QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Prezentarea consiliului local - orasul topoloveni
PREZENTAREA CONSILIULUI LOCAL - ORASUL TOPOLOVENI


In Regulamentul de Organizare si Functionare sunt precizate principiile, normele si regulile pe baza carora functioneaza Primaria Orasului Topoloveni si se asigura conducerea acesteia, precum si elementele de organizare generala si in detaliu ale subdiviziunilor organizatorice.

Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor Consiliului Local cuprinde norme obligatorii privind:

a)organizarea Consiliului Local si relatiile de serviciu;

b)componenta compartimentelor functionale si a salariatilor din serviciile Consiliului Local;

c)categoriile de acte utilizate la nivelul Consiliului Local si procedurile de elaborare ale acestora;
d)circuitul si urmarirea rezolvarii corespondentei in termenele impuse de lege;

e)acte utilizate in activitatea de administratie;

f)drepturi, obligatii, sarcini si program de lucru;

g)norme de protectia muncii si P.S.I.

Regulamentul de Organizare si Functionare a serviciilor Consiliului Local are la baza urmatoarele principii:

a)Principiul legalitatii care impune organizarea si functionarea serviciilor Consiliului Local, reglementarile in detaliu, potrivit legislatiei in vigoare, astfel incat sa asigure respectarea si aplicarea intocmai a acesteia;

b)Principiul competentei care se constituie in totalitatea cunostintelor si deprinderilor profesionale necesare indeplinirii functiei, la care se adauga calitatile psiho-fizice, toate fiind criterii esentiale de incadrare si promovare a personalului;

c)Principiul conducerii ierarhice care presupune ca seful are dreptul si responsabilitetea de a raspunde corelativ de obligatiile subordonatilor si executarea dispozitiilor primite, de modul de organizare a activitatii si comportamentului factorilor de conducere. El trbuie sa induca functionarilor sentimentul importantei muncii pe care o presteaza si sa le stimuleze participarea responsabila la indeplinirea atributiilor ce le revin;

d)Principiul imbunatatirii calitatii serviciului public realizat prin analiza permanenta a activitatiii fiecarui sef si functionar in vederea constatarii cauzelor deficientelor si luarii masurilor pentru eliminarea acestora;

e)Principiul receptivitatii privitor la organizarea prompta a actiunilor administrative la cerintele colectivitatii locale;

f)Principiul evitarii subrogarii de competenta, intelegandu-se ca superiorul ierarhic nu se va substitui subordonatului decat in caz de deficienta grav;

g)Principiul suplinirii in serviciu, respectiv necesitatea ca functionarii sa fie capabili sa substituie ceilalti colegi indisponibili din cadrul compartimentului.

Serviciile publice subordonate Cosiliului Local sunt urmatoarele:

Institutiiile publice de cultura si arta finantate in regim bugetar si extrabugetar   -Casa de Cultura

-Muzeul orasenesc

Biblioteca oraseneasca finantata in regim bugetar

Serviciile publice de specialitate lal Consiliului Local finantate din bugetul local  -Serviciul Public de Pompieri Civili

-Serviciul de Consultanta in Agricultura

Servicii publice extrabugetare de dezvoltare publica locala:

-Administratie piata-targ

-Serviciul public de pompieri civili

-S.G.C.L-A.D.P

Servicii publice extrabugetare de agricultura si silvicultura:

-Serviciul Public de Cadastru si Agricultura

-Serviciul Local pentru Gestionarea Cainilor fara Stapan

-Serviciul Public pentru Ameliorare si Reproductie in

Zootehnie

Servicii publice extrabugetare din domeniul actiunilor economice:

-Cantina

-Sera, SpatiiVerzi

-Statie Betoane, Strazi, Trotuare

Serviciul public extrabugetar de transport persoane


2.5.CUM FUNCTIONEAZA ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA


Atat autoritatile deliberative, cat si cele executive isi desfasoara activitatea avand la baza ansamblul legislativ aferent administratiei publice locale, dar si normele proprii emis pe plan local .Acestea sunt Hotararea de Consiliu in cazul deliberativului si Dispozitia in cazul primarului.

Un rol important in relatia Consiliu-Primar il are secretarul Primariei.La nivelul Primariei orasului Topoloveni, secretarul este cel care avizeaza proiectele de hotarari, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora. El asigura, de asemenea, buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter juridic la nivelul primariei si consiliului.Tot secretarul este cel care convoaca  convoaca sedintele Consiliului Local al orasului Topoloveni. Sedintele pot fi ordinare sau extraordinare, acestea avand loc ori de cate ori este necesar, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor.

Analiza proiectelor de hotarari in vederea aprobarii, precum si interpelarile consilierilor au o pondere semnificativa in activitatile desfasurate in cadrul sedintelor ordinare. In fapt, prin aceasta se concretizeaza functia deliberativa a Consiliului.Prin procedura interpelarilor se realizeaza in parte functia de control a Consiliului asupra tuturor activitatilor administrative pubice locale, respectiv institutia primariei (primar, viceprimar, aparatul de specialitate), serviciile publice locale, alte structuri organizatorice aflate in subordinea sau sub coordonarea Consiliului.

Hotararile de Consiliu pot fi cu caracter normativ sua individual. Hotararile cu caracter normativ instituie reguli general obligatorii care intra in vigoare la data aducerii lor la cunostinta publica.

Hotararile cu caracter individual, cu valoare de act de aplicare, devin obligatorii si produc efecte de la data comunicarii lor persoanelor interesate. Legea prevede ca hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti. Pentru adoptarea hotararilor privind administrarea domeniului public si privat al orasului, organizarea si dezvoltarea urbanistica, asocierea cu alte consilii, institutii publice sau agenti economic din tara sau din strainatate este necesar votul a cel putin doua treimi di numarul consilierilor in functie.

In sfarsit, hotararile privind bugetul local, precum si cele prin care se stabilesc impozitele si taxele locale se adopta cu voturi majoritatii consilierilor in functie 


2.6. PREZENTAREA DOMENIULUI RESURSE UMANE DIN CADRUL PRIMARIEI ORASULUI TOPOLOVENI


Gestionarea resurselor umane din cadrul Primariei orasului Topoloveni este asigurata de Biroul „Resurse umane, Programe-prognoze” – compartiment specializat, in care sunt incadrate 5 persoane. Dintre acestea, doar doua se ocupa de problemele resurselor umane si anume:

1 functionar public, clasa I, grad profesional „asistent”; titular al functiei publice de executie „inspector resurse umane”

1 functionar public, clasa III, grad profesional „principal”, titular al functiei publice de executie „referent resurse umane”

Acesti functionari publici au atributii, conform fisei postului, dupa cum urmeaza:

- gestioneaza functiile publice din cadrul aparatului propriu al consiliului local si transmite toate datele catre A.N.F.P., reprezentand persoana de contact cu aceasta institutie publica a administratiei centrale;

- intocmeste si actualizeaza dosarele profesionale ale functionarilor publici;

- asigura pastrarea acestora in conditii de siguranta;

- comunica A.N.F.P., in termen de 10 zile lucratoare, orice modificare intervenita in situatia functionarilor publici;

- este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal aflate in dosarele profesionale ale functionarilor publici;

- asigura gestionarea resurselor umane din cadrul Consiliului local al orasului Topoloveni constand in personalul incadrat conform Codului muncii;

-organizeaza la nivelul institutiei actiunea de evaluare anuala a performantelor profesionale ale salariatilor;

-pregateste actele necesare in vederea organizarii concursului pentru angajarea pe posturile vacante, precum si pentru concursurile de avansare in clase sau functie a salariatilor;

-verifica si stabileste salariul de incadrare al salariatilor institutiei pe baza fisei de evaluare a performantelor profesionale;

-efectueaza lucrarile privind evidenta si miscarea personalului.

Fata de atributiile mentionate mai sus, cei doi functionari publici specializati in problemele resurselor umane sunt obligati sa indeplineasca orice alte atributii care, prin natura lor, sunt de competenta acestora sau se incadreaza in sarcinile postului.2.6.1.POLITICA DE PERSONAL IN PRIMARIA TOPOLOVENI


Indeplinirea misiunii autoritatilor administratiei publice din orasul Topoloveni depinde, nu in ultimul rand, si de calitatea muncii personalului incadrat : functionari publici si personal contractual.

In Primaria Topoloveni, o politica dinamica a resurselor umane si a modernizarii managementului resurselor umane s-a initiat, incepand cu anul 2000; in perioada imediat urmatoare 2003 – 2004 si in continuare se urmareste organizarea si functionarea administratiei publice locale din orasul Topoloveni pe domenii de competenta, innoirea progresiva a serviciilor publice si imbunatatirea calitatii acestora.


A. Managementul functiei publice si al functionarilor publici   


Reforma in ADMINISTRATIA publica este necesar sa ia in considerare – pe langa o viziune integratoare pe termen mediu si lung asupra transformarilor din ADMINISTRATIA publica si o crestere a capacitatii acesteia de a-si defini prioritatile si a opta pentru diferite proiecte si programe – formularea de obiective concrete si cuantificabile si asigurarea unui management public orientat spre realizarea acestora.

Reforma in ADMINISTRATIA publica trebuie sa conduca la o profesionalizare a activitatii desfasurate in ADMINISTRATIA publica, precum si a schimbarii valorilor si a modului de actiune a functionarilor publici.

In sistemul de management public, managementul functiei publice si al functionarilor publici reprezinta componenta functionala si operationala a aplicarii legislatiei din domeniul functiei publice.

Schimbarea care are loc in societatea romaneasca, in general, si in cadrul autoritatilor si institutiilor publice, in special, este un proces complex si de durata care necesita, in principal, practicarea unui management al functiei publice si al functionarilor publici performant, orientat spre realizarea obiectivelor.

Viziunea strategica a Consiliului Local al orasului Topoloveni asupra managementului public, in general, si asupra managementului functiei publice si a functionarilor publici, in special, este influentata de factori externi si interni si se concretizeaza in strategia pe 4 ani, respectiv 2001 – 2004.Potrivit Strategiei locale din domeniul resurselor umane intocmita pentru perioada , principiile care stau la baza managementului functiei publice si al functionarilor publici, sunt:


- principiul crearii si dezvoltarii unui corp al functionarilor publici de cariera, profesionist, onest, stabil, impartial si neutru din punct de vedere politic;

- principiul asigurarii prompte si eficiente, libere de prejudecati, coruptie, abuz de putere si presiuni politice a tuturor activitatilor desfasurate de functionarii publici;

- principiul „tratamentului egal”, prin aplicarea in mod nediscriminatoriu a unor criterii de selectie si promovare de obiective clar definite conform carora orice candidat la intrarea si promovarea in corpul functionarilor publici sa aiba sanse egale;

- principiul selectiei functionarilor publici, exclusiv dupa criteriul competentei;

- principiul transparentei in managementul functiei publice prin punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la modul de desfasurare a concursurilor sau a examenelor pentru ocuparea functiilor publice sau a altor documente administrative care pot fi facute publice;

- principiul evaluarii obiective a functionarilor publici in functie de nivelul performantelor profesionale individuale, prin compararea rezultatelor obtinute in mod efectiv cu obiectivele individuale stabilite;

- principiul motivarii generale diferentiate a functionarilor publici in functie de gradul de realizare a obiectivelor individuale;

- principiul promovarii unei politici de dezvoltare corespunzatoare a carierei in concordanta cu natura activitatii desfasurate, precum si cu nevoile si posibilitatile individuale si organizationale;

- principiul confidentialitatii, prin garantarea protejarii datelor personale referitoare la functionarii publici si schimbarile intervenite in cariera acestora;

- principiul respectului fata de cetatean;

- principiul delegarii;

- principiul orientarii interesului catre rezultate in termeni de eficienta, eficacitate si calitate a serviciilor. Eficienta si eficacitatea se imbunatatesc atunci cand creste implicarea functionarilor publici, cand responsabilitatile sunt transferate la nivelurile inferioare ale administratiei, odata cu stabilirea sistemului de responsabilitati, pe fiecare nivel;

- principiul deconcentrarii si descentralizarii, astfel incat deciziile sa fie luate cat mai aproape de cetateni sau de problema la care se refera;

- principiul separarii functiilor politice de cele administrative.      


B. Managementul resurselor umane( personalul contractual )

In actualul stadiu de dezvoltare continua a localitatii, in corelatie cu tendinta de largire a ofertei de servicii publice a administratiei publice locale, se inregistreaza o crestere a ofertei de resurse umane.

Politica locala a resurselor umane privind personalul contractual se bazeaza pe principiile fundamentale prevazute de Codul muncii:

- principiul libertatii muncii-dreptul la munca nu poate fi ingradit;

- principiul libertatii in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze. Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc de munca ori intr-o anumita profesie, oricare ar fi aceasta;

- principiul interzicerii muncii fortate. Munca fortata inseamna orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber;

- principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii; orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala fiind interzisa;

- principiul consensualitatii si al bunei – credinte;

- principiul potrivit caruia orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare;

Potrivit Strategiei locale din domeniul resurselor umane intocmita pentru perioada 2001 – , in ceea ce priveste personalul contractual sunt prevazute urmatoarele:

1.Recrutarea personalului. Accesul la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul serviciilor de specialitate ale Consiliului local este liber de orice discriminare.

2.Selectia personalului se realizeaza numai prin concurs cu respectarea tuturor reglementarilor in vigoare si a criteriilor proprii de selectie.

3.Promovarea personalului pe grade sau trepte profesionale superioare se realizeaza conform Regulamentului propriu de organizare si functionare. Accesul la promovare se realizeaza pe baza avizului sefului serviciului public obtinut in urma evaluarii performantelor profesionale individuale, cat si a gradului de implicare si a rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata.             

.Strategia si structura personalului. Consiliul local al orasului Topoloveni va continua sa caute moduri de a folosi optim personalul sau. Va cauta sa armonizeze diferentele in termen si conditii de lucru intre grupuri de personal, si de a dezvolta termeni si conditii de lucru adecvate nevoilor viitoare.

Obiectivele autoritatilor administratiei publice locale sunt in sensul punerii in practica a unei politici de formare continua a personalului tinand cont de evolutia serviciilor publice, a meseriilor, etc., permitand personalului care doreste acest lucru, sa dobandeasca competente si tehnici noi sau complementare.


2.6.2. FUNCTIONARII PUBLICI DIN CADRUL PRIMARIEI ORASULUI TOPOLOVENI


In cadrul aparatului propriu al Primariei orasului Topoloveni desfasoara activitati de natura celor prevazute la art.2 alin.(3) din Legea nr.188/1999 modificata si completata prin Legea nr.161/2003, un numar de 26 persoane, care au calitatea de functionari publici.

Dupa nivelul atributiilor titularului functiei publice, cele 26 functii publice din cadrul consiliului local se impart in:

- 2 functii publice de conducere, respectiv functia de secretar oras si de inspector buget-contabilitate

- 24 functii publice de executie.

Functiile publice de executie, mai sus mentionate, se impart dupa cum urmeaza:


functii publice de clasa I = 11, din care:

- de grad profesional superior          = 2

- inspector fond funciar

- inspector impozite si taxe locale

- de grad profesional principal          = 3;

- auditor;

- inspector urbanism

- inspector control comercial

- de grad profesional asistent = 4;

- consilier juridic;

- inspector resurse umane;

- consilier juridic (relatii cu publicul)

- consilier juridic(fond locativ)


- de grad profesional debutant = 2;

- inspector buget

- inspector programe-prognoze


functii publice de clasa II = 3;

- de grad profesional superior

- referent de specialitate

- de grad profesional principal , respectiv functia de:                  

- referent de specialitate

- referent de specialitate


functii publice de clasa III = 10, din care:

- de grad profesional superior

- referent adm. domeniu public

- de grad profesional principal        = 5;

- referent stare civila

- referent adm. domeniu public

- referent resurse umane

- referent urbanism- referent programe-prognoze

- de grad profesional asistent                     =4;

- referent impozite si taxe locale

- referent impozite si taxe locale

- referent asistenta sociala

- referent pt. relatii cu mass-media


Mentionez ca stabilirea numarului functiilor publice de executie pe clase s-a efectuat in conformitate cu prevederile art.8 din Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, iar stabilirea numarului functiilor publice de executie din fiecare grad profesional s-a efectuat in conformitate cu prevederile art. XVI alin. (5) din Legea nr.161/2003.

Potrivit art.98 din Statutul functionarilor publici modificat si completat prin Legea nr.161/2003, consiliul local a obtinut avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru functiile mai sus mentionate.2.6.3. STATUTUL FUNCTIONARULUI PUBLIC IN PRIMARIA TOPOLOVENI


Amploarea responsabilitatilor unui salariat depinde in mod hotarator de pozitia si statutul pe care acesta il detine in structura organizatorica, date de atributiile, drepturile si obligatiile care ii sunt conferite.

Sistemul de norme cu privire la pozitia si statutul functionarilor publici din cadrul Primariei orasului Topoloveni este realizat prin intermediul Regulamentului de Ordine Interioara care cuprinde referiri cu privire la:


a)   incheierea– incetarea contractului individual de munca

b)   relatii de serviciu;

c)   drepturile si obligatiile salariatilor;salarizare / avansare;

d)   organizarea timpului de munca;

e)   securitatea patrimoniala;

f)    recompense si sanctiuni;

g)   masuri de protectie sociala;


a) Incetarea contractului de munca

Conform R.O.I. incetarea raporturilor de munca se face in conformitate cu normele prevazute in Codul Muncii si cu alte dispozitii legale care reglementeaza aceasta problema, respectiv:

- la expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul            individual de munca;

- prin acordul dintre persoana incadrata si unitate;

- desfacerea contractului din initiativa uneia dintre parti.

Pentru personalul angajat pe o perioada determinata contractul individual de munca inceteaza la expirarea termenului sau la executarea lucrarii (lucrarilor) pentru care a fost incheiat contractul; de asemenea, inceteaza la reluarea activitatii de catre titularul postului pe care a fost incheiat contractul; de asemenea, inceteaza la reluarea activitatii de catre titularul postului pe care a fost incadrat temporar angajatul in cauza.

In situatia in care, la expirarea perioadei de proba, salariatul se dovedeste necorespunzator, contractul individual de munca poate inceta din initiativa institutiei, cu un preaviz de 15 zile lucratoare.b) Relatii de serviciu intre salariati si controlul in unitate

Relatiile de serviciu intre salariatii institutiei, decurg din structura organizatorica (de tip piramidal-ierarhic functionala) care genereaza relatii de autoritate pe verticala si functionale, pe orizontala.

Pe verticala, relatiile sunt de subordonare (de sus in jos), fiecare sef raspunzand de legalitatea si temeinicia dispozitiilor date, precum si de consecintele acestor dispozitii.


c) Drepturile si obligatiile salariatilor

Drepturi:

sa i se asigure un loc de munca potrivit aptitudinilor pregatirii profesional, aspiratiilor, precum si necesitatilor institutiei;

sa fie salarizat in raport cu importanta, cantitatea, calitatea si randamentul muncii, cu respectarea prevederilor legale;

sa beneficieze de conditii pentru ridicarea nivelului profesional;

sa fie promovat in grade/trepte de salarizare si in functii superioare in raport cu pregatirea profesionala, rezultatele muncii si cu cerintele institutiei, cu respectarea prevederilor legale;

sa i se asigure repaus saptamanal si concediu anual de odihna;

sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca si de protectie a muncii;

sa beneficieze de dreptul la pensie pentru munca depusa si limita de varsta, sau in caz de invaliditate.

Salarizare / avansare

Salarizarea personalului institutiei se face pe baza sistemului de salarizare prevazut de legislatia in vigoare; la salarizarea personalului se tine seama de criteriul aptitudinilor si competentei profesionale, de complexitatea lucrarilor atribuite, de gradul de raspundere, de rezultatele obtinute (mentionate in fisa de evaluare a performantelor individuale), precum si de posibilitatile economico-financiare ale institutiei.

Avansarea in functii, grade/trepte superioare de salarizare se face prin concurs, conform art. 42 din R.O.I. (pe baza unor tematici afisate cu 15 zile calendaristice inainte de concurs), in conditiile legii, in raport cu competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate (realizarea punctajului maxim doi ani consecutiv). Concursul se sustine in fata comisiei de examinare constituita conform prevederilor H.G.R. nr. 1084/2001. Rezultatele concursului se consemneaza intr-un proces verbal, semnat de toti membrii Comisiei de examinare, mentionandu-se candidatii reusiti si cei nereusiti.

Evaluarea performantelor profesionale individuale la avansarea in grade, trepte, functii, se face in cadrul concursului, de catre comisia de examinare.

Concediul anual de odihna platit

Programarea concediilor de odihna pe ansamblul institutiei, durata acestora, zilele de sarbatoare, concedii speciale (boala, maternitate, accidente de munca), precum si la concediile fara plata sunt prevazute clar in articolele regulamentului.


Pe langa drepturi, functionarii publici au si obligatii: unele au caracter general - pe acestea le au toti salariatii angajati cu contract individual de munca, iar altele cu caracter specific pentru functionarii publici din autoritatile si institutiile administratiei publice, dat fiind ca functionarul public are o identitate juridica distincta si nu este doar ' un alt tip de salariat” .

Termenul de obligatie este folosit preferential fata de cel de indatorire intrucat acesta din urma nu are o cu adevarat o semnificatie juridica, ci mai mult o incarcatura etica si morala.

Competenta functiei publice avand un caracter general, impersonal, exercitarea ei de catre functionarul public legal investit transforma drepturile sale in cadrul serviciului public in obligatii, a caror nerespectare atrage sanctionarea sa.

Obligatiile functionarilor referitoare la functia pe care o exercita pun, de altfel, in evidenta particularitatile functiei publice din administratie.

O prima obligatie din aceasta categorie este cea de subordonare. Exista, in orice institutie a administratiei publice, o subordonare a organelor inferioare fata de cele superioare conform ordinii lor de succesiune si ierarhie, de subordonare a functiilor inferioare fata de cele superioare din cadrul diferitelor organe ale administratiei.

Aceasta subordonare ierarhica generata de organizarea functiei publice este necesara pentru a asigura o unitate de actiune pentru domeniile si ramurile de activitate ale administratiei publice si pentru a orienta actiunea functionarilor publici subordonati, intre lege si dispozitiile functiilor superioare date in baza si in executarea legii.

Dispozitiile date de organele superioare si functiile superioare si functiilor superioare, date in baza si in executarea legii, arata functionarilor subordonati cum trebuie sa isi indeplineasca in practica functiile respective.

In ceea ce priveste fundamentul ierarhiei, acesta are in vedere   ca seful ierarhic dispune de o competenta profesionala si experienta deosebite, care-l fac sa ocupe acea functie si prin aceasta el poate coordona mai bine si unitar activitatea subordonatilor si modul in care isi indeplinesc sarcinile fiind direct raspunzator de activitatea din institutie sau compartimentul respectiv si de relatiile institutiei cu tertii.

O alta obligatie a oricarui functionar este cea de inaintare a propunerilor si referatelor pe cale ierarhica. Probleme pusa in legatura cu aceasta problema, este daca functionarul public trebuie sau nu sa execute toate ordinele superiorilor ierarhici daca sunt sau nu legale. Problema este delicata, intrucat orice functionar trebuie in primul rand sa respecte legea, fiind raspunzator de actele sale ilegale, iar, pe de alta parte, ca functionarul public trebuie sa se conformeze ordinelor superiorilor sai ierarhici in caz contrar el se face vinovat de indisciplina si risca sa primeasca o sanctiune disciplinara.Alte obligatii:

Aceste obligatii privesc, in principal, respectarea intereselor generale ale institutiei, respectarea programului de lucru, perfectionarea continua a pregatirii profesionale asa cum au fost acestea prezentate in subcapitolul referitor la obligatiile functionarilor publici conform Statutului Functionarilor Publici.


d) Organizarea timpului de munca

Prin durata timpului de munca se intelege “timpul efectiv de lucru din care s-au eliminat timpii consumati cu echiparea, dezechiparea la inceputul si sfarsitul programului, prezentarea la locul de munca, precum si pauza de masa, cu o durata mai mare de 15 minute”.

Cu privire la organizarea timpului de munca se mai prevad:

- referiri la saptamana de lucru si repausul saptamanal;

-posibilitatea prestarii de catre salariati a unor ore suplimentare.


a)           Securitatea patrimoniala

Indatoririle salariatilor privind securitatea patrimoniala sunt :

- sa respecte cu strictete sarcinile prevazute in acest sens in fisele de post;

- sa nu instraineze mijloacele fixe si obiectele de inventar pe care le au in folosinta sau materialul documentar pus la dispozitie de catre institutie, etc.


b)          Recompense si sanctiuni


Salariatii care isi indeplinesc in cele mai bune conditii sarcinile ce le revin si a caror activitate este caracterizata prin spirit de initiativa si creativitate, fidelitate si loialitate fata de institutie, aducand o contributie deosebita la indeplinirea obligatiilor individuale sau colective, pot primi (la propunerea sefului ierarhic) una din urmatoarele recompense:

- multumiri verbale sau scrise;

- premii din fondul de 2%;

- premiul anual (al 13-lea salariu).


Incalcarea cu buna stiinta de catre salariati, indiferent de functia pe care o ocupa, a obligatiilor lor de serviciu, inclusiv a normelor de conduita, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza in concordanta cu prevederile acestui Regulament de Ordine Interioara si ale Codului Muncii.


Sanctiunile prevazute :

mustrare verbala;

mustrare scrisa;

avertisment;

retragerea uneia sau mai multor grade sau trepte de salarizare pe o perioada de 1-3 luni;

diminuarea salariului si a indemnizatiei de conducere cu 5% - 10% pe o perioada de 1-3 luni;

retrogradare din functie (in cadrul aceleiasi profesii) pe durata de 1-3 luni si / sau schimbarea locului de munca;

desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.


c)           Masuri de protectie sociala


Primaria este obligata sa ia toate masurile in vederea asigurarii sanatatii si vietii salariatilor, pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, pentru respectarea normelor de tehnica securitatii si igiena a muncii, la locurile de munca.2.6.4. PROMOVAREA SI EVALUAREA FUNCTIONARILOR PUBLICI IN PRIMARIA TOPOLOVENI


Promovarea functionarilor publici si evaluarea performantelor profesionale ale acestora este reglementata in Statutul functionarilor publici si,

in special, in Hotararea Guvernului Romaniei nr.1084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de contestare a calificativelor acordate.

In capitolul VI – Sectiunea a 4-a din Legea nr.188/1999 modificata si completata prin Legea nr.161/2003, este reglementata promovarea functionarilor publici si evaluarea performantelor profesionale.

Potrivit acestei reglementari, functionarul public, in cariera, beneficiaza de dreptul de promova in functia publica si de a avansa gradele de salarizare.

Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publici superioare vacante.

Promovarea intr-o functie publica superioara vacanta se face prin concurs sau examen.

In cadrul Primariei orasului Topoloveni se considera ca fiind criterii principale de promovare in functii:

studii;

vechime in domeniu;

vechime in institutie;

competenta economica;

competenta tehnica;

capacitatea de a lucra in colectiv;

capacitatea de a lua decizii eficiente.

Promovarea pe un post cu un grad profesional superior , trepta profesionala superioara sau dupa caz functie superioara se face prin sustinerea unui examen sau dupa caz prin concurs daca sunt mai multi candidati pentru acelasi grad profesional, treapta profesionala sau functie, dupa caz. Acest examen are loc dupa cel putin 45 de zile lucratoare de la data evaluarii performantelor profesionale individuale, definitive, de care angajatul a luat cunostinta. . Examenul se desfasoara in prezenta unei comisii de examinare, stabilita de ordonatorul de credite bugetare formata din presedinte care poate fi ordonator de credite sau persoana imputernicita de acesta si din cel putin doi membri : seful ierarhic al angajatului care sustine examenul sau concursul de promovare si un angajat din compartimentul respectiv. Examenul consta intr-o lucrare din tematica anuntata, scrisa de candidat in prezenta comisiei de vanzare.

Orice angajat nemultumit de rezultatul evaluarii performantelor profesionale individuale si de nivelul salariului de baza individual intre limite, se poate adresa instantei judecatoresti competente.Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face anual. Procedura de evaluare are ca scop:

- avansarea in gradele de salarizare;

- retrogradarea in gradele de salarizare;

- promovarea intr-o functie publica superioara;

- eliberarea din functia publica;

- stabilirea cerintelor de formare profesionala a functionarilor publici.


La nivelul Consiliului Local al orasului Topoloveni, s-a efectuat evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, anual, conform Metodologiei aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.1084/2001.

In urma ultimei evaluari, au rezultat urmatoarele:

au fost avansati in grad de salarizare, un numar de 3 functionari publici;

s-au stabilit cerinte de perfectionare a pregatirii profesionale, pentru un numar de 6 functionari publici.

In cazul functionarilor publici pentru care s-au stabilit cerinte de perfectionare a pregatirii profesionale, Primarul orasului Topoloveni a dispus participarea acestora la programe de perfectionare in administratia publica si asigurarea resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor programelor de perfectionare.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }