QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Domeniul privat al unitatilor administrativ-teritorialeDomeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale


1.Notiune.Componenta

Domeniul privat este al doilea element care compune patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.In conformitate cu dispozitiile art.4 al Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ,,Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale este alcatuit din bunurile aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul si unitatile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privata".

Fac parte din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale inclusiv bunurile dobandite de stat in perioada 6 martie-22 decembrie 1989, daca au intrat in proprietate in temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constitutiei, a tratatelor internationale la care Romania era parte si a legilor in vigoare la data preluarii lor de catre stat, daca prin natura lor sau potrivit legii nu se includ in domeniul public. Bunurile preluate de stat fara un titlu valabil, inclusiv cele obtinute prin vivcierea consimtamantului, pot fi revendicate de fostii proprietari sau de succesorii acestora, daca nu fac obiectul unor legi speciale de reparatie. Stabilirea valabilitatii titlului este de competenta instantelor judecatoresti.

Sfera bunurilor care constituie acest domeniu nu este delimitata cu acceasi rigurozitate cu care este precizata sfera bunurilor din domeniul public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale.

El este constituit din toate celelalte bunuri mobile si imobile, care nu sunt cuprinse in domeniul public ( al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale) si care, desigur, nu apartin persoanelor fizice si juridice particulare.

La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale distingem intre domeniul privat de interes judetean si domeniul privat al comunelor, oraselor sau municipiilor. Acesta din urma este denumit in mod generic domeniu privat de interes local.

Referitor la determinarea domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale, art.123 alin.1 al Legii nr.215/2001 prvind administratia publica locala, prevede ca ,,este alcatuit din bunurile mobile si imobile, altele decat cele prevazute la art.122 alin.1 intrate in proprietatea acestora prin modalitatile prevazute de lege.

Se mai indica astfel, pe de o parte, ca nici un bun care apartine domeniului public de interes local nu se afla si nu intra in domeniul privat local, iar pe de alta parte, se stabileste ca aceste bunuri ale domeniului privat sunt cele care se afla sau au intrat in proprietatea comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor prin caile si mijloacele prevazute de lege.

Fac obiectul proprietatii private a unitatilor administrativ-teritoriale atat terenurile proprietate de stat, dobandite prin modurile prevazute prin Legea fondului funciar, dupa cum urmeza:

-terenuri din extravilan care au partinut cooperativelor agricole de productie;

-terenuri din intravilan care au apartinut cooperatorilor sau altor persoane care au decedat, in ambele cazuri fara mostenitori si care sunt destinate vanzarii, concesionarii, darii in folosinta in scopul construirii de locuinte sau amplasarii de obiective social-culturale sau productive ;

-terenuri proprietate de stat, neatribuite si ramase la dispozitia comisiei, daca s-au aflat in exploatarea cooperativeloragricole de productie ;

-terenuri provenite din fostele izlazuri comunale si aflate in folosinta cooperativelor agricole de productie;

-terenur intravilane proprietate de stat aflate in administarea primariilor la data legi ;

-terenuri provenite din fostele islazuri comunale, transmise unitatilor de stat si folosite ca pasuni, fanete si arabil, restituite comunelor, oraselor si municipiilor pentru a fi folosite ca pasuni comunale, pentru producerea de seminte sau furaje, potrivit art.44 din lege.


2.Modalitati de constituire

Constituirea proprietati domeniului privat are loc prin modalitati diverse: achizitii de bunuri, cumparare, construire, schimb, donatii si legate; dobandirea in conditiile legii a bunurilor fara stapan, dezafectarea unor bunuri apartinand domeniului public .

Trecerea bunului din domeniul public in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale se face prin hotarare a consiliului judetean, fie prin hotarare a consiliului local, in lipsa unor dispozitii legale contrare. Hotararea de trecere poate fi atacata la instanta de contencios administrativ in a carui raza teritoriala se afla bunul . Trecerea bunului din domeniul public in domeniul privat constituie totodata una dintre modalitatile de incetare a proprietatii publice.

Vanzarea-cumpararea unor bunuri care urmeza sa intre in domeniul privat al unitatilor administrative se decide de catre consiliile locale si judetene, potrivit legii administratiei publice nr.215/2001.

Potrivit art.811 si art.817 din Codul civil donatiile facute in favoarea ospiciilor, saracilor dintr-o comuna, stabilimentelor de utilitate publica si persoanelor morale nu sunt valabile decat daca sunt autorizate de seful statului la propunere executivului.

Legea administratiei publice locale prevede ca donatiile cu sarcini in favoarea judetelor, oraselor sau comunelor pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau judetean cu votul a doua treimi din numarul membrilor acestora.


3.Regimul juridic al domeniului privat de interes judetean si local

In legatura cu regimul juridic al bunurilor din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, acestea se supun dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede astfel. Trebuie retinut, faptul ca, regimul dreptului comun nu se aplica in integralitatea sa bunurilor apartinand domeniului privat de interes local, existand unele reguli speciale, derogatori de la dreptul comun, atunci cand este vorba despre modalitatile de instrainare si de achizitionare a acestor bunuri.

In opozitie cu bunurile domeniului public, bunurile ce apartin domeniului privat al unitatilor teritoriale sunt in circuitul civil, ca sunt prescriptibile si sesizabile.

Caracterul alienabil al bunurilor din domeniului privat presupune ca ele se afla in circuitul civil si, prin urmare, pot face obiectul oricarui act juridic civil. Avand  in vedere caracterele unor categorii de bunuri, legislatia in vigoare a stabilit reguli speciale privind circulatia lor. O norma generala, in acest context prevede ca bunurile pot circula liber, cu exceptia cazurilor cand circulatia lor este limitata sau interzisa prin lege. Nu pot fi atribuite categoriei de bunuri ale domeniului privat si nu sunt alienabile bogatiile de orice natura ale subsolului, spatiul aerian, apele si padurile folosite  in interes public resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, caile de comunicatie, in afara de aceste bunuri, pot fi stabilite prin lege si alte bunuri care nu pot face parte din categoria bunurilor domeniului privat.
  Unor categorii de bunuri ale domeniului privat li s-au stabilit reguli speciale privind circulatia. Acestea, desi fac parte din bunurile domeniului privat, au totusi un regim special de circulatie, adica circulatia lor este limitata. Bunurile limitate in circuitul  civil pot fi dobandite, detinute, folosite si instrainate in anumite conditii prevazute de lege in principiu, restrictiile de circulatie se pot referi la subiectele de drept care pot dobandi si instraina aceste bunuri ori la conditiile de incheiere a actelor juridice civile cu ele. De exemplu, conform art. 8 din Legea nr. 110/1994 cu privire la arme, dreptul de proprietate asupra armelor si munitiilor aferente (anume acestea avand o circulatie limitata) poate fi dobandit de persoanele fizice care au atins varsta de 18 ani, carora nu le este contraindicat, din punct de vedere medical, sa detina arme.

Un alt caracter juridic al bunurilor din domeniul privat consta in faptul ca ele sunt prescriptibile. Caracterul lor prescriptibil presupune ca titularii dreptului  de proprietate privata sa-si apere dreptul incalcat prin inaintarea unei actiuni in justitie intr-o perioada strict stabilita de lege.Bunurile domeniului privat pot fi revendicate in decursul a trei ani pe calea intentarii unei actiuni in instanta de judecata.

    Caracterul sesizabil al bunurilor domeniului privat consta in faptul ca ele pot face obiectul urmaririi din partea creditorilor. In ceea ce priveste bunurile domeniului privat ce apartin persoanelor fizice, legislatia contine reglementari speciale. Aceasta exceptie se refera, in principiu, la bunurile din proprietatea persoanelor fizice. Conform prevederilor acestei norme, nu vor putea fi urmarite pe baza documentelor de executare fortata un sir de categorii de bunuri si obiecte, care fac parte din categoria bunurilor domeniului privat, precum si din categoria bunurilor domeniului public ce apartin debitorului.

Instrainarea cu titlu gratuit a unui bun din domeniul privat este interzisa, administratia publica, in principiu, neputand sa faca liberalitati.Instrainarea cu titlu oneros, schimburile de terenuri, delimitarea sau departajarea imobilelor, trebuie sa fie aprobata de consiliul local prin hotarare adoptata cu voturi a 2/3 din numarul consilierilor in functie si sa aiba o expertiza tehnica .

Vanzarea, concesionarea si inchirierea bunurilor din domeniul privat se pot face potrivit art.125 alin.2 din legea adminisratiei publice locale numai prin licitatie publica, organizata potrivit legi.

Prerogativele dreptului de proprietate asupra bunurilor din domeniul privat confera titularului unele avantaje in comparatie cu particularii, dar si obligatii specifice, necunoscute dreptului comun .

Sub acest aspect, se pot mentiona urmatoarele particularitati:

asupra domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale nu se pot constitui servituti conventionale, asa cum s-ar putea face asupra unui imobil al unui particular;

imobilul din domeniul privat nu poate fi lasat neproductiv, el trebuind sa fie folosit de titular sau inchiriat, obligatie care nu fiinteaza pentru proprietarul particular;

resursele financiare rezultate din folosire bunurilor din domeniul privat sunt considerate venituri publice si supuse regimului juridic special al acestora;bunurile din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale nu pot fi supuse proceduri de executare silita, din partea creditorilor statului sau ai unutati administratrativ-teritoriale, datoriile acestor subiecti lichidandu-se pe alte cai, ei fiind prezumati ca solvabili. Debitorul privat garanteaza creanta creditorului sau cu averea sa mibila si imobila, creditorul putand recurge la executarea silita pentru realizarea creantei;REPERE BIBLIOGRAFICE


Tratate, cursuri, monografii:


 1. Antonie Iorgovan , Tratat de drept administrativ, vol. II, editia a III-a restructurta, revazuta si adaugita, Editura All Beck, Bucuresti, 2002.
 2. Iordan Nicola, Drept administrativ, Editura Universitatii "Lucian Blaga", Sibiu, 2007.
 3. Corneliu Manda, drept administrativ.Tratat elementar, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001.
 4. Mircea Preda, Drept administrativ, partea generala, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
 5. Verginia Vedinas, Drept administrativ si institutii politico-administrative, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002.
 6. Calina Jugastru, Unitatile administrative-teriroriale. Domeniul public si domeniul privat, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2001.
 7. Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, volumul II, Editura All Back, Bucuresti, 2004.
 8. Mircea Badea, Drept administrativ, partea generala, Edituar Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
 9. Dumitru Brezoianu, Drept administrativ roman, Editura All Beck, Bucuresti, 2004.
 10. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2004.
 11. Anton Trailescu, Drept administrativ.Tratat elementar, Editura All Beck, Bucuresti, 2002.A se vedea art..26 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar.

Articolul 31 alin.2 din aceeasi lege.

A se vedea art.36 alin.1 din legea fondului funciar nr.18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

A se vedea I.Sabau-Pop, Dobandirea dreptului de proprietate, vol.I, Ed. Accent, Cluj-Napoca, pag.55.

A se vedea art.10, alin.2 si 3 din Legea nr.213/1998.

A se vedea art. 46 alin.2 cu1 din Legea nr.215/2001 privind legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

A se vedea Liviu Giurgiu, Domeniul public.Repere juridice, Editura Tehnica, Bucuresti, 1997, pag.67.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }