QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Primarul si viceprimarul
PRIMARUL SI VICEPRIMARUL. SECRETARUL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE


Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, comunele si orasele au cate un primar si un viceprimar, iar orasele resedinta au cate 2 viceprimari, alesi in conditiile legii. Viceprimarii nu pot fi in acelasi timp consilieri.

Validarea alegerii primarului se face potrivit dispozitiilor art.30 alin1-5 din Legea nr.215/2001 care se refera la validarea consilierilor locali si care se aplica in mode corespunzator.

Dupa validare, primarul depune in fata consiliului, juramantul de credinta, iar daca refuza este considerat demisionat de drept.


Invalidarea alegerii primarului se pronunta numai in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala.


In caz de invalidare a alegerii primarului, la propunerea prefectului, Guvernul va stabili data alegerilor in termen de cel mult 90 de zile de la data invalidarii sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti, in conditiile legii.


Potrivit legii, 'primarul indeplineste o functie de autoritate publica'


Au fost identificate trei categorii de sarcini ale primarului, in calitate de autoritate executiva a consiliului local, in vederea realizarii autonomiei locale si anume: de reprezentare, de executiv al consiliului local si de sef al administratiei locale si a aparatului propriu de specialitate.


In functie de specificul activitatii la care se refera, atributiile primarului, prevazute in art. 63 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001 pot fi clasificate in mai multe categorii:

atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului;

atributii referitoare la relatia cu consiliul local;

atributii referitoare la bugetul local;

atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;

alte atributii stabilite prin lege.


In calitate de autoritate ce reprezinta puterea statala la nivelul localitatii, primarul exercita atributiile de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila sar­cinile ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila etc.

Prestigiul de care se bucura primarul se manifesta si printr-un semn distinctiv al acestuia, si anume, o esarfa in culorile drapelului national, pe care acesta este obligat sa o poarte la solemnitati, ceremonii publice si celebrarea casatoriilor.


Legea administratiei publice locale enumera expres atributiile pe care primarul le deleaga viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validare.

In ce priveste actele primarului, art. 68 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, prevede ca: 'in exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz'


Actele administrative cu caracter normativ emise de primar vor produce efecte dupa ce vor fi aduse la cunostinta publica in formele consacrate legislativ (publicare in Monitorul Oficial, publicare in presa locala sau afisare in locuri special amenajate etc.).Actele administrative individuale emise de primar se comunica celor interesati si isi produc efecte din momentul comunicarii.


Ca si in cazul hotararilor consiliului local, dispozitiile primarului cu caracter normativ se aduc la cunostinta publica in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect, adica exact termenul aflat la dispozitia prefectului pentru a lua o decizie privind atacarea actului respectiv la instanta de contencios administrativ.


Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de primarul nou ales, putand fi prelungit prin lege organica, in caz de razboi sau de catastrofa.

Mandatul primarului inceteaza de drept in conditiile legii statutului alesilor locali, precum si in urmatoarele situatii.

daca se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave certificate, care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;

daca acesta nu isi exercita, in mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv.


In toate acest cazuri, prefectul, prin ordin, ia act de incetarea mandatului primarului.


O noutate adusa de Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 o constituie posibilitatea inlaturarii primarului pe calea referendumului local pe principiul simetriei juridice. Mandatul primarului inceteaza, de asemenea, inainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local, organizat in conditiile legii.


Referendumul este considerat valabil daca s-au prezentat la urne cel putin jumatate plus unul din numarul total al locuitorilor cu drept de vot si s-au pronuntat in favoarea incetarii mandatului primarului cel putin jumatate plus unul din numarul total al locuitorilor cu drept de vot.


Suspendarea mandatului primarului intervine de drept numai in cazul ares­tarii sale preventive. Potrivit actualei reglementari, masura arestarii preventive se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului. Ordinul de suspendare se comunica de indata primarului. Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei aratate anterior. Daca primarul suspendat din functie a fost gasit nevinovat, acesta are dreptul la despagubiri, in conditiile legii.


Statutul viceprimarului este reglementat in cateva articole distincte in continutul noii reglementari. Ca natura juridica, viceprimarul nu este o autoritate a administratiei publice locale, intrucat legea nu ai confera atributii proprii, pentru a caror exercitare sa emita acte administrative de autoritate. El il ajuta pe primar, care ii si deleaga unele din atributiile sale.

Potrivit Legii 'consiliul local alege din randul membrilor sai viceprimarul, respectiv viceprimarii, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie.

Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local.

Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de catre consiliul local, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor in functie, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie'(subl.ns.)

Fata de dispozitiile legale in vigoare in doctrina au fost identificate doua categorii de atributii ale viceprimarului, si anume: atributii delegate de primar in cel mult 30 de zile de la validare si atributii exercitate in principal de primar, dar care pot fi delegate si viceprimarului.Mandatul sau inceteaza de drept in aceleasi conditii in care inceteaza de drept mandatul primarului, cu exceptia referendumului. In cazul incetarii mandatului viceprimarului, consiliul local ia act de aceasta si alege un nou viceprimar.


Potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local.

Secretarul comunei, orasului si al subdiviziunii administrativ­teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative'Potrivit Legii administratiei publice locale, secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea eliberarii din functie. Functia de secretar se ocupa pe baza de concurs sau de examen, dupa caz, iar numirea se face de catre prefect.


Secretarul se bucura de stabilitate in functie, in conditiile legii.


Printre atributiile principale ale secretarului enumeram:

a.      avizeaza, pentru legalitate, dispozitiilor primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

b.     participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean

c.      asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;

d.     organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;

e.      asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit a) in conditiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

f.      asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

g.     pregatestelucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean si comisiilor de specialitate ale acestuia;

h.     alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.


Legea nu a stabilit, insa, nici o sanctiune aplicabila secretarului, in cazul care acesta nu respecta aceasta obligatie, in practica existand numeroase situatii care secretarii nu comunica actele primarului si consiliului local, prefectului care, in baza luarii la cunostinta a continutului acestora, va putea sa declanseze controlul de legalitate.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }