmarirea si incasarea impozitelor;

Compartimentul Juridic informeaza personalul din serviciile publice privind modul de urmarire si incasare a impozitelor local;

Compartimentul  Urbanism informeza serviciul impozite si taxe asupra certificatelor si actelor eliberate populatiei pentru folosirea terenurilor si pentru constructii;

Compartimentul Impozite si Taxe stabileste impozitele ce le are de incasat de la populatie;

Secretariatul administrativ trimite copartimentului Audit spre verificare evidenta documentelor;

Compartimentul Audit verifica buna gestionare a banului public;

Registrul Agricol trimite Compartimentului Impozite si Taxe evidenta terenurilor detinute de populatie pentru a se stabili impozitele pe care acestea le au de platit ;

Compartimentul Impozite si Taxe stabileste impozitele ce le are de incasat de la populatie;

Compartimentul  Stare Civila informeza Comp. Financiar Contabil asupra certificatelor de nastere, deces, casatorie precum si informatii asupra actelor eliberate populatiei in diverse scopuri si pentru care s-au inregistrat diverse taxe;

Compartimentul Financiar Contabil inregistreaza in contabilitate taxele ce au fost incasate de catre compartimentul Starea civila pentru serviciile prestate de acesta populatiei si consemneaza totodata si modificarile suferite in inregistrarile privind evidenta populatiei.

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 204/23.04.2001.

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 204/23.04.2001.


loading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }