QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Drepturile si indatoririle functionarilor publici
DREPTURILE SI INDATORIRILE FUNCTIONARILOR PUBLICI


Drepturile si obligatiile constituie suportul legal al autoritatii si prestigiului functionarului public, fiind asigurate si garantate de stat prin mijloace juridice, de natura materiala, civila, administrativa si chiar penala.


Drepturile si obligatiile functionarilor publici pot fi impartite, intr-o opinie, in doua mari categorii si anume:

drepturi si obligatii cu caracter general pe care le au toti functionarii publici
drepturi si obligatii speciale pe care le au numai anumite categorii de functionari publici.


Cea mai des intalnita delimitare din doctrina actuala romaneasca este, insa, intre

drepturi si obligatii care privesc situatia personala a functionarului (salarizare, concediu, protectie sociala)

drepturi si indatoriri specifice functiei publice detinute, indiferent de titular


In privinta drepturilor decurgand din functie, se impun o serie de precizari general valabile in orice sector al administratiei publice. In primul rand, exercitarea acestor drepturi se face in limitele competentei legale ce revine autoritatii din care face parte functionarul public. In al doilea rand, functionarul, exercitand un drept legal conferit, trebuie sa urmeze, ca titular al obligatiei, o conduita conforma interesului juridic ocrotit, in caz contrar, suportand consecintele neres­pectarii legii. In al treilea rand, fata de lege si de alte reglementari, respectivele drepturi au un caracter obiectiv, decurgand din norme si apartinand functiei si nu functionarului.


Drepturile si indatoririle functionarilor publici sunt reglementate in capitolul V din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare.


In ce priveste drepturile functionarilor publici ce privesc situatia personala a acestora, vom retine ca pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la un salariu compus din:

a) salariul de baza;

b) sporul pentru vechime in munca;

c) suplimentul postului;

d) suplimentul gradului.


Functionarii publici beneficiaza de prime si alte drepturi salariale, in conditiile legii.

Salarizarea functionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici.


In stransa legatura cu dreptul la salariu este reglementat si dreptul la durata normala a timpului de lucru care este de 8 ore pe zi si de 40 ore pe saptamana cu precizarea posibilitatii desfasurarii unor ore suplimentare, limitate la 360 pe an, platite cu un spor de 100% din salariul de baza, dar numai pentru functionarii publici de executie.

Functionarii publici, cu exceptia functionarilor publici civili din ministerele privind apararea nationala, ordinea publica si siguranta nationala, pot fi alesi sau numiti intr-o functie de demnitate publica, in conditiile legii.


Functionarii publici, in conditiile legii, au dreptul la concediu de odihna, la concedii medicale si la alte concedii. Functionarul public are dreptul, pe langa indemnizatia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu, care se impoziteaza separat.

Potrivit legii, in perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea si ingrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa functionarului public in cauza.


Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa asigure functionarilor publici, conditii normale de munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea si inte­gritatea fizica.

Elementele esentiale ale acestui drept vizeaza:

asigurarea conditiilor normale de munca si igiena, care sa ocroteasca sanatatea, integritatea fizica si psihica a persoanei;

asistenta medicala gratuita in institutiile sanitare publice;

ajutoare in cazul accidentelor de munca sau a bolilor profesionale.


Functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala, proteze si medicamente in conditiile legii.

O asemenea dispozitie expresa se incadreaza in dreptul la ocrotirea sanatatii drept fundamental consacrat in Constitutie, drept receptat din reglementarile internationale in domeniu.
Functionarii publici beneficiaza de pensii precum si de celelalte drepturi de asigurari sociale, potrivit legii. In plus, legea prevede expres, dreptul la pensie de urmas


Pe langa drepturile functionarilor publici pe perioada in care se afla in activitate, este firesc ca acestia sa mai beneficieze si de o serie de drepturi cuvenite la incetarea activitatii, adica a raportului de functie publica, materializate in primul rand in pensie, privita in doctrina occidentala ca un tip de remuneratie cuvenit functio­narului public la incetarea exercitarii functiei, ca urmare a retragerii sale din activitate.


Statutul functionarilor publici mai enunta dreptul acestora de a beneficia in exercitarea atributiilor lor de protectia legii cu precizarea expresa a obligatiei autoritatii sau institutiei publice de a asigura protectie functionarului public impo­triva amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victima in exercitarea functiei publice sau in legatura cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau institutia publica va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.


De asemenea, Statutul reglementeaza obligatia autoritatii sau institutiei publice de a-l despagubi pe functionarul public in situatia in care acesta a suferit, din culpa autoritatii sau a institutiei publice, un prejudiciu material, in timpul indeplinirii atributiilor.


. Pe langa drepturile ce privesc situatia personala a functionarilor publici, mai exista o categorie de drepturi, de factura politica, inerente conditiei de cetatean. Dreptul la opinie al functionarilor publici este garantat.

In doctrina actuala s-a apreciat ca functionarul, in exercitarea atributiilor de serviciu, este obligat sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea convingerilor sale politice, iar in afara serviciului, desi legea nu interzice expres, ar trebui sa existe o conduita de rezerva si masura in exprimarea ideilor politice.

