QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Creditul bancar
Prin aparat(re ea) bancar(`) se [n elege "ansamblu coerent al diferitelor categorii de b`nci care func ioneaz` [ntr-o ar` r`spunz@nd cerin elor unui anumit mod de produc ie ]i unei anumite etape de dezvoltare social-economic`.
{n general, aparatul bancar este organizat pe dou` nivele. {n centrul aparatului bancar ]i la primul nivel se afl` banca central`(Na ional`) care exercit` ]i coordoneaz` politica monetar`, valutar` ]i de credit al statului, uneori emi @nd ]i reglement`ri legale [n aceste domenii. Al doilea nivel [l constituie cel`lalte banci cum sunt cele comerciale, de afaceri, institu ii de credit specializate(banci agricole, me]te]ug`re]ti, miniere, etc.) sau institu ii specializate pe unele opera ii apecifice (banci financiare sau ipotecare). Dac` banca central` este, [n general, de stat sau cu capital de stat, celelalte banci cu capital particular, de stat sau mixt, sunt organizate sub forma unor societ` i pe ac iuni.


No iunea de activitate bancar` define]te opera iile ]i tranzac iile active ]i pasive efectuate [n aparatul bancar. Astfel, banca central` exercit` opera iuni privind emisiunea monetar`, concentrare rezervelor b`ne]ti ale bancilor comercile ]i acordarea de credite acestor b`nci, influen area volumului ]i costului creditului, acordarea de [mprumuturi statului ]i p`strarea tezaurului public. {n acela]i timp, celelalte b`nci efectueaz` mai ales opera ii de atragere a mijloacelor b`ne]ti temporar disponibile [n conturi ale clien ilor-persoane fizice sau juridice-de acordarea de credite pe termene diferite, de efectuare de viramente intre conturile clien ilor ]i de transferuri de conturi deschise la alte b`nci, de emitere de instrumente de credite ]i de efectuare de tranzac ii cu acestea, v@nzarea ]i cump`rarea de valori ]i alte opera iuni valutare.
Opera iunile pasive : societ` ile bancare pot efectua opera iuni de depozite la vedere ]i la termen [n cont, cu numerar ]i cu titluri const@nd [n atragerea resurselor b`n`]ti de la perosane juridice ]i fizice, [n vederea p`str`rii ]i fructific`rii lor. Atragerea acestor resurse b`ne]ti au ca scop constituirea disponobilit` ilor necesare pentru a efectua opera iuni active, de acordare de credite. Sursa creditului ca opera iune activ` o constituie deci depozitele, acestea fiind rezultatul opera iunilor pasive. Deosebirea esen ial` [ntre [mprumutul civil ]i creditul bancar const` [n aceea c` creditorul civil [mprumut` prorpiul s`u capital, pe c@nd bancherul [mprumut` banii altuia, pe care [i p`streaz` ]i [i fructific` cu mijloace specifice.Depozitele pot fi purt`toare de dob@nd`. In rapot cu termenul restituirii, depozitele numerar pot fi :
depozite la vedere- deponentul poate retrage oric@nd suma [ncredin at` b`ncii spre p`strare beneficiind, [ns`, de o dob@nd` mai redus` sau chiar f`r` a primi dob@nd` dac` se consider` c` banca este cea care face un serviciu clientului;
depozite la scaden ` fix`- depun`torul p;oate retrage suma numai dup` un interval de timp restabilit, dar ele deneficiaz` de o dob@nd` mai ridicat` pentru c` banca, nefiind anenin at` de pericolul unei retrageri intempestive, poate fructifica, [n prorpiul interes, suma depus` de client;
depozite [n cont curent- deponentul poate retrage oric@nd sume pe m`sura nevoilor sale, dar el opereaz` [n acela]i timp ]i depuneri, [n acela]i cont, men in@nd sau major@nd soldul.
Certificatele de depozit(bonuri de cas`) sunt titluri de credit emise de b`nci pentru disponibilit` ile b`ne]ti pe termen scurt ale societ` ilor comerciale sau ale persoanelor fizice. Avantajul certificatelor de depozit cont` [n caracterul lor negociabil, deponentul posesor al certificatului de depozit, put@nd s`-l negocieze pe pia ` transform@ndu-l u]or [n numerar, f`r` a retrage depozitul bancar.
Pentru protejarea drepturilor deponen ilor s-a luat m`sura asigur`rii depozitelor ce const` [n constituirea uneia sau mai multor fonduri [n acest scop, de c`tre statul rom@n, sau de c`tre institu iile financiare publice sau private, care vor func iona pe baza autoriza iei date de BNR, ]i sub supravegherea acesteia.
Din cele spuse mai sus rezult` leg`tura str@ns`, organic`, existent` [ntre aparatul bancar care define]te aspectul organizatoric, ]i sistemul banacar care cuprinde opera iile ]i tranzac iile efectuate de b`nci, adic` activitatea bancar` ca activitate specific` a acestui domeniu.
Sistemul bancar

{n epoca contemporan` locul ]i rolul bancilor [n economie sunt str@ns legate de calitatea lor de intermediar principal [n rela ia economii-investi ii, rela ie hot`r@toare [n cre]terea economic`.

Descarca referat

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }