QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate diverse

Masura „implementarea strategiilor de dezvoltare locala”
MASURA „IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALA”

1. Denumirea masurii

Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

2. Codul masurii 41

411 – Competitivitate

413 – Calitatea vietii/Diversificarea economiei rurale

3. Baza legala

Art. 63 a din  Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurala prin FEADR

Punctul 5.3.4.1 din Anexa II a Regulamentului Comisiei nr. 1974/2006 ce stabileste reguli detaliate de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurala prin FEADR

4. Obiective

Imbunatatirea competitivitatii sectorului agricol si forestier si imbunatatirea calitatii vietii / diversificarea economiei rurale poate fi realizata prin implementarea la nivel local a strategiilor integrate de catre parteneriate public-private numite Grupuri de Actiune Locala.

5. Axele – masuri finantate de axa Leader

Grupurile de Actiune Locala vor putea implementa masuri din axele 1 si 3, cu accent pe actiunile cu caracter inovativ pentru respectiva zona, cum ar fi solutii noi la probleme vechi, produse noi, o noua organizare, o noua piata, modernizarea formelor traditionale prin aplicarea de noi tehnologii, etc.

Masuri:

Axa 1

-        Actiuni de pregatire profesionala si informare, incluzand difuzarea de cunostinte stiintifice si practici inovatoare persoanelor angrenate in sectoarele agricol, alimentar si silvic (111)

-        Utilizarea serviciilor de consultanta de catre fermieri si proprietarii de paduri (114)

-        Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere (123)

Axa 3

-        Diversificarea catre activitati non-agricole (311) + Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi cu scopul de a promova antreprenoriatul si a dezvolta produse economice (312)

-        Incurajarea activitatilor turistice (313)

-        Servicii de baza pentru economie si populatia rurala (321) + Reinnoirea si dezvoltarea satelor (322)1 + Conservarea si actualizarea mostenirii rurale (323)

Beneficiarii sunt aceia prevazuti de fiecare masura (din cele 2 axe) in parte.

Cheltuielile eligibile vor fi cele prevazute de fiecare masura in parte, cu anumite exceptii.

Proiectele ce vor fi implementate prin axa Leader vor fi proiecte mici care vor trebui sa respecte un plafon de maxim 100,000 euro, finantare FEADR, iar valoarea totala a investitiei nu va depasi 300,000 euro .

6. Procedura si calendarul de selectie a GAL-urilor

Lansarea oficiala a procesului de selectie al GAL-urilor va incepe dupa aprobarea PNDR 2007-2013 de catre Comisie. Procesul de selectie, cuprinzand lansarea apelului de candidatura, depunerea documentelor, evaluare si selectie a grupurilor va fi realizata in timp pentru implementarea programului.

Procedura de selectie va fi deschisa tuturor zonelor rurale, parteneriatelor si grupurilor existente.

Astfel, un prim apel pentru candidatura va fi lansat in 2008 si va viza selectarea primelor Grupuri de Actiune Locala, asa numitele „GAL-uri pilot”. Aceste GAL-uri vor reprezenta un bun exemplu al practicii de dezvoltare locala si vor sprijini procesul de instruire care vizeaza selectarea in maxim trei ani de la abrobarea PNDR, a aproximativ 80 de GAL-uri. .

a)          Autoritati responsabile

Autoritatile responsabile de implementarea axei  LEADER in Romania sunt:

-        Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Autoritate de Management pentru PNDR

-        Agentia de Plati pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala – autoritate pentru implementarea tehnica si financiara a masurilor

b)          Criterii de eligibilitate (obligatorii)

- existenta unui parteneriat format din diversi actori publici si privati reprezentativi. La nivelul luarii deciziilor partenerii economici si sociali, precum si alti reprezentanti ai societatii civile trebuie sa  reprezinte peste 50 % din parteneriatul local

- populatie 5.000 – 150.000 locuitori (densitate 150 loc. / km2)

-   spatiul rural definit conform legislatiei in vigoare, la care se adauga orasele de pana la 30000 de locuitori

-   strategie integrata care sa cuprinda actiuni din cel putin o axa a FEADR

-   elaborata la nivel local de membrii parteneriatului

Verificarea criteriilor de eligibilitate va fi realizata de Autoritatea de Management.

c)           Criterii de selectie – vor viza 3 aspecte parteneriatul, teritoriul, strategia

Parteneriatul

- calitatea parteneriatului,

Teritoriul

- omogenitate geografica, economica si sociala

- resurse umane, financiare, naturale suficiente pentru implementarea unei strategii

Strategia

- descrierea strategiei, 

- evaluarea coerentei strategiei cu planul de dezvoltare al teritoriului si calitatea strategiei,

-   complementaritatea aspectelor teritoriului: implicarea teritoriului, suprafata teritoriului, o analiza SWOT a teritoriului,

-   realismul planului de finantare,

-   activitati de cooperare

-   procedura pentru implementarea planului de dezvoltare

Aceste criterii vor respecta in general liniile stabilite de Comisia Europeana, la care se vor adauga criterii in functie de specificul national care vor fi elaborate in colaborare cu reprezentantii Directiilor judetene pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala. Comitetul de Monitorizare al PNDR va aproba aceste criterii de selectie.

c) Comitetul de selectie

·  Membrii  Comitetului vor fi reprezentanti ai autoritatilor centrale si locale, universitati, mediul academic precum si experti externi.

·  Presedintele Comitetului National de Selectie va fi ales la nivel de secretar de stat / director din cadrul MAPDR – DGDR.

·  Observatorii procesului de selectie vor fi reprezentanti ai societatii civile si partenerii economici si sociali.

d) Stabilirea rezultatelor in urma selectiei

In urma analizarii dosarelor de candidatura participante la selectia nationala, Comitetul National de Selectie va face publice rezultatele obtinute pe site-ul ministerului si in presa.

7. Numarul indicativ de GAL-uri in Romania

Analizand situatia sociala, economica, si geografica raportata la suprafata si numarul de locuitori eligibili, la alocarea financiara prevazuta pentru  axa LEADER,  si avand in vedere lipsa de experienta in implementarea acestui tip de abordare intrucat nu a mai fost implementat anterior, putem estima orientativ ca in urma celor 2 sau 3 apeluri de selectie vor rezulta un numar de 80 GAL-uri ce vor acoperi aproximativ 70% din spatiul rural.

8. Ponderea partenerilor in cadrul GAL-ului

GAL-urile vor fi alcatuite din reprezentanti ai sectoarelor:

-   Public

·        administratie publica (la nivel local si judetean –primarii, consilii locale, judetene, etc.)

·        servicii publice (servicii sociale, de sanatate si transport, scoli, universitati, etc.)

-   Privat

·       sector comercial (societati pe actiuni, societati cu raspundere limitata),

·       sector financiar (banci, institutii de credit)·       sector agricol (cooperative agricole)

·       organizatii de intreprinzatori

·       societati de furnizare a serviciilor comunitare (culturale, radio, TV, servicii non-culturale)

-   Societate civila

·        organizatii non-profit, asociatii, fundatii, federatii (asociatii de dezvoltare comunitara, asociatii de mediu, asociatii culturale, sociale, religioase, camere de comert, unitati de cult, etc)

·       persoane fizice, grupuri de persoane neinregistrate oficial

La nivelul de luare a deciziilor in cadrul GAL, reprezentantii privati si ai ONG-urilor vor reprezenta peste 50%, urmand ca partea publica sa reprezinte mai putin de 50%.

9.Procedura de selectie a proiectelor

GAL-ul este responsabil de elaborarea si implementarea planului de dezvoltare locala, precum si de selectarea  proiectelor care corespund cel mai bine obiectivelor formulate in acesta.

Pentru a realiza activitatile prevazute pentru atingerea obiectivelor din strategia inclusa in planul de dezvoltare, Comitetul de Conducere a GAL va stabili criteriile de selectie. Aceste criterii vor fi cuprinse in apelurile de selectie a proiectelor lansate la nivel local de catre GAL.

10.  Descrierea circuitelor administrativ - financiare aplicabile GAL

Conform art. 3.5. din protocolul de delegare a sarcinilor Autoritatii de Management (AM) catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare rurala si Pescuit (APDRP), in cadrul Axei 4 - LEADER din PNDR  selectia Grupurilor de Actiune Locala (GAL)  este realizata de Autoritatea de Management.

Verificarea eligibilitatii proiectelor si angajamentul legal al proiectelor selectate de GAL-uri se realizeaza de catre APDRP, conform tabelului de mai jos.

Faza de selectie a  Grupurilor de Actiune Locala

Primirea  Planului de Dezvoltare a teritoriului

AM

Selectia  GAL-urilor

AM

Decizie de autorizare a GAL-urilor

AM

Faza de selectie a proiectelor si verificarea eligibilitati

Primirea  proiectelor

GAL

Selectia proiectelor

GAL

Verificarea eligibilitati proiectelor

APDRP

Angajament juridic (decizie de atribuire)

APDRP

Implementare financiara

Angajare contabila

APDRP

Verificarea serviciului realizat

APDRP

Esantionare (selectarea dosarelor care vor face obiectul verificarilor pe teren)

APDRP

Verificari pe teren

APDRP

Deciziile rezultate in urma verificarilor

APDRP

Calcularea sumelor datorate

APDRP

Plata

APDRP

Inregistrarea platilor

APDRP

Controale dupa efectuarea platii finale

APDRP

Audit intern

APDRP

11.  Tip de ajutor – nerambursabil

12.  Criterii de demarcare cu alte parteneriate finantate prin fonduri UE (FEP)

POS – Pescuit (Fondul European pentru Pescuit) va finanta prin axa 4 „Dezvoltarea durabila a zonelor de pescuit” actiuni similare cu FEADR in ceea ce priveste dezvoltarea comunitatilor locale prin implementarea de strategii de dezvoltare locala. FEP urmareste revigorarea economica si competitivitatea sectorului piscicol, incurajarea dezvoltarii durabile, imbunatatirea calitatii vietii in zonele pentru pescuit.

Linii de demarcare:

FEP

Beneficiarii FEP - comunitatile de pescari

Aria de aplicare - zone de coasta si zone favorabile pescuitului: lacuri, estuare ale raurilor, iazuri,

Activitati eligibile - pescuit si acvacultura

Daca pe un teritoriu coexista un GAL (finantat prin Leader) si un GL (finantat prin axa 4 – FEP), atunci in planul de dezvoltare vor stabili clar linia de demarcare, respectiv care sunt actiunile ce vor fi finantate prin FEP si care prin FEADR.

13.  Finantare

Valoarea subventiei - maxim 100% din cheltuielile publice, conform prevederilor din fiecare masura..14.  Obiective cuantificabile pentru indicatorii UE comuni

Tip de indicator

Indicator

Obiectiv 2007-2013

Realizare

Numarul GAL-urilor sprijinite 

 80

Suprafata totala a GAL (km2)

148.890

Populatia totala din cadrul teritoriului GAL

4.000.000

Numarul de proiecte finantate de GAL

4.008

Numarul de beneficiari sprijiniti (pe axa, masura, tip de beneficiar)

4.008

Rezultat

Numarul total de locuri de munca create (pe locuri de munca in afara / interiorul fermei, varsta, sex)

 

Numarul de participanti care au finalizat activitatea de instruire

Impact

Valoarea adaugata neta exprimata in paritatea puterii de cumparare (PPS)

 

Numar de locuri de munca suplimentare (echivalent de norma intreaga)

 


MASURA “COOPERARE INTERTERITORIALA SI TRANSNATIONALA”

1. Denumirea masurii

Implementarea proiectelor de cooperare

2. Codul masurii

421

3. Baza legala

Art. 63 b din  Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurala prin FEADR

Punctul 5.3.4.2 din Anexa II a Regulamentului Comisiei nr. 1974/2006 ce stabileste reguli detaliate de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurala prin FEADR

4. Obiective si actiuni

Prin intermediul acestei masuri se urmareste promovarea cooperarii si a bunelor practici intre GAL-uri si alte grupuri / parteneriate in scopul imbunatatirii strategiilor de dezvoltare locala intrucat este important ca zonele rurale care se confrunta cu probleme similare sa poata invata unele de la altele.

In acest sens, vor fi finantate proiecte de cooperare transnationala (intre teritorii din alte state membre si cu alte teritorii din tari terte) si interteritoriala (in cadrul statului membru)  intre GAL-uri si alte grupuri/parteneriate. Aceste proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea unui GAL coordonator. Doar proiectele / actiunile comune care corespund uneia sau mai multor masuri din cele 2 axe (axa 1 si 3) ale PNDR vor fi eligibile pentru sprijin. Intrucat pot fi initiate proiecte comune cu tari non-UE, doar activitatile care se desfasoara in interiorul UE sunt eligibile. Actiunile comune pot avea ca obiectiv si constructia institutionala: schimb de experienta si bune practici privind dezvoltarea locala prin publicatii comune, evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program si de personal) sau prin lucrari de dezvoltare comune sau coordonate in comun. Functionarea unei structuri comune este cea mai integrata forma de cooperare.

Aceasta masura, va fi facilitata de sprijin metodologic care se va baza, in principal, pe reteaua rurala din Romania si reteaua europeana.

Principalele categorii de cheltuieli eligibile:

 

-     cheltuieli pentru pregatirea, elaborarea si implementarea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, intalniri, seminarii, activitati de traducere si interpretare, multiplicare documente

-     cheltuieli de investitii pentru implementarea proiectelor comune

-     cheltuieli pentru proiecte comune de instruire

Cheltuieli neeligibile - simplul schimb de experienta neconcretizat intr-o actiune comuna (intrucat se poate finanta prin intermediul retelei nationare de dezvoltare rurala).

5.               Procedura, calendarul si criteriile pentru selectarea proiectelor de cooperare

Cooperarea va fi lansata dupa desfasurarea primei proceduri de selectie, respectiv in jurul anului 2008. Proiectele de cooperare vor fi selectate de catre:

1.grupurile de actiune locala daca au integrate in strategia lor de dezvoltare actiuni de cooperare;

2.Autoritatea de Management pentru celelalte GAL-uri care nu au prevazut aceste actiuni in strategia de dezvoltare locala

Selectia si aprobarea proiectelor trebuie realizata in aceeasi maniera ca celelalte proiecte, respectiv prin intermediul unui Comitet de selectie organizat dupa caz, fie in cadrul GAL, fie in cadrul Autoritatii de Management.

6.Axele acoperite de axa Leader

Vor fi acoperite axea 1 si 3 din cadrul  PNDR 2007-2013.

7. Obiective cuantificabile pentru indicatorii comuni UE

Tip indicator

Indicator

Obiectiv 2007-2013

Realizare

Numarul de proiecte de cooperare sprijinite

 160

Numarul de GAL-uri care intreprind proiecte de cooperare

 80

Rezultat

Numarul de locuri de munca create

 

Impact

Crearea de locuri de munca suplimentare (echivalenta de norma intreaga)

 

8.                Indicatori complementari specifici ai programului si obiective cuantificate
MASURA “FUNCTIONARE, DOBANDIRE DE COMPETENTE SI ANIMARE”

1. Denumirea masurii

Functionarea GAL, dobandirea de competente si animarea teritoriului

2. Codul masurii 431

3. Baza legala

Articolul 63 (c) din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurala prin FEADR

Punctul 5.3.4.3 din Anexa II a Regulamentului Comisiei nr. 1974/2006 ce stabileste reguli detaliate de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurala prin FEADR

Punctul C din Propunerea pentru Decizia Consiliului de adaptare a Anexei VIII din Tratatul de Aderare a Bulgariei si Romaniei cu privire la dezvoltarea rurala din 4 aprilie 2006

4. Obiective

Prin intermediul acestei masuri se urmareste cresterea capacitatii de implementare a axei Leader.

5. Motivatie

Pana in momentul selectiei GAL-urilor, actorii publici si privati din teritoriile care doresc sa participe la procedura de selectie a GAL, pot beneficia de sprijin in cadrul acestei masuri pentru constructie de parteneriate, elaborare de strategii integrate si finantare de studii pentru pregatirea dosarelor de candidatura.

Intrucat axa Leader va fi utilizata pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala care vor conduce la imbunatatirea coerentei teritoriale si sinergiilor dintre masurile necesare dezvoltarii economiei si comunitatii rurale, functionarea eficienta a GAL va reprezenta cheia pentru sprijinul din aceasta masura.

GAL si partenerii implicati au nevoie de informatii corecte, competente corespunzatoare si alte tipuri de sprijin pentru indeplinirea sarcinilor lor intr-un mod satisfacator.

Prin aceasta masura se acorda sprijin in 2 etape, astfel primele 4 activitati sunt prevazute a fi finantate inainte de selectia GAL-urilor, iar celelalte 3 dupa selectarea acestora:

Etapa I

a)     Constructia de parteneriate reprezentative de dezvoltare locala

b)     Realizarea studiilor de cercetare

c)     Elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare

d)     Intocmirea dosarelor de candidatura in vederea participarii la procedura de selectie a GAL-urilor

Beneficiari etapa I – organisme publice, ONG-uri

Criterii de eligibilitate pentru etapa I

- populatie 5.000 – 150.000 locuitori (densitate 150 loc. / km2)

-   omogenitate geografica, economica si sociala

-   resurse umane, financiare, naturale suficiente pentru implementarea unei strategii

-        spatiul rural definit conform legislatiei in vigoare, la care se adauga orasele de pana la 30000 de locuitori

Etapa II

e)     Activitatile necesare functionarii GAL;

f)      Instruirea managerilor/animatorilor/persoanelor responsabile implementarea strategiei de dezvoltare locala si a proiectelor care se incadreaza in cel mai bine in obiectivele strategiei;

g)     Organizarea evenimentelor promotionale destinate informarii si promovarii strategiei locale in spatiul rural.

Beneficiari etapa II – Grupuri de Actiune Locala

Cheltuieli eligibile:

Etapa I

-        Cheltuieli legate de identificarea actorilor reprezentativi dintr-un teritoriu, reunirii acestora, finalizarii constituirii parteneriatului, costurile legate de inregistrarea juridica a parteneriatului, instruirea partenerilor, promovarea oportunitatilor Leader,

-        Cheltuieli pentru intocmirea studiilor de cercetare

-        Cheltuieli pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala

-        Cheltuieli pentru intocmirea dosarelor de candidatura necesare participarii la procedura de selectie

Etapa II

-        cheltuieli de personal

§       salarii

§       deplasari in tara si strainatate necesare imbunatatirii cunostintelor

-        cheltuieli materiale si servicii

§       cheltuieli de intretinere si gospodarie (pentru inchirierea locatiilor/sediilor)

§       cheltuieli pentru materiale si prestari servicii cu caracter functional (cheltuieli cu materiale consumabile si servicii  - telefon, caldura, lumina, etc.)

§       cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente

§       cheltuieli pentru reparatii curente

§       cheltuieli pentru instruirea membrilor /managerilor /animatorilor din cadrul GAL pentru elaborarea si implementarea proiectelor care corespund strategiei de dezvoltare rurala – managementul proiectului, pentru managementul GAL, pentru efectuarea activitatilor de animare pe teritoriul GAL.

§       cheltuieli de informare si promovare a strategiei, metode de implementare a acesteia

-        cheltuieli de capital

§       achizitionarea de mijloace fixe (autoturisme, mobilier, aparatura birou)

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achizitia sau constructia de cladiri.

6. Limita de aplicare pe baza procentului din bugetul GAL pentru costuri de functionare (maxim 20%)

Bugetul pentru cheltuieli de functionare pentru fiecare GAL este stabilit la 20% din cheltuielile publice ale strategiei de dezvoltare locala.

7. Estimarea indicativa a ponderii cheltuielilor din art. 59 (1) la d - Regulamentul 1698 care vor fi  utilizate pentru dobandire de aptitudini si animare pentru axa Leader

Valoarea finantarii pentru instruire si animare – maxim 30% din cheltuielile de functionare.

8. Obiective cuantificabile pentru indicatorii comuni UE

 

Tip de indicator

Indicator

Obiectiv 2007-2013

Realizare

Numarul de actiuni sprijinite (pe tip de actiune - animare si dobadire de competente)

514

Numarul de participanti la actiuni

 

Rezultat

Numarul de instruiri finalizate cu succes

 

 
{ Politica de confidentialitate } Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }

Referate similare:Cauta referat