Pentru a asigura totusi o protectie juridica completa a functionarilor fata de posibile discriminari s-a prevazut interzicerea oricarei discriminari intre functionarii publici pe criterii politice, sindicale, religioase, etnice, de sex, stare materiala, origine sociala sau de orice alta natura, privita in doctrina recenta, ca un principiu de exercitare a drepturilor functionarilor publici.


'Functionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea prezentului statut si care il vizeaza in mod direct'.


'Dreptul de asociere sindicala este garantat functionarilor publici, cu exceptia celor care sunt numiti in categoria inaltilor functionari publici, functionarilor publici de conducere si altor categorii de functionari publici carora le este interzis acest drept prin statute speciale'

Functionarii publici cu exceptiile prevazute de lege, pot, in mod liber sa infiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat in cadrul acestora.

Fiind vorba de un drept, exercitarea nu este obligatorie, putand exista autoritati si institutii in care sa nu existe organizatii sindicale sau sa existe functionari publici care sa nu faca parte din ele.


'Functionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, in conditiile legii, cu respectarea principiului continuitatii si celeritatii serviciului public'

In doctrina actuala s-a exprimat si opinia potrivit careia, nu ar fi trebuit recu­noscut dreptul la greva pentru functionarii publici, deoarece acesta este incompatibil cu scopul functiei publice, realizarea unui interes general, si cu caracterul acesteia de continuitate, functia trebuind sa se exercite fara intreruperile inerente actiunilor greviste.

Dupa cum in mod constant se sustine in doctrina, in realitatea juridica nu exista drepturi si obligatii independente unele de altele. Fiecarui drept ii corespunde o obligatie corelativa si fiecare obligatie naste, la randul sau, un drept.


Din aceasta perspectiva, drepturilor functionarilor publici le corespund anumite INDATORIRI care decurg din Statutul acestora.


Se distinge astfel in doctrina intre indatoriri legate de indeplinirea functiei si indatoriri legate de viata privata a functionarilor publici, legiuitorul rezumandu-se insa doar la prima categorie, a indatoririlor de serviciu.

In ce priveste enumerarea efectiva a indatoririlor functionarilor publici, vom retine urmatoarele precizari facute de legiuitor.

functionarii publici au obligatia sa-si indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea, indatoririle de serviciu

functionarii publici au obligatia sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici;

functionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor;functionarii publici au indatorirea de a respecta normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege;

functionarii publici au obligatia ca, in exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferin­telor lor politice

functionarii publici au obligatia sa nu favorizeze vreun partid politic;

functionarii publici au obligatia sa nu participe la activitati politice in timpul programului de lucru;

functionarilor publici le este interzis sa faca parte din organele de conducere ale partidelor politice.De altfel, in titlul IV al Legii nr.161/2003, consacrat conflictului de interese si regimului incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor pu­blice, la art.98 este prevazut expres dreptul la asociere politica al functionarilor publici, cu interdictia statutara mai sus mentionata.


In plus, este stabilita interdictia pentru inaltii functionari publici de a fi membri ai vreunui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functia publica.


Statutul prevede expres obligatia functionarilor publici de a se conforma dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici, avand insa dreptul de a refuza, in scris si motivat, indeplinirea acestora, daca le considera ilegale.


Functionarii publici au obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public.

Secretul de serviciu implica acele acte si fapte prevazute expres de o norma generala sau cu caracter intern, a carei incalcare atrage sanctiuni penale sau disciplinare, iar prin intermediul obligatiei de confidentialitate se satisfac atat interesele statului, cat si ale cetateanului.


Functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, in considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje.


La numirea intr-o functie publica, precum si la incetarea raportului de serviciu functionarii publici sunt obligati sa prezinte, in conditiile legii, conducatorului autoritatii sau institutiei publice, declaratia de avere. Declaratia de avere se actualizeaza anual, potrivit legii.

Statutul reglementeaza, in detaliu, obligatia functionarilor publici de a urma forme de perfectionare profesionala organizate de Institutul National de Administratie sau alte institutii abilitate potrivit legii. Este vorba de o obligatie corelativa dreptului functionarilor publici de a-si perfectiona in mod continuu pregatirea profesionala.


Institutul National de Administratie reprezinta o institutie postacademica ce functioneaza sub patronajul primului-ministru si in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor. Are misiunea de a elabora si a asigura aplicarea in practica a strategiei Guvernul privind formarea continua si perfectionarea intregului personal din administratia publica centrala si locala; organizeaza trei forme de pregatire si anume: cursuri postuniversitare de 2 ani, de 1 an si de scurta durata.


In sfarsit, potrivit recentelor modificari aduse Statutului, functionarii publici au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.

Reglementari speciale pot prevedea si alte categorii de indatoriri specifice unor functii publice cum ar fi, de exemplu, programul de lucru cu publicul, paza sediului si a documentelor secrete, portul si uzul de arma, programul de instruire fizica si trageri cu arme de foc etc.


loading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